Anda di halaman 1dari 5

MUJUDAKEN PAGESANGAN INGKANG

TATA TENTREM KERTA RAHARJA,


GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Khutbah Idul Fithri 1433 H /2012 M.
Dwi Wahyudi, S.Pd.I.

.
.

. `
.
. .

Allahu Akbar 3x Walillahilhamdu.
Kaum Muslimin Rahimakumullah.
Saderengipun monggo kula panjenengan sami tansah eling lan bersyukur dhumateng Allah swt,
amargi enjang punika kula panjenengan sami taksih dipunparingi karunia ingkang ageng sanget,
kulo panjenengan taksih dipun keparengaken gusti Allah pinanggih kaliyan Hari Raya Idul Fitri.
Dinten ingkang agung, dinten ingkang minulya, dinten ingkang asmanipun Allah dipun agungaken
kalian takbir, tahmid, lan tahlil ingkang berkumandang wonten ing pundi pundi papan panggenan.
Allahu Akbar 3x Walillahilhamdu.
Kaum muslimin, rahimakumullah,
Syukur kula panjenengan sami kedah tansah dipunaturaken dhumateng Allah, wodene kula
panjenengan sami sampun saged ngleksanakaken dhawuhipun Gusti, inggih punika siyam
Ramadhan kangge ngresiki jiwa kula panjenengan sami saking rereged, dosa, khilaf, lan sanes-
sanesipun. Mugi siyam kula panjenengan sami tinampi ing ngarsanipun Allah swt, lan saged
ndadosaken kula panjenengan sami tiyang ingkang bertakwa. Menawi wonten kekirang saenipun
anggenipun siyam, kula panjenengan sami sampun asok zakat kangge ngresiki jiwa kula
panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi zakat fitri/zakat fitrah menika, Allah ngresiki jiwa kula
panjenengan sami. Saengg ing dinten riaya menika, kula panjenengan sami estu-estu dados tiyang
balik dhumateng kesucian lan dados tiyang ingkang menang. Allohuma jaalna minal aidzinal faizin.
Shalawat sarta salam mugi katur dhumateng Rasulullah nabi agung, Nabi Muhammad Saw.
Ugi para sahabatipun, pendherekipun, lan mugi kula panjenengan sami dados tiyang ingkang angsal
pitulunganipun saking Rasulullah ing dinten kiyamat benjang
.
Allahu Akbar 3x walilahilhamdu
Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang minulya,
Pegesangan kula panjenengan sami wonten ing keluargo, masyarakat, bangsa, lan negari ingkang
tata tentrem kerta raharja gemah ripah loh jinawi, tentunipun dados impen saben tiyang gesang.
Kangge nggayuh pagesangan ingkang kados mekaten niku wau dipunbetahaken usaha ingkang
awrat sanget. Paling mboten wonten tiga kunci ingkang kedah kita gadhahi kita laksanakaken
wonten ing pangesangan saben dintenipun.
Supados pagesangan kulo panjenengan sami wonten ing keluargo, masyarakat, bangsa, lan nagari
meniko dados tata, tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, kunci sepindhah ingkang kedah
wonten inggih punika Taqwa.
Kaum muslimin, rahimakumullah
Wonten ing saben tiyang gesang menika wonten kalih bibit ingkang sanget nemtokaken tiyang
menika kala wau dados sae utawi mboten sae. Kekalihipun inggih menika sifat takwa lan sifat fujur
utawi duroko.Allah swt berfirman:
. . .
"mula Allah ngilhamake marang saben jiwo iku dalan duraka lan takwane. Sabenere, bakale untung
wong-wong kang ngresiki jiwane iku, lan bakal rugi banget wong-wong kang ngregeti jiwane. (Q. S.
As Syams: 8 - 10)

Takwa inggih menika njaga diri saking siksanipun gusti Allah kanthi lelampahan ngabekti lan taat
dhumateng perintahipun Allah sarto nebihi sedaya larangan gusti Allah kapan kemawon lan wonten
ing pundi-pundi papan. Takwa menika ugi dados kamulyane manungsa. Artosipun tiyang saged
mulya lan ngraosaken endahipun gesang menawi bertakwa dhumateng Allah. Takwa menika
mboten namung dipun anjuraken dhumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. nanging
ugi dipun perintahaken dhumateng Umatipun Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa lan sedaya umat
saderenge.
Menawi takwa dhumateng Allah swt menika sampun dipun laksanakaken, pramila kamulyan,
kabegjan, lan kesejahteraan badhe dipun wahyuaken dhumateng kula panjenengan sami. Kula
panjenengan badhe angsal dalan padhang saking masalah-masalah gesang, kula panjenengan
badhe angsal rejeki ingkang mboten kinten-kinten. Kulo panjenengan ugi badhe angsal kalonggaran
saking ruwetipun pagesangan.
.
"Sing sapa wonge takwa marang Allah, wis mesthi Allah bakal paring kalonggaran uripe, Allah
bakal paring rejeki saka arah kang ora kena dikira-kira" (Q. S. At Thalaq: 2 - 3)
Wodene wonten ing surat At Thalaq: 4

"Sing sapa wonge takwa marang Allah, wis mesthi Allah bakal ndadekake gampang urusan-
urusane."
Menawi takwa sampun saged kito wujudaken wonten ing gesang kito, pramilo kito bakal dados
ingkang paling mulya ing ngarsanipun gusti Allah swt.
Wahai manungso, sabenere Aku (Alloh) nyiptakake kowe saka wong lanang siji lan wadon siji lan
ndadekake kowe dadi akeh suku lan bangsa supaya kowe padha kenalan. Sabenere wong sing
paling mulya ing ngarsane Allah yaiku wong sing paling takwa. Sabenere Allah Maha Mengertosi
lan Maha Mirsani(Q. S. Al Hujurat: 13)

Allahu Akbar 3x walilahilhamdu
Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang minulya
Supados pagesangan kulo panjenengan sami wonten ing keluargo, masyarakat, bangsa, lan nagari
meniko dados tata, tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, kunci kapingkalihipun inggih
punika welas asih hanresnani marang sapada-pada.
Endah, tentrem, raharjaning gesang saged karaosaken bilih welas asih sampun njilma ing
pagesangan sabendinten. Wonten sekawan perkawis ingkang saged kangge paugeran menawi
gesang bebrayan ing keluwarga utawi masyarakat menika welas asih hanresnani. Sepindhah sami
ngormati tiyang sanes. Saenggo mboten suudhan/buruk sangka, mboten sami ece pangece, mboten
metani eleking liyan, ugi mboten golek-golek salahe tiyang sanes. Allah swt berfirman:
`

. `
` `

Wahai wong kang duwe iman neng atine, segolongane kowe aja ngolok-olok golongane liyan
mergo iso wae golongan sing di olok-olok iku luwih becik tinimbang sing ngolok-olok. Lan wanita-
wanita ojo padha ngolok-olok wanita liya, mergo iso wae wanita sing diolok-olok iku, luwih apik
tinimbang wanita sing ngolok-olok. Lan kowe ojo sok ngelek-elek awakmu dhewe, kowe aja padha
nyeluk kanthi jeneng-jeneng kang ala. Sak elek-eleke jeneng celukan iku, sing ala sawise iman lan
sapa wonge sing ora gelem mertobat, dheweke iku sing diarani wong dhalim. Wahai wong kang
padha iman, doh-ono curiga lan prasangka, sabenere sebagiane prasangka kuwi dosa, lan kowe aja
padha golek-golek salahe wong liya, sak golongane kowe aja padha ngrasani golongane liyan. Apa
seneng salah sijine awakmu mangan daginge sedulure dhewe sing wis mati? Mula mesthine kowe
duwe rasa jijik marang sing kaya mengkono kuwi. Lan Takwao marang Allah, sabenere Gusti Alloh
iku Maha Nampa Tobat uga Maha Penyayang. (Q. S. Al Hujurat: 11 12)

Wonten ing Serat Al Hujurat menika kala wau Allah kanthi cetha bilih manungsa menika mboten
angsal olok-olokan, ngrasani, golek-golek salahe liyan lan sak pinunggalanipun. Allah mrintahaken
supados manungsa menika angsalipun gesang bebrayan wonten ing masyarakat sami welas asih lan
hanresnani satunggal kaliyan satunggale.

Allahu Akbar 3x walilahilhamdu
Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang minulya, ingkang kaping kalih
Supados gesang ing masyarakat saged welas asih hanresnani, kedahipun sami lung tinulung. Sak
kuwat-kuwatipun manungsa mesthi kemawon piyambakipun mbetahaken pitulungan. Gotong
royong, sami mbiyantu, menika mboten saged dipun pisahaken kaliyan gesang bebrayan. Allah swt
ugi dhawuh wonten ing Surat Al Maidah: 2 Lan lung-tinulunga kowe kabeh ing babagan kesaenan
lan ketakwaan, nanging aja lung tinulung ing babagan dosa lan sing elek-elek.
Tulung tinulung wonten ing kesaenan menika dipun wastani TAAWUN. Taawun menika saged
nyirnaaken utawi ngirangi kesusahanipun tiyang sanes. Menwai kula panjenengan saged taawun,
InsyaAllah, gusti Allah badhe nyirnaaken kesusahan kula panjenengan sami. Rasulullah ngendika:
Sing sapa wonge ngilangake susahe wong liya, Allah bakal ngilangake kesusahane ing dina kiyamat.
Sing sapa wonge nutupi alane wong liya, Allah bakal nutupi eleke din dina kiyamat. Allah iku bakal
mbiyantu salah sijine menungsa angger dheweke gelem nulung marang wong liya. (H.R. Muslim)

Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang minulya, ingkang kaping tiganipun
Supados gesang ing masyarakat saged welas asih hanresnani, kedahipun sami maringi pepiling,
paring nasehat lan sami ngemutaken. Saengga menawi wonten sedherekipun ingkang badhe
tumindak ala, mboten ngantos kaleksanan amargi wonten sedherekipun ingkang ngemutaken.
Menawi wonten sedherek ingkang sampun tumindak mboten sae, dipun elingaken saenggo
tumindak ingkang mboten sae menika mboten dados pakulinan. Menawi kados mekaten menika,
ingkang badhe ngraosaken untungipun inggih sedaya tiyang ingkang gesang bebrayan ing
masyarakaat meniko piyambak. Pramila meniko, nasehat, pepiling, pengemut-emut, menika sanget
dipun betahaken sedaya tiyang gesang. Tiyang ingkang sae, mbetahaken nasihat supados tetep
dados tiyang sae. Tiyang ingkang dereng sae mbetahaken nasihat supados saged langkung sae.
Allah berfirman;
. .

Sabenere manungsa itu padha rugi sajroning uripe kajaba wong-wong sing duwe iman ing atine,
wong-wong sing numindakne amal soleh, lan padha paring nasihat supaya taat marang kesaenan
lan kesabaran. (Q.S. Al Ashr: 2 3)

Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang minulya, ingkang kaping sekawan
Supados gesang ing masyarakat saged welas asih hanresnani, kedahipun sami njaga keslameten
satunggal lan setunggile. Keslametane bandha ugi nyawa. Saenggo wontenipun salah satunggale
tiyang menika badhe maringi ketenangan, ketentreman, kanggene tiyang sanes. Mboten malah
suwalikipun.
Rasulullah ngendika:

Sapa wonge sing njaga bandhane wong liya, Allah bakal njaga awake saka panase geni neraka.
(H. R. Ahmad)

Wong sing diarani mukmin iku wong sing bisa paring rasa aman marang wong liya, ya rasa aman
jiwane uga bandhane. ((HR. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim).

Allahu Akbar 3x walilahilhamdu
Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang dipun rahmati Allah
Supados pagesangan kulo panjenengan sami wonten ing keluargo, masyarakat, bongso, lan nagari
meniko dados tata, tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, kunci ingkang pungkasan inggih
punika Tanggel jawab.
Gesang bebrayan ing masyarakat ingkang sae badhe saged kawujud menawi saben tiyang, dados
nopo kemawon piyambake, wonten ing pundi kemawon piyambake, saged nuduhaken raos tanggel
jawab. Pramila menika, kedah kula panjenengan sedaya sadari bilih saben posisi menika wonten
kewajiban ingkang kedah dipun tindakaken. Posisi kula panjenengan dados bapak, dados anak,
dados ibu, dados tonggo, dados ketua RT, kadus, Kades ngantos presiden, saben posisi menika
wonten kewajiban ingkang kedah dipun lampahi. Menawi saben piyantun menika saged tanggel
jawab, ngleksanakaken kewajibanipun pramila gesang bebrayan saged lumampah kanthi sae.
Suwalikipun, menawi mboten tanggel jawab, wonten piyantun ingkang mboten nglampahi
kewajibanipun, gesang bebrayan ing masyarakat badhe rusak, mboten mlampah. Dados tiyang
Islam, kedahipun kula panjenengan sami, saged dados teladan kanggene sanesipun. Amargi Allah
sampun ngemutaken wonten ing Surat Al Isra: 36 bilih sedaya tindak-tanduk kula panjenengan sami
badhe dipun suwuni tanggel jawab.
`
lan aja kowe melu-melu apaapa sing kowe ora nduweni pengetahuan babagan iku. Sabenere
talingan, paningal, lan ati kabeh iku bakal dijaluk tanggung jawabe.

Allahu Akbar 3x walilahilhamdu
Kaum muslimin, jamaah shalat idul fitri ingkang dipun rahmati Allah
Menika kala wau tigang perkawis ingkang saged ndadosaken pagesangan kulo panjenengan sami
wonten ing keluargo, masyarakat, bongso, lan nagari meniko dados tata, tentrem, kerta raharja,
gemah ripah loh jinawi. Ingkang sepindah inggih menika saben-saben tiyang kedah bertakwa.
Ingkang kaping kalih kedah welas asih hanresnani marang sapada-pada. Ingkang kaping tiga saben-
saben piyantun kedah gadhah tanggel jawab dhumateng jejibahanipun. Menawi tigang perkawis
kala wau sampun kalaksanan wonten ing salah satunggaling panggenan, Allah mesthi badhe paring
tata, tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi dhumateng umat ing panggenan kala wau. tata,
tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi.
Pungkasanipun sumangga kula panjenengan sami nyenyuwun, mugi-mugi kula panjenengan tansah
angsal pitulungan tuwin pitedah saking Allah swt, kangge nglampahi pagesangan ing alam dunyo lan
nyiapaken bekal kangge pagesangan wonten ing akhirat.
`
.

. .
`
, , ,
` ` `
` `` .


`

` . `

`


` ` .
.


19 Agustus 2012, Dwi Wahyudi, S.PdI
Dipunwaosaken ing Sholat Idul Fitri Dusun Ngelo, Sumberagung, Pracimantoro,
Wonogiri, Jawa Tengah