Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus:

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

Tarikh Mula: 11/8/2012 Tempoh: Tarikh Serahan: 11/9/2012 2012/Semester 3

Program: Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan: Tarikh:

PPG

Tahun/Semester:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan Tugasan Projek (100 % : Wajaran 50%) Kerjasama dan pemuafakatan politik antara etnik di negara kita bertitik tolak daripada perjuangan menuntut kemerdekaan. Meramal cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. 5. Membincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik. 2.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM. . Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan pluraliti budaya. Membincangkan aspek kerjasama politik dan hubungan etnik. 2. masyarakat dan kumpulan etnik. Bincangkan pembangunan politik dari tahun 1946 hingga tahun 1957 dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 2012 GURU PELATIH : Hasil Pembelajaran Kursus 1. 3. 5 Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menjawab 5 soalan tugasan yang diberikan dalam Pembelajaran Atas Talian (Online alearning) 3. JOHOR PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) TUGASAN PROJEK NAMA PROGRAM : PPG TAJUK KURSUS : HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS TARIKH MULA : WAJ3106 11 OGOS 2012 SEMESTER : 3 TARIKH HANTAR 11 SEPT. Menghasilkan satu penulisan esei aspek kerjasama politik dan hubungan etnik di Malaysia dari tahun 1946 hingga 1957 berdasarkan format yang telah ditetapkan 2. Menghuraikan konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. 4.

iii. Tarikh serah. 6. 3. Kod kursus dan nama kursus.5  Margin kiri dan kanan 1”  Margin atas dan bawah 1” 4. 2. Huraikan pengetahuan baharu yang anda perolehi semasa melakasanakan tugasan tersebut. 4. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan A. . Format penulisan anda adalah seperti berikut:  Font Arial  Saiz font 11  Langkau baris 1. Kulit muka hadapan berwarna kuning. 6. Bahagaian C : Penulisan Reflektif (10%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan reflektif .Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Nama pensyarah.Bahagian A : Penulisan Esei (60%) Anda secara berkumpulan (3 atau 4 orang sekumpulan) dikehendaki menyediakan penulisan esei: i.Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus. 2. Nombor kad pengenalan setiap ahli kumpulan. membincangkan pembangunan politik dari tahun1946 hingga ke tahun 1957. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan dan individu. ii. Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana anda mengatasinya. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15-20 muka surat. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Bahagian B: Soalan-soalan Tugasan (30%) Menjawab lima soalan tugasan yang diberikan melalui Pembelajaran Atas (Online Learning). 3. 5. menghuraikan sejauhmana kerjasama dan permuafakatan politik antara etnik dapat membantu kemantapan politik dan mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Air.Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspekaspek berikut: i. 7. Nama ahli kumpulan dan bergambar. ii. Lampiran. Bahagian E: Tugasan perlu lengkap dengan butiran yang berikut: 1. Anda boleh berkolaboratif untuk mengumpul data. Rujukan mengikut APA 5. Bahagian D.

Bukti-bukti dan bahan-bahan yang relevan bagi menyokong penulisan esei Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan Ilmiah. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan. 4. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 5. 2. Disediakan Oleh: (Hajah Zubedah Binti Abdullah) Penyelaras Unit Pengajian Sosial Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor Disahkan Olehh (Sae’dah Binti Mohd Shah) Ketua Jabatan Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor. Bahagian G: Kriteria Pentaksiran: Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.Bahagian F : Tugasan yang baik haruslah menunjukkan kriteria berikut: 1.konsisten dan relevan. laras yang sesuai dan dan tiada kesalahan ejaan. . Penulisan esei dan refleksi haruslah menunjukkan kefasihan bahasa. 3.

Spesifikasi Tugasan TAJUK 1.Rujukan mengikut format APA .Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan. majalah jurnal.Langkau 1. Penulisan refleksi  Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa melaksanakan projek penulisanesei dan tugasan  Pengetahuan baharu yang tercapai 30% 10% . Penulisan Esei   Secara berkumpulan 3 atau 4 orang sekumpulan merujuk kepada sumbersumber yang berbeza dan berwibawa seperti buku. Format penulisan tugasan adalah . internet dan lain-lain. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15 hingga 20 muka surat. 60%  Kriteria penilaian keseluruhan:  Kandungan  Perbincangan kritikal dan reflektif  Persembahan  Organisasi  Bahasa  Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen  Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan  Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini Refleksi  Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu   2. Tugasan OLL  Menjawab 5 Soalan tugasan yang diberikan dalam melalui Pembelajaran Atas Talian (Online Learning) 3.5 spacing . akhbar.Saiz huruf ialah 11 . Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia   Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia Kerjasama politik dan hubungan etnik TUGASAN WAJARAN CATATAN 1.Fon Arial .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful