Anda di halaman 1dari 2

LP/UPSR 1

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BORANG PENDAFTARAN CALON UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
Tahun

Untuk kegunaan pejabat/ sekolah

1. No. Sekolah 3. No. Pusat

2. No. Kelas 4. No. Calon

5.

Nama Calon

6. No. Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan

7. Tarikh Lahir 10. Agama

8. Jantina 11. Kod Calon Istimewa

9. Keturunan 12. Pilihan Dwibahasa Science

13. Calon SJK yang mengambil BM 011 & 012 14. Pengesahan Guru Besar: 15.

Mathematics Pengakuan Calon: Saya mengakui maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar.

( Tandatangan dan cop Guru Besar )

( Tandatangan Calon )

Panduan Mengisi Borang ( Sila lihat muka surat sebelah)


examperak

PANDUAN
1 2 3 4 5 No. Sekolah No. Kelas No. Pusat No. Calon Nama Calon
: Seperti pada Borang kawalan : Isikan No kelas dalam 2 aksara (Rujuk Manual Pengguna Aplikasi Pendaftaran) : Seperti pada Borang Kawalan : Isikan No. Calon selepas dijanakan oleh aplikasi pendaftaran : Isikan nama penuh mengikut Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan. Gunakan HURUF BESAR dan kosongkan satu ruang di antara nama dan huruf pangkal nama. 80 ruang disediakan. Mulakan dari ruang pertama.

6 No. Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan


Contoh No. Sijil Kelahiran :- AE 12345 A E 1 2 3 4 5

Contoh No. Kad Pengenalan :- 970831-07-5112 9 7 0 8 3 1 0 7 5 1 1 2

7 Tarikh Lahir

Contoh:- 31 Ogos 1997 3 1 2 0 8 9 7

8 Jantina

1 Lelaki

Perempuan

9 Keturunan : Isikan kod sahaja


1 2 3 4 5 Melayu/Bumiputera Cina India Lain-lain Bukan Warganegara Malaysia 2 Lain-lain Warganegara Malaysia

10 Agama

1 Islam

11 Kod Calon Istimewa


A B C D P R S Buta

isikan Kod sahaja

13 Calon SJK yang mengambil BM 011 & 012


Tandakan X jika calon mengambil Bahasa Melayu 011/012 (UPSR sahaja)

Terencat Akal Cacat lain Bisu Pekak Rabun Spastik

12 Pilihan Dwibahasa
Tandakan X untuk memilih soalan dwibahasa mengikut mata pelajaran

14 Pengesahan : Tandatangan dan cop Guru Besar. 15 Pengakuan Calon : Baca dan faham
serta tandatangan calon.
examperak