Anda di halaman 1dari 8

2

SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
Bahagian A
[20 markah]
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja
1 (a) Firman Allah SWT:

Ayat di atas menjelaskan ujian Allah SWT kepada hamba-hambaNya.
(i)
[2 markah]
(ii) Nyatakan dua contoh ujian Allah SWT kepada manusia [2 markah]
(iii) Jelaskan dua tanggungjawab anda terhadap rakan yang gagal dalam
peperiksaan. [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:
Hadis di atas menjelaskan tanggungjawab mencegah kemungkaran.
(i) Tulis semula potongan hadis yang membawa maksud Sekiranya tidak mampu
maka ubahlah dengan hati [2 markah]


>.l,.l ,`_:, _. .>' _>l _1. _. _. _. ,..l
:, _..l __ _ :| .,.. ,,.. l! !.| < !.| ,l|
`-> __ : 155-156

( ) :

.
( )
3
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(ii) Berdasarkan hadis senaraikan dua cara mencegah kemungkaran selain daripada
hati. [2 markah]
(iii) Jelaskan dua implikasi jika seseorang itu berdakwah tidak mengikut prinsip
dakwah yang betul. [4 markah]


(c) Tulis semula rangkai kata yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah
menggunakan tulisan jawi.[4 markah](i)
Setiap umat Islam hendaklah berusaha memelihara adab

(ii)
terhadap kitab suci Al-Quran dengan sebaik mungkin.

(iii)
Keingkaran terhadap adab-adab ini akan mencemarkan

(iv)
kesucian Al-Quran, sekaligus akan dimurkai Allah.
4
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT

2 (a) Firman Allah SWT:


Ayat di atas menjelaskan nikmat Allah SWT kepada manusia.
(i)
, [2 markah]
(ii) Senaraikan dua contoh penyalahgunaan nikmat pancaindera oleh manusia.
[2 markah]
(iii) Apakah akibat jika seseorang itu menyalahgunakan nikmat Allah SWT.
[2 markah]
(iv) Jelaskan dua cara anda menggunakan pancaindera untuk mengetahui
kekuasaan Allah SWT. [4 markah]


(b) Hadis adalah sumber rujukan kedua dalam Islam selepas Al-Quran.
(i) Apakah yang dimaksudkan dengan hadis dari segi Istilah. [2 markah]
(ii) Perawi hadis ialah orang yang menerima dan menyampaikan hadis daripada
Rasulullah SAW.
Senaraikan dua syarat perawi hadis. [2 markah]
(iii) Mengapakah kita perlu mengetahui syarat-syarat perawi hadis. [2 markah].1 l !. : .>l ,. _. _>' _. > ',l _1, !,
> _`,s .,`, !, > :, `-,`. !, ,.l` .-.l _, >
_. ,.l` `> _l.-l __
: 23
5
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT

(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.
[4 markah]


Setiap anak wajib berbakti kepada ibu bapa. Segala jasa dan pengorbanan

yang mereka curahkan sejak kita dilahirkan begitu besar sekali.

6
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT

Bahagian B

[80 markah]

Jawab semua soalan.

3 (a) Akidah bermaksud kepercayaan yang kukuh di dalam hati terhadap kewujudan Allah
SWT dan sifat-sifat kesempurnaanNya.

(i) Senaraikan dua ciri akidah yang betul. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua akibat tidak memahami asas ilmu akidah. [4 markah]
(iii) Huraikan cadangan anda untuk menyekat ajaran sesat dalam masyarakat.
[2 markah]

(b) Tauhid Asma wassifat merupakan salah satu daripada aspek akidah Islam.
(i) Apakah maksud tauhid Asma wassifat. [2 markah]
(ii) Nyatakan dua kelebihan beriman kepada Allah SWT terhadap masyarakat.
[2 markah]
(iii) Jelaskan cara anda mentaati Allah SWT. [2 markah]

(c) Neraka adalah tempat di mana mereka yang banyak melakukan amalan kejahatan
akan ditempatkan.

(i) Senaraikan dua nama neraka. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua langkah menghindari amalan yang menjurus ke neraka.
[4 markah]
7
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT

4 (a) Tayammum boleh menggantikan wuduk atau mandi disebabkan keuzuran .
(i) Apakah maksud Tayammum. [2 markah]
(ii) Nyatakan dua perbezaan antara tayammum dan wuduk. [4 markah]
(iii) Jelaskan dua hikmah tayamum. [4 markah]

(b) Pengeluaran zakat harta adalah satu peraturan yang telah ditetapkan bagi menjamin
keadilan sosial dan ekonomi sesebuah negara.

(i) Senaraikan empat jenis harta yang diwajibkan zakat. [4 markah]
(ii) Terangkan akibat tidak mengeluarkan zakat harta apabila cukup syarat.
[2 markah]

Soalan 4(c)(i) hingga 4(c)(iv) berdasarkan Jadual 1.


Wajib Makruh Sah Tidak sah Harus
Jadual 1
(c) (i) Khairul menyamak kulit binatang tanpa membuang lendirnya. [1 markah]

(ii) Fatimah mengqadhakan puasa Ramadhan yang ditinggalkan kerana haid .
[1 markah]
(iii) Hafiz menjamakkan solat Zuhur dengan solat Asar ketika dalam perjalanan
pulang dari Kuala Lumpur ke Kota Bharu. [1 markah]

(iv) Zarina menunaikan solat sunat Aidil Fitri bersendirian di rumahnya.
[1 markah]8
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
5 (a) Peristiwa Pembukaan Kota Mekah telah membuka lembaran baru dalam sejarah
Islam.
(i) Nyatakan dua faktor kejayaan Pembukaan Kota Mekah [2 markah]
(ii)
Jelaskan dua kesan Pembukaan Kota Mekah terhadap dakwah Islam.
[4 markah]
(iii) Sebagai seorang pelajar, jelaskan cara anda mencontohi sifat mulia Rasulullah
SAW dalam peristiwa Pembukaan Kota Mekah. [2 markah]

(b) Saidina Uthman bin Affan merupakan seorang tokoh korporat yang berjaya.
(i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidina Uthman bin Affan.
[3 markah]
(ii) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau. [1 markah]
(iii) Jelaskan pengajaran daripada sifat mulia Saidina Uthman b. Affan yang boleh
dicontohi untuk mencapai kejayaan. [2 markah]

Soalan 5 (c) (i) dan 5 (c) (ii) berdasarkan Jadual 2. -. .,, :.> ,> _..
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jadual 2

(c) Berdasarkan Jadual 2, isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.
Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja

(i)[3 markah]
:| (P) > .. !,l| (Q) !.! _ !. ..s <
(R) _. ll _. :.>.l < ,> _,l
( : 11 )
9
SULIT 45/1

45/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(ii)
[3 markah]

6 (a) Guru memainkan peranan penting dalam menentukan corak generasi akan datang.
(i) Nyatakan maksud guru. [2 markah]
(ii) Terangkan kelebihan menghormati guru. [2 markah]

(b) Matlamat hidup orang beriman adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT.
(i) Senaraikan bahagian ibadat. [2 markah]
(ii) Nyatakan dua akibat tidak beradab ketika beribadat. [2 markah]
(iii) Jelaskan dua perbezaan antara ibadat dan adat. [4 markah]
(c) Soalan 6 (c) (i) (ii) dan (iii) berdasarkan Gambar 1.
Gambar 1
(i) Jelaskan dua adab anak terhadap ibu bapa. [2 markah]
(ii) Nyatakan dua sebab anak wajib beradab kepada ibu bapa [2 markah]
(iii) Setiap tahun diadakan Sambutan Hari Ibu dan Hari Bapa bagi menghargai jasa
dan pengorbanan mereka . Bagaimanakah dua cara anda meraikan hari
tersebut. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT
_ ll ,l. . ,l.l (S) l.l _. ',!: _. . l.l _..
',!: (T) _. ',!: _.. _. ',!: (U) ,>l ,.| _ls
_ ,`_: ",. __
( : 26 )