Anda di halaman 1dari 12

SULIT

Pendidikan Jasmani

SEKOLAH KEBANGSAAN JEJAWI O1OOO KANGAR. PERLIS

okt 20tl
I jam

UJIA]\ AKHIR TAHUN 2OIT

PENDIDIKAN JASMANI DAl\ KESIHATAN


TAHUN
3

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

i.

Jawap semua soalan.

2.Iavtapanhendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam KERTAS JAWAPAN DAN KERTAS SOALAN.

3. Kertas soalan ini hendaklah

diserahkan pada akhir peperiksaan.

ubal Nama Penggubal: Arjunaidi bin Ishak

Tanda tangan Ketua Panitia Nama Ketua Panitia: Ku Arshad b Ku Aman

BAHAGIAN A JAWAP SEMUA SOALAN ARAHAN : Bulotkon jowopon yong betul.

l. Anggoto bodon ini yong berfungsi menghodom


A. poru-poru
B. jontung C. otqk D. usus

mokonon'

2. Keupoyoon meregong
A. Definisi B. Koordinosi C. PersePsi
D. fleksibiliti

otot dikoitkon dengon

loin Apobilo onggoto bodon kito boleh menyeloroskon ontoro sotu somo semoso melokukon pergerokon io dikqiokon sebogoi

A. Interoksi B. Koordinosi C. Definisi


D. Persepsi

4. Kebolehon imbongon
A. gimnostik B. Bolo lomPor C. Sepok tokrow D. Bodminton

Yong boik ioloh bogi ocoro ini.

5. Kebijoksonoon omot diperlukon dolom ocoro ini.


A. cotur B. Lompoi jouh C. Bowling
D. rogbi

6. Permoinon ini memerlukon ketongkoson?


A. Chess B. Bodminton C. Gimromo D. Cotur

7. Berikuf ioloh oktiviti bukon lokomotor kecuoli


A. Menorik nofos B. Berfikir C. Berlori
D. Berboring

8.

Berikut ioloh omolon yong boik semoso dolom kelos pendidikon josmoni

kecuqli

A. Memotuhi orohon guru. B. Melokukon okfiviti dengon bersungguh-sungguh. C. Menepoti moso.


D. Memokoi unifom sekoloh semoso bersukon'

9. Amolon menjogo kebersihon ini diri perlu untuk kito kecuoli


A. MengeloP dengon tisu. B. Menjogo kebersihon tondos. C. Menukor Pokoion dqlom selolu.
D. Menyimpon kuku Ponjong.
.|0.

Kito bertonggung jowob menjogo tubuh bodon kito untuk

A, Mendopotkon mokonsn berkhosiot. B. Terdedoh kepodo osop don gos yCIng bohoyo C. Mendopot penyokit kudis don ponou.
D. Cohoyo motohori Yong ierik.

I 1. Pekoro-pekoro berikut perlu dielqkkon kecuoli

A. Menyimpon dendom. B. Berburuk songko C. Rqso tidok Puos hoti' D. Berfikiron Positif
12. Keluorgo yong y{ii bohogio berbuot begini kecuoli

A. Sibuk dengon oktiviti mosing-mosing' B. Menyombut ulong tohun kelohiron. C. Sentioso mokon bersomo. D. Menziqrohi koum keluorgo'
13. Merokok mengokibotkon berikui kecuoli

A. Gigi kuning B. Roso hebot diri C. Jontung tergonggu D. Boros berbelonjo


3

14. Keson doripodo pengombilon olkohol odoloh seperti berikut kecuoli

A. Roso hebot don bergoyo B. Beroni don Kemolongon


C. Mobuk don jenoyoh D. Menipu don mencuri

I5. Kito perlu minum dengon bonyok kecuoli

A. Jus buoh-buohon B. Jus soyuron


C. Susu mosom D. Air minerol
,16.

Dolom setiop perlowonon rokon seposukon perlu beriindok begini kecuoll

A. Menyolohkon kecuoion rokon. B. Bersotu lenogo C. Mempercoyoi ontoro sqtu somo loin D. Bermoin bersungguh-sungguh
17. Tubuh

bodon yong bersih penting kerono berikut kecuoli

A. Semuo orong suko B. Amolon mulio C. Penyokit terhindor D. Nompok bergoyo


.|8.

Permoinon bolo tompor memerlukon kemohiron

A. Mengelecek on menendong bolo B. Mengelecek don menyombut bolo bolo C. Memukul don menomPon bolo D. Memodong don berlori loju.

19. Keluorgo osos kito merongkum'

A. Ayoh, dotuk don boPo soudoro B. Ayoh, ibu, kokok don odik C. Dotuk, nenek don sePuPu
D. Sepupu sohojo

2O.Pisoudonguntingyongtojomhorus|ohdisimpondi-.
A. Dolom loci
B. Tepi dopur memosok C. Atos mejo D. Di otos rok pinggon
21. Berikut ioloh tempot yong sesuoi untuk oktiviti perkhemohon kecuoli

A. Berhompiron oir teriun


B. Tepi Pontoi C. Huton simpon D. Tomon rekreosi
22. Tubuh bodon memerlukon mokonon yong begini.

A. Sedop B. Berkhosiot C. Pedos D. Contik

23. Aktiviti berikut sesuoi dijolonkon di dolom tosik.

o. Moin wou b. Berkhemoh c. Berkoyok d. Jogging


5

24. Berikut ioloh kepentingon soyur-soyuron untuk tubuh bodon kito kecuoli

A. Mengondungizot untuk kesihoton kito B. Menyihotkon moto C. Membekolkon vitomin.


D. Membekolkon protin

25. Kesihoton yong sempurno dikoitkqn dengon

A. Otok yong cerdik B. Mindo yong cergos


C. Tulong yong gogoh D. Rupo yong menowon
26. Tubuh yong mempunyoi doyo tohon kordiovoskulor bermoksud

A. Kekuoton jontung mengepom doroh.


B. Kekuoton poru-poru mengepom udoro. C. Kebotehon buoh pinggong menopis oir. D. Keupoyoon otok untuk berfikir.
27. Permoinon ini memerlukon koordinosi onggoto yong boik.

A. Dom don Cotur B. Sepok tokrqw don Bolo SePok C. Monopoli don Dom
D. Rogbi don Monopoli

28. Antoro lotihon yong dopot meningkotkon koordinosi cnggoto koki don tongon ioloh

A. Menyombut bolo B. Mengelecek bolo C. Melompol kotok


D. Menendong bolo.
29. Permoinon bolo sepok memerlukon semuo berikut kecuoli

A. Ketongkoson B. Kekuoton tongon


C. Stomino yong tinggi D. Ketepoton tendongon
30. Melontqr bolo ke sosoron memerlukon koordinosi

A. Moto, tongon, koki don mindo. B. Tongon, bohu don pinggong C. Tongon, poru-poru don okol D. Moto, betis don poho.
3,|. Seorong pemoin hoki yong ditugoskon menjogo gowong gol mempunyoi ketongkcson

A. Koki don tongon B. Koki, moto don telingo C. Koki, moto don tongon. D. Koki don moto
32. Pergerokon osos gimnosiik ioloh seperti

A. Guling belokong B. Berlori setempot C. Melompoi setemPot


D. Skipping

33. Permoinon ini menggunokon oloi pemukul don bulu tongkis.

A. Bodminton B. Boseboll
C. Bolo tompor D. Ping pong
34. Permoinon ini menggunokon kemohiron memukul bolo kecil yong keros.

A. Bolo tompor B. Hoki C. Boseboll D. Bodminton


35. Kemohiron menggunokon koki untuk menimbong bolo ioloh permoinon

A. Tokrow B. Bolo Keronjong C. Rugbi D. Bowling


36. Bolo Sepok melibotkon

pemoin dolom sotu Posukon.

A. Lopon B. Limo
C. Tigo D. Sebelos
37. Kowoson topok perkhemohon yong boik iqloh:

A. Kowoson yong dekot dengon sumber qir. B. Kowoson yong bersemok-somun. C. Kowoson yong berdekoton kuori tonoh. D. Kowqson yong hompir kepodo jolonroyo.

38. Pemosongon khemoh yong boik ioloh

A. Poncong toli yong mudoh dicobut. B. Berhodopon dengon moiohori don oroh tiupon ongin.
C. Tidok perlu lopison pelindung. D. Tidck bertentongon dengon cohoyo motohori don tiupon ongin.

39. Antoro keboikon tolong menolong don bekerjosomo ioloh

A. Memboiki hubungon dengon rokon B. Menghoropkon bolosqn


C. Soling dipuji D. Mempergunokon tenogo kowon

40. Cqro yong boik untuk mengeroikon hubungon kekeluorgoqn ioloh

A, Berbincong dengon ibubopo. B. Cemburu dengon kejoyoon soudoro kondung. C. Hormot don toot kepodq ibubopo. D. Kepentingon diri sendiri diutomokon.

4.|. Soudqro kondung kito ioloh

A. Anok B. Anok C. Anok D. Anok

kepodo kepodo kepodo kepodo

ibu don oyoh kito. bopo soudoro kito. bopo ongkot kito. dotuk don nenek kito.

42. Mokonon yong sesuoi dimokon podo wokiu

pogi ioloh

A. Nosi, soyuron dcn ikon. B. Sondwic telur don susu. C. lkon bokor dqm nosi.
D. Nosi don guloi doging
43. Kenyotoon yong monokoh yong tidok benqr?

A. Soropon pogi penting untuk kecergoson mindo. B. Nqsi otou roti membekolkqn tenogo uniuk beroktiviti. C. Keropok mempunyoi bonyok khasiot. D. Air perlu bonyok diminum setiop hori.
44. Kenyotoon monokoh yong tidqk benor mengenoi vitomin?

A. Bonyok terdopot dolom buoh don soyuron. B. Membuot mindo don kesihoton cergos. C. Perlu diombil mokon setiop hori. D. Bonyok terdopot dolom oyom goreng don burger.

45. Acoro sukon odoloh tidok sesuqi di kowoson ini.

A. Podong bolo B. Kolom renong


C. Tepi pontoi D. Kowoson pembinoon Perumohon
46. Progrom Hori Keluorgo bertujuon untuk

A. Membuong moso bersomo-somo. B. Menghobiskon tenogo untuk beriodoh. C. Mengerotkon hubungon kekeluorgoon. D. Membino roso persoingon.

47. Berikvt ioloh keboikon sumbongon dermo kepo'do orong yong ditimpo kemolongon kecuoli

A. Mendolomi perosoon orong yong diiimpo musiboh. B. Menyusohkon hidup orong loin. C. Membino perosoon simpoti kepodo molo petoko. D. Membontu orong yong dolom kesusohon.

48. Jiko kito melihot sotu kemolongon jolonroyo terjodi, kito perlu

-.

A. Memberitohu kepodo orong yong boleh memberi pertolongon' B. Lori dori tempol kejodion kerono tokut. C. Menjerit meminto tolong.
D. Mendiomkon diri sohoio.
49. Pekoro yong berikut odoloh tidok wojor kito lokukon kecuoli

A. Tidok menoiki kereto orong yong tidok kito kenoli' B. Duduk di tempot yong gelop don sunyi. C. Menghofol nombor telefon ibubopo. D. Menjemput mqsuk orong yong tidok kito kenoli semoso lbubopq iiodo.
50. Kepentingon Pendidikon Josmoni melibotkon pekoro-pekoro berikut kecuoli

A. Dopot memohomi kemohiron-kemohiron kesukqnon. B. Mengerotkon perhubungon dengon rokon. C. Berhibur seteloh penot belojor.
D. Kerugion moso untuk belojor.

LI

Anda mungkin juga menyukai