Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU 2012 SMK TAMAN SERAYA AMPANG.

MINGG U 1-2

TAJUK Hari Pertama di Sekolah Menengah Sesi Berkenalan Pengenalan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 Pemahaman Dialog Morfologi -Golongan Kata -Kata Nama Am -Kata Nama Khas Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan Hari Pertama Di Sekolah Menengah Gambaran -Pengenalan Jenis Penulisan -Pengenalan Ringkasan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. bertutur dengan fasih dan lancar 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. diperkenalkan dengan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 7.diperkenalkan dengan jenis penulisan dan ringkasan 8. mengenali bahan komsas dan

KEMAHIRAN Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza -menyenarai

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Berdikari Berhemah tinggi

BBM Buku teks Bahan Latihan

Komsas -Pengenalan Teks Novel Hikmah dan Antologi Kasut Kelopak Jantung - Aspek dan Istilah

9. menerangkan maksud aspek dan istilah sastera

MINGGU 3-4

TAJUK Berhemat Semasa Berbelanja Pemahaman -Dialog Morfologi -Kata Ganti Nama Diri -Kata ganti Nama Tunjuk -Penjodoh Bilangan Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan -Karangan Pendapat/Surat Kiriman Tak Rasmi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menguasai kecekapan berbahasa 2. menyatakan maksud perkataan mengikut konteks 3. bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara

KEMAHIRAN Interpersonal : 1.4 Aras 2 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) 1.5 Aras 3 (ii) 1.6 Aras 3 (i) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i)

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

4. melengkapkan tempat kosong Estetik : dengan perkataan yang sesuai 10.2 Aras 1 (iii) 5.mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 6.membina ayat mudah secara lisan 7. menghasilkan ayat dan membentuk perenggan karangan KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza

Ringkasan Komsas -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak dan Perwatakan 8. menulis sinopsis dan tema persoalan 9, menghuraikan watak dan perwatakan

MINGG U 5-6

TAJUK Mutiara Hitam dari Sabah Pemahaman -Surat Tidak Rasmi -Dialog Manisnya Senyumanmu Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Jenis-jenis ayat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengeluarkan idea bernas dalam perbincangan 2. menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca 3.menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan 4. melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat 5. menulis karangan surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan.

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.4 Aras 2 (i) 2.1 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (ii) 2.3. Aras 1 (1i) Maklumat : 7.5 Aras 2(ii) 7.3 Aras 1 (iv) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.4 Aras 3 1 (i) 12.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri

NILAI Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Kebersihan mental dan fizikan

BBM Buku teks Bahan Latihan Novel Dan Antologi Sastera

Penulisan -Karangan Surat Tidak Rasmi/ 6. membina ayat gramatis untuk Pengalaman menjawab tiga soalan pemahaman -Ringkasan dan

Soalan Pemahaman Komsas - Plot - Teknik Plot - Latar - Gaya Bahasa

7. menaakul isi penting daripada petikan 8. mengenali bahan komsas dan 10. menyatakan maksud perumpamaan

KBKK : mengenalpast i mengkategori -membandingbeza -menjana idea

MINGG U 7-8

TAJUK Manisnya Senyumanmu Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan ayat huraian Penulisan -Karangan Berpandu/Cera mah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat 3. mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera 4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. menyusun dan mentafsir

KEMAHIRAN Interpersona l: 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti Rasional

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

maklumat -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas - Nilai -Pengajaran 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan

(ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i -menghurai -menyenarai menghubungk ait -meramal -menjana idea

5- 8 Mac 2012

UJIAN SELARAS BERFOKUS 1

MINGG U 10

TAJUK Komputer dalam Kehidupan Pemahaman -Laporan Morfologi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyusun maklumat secara koheren untuk tujuan mengarang 2. membuat perbandingan antara laras bahasa cerita dan laporan

KEMAHIRAN Interpersonal : 3.4 Aras 3 (iii) Maklumat : 8.3 Aras 1 (iii) 8.3 Aras 2 (i) 8.4 Aras 2 (ii)

NILAI Patriotisme Berani Keadilan

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Kesyukuran

-Kata Hubung -Peribahasa Penulisan -Karangan Laporan Komsas Cerpen 1 Kasut Kelopak Jantung - Tema & Persoalan - Latar - Watak & Perwatakan Puisi Tradisional Pantun 2 Kerat - Maksud - Nilai & Pengajaran

3. menulis karangan laporan 4. membina ayat-ayat yang gramatis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai 5. melengkapkan petikan dengan peribahasa yang tepat. 6. membincangkan aspek komsas prosa/puisi 7. menyatakan tema dan menyenaraikan persoalan 8. menghuraikan watak dan perwatakan 9. membezakan latar masa, tempat dan masyarakat 10. menjawab soalan pemahaman berpandukan crpen yang dikaji Estetik : 11.3 Aras 3 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i mengkategori -membandingbeza -meramal menghubungk ait

10.3.12 18.3.12

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGG U

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.5 Aras 2 (ii)

NILAI Kusyukuran Kebanggaan

BBM Buku teks Bahan

11-12 Remaja Berwawasan Pemahaman

- Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru -kata Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan Karangan Pendapat - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen 2 Tempang - Tema & persoalan - Watak & Perwatakan -Nilai & Pengajaran Puisi Tradisional 2Pantun Empat Kerat (Agama, Berjimat Cermat & Tekateki) - Maksud - Nilai & pengajaran

sebutan dan rima yang betul dan menarik 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens 4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul 5. menyatakan maksud bidalan 6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting 7. membincangkan aspek komsas pantun dan menjawab soalan pemahaman 8. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

4.1 Aras 1 (i) Patriotik Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i -membuat inferens -membandingbeza menghuraikan maklumat

Latihan Brosur dan risalah pelancongan

MINGG U 1314

TAJUK Wira Bangsa Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan ayat huraian Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Prosa Tradisional 1Tajul Muluk - Persoalan - Watak & Perwatakan - Nilai &

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat 3. mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera 4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. menyusun dan mentafsir maklumat 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan 9. menghuraikan persoalan karya prosa/puisi

KEMAHIRAN Interpersona l: 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i -menghurai -menyenarai

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti Rasional

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

Pengajaran Sajak 1- Kian Kita Lupa -Maksud -Gaya bahasa - Nilai & Pengajaran 10. menghuraikan watak dan perwatakan 11. menganalisis nilai & pengajaran karya prosa /puisi

menghubungk ait -meramal -menjana idea

MINGG U 15 16

TAJUK Pemahaman - Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru -kata Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens 4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul 5. menyatakan maksud bidalan

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.5 Aras 2 (ii) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai

NILAI Kusyukuran Kebanggaan Patriotik

BBM Buku teks Bahan Latihan Brosur dan risalah pelancongan

Drama 1Surat Untuk Ina - Tema & Persoalan - Gaya Bahasa - Latar Sajak 2Lebah dan Madu - maksud - bentuk - gaya bahasa - nilai & pengajaran

6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting 7. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis 8. membincangkan aspek komsas (drama) dan menjawab soalan pemahaman 9. menganalisis karya puisi

KBKK : mengenalpast i -membuat inferens -membandingbeza menghuraikan maklumat

MINGG U 17-18

TAJUK Indahnya Bumi Kenyalang Pemahaman -Dialog Indahnya Bumi Kenyalang Morfologi -Kata Penguat Sintaksis -Ayat Tanya Penulisan -Karangan Fakta -Ringkasan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membuktikan sesuatu perkara bagi meyakinkan sesuatu pihak 2. menyemak, menerima datau menolak maklumat 3. menulis ayat topik dan ayat huraian dalam karangan 4. menulis karangan fakta sepanjang 180 patah perkataan 5. menghuraikan maksud serta nilai pengajaran daripada pantun 6.mengesan ayat-ayat topik daripada petikan

KEMAHIRAN Interpersona l: 4.2 Aras 2 (i) 4,2 Aras 3 (i) Maklumat : 8.1 Aras 2 (i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK :

NILAI Berhemah tinggi Prihatin Kemesraan

BBM Buku teks Bahan Latihan

Komsas Cerpen 3Tukang Lama - Watak & Perwatakan - Latar - Sudut Pandangan PuisiTradisional 5Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah - maksud - nilai & pengajaran 19

7. membuat perbandingan penggunaan kata penguat dalam ayat 8. membincangkan maksud, tema dan persoalan , latar, watak & perwatakan 9. menyatakan unsur bunyi dalam puisi 10. menganalisa nilai dan persoalan 11. menjawab soalan pemahaman berdasarkan pantun PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI 2012

mengenalpast i -membandingbeza menyelesaika n masalah

MINGG U 20

TAJUK Lima Langkawi Pemahaman -Rencana LIMA Langkawi Morfologi - Kata Penegas -Kata Pemeri -Kata Nafi -Bidalan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.merayu untuk memenuhi sesuatu tujuan 2.menerima atau menolak sesuatu maklumat dengan alasan yang sesuai 3.menulis karangan fakta yang koheren

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.7 Aras 3 (ii) 8.8 Aras 3 (ii)

NILAI

BBM Buku teks

Keberanian Kebanggaan Kesyukuran Bahan Latihan Keratan Akhbar Buku Kerja

4. menyusun isi yang koheren Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Drama 2Arah ke Mana - persoalan - gaya bahasa - latar - nilai & pengajaran 5. membina ayat menggunakan kata pemeri 6. melengkapkan teks dengan kata penegas, pemeri atau kata nafi yang sesuai 7. menyatakan maksud bidalan 8. menulis karangan berpandu sepanjang 120 patah perkataan 9. menjawab soalan pemahaman berdasarkan drama yang dikaji 10.menghurai aspek menarik dalam karya 11. mengesan persamaan dan perbezaan aspek yang terdapat dalam cerpen dan drama 26.5 10.6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Estetik : 12.4 Aras 1 (i)

KBT: Kajian Masa Depan KBKK : -meramal menghubungk ait -mentafsir

MINGG U 21 - 22

TAJUK Sukan Memanah Pemahaman

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan kata, istilah, rangkai kata , peribahasa yang

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.2 Aras 1 (i)

NILAI Kerajinan Patriotisme

BBM Buku teks Bahan Latihan

- Perbualan Sukan Memanah Morfologi - Kata Sendi Nama -Simpulan Bahasa Sintaksis -Ayat Tunggal Penulisan -Karangan Rencana - Ringkasan Komsas Puisi Tradisional 6Syair Kemangkatan - maksud - nilai & pengajaran Prosa Tradisional 2Hikayat Marakarma - persoalan - watak - nilai & pengajaran

tepat dan indah semasa menyampaikan maklumat 2. menyusun isi karangan dengan cara koheren 3. menulis karangan rencana sepanjang 180 patah perkataan 4. menjana idea penulisan rencana 5. mengenalpasti ayat tunggal daripada petikan 6. menyenarai isi penting dalam bentuk grafik 7.membincangkan maksud, tema persoalan serta gaya bahasa syair 8. menjawab soalan pemahaman berpandukan syair

Kesukanan Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) Ketekunan Buku Kerja Estetik : 12.4 Aras 2 (i) 12.4 Aras 2 (ii) 12.4 Aras 3 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual KBKK : -menjana idea -menyenarai -menganalisis -menyusun atur Kesabaran Kegigihan Keratan Berita Sukan

MINGG U 23

TAJUK Pahlawan Perkasa Pemahaman -Petikan Prosa Klasik Morfologi - Kata Arah - Kata Bilangan - Bidalan Sintaksis - Mengesan kesalahan dalam ayat Penulisan -Karangan Cerita - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Drama 3 Mendung Hitam Beralih Jua

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.merayu dengan strategi untuk mendapatkan sesuatu 2. menentukan kesesuaian format untuk menyampaikan maklumat 3.menyatakan bentuk dan nada puisi berdasarkan tajuk yang diberikan 4. mengesan kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat 5. membina ayat berdasarkan gambar tunggal dan perkataan yang diberikan menunjukkan arah 6. mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai 7. melakonkan drama dengan intonasi dan sebutan yang jelas 8. membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran drama 9. menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.3 Aras 3 (i) Maklumat : 9.2 Aras 2 (i) Estetik : 10.3 Aras 1 (v) 12.6 Aras 3 (iii) KBT: Kajian Masa Depan

NILAI Keberanian Yakin diri Ketelitian

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Kesabaran Rasional Lembaran latihan

KBKK : menyelesaika n masalah mengenalpast i -membanding beza

10. menjawab soalan pemahaman

MINGG U 24

TAJUK Internet Jaringan Maklumat Pemahaman - Internet Jaringan Maklumat Morfologi - Kata Pascakata Penulisan - Karangan Berpandu/Karan gan Perbahasan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan sebutan, intonasi, yang sesuai untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan 2. menentukan format penulisan untuk menyampaikan maklumat 3. menceritakan perkara menarik yang terdapat dalam satu karya sastera 4. menulis karangan berpandukan gambar 5. berbincang dalam kumpulan dan membuat perbandingan aspek komsas

KEMAHIRAN Interpersona l: 6.1 Aras 1 (i) 6.1 Aras 1 (ii) 6.1 Aras 1 (iii) 6.1 Aras 1 (iv) Maklumat : 9.2 Aras 2 (ii) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -meramal -mengesan -merumuskan

NILAI Bersopan Santun Hormatmenghormati Kebersihan fizikal dan metal Kerajinan

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Komsas 6. menggunakan kata pascakata Cerpen 4- Yuran dalam binaan ayat yang sesuai -Tema -Watak -Gaya Bahasa -Latar -Nilai dan

Pengajaran

maklumat

MINGG U 25

TAJUK Taman Negara Mulu Pemahaman - Surat Rasmi - Dialog Morfologi - Kata Bantu - Kata Ganda - Kata Majmuk Penulisan - Surat Rasmi/ - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan permintaan untuk mendapatkan perkhidmatan 2 menyediakan kerangka surat rasmi 3. menyediakan hujah dan alasan untuk disampaikan 4.menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul 5.menyenaraikan tujuh isi petikan ringkasan 6. membincangkan perbandingan aspek komsas sajak 7. menjawab soalan pemahaman

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.4 Aras 3 (iV) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) 10.5 Aras 1 (v) KBT: Kajian Masa Depan Kecerdasan

NILAI Kasih Sayang Kesyukuran Patriotisme

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Berdikari

Pemahaman Komsas Hari Akhir Persekolahan -tema dan persoalan -nada -maksud

berdasarkan sajak 8. melengkapkan teks dengan kata bantu yang sesuai 9.membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk 10. membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk

pelbagai KBKK : -mencirikan -menganalis dan meramal

MINGG U 26

TAJUK Belia Harapan Negara Pemahaman - Cerita - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menggunakan ayat yang betul untuk mendapatkan perkhidmatan 2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

KEMAHIRAN Interpersona l: 6.2 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.3 Aras 1 (v) Estetik : 10.4 Aras 2 (iii) KBT:

NILAI Berdikari Kasih sayang

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Morfologi - Imbuhan -awalan - apitan,

3. menyatakan gaya bahasa sesuatu karya sastera 4. mengemukakan soalan bagi

akhiran,sisipan -imbuhan pinjaman Penulisan - Karangan Keperihalan -karangan Berpandu Komsas Prosa Tradisional Budi Seorang Bapa Angkat -plot -nilai & pengajaran

mendapatkan penerangan 5.menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang 180 patah perkataan 6.menceritakan perkara menarik dalam karya 7.membincangkan aspek plot dan gaya bahasa serta nilai pengajaran prosa 8. menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa

Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual KBKK : -mencirikan -meramal menyelesaika n masalah

MINGG U 27

TAJUK Pengmbaraan Misteri Pemahaman - Rencana Sintaksis -Pola Ayat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud puisi 2. menerangkan yang tersurat dan tersirat 3. melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang jelas

KEMAHIRAN

NILAI

BBM Buku teks Bahan Latihan Antologi

Interpersona Yakin diri l: 1.3 Aras 1 (iii) Kerjasama 1.2 Aras 1 (iii) 2.2 Aras 3 (ii) Rasional Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (iv) Ketekunan

-Binaan Frasa -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Fakta - Ringkasan dan soalan pemahaman Komsas Sajak 4 - Jangan -Gaya Bahasa -Unsur Bunyi -Nilai dan Pengajaran

4. menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi 5. mengenalpasti empat binaan frasa 6. membina ayat-ayat yang menunjukkan perbezaan binaan frasa 7.membina ayat ayat yang membentuk pola ayat dasar 8. menjana idea bagi menghasilkan penulisan fakta 9. menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak 10. menjelaskan nilai dan pengajaran

91.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.5 Aras 1 (vii) 12.1 Aras 1 (v)

KBT: Pembelajaran Masteri KBKK : -menjana idea -menganalisis -menjelaskan mengenalpast i -membandingbeza

28

14.8 16.8.2012

UJIAN SELARAS BERFOKUS 2

MINGG U 29 ---

TAJUK Pulau

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat:

KEMAHIRAN Interpersona

NILAI Kerajinan

BBM Buku teks

30

Percutian/ Alam Warisan Kita Pemahaman - Rencana - Perbualan

1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan 3.menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan

l: 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

Kesabaran Yakin diri

Bahan Latihan Gambar

Bekerjasama Kebanggaan

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen 5Trauma Embah - latar - plot - nilai

4. menyatakan pendapat berpandukan gambar 5. membina ayat tanya yang gramatis 6. mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya 7. membincangkan binaan plot 8. menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku 9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata.

KBT: Belajar Cara Belajar

KBKK : -menyenarai menghubungk ait -mengesan -menyatakan pendapat

18.8 26.8.2012

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGG U 31 - 32

TAJUK Belian Kayu Bernilai/ Jalapang Padi Kita Pemahaman - Rencana - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan 3.menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan

KEMAHIRAN Interpersona l: 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

NILAI Kerajinan Kesabaran Yakin diri

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar

Bekerjasama Kebanggaan

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen 6Sepucuk Surat Daripada Kawan

4. menyatakan pendapat berpandukan gambar 5. membina ayat tanya yang gramatis 6. mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya 7. membincangkan teknik plot plot 8. menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku 9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar.

KBT: Belajar Cara Belajar

KBKK : -menyenarai menghubungk ait -mengesan -menyatakan pendapat

- tema & persoalan - teknik plot - watak - nilai

10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata.

MINGG U 33 - 34

TAJUK Sumber Mineral / Tukang Emas Pemahaman - Pendapat Morfologi - Laras Bahasa Sintaksis -Ayat Aktif -Ayat Pasif Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Sajak Diari Lama

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan pendapat yang bernas dengan penggunaan kata yang betul 2. membuat perbandingan laras bahasa 3. mengolah maklumat mengikut urutan dan pemerengganan yang betul 4. membina ayat-ayat pasif daripada ayat aktif 5. menaakul maklumat daripada gambar dan 6.menyusun isi karangan dalam pemerengganan yang kemas. 7. membincangkan aspek gaya bahasa beserta contoh yang sesuai.

KEMAHIRAN Interpersona l: 4.1 Aras 1 (i) 3,4 Aras 1 (ii)

NILAI Keaslian Kebanggaan Kesyukuran Kerajinan

BBM Buku teks Bahan Latihan

Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 3 (i)

Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.1 Aras 1 (ii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK :

Asap - maksud -gaya bahasa -nilai & pengajaran

8. menyenaraikan nilai dan pengajaran serta bukti yang bersesuaian 9. membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang jelas

-menaakul -mengolah -menyusun

MINGG U 35-36

TAJUK Sastera Tradisional Warisan Bangsa/ Jasamu Dalam Ingatan Pemahaman - Rencana -Perbualan Morfologi - Kata Seru - Peribahasa Sintaksis -Ayat Seruan -Ayat songsang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud tersurat dan tersirat daripada petikan 2. berbincang dan berhujah tentang tajuk yang diberikan 3. membina ayat songsang daripada ayat tunggal susunan biasa 4. menulis karangan keperihalan berpandukan rangka cerita yang diberikan 5. berbincang dalam kumpulan tentang isi karangan

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (v)

NILAI Patriotik Ketabahan Ketekunan Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Keratan Akhbar

Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 1 (ii) 12.1 Aras 1 (iv)

6. menjawab soalan pemahaman ringkasan dalam binaan ayat yang gramatis Penulisan - Karangan Keperihalan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Latihan/Ulangka ji 7. melengkapkan dialog dengan kata seru yang tepat 8. membuat perbandingan gaya bahasa dan unsur bunyi sajak

KBT: Belajar Cara Belajar

KBKK : -menjana idea -menerangkan -membuat perbandingan

MINGG U

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

37

Parlimen Negara Kita / Angkasa Lepas Pemahaman - Laporan Morfologi - Kata Hubung - Kata-kata Hikmat Sintaksis -Ayat Majmuk Penulisan - Karangan Berpandu Komsas -Ulangkaji Aspek dan Istilah -Biodata Pengarang -Soalan Pemahaman Petikan

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan 2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis 3.membuat inferens berpandukan gambar pemimpin 4. menyatakan maksud katakata hikmat 5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden 6.mengesan kesilapan kata dalam ayat 7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenalpasti 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas 9. menceritakan biodata pengarang 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

Interpersona l: 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii)

Ketekunan Kasih sayang Cinta Akan Tanah air

Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) Kegigihan 7.1 Aras 1 (iii) Kerjasaama Estetik : 11.1 Aras 1 (i) Perpaduan kebanggaan KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar KBKK : -menghurai -menerangkan alasan -membuat inferen -menyusun

MINGG U 38

TAJUK Cuti Akhir Tahun Tatabahasa Ulangkaji Penulisan - Karangan Berpandu Komsas -Ulangkaji Aspek dan Istilah -Latihan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan 2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis 3.membuat inferens berpandukan gambar pemimpin 4. menyatakan maksud katakata hikmat 5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden 6.mengesan kesilapan kata dalam ayat 7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenalpasti 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas 9. menceritakan biodata pengarang 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

KEMAHIRAN Interpersona l: 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii)

NILAI Ketekunan Kasih sayang Cinta Akan Tanah air

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) Kegigihan 7.1 Aras 1 (iii) Kerjasaama Estetik : 11.1 Aras 1 (i) Perpaduan Kebanggaan KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar KBKK : -menghurai -menerangkan alasan -membuat inferen -menyusun

39

29/10 --2/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGG U 40 -41

TAJUK Perbincangan Skema Jawapan Peperiksaan Akhir Tahun i. Kertas Satu - Tatabahasa - Pemahaman Petikan Koms as ii. Kertas Dua - Ringkasan - Soalan Struktur - Karangan Berpandu - Karangan 180 pp - Novel Hikmah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid akan dapat : 1. mengenalpasti jawapan yang betul 2. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan 3. membuat pembetulan bagi kesilapan

KEMAHIRA N Belajar Cara Belajar

NILAI Kerajinan Ketelitian

BBM Kertas Peperiksaan

CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh : oleh :

Disemak /Disahkan

.. Pn. Norliza Bt Harun

Pn. Noraini Jadid Ketua Bidang Bahasa