Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Umur Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 4 Kreatif : 30 orang : 28 OGOS 2012 : 8.40 9.40 pagi : 10 tahun : Keselamatan Di Jalan Raya : Pengguna Jalan Raya Yang Berdisiplin :

Hasil pembelajaran Fokus utama 8.4

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dilihat.

Fokus sampingan. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dilihat.

1.2

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatatusila. Aras 3 (i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

6.3

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid akan berupaya:1. Membina ayat satu majmuk bagi setiap satu gambar tunggal yang diberikan. 2. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan jawapan.

Sistem bahasa : I. II. III. Tatabahasa ayat majmuk, kata hubung Sebutan dan intonasi- penggunaan ayat biasa dan ayat aktif. Kosa kata jejantas, lintasan belang, orang hijau, bonggol

Pengisian kurikulum : I. II. III. a) b) c) Ilmu Keselamatan Jalan Raya, Pendidikan Moral Nilai- berhati-hati Kemahiran bernilai tambah -: Kemahiran berfikir menjana idea. Pembelajaran kontekstual- bias menggunakan jalan raya Kecerdasan pelbagai- melukis papan tanda jalan raya

Bahan bantu mengajar : I. II. III. LCD. Komputer riba. Slide.

Pengetahuan sedia ada : I. II. Murid sudah biasa melihat papan tanda di jalan raya. Murid biasa menggunakan jalan raya secara sendiri atau bersama keluarga.

Langkah /masa Induksi set ( 5 Minit)

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru memainkan video Jangan Tiru Aksi Ini. Bersoal jawab dengan murid. 1. Bagaimana sikap pemandu tersebut.? 2. Apakah kesalahan pemandu tersebut? 3. Adakah anda mahu jadi seperti pemandu tersebut?

Catatan/Impak

Menjadi pemandu berhemah murid menonton video

F.S 1.1 Aras (1)

Teknik : Soal jawab

Kecerdasan pelbagai Audio/video

Langkah 1 ( 10 mint)

Nyanyian lagu Cermat Tiba Selamat

- Guru memaparkan lirik di skrin - Guru memainkan lagu Cermat Tiba Selamat

F.S 1.2 Aras 3 (i)

BBM Slide lirik lagu Lagu (komputer)

menjadi pengguna jalan raya yang bersisiplin (pejalan kaki)

- Menyanyi bersama-sama murid. - Bersoal jawab dengan murid tentang lirik lagu 1. Bagaimana hendak melintas jalan? 2. Di mana tempat pejalan kaki melintas ? 3. Mengapa kita perlu memakai topi keledar? 4. Bila berjalan watu malam, apakah baju yang perlu kita pakai?

Nilai murni: Berhati-hati

Teknik: Nyanyian

Kecerdasan Pelbagai: Audio / nyanyian

Langkah 2 (10 minit)

Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

- Guru mengedarkan teks (cerita) - memilih murid secara rawak dan membaca dengan kuat

F.S 6.3 Aras 1 (i)

Teknik : Soal Jawab

Teks: Jadilah pengguna jalan raya yang berdisiplin

dengan sebutan dan intonasi yang betul. -Murid lain menyemak teks. - Ulang aktiviti untuk murid yang lain. -Bersoal jawab tentang teks: 1. Ke mana Azmi hendak pergi? 2. Di mana Azmi berjalan? 3. Apakah mamsud orang hijau? 4. Di mana tempat pejalan kaki melintas? 5. Apakah pakaian yang dipakai oleh mereka pada waktu malam?

Bacaan kuat

BBM: Lembaran (petikan)

Kosa Kata; Orang Hijau Lintasan Belang

Langkah 3 (15 minit)

Lisan membina ayat berdasarkan gambar.

- Guru memaparkan slide gambar tentang pengguna jalan raya (pejalan kaki) dan murid

F.S.1.1 Aras 1 (i)

Teknik: Pandang dan sebut.

Tatabahasa penggunaan kata hubung untuk membina ayat majmuk.

membina ayat sendiri berdasarkan gambar dengan bimbingan guru. - Menerangkan tentang ayat majmuk dan penggunaan kata hubung.

BBM: Gambar (slide ppt)

Tatabahasa: Kata hubung Ayat majmuk Langkah 4 (15 minit) Tulisan membina ayat berdasarkan gambar tunggal. - Guru mengedarkan lembaran kerja bergambar. -Murid membina ayat F.U 8.4

berdasarkan gambar tersebut.

BBM: Lembaran Kerja

Pengukuhan: Lembaran sebagai latihan di luar bilik darjah. (melihat papan-papan tanda jalan raya di sekitar kawasan kediaman/sekolah tanda/ lukiskan) Nilai : Berhati-hati

Penutup ( 5 minit)

Rumusan isi pelajaran

Guru merumuskan pelajaran dengan soal jawab:

Teknik : Soal jawab

Nyanyian lagu (Cermat tiba selamat)

1. Mengapa kita perlu berhatihati di jalan raya? BBM: Lagu (komputer) Menyanyikan semula lagu Cermat Tiba Selamat Nilai: Lambat asal selamat