Anda di halaman 1dari 28

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN DUA
2011

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)
MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

K ANDUNG AN

Tajuk

Muka Surat

1. Rukun Negara

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vi

3. Matlamat

4. Objektif

5. Fokus

6. Organisasi Kandungan

7. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu


usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

vi vi

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM


SEKOLAH RENDAH
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak
mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang
berjaya di dunia dan di akhirat.

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk:
i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;
ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;
iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;
iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan;
vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam;
vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda;
viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan
ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;

FOKUS
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi penekanan kepada kemahiran membaca alQuran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam
kehidupan harian.
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan yang lebih mendalam kepada
kemahiran membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar
dalam kehidupan harian. Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid tentang hadis
sebagi salah satu sumber hukum dalam Islam.
Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu
ain dan fardu kifayah.

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah
dibahagikan kepada enam modul iaitu:
Modul al Quran
Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah alFatihah dan surah tertentu daripada juzu Amma serta menghayati pengajarannya.
Modul Hadis
Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya.

Modul Akidah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah
yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian .
Modul Ibadah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan
melaksanakannya dalam kehidupan harian.
Modul Sirah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil iktibar daripadanya serta
mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian.

Modul Adab
Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama
manusia dan manusia dengan alam sekitar.
Modul Jawi
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat.

@ @ g@@n @
@ @a@bm
@ @

uj@n

b@n
@@@

@@. @a@@ni@@
z@a@bj@ 1.1.1
@@N @a@@ni@@ 
z@a@bj@@1.1.2@@@@
@@N @a@@ni@@ 
z@a@bj

1.1.3

@@N @a@@ni@ 


z@a@bj

1.1.4

@ @
@ @N@m@bmbr@@2.1.1
@ @@N@tu@bb'@y@bmbr @2.1.2
@ @N@bn@kua@@@b@@@pjr@@2.1.3
@ @@N@Nbn@kua@@@@@#m@bmbr@@2.1.4
4

   bbi .1

L 
L
z@a@bj@1.1

a  

@@@@

 .2
@@bai 0@mbz@a@

2.1

uj@n

b@n

@ @N@@u@a@@@bmbr@@2.1.5
@ @N0b@@@@@abna@ai@bmbr

2.1.6

@ @N@@bai@1@

2.1.7

@ @N@m@bmbr

2.2.1

@ @N4@m@bmbr@@2.2.2
@ @@N@ma@bb'@y@bmbr

2.2.3

@ @@N@bn@kua@@@a@25@pjr@@2.2.4
@ @@N@@#m@bmbr

2.2.5

@ @@N@@@bai@ab6@pjr@@2.2.6
@ @@Z@@@pjr
@ @Nkua@

-i

@Nzn1@

-ii

@ @N@9b@

-iii

2.2.7

@@bai 0@mbz@a@@@2.2

uj@n

b@n

@ @N@@bai@1@@@@2.2.8
@ @@Nu@ @;a@m@bmbr@ 2.3.1

@ @Nu@i@;a@bb'@y@bmbr@@2.3.2

@ @Z@;a@@@@2.3

u@i@;a@@@@@@

@ @@H!"#$a@I@u@i@;a@@@@a@bj@@2.3.3
@ @N@;a@u@Bi@@@2.3.4
@N@;a@u@bb'@1@@@2.3.5
@ @@N@i@;a@m@bmbr@ 2.4.1
@ @@N@i@;a@bb'@y

2.4.2

@ @@NH3@a@a@I@@i@;a@@@@a@bj@@2.4.3
@ @@N@@i@;a@@@@@2.4.4
@ @N@@i@;a@bai@1@@@2.4.5

@ @@Z@;a@@@2.4
@i@;a@@@@@

uj@n

b@n

@ @@Nya@a@a@;a@b@m@bmbr@@2.5.1
@ @@Nya@a@a@;a@b@@nm@@@@a@bj@@2.5.2

@ @@Z@;ab@@@2.5
ya@a@a@@@@@@

@ @@N@tbj@bm@;a@ya@a@a@@am@bmbr@@2.5.3
@ N@@@@d@bv@na@@nj@bbbi@bmbr@@2.5.4
@ @. % @a@a@m@bmbr@@2.6.1

@ @@. % @a@a@;a@@b@nm@@@@a@bj@@2.6.2

@ @Z@;ab@ 2.6

% @a@a@@@@@

@ @@N@;a@@d@@ab6@bmbr@@2.6.3
@ @. % @a@a@@@bai@@1@bmbr@@2.6.4
@ @
@
@ @@Na@m@bmbr@@2.7.1
@ @@Na@@;a@b@@nm@@@@a@bj@@2.7.2
@ @@N@;a@@b@ab6@bbbi@bmbr@@2.7.3
7

@ @Z@;ab@@@2.7
a@@@@@@

uj@n

b@n

N@a@i@;a@bai@1@bmbr@@2.7.4
@ @
@ @.' &@a@@&@m@bmbr@@3.1.1
@ @N' &@a@@&@n@pjr@@3.1.2
@ @N' &@a@@&@abna@ai@@@3.1.3

@ @bj.3
&@a@@& 0@mbz@a@@@3.1
@ @@ @'
@ @

@ @N' &@a@@&@ab@@b@bmbr@@3.1.4
N' &@a@@&@ab@@m@jb@$v@@3.1.5
@ @N@sy@a@&@@m@pjr 3.2.1
@ @Ntn@a )' i (&@@b@bmbr@@3.2.2
@ @Nsma@a@&@@@@@a@bj@@3.2.3
N@@*@@@3.2.4

@ @&@@@a@@@3.2
@ @
@ @

uj@n

b@n

@ @N@8a@a@bmbr@3.3.1

@ @N@8a@a@@a@@3.3

@ @Nma@p@ni@@@8a@a@@3.3.2

@ @Nni@@aya@;jm@z@a@bj@3.4.1 @ @@@@@@a@aya@;jm@z@a@bj@3.4
@ @Nni@@@@@z@a@bj@3.4.2
@ @N
@ @Nni@@+
@a@=bnng@b@z@a@bj@3.5.1
@ @Nni@@v @a@ana@L@b'bi@z@a@bj 3.5.2
@ @@@@ @a@v @a@abna@@n@b'bi@z@a@bj@3.5.3
Nni@@@@@@@@@@
@ @Nni@@a@@b'bi@z@a@bj@3.5.4
Nni@@,# @@b'bi@z@a@bj

3.5.5

H@ab @bbI @n@ni@@@Aa@b'bi bj@3.5.6


9

.@@Aa@b'bi@z@a@bj@3.5

uj@n

b@n

@ @

@ @R N4

@ @ Z@o@p@@FbG@H@bu@bmbr@@4.1.1@ @@@j @H@bu@@bjna@j@a@@@4.1


Nj@M -i @
N @bv@m@@@@@@
@ @@ @NNbi@aab @bi@nj

@ @

- ii

@ @Nbu@bv@H@@@. -@bmbr@@4.1.2
@ @Nbu@bb0@Aa@H@/"# @bmbr@@4.1.3
@ @N@bui@H@ab'@@ja@i@@bjna@0v@@4.1.4
@@

N01#@@H@@bv @bmbr@4.2.1
Na @b @bbj @H@ @bmbr@@4.2.2
@ @NH@.a@b@abr

4.2.3

.01#@@@@U @@@H@M0a@b@aTi@bmbr@@4.2.4
@ @N@@H@@@bjna@bmbr@@@4.2.5
@ @
10

@NH@@@bjna@j@a@

4.2

@@

uj@n

b@n

@ @@ @N avy@@pjr@4.3.1

@@@@@@n@mi@ti@n@l@ob@b a @bmbr

4.3.2

@ @N avy
@ @Z avy@n@nm@23@0 i@@l@a@b@pjr

4.3.3

@ @N@^i @@i
@ @N4 @^i

@@ii

@ @Naa@j@^i @@iii
@ @N567@^i @iv
@ @Nby@bv@@@@H@.kj @bmbr@@4.3.4
@ @N avy@n@bz@aa@ @ab'@

4.3.5

@ @Z avy@@@n@m@@an0@FbG@aa@ @. @pjr@@4.3.6


@ @Nb@@i
@ @Nb0vi@@ii
@ @NT@@iii
11

@bi@an0@@bjna@j@a@@@@@4.3
@ @N a@vy

uj@n

b@n

@ @N avy@'@j@pjr@@4.3.7
@ @

@ @m@j @la@bmbr

5.1.1

la 5

@ @m@la@@a@

5.1

@ @@a@a@ b@la@@a@

5.2

@ @ @@la@ a@

5.3

@ @m@@bi@U @la@bmbr@@5.1.2
@ @m@U @a@j @lai@bj@bmbr

5.1.3

@ @m@U @a@j @la@@m@jb@0v@@5.1.4@


@ @09 / 9@8la@bmbr@

5.2.1@@@@

@ @09 :'@8la@bmbr@

5.2.2

@ @@a@a@ b@la@@i@@j@bmbr@

5.2.3
@@

@ @ @@8la@bmbr@5.3.1

@ @ @@lai@bj@bmbr@@5.3.2
@ @ @la@bib@jb@abr@@5.3.3
@ @
12

@ @

uj@n

b@n

@ @bu@@6
@a@im@pb@ @@m@bmb@U@a@bj@(bj@@@6.1.1
@ @Nni@@mmm
@@@@m@@bmb@U@a@bj@(bj@@6.1
@ @

@ @pb@ @a@bmb@@Zi
Z@n'
@bi
i

bi

@ @
@@@@@@@@@@@@@@
@ @@
@ @
@ @

@ @pb@ @m@bmb@@@Zii
Z@n'
=

Ubj = U +

bi

+
+

@ @
@ @

@ @
@ @@@@@@@@@@@@@@@
@ @

13

Nmmm@a@im@pb@

uj@n

b@n

@ @j@bma@pb@ @oa@bmb@Ziii
Z@n'
@ @

@ @ @ @ @ @@ @K@ @ @ @K@ @m@ @K@ @

@ @ m@=
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @m@ @K@ @< @ @K@ @@ @K@ @@ @K@ @a

@ @g a@=
@@mmm@a@im@pb@ @@pba@U@a@bj@(bj@ @6.2.1
@ @Nni
@ @

@ @bmb@m@@pba@@Zi
Z@n'
@ @Nny@@b @@
@ @

@ @bmb@oa@@pba@@Zii
@ @Z@n'
@ @Nn@@b@@ia@@p b
@ @

14

@pb@ @@pba@U@a@bj@(bj@ @6.2


Nmmm@a@im

uj@n

b@n

@ @bmb@j@bma@@@pbaZiii
@ @Z@n'
@ @Nm@@ob @@oa@@@@
@ @

@ @pb@b@@pba@Ziv
@ @Z@n'
N@xby@@Na@@Ua@a@@
@ @

@ @@Nni@@Ua@a@l@Fbi@ @bmb@U@a@bj@L@

@6.3.1

@@@@@@Fbi@ @bmb@U@a@bj@L@@6.3

@ @

@ @NUa@a@l

@ @@sba@@@a@l@Fbi@bmb@ @Zi
@ @Z@n'
5

!#

@ @
@ @

@ @@@l@Fbi@bmb@@Zii
@ @Z@n'
 

=>'

@ @

@ @@@l@Fbi@ @bmb@b@@pba@Ziii
15

uj@n

b@n

@ @Z@n'
Nbjm@m@@m

Nbi@ja@@@kua@o

@ @
@ @

@ @N@@l@Fbi@ @bmb@b@@pba@Ziv
@ @Z@n'
Nti@bj@b@a@T@a
N@ @aa 

@ @

@ @

@ @Nmj @p@bc@@Ua@Fbi@bmb :v
@ @Z@n'
? m

@ @4@

@ @
@ @
@ @

@ @N@ba@mj @p@bc@@bmb@Zvi
@ @

16

uj@n

b@n

@ @Zn'
@ @ F

@ @i

@ @@bn

@ @ @A-B

@ @ b

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @Nmj @p@bc@@bmb@b@@pba@:vii
@ @Z@n'
@ @Nbu@F@m@i@bj@

@ @

@ @N@ba@mj @p@bc@@bmb@b@@pba@Zviii
@ @Z@n'
@ @@Na@i@b@ @a
@ @

@ @

17

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai