Anda di halaman 1dari 33

Kumpulan : D Semester : Dua Pensyarah : Dr.

Khairi

Bil 1

Nama Siti Zubaidah binti Ibrahim

No.matrik D20091035632

2
3 4 5

Ruzaini binti Abdul Kadir


Muhammad Hafizuddin Bin Pauzi Mohd Mustaza Bin Lamli Rohani Abdul Wahab

D20091035658
D20091036217 D20091036231 D20091035594 )

Pendahuluan
Menurut Ibnu Khaldun, manusia telah mencapai daya kretiviti yang tinggi dalam kehidupan mereka menyebabkan tamadun mempunyai tahap-tahap tertentu selari dengan kebangkitan dan kejatuhan sesebuah tamadun.

Teori kitaran ini mempunyai kaitannya dengan teori peradaban dan terdapat hubung-kait yang sangat erat antara kedua-dua teori ini.

Akhirnya tamadun dan peradaban menjadi hancur dan digantikan oleh bentuk pemerintahan baru bagi melengkapi pusingan kitaran dalam teori peradaban Ibnu Khaldun.

Alam Melayu telah mempunyai beberapa petempatan awal tamadun Melayu seperti Kedah Tua, Srivijaya, Angkor, Lembah Bujang, Majapahit dan Funan.
Pertempatan-pertempatan awal ini telah mewujudkan kerajaan sementara dan dalam masa yang singkat telah mengalami zaman keruntuhannya serta akan digantikan oleh kerajaan baru yang akan mengambil alih semua peranan yang pernah dijalankan di negeri tersebut. Oleh sebab itu, tamadun alam Melayu mempunyai susur-galur seperti yang terdapat dalam teori kitaran tamadun yang bermula dengan petempatan sesebuah tamadun dan diakhri dengan kemerosotan dan kehancuran tamadun berkenaan.

Seni bina tamadun Melayu

PETA KERAJAAN KEDAH TUA

PETA KERAJAAN SRIVIJAYA

PETA KERAJAAN MELAYU MELAKA

TAHAP-TAHAP TEORI KITARAN TAMADUN


Tahap permulaan dan kemunculan tamadun Teori kitaran mempunyai empat prasa utamanya iaitu pada tahap pertama dikenali sebagai tahap awal ataupun tahap kelahiran. Pada tahap ini, kejatuhan pemerintahan terdahulu akan digantikan oleh pemerintah yang baru.

Tahap pertama

Tahap kedua

Tahap kehidupan menetap Tahap kedua dikenali sebagai tahap pemantapan dan kehidupan yang menetap. Pada tahap ini sistem pemerintahan akan melahirkan sistem berkerajaan dan raja kuasa berkuasa mutlak. Kehidupan pemerintah akan terasing daripada rakyat jelata.

Tahap ketiga

Tahap kemuncak dankegemilangan Tahap ketiga pula dikenali sebagai tahap kemuncak ataupun sebagai tahap kegemilangan. Masyarakat hidup dalam serba kemewahan dan pelbagai kemudahan tersedia untuk kemajuaan hidup masyarakatnya.

Tahap keempat

Tahap keempat merupakan tahap kehancuran sesebuah tamadun. Pada masa ini segala kemudahan negara disia-siakan dan golongan pemerintahan tidak menjalankan tugas mereka dengan sewajarnya. Terdapat sesetengah golongan yang mengambil kesempatan atas kacau-bilau ini dan menjatuhkan tamadun berkenaan kemudian akan digantikan dengan tamadun yang baru.

Pelopor
Ibnu Khaldun merupakan salah seorang daripada sarjana Islam.

Beliau juga mempelajari ilmu mantik, sains, falsafah, matematik dan sejarah daripada beberapa orang ulama terkemuka pada masa itu.

Beliau merupakan seorang pakar sejarah dan juga pakar dalam bidang sosiologi disamping merupakan seorang ahli Falsafah terulung.

Beliau di lahirkan pada 733 hijrah bersamaan dengan 1332 masihi di Tunis.

Guru beliau yang utama ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin

Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tahun 808 hijrah bersamaan 1406 masihi semasa berumur 74 tahun.

Beliau banyak memberi sumbangan melalui karya-karya yang dihasilkannya. Kebanyakkan karya-karya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan rohani, akal dan akhlak.

Karya Al Muqaddimah merupakan karya beliau yang teragung dan menjadi rujukan semua pihak termasuklah ahli falsafah barat.

Falsafah beliau, negara dan bangsa perlu dipertahankan dan berpandukan kepada pegangan jati diri dan idealisme semangat cintakan negara.

MAKSUD TAMADUN

Civilizatian
,

Berasal dari perkataan civitas merujuk kepada pembukaan bandar.

Bahasa Arab

Tamadun berasal daripada perkataan madain, mudun dan maddana. merupakan suatu kehidupan manusia yang semakin maju dari segi rohaniah dan lahiriah atau pembukaan bandar.

Bahasa Melayu
Ibn Khaldun

Tamadun dianggap sebagai kehidupan manusia yang dicirikan melalui kemajuan berunsurkan kebendaan dan aspek pemikiran yang tinggi.

Tamadun diertikan sebagai suatu kehidupan masyarakat yang menetap di kawasan tertentu.

PRINSIP TAMADUN
Hidup menetap dan menjadi lebih sistematik berbanding sebelum ada pembandaran. Memerlukan kepakaran dari semua individu untuk mempercekapkan pentadbiran serta keamanan Bandar.

Cuba mencipta benda baru. Bagi memudahkan kehidupan mereka.

Disebabkan kehendak yang tidak terbatas mereka terpaksa bersaing dan wujudnya sistem pertukaran barangan dan mata wang.

Mempunyai pegangan agama yang tersendiri.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAMADUN


Semua tamadun mempunyai sistem pegangan agama mereka seperti di tamadun melayu mempunyai pegangan agama Hindu-Buddha dan agama islam.
Ekonomi banyak berbentuk pertanian, memungut hasil hutan, menangkap ikan dan menternak binatang. Terdapat juga aktiviti perdagangan dan pertukaran wang. Dapat dilihat dari hubungan perdagangan tamadun China dengan tamadun Melayu. Disebabkan berlaku lebihan hasil pertanian dan hasil bumi seperti emas dan bijih timah maka bilangan rakyat akan bertambah dan menjamin pembangunan sesebuah tamadun. Mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang teratur.

CIRI ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN


Kehidupan menetap.
Mereka mendirikan rumah di tepi-tepi sungai.

Mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik dan teratur. Pengkhususan pekerjaan.

Terdapat sistem sosial dan organisasi pentadbiran seperti golongan pemerintah dan golongan yang diperintah yang saling memerlukan antara satu sama lain. Disebabkan terdapat lebihan hasil bumi sesebuah pertempatan itu maka dapat meningkatlkan kualiti kehidupan mereka dengan melakukan pengkhususan dalam pekerjaan.

Teknologi dan inovatif

Terdapat teknologi dan reka cipta untuk memudahkan perkerjaan seharian mereka dan menjamin keamanan mereka. Contoh di China mereka mencipta roda bagi kingcir air mereka untuk mengairi sawah padi petani.dan tembok besar china untuk pertahanan daripada musuh.

Bagi semua tamadun juga mempunyai sistem tulisan dan bahasa mereka bagi memudahkan urusan pentadbiran dan jual-beli.

Sistem tulisan
Kreativiti atau keunikan mereka bagi membezakan mereka daripada tamadun lain seperti seni bina, ukiran, pakaian dan seramik.

Kreativiti masyarakat

Menurut Zuraina Majib (1993),Tamadu Melayu bermula sejak zaman paleolitik dan tamadun ini telah bertapak di Kota Tampan, Perak.

Pada zaman ini. masyarakat tidak mempunyai nilai estetika yang tinggi kerana nilai yang ditonjolkan pada jumpaan artifak masih lagi menggunakan alat batu kelikir yang besar dan mempunyai beberapa rempihan yang dibuat pada hujung batu berkenaan mengikut alat tetak-menetak Movius.

Menurut Zuraina Majib (1993), tamadu Melayu bermula sejak zaman paleolitik dan tamadun ini telah bertapak di Kota Tampan, Perak. Pada zaman ini. masyarakat tidak mempunyai nilai estetika yang tinggi kerana nilai yang ditonjolkan pada jumpaan artifak masih lagi menggunakan alat batu kelikir yang besar dan mempunyai beberapa rempihan yang dibuat pada hujung batu berkenaan mengikut alat tetak-menetak Movius. Masyarakat Melayu pada zaman Neolitik pula telah dijumpai di Bukit Tenku Lembu (Perlis), Gua Cha (Kelantan) dan Ban Kao (Thailand). Kebudayaan Neolitik sering diistilahkan sebagai kebudayaan inovatif dengan munculnya aktiviti bercucuk tanam. Alat batu dikerjakan dengan baik dan kadang-kala alat tersebut digosok sehingga licin. Pada permulaan zaman lebih kurang 10,000 hingga 5,000 tahun dahulu telah menyebabkan masyarakatnya hidup menetap dan zaman ini juga disebut Zaman Revolusi Pertanian (G. de G. Sieveking, 1993) Selepas berlakunya zaman Revolusi pertanian masyarakat mula hidup secara menetap dan mula menjalankan perdagangan dengan kawasan sekitarnya. Masyarakat Melayu pada masa ini telah pandai menjalankan aktiviti perdagangan dengan kawasan sekitarnya untuk mendapat barang-barang keperluan.

Kehidupan menetap Pada tahap ini, manusia mula mengamalkan kehidupan menetap melalui kewujudan bandar. Bandar yang telah terbentuk ini merupakan perintis kepada pembangunan dalam aspek lain seperti kelahiran sistem kerajaan dalam sesebuah tamadun.

Sistem feudal Ketika ini juga pemerintah seperti raja telah diasingkan dengan rakyat biasa melalui satu susun lapis masyarakat.

Aktiviti ekonomi Aktiviti ekonomi juga boleh dijalankan dengan terancang apabila adanya kehidupan menetap. Dalam hal ini, kehidupan menetap seperti bandar membolehkan sesebuah tamadun membangun dalam aspek pentadbiran, ekonomi dan sebagainya.

Penempatan di tepi sungai Bagi tamadun awal dunia terletak di lembahlembah sungai. Bagi tamadun Mesopotamia, penempatan awalnya berada di lembah Sungai Tigris-Eupharates, lembah Sungai Nil bagi tamadun Mesir, lembah Sungai Indus bagi tamadun Indus dan Lembah Sungai Kuning bagi tamadun HwangHo.

Bandar dan kota Penempatan awal ini telah berkembang menjadi negara kota atau bandar.

Kaitan dengan tamadun Melayu Bagi kerajaan Kedah Tua dan Srivijaya, kedua-keduanya merupakan kerajaan maritim. Kerajaan maritim merupakan kerajaan yang terlibat dalam aktiviti perdagangan, kelautan dan pelabuhan. Kerajaan ini terletak di pinggir pantai, lembah sungai dan kepulauan. Mendapat pengaruh Hindu-Budha Wujud sistem pemerintahan feudal. Wujudnya aktiviti perdagangan setempat dan antarabangsa. Bahasa Melayu menjadi lingua franca.

Konsep dewa-raja ialah kepercayaan dan salasilah raja-raja yang diwujudkan secara ciptaan yang dikaitkan dengan dewadewa kayangan; penjelmaan dewa Shiva, Vishnu atau Brahma.

Pengaruh Islam merubah konsep dewa-raja menjadi khalifah di muka bumi.

Sultan berkuasa mutlak.


Sistem pemerintahan dan pentadbiran

Undang-undang adalah peraturan yang digubal oleh pemerintah mengawal golongan yang diperintah.

Undang-undang yang diamalkan di Alam melayu berasaskan adat temenggung namun menggunakan nama undang-undang yang berbeza bagi setiap negeri. Contoh di Melaka

Undangundang

ada Undangundang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka, di Pahang dikenali Undang-undang Pahang, Pasai dikenali sebagai Undang-undang Pasai .

TAHAP KETIGA S is t e m s o si a l

Wujudnya Masyarakat Feudal.

Setiap lapisan masyarakat mempunyai

kedudukan dan memahami tugas masingmasing. Dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan yang memerintah dan golongaan yang diperintah. Golongan memerintah : Raja dan pembesar Golongan diperintah : Rakyat

TAHAP TIGA
Bahasa Melayu sebagai bahasa utama.
Kesenian dan kebudaya an Tulisan jawi digunakan sebagai tulisan
Wujudnya hikayathikayat masyarakat Melayu seperti hikayat Nur Muhammad dan hikayat Israk dan Mikraj(kisah nabi Muhammad).

Terdapat kesenian daripada pengaruh Islam seperti ukiran Khat, mimbar dan masjid.

TAHAP KETIGA
EKONOMI
PERTAHANAN DAN KETAHANAN

INTELEKTUAL

PENDIDIKAN

TAHAP EMPAT (KEHANCURAN TAMADUN)

Penjajahan Portugis di Melaka


Kedatangan Portugis di Melaka pada tahun

1511 menyebabkan kemusnahan tamadun melayu (Melaka)


Tujuan kedatangan Portugis di Melaka: Berdasarkan Konsep GOLD, GOSPEL & GLORY

Pemerintahan Belanda
Belanda telah berjaya menewaskan pihak Portugis pada 14 Januari 1641 dan menakluk Melaka dengan mendapat bantuan Sultan Johor. Belanda menakluki Melaka dari tahun 1641 hingga tahun 1795. Pihak Belanda tidak berminat menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan di antara Timur dan Barat Belanda mahu kuasai perdangangan rempah ratus. Wujud perjanjian antara Inggeris dan Belanda yang sela ini bermusuhan antara satu sama lain. Perjanjian ini telah membolehkan Inggeris menguasai negeri-negeri selat

Kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu

Pada tahun 1600, tertubuhnya Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) Pada 11 Ogos 1786, Francis Light menduduki Pulau Pinang setelah berjaya memperbodohkan Sultan Abdullah. Pada 6 Februari 1819, Stamford Raffles pula telah menduduki Pulau Singapura setelah membuat perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman.

Zaman Jepun di Tanah Melayu


Pendudukan Jepun bermula dari 8 Disember 1941 31 Disember 1942. Serangan pertama Jepun adalah di Kota Bharu. Jepun mula menakluki Tanah Melayu pada 13 Februari 1942 sehingga 15 ogos 1945. Slogan Jepun adalah Asia untuk Orang Asia. Pada 15 Ogos 1945, Jepun dikalahkan oleh British.

Kebangkitan semangat nasionalisme di Tanah Melayu


o

Tertubuhnya Kesatuan Melayu Muda (KMM). Lahirnya Parti Pembela Tanah Air (PETA). Penduduk Tanah Melayu bangkit menentang para penjajah.

Kesimpulan

Teori kitaran tamadun akan berlaku pada setiap tamadun. Faktor yang mempengaruhi sesebuah tamadun ialah ekonomi, pegangan kepada agama, keselesaan hidup atau kemewahan dan kepimpinan politik. Tamadun merupakan asas utama dalam pembentukan negara. Antara tamadun yang pernah ada ialah tamadun China, tamadun India, tamadun Islam dan sebagainya.

Bibliografi

Arbaiyah Mohd Noor (2002). Ilmu sejarah dan pensejarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Hussein, A. Aziz Deraman dan Abd. Rahman Al-Ahmadi (1993). Tamadun Melayu jilid Satu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd. Yusof Ibrahim dan Mahayudin Haji Yahaya (1988). Sejarahwan dan pensejarahan ketokohan dan karya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan
Malaysia.

Zainal Abidin Borhan dan Ahmad Hakimi Khairuddin. Tamadun Melayu teras tamadun Malaysia. Diperoleh pada Feb 21, 2010 daripada http://www.scribd.com/doc/25338646/Bab-3-Tamadun-Melayu

SEKIAN Terima kasih