Anda di halaman 1dari 10

1.

Antara yang berikut, manakah yang menerangkan ciriciri barang ekonomi? I kos lepas sifar II penawaran terhad III disediakan oleh firma swasta IV digunakan oleh semua orang tanpa boleh dikecualikan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Pernyataan manakah yang menerangkan konsep ilmu ekonomi? A Pendapatan tidak terhad berbanding dengan kehendak. B Pendapatan terhad berbanding dengan kehendak. C Kehendak yang terhad dan pendapatan tidak terhad. D Kehendak yang tidak terhad dan pendapatan tidak terhad. Masalah asas ekonomi untuk siapa dikeluarkan dapat diselesaikan melalui... A agihan pendapatan. B jumlah barang. C harga relatif faktor. D kualiti barang. Ilmu ekonomi mengkaji tentang sumber ekonomi dan kehendak. Antara pasangan yang berikut, manakah yang benar?

2.

3.

4.

5.

Antara yang berikut, manakah yang merujuk kepada masalah bagaimana hendak dikeluarkan? I cara pengeluaran II keuntungan III agihan pendapatan IV jenis barang A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Maklumat yang berikut berkaitan satu keadaan dalam ekonomi.

6.

Apakah masalah asas ekonomi yang belum di selesaikan oleh petani itu? A apa yang hendak dike luarkan B berapa banyak hendak dikeluarkan C untuk siapa dikeluarkan D bagaimana hendak dikeluarkan 7. Maklumat yang berikut berkaitan dengan ciri-ciri suatu sistem ekonomi.

Pihak manakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi itu? A kerajaan B pengguna C pengeluar D pemilik sumber 8. Maklumat yang berikut berkaitan dengan ciri satu sistem ekonomi.

Tentukan sistem ekonomi tersebut? A Sistem ekonomi Islam B Sistem ekonomi perancangan pusat C Sistem ekonomi kapitalis D Sistem ekonomi campuran 9. Antara yang berikut, faktor manakah yang menggalakkan individu bekerja sendiri? I menerima gaji tetap II berani mengambil risiko III bebas membuat keputusan IV peluang kenaikan pangkat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

10. Antara yang berikut, manakah yang menerangkan kekurangan yang dihadapi oleh unit-

unit ekonomi

11. Gambar di bawah ini menunjukkan gelagat seorang pengusaha.

Apakah masalah asas ekonomi yang difikirkan oleh pengusaha tersebut? A cara pengeluaran barang itu. B meminimumkan kos pengeluaran. C jumlah barang yang sepatutnya dikeluarkan. D jenis barang yang hendak dikeluarkan. 12. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan suatu keputusan Kerajaan.

Jika kerajaan membuat keputusan untuk membina jambatan, berapakah kos lepas yang terlibat? A RM2 juta kerana membina jambatan B RM2 juta kerana tidak dapat membina hospital C RM8 juta iaitu harga sekolah yang tidak dapat dibina D tiada kos lepas kerana semua peruntukan telah digunakan untuk pembinaan jambatan. 13. Pernyataan manakah yang menerangkan tentang kebaikan sistem ekonomi kapitalis? A Kebajikan rakyat diutamakan

B Mengenakan cukai C Individu bebas membuat pilihan D Harga barang keperluan dikawal. 14. Perbualan di bawah ini berkaitan dengan seorang ayah dan anaknya. Ayah: Nak, ayah ada RM20 sahaja, tak dapat hendak membeli kasut dan buku rujukan. Anak: Kalau begitu, saya nak buku rujukan lah ayah. Tentukan masalah ekonomi yang dihadapi dan kos lepasnya. Masalah Ekonomi A Pendapatan negara B Pendapatan C Sumber ekonomi D Masa Kos Lepas Buku Kasut Kasut Buku

15. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan ciri barang X.

Barang X ialah A air terjun. B air mineral. C lampu jalan. D komputer. 16. Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu situasi dalam ekonomi.

Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan dalam situasi di atas? I apa yang hendak dikeluarkan II berapa hendak dikeluarkan III bagaimana hendak dikeluarkan IV untuk siapa dikeluarkan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 17. Apakah tujuan kerajaan membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi? A Mementingkan projek pembangunan yang menguntungkan. B Mementingkan keselesaan masyarakat. C Memaksimumkan kebajikan masyarakat. D Memaksimumkan kepuasan masyarakat. 18. Jadual di bawah ini menunjukkan tingkat gaji bagi pelbagai pekerjaan.

Berapakah kos lepas jika Encik Bohari bekerja sebagai seorang jurujual? A RM2 420 kerana tidak bekerja sebagai seorang guru B RM500 kerana bekerja sebagai jurujual buku C RM1 500 iaitu gaji seorang kerana di bank D RM420 kerana tidak bekerja sebagai kerani di bank 19. Gambar di bawah ini menunjukkan satu contoh barang dalam ekonomi.

Apakah ciri barang tersebut? A ada kos lepas B tidak perlu bayaran C kerajaan mengeluarkannya D pengunaannya tidak boleh dikecualikan

20. Barang percuma ialah barang yang ... A mempunyai kos lepas sifar. B mempunyai penawaran terhad. C dikeluarkan oleh pihak swasta. D diberi percuma kepada pemenang pertandingan. 21. Butiran manakah yang tidak dimasukkan dalam potongan wajib? A premium insurans nyawa B caruman KWSP C caruman PERKESO D zakat 22. Maklumat yang berikut berkaitan dengan pendapatan seorang individu.

X ialah... A upah. B tabungan. C perbelanjaan. D pelepasan cukai 23. Antara pasangan yang berikut, manakah yang benar untuk menerangkan jenis pekerjaan dengan sektor ekonominya?

24. Yang berikut merupakan tujuan individu menabung, kecuali... A menghadapi perbelanjaan di luar jangka B membayar pendahuluan kereta. C melanjutkan pelajaran. D membeli barang harian.

25. Manakah pekerjaan yang tergolong dalam sektor kedua? I jururawat II juruteknik kilang III pelombong bijih timah IV pelukis pelan bangunan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 26. Antara yang berikut, manakah yang merupakan tujuan individu menabung? I meningkatkan pelaburan II membeli barang tahan lama III menampung kekurangan wang semasa IV menghadapi perbelanjaan luar jangka A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 27. Apakah jenis pendapatan yang diterima oleh individu yang bekerja dengan orang lain? A Untung C Faedah B Sewa D Upah 28. Antara yang berikut, manakah yang merupakan pinjaman? I overdraf II kad kredit III debit langsung IV perintah sedia ada A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 29. Butiran manakah yang merupakan pelepasan cukai pendapatan perseorangan? A Cukai jalan B Perubatan ibu bapa C Faedah atas pinjaman D Premium insurans kenderaan 30. Antara faktor yang berikut, manakah yang mendorong masyarakat untuk menabung? I kenaikan kadar faedah II suasana ekonomi yang stabil III peningkatan jumlah pendapatan boleh guna IV kenaikan kadar cukai pendapatan individu A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 31. Antara pasangan yang berikut, manakah yang benar?

32. Maklumat yang berikut mengenai Encik Arshad.

Berapakah jumlah pendapatan bulanan yang diterima oleh Encik Arshad? A RM9 075 B RM9 100 C RM9 375 D RM96 000 33. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan Puan Habibab pada satu tahun tertentu.

Jadual Berapakah bayaran pindahan Puan Habibab? A RM4 800 B RM9 500 C RM11 000 D RM11 800 34. I Keperluan individu mempunyai unsur kemestian. II Keperluan membolehkan individu hidup dengan lebih selesa.

Pilihan A B C D

Pernyataan 1 Betul Salah Betul Salah

Pernyataan II Salah Betul Betul Salah

35. Manakah yang bukan faktor pemilihan pekerjaan? A Pengaruh keluarga B Upah wang C Upah benar D Keadaan ekonomi 36. Antara yang berikut, manakah yang menyebabkan pertambahan permintaan terhadap minyak petrol? A penurunan harga kereta B peningkatan harga kereta C peningkatan harga petrol D penurunan harga petrol pada masa depan 37. Apakah objektif penggunaan barang dan perkhidmatan oleh isi rumah? A membeli barang yang dikehendaki B memilih barang untuk meningkatkan taraf hidup C membeli barang dengan kuantiti yang maksimum

D memilih barang untuk mencapai utiliti maksimum 38. Manakah yang menerangkan konsep permintaan dengan tepat? A kemampuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna B keinginan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna C keinginan dan kemampuan membeli barang dan perkhidmatan D kesanggupan dan keinginan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna 39. Keanjalan harga permintaan adalah... A mengukur perubahan harga sebagai tindak balas daripada perubahan kuantiti. B mengukur perubahan kuantiti diminta sebagai tindak balas daripada perubahan harga. C mengukur perubahan kuantiti sebagai tindak balas daripada perubahan pendapatan pengguna. D mengukur perubahan harga sebagai tindak balas daripada perubahan pendapatan pengguna 40. Hukum permintaan menyatakan bahawa... A semakin tinggi harga sesuatu barang itu, semakin kurang kuantiti yang diminta. B semakin tinggi harga sesuatu barang itu, semakin banyak kuantiti barang yang diminta C semakin rendah harga sesuatu barang itu, semakin kurang kuantiti yang diminta. D semakin rendah harga sesuatu barang itu, semakin tinggi kuantiti barang yang ditawarkan