Perancangan soalan-soalan selidik merangkumi beberapa peringkat.

Yang pertama, hendak menentukan obkektif soalan-soalan selidik dan mengenal pasti jenis pensampelan yang berdasarkan objektif kajian. Selepas itu, menentukan jenis item dan data yang diperlukan lalu menentukan skala data, iaitu skala ordinal nominal atau nisbah yang sesuai. Tambahan pula, menguruskan soalan-soalan selidik, di bawah peringkat rintis. Akhirnya baru mentadbir soalan-soalan selidik. Soalan-soalan selidik boleh disediakan mengikut dua kategori yang utama, iaitu soalan bertumpu dan soalan bercapah. Soalan bertumpu berupa soalan objektif, yang pelbagai jenis. Kami telah menggunakan soalan skala kadar ( Rating Scale Question ). Format soalan selidik yang berupa wajah reka letak halaman adalah penting untuk menarik perhatian responden dan memotivasikan mereka respons dengan secara teliti. Lazimnya, maklum balas daripada kajian