Anda di halaman 1dari 25

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

PENGENALAN Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk, perpaduan rakyat sangat penting. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. Sekolah memainkan peranan penting untuk merobohkan tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dan mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. Langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum sesama pelajar dan memperkasakan sekolah. Langkah-langkah berikut telah dilaksanakan di sekolah kami untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan pelajar seperti melaksanakan melalui: 1. Aktiviti-Aktiviti kurikulum Peranan guru-guru adalah sangat penting. Guru mesti menunjukkan contoh yang baik. Guru harus menyedarkan pelajar tentang pentingnya perpaduan kaum seperti kata pepatah `Bersatu Kita Teguh,Bercerai Kita Roboh.Hakikat ini perlu disedari dan dihayati bersama. Di dalam kelas semua kegiatan kurikulum hendaklah melibatkan semua pelajar tanpa mengira kaum berinteraksi dan bergaul antara satu sama lain seperti perbincangan,diskusi,forum dan kegiatan akademik yang lain. 2. Aktiviti-Aktiviti KoKurikulum Selain aktiviti dalam bilik darjah,kerjasama pelajar berlainan bangsa boleh dipupuk melalui aktiviti di luar bilik darjah atau kokurikulum seperti permainan dan sukan. Selain menyihatkan tubuh badan, sukan boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan dan moral kerana pelajar berpeluang berinteraksi dengan pelbagai kaum,mendisplinkan diri mematuhi peraturan, bekerjasama dalam pasukan dan mengamalkan sikap toleransi terhadap rakan. Melalui aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan pula, pelajar dapat berinteraksi di antara satu sama lain,berpeluang memupuk nilai-nilai murniseperti berkerjasama dan semangat kekitaan dalam usaha menjayakanprojek yang dirancang. Begitu juga melalui aktiviti-aktiviti Unit Beruniform dapat membentuk sikap kenegaraan melalui aktiviti kawad, berkhemah, gotong royong, latihankecemasan dan sebagainya. Ini akan dapat menyemai sikap kerjasama, memupuk nilai-nilai murni dan semangat kemasyarakatan. Semua aktiviti ini akan dapat menghapuskan benteng yang memisahkan pelajar -pelajar antara kaum.
1

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

3. Program-program yang dianjurkan oleh sekolah. Demi memperkukuhkan keharmonian dan perasaan muhibah antarakaum dalam kalangan pelajar ,mereka boleh didorong untuk bergaul melaluikerja-kerja berkumpulan atau berpasukan.Pelajar perlu diberi kesempatanuntuk merancang aktiviti-aktiviti penting di sekolah seperti sambutan HariGuru,Temasya Sukan Tahunan dan pesta-pesta kebudayaan.Penglibatanpelajar ini akan mendorong mereka berinteraksi dan bergaul patut serta bertukar-tukar untuk idea dan saling lawatan memahami.Para pelajar digalakkan mengadakan

sambilbelajar,perkhemahan dan perkelahan. Aktiviti seperti ini akan menggalakkanmereka bergaul mesra. Pelajar-pelajar juga boleh digalakkan mengadakanjamuan di dalam kelas mengikut musim perayaan seperti Hari RayaPuasa,Tahun Baru Cina, Deepavali dan Krismas. Sambutan bersama perayaan kaum-kaum lain memberi impak yang kukuh dalam hubungan persahabatan antara kaum. 4. Kegiatan gotong royong dan kerja amal Pelajar perlu disemai untuk sentiasa bersifat tolong menolong dantoleransi.Kegiatan gotong-royong yang dianjurkan di sekolah dapatmewujudkan semangat sayangkan sekolah,cintakan kebersihan danmemupuk semangat muhibah antara pelajar.Melalui kerja-kerja amal sepertimengadakan pungutan derma bagi membantu mereka yang memerlukanbantuan tanpa mengira kaum akan dapat mengeratkan lagi rasa kekitaan danperpaduan di kalangan pelajar. 5. Memupuk kesedaran sivik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mendidik pelajar supayamenghormati hak orang lain,membentuk peribadi mulia dan menjadi modelkepada rakanrakan,mempamerkan sifat-sifat mulia di sekolah dan di luar sekolah.Kesedaran ini akan mewujudkan semangat kekitaan dan sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri,sekolah,masyarakat dan negara.Halini akan mendorong wujudnya hubungan baik sesama insan dan secara tidak langsung hubungan dapat dipereratkan.

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

6. Pendidikan Sejarah Bertepatan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan para guru perlu menanamkan bibit-bibit kesedaran dan semangat patriotisme bagi tujuan penyatuan perpaduan dan pembangunan kewarganegaraan. Pelajar perlu peka bahawa asas-asas pembinaan negara bangsa ini merujuk kepada pendidikan sejarah. Sejarah awal ketamadunan bangsa, sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembinaan semula masa depan nasib bangsa perlu dimantapkan sesuai peranannya sebagai alat sosialisasi bagi pembinaan bangsa Malaysia. Pelajaran sejarah mempunyai kaitan erat dengan proses perpaduan kaum dan membina masyarakat yang bersatu padu di Negara kita. Pelajar-pelajar akan mengenal erti patriotisme, nasionalisme dan identiti bangsa. Generasi muda akan celik sejarah dan akan menghargai semangat juang generasi terdahulu mempertahankan hak dan rasa cinta akan tanah air demi kemakmuran bangsa dan negara.Sambutan Hari Kemerdekaan melalui kempen kibar jalur gemilang yang melibatkan penyertaan semua pelajar akan menyemarakkan perpaduan kaum. 7. Program Bahasa Selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan Bahasa Kebangsaansebagai alat perpaduan antara kaum pelbagai program Kebahasaan danKesusasteraan boleh dilaksanakan di sekolah seperti minggu Bahasa, Pelajar digalakkan menyertai pertandingan deklamasi sajak, berbalaspantun, syarahan dan pidato serta pertandingan menulis cerpen. Melalui aktiviti ini pelajar dapat berinteraksi sesama mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kesimpulan Sebagai pendidik kita harus meletakkan kepentingan nasional dannegara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan diri.Hal ini dapat dilakukan dengan memberi sokongan dan dorongan kepada usaha-usaha murni dan program-program yang sistematik. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia.

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

KERTAS KERJA PROGRAM RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) 2012 ANJURAN SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU BENDAHARA KODIANG DAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA CHOONG HWA KODIANG

1. PENGENALAN RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. Ia adalah berlandaskan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan untuk mengeratkan hubungan rapat terjalin antara murid pelbagai kaum, ia juga juga bertujuan untuk mewujudkan persefahaman dan perpaduan dan Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Bagi mencapai hasrat ini pihak Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara menjayakan program ini dengan menggabungkan tiga buah sekolah disekitar Kodiang iaitu dua daripadanya adalah Sekolah Kebangsaan dan sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Sekolah-sekolah tersebut ialah: 1.1.Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara, Kodiang 1.2.Sekolah Kebangsaan Kodiang 1.3.Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Choong Hwa, Kodiang

Program ini dicadangkan berlangsung pada 17 September 2012 bertempat di Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara, Kodiang sebagai tuan rumah. Setiap sekolah dikehendaki menghantar wakil mengikut kaum tertentu seramai 15 orang. Pihak penganjur berharap program ini berjaya dilaksanakan.

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

2. LATAR BELAKANG 2.1 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melancarkan program

Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) sejak tahun 1986. Program ini pada awalnya telah dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan kini diperluaskan ke semua sekolah rendah dan menengah pada tahun 2005. 2.2 Kementerian Pelajaran Malaysia memandang berat akan pentingnya

dijalin hubungan yang rapat antara murid pelbagai kaum di sekolah supaya wujud kesefahaman dan perpaduan antara mereka. Dengan adanya persefahaman dan berbaik sangka maka akan timbul suasana hormat-menghormati terhadap agama, budaya dan adat resam sesuatu kaum dengan kaum yang lain. 2.3 Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan peluang kepada murid

pelbagai kaum untuk bergaul mesra secara sedar dan terancang. Proses perpaduan ini dapat dipupuk dan dibina agar semangat tersebut dapat diamalkan dalam masyarakat. Semua aktiviti dirancang untuk mewujudkan integrasi dan perpaduan antara murid pelbagai kaum oleh semua pihak yang terlibat. 2.4 Kementerian Pelajaran Malaysia berpendapat bahawa usaha yang

lebih gigih hendaklah dijana semula kea rah merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan harmoni.

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

3. KONSEP RIMUP ialah satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran. 4. MATLAMAT Antara Matlamat RIMUP ialah untuk melahirkan: 4.1. Berilmu Pengetahuan 4.2. Berjiwa dan Berperibadi Unggul
4.3.

Semangat Muhibbah

4.4. Mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu 5. OBJEKTIF 5.1 Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah dalam kegiatan khas secara bersama-sama. 5.2 Mewujudkan sikap kerjasama, tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. 5.3 Melahirkan persefahaman dan tolenrasi antara murid pelbagai kaum di sekolah. 5.4 Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan khas secara bersama-sama.

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

PERTANDINGAN LAGU-LAGU PATRIOTIK SEMPENA HARI KEBANGSAAN PENGENALAN Sambutan Hari Kebangsaan ialah wahana untuk membangkitkan, memupuk dan menyuburkan rasa cinta akan negara dan bangsa Malaysia. Melalui pertandingan lagu-lagu patriotik sempena Hari Kebangsaan akan dapat menjalin hubungan yang rapat antara murid pelbagai kaum di sekolah supaya wujud persefahaman dan perpaduan antara mereka. Semangat patriotik akan dapat dipupuk dan disuburkan melalui penghayatan maksud daripada lagu-lagu yang dinyanyikan dan diperdengarkan. JENIS AKTIVITI Pertandingan Lagu-Lagu Patriotik (Koir) MATLAMAT Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki jiwa dan peribadi yang unggul, bersemangat muhibbah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan maksud patriotism dalam kalangan murid.
2.

Meningkatkan komunikasi dan hubungan sosial yang menjurus ke arah perpaduan.

3. Meningkatkan kefahaman tentang jiwa merdeka. 4. Meyuburkan aspirasi kecintaan kepada Negara. KUMPULAN SASARAN Semua murid, ibu bapa/penjaga,m guru-guru dan masyarakat setempat SYARAT-SYARAT
1.

Setiap sekolah dikehendaki menghantar 60 orang murid (dua kumpulan iaitu setiap kumpulan 30 orang murid) ke sekolah penganjur yang ditetapkan. Peserta dari setiap sekolah hendaklah diiringi oleh empat orang guru.
7

2.

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

3. Semasa pertandingan, setiap kumpulan hanya dibenarkan menyanyikan dua buah lagu. Satu lagu wajib dan satu lagu pilihan. 4. Penghakiman berdasarkan kategori berikut; a. Nyanyian terbaik b. Persembahan terbaik c. Pakaian terbaik d. Kesepaduan kumpulan e. Kreativiti
f.

Konduktor persembahan terbaik

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM PERTANDINGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Menjalankan mesyuarat pertandingan. Ahli Jawatankuasa memilih lagu yang ditetapkan Murid-murid dari sekolah berkenaan mestilah terdiri daripada berbilang kaum Peserta akan membuat latihan nyanyian di sekolah masing-masing Menguruskan pakaian kumpulan nyanyian. Pakaian tradisional adalah diutamakan SEMASA PERTANDINGAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Memperkenalkan hakim-hakim pertandingan. Pertandingan bermula Pengumuman keputusan pertandingan Penyampaian hadiah dan cenderamata Semua hadirin menyanyikan lagu Negaraku dan satu lagu patriotik yang dipilih Penyampaiann hadiah dan sijil penyertaan a. Pemenang bagi setiap kategori b. Penyampaian cenderamata penyertaan

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

SELEPAS PERTANDINGAN Langkah 1 Langkah 2 LAMPIRAN A Senarai lagu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. B Putra putri Malaysia Tanah Airku Keranamu Malaysia Budi Bahasa Jalur Gemilang Dirgahayu Tanahairku Wawasan 2020 Sejahtera Malaysia Nyalakan Tekad Malaysia Baru Tanggal 31 Ogos Setia Malaysia Berjaya Tanah Pusaka Perwira Menyediakan dokumentasi pertandingan Mengadakan mesyuarat post mortem

Borang Hakim
NYANYIAN 30 MARKAH PERSEMBAHAN 20 MARKAH PAKAIAN 10 MARKAH KESEPADUAN 10 MARKAH KREATIVITI 20 MARKAH KONDUKTOR 10 MARKAH

PESERTA

1 2 3 4 5 6

Borang Keputusan bagi setiap kategori


9

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

TEMPAT 1 2 3 4 5 6

MARKAH

PENYERTAAN Peserta yang akan mengambil bahagian ialah : BANGSA CINA L P 0 0 0 0 30 30 30 30 60 180

BIL

NAMA SEKOLAH

1 Sek. Keb. Tunku Bendahara 2 Sek. Keb. Kodiang 3 SJK(c) Choong Hwa JUMLAH JUMLAH MURID MENGIKUT BANGSA JUMLAH SEMUA MURID HADIAH Bilangan hadiah dan Kos yang diperlukan: BIL 1 2 3 4 5 6 KATEGORI Nyanyian terbaik Persembahan terbaik Pakaian terbaik Kesepaduan kumpulan Kreativiti Konduktor persembahan JOHAN (RM) 60 60 60 60 60 60 RM360

MELAYU L P 26 26 19 34 0 0 45 60 105

SIAM L P 4 4 1 6 0 0 5 10 15

NAIB JOHAN (RM) 50 50 50 50 50 50 RM300

KETIGA (RM) 40 40 40 40 40 40 RM240

terbaik JUMLAH

Kos Sijil 180 Keping X RM1.50 = RM 270.00 Jumlah Kos Hadiah dan Kos Sijil = RM 1170.00 ANGGARAN PECAHAN PERBELANJAAN PENGANJURAN
10

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

Urusetia/Dokumentasi Publisiti/Buku Program Peralatan dan teknik Hadiah Pemenang dan Sijil Perbelanjaan runcit Backdrop JUMLAH BESAR PUNCA ATAU SUMBER KEWANGAN Sumber kewangan RIMUP adalah daripada 3 buah sekolah SK Tunku Bendahara SK Kodiang SJK (C) Choong Hwa JUMLAH

RM RM RM

30.00 50.00 50.00 900.00 60.00 80.00

RM 1 170.00 RM RM

Makanan dan Minuman peserta(180x RM5.00) RM

RM 2340.00

RM 780.00 RM 780.00 RM 780.00 RM 2340.00

PENUTUP SK Tunku Bendahara berharap bahawa program RIMUP yang danjurkan ini akan mencapai objektif yang dirancang di atas kerjasama daripada semua pihak. Kejayaan penganjuran program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan mengharmonikan lagi hubungan silaturrahim antara sekolah, khususnya antara pelajar dan guru-guru. Kemesraan ini akan memudahkan usaha integrasi antara antara satu dengan yang lain bagi menentukan kecemerlangan pendidikan dalam akademik dan bukan akademik .
11

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

Disediakan oleh: ______________________ (RUZAINI BT ISMAIL) Setiausaha, Program RIMUP 2012

KELAB RUKUN NEGARA PENGENALAN Rukun Negara merupakan ideology kebangsaan yang diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos1970 menjadi pegangan, panduan dan amalan oleh seluruh rakyat di Malaysia kea rah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan dan kecintaan kepada bangsa Negara
12

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

JENIS AKTIVITI Lawatan Kenegaraan; Muzium Negara/Muzium Negeri/Bangunan Parlimen MATLAMAT Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki jiwa dan peribadi yang unggul, bersemangat muhibbah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. OBJEKTIF 1. Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara. 2. Meningkatkan kemahiran menyelidik. 3. Meyuburkan dan mempertingkatkan kesedaran secara kerohanian dan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan. 4. Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai panduan bagi melahirkan masyarakat yang setia, berwawasan dan bermaruah, bersikap terbuka dan beretika, sejajar dengan wawasan Negara. KUMPULAN SASARAN Semua murid, Tahap 2

SYARAT-SYARAT 1. Setiap sekolah dikehendaki menghantar peserta mengikut bilangan yang dipersetujui oleh ahli jawatankuasa. 2. Peserta-peserta hendaklah terdiri daripada pelbagai kaum. 3. Peserta-peserta dari setiap sekolah hendaklah diiringi oleh guru pengiring. LANGKAH-LANGKAH SEBELUM LAWATAN Langkah 1 Langkah 2 Mengenal pasti tempat lawatan Menentukan prosedur lawatan murid dipatuhi oleh pihak sekolah
13

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7

Peserta berhimpun di suatu lokasi yang telah ditetapkan oleh urusetia Taklimat keselamatan oleh urusetia Penerangan berkenaan laporan yang perlu dibuat oleh murid-murid Lafaz ikrar Rukun Negara Memastikan murid-murid bergaul antara kaum termasuk semasa berada di dalam bas

SEMASA LAWATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Mengawasi dan memastikan peserta bergaul dengan semua kaum Peserta diagihkan kepada kumpulan kecil (10-12 orang) dengan diiringi oleh seorang guru Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan dua orang penolong yang terdiri daripada ahli kumpulan tersebut Ketua kumpulan berperanan menjaga keselamatan kumpulan dan menyampaikan maklumat daripada guru pengiring atau arahan urusetia dari semasa ke semasa Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Setiap kumpulan diberi tugas untuk mengenal pasti tokoh (Yang diPertuan Agong atau Raja) semasa lawatan Muzium Setiap kumpulan diberi tugasan untuk mengenal pasti system perlembagaan dan undang-undang di Parlimen Ahli kumpulan dikehendaki membuat catatan Semua ahli bersepakat mengumpulkan maklumat lengkap dan menghasilkan satu laporan lengkap di lokasi Guru pengiring/urusetia mengumpulkan hasil laporan

SELEPAS LAWATAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Memastikan peserta rombongan mencukupi Peringatan tentang keselamatan semasa pulang Bertolak pulang Memastikan murid-murid diambil oleh ibu bapa/penjaga masing masing

Disediakan oleh: ______________________


14

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

(RUZAINI BT ISMAIL) Setiausaha, Program RIMUP 2012

PROGRAM MOTIVASI DAN QIAMULLAIL MURID TAHUN 6 SEK. KEB. TUNKU BENDAHARA, 06100 KODIANG, KEDAH 1.0 PENDAHULUAN Bersesuaian dengan misi sekolah ini SKTB Cemerlang 2015. Maka pihak sekolah berasa terpanggil untuk mengadakan satu program motivasi sebagai satu cara untuk menyemai dan memberi bimbingan kepada murid-murid Tahun 6 sekolah ini. Diharapkan dengan program yang akan dijalankan ini maka murid-murid akan faham tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan langkah-langkah yang
15

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

perlu diambil untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. Pencapaian murid yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR adalah penting bagi mengangkat dan memartabatkan nama sekolah ini sebagai salah satu institusi pendidikan yang berjaya dan menjadi kebanggaan semua pihak. Begitu juga sahsiah murid yang seharusnya lebih mantap dan bertanggungjawab untuk menjadi seorang pelajar yang mempunyai keimanan dan semangat yang kental. Situasi amat perlu kepada semua murid tanpa membataskan diri dengan agama dan keturunan. Maka usaha untuk mengadakan program motivasi dan qiamullail ini merupakan satu usaha yang baik dan berkesan untuk menyediakan kemahiran pada peringkat awal sebelum mereka melangkah ke alam peperiksaan dan membentuk jati diri murid berteraskan tuntutan agama Islam. Semua pihak seharusnya memberikan kerjasama dan bantuan sepenuhnya bagi menjayakan program ini. Juga diharapkan agar para pelajar dapat menggembleng tenaga tanpa mengira ras dan agama demi mengekalkan perpaduan kaum. 2.0 OBJEKTIF 2.1 Menyemai dan meningkatkan tahap motivasi para pelajar agar mereka berada dalam keadaan bersedia dan berdaya saing untuk mencapai kecemerlangan tanpa mengira agama dan kaum. 2.2 Meningkatkan kesedaran para pelajar berkaitan dengan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. 2.3 Membantu para pelajar mengenali potensi diri dan memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. 2.4 Menyemai rasa keimanan dalam diri. 3.0 RASIONAL Tanpa bimbingan dan tunjuk ajar yang betul murid-murid tidak akan dapat mengetahui potensi mereka dan cara-cara yang terbaik untuk mencapai kejayaan.
16

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

Oleh itu program motivasi ini akan dapat memberi satu cara dan pendekatan yang terbaik untuk menyediakan murid menghadapi peperiksaan UPSR nanti. 4.0 TARIKH Tarikh yang dicadangkan bagi mengadakan program motivasi ini ialah pada 04 dan 05 April 2012 (Rabu dan Khamis).

5.0 TEMPAT Auditorium Pusat Budaya & Seni dan Pusat Islam Universiti Utara Malaysia.

6.0 JANGKAMASA PROGRAM Program akan bermula jam 8.00 pagi hari Rabu dan berakhir jam 4.00 petang hari Khamis.

4 April 2012 (RABU) 8.00 pg 9.00 pg 9.30 pg 10.00 pagi 10.30 pg - Bertolak ke UUM - Tiba di UUM - LDK Mengenal Diri - Minum pagi - Ceramah Motivasi Diri 1 (Pn. Nor Azlina bt. Abdul Wahab - Kaunselor Kolej Matrikulasi Kedah ) 12.30 ptg 2.30 ptg 4.30 ptg 5.30 ptg 6.00 ptg 8.00 mlm - Makan Tegahari / solat Zohor - Ceramah Motivasi Diri 2 (Prof. Madya Siti Jamilah Pensyarah Universiti Utara Malaysia) - Minum Petang / Solat Asar - Riadah - Makan Malam / Solat Maghrib - Program pembangunan Insan
17

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

- Solat Isyak - Qiamullail (Pusat Islam UUM) 5 April 2012 (KHAMIS) 7.00 pg 8.30 pg 9.00 pg 11.00 pagi - Senaman Pagi - Sarapan Pagi - Ceramah Persiapan Diri Ke Sekolah Berasrama Penuh - Majlis Perasmian Penutup Disempurnakan Oleh En. Huzaidi b. Hj. Hussain, BCK Pengarah Pusat Budaya dan Seni UUM 12.30 tgh 2.00 ptg 4.30 ptg - Makan tengahari / Solat Zohor - Lawatan sekitar UUM - Sampai ke SKTB

7.0 PESERTA Para Peserta yang terlibat ialah semua murid Tahun 6 yang berjumlah 112 orang.

TAHUN 6 ELITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ADAM FARIS BIN MOHAMAD RUZI AHMAD AMIRUL AMIN BIN AZMI FAEZ NAZMI BIN ABDUL RAHMAN KU MOHD IKRAM ZULHISYAM BIN KU HALIM KU MUHAMAD SAUFI BIN KU ISHAK KU ZAFRIN SYAMIM BIN KU ZEIDI MUHAMMAD AMIR HAKIM BIN AHMAD MUHAMMAD FADZLY BIN JASNI MUHAMMAD FIRDAUS BIN HASHIM
18

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 MUHAMMAD HAZRIZAL BIN MUKHTAR MUHAMMAD IZZAT HAKIMI B ISMAIL MUHAMMAD NUR HAFIZI BIN ADNAN NOR IZAIDI BIN ISMAIL ZAID IRFAN BIN NASIR AYLA WAFA BT ABDULL AZIZ

16 FARAH FARHANA BT KAMARUDIN 17 FATIN IZWANIE BT MOHD FISOL 18 NOR HANIS FIRZANAH BINTI RIDZUAN 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 NUR FATIHAH ZAMIERA BT ISHA NUR HIDAYATI BINTI ZULKIPLE NURSHAKIRAH ELMI BINTI SHOBIRIN NURUL FATHIYAH BT MOHD KHIRRUDIN NURUL IMAN NADHIRAH BTE HUSSIN NURUL NAJWA BT ALIAS NURUL NATASHA BT JAMALUDIN

26 NURUL NATASHA WANI BINTI NAZARI 27 SITI HAJAR BINTI NAZIR 28 SITI KHAIRIAH BT HASSAN 2 9 3 0 UMMU AFIQAH BT YUSOFF WAFA QISTINA BINTI BADROL

TAHUN 6 SMART
19

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ABDUL WAFI BIN DAUD AHMAD RIFAIE B RUDZALI KU MUHAMMAD KHAIRIL ADIB BIN KU AHMAD KU ZAFRAN SYAMIR BIN KU ZEIDI MUHAMAD ALIFF SYAFI BIN IRTIZA MUHAMAD FAIRUZ BIN OTHMAN MUHAMAD FIRAS BIN MOHD SHUKRI MUHAMAD SYAMIM B SHAHRUBUDIN MUHAMMAD ADLI AHNAF BIN JAMALUDDIN MUHAMMAD AMIRUL AFIQ BIN MOHD AZMI MUHAMMAD FAEZ B ABDULLAH MUHAMMAD IQMAL SYAUQI BIN JAMIL MUHAMMAD IZZUDDIN BIN MAHAZAN MUHAMMAD IZZUDIN BIN IDRIS MUHAMMAD ZULFAHMI BIN HASAN RAHIM BIN RADZI SHAHIRUL IMAN BIN SHARIF AINA ZAHIDA BT ZULKIPLI ILYANA BT SUDIN KU NURSHAZWA BINTI KU HASRUN NAZLIN NATASHA BT NAZRI NIK PUTRI FARHANA BT NIK PUTRA NURSHAFIKAH BT ABU BAKAR LIM NURSUHANA BT AZMI NURUL ERNIE SHAHIERA BT MOHD. SHAHRIL NURUL HANIEZA BT MD ZABATA NURUL NAJIHAH BT AZMI NURUL SHAFINAS BINTI SHAROM SITI NORAISYAH BT ISMAIL SITI NURHALIZA BT MOHAMMAD ZABIDI

TAHUN 6 GENIUS

1 2

AMMAR RISQI BIN MUHAMAD SOBRI AZIZI MURSHIDI BIN MD KHAMIS


20

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KHAIRUL SHAZRUL BIN KARIM MAWARDI B ABD RAHMAN MOHD FIKRI BIN JEFRI MOHD NASRUL HARITH BIN ABD RAZAK MUHAMAD ALIF NAJMI BIN HUZAINI MUHAMMAD AIMAN BIN AZIZ MUHAMMAD AIMAN HANIF BIN OMARNI MUHAMMAD FADZIL BIN KASA MUHAMMAD FAISOL BIN PADZIN MUHAMMAD FAIZ BIN ABD RAHIM MUHAMMAD FAIZ DANIEL BIN MOHD ALI NAFIAH MUHAMMAD HAZIM BIN RASFAN MUHAMMAD IZZAT BIN SOBRI MUHAMMAD NAIM BIN NAYAN MUHAMMAD SHAHRIL AIMAN BIN MORAD MUHAMMAD TAUFIQ ASYRAF BIN MAZARUDIN ANIS ELYSHA BT MOHD ASRI ASMA BINTI HUSSIN NOR ATIKAH BT ZAMZURI NOR ZARILA BT ZAHET NUR FATIHAH BT AZZAHRI NUR HUDA BT OTHMAN NUR SYIFAA BT ABD HALIM NUR YUSRA NADZIRAH BT RUSLAN NURDIYANAIDZUANI BT MAT NOOR NURUL SHAFIKAH BT ZAIZAN

TAHUN 6 VISION

1 2 3 4

AZAMUDDIN BIN ROSLI CHAKRAANKUN A/L AYECHAT KU MUHAMMAD IKHMAL B KU MOHAMAD AZMIZAL KU MUHAMMAD IRFAN BIN KU ISHAK
21

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

5 6 7 8 9

LUQMAN HAQIM BIN JOHARI MEGAT SYAMIL AMIR BIN MEGAT NAZLI MOHD IZZUAN HAKIMI BIN SANIRWANDI MUHAMAD AMIN SYAHID BIN NORIZAM MUHAMMAD AFFANDI BIN AHMAD NIZAM

10 MUHAMMAD AMIRUL FAIS BIN SHAMSUL KAMAL 11 MUHAMMAD RIZAL BIN MANSOR 12 MUHAMMAD SAZWAN HAKIM BIN SHAHRIZAN 13 MUHAMMAD SOLEHAN BIN ALI 14 MUHAMMAD SYAMIM BIN SHAHARANIZAR 15 NOR '' ALIFF AZMI BIN ABD MUTALIB 16 PHANUWAT A/L LAP 17 PRAJONG A/L DIN LIONG 18 THANAWUD A/L SUTHAM 19 ARNI ARIFAH BT MAT RONI 20 CHALISA A/P ACHIT 21 NURUL MARDIANA BT MAN 22 ZAINAB BT SHAMSARI

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN 8.1 Kos Makanan (Murid, penceramah, fasilitator) 8.2 Pengangkutan (RM300 x 2 buah bas) 8.3 Penempatan 8.4 Lain-lain Jumlah RM1378.70 RM 600.00 RM 50.00 RM 100.00 RM2128.70
22

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

9.0 SUMBER KEWANGAN 9.1 Wang Unit Bimbingan Kaunseling 9.2 Sumbangan PIBG 9.3 Duit Tabung Tahun 6 10.0 JAWATANKUASA INDUK PENASIHAT PENGERUSI 1 PENGERUSI 2 PENGERUSI 3 SETIAUSAHA N. SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA : Tn. Hj. Ku Ishak b. Ku Embon (GB) : En. Mohd Anuar b. Othman (PK 1) : Pn. Che Laili bt Sulaiman (PK HEM) : En. Razak b. Hj. Din (PK KOKO) : Pn. Ruzaini Bt. Ismail : En. Azhar b. Ibrahim : Pn. Sh. Narihan bt. Sy. Mohamad : Guru-guru Tahun 6

11.0 JAWATANKUASA KERJA 1 JURUFOTO / DOKUMENTASI Cik Nurul Hakimah bt. Yaziz @ Yazid Pn. Salyza bt. Abdul Mutalib

2.

BUKU PROGRAM / CENDERAHATI En. Azhar b. Ibrahim


23

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

Pn. Hasnita bt. Ahmad Pn. Sh. Narihan bt. Sy Mohamed Pn. Nafisah bt. Baharom

3.

KEBERSIHAN En. Adam b. Idris Pn. Suzana bt. Deraman

4.

PERSIAPAN TEMPAT / BACKDROP En. Abdul Shofi b. Mat Aji En. Khalib b. Zakaria En. Rosaznisham b. Desa

5.

KAWALAN MURID / PENGINAPAN En. Azhar b. Ibrahim En. Wan Afizal b. Wan Abdullah Pn. Suriani bt. Harun Pn. Selbiah bt. Ayob

6.

PENGACARA Pn. Yusnida bt. Md Yusuf En. Mohd Ruzi b. Ab Rasid

7.

SIARAYA En. Azhar b. Ahmad

8.

BACAAN DOA En. Adam b. Idris

24

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

0611/2267

9.

PENGANGKUTAN En. Razak b. Hj. Din En. Azhar b. Ahmad

10.

JAMUAN Pn. Ruzaini bt. Ismail Pn. Rosmawati bt. Idris Pn. Noor Aslin bt. Jaafar Pn. Latifah bt. Mat Noh

11.0 PENUTUP USAHA adalah satu perkara yang wajib dilakukan bagi mendapatkan hasil yang diinginkan. Tanpa USAHA yang berterusan maka tidak akan wujud KEJAYAAN. Semoga USAHA ini akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Disediakan oleh:

(RUZAINI BT ISMAIL) Setiausaha, Peningkatan Tahun 6

25