Anda di halaman 1dari 16

Disediakan oleh:

Ramziah binti Bongsu Roshayati binti Ibrahim

KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

KEMAHIRAN KECERDASAN PELBAGAI

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN KECERDASAN PELBAGAI Guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.

KEMAHIRAN BERFIKIR

KREATIF
Menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis mensintesiskan mengitlak membuat gambaran mental menganalogikan mereka cipta

KRITIS

MENAAKUL
Logik Rasional

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpul dan mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan. Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

STRATEGI BERFIKIR
mengkonsepsikan menyelesaikan masalah membuat keputusan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF MENJANA IDEA mengemukakan idea, menyumbangkan pendapat atau pandangan, mencetus idea baharu MEMBUAT INFERENS membuat kesimpulan, membuat rumusan, menyatakan pendirian MENGHUBUNG KAIT - menerangkan sebab dan akibat, menyatakan pertalian, membuat perhubungan MERAMAL menyatakan apa yang akan berlaku, mengganggarkan apa yang akan berlaku REKA CIPTA - menciptakan sesuatu, membuat pengubahsuaian, menghasilkan idea kreatif

KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS MENCIRIKAN - menyenaraikan ciri-ciri, sifat dan unsur sesuatu, mengenal pasti dan menyatakan kualiti sesuatu MENGUMPUL DAN MENGKELASKAN - membuat pengkelasan berasakan ciri, kategori, fungsi, bentuk, warna, kriteria MEMBANDINGBEZAKAN -- mencari persamaan dan perbezaan ciri, bentuk, sifat, warna, fungsi MENGANALISIS -- mencerakin maklumat, mengolah idea, mengesan sebab, menghuraikan faktor, mencari punca atau bukti berasaskan maklumat atau data

KEMAHIRAN BERFIKIR MENAAKUL HIPOTESIS -- mencari maklumat untuk membuktikan hipotesis seperti memberi contoh-contoh sesuai. PENGUMPULAN - mengumpulkan maklumat atau data yang sama ciri, sifat atau kriteria untuk membuat kesimpulan atau rumusan.

STRATEGI BERFIKIR

MENGKONSEPSIKAN - kenal pasti ciri-ciri, fungsi, rupa, persamaan untuk membuat rumusan dan membina konsep.
MENYELESAIKAN MASALAH -- kenal pasti masalah, punca masalah, kesan masalah, sasaran masalah

MENJANGKA AKIBAT

MENGENDALIKAN PERUBAHAN

MEMBUAT RAMALAN

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN PENGURUSAN KENDIRI

KEMAHIRAN KEMAHIRAN MENGINGAT MENDENGAR DAN

KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR

MENGAMBIL NOTA

KEMAHIRAN MENULIS

KEMAHIRAN MEMBACA

TUJUAN PENEROKAAN

PEMBELAJARAN TUTORIAL

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

ALAT APLIKASI

ALAT PEMUDAH KOMUNIKASI

ENGAGE (MENGHUBUNGKAIT)

EVALUATE (MENILAI)

EXPLORE (MENEROKA)

ELABORATE
(MENGHURAIKAN)

EXPLAIN (MENERANGKAN)