Anda di halaman 1dari 5

Standard Pembangunan Domain Kreativiti

Bab

3
INDIKATOR
AMALAN KREATIVITI

AMALAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Indikator Amalan Kreativiti bagi Proses Kreatif Terarah Setiap fasa dalam model Proses Kreatif Terarah melibatkan kemahiran utama sebagai asas bagi fasa tersebut. Kemahiran utama itu pula diperincikan melalui indikator amalan kreativiti seperti yang diperlihatkan dalam Jadual 3a. Indikator dalam amalan kreativiti tersebut dapat dijadikan rujukan dan diaplikasikan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Indikator Amalan Kreativiti bagi Setiap Fasa

-------------------------- 1

Standard Pembangunan Domain Kreativiti


Kemahiran Utama

Indikator Amalan

1.0

Fasa Persediaan
1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau. 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek,
Membuat

1.1 Pemerhatian

perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh. 1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai. 1.1.4 Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul. 1.1.5 Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai. 1.1.6 Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat. 1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul. 1.1.8 Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan.

pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

1.2 Analisis
Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu.

1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul. 1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu. 1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu. 1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu. 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa. 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan kesan buruk 1.2.7 Mengimbas kembali idea. 1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat.

2.0 Fasa Imaginasi


2

Standard Pembangunan Domain Kreativiti


Kemahiran Utama

Indikator Amalan 2.1.1. Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak


(yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik).

2.1 Penjanaan

idea 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan. 2.1.3. Menghasilkan idea yang bermakna.
Menghasilkan ideaidea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

2.1.4. Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

2.2

Sintesis 2.2.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan dan idea membina tajuk. 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik lukisan, kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu,

Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu.

karangan, laporan dan lakaran. 2.2.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan. 2.2.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir. 2.2.5 Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir. 2.2.6 Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan. 2.2.7 Membuat refleksi yang berterusan.

3.0

Fasa Perkembangan
3

Standard Pembangunan Domain Kreativiti


Kemahiran Utama

3.1 Penambah

Indikator Amalan 3.1.1. Menokok tambah idea. 3.1.3.Memberi pelbagai penerangan rasional

baikan 3.1.2. Mengubah suai idea.


Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan

tentang idea. 3.1.4.Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan. 3.1.5. Memberi pelbagai kategori atau aspek.

3.2 Menilai 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea.
Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

3.2.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu. 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul. 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka.

4.0

Fasa Tindakan
4.1 Pelaksanaan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah 4

Standard Pembangunan Domain Kreativiti


Kemahiran Utama

Indikator Amalan difahami. 4.1.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil.

Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip

4.2 Amalan

4.2.1 Peka kepada perkara di sekeliling. masalah, kesilapan dan kelemahan. 4.2.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan

berterusan 4.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti

Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif.

idea baharu secara berterusan.