Anda di halaman 1dari 19

wesdeba damtkicebulia seok-is sesiis mier 2010 wlis 27 dekembers saerTaSoriso olimpiuri komitetis SeniSvnebisa da rekomendaciebis, seok-is 2008

wlis 31 oqtombris sesiis Semdeg seok-Si Semosuli winadadebebis Sesabamisad wesdebaSi Sesworebebi Sesulia seok-is 2012 wlis 19 ivlisis riggareSe sesiaze

ganxilulia saqarTvelos erovnuli olimpiuri komitetis 2008 wlis 31 oqtombris sesiis (saerTo krebis) mier

saqarTvelos erovnuli olimpiuri komitetis (seok-i) arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris wes deba (axali redaqcia)

preambula
TbilisSi, Wadrakis sasaxleSi 1989 wlis 6 oqtombers gamarTul konferenciaze dafuZnda saqarTvelos erovnuli olimpiuri komiteti (seok-i). damfuZnebelTa krebam daamtkica wesdeba da deklaraciis teqsti. prezidentad arCeul iqna nona gafrindaSvili. 1993 wlis 23 seqtembers monakoSi gamarTul saerTaSoriso olimpiuri komitetis 99-e sesiam seok-i sruluflebian wevrad miiRo. winamdebare wesdeba warmoadgens seok-is 2005 wlis 16 dekembers

damtkicebuli wesdebis axal redaqcias, romelic moyvanilia sok-is qartiis (2007 wlis 7 ivlisis redaqciiT) srul SesabamisobaSi.

2 saqarTvelos erovnuli olimpiuri komitetis (seok-i) - arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris wesdeba I. zogadi debulebani saqarTvelos erovnuli olimpiuri komiteti arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri (SemdgomSi seok-i) nebayoflobiTi sazogadoebrivi organizaciaa, romelic moqmedebs vadis ganusazRvrelad da mowodebulia xeli Seuwyos olimpiuri moZraobisa da sportis ganviTarebas saqarTveloSi. seok-i Tavis saqmianobas warmarTavs saqarTvelos konstituciis, saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis, saerTaSoriso samarTlis normebis, olimpiuri qartiis, sportis saerTaSoriso federaciebisa (ssf) da am wesdebis safuZvelze mWidrod TanamSromlobs sok-Tan (IOC), msoflio erovnul olimpiur komitetTa asociaciasTan (ANOC) da evropis olimpiur komitetebTan (EOC). saqarTvelos erovnuli olimpiuri moZraoba saerTaSoriso olimpiuri moZraobis Semadgeneli nawilia da kisrulobs pasuxismgeblobas olimpiuri qartiisa da olimpiuri moZraobis debulebaTa dasacavad da saerTaSoriso olimpiuri komitetis mier miRebuli gadawyvetilebebis gansaxorcieleblad. erovnul doneze eok-is misiisa da rolis gaTvaliswinebiT, seok-i aqtiurad monawileobs mSvidobis propagandaSi, sportSi qalTa masobrivi gaerTianebis xelSemwyob iniciativebSi, sportuli eTikis dacvasa da ganmtkicebaSi, msoflio antidopinguri kodeqsis moTxovnaTa damtkicebasa da ganxorcielebaSi, ebrZvis rasizmis yovelgvar gamovlenas da saTanado yuradRebas uTmobs garemos dacvis sakiTxebs. seok-i aRiarebs saerTaSoriso olimpiuri komitetis (sok-is) umaRles xelisuflebas da olimpiuri qartiis uzenaesobas. seok-is uflebamosileba vrceldeba saqarTvelos mTels teritoriaze da Tavisi miznebidan gamomdinare moqmedebs rogorc qveyanaSi, aseve mis farglebs gareT. seok-s aqvs Tavisi simboloebi (droSa, emblema, vimpeli, samkerde niSani, himni), mrgvali beWedi, damoukidebeli balansi, qoneba, saangariSsworebo sabanko angariSebi rogorc erovnul, aseve ucxour valutaSi. seok-i damoukidebelia saxelmwifo xelisuflebis, adgilobrivi mmarTvelobisa da TviTmmarTvelobis organoebis, politikuri partiebisa da sazogadoebrivi organizaciebisgan da TanamSromlobs maTTan xelSekrulebis safuZvelze. seok-i uflebamosilia: sakuTari saxeliT SeiZinos qonebrivi da araqonebrivi uflebebi, dados xelSekrulebebi, kanoniT dadgenili wesiT daafuZnos organizaciebi, filialebi (warmomadgenlobebi) rogorc saqarTveloSi, aseve mis farglebs gareT, flobdes, sargeblobdes da gankargavdes mis aqtivebs saqarTvelos kanonmdeblobisa da 2

3 miznebis Sesabamisad, iyos mosarCle da mopasuxe sasamarTlosa da arbitraJSi. dadgenili wesis mixedviT saqarTvelos mTels teritoriaze an sazRvargareT Seasrulos yovelgvari saxis garigeba, maT Soris sagareo vaWrobis da sxva iuridiuli aqtebi saqarTvelos da ucxoeTis gaerTianebebTan, sawarmoebTan, organizaciebTan da firmebTan. Seqmnas sawarmoebi, dawesebulebebi, komerciuli organizaciebi, moizidos investiciebi, maT Soris ucxouri, romlebic xels Seuwyoben seok-is miznebis, amocanebis da uflebebis ganxorcielebas. moawyos latariebi, auqcionebi, kulturuli, sportuli da sxva RonisZiebebi. seok-is eqskluziuri uflebaa ganaxorcielos sareklamo da sponsoruli saqmianoba saqarTvelos olimpiur nakreb gundze, saqarTvelos olimpiur delegaciebze da maT calkeul wevrebze, teqstebiTa da gamosaxulebebiT uzrunvelyos sareklamo saqmianobis formireba da gamoyeneba reklamis saxiT. Oolimpiuri qartiis wesebis Tanaxmad da am wesdebis XII paragrafis mixedviT, seok-s SeuZlia saqarTvelos teritoriaze gamoiyenos olimpiuri emblema, simbolo, droSa, devizi da dasaxeleba (~olimpiuri~, ~olimpi~ da sxv.). seok-s ufleba aqvs yvela im RonisZiebis sareklamo uflebaze, televiziis CaTvliT, romelic seok-is mier an misi egidiT tardeba saqarTvelos teritoriaze. seok-is iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi 0105. maCablis q. #11. tel: +(995 32) 51 00 57 / 251 00 58 faqsi: +(995 32) 293 42 43 el.fosta: geonoc@access.sanet.ge II. seok-is misia da roli 1. seok-is misiaa olimpiuri qartiis Sesabamisad uzrunvelyos saqarTveloSi olimpiuri moZraobis ganviTareba, xelSewyoba da dacva. 2. seok-is rolia: 2.1. saqarTveloSi sportisa da ganaTlebis sferoSi olimpiuri saganmanaTleblo programebis xelSewyobis gziT, yvela doneze - skolebSi, institutebsa da universitetebSi olimpizmis fuZemdebluri principebisa da faseulobebis propaganda. agreTve iseTi dawesebulebebis Seqmnis xelSewyoba, romelTa mizania olimpiuri ganaTleba - erovnuli olimpiuri akademia, olimpiuri muzeumi da olimpiur moZraobasTan dakavSirebuli sxva (maT Soris kulturuli) programebi; 2.2. seok-i yovelmxriv uwyobs xels qveyanaSi maRali sportuli miRwevebis warmoCenas, mosaxleobis masobriv Cabmas moZraobaSi ~sporti yvelasaTvis~ da Seaqvs Tavisi wvlili sportuli kadrebis momzadebaSi; 2.3. seok-is gansakuTrebuli funqciaa qveyanaSi olimpiuri qartiis ganuxreli dacvis uzrunvelyofa; 2.4. maRali miRwevebis sportis da masobrivi sportis ganviTarebis xelSewyoba; 3

4 sportis specialistTa (mwvrTnelebi, msajebi, administratorebi) swavlebis xelSewyoba seminarebis, kursebis, treningebis mowyobis gziT da aseTi RonisZiebebis meSveobiT olimpizmis ZiriTadi principebis warmoCena; 2.6. sportSi nebismieri saxis diskriminaciisa da Zaladobis winaaRmdeg zomebis miReba; 2.7. saerTaSoriso olimpiuri komitetis da saerTaSoriso sportuli federaciebis mier akrZaluli nivTierebebisa da procedurebis gamoyenebis winaaRmdeg Sesabamisi RonisZiebebis gatareba; msoflio anti-dopinguri kodeqsis aRiareba da ganxorcieleba imgvarad, rom seok-is anti-dopinguri kursi da wesebi, wevrobasTan da/an dafinansebasTan dakavSirebuli moTxovnilebebi da Sedegebis marTvis procedurebi srulad Seesabamebodes msoflio anti-dopingur kodeqss da aRiarebdes am kodeqsSi mocemul eok-is yvela valdebulebasa da rols; 3. seok-s gaaCnia eqskluziuri ufleba: gansazRvros, Seadginos, organizacia gaukeTos da uxelmZRvanelos Tavis delegacias olimpiur TamaSebze, regionalur, kontinentur da msoflio kompleqsur (mravalsaxeobriv) sportul Sejibrebebze, romlebic tardeba saerTaSoriso olimpiuri komitetisa da evropis olimpiuri komitetebis patronaJiT an egidiT. amasTanave, seok-i valdebulia monawileoba miiRos olimpiur TamaSebSi sportsmenTa wargzavnis saxiT; 4. seok-i uflebamosilia daasaxelos qalaqi, romelsac SeuZlia ganacxadi waradginos, saqarTveloSi sok-is da evropis olimpiuri komitetebis egidiTa da patronaJobiT dagegmili sportuli Sejibrebebis organizaciasa da Catarebaze. 5. seok-i zrunavs Tavis delegaciis wevrTa ekipirebaze (delegaciis wevrebTan SeTanxmebiT), mgzavrobasa da dabinavebaze, maT sasargeblod aformebs xelSekrulebebs, azRvevs ubeduri SemTxvevebisgan (sikvdili, avadmyofoba, samedicino da farmacevtuli xarjebi) da samoqalaqo pasuxismgeblobas kisrulobs mesame pirTa winaSe. seok-i pasuxismgebelia Tavisi delegaciis wevrTa qcevaze. 6. seok-s gaaCnia erTpirovnuli da eqskluziuri ufleba, miiRos gadawyvetileba da gansazRvros, Tu rogori tansacmeli da forma unda ataron da ra inventariT unda isargeblon misi delegaciis wevrebma olimpiur TamaSebze, masTan dakavSirebul nebismier sportul Sejibrebebze da ceremoniebze. es eqskluziuri ufleba ar vrceldeba specialur ekipirebasa da aRWurvilobaze, romelsac delegaciis wevri sportsmenebi atareben da iyeneben sportuli Sejibrebebis dros. 7. olimpiuri moZraobis popularizaciis mizniT seok-i dainteresebul organizaciebTan erTad yovelwliurad atarebs olimpiur kvireulebs, rogorc saerTaSoriso olimpiuri ise saqarTvelos olimpiuri dRisadmi miZRvnil masobriv garbenebsa da sxvadasxva saxis sportul RonisZiebebs. 8. seok-i waradgens Tavis kandidats saerTaSoriso olimpiur komitetisa Tu sok-is komisiebis SemadgenlobaSi. 9. seok-i zrunavs sportisa da olimpizmis sferoSi kulturisa da xelovnebis propagandaze, monawileobs olimpiuri solidarobis programebSi. 10. seok-i Tavis mosazrebebs uziarebs sok-s olimpiuri qartiis, olimpiuri TamaSebis, maTi organizaciisa da Catarebis, aseve olimpiuri moZraobis sxva sakiTxebTan dakavSirebiT. 4 2.5.

5 11. seok-i zrunavs TanamSromlobis damyarebaze saerTaSoriso olimpiur komitetTan, evropis olimpiur komitetebTan, olimpiur solidarobasTan, saerTaSoriso olimpiur akademiasTan, olimpiur muzeumTan, sxva qveynebis eok-ebTan, maT regionalur da kontinentalur gaerTianebebTan, saerTaSoriso sportul federaciebTan da asociaciebTan. 12. seok-i Sesabamis RonisZiebebs atarebs sportsa da olimpiur moZraobaSi nebismieri saxis diskriminaciisa da Zaladobis winaaRmdeg, romlebic akrZalulia sok-isa da saerTaSoriso sportuli federaciebis (ssf) mier. 13. seok-i icavs sportsmenebis, invalidi sportsmenebis, mwvrTnelebis, msajebis, sportis sxva muSakebisa da sportis veteranebis interesebs dadgenili wesiT. 14. seok-i misi SesaZleblobebisa da kompetenciis farglebSi, aqtiurad monawileobs garemos dacvisa da ekologiuri usafrTxoebisTvis dagegmil RonisZiebebSi. 15. seok-i zrunavs qalTa farTo monawileobaze masobrivi da maRali miRwevebis sportSi, xels uwyobs maT gaerTianebas sportisa da olimpiuri moZraobis marTvis struqturebSi. 16. seok-i aqtiurad monawileobs moZraobaSi ~samarTliani TamaSebi~ da farTo propagandas uwevs qveyanaSi sportuli eTikis principebis dacvas. 17. olimpiuri qartiiT gansazRvruli misiis Sesrulebis mizniT, seok-s SeuZlia iTanamSromlos samTavrobo organizaciebTan, romlebTanac harmoniuli urTierToba unda damyardes, Tumca ar unda daukavSirdes iseT saqmianobas, romelic ewinaaRmdegeba olimpiur qartias. 17.1. seok-s SeuZlia aseve iTanamSromlos arasamTavrobo organizaciebTan. 18. seok-i aRiarebs da Tavis rigebSi awevrianebs saqarTvelos im erovnul federaciebs, romlebic arian sok-is mier aRiarebuli saerTaSoriso sportuli federaciebis wevrebi da Tavis saqmianobas warmarTaven olimpiuri qartiisa da sakuTari wesdebis Sesabamisad. 18.1. seok-i sportis yovel saxeobaSi cnobs mxolod erT erovnul sportul federacias. 19. seok-i samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebTan urTierTobisas inarCunebs Tavis avtonomias da ar eqceva araviTari politikuri, religiuri da ekonomikuri zegavlenis qveS, romlebsac SeuZliaT saqarTveloSi olimpiuri qartiis moTxovnaTa ganxorcielebis Seferxeba. III. seok-is uflebebi 1. mxolod seok-is eqskluziuri uflebaa saqarTveloSi iyos registrirebuli da saqmianobdes ~erovnuli olimpiuri komiteti~-s saxelwodebiT. 2. seok-is uflebebia: 2.1. olimpiuri qartiis Sesabamisad uzrunvelyos olimpiuri delegaciis (sportsmenebi, gundis xelmZRvanelebi da gundis sxva personali) monawileoba olimpiur TamaSebze; 2.2. isargeblos olimpiuri solidarobis daxmarebiT; 2.3. gamoiyenos gansazRvruli olimpiuri rekvizitebi sok-is mier miniWebuli uflebis safuZvelze, aseve masTan dakavSirebuli wesebisa da maTi ganmartebebis Sesabamisad; 5

6 2.4. gaerTiandes sok-is mier aRiarebul eok-Ta asociaciebSi; 2.5. gamoTqvas sakuTari mosazreba olimpiuri TamaSebis maspinZlobis kandidaturebTan dakavSirebiT; 2.6. monawileoba miiRos sok-is TxovniT sok-is komisiebis muSaobaSi, sok-is mier an misi egidiT warmarTul saqmianobaSi, maT Soris - regionalur TamaSebSi; 2.7. iTanamSromlos sok-is kongresebis momzadebis procesSi. 2.8. isargeblos seok-isTvis olimpiuri qartiiTa da sok-is mier miniWebuli sxva uflebebiT. 3. seok-i iRebs daxmarebas sakuTari movaleobis SesrulebisTvis sok-is sxvadasxva departamentebisa da olimpiuri solidarobisgan. 4. olimpiuri qartiis darRvevis SemTxvevaSi dadgenil RonisZiebebTan da sanqciebTan erTad sok-is aRmasrulebel sabWos SeuZlia eok-is qveyanaSi olimpiuri moZraobis dacvis mizniT miiRos nebismieri Sesabamisi gadawyvetileba, maT Soris am eok-is aRiarebis gauqmebis an Sewyvetis Sesaxeb, im SemTxvevaSi, Tu qveyanaSi moqmedi kanoni an sxva debuleba, an samTavrobo an sxva organos romelime aqti ganapirobebs seok-is saqmianobis an misi nebis gamoxatvis SezRudvas. 5. qveynis xelisufleba TanamSromlobs seok-Tan mxolod xelSekrulebis safuZvelze kanoniT nebadarTuli nebismieri formiT, Tuki aseTi pirdapir an iribad ar ewinaaRmdegeba olimpiuri qartiis debulebebsa da winamdebare wesdebiT gansazRvrul seok-is saqmianobas da miznebs. IV. seok-is wevroba 1. seok-is wevri SeiZleba gaxdes saqarTvelos nebismieri iuridiuli Aan fizikuri piri, romlebic aRiareben olimpiur qartias, winamdebare wesdebas, gansakuTrebul samsaxurs uweven maRali miRwevebis sportsa da olimpizms. 1.1. wesdebiT gaTvaliswinebuli procedurebis gavlis Semdgom seok-is SemadgenlobaSi miiRebian: - yvela is erovnuli sportuli federacia, romlebic aRiarebulia Sesabamisi saerTaSoriso federaciis mier da romelTa saxeobebic Setanilia olimpiuri TamaSebis programaSi; - olimpiuri qartiis Sesabamisad, saerTaSoriso olimpiuri komitetis wevri saqarTveloSi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi), romelic warmoadgens sok-s, iTvleba rogorc seok-is, ise misi aRmaskomis wevrad da gaaCnia xmis ufleba seok-is sesiaze da mis aRmaskomis sxdomebze; -sok-is da eok-is sportuli komisiebis wevrebi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) - saqarTvelos moqalaqe yvela olimpiuri Cempioni; - saqarTvelos olimpielTa asociacia; - saqarTvelos olimpielTa klubi; - seok-is sportsmenTa komisia; - seok-is regionaluri organizaciebi; - olimpiuri akademia; - olimpiuri muzeumi; - sportul JurnalistTa asociacia; - olimpiuri filateliis asociacia; - saqarTvelos paraolimpiuri komiteti; 6

7 saqarTvelos antidopinguri erovnuli komiteti; sportuli medicinis erovnuli asociacia; moZraoba `sporti yvelasaTvis~; seok-is sapatio prezidentebi, sapatio mudmivi wevrebi; qarTul olimpiur moZraobaSi gansakuTrebuli damsaxurebis mqone fizikuri da iuridiuli pirebi (seok-is prezidentis/aRmaskomis wevris wardginebiT); - seok-is aRmaskomis wevrebi; - saqarTvelosTvis sportis tradiciul saxeobaTa araolimpiuri federaciebi (asociaciebi), romelTac gansakuTrbuli wvlili SeaqvT qveyanaSi sportis ganviTarebis, popularizaciis, olimpiuri idealebis damkvidrebis da gavrcobis saqmeSi. - seok-is prezidentis wardginebiT da aRmaskomis dadgenilebiT CamonaTvalSi subieqtTa gamoklebis an damatebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetileba damtkicdeba momdevno sesiaze. 2. mTavrobam an sxva saxelmwifo organom ar unda daniSnos seok-is arc erTi wevri. Tumca seok-s SeuZlia (kandidatis TanxmobiT) Tavisi Sexedulebisamebr miiRos gadawyvetileba, rom wevrad airCios aseTi organos warmomadgeneli. 3 seok-is riggareSe, yovelwliur, saangariSi-saarCevno sesiaze delegatTa raodenobisa da warmodgenis wess, dadgenil vadebSi, sesiebis win gansazRvravs seok-is aRmaskomi. 4 seok-is wevrebs ar ekisrebaT piradi pasuxismgebloba seok-is davalianebebTan, an sxva valdebulebebTan dakavSirebiT, Tu isini uSualod ar arian kavSirSi aRniSnulTan. 5. seok-is wevrebi funqciebs asruleben sazogadoebriv sawyisebze, garda marTvis aparatis TanamSromlebisa. V. seok-Si wevrad Sesvla da Semadgenlobidan gasvla 1. am wesdebis IV paragrafiT gaTvaliswinebuli iuridiuli da fizikuri pirebis seok-Si wevrad Sesvla da Semadgenlobidan gasvla nebayoflobiTia. 2. seok-is wevrad miRebis Taobaze seok-is wevrobis msurveli piradad warmoadgens gancxadebas saqarTvelos erovnuli olimpiuri komitetis aRmaskomis saxelze aRmaskomis sxdomis Catarebamde 5 (xuTi) kalendaruli dRiT adre. 3. seok-is wevrad miRebis sakiTxi ganixileba Semdegi wesiT: gancxadebis miRebis Semdgom seok-is prezidenti (aRmaskomis wevri) uflebamosilia seokis aRmaskoms warudginos sakiTxi wevrobis msurvelis seok-is wevrad aRiarebis an araRiarebis Sesaxeb. aRmaskomi valdebulia wevrad miRebis an armiRebis sakiTxi gadawyvitos olimpiuri qartiisa da am wesdebiT gaTvaliswinebuli procedurebis sruli dacviT. seok-is aRmaskomis gadawyvetileba seok-is wevrad miRebis Sesaxeb saboloo damtkicebisTvis waredgineba momdevno sesias (saerTo krebas). 4. wevrad miRebis, wevris uflebis SeCerebis, wevris uflebis Sewyvetis gadawyvetilebas iRebs aRmaskomis sxdoma, romelic unda damtkicdes momdevno sesiaze (saerTo krebaze). 7

8 5. seok-is wevris gancxadebas Semadgenlobidan gasvlis Sesaxeb Tan erTvis aRmaskomis daskvna mis mier nakisri valdebulebis sruli da jerovani Sesrulebis Sesaxeb da sesiamde uflebamosilebis (wevrobis) SeCerebis Sesaxeb dadgenileba. wevri seok-idan gasulad iTvleba sesiis mier Sesabamisi dadgenilebis miRebis Semdeg. 6. am paragrafiT gaTvaliswinebuli vadis aTvla iwyeba mxolod winamdebare wesdebiT gansazRvruli yvela aucilebeli dokumentis an/da seok-is mier gansazRvruli valdebulebis Sesrulebis Semdeg. 7. seok-is Semadgenlobidan gasul wevrs uwydeba winamdebare wesdebiT gansazRvruli ufleba-movaleobebi. VI. seok-is wevrTa ufleba-movaleobebi 1. seok-is mier winamdebare wesdebiT uzrunvelyofilia da garantirebulia wevris ufleba: 1.1. warmoadginos misi da misi wevrebis interesebi da organizaciebi; 1.2. airCios an arCeul iyos seok-is yvela arCeviT Tanamdebobaze; 1.3. warmoadginos winadadebebi da aqtiuri monawileoba miiRos seok-is gadawyvetilebebis, dadgenilebebis Sesrulebis, saerTo RonisZiebebis momzadebisa da Catarebis procesSi; 1.4. miiRos informacia seok-is saqmianobis Sesaxeb, aqtiurad monawileobdes seok-is arCeviTi organoebis muSaobaSi; 1.5. seok-is aRmaskomis davalebiT monawileoba miiRos TaTbirebSi, konferenciebsa da kongresebSi, romlebsac atareben sok-i da saerTaSoriso sportuli gaerTianebebi. igi aseve uflebamosilia gaecnos saqarTvelos sportuli federaciebisa da maTi warmomadgenlebis saqmianobas saerTaSoriso federaciebSi; 1.6. dadgenili wesiT winadadebiT Sevides seok-is aRmaskomSi da waradginos mosazrebebi sesiaze gansaxilvelad aucilebel da mniSvnelovan sakiTxebze; 1.7. gavides seok-is Semadgenlobidan; 1.8. monawileoba miiRos saqarTvelos eok-is komisiebisa da seok-is mier aRiarebuli federaciebis saqmianobaSi. 2. seok-is wevrebi valdebulni arian: 2.1. daicvan da Seasrulon seok-is wesdeba; 2.2. daicvan olimpiuri qartia da igive moiTxovon wevri pirebisagan; 2.3. gaiTvaliswinon da saqmianobaSi asaxon seok-is marTvis organoebis rekomendaciebi; 2.4. ar dauSvan qmedeba da win aRudgnen yovelgvar gamovlinebas, romelic zians miayenebs seok-sa da mis wevr organizaciebs; 2.5. popularizacia gauwion olimpiuri moZraobis principebs da izrunon maT dacvaze; 2.6. dadgenil vadaSi da jerovnad Seasrulon seok-is mier dakisrebuli valdebulebebi; 2.7. ganuxrelad daicvan da xeli Seuwyon seok-is avtonomias sok-is iurisdiqciis farglebSi; 2.8. wevri organizacia valdebulia miawodos seok-s informacia sakuTar wesdebaSi cvlilebebisa da damatebebis, principul sakiTxebze miRebuli 8

9 dadgenilebebis, xelmZRvanel organoebSi cvlilebebisa da sxva arsebiTad mniSvnelovanis Sesaxeb; 2.9. seok-Si waradginos statistikuri angariSebi da Sedegebi dadgenili formebisa da vadebis Sesabamisad; 2.10. isargeblon maTTvis olimpiuri qartiiTa da sok-is mier miniWebuli sxva uflebebiT; 2.11. seok-is wevrebi, garda administraciaSi dasaqmebuli pirebisa, ar iReben xelfass an raime saxis premias maT mier gaweuli samuSaos sakompensaciod. 3. seok-is wevri kargavs statuss Tu: - likvidirebuli iqneba organizacia; - Seicvlis saqarTvelos moqalaqeobas.; - gadadgeba. 4. seok-is wevris pasuxismgebloba: 4.1. seok-is wevrs SeiZleba SeuCerdes uflebamosileba aRmaskomis wevrTa ubralo umravlesobis gadawyvetilebiT uaxloesi sesiis Catarebamde vadiT, Tu: - daarRvevs olimpiuri qartiiT da am wesdebiT gansazRvrul moTxovnebs an Caidens moqalaqisTvis Seuferebel saqciels, romelic SeuTavsebeli iqneba seok-is wevrobasTan; - ori wlis ganmavlobaSi ar daeswreba seok-is sesiebs (garda sapatio wevrisa); - ver an ar asrulebs dakisrebul movaleobas. M wevris uflebamosilebis Sewyvetis Sesaxeb saboloo gadawyvetilebas Rebulobs seok-is sesia da wevri mosmenil unda iqnas sesiis mier aseTi gadawyvetilebis miRebamde. 5. seok-Si xangrZlivi da nayofieri muSaobis Semdeg gadamdgari piri aRmaskomis wardginebiT sesiam SeiZleba airCios seok-is sapatio prezidentad, sapatio an damsaxurebul wevrad. 5.1. aRniSnuli statusi ZalaSia sicocxlis bolomde, Tu adgili ar eqneba 4.1. garemoebas. 5.2. - sapatio prezidenti; - sapatio wevrebi; - damsaxurebuli wevrebi; moqmedi prezidentis mier moiwvevian seok-is mier organizebul RonisZiebebze, isini eswrebian sesiebs da aRmaskomis sxdomebs. 5.3. maT ar aqvT xmis ufleba. isini atareben konsultaciebs prezidentis TxovniT. 5.4. sapatio prezidenti sesiebze da aRmaskomis sxdomebze sargeblobs saTaTbiro xmis uflebiT, igi uflebamosilia sesias da aRmaskoms SesTavazos rCeva an rekomendacia.

10 VII. seok-is xelmZRvaneli organoebi 1. sawesdebo miznebis ganxorcielebisa da wevri pirebisTvis seok-Tan mWidro mobiluri urTierTobebisTvis seok-Si iqmneba regionaluri olimpiuri komitetebi (seok-is filialebi). 2. prezidenti saWiroebisamebr qmnis mudmiv an sxva regularul, sagangebo komisiebs da muSa jgufebs sesiisTvis, seok-is aRmasrulebeli komitetisa da prezidentisTvis konsultaciebis gawevis mizniT. 3. seok-is xelmZRvaneli organoebia: - sesia (saerTo kreba); - aRmasrulebeli komiteti (gamgeoba). VIII. sesia (saerTo kreba) 1. sesia warmoadgens seok-is generalur Sekrebas (saerTo krebas). igi seok-is uzenaesi organoa. sesia moiwveva aRmaskomis mier aranakleb weliwadSi erTxel. seok-s sesiis dRis wesrigSi Seaqvs wliuri da auditis finansuri angariSebis prezentacia da amave dros Seeqmnili viTarebis mixedviT Tanamdebobis pirebisa da wevrebis aRmaskomSi arCevis sakiTxi. seok-is Tanamdebobis pirebisa da wevrebis arCeva seok-is wesdebis mixedviT xorcieldeba araumetes oTxi wlis vadiT; SeesaZlebelia maTi xelaxla arCeva. 1.1. saarCevno-saangariSo sesia mowveul unda iqnas oTx weliwadSi erTxel zafxulis olimpiuri TamaSebis damTavrebisTanave, oqtombris Tvis pirvel dekadaSi. 1.2. vadamdeli an gadavadebiT arCevnebis Catareba SesaZlebelia aRmaskomis dadgenilebiT, Sesabamisi aucileblobis damadasturebeli argumentis arsebobis SemTxvevaSi. 2. riggareSe sesiis mowveva SesaZlebelia prezidentis, an aRmaskomis wevrTa erTi mesamedis mier werilobiTi moTxovnis safuZvelze an sesiis wevrTa 1/4-is iniciativiT. 3. saangariSo-saarCevno sesiis Catarebis TariRi da dRis wesrigi cxaddeba sainformacio saSualebebiT minimum 30 dRiT adre. 3.1. seok-is aRmaskomi, yoveli saangariSo-saarCevno sesiis win adgens seok-is wesdebis me-4 paragrafiT gansazRvruli organizaciebis warmomadgenlobiT kvotebs. es organizaciebi TavianT delegatebs sesias warudgenen maTi umaRlesi saarCevno organos (sesiis, aRmaskomis) gadawyvetilebiT. 3.2. sesia uflebamosilia, Tu mas eswreba seok-is xmis uflebis mqone wevrTa ubralo umravlesoba (50%+1). 4. riggareSe sesia - garda saarCevno sesiisa, moiwveva am paragrafis me-2 muxliT gaTvaliswinebuli wesiT minimum 15 dRiT adre. 5. seok-is aRmasrulebeli komiteti pasuxismgebelia sesiebis organizebasa da momzadebaze. 6. sesiaze oficialurad mowveva xdeba prezidentis gadawyvetilebiT. 7. sesiis Tavmjdomarea prezidenti, xolo misi aryofnis an uunarobis SemTxvevaSi - pirveli vice-prezidenti, aseTis aryofnis SemTxvevaSi ki asakiT ufrosi vice-prezidenti. 10

11 8. garda saprezidento arCevnebisa, prezidenti adgens reglaments yvela sesiis Casatareblad. 8.1. saprezidento arCevnebis reglaments prezidentis wardginebiT adgens aRmaskomi. 9. sesiebTan da kenWisyrasTan dakavSirebul nebismier proceduras, romelic ar aris gaTvaliswinebuli olimpiuri qartiiT an am wesdebiT, prezidentis TxovniT adgens seok-is aRmaskomi an sesia. 10. sesiis oqmebisa da sxva procedurebis warmoeba xorcieldeba prezidentis xelmZRvanelobiT. 11. sesiis proceduruli muSaobisTvis aucilebelia qvorumi, seok-is wevrTa mTliani raodenobis naxevars plus erTi. sesiis gadawyvetileba miiReba xmaTa ubralo umravlesobiT, garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. 11.1. seok-is wesdebaSi cvlilebebis misaRebad saWiroa sesiaze damswre delegatTa ori mesamedi. 12. yovel delegats gaaCnia erTi xma. Tavis Sekaveba an gauqmebuli xmebi saWiro umravlesobis daTvlisas mxedvelobaSi ar miiReba. olimpiuri qartiis debulebebis Sesabamisad, sesia uflebamosilia, Tu damswre delegatTa umravlesobas warmoadgenen sportis olimpiur saxeobaTa federaciebi, romlebic Tavis mxriv Sesabamisi saerTaSoriso federaciebis wevrebi arian. kenWisyra SeesaZlebelia iyos Ria an faruli Seqmnili garemoebis mixedviT. 12.1. sxvis nacvlad xmis micema akrZalulia. 12.2. xmaTa Tanabrad gayofis SemTxvevaSi gadawyvetilebas iRebs sesiis Tavmjdomare. 13. sesiam, damswreTa 2/3-is gadawyvetilebiT, SeuZlia gadasces garkveuli uflebamosileba aRmaskoms. 14. sesiis nebismieri gadawyvetileba wesdebaSi cvlilebebis gamoklebiT, ZalaSi Sedis dauyovnebliv, Tu sesia ar gamoitans sxvagvar dadgenilebas. 14.1. sakiTxi, romelic ar aris Setanili sesiis dRis wesrigSi, SeiZleba ganxilul iqnas damswreTa umravlesobis (50% +1) moTxovniT. 15. sesiis Catarebis dros dgeba oqmi. oqms xels awers sesiis Tavmjdomare da mdivani. 16. sesias gaaCnia Semdegi uflebamosilebani: 16.1. rogorc rigiTi, ise saarCevno sesia uflebamosilia miiRos da cvlileba Seitanos seok-is wesdebaSi; 16.2. moisminos da daamtkicos wliuri saangariSo moxseneba da angariSebi; 16.3. gansazRvros seok-is saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi; 16.4. moisminos saqarTveloSi olimpiuri moZraobis ganviTarebisa da saerTaSoriso olimpiur moZraobaSi monawileobis sakiTxebi; 16.5. miiRos gadawyvetileba olimpiuri TamaSebisaTvis mzadebisa da masSi monawileobis Sesaxeb; 16.6. miiRos gadawyvetileba seok-is likvidaciisa da reorganizaciis Sesaxeb, agreTve daamtkicos salikvidacio komisia; 16.7. saxelmwifo struqturebidan airCios seok-is wevrebi; 16.8. ganixilos da daamtkicos seok-is sapatio prezidentis, wevris da damsaxurebuli wevris statusi; 16.9. seok-is mier sesiaze wardgenili finansuri angariSisa da auditis daskvnis mosmena da masze reagireba; 11

12 16.10. gamoitanos gadawyvetileba erovnuli sportuli federaciebis, asociaciebis da sxva organizaciebis aRiarebis gacemisa an gauqmebasTan dakavSirebiT; 16.11. garicxos seok-is wevrebi da gaauqmos sapatio prezidentis, sapatio wevrisa da damsaxurebuli wevris statusi; 16.12. daawesos seok-is jildoebi da gansazRvros dajildoebis wesebi, pirobebi da formebi; 16.13. miiRos gadawyvetileba misTvis kanoniT dakisrebul da olimpiuri qartiiT gaTvaliswinebul sxva sakiTxebTan dakavSirebiT. IX. seok-is aRmasrulebeli komiteti (gamgeoba) 1. sesiebs Soris periodSi marTvis funqciebs axorcielebs saangariSosaarCevno sesiis mier arCeuli seok-is aRmasrulebeli komiteti (gamgeoba) aRmaskomi. 2. seok-is aRmaskomi Sedgeba 17 wevrisgan: prezidenti, pirveli vice-prezidenti, ori vice-prezidenti da generaluri mdivani. agreTve, Tormeti sxva wevrisgan, romelTa personalur sias sesias warudgens prezidenti da amtkicebs sesia. 3. seok-is wevri, romelic ar eswreba sesiis sxdomas, SeiZleba dasaxelebul iqnas aRmaskomis wevrobis kandidatad im SemTxvevaSi, Tu aseTi pirisagan aRmaskoms aqvs werilobiTi Tanxmoba. 4. aRmaskomis wevris uflebamosileba grZeldeba morigi saarCevno sesiis Catarebamde. 5. garkveuli mizezis gamo aRmaskomis wevris (wevrebis) gamoklebis an Secvlis aucileblobis SemTxvevaSi uaxloes sesiamde SesaZlebelia axali wevrebis arCeva da aRmaskomze kandidaturebis ganxilva. Semdgom isini dasamtkiceblad waredgineba eok-is sesias. 6. Tu wevrobis gauqmebis an aRmaskomis wevris Secvlis Sesaxeb sakiTxs mxars dauWers aRmaskomis wevrTa umravlesoba, SesaZlebelia calkeuli wevris Secvla axali wevriT, rac eqvemdebareba eok-is sesiis mier saboloo ratifikacias. 7. aRmaskomis SemadgenlobaSi umravlesobas unda warmoadgendnen sportis olimpiuri saxeobebis federaciaTa warmomadgenlebi, romlebic Tavis mxriv Sesabamisi saerTaSoriso federaciebis wevrebi arian. 8. prezidentis mowveviT aRmaskomi ikribeba saWiroebisamebr, magram aranakleb 6 TveSi erTxel (riggareSe sxdoma iniSneba prezidentis an aRmaskomis wevrTa naxevris moTxovniT). 9. aRmaskomis sxdomis Catarebis Sesaxeb dRis wesrigi aRmaskomis TiToeul wevrs egzavneba werilobiT, ecnobeba el-fostiT an komunikaciis sxva Tanamedrove saSualebebiT, sxdomis Catarebamde araugvianes 10 dRisa. 10. aRmaskomis sxdomis Tavmjdomarea prezidenti, xolo misi aryofnis an uunarobis SemTxvevaSi - pirveli vice-prezidenti. am ukanasknelis aryofnis an uunarobis SemTxvevaSi -asakiT ufrosi vice-prezidenti. 11. aRmaskomis sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba wevrTa umravlesoba. 12. aRmaskomis sxdoma gadawyvetilebebs iRebs xmaTa umravlesobiT. 13. aRmaskomis TiToeul wevrs aqvs erTi xma. 14. mindobilobiT xmis micema akrZalulia. 12

13 15. xmis micema xdeba Ria kenWisyriT, an faruli kenWisyriT, Tu ase moiTxovs damswre wevrTa naxevarze meti. xmaTa Tanabrad gayofis SemTxvevaSi gadawyvetilebas iRebs sxdomis Tavmjdomare. 16. xmebis daTvlisas Tavis Sekaveba an gauqmebuli xmebi ar miiReba mxedvelobaSi. 17. prezidenti pasuxismgebelia seok-is aRmasrulebeli komitetis yvela Sekrebis organizebasa da momzadebaze. mas SeuZlia am mizniT Tavisi uflebamosileba nawilobriv gadasces pirvel vice-prezidents, viceprezidents an generalur mdivans. 18. aRmaskomis sxdomasTan dakavSirebuli procedurebis nebismier sakiTxs, romelsac ar moicavs olimpiuri qartia, adgens prezidenti. 19. seok-is prezidents SeuZlia Caataros aRmaskomis sxdoma tele-audio konferenciis an gamokiTxvis wesiT. 20. prezidenti seok-is yoveldRiur saqmianobisas xelmZRvanelobs seok-is wesdebiT da sesiis mier miRebuli gadawyvetilebebiT. 21. aRmaskomis yvela sxdomis oqmebisa da sxva procedurebis warmoeba xorcieldeba prezidentis xelmZRvanelobiT da dasturdeba misi xelmoweriT, an im piris xelmoweriT, romelic asrulebs prezidentis movaleobas. 22. garda aRmaskomis am wesdebaSi zemoaRniSnuli ufleba-movaleobisa, aRmaskomi iRebs gadawyvetilebebs xmaTa ubralo umravlesobiT Semdeg sakiTxebze: 22.1. seok-is wesdebis uzrunvelyofisa da seok-is sesiis gadawyvetilebebis Sesrulebis Sesaxeb; 22.2. sesiis mier damtkicebuli biujetis Sesabamisad seok-is saerTo administraciul-teqnikuri da operatiuli xelmZRvanelobis Sesaxeb; 22.3. seok-is sesiis dRis wesrigis Sesaxeb; 22.4. qveynis sportuli federaciebis, sazogadoebebisa da asociaciebis aRiarebis Sesaxeb; 22.5. auditis mowvevisa da misi angariSis Sesaxeb; 22.6. seok-Si gasawevrianebel (misaReb pirTa) Sesaxeb, rac eqvemdebareba sesiis mier saboloo ratifikacias; 22.7. seok-idan gasasvlel da gasaricx pirTa Sesaxeb, rac eqvemdebareba sesiis mier saboloo ratifikacias; 22.8. seok-is mimdinare da perspeqtiuli gegmebis, agreTve - programis Sedgenisa da maTi Sesrulebis uzrunvelyofis Sesaxeb; 22.9. iRebs gadawyvetilebas: rogorc qonebis gankargvisa da marTvis, aseve fuladi saxsrebis moZiebisa da misi miznobrivi xarjvis Sesaxeb.; 22.10. seok-is Semosavlebidan sarezervo, saqvelmoqmedo da sxva fondebis Seqmnis Sesaxeb; 22.11. seok-is yovelwliuri moxseneba-angariSis momzadebis Sesaxeb; 22.12. seok-is yovelwliuri Semosaval-gasavlis angariSis momzadebis Sesaxeb. 23. amtkicebs seok-is finansur da administraciul saqmianobaTa nusxas da kontrols awesebs maT Sesrulebaze. 24. seok-is wevrebis mier am wesdebis darRvevis SemTxvevaSi ganixilavs sakiTxs da axdens reagirebas, amzadebs winadadebebs maT mimarT specialur RonisZiebaTa gasatareblad. 13

14 25. saqarTvelos sportul federaciebTan, sxva sportul struqturebTan erTad ganixilavs da amtkicebs olimpiuri TamaSebisTvis gundis momzadebis gegmebs da uzrunvelyofs maTi Sesrulebis Semdgom kontrols da dafinansebasTan dakavSirebul ZiriTadi debulebebis Sedgenas,. amtkicebs am gundebis Semadgenlobas olimpiur TamaSebze da sok-is patronaJobiT organizebul sxva Sejibrebebze gasamgzavreblad. 26. wyvets seok-is wevrTa Soris yvela sadavo sakiTxs. 27. saqarTvelos mTel teritoriaze qmnis seok-is struqturul qvedanayofebs (an filialebs), sportul komisiebs, amtkicebs maT. 28. ganixilavs da axdens reagirebas seok-is komisiebidan da sabWoebidan miRebuli daskvnebis Sesabamisad. 29. momarTvebze da Semosul korespondenciebze aRmaskomi ara umetes erTi Tvis vadaSi ganixilavs da axdens reagirebas (garda iseTi sakiTxebisa, sadac vada sxvagvaradaa gansazRvruli). 30. olimpiuri TamaSebis saorganizacio komitetTan TanamSromlobis mizniT seok-is aRmasrulebel komitets SeuZlia daniSnos Tavisi warmomadgeneli (ataSe) da Seqmnas olimpiuri TamaSebis saorganizacio komitetTan komunikaciis komisia. X. seok-is prezidentis arCeva 1. seok-is prezidentad SeiZleba airCes dabadebiT saqarTvelos moqalaqe 35 wlis asakidan, romelsac saqarTveloSi ucxovria 10 weliwadi mainc da arCevnebis daniSvnis dRes cxovrobs saqarTveloSi. seok-is prezidentad arCeva xdeba faruli kenWisyriT. 2. seok-is prezidentobis postze kandidaturis dasaxeleba SeuZlia seok-is aRmaskoms, sportis olimpiur saxeobaTa erovnul federaciebs, saqarTvelos olimpielTa asociacia-kavSirs maTi arCeviTi xelmZRvaneli organoebis meSveobiT, sportis olimpiur saxeobaTa erovnul konfederacias (aseTis arsebobis SemTxvevaSi). 3. seok-is prezidentad asarCevi kandidaturis Sesaxeb saTanadod gaformebuli gancxadeba igzavneba seok-is aRmaskomis saxelze saangariSo-saarCevno sesiis Catarebamde araugvianes 10 dRiT adre. sesia Tavisi wevrebisgan faruli kenWisyriT irCevs prezidents oTxi wlis vadiT. Pprezidentobis vada ganaxlebas eqvemdebareba seok-is sesiis mier. prezidentobis kandidati movalea sesiamde erTi kviriT adre seok-is aRmaskoms warudginos da sazogadoebriobas gaacnos pirveli viceprezidentis, vice-prezidentebis da generaluri mdivnis vinaoba. 4. saangariSo-saarCevno sesiaze arCeuli seok-is prezidenti sesiis monawileebs olimpiuri qartiis moTxovnebis Sesabamisad warudgens winadadebebs seok-is aRmaskomis personaluri Semadgenlobis Sesaxeb, rac eqvemdebareba sesiis mier saboloo damticebas. 5. oqmi seok-is saangariSo sesiis, Catarebuli arCevnebisa da aRmaskomis wevrTa ganaxlebis Sesaxeb egzavneba saerTaSoriso olimpiur komitets. yvela dokumenti xelmowerili da damtkicebuli unda iyos seok-is prezidentisa da generaluri mdivnis mier. 14

15 6. prezidenti: - prezidenti warmoadgens seok-s, xelmZRvanelobs mis nebismier saqmianobas da warmoadgens mas mesame pirebTan urTierTobaSi; - pasuxs agebs seok-ze dakisrebuli funqciebisa da amocanebis Sesrulebaze; - ganagebs kadrebis sakiTxebs; - xelmZRvanelobs olimpiuri komitetis aparatis saqmianobas; K - awarmoebs saerTaSoriso kavSir urTierTobebs; - debs xelSekrulebebs da Mmoqmedebs seok-is saxeliT rogorc qveynis SigniT aseve sazRvargareT; - koordinacias uwevs sponsorebTan urTierTobis sakiTxebs; pasuxismgebelia seok-is aRmaskomis yvela sxdomis momzadebaze, xelmZRvanelobs aRmaskomis sxdomebs; - ganixilavs da iRebs gadawyvetilebebs sportuli delegaciebis, aRmaskomis wevrebisa Tu aparatis muSakTa mivlinebebis Sesaxeb; - uflebamosilia seok-is aRmaskomis dadgenilebiT miiRos gadawyvetileba sok-isa da sxva saerTaSoriso Tu adgilobrivi organizaciebidan miRebuli, moZiebuli daxmarebebis, grantebis da sxva specialuri fondebis xarjvaze, gankargvaze, gasxvisebaze. - aRmaskomis TanxmobiT mas ufleba aqvs aiRos sesxi nebismieri sabanko (sakredito) dawesebulebidan, isargeblos nebismieri produqtiT (sabankosakredito) da gadaWras am procedurasTan dakavSirebuli aucilebeli sakiTxebi; - uflebamosilia sagamomcemlo saqmianobidan da seok-is emblemis gamoyenebis licenziisagan miRebuli Semosavlebis ganawilebaze; - seok-is saxeliT axorcielebs qmedebebs da iRebs gadawyvetilebebs Tu garemoebebi ar iZleva SesaZleblobas, rom sakiTxebi operatiulad iqnas gadawyvetili sesiisa an aRmaskomis mier; - amtkicebs seok-is aparatis saStato ganrigs, organizacias ukeTebs SromiTi xelSekrulebebis gaformebas, iRebs gadawyvetilebebs personalis samuSaoze miRebisa, xelfasis odenobisa da gaTavisuflebis Sesaxeb; - aRmaskomTan SeTanxmebiT iRebs gadawyvetilebebs seok-is qonebis aqtivebis gankargvisa da premialuri fondis damtkicebis Sesaxeb; - aRmaskoms warudgens olimpiuri delegaciebisa Tu misiis xelmZRvanelis kandidaturas. - dainteresebul organizaciebTan da pirebTan erTad ganixilavs da amtkicebs olimpiuri delagaciis Semadgenlobas; - anawilebs funqciebs vice-prezidentebs, generalur mdivansa da aRmaskomis wevrebs Soris. Sexedulebisamebr SeuZlia Tavisi uflebamosileba gadasces pirvel vice-prezidents an aRmaskomis sxva wevrs. 7. pirveli vice-prezidenti - prezidentis ar yofnis SemTxvevaSi droebiT cvlis mas da asrulebs mis funqciebs; uwevs: sok-is olimpiuri solidarobis eok-ebisTvis - koordinacias gaTvaliswinebul oTxwliani programis ganxorcielebas; - aRmaskomis gadawyvetilebebis Sesrulebas; - seok-is regionaluri qvedanayofebis (filialebis) muSaobas; - seok-s warmoadgens saerTaSoriso sportul organizaciebsa da RonisZiebebSi; 15

16 ganixilavs da warudgens prezidents TanamSromelTa socialur, disciplinarul da waxalisebis sakiTxebs; - xelmZRvanelobs olimpiuri komitetis samuSao gegmis Sedgenas da kontrols uwevs mis Sesrulebas; prezidentTan SeTanxmebiT koordinacias uwevs saerTaSoriso kavSirurTierTobebis sakiTxebs. 8. vice-prezidenti: - seok-is prezidentis davalebiT warmoadgens seok-s misi da pirveli viceprezidentis aryofnis SemTxvevaSi; - yoveldRiur koordinacias uwevs: a) sportuli direqtoratis saqmianobas; b) olimpiuri TamaSebisaTvis, evropisa da msoflios CempionatebisaTvis, axalgazrduli olimpiuri TamaSebisa Tu olimpiuri festivalebisaTvis sportsmenTa mzadebas; g) sportsmenTa da mwvrTnelTa socialuri pirobebis gaumjobesebisa da maTi materialuri waxalisebis sakiTxebs; - axorcielebs kontrols varjiSebis, saswavlo sawvrTneli Sekrebebis da asparezobebis maRal organizaciul da sportul doneze Catarebaze; - kurirebs sportsmenTa samedicino uzrunvelyofis da anti-dopingur sakiTxebs. am AmimarTebiT aqtiurad TanamSromlobs sportuli medicinis asociaciasTan da anti-dopingur saagentosTan; - monawileobas iRebs sportuli Sejibrebebis kalendaruli gegmis SedgenaSi da kontrols uwevs mis Sesrulebas. 9. vice-prezidenti: - seok-is prezidentis davalebiT warmoadgens seok-s misi da pirveli viceprezidentis aryofnis SemTxvevaSi; - xelmZRvanelobs olimpizmis propagandas qveyanaSi; - koordinacias uwevs olimpiuri komitetis urTierTobebs masmediasTan; - amzadebs preskonferenciebs da Sexvedrebs; xelmZRvanelobs olimpiuri kvireulebis, olimpizmisadmi miZRvnili xelovnebisa da literaturuli namuSevrebis gamofenebisa da dekadebis mowyobas, olimpiuri dRisadmi miZRvnili masobrivi garbenebis Catarebas; - koordinacias uwevs olimpiuri komitetis vebgverdis saqmianobas; - zrunavs olimpiuri muzeumis da biblioTekis ganviTarebaze. 10. generaluri mdivani - seok-is prezidentis davalebiT warmoadgens seok-s konkretul SemTxvevebSi; - koordinacias uwevs olimpiuri komitetis urTierTobebs sxvadasxva organizaciebTan; A- aqtiurad monawileobs olimpiur komitetTan sxvadasxva organizaciebis mier dadebuli xelSekrulebebis SedgenaSi, akontrolebs seok-is mier xelSekrulebebiT aRebuli valdebulebebis Sesrulebas; K- Aaqtiurad monawileobs olimpiuri komitetis mier miRebuli aqtebis dadgenilebebis, gadawyvetilebebis SesrulebaSi; - pirvel vice prezidentTan erTad amzadebs aRamskomis sxdomebs; Kvice-prezidentebTan erTad koordinacias uwevs sportsmenTa da mwvrTnelTa socialuri pirobebis gaumjobesebis sakiTxebs. 16

17 XI. seok-is dafinansebis wyaroebi 1. seok-is dafinansebis wyaroebia: - miznobrivi saxelmwifo subsidia; - saxelmwifo da sazogadoebrivi organizaciebis, bankebis, firmebis, gaerTianebebis, fondebis, sponsorebis, sazogadoebebis, agreTve calkeul pirTa Semowirulobani, rogorc erovnuli, ise ucxouri valutiT, romelTa miReba seok-is mier mizanSewonilad CaiTvala; - CuqebiT an anderZiT miRebuli qoneba; - sagamomcemlo saqmianobebidan da seok-is emblemis gamoyenebis licenziisagan miRebuli Semosavali; - saqarTvelos kanonmdeblobiT nebadarTuli iseTi komerciuli saqmianobidan miRebuli Semosavali, romelic ar ewinaaRmdegeba olimpiur qartiasa da seok-is wesdebas; - sok-isa da sxva saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli daxmarebani da grantebi. 2. seok-is finansuri saxsrebis ganmkarguleblad iTvleba seok-is prezidenti. 3. seok-is fuladi saxsrebisa da qonebis mozidva-Segroveba da gankargva unda moxdes seok-is Rirsebis dacviT da misi saxelmwifosagan an sxva komerciuli organizaciisagan damoukideblobis SenarCunebiT. XII. seok-is pasuxismgebloba 1. seok-i pasuxismgebelia saerTaSoriso olimpiuri komitetis winaSe saqarTveloSi olimpiuri qartiis im debulebaTa dacvaze, romlebic Seexeba olimpiuri simbolos, droSis, devizis da himnis, saxelwodebebis O`~olimpiuri~ da ~olimpiada~ gamoyenebas. 2. seok-s SeuZlia Tavisi saqmianobis farglebSi gamoiyenos olimpiuri simbolo, droSa, devizi da himni, romelic ar aris gamiznuli Semosavlis misaRebad da xels uwyobs olimpiuri moZraobis ganviTarebas misi Rirsebis dacviT, im pirobiT Tu aseT gamoyenebaze winaswar aris miRebuli sok-is aRmaskomis Tanxmoba. XIII. seok-is simbolika 1. aucileblobis SemTxvevaSi seok-s SeuZlia daxmarebisaTvis mimarTos sok-s olimpiuri droSis, simbolos, cecxlisa da devizis dasacavad an mesame mxaresTan garkveuli sadavo sakiTxis mosagvareblad. 2. seok-s gaaCnia sakuTari emblema, romlis dizaini damzadebulia olimpiuri qartiis moTxovnaTa Sesabamisad. seok-is emblema damtkicebuli unda iyos sok-is mier. 3. seok-i saqarTvelos saxelmwifo droSasa da himns iyenebs olimpiur TamaSebze, kontinentur Tu regionalur Sejibrebebze da sok-isa da seok-is egidiT organizebul sxva RonisZiebebze. 4. seok-s SeuZlia sakuTari droSisa da himnis gamoyeneba Tavis saqmianobebSi. 17

18 XIV. simbolikis gamoyenebis wesi 1. seok-i sakuTari emblemis komerciuli mizniT gamoyenebasTan dakavSirebiT sok-is winaSeE kisrulobs Semdeg valdebulebebs: ar gamoiyenos emblema alkoholuri sasmelebisa da Tambaqos nawarmis reklamis mizniT; - nebismieri teqsti an sagani sok-is emblemis gamosaxulebiT dasamtkiceblad warudginos saerTaSoriso olimpiur komitets; - seok-is emblemis gamoyenebam ziani ar unda miayenos olimpiuri moZraobis prestiJs; sok-is mxridan moTxovnis SemTxvevaSi mas unda warudginos mis mier dadebuli nebismieri xelSekruleba.

XV. davebis gadawyveta 1. sportsa da olimpiur moZraobaSi saqarTvelosa da saerTaSoriso asparezze saqarTvelos sportsmenebis, mwvrTnelebis, sportis muSakebis profesiuli saqmianobis periodSi wamoWrili yvela sadavo sakiTxi gadawydeba seok-is iuridiuli komisiis mier. A adgilobriv doneze maTi mougvareblobis SemTxvevaSi, SesaZlebelia apelaciis saxiT uSualod waredginos sportis saarbitraJo sasamarTlos lozanaSi (Sveicaria), sadac sakamaTo sakiTxi gadaiWreba sportSi saarbitraJo kodeqsis Sesabamisad. apelaciis vadaa 21 dRe apelaciis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis dRidan. XVI. struqturuli qvedanayofebi 1. seok-is regionaluri qvedanayofis (filialebis) muSaoba reglamentirebulia seok-is aRmaskomis mier damtkicebuli debulebiTa da seok-is regionaluri qvedanayofebis (filialebis) warmomadgenelTa sabWos gadawyvetilebaTa Sesabamisad. XVII. ganmartebebi seok-is wesdebis Taobaze 1. saqarTvelos eok-is wesdeba srulad Seesabameba olimpiur qartias da am dokumentis uSualo ganxorcielebas warmoadgens. 2. seok-is wesdebis TargmnasTan dakavSirebiT raime eWvis, an olimpiur qartiasTan misi Seusabamobis SemTxvevaSi, prioriteti eniWeba olimpiur qartias. 3. seok-is wesdeba gansaxilvelad da dasamtkiceblad egzavneba saerTaSoriso olimpiur komitets. sok-is mier ukve damtkicebul wesdebaSi Setanili nebismieri Semdgomi cvlilebis Setanisas, dokumenti xelmeored egzavneba dasamtkiceblad saerTaSoriso olimpiur komitets.

18

19 XVIII. seok-is iuridiuli misamarTi 1. saqarTvelos erovnuli olimpiuri komitetis Stab-bina saqarTveloSi: q.Tbilisi 0105, maCablis q. #11. ganTavsebulia

XIX. seok-is likvidacia 1. saqarTvelos eok-is sesia wyvets Tavis saqmianobas seok-is wevrTa aranakleb 2/3-is mxardaWeriT. seok-is likvidaciis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi, seok-is sesia niSnavs salikvidacio komitets da mtkicdeba misi muSaobis saproceduro wesebi.

19