Anda di halaman 1dari 61

MAJLIS SEMAIAN WAHYU

SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF / KAP


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN
DARUL KHUSUS





















PANDUAN PELAKSANAAN,
PERATURAN & PEMARKAHAN

TILAWAH AL-QURAN





















1.Pengenalan :

Pertandingan ini diadakan untuk melatih dan mencungkil bakat murid-murid dalam
kemahiran membaca Al-Quran serta penguasaan dalam ilmu tajwid.

2. Asas Pertimbangan:

2.1 Melahirkan murid yang cintakan Al-Quran
2.2 Memperkenalkan kepada murid keindahan dan keseniaan bacaan Al-Quran.

3. Objektif :

3.1 Murid boleh membaca Al-Quran dengan betul dan fasih.
3.2 Murid dapat mengenal dan mencari juzuk, surah serta ayat-ayat Al-Quran.
3.3 Murid dapat membudayakan bacaan Al-Quran dalam kehidupan seharian.

4. Peraturan Ujian Tilawah Al-Quran.

4.1 Penyertaan :
4.1.1 Peserta terbuka kepada semua murid Islam lelaki dan perempuan yang
mengikuti program j-Qaf dan KAP di sekolah-sekolah Kementerian
Pelajaran sahaja.
4.1.2 Bilangan peserta yang membaca Al-Quran dihadkan kepada 2 orang
murid sahaja
4.1.3 Seorang peserta lelaki dan seorang peserta perempuan
4.1.4 Terbuka untuk pelajar j-Qaf dan KAP dari tahun 1-6.
4.2 Pakaian :
4.2.1 Pakaian lelaki, baju kebangsaan yang lengkap.
4.2.2.Pakaian peserta perempuan, baju kurung dan bertudung.

5. Undian Giliran

5.1 Undian giliran peserta hendaklah dibuat serentak semasa pendaftaran
yang ditentukan oleh jawatan kuasa pertandingan
5.2 Peserta hendaklah memilih sendiri nombor undian.
5.3 Sekiranya peserta atau wakil peserta, hadir lambat atau tiada di
tempat undian, maka undian akan dibuat oleh jawatan kuasa
penganjur.

6. Undian Ayat

6.1 Setiap peserta akan mengundi dengan memilih satu sampul surat
yang mengandungi juzuk, surah dan ayat yang telah ditetapkan,
kemudian menyerahkan kepada fateh.
6.2 Peserta akan diuji bacaan mengikut sukatan model khatam Al-Quran.
6.3 Peserta akan membaca 1 muka surat dari soalan pertama dan satu
muka surat lagi - dari soalan kedua yang telah dipilih.

7. Masa bacaan

7.1 Masa yang diperuntukkan mencari juzuk, surah dan ayat adalah selama
30 saat bagi satu soalan.
7.2 Murid yang gagal mencari juzuk, surah dan ayat akan dipotong markah
oleh hakim persembahan sebanyak 1 markah bagi setiap soalan.
7.3 Masa bacaan tidak ditetapkan bagi setiap peserta. Peserta mesti
menghabiskan bacaan yang telah dipilih dari sampul undian.

8. Bentuk bacaan

8.1. Peserta boleh memilih untuk membaca secara tartil, hadar atau
tadwir.
8.2. Bacaan mestilah mengikut riwayat Hafs dan Asim menurut Tariq
Syathibie.

9. Bentuk Ujian

9.1. Setiap peserta diuji bacaan al-quran secara lisan melalui undian
juzuk, surah dan ayat yang telah ditetapkan oleh panel hakim.
9.2. Peserta akan mencari sendiri juzuk, surah dan ayat- ayat dalam
masa 30 saat bagi satu soalan setelah menerima arahan Fateh.
9.3 Peserta mesti menghabiskan bacaan dari ayat-ayat yang dipilih.

10. Penggunaan Mashaf

10.1 Hanya al-quran mashaf Ustmani yang dibekalkan oleh pihak
Kementerian Pelajaran Malaysia ke sekolah-sekolah melalui
program j-Qaf sahaja akan digunakan dalam ujian tilawah ini.

11. Cara Penghakiman

11.1 Penghakiman ujian tilawah ini dibahagiakan kepada 4 bahagian,
dengan pecahan markah seperti berikut :
i. Tajwid 40 markah
ii. Fasohah 20 markah
iii. Kelancaran dan persembahan 20 markah
iv. Suara 20 markah

12. Jemaah Hakim
- Ujian bacaan Al-Quran dihakimi oleh satu jamaah hakim seramai 10 orang
seperti berikut
12.1 Ketua hakim 1 orang
12.2 Hakim tajwid 2 orang
12.3 Hakim Fasohah 2 orang
12.4 Hakim Kelancaran dan persembahan 2 orang
12.5 Hakim suara 2 orang
12.6 Fateh 1 orang

12.7 Jamaah hakim ini dibantu oleh seorang pembantu Fateh dan seorang
penjaga masa, seorang pengumpul markah dan seorang juruacara.

13. Pelaksanaan Sewaktu Pertandingan

13.1 Peserta masuk dan memilih sampul soalan daripada Fateh. Bilangan
sampul soalan hendaklah melebihi bilangan peserta.
13.2 Setiap sampul mempunyai 2 soalan. Setiap soalan perlu
dinyatakan nama surah, nombor ayat mula dan ayat akhir
sahaja.
13.3 Setiap sampul yang telah dipilih, tidak boleh diguna semula.
13.4 Peserta perlu mengambil Al-Quran daripada meja Fateh dan
membawa ke tempat bacaan.
13.5 Fateh hendaklah membaca soalan sebanyak 2 kali.
13.6 Sebaik sahaja soalan selesai dibaca, loceng akan dibunyikan
sekali untuk peserta mula mencari ayat.
13.7 Sekiranya peserta tidak dapat mencari ayat selepas 30 saat, Fateh
munabbih hendaklah membantu peserta dengan menyebut nombor
muka surat( hakim persembahan potong 1 markah ).
13.8 Sekiranya peserta masih lagi gagal mencari ayat setelah dibantu
oleh Fateh, pembantu Fateh hendaklah menunjukkan kedudukan
ayat kepada peserta .
13.9 Peserta hendaklah menamatkan bacaan bagi setiap soalan..
13.10 Setelah peserta menamatkan bacaan, soalan kedua akan
dikemukakan oleh Fateh dan langkah seperti di atas akan diikuti
semula.
13.11 Setelah selesai pertandingan, markah perlu dikira oleh hakim setiap
bahagian dan disemak semula oleh ketua hakim.
Keputusan hakim adalah muktamad.
14. Tugas Hakim

14.1 Ketua Hakim Tilawah :
14.1.1 Bertangungjawab untuk mengatur serta mentadbir cara penghakiman
yang lengkap dan memastikan ia dijalankan dengan amanah dan
penuh kerahsiaan.
14.1.2 Mempengerusikan mesyuarat jamaah hakim mengenai butir-butir yang
diperlukan oleh hakim sebelum dan selepas majlis.
14.1.3 Sentiasa berada di tempat penghakiman dan mengawasi kerja para
hakim supaya majlis berjalan lancar dan teratur.
14.1.4 Menentukan tugas-tugas para hakim mengikut bahagian yang
dihakimi.
14.1.5 Mengesah dan menandatangani borang penghakiman dan keputusan
keseluruhan pertandingan.
14.1.6 Membuat laporan lengkap keputusan penuh penghakiman.

14.2 Hakim Tajwid :
14.2.1 Menguasai dan menilai perkara-perkara berikut
14.2.2 Sebutan makhraj huruf dan sifat-sifat huruf
14.2.3 Hukum nun sakinah dan tanwin
14.2.4 Hukum mim dan bahagian-bahagiannya
14.2.5 Hukum Idgham mutamasilaini, mutajinsaini, mutaqaribaini
14.2.6 Hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah
14.2.7 Hukum waqaf dan ibtidak
14.2.8 Hukum tarqiq, tafqim dan taqliz

14.2.9 Hukum madud
14.2.10 Hukum qalqalah
14.2.11 Hukum wajibul ghunnah
14.2.12 Hukum istiazah dan basmalah
14.2.13 Hukum Ishmam, raum, saktah. Naql dan imalah.
14.2.14 Terpelihara segala susunan kalimah dan ayat-ayat al-quran
14.2.15 Hukum khusus bagi satu-satu riwayat sahaja

Ciri-ciri istimewa tajwid
14.2.2 Kesempurnaan sifat-sifat ghunnah
14.2.3 Pemeliharaan wajah bacaan yang utama
14.2.4 Penyampaian kadar hukum mad yang sejenis

Perhatian :

- Kesempurnaan bertajwid dan fasohah hendaklah diselaraskan antara
hakim sebelum ujian tilawah dijalankan.
- Markah penuh bahagian tajuid ialah 40.
- Markah Istimewa 3.
- Potongan bermula dari markah 37.
15. Ciri-ciri kesalahan dalam bidang tajwid
- Ciri-ciri kesalahan yang pernah terjadi dalam penghakiman tajwid adalah
pada waqaf dan ibtidak. Kesalahan Jali( jelas ) dipotong 2 markah dan Khafi(
terselindung ) dipotong 1 markah. Jika kesalahan yang sama berulang beru ,
hanya 3 markah sahaja yang dipotong.

Jenis jenis kesalahan dalam bidang tajwid

Bil Jenis kesalahan Cara potong Kadar
potongan
1 Menyalahi makhraj huruf Setiap 1 kesalahan 1 markah
2 Menyalahi sifat huruf Setiap 1 kesalahan 1 markah
3 Menyalahi hukum sakinah dan
tanwin
Setiap 1 kesalahan 1 markah
4 Menyalahi hukum mim sakinah Setiap 1 kesalahan 1 markah
5 Menyalahi hukum idgham dan
izhar
Setiap 1 kesalahan 1 markah
6 Menyalahi hukum tarqiq, tafqim
dan taqliz
Setiap 1 kesalahan 1 markah
7 Menyalahi hukum madud Setiap 1 kesalahan 1 markah
8 Menyalahi hukum khusus bagi 1
riwayat
Setiap 1 kesalahan 1 markah
9 Bercampur aduk antara qiraat
imam-imam
Setiap 1 kesalahan 1 markah
10 Menyalahi hukum kaedah bacaan
ishmam, saktah, tashil
Setiap 1 kesalahan 1 markah
11 Menyalahi kaedah taawuz dan
basmalah
Setiap 1 kesalahan 1 markah
12 Setiap kali mengulangi kesalahan
yang sama
Setiap 1 kesalahan 1 markah

16. Tugas-tugas hakim fasohah
- Hakim perlu mengambil kira perkara-perkara berikut.

16.1 Cermat dalam melafazkan kalimah-kalimah Al-Quran
16.2 Fasih dalam menyebut huruf-huruf Al-Quran
16.3 Terpelihara susunan kalimah dan ayat-ayat Al-Quran
16.4 Kesempurnaan dan ketepatan wakaf dan ibtidak
16.5 Ketepatan membunyikan fathah
16.6 Kesederhanaan dalam menyebut huruf bertashdid dan yang
bertanda sukun
16.7 Kelancaran dan kelembutan dalam baacaan lin
16.8 Sebutan yang tidak menyambar huruf-huruf lain
16.9 Kesederhanaan dan keselarasan pada masa dan rentak bacaan
tanpa bercampur aduk antara tartil dan tadwir
JENIS-JENIS KESALAHAN FASOHAH

JENIS KESALAHAN NOMBOR
PERKARA
YANG DIHAKIMI
Meninggalkan/melanggar satu ayat

1
Menambah/mengurangkan kalimah

2
Menambah/mengurangkan huruf waqaf/ibda yang
merosakkan
maksud ayat

2
Bertukar baris yang merosakkan maksud ayat

3
Bertukar atau tidak tepat baris

3
Bacaan yang tersekat-sekat/teragak-agak

4
Waqaf/ibda yang tidak tepat

5
Bacaan yang terputus nafas/mencuri nafas

6

Pengiraan markah :

- Markah penuh bahagian fasohahialah 20 markah
- Markah istimewa 2 markah
- Kesalahan ditolak bermula daripada markah 18


Perhatian :

1) Setiap pemotongan markah adalah seperti yang ditetapkan dalam borang
markah. Maksima pemotongan adalah 3 markah bagi setiap jenis kesalahan.

2) Hakim hendaklah memotong nombor markah pada ruang markah yang
dipotong di dalam borang yang disediakan.

3) Setiap kesalahan peserta perlu dicatatkan di ruang catatan kesalahan pada
borang penghakiman.

4) Ciri-ciri keistimewaan Fasohah hendaklah diselaraskan antara hakim sebelum
ujian tilawah dijalankan.
17. Tugas Hakim Suara

17.1 Mengawasi dan menilai perkara-perkara berikut :
17.1 Kelembutan dan kemerduan suara
17.2 Kebersihan suara
17.3 Kelicinan suara
17.4 Kelantangan dan ketajaman suara
17.5 Ketepatan nada suara
17.6 Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir
17.7 Gaya bacaan suara yang menarik.

17.2 Ciri-ciri keistimewaan suara
17.2.1 Suara yang berlahjah arab
17.2.2 Suara yang bergerak, hidup dan menarik
17.2.3 Suara yang berterusan dengan nafas yang panjang


JENIS-JENIS KESALAHAN SUARA

JENIS KESALAHAN
NOMBOR
PERKARA
YANG DIHAKIMI
Suara keras/kaku
1

Suara serak/parau

1
Suara pecah/terputus

2
Suara tersepit/tercekik

2
Suara tenggelam

3
Suara yang lemah kelembapan

3
Suara yang tergetar-getar

4
Suara yang berubah kualitinya

4
Suara sumbang dan merosakkan

5




Perhatian:

1) Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah. Maksima setiap pemotongan
kesalahan adalah 3 markah.
2) Hakim hendaklah memotong nombor markah pada ruang markah yang dipotong
di dalam borang yang disediakan.
3) Setiap kesalahan peserta perlu dicatatkan di ruang catatan kesalahan pada
borang penghakiman.
4) Ciri-ciri keistimewaan suara hendaklah diselaraskan antara hakim sebelum ujian
tilawah dijalankan.
Catatan :
Jika suara berpanjangan atau berulang pada setiap kesalahan tersebut, maka
hendaklah dipotong markahnya tidak melebihi 5 markah.

Pengiraan markah :
- Markah penuh 20 markah
- Markah istimewa 2 markah
- Pemotongan kesalahan bermula daripada markah 18
-

18. Tugas hakim kelancaran dan persembahan
- Hakim kelancaran dan persembahan akan mengawasi dan menilai perkara-
perkara berikut :
18.1 Memastikan peserta membaca ayat-ayat yang ditentukan
18.2 Mengawasi dan menilai keseluruhan bacaan peserta dari awal
hingga akhir
18.3 Bacaan tartil atau tadwir atau hadar mengikut riwayat Hafs dan
Aasim melalui Tariq Syatyibie.
18.4 Bacaan hendaklah mengikut lahjah arab
18.5 Kelancaran dan ketelitian bacaan
18.6 Bacaan yang tidak berulang, berhenti-henti dan tidak teragak-aagak
18.7 Menyambung ayat-ayat dengan betul tidak tertinggal satu huruf, satu
kalimah atau satu ayat.
18.8 Tersalah membaca ayat yang telah ditetapkan
18.9 Bacaan tersasul atau melangkau
18.10 Menjaga adab-adab terhadap al-quran

Keistimewaan Kelancaran dan Persembahan
a- Tanpa melakukan sebarang kesalhan jali ( nyata )
b- Menjaga adab-adab terhadap al-quran





JENIS-JENIS KESALAHAN KELANCARAN DAN PERSEMBAHAN


JENIS KESALAHAN
NOMBOR
PERKARA YANG
DIHAKIMI
Gagal menamatkan bacaan setelah tamat tempoh yang
ditetapkan bagi setiap soalan
1
Membaca salah mukasurat/salah ayat 2

Tidak dapat mencari ayat dan surah yang ditetapkan
2
Tidak mengamalkan adab terhadap al-Quran
3
Menyalahi kaedah bacaan ta`uz dan basmalah
3
Tidak mengikut bacaan tartil atau tadwir
3


Perhatian:

1) Setiap pemotongan markah adalah seperti yang ditetapkan dalam borang
markah. Maksima pemotongan adalah 3 markah bagi setiap jenis kesalahan.

2) Hakim hendaklah memotong nombor markah pada ruang markah yang
dipotong di dalam borang yang disediakan.

3) Setiap kesalahan peserta perlu dicatatkan di ruang catatan kesalahan pada
borang penghakiman.

4) Ciri-ciri keistimewaan kelancaran dan persembahan hendaklah diselaraskan
antara hakim sebelum ujian tilawah dijalankan.

5) Antara adab yang dihakimi adalah adab ketika membaca al-Quran. Manakala
adab membawa al-Quran dinilai sebagai markah istimewa.
Pengiraan Markah :
a- Markah penuh bahagian kelancaran ialah 20 markah
b- Markah istimewa 2 markah
c- Markah dipotong bermula daripada markah 18

19. Tugas Hakim Fateh
Hakim Fateh hendaklah mengawasi perkara berikut :

a. Mempersilakan peserta mengambil undi. Satu sampul surat yang berisi juzuk,
surah dan ayat yang akan dibaca.

b. Membuka sampul surat yang dipilih oleh peserta dan membacakan soalan
yang terdapat di dalamnya.

c. Memastikan peserta membaca mengikut kaedah yang telah ditetapkan ;
i. Membantu peserta mencari ayat-ayat yang telah dipilih, setelah
peserta gagal menemuinya.
ii. Ini dilakukan setelah 30saat masa yang diperuntukkan berlalu.

d. Membaca soalan kedua setelah peserta menghabiskan soalan yang pertama

e. Contoh soalan dari Fateh :
i. sila cari ayat 45 dari surah Ali Imran
ii. soalan kedua..sila baca surah An-Nisak ayat 57

f. Pembantu Fateh akan membantu peserta yang tidak dapat mencari surah
dan ayat yang telah dibaca oleh Fateh dari sampul undian.



_,.,. _,.-.
..)_,-_.,-._,
[.40.,-_,,
:_:.,.,
:,..,..}_)
[.3,,.,... _,._. _,,,_. _.,-,_
_,..,.,,
..._.,.,,
_.,...._,..,.,,

,.
_-,,...
,-_,,.,...
_...

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
_,.,_.,,,-.1
..,,.,,-.2
-..,_-..3
..:,,.,,,,-.4
[,,-..;,..._,,),,,-.5
.,....,,-.6
_.,_....,,-.7
_)_.,-,,-.8
_,.:_._.-.9
40/ :..,-3/ :,,.,...37/ :_,,,_.:_,,,_.:.,..
.......................................................................:,,-,._................................................................... ..........:,,-_...
...........................................................................:,,-,.,........................................ ....................................:,,-,
_._._,._,.-_.),..,.,_._,,
_,.,. _,.-.
..)_,-_.,-._,
[.20-._,,
:_:.,.,
:,..,..}_)
[.2,,.,... _,._. _,,,_. _.,-,_
,.-,
..,..._.,.

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
_,.,.,,..1
.,.,-_,,...2
..:,_.,,..3
,,,..4
..,..5
,,,_..,,,..6

20/ :..,-2/ :,,.,...18/ :_,,,_.:_,,,_.:.,..
.......................................................................:,,-,._........................................................... ..................:,,-_...
...........................................................................:,,-,.,................................ ............................................:,,-,
_._._,._,.-_.),..,.,_._,,

_,.,. _,.-.
..)_,-_.,-._,
[.20,._,,
:_:.,.,
:,..,..}_)
[.2,,.,... _,._. _,,,_. _.,-,_
,.-,
.,.._,.,.,...
,,.,-,.
,._,.

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
,._,,..}_.,..1
_,,},.,..2
_.-}_..}_,..3
,-,.,-_,,.,,..4
_..__.5

20/ :..,-2/ :,,.,...18/ :_,,,_.:_,,,_.:.,..
.......................................................................:,,-,._........................... ..................................................:,,-_...
...........................................................................:,,-,.,............................................................................:,,-,
_._._,._,.-_.),.. ,.,_._,,

_,.,. _,.-.
..)_,-_.,-._,
[.20_,,..,.._,,
:_:.,.,
:,..,..}_)
[.2,,.,... _,._. _,,,_. _,. _.,-_
_,._,...
_.-_,.,,
._..-..

9
8
7
6
5
4
3
2
1
,

.,..,,...._.....1
_..,__..,,,.,.2
._.,,,_.....,.,.3

9
8
7
6
5
4
3
2
1

.,..,,...._.....1
_..,__..,,,.,.2
._.,,,_.....,.,.3

20/ :..,-2/ :,,.,...18/ :_,,,_.:_,,,_.:.,..
.......................................................................:,,-,._............................................................... ..............:,,-_...
...........................................................................:,,-,.,.................................... ........................................:,,-,
_._._,._,.-_.),..,.,_._,,


PANDUAN PELAKSANAAN,
PERATURAN & PEMARKAHAN

KALAM JAMAIE






PERATURAN PERTANDINGAN KALAM JAMAIE.

1. PERATURAN
Terbuka kepada semua murid sekolah J-QAF-KAP tahun 1 - 6.
Setiap kumpulan terdiri daripada satu jantina sahaja dengan memberikan nama
kumpulan.
Bilangan peserta bagi setiap kumpulan dihadlkan kepada 25 orang sahaja
termasuk konduktor.

2. PAKAIAN PESERTA.
Pakaian peserta tidak melambangkan identiti sekolah (contoh:lencana sekolah)
Peserta perempuan berbaju kurung dan lelaki berbaju Melayu Kebangsaan yang
lengkap.
Tidak dibenar menggunakan/membawa sebarang pakaian atau alatan yang
menyerupai watak/alat maujud/alat bantuan seperti alat elektronik.
Pakaian peserta sopan dan menutup aurat.

3. TAJUK
3.1 Setiap kumpulan bebas memilih tajuk tetapi hendaklah berkisar tentang tema
dan sukatan pelajaran Bahasa Arab j-QAF-KAP tahun 1 hingga 6.
3.2 Kumpulan hendaklah menyatakan sumber sukatan pelajaran yang diambil
dalam skrip. Contoh : Buku Teks Bahasa Arab Tahun 3 : Wehdah Ula :
Hiwayati.

4.UNDIAN GILIRAN
4.1 Undian giliran kumpulan hendaklah dibuat semasa pendaftaran dan
ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan.
4.2 Undian hendaklah dibuat oleh ketua atau wakil kumpulan.
4.3 Sekiranya ketua / wakil tiada, undian dibuat oleh jawatankuasa pertandingan.



5. MASA
5.1 Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk membuat persembahan.
5.2 Loceng akan dibunyikan 1 kali pada 8 minit pertama dan loceng akan
dibunyikan 2 kali pada masa tamat.
5.3 Persembahan minimum 8 minit dan maksimum 10 minit.
5.4 Masa akan dikira apabila peserta memulakan kalam di atas pentas.

6. BAHASA
6.1 Penggunaan Bahasa Arab Fushah yang terang dan jelas .
6.2 Penggunaan dialek Ammiyyah (Bahasa Pasar) tidak dibenarkan.

7. PENYAMPAIAN
7.1 Peserta tidak dibenarkan membaca nota atau teks semasa persembahan.
7.2 Cara Persembahan :
- Mesti diketuai oleh seorang konduktor.
- Peserta disusun secara berbaris 3 baris.
- Setiap rangkap skrip sekurang-kurangnya mesti dituturkan oleh 3 orang.
- Tidak dibenarkan bernasyid.
- Boleh melagukan ayat Al-Quran dan Doa.
- Mementingkan aspek pertuturan dan percakapan.
- Mimik muka atau intonasi suara bersesuaian mengikut isi yang
disampaikan.
- Pergerakan yang sopan yang dibenarkan adalah dari paras pinggang ke
atas.
- Persembahan hendaklah bersahaja / spontan tanpa membaca nota.

8. SKRIP
8.1 Enam (6) salinan skrip hendaklah diserahkan pihak urusetia pertandingan
semasa pendaftaran.
8.2 Peserta tidak boleh memperkenalkan nama sekolah di dalam skrip.

8.3 Skrip akan diambil kira dalam markah pertandingan.Markah bahagian isi
tidak akan dinilai sekiranya skrip tidak diserahkan.
8.4 Skrip hendaklah bertaip komputer, bersaiz 20 Traditional Arabic, 1.5 spacing.
8.5 Isu-isu yang sensitif berkaitan dengan agama,bangsa,politik,kebudayaan
ataupun menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang.

9.PEMBATALAN PENYERTAAN
9.1 Pengerusi atau jawatankuasa pengelola berhak menegur atau membatalkan
penyertaan mana-mana kumpulan yang melanggar peraturan pertandingan.

10. PERALATAN
10.1 Kumpulan tidak dibenarkan menggunakan sebarang peralatan sokongan
atau tambahan bagi tujuan muzik seperti minus one semasa persembahan.

PENGHAKIMAN.

1 Jemaah hakim terdiri daripada:
- Ketua hakim : 1 orang
- Hakim Isi : 2 orang.
- Hakim Persembahan/Kreatif : 2 orang
- Hakim Bahasa dan Suara : 2 orang
- Jurukira/Mengumpul markah: 2 orang
- Penjaga Masa : 1 orang
- Juruacara (dalam Bahasa Arab) 1 orang







2 PEMBAHAGIAN MARKAH
2.1 Setiap kumpulan akan dihakimi mengikut aspek-aspek berikut:
(a) Persembahan (40 markah)-
- Susun atur / disiplin peserta.
- Persembahan yang meyakinkan isyarat atau pergerakan yang sesuai tanpa
berubah tempat.
- mimic muka
- Intonasi dan sebutan Arab Fushah

(b) Isi (30 markah)-
- Isi bersesuaian dengan isu-isu yang diketengahkan .
- Idea yang tersusun
- Pengolahan isi yang baik.

(c) Bahasa dan Suara (30 markah)
- Bahasa yang jelas dan mudah difahami.
- Suara bersesuaian dengan isu-isu yang diketengahkan.
- Dialek Ammiyyah tidak dibenarkan.
- Sebutan yang jelas dan tepat.
- Tatabahasa yang tepat.
- Gaya Bahasa yang menarik.
- Suara yang jelas.

2.2 Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai
Johan
pertandingan.Seterusnya, tempat kedua dan ketiga.Sekiranya berlaku
persamaan markah, maka penentuan pemenang akan dirujuk kepada markah
persembahan, seterusnya merkah isi dan jika masih berlaku persamaan , jemaah
hakim akan bersidang untuk menentukan pemenang.

2.3 Keputusan jemaah hakim adalah muktamad.
3. TUGAS-TUGAS JEMAAH HAKIM
3.1 TUGAS KETUA HAKIM
Mengatur serta mentadbir cara penghakiman yang lengkap dan memastikan ia
dijalankan dengan amanahdan rahsia. Antara tugas tugas yang akan
dijalankan adalah seperti berikut:
3.1.1 mengawasi perjalanan dan proses penghakiman sepanjang pertandingan
dijalankan supaya berjalan dengan teratur dan lancar.
3.1.2 mempengerusikan mesyuarat jemaah hakim mengenai butir-butir yang perlu
sebelum dan selepas pertandingan diadakan.
3.1.3 memastikan tugas tugas hakim mengikut bahagian bahagian yang dihakimi.
3.1.4 memastikan hakim pengganti bagi hakim yang tidak dapat hadir atau uzur.
3.1.5 mengesahkan dan menandatangani borang penghakiman dan keputusan
pertandingan.
3.1.6 memastikan juruacara bertugas untuk menjumlahkan markah markah setiap
kumpulan dan seterusnya menyediakan keputusan pertandingan.
3.1.7 memastikan penjaga masa, pemungut markah dan juru kira markah
menjalankan tugas dengan sempurna.

3.2 TUGAS HAKIM PERSEMBAHAN
Hakim persembahan bertanggungjawab menghakimi perkara perkara berikut:
3.2.1 persembahan yang bersopan
3.2.2 segala isyarat dan gerakan yang dibenarkan
3.2.3 tidak membaca skrip atau nota
3.2.4 tidak berhenti separuh jalan seperti lupa, tersekat sekat dan sebagainya
3.2.5 kesesuaian nada, intonasi dan penyampaian yang berkeyakinan
3.2.6 suara yang terang dan jelas





3.3 TUGAS HAKIM ISI
Hakim isi bertanggungjawab menghakimi perkara perkara berikut:
3.3.1 idea dan isi yang tersusun
3.3.2 pengolahan isi yang baik
3.3.3 kesesuaian isi dengan tajuk / tema

3.4 TUGAS HAKIM BAHASA DAN SUARA
Hakim bahasa dan suara bertanggungjawab menghakimi perkara perkara
berikut:
3.4.1 menggunakan gaya bahasa bersesuaian dengan dimensi persembahan
3.4.2 menggunakan tatabahasa (nahu) yang betul
3.4.3 tidak menggunakan dialek ammiyyah,sebutan arab yang fasih
3.4.4 bahasa fushah (standard)
3.4.5 keharmonian suara.

























PEMBAHAGIAN MARKAH
a. Persembahan (40 Markah)


BIL

ASPEK YANG DINILAI

CATATAN

PEMOTONGAN MARKAH

CATATAN

1

Kelancaran

15 markah

membaca skrip
-tersekat sekat atau
teragak agak ketika
menyampaian
persembahan
-pertuturan yang terlalu
laju dan sukar difahami

Dipotong 1
markah-
maksimum 3
markah untuk
kesalahan
yang
berulang.

2

Gaya persembahan

15 markah

Disiplin peserta:
-tiada susun atur dalam
barisan yang lurus 3
baris
-pertuturan kurang
daripada 3 orang
-pergerakan dalam
persembahan tidak
selaras atau tidak
bersesuaian dengan isi
atau tema yang
diutarakan
-melakukan pergerakan
selain daripada
pergerakan yang
dibenarkan
-tangan berada pada
posisi tetap dan

Dipotong 1
markah
maksimum 3
markah untuk
kesalahan
yang
berulang.
BIL ASPEK YANG DINILAI CATATAN PEMOTONGAN
MARKAH
CATATAN
seragam ketika tidak
menggayakan apa-apa
gaya
Pakaian peserta:
-tidak sesuai dengan
jantina

atau tidak menutup
aurat dengan sempurna
atau tidak seragam dan
hiasan pakaian yang
keterlaluan
-tidak memakai pakaian
kebangsaan bagi
peserta lelaki dan tidak
berbaju kurung bagi
peserta perempuan
-melakukan pergerakan
kaki
-memperkenalkan
identiti seperti menyebut
nama sekolah
-tidak diketuai oleh
konduktor
-tidak dibenarkan
bernasyid atau lakonan
kecuali melagukan ayat
al-quran atau doa


BIL ASPEK YANG DINILAI CATATAN PEMOTONGAN
MARKAH
CATATAN





3





Kreativiti
-intonasi
-mimik muka
-pergerakan
-variasi suara






8 markah
(bonus 2
markah)
Masa
-kurang daripada 8 minit
atau lebih daripada 10
minit

-pakaian atau solekan
yang keterlaluan atau
menyerupai watak
seperti memakai
costume atau
menggunakan alat
maujud atau alat
bantuan seperti
kompang, minus one
dan lain lain






Dipotong 1
markah
maksimum 3
markah untuk
kesalahan
yang berulang













B. Isi (30 Markah)

BIL ASPEK YANG DINILAI CATATAN PEMOTONGAN
MARKAH
CATATAN

1

Isi penting :
-mengikut sukatan bahasa
arab tahun 1 hingga 5 j-
QAF KAP
-berkaitan dengan tema
-mengandungi
pendahuluan, 3 isi dan
penutup

5 markah

-markah isi tidak akan
dinilai jika tidak
menghantar skrip
kepada urusetia
pertandingan
-skrip yang tidak
sempurna atau tidak
lengkap atau tidak
sama dengan
persembahan


Markah isi
tidak akan
dinilai.

2

Huraian/nas :
- Ada huraian yang tepat
dan jelas bersesuaian
dengan isi.

5 markah

Tiada huraian /nas
- Huraian/nas yang
kurang tepat

Dipotong 2
markah

3

Contoh

5 markah

- Tiada contoh
- Contoh yang kurang
tepat







Dipotong 2
markah
BIL ASPEK YANG DINILAI CATATAN PEMOTONGAN
MARKAH
CATATAN

4

Idea
- Kreatif dan menarik
- Susunan idea teratur
-Olahan baik dan tepat.
- Bernas dan menyakinkan
- Relevan dengan
perkembangan semasa

10 markah
-
Dipotong 2
markah











5

Tema

5 markah

Tema tidak disebut
- Tiada huraian tema

tiada
pemotongan
markah















(C) Bahasa dan Suara

BIL ASPEK YANG DINILAI CATATAN PEMOTONGAN
MARKAH
CATATAN

1

Gaya Bahasa :
Uslub Bahasa Arab.

10 markah
-
Uslub Bahasa Melayu




Dipotong 1
markah
maksimum
3 markah
untuk
kesalahan
yang
berulang.

2

Fushah:
- Dialek
- Makhraj Huruf


10 markah

- dialek ammiyyah
- Makhraj Huruf yang
kurang tepat

3 Keharmonian :
- Suara seragam
- Intonasi seragam
- Kesepaduan
- Kejelasan suara
10 markah - Suara statik dan
intonasi yang tidak
bersuasaian dengan
persembahan.
- Intonasi suara yang
tidak bersesuaian
dengan isi yang
disampaikan.
- Suara tidak seragam










:
2.2.1 2 :
.a ( 40 )


1 . 15
-

1 - 3
.
2 .




15 :
-
2 3 .
- 3 .



1 - 3
.


-
.
-
2
.
- : /
/ /
.
- .
- .
-
- /




- :
3 .





:
-
-
-
-
8 .
2
.
- / /
/ /
.
1 - 3
.








.b ( 30 )


1 . :
-
1 - 6
- .
-
3 .
-

5 - .
-
- .
- .
1 - 3
.
2 . / :
-


5 -
- .
2

3 . 5 -
- .

2


4 .
-
-
- .
-
-

10

5 .

5 -
-



.c

1 . :
-

10 -
1 - 3

:
-
-
.
10
:
-
-
-
-
10 - .
- .
-
.
-
:

- ( : )
- .
- / / /
.

- " " .

- 6 .
- .



- 1 8 2 .
- 8 10 .

:
- .
- 2 3 .
- - 3 .
- .
- .




QAF 5 KAP j- 2012

( 30 )
/ ................................ : :
/ / ............................: / ................... :

1
( 5 )

-
2
5 -
3
5

-
4
( 10 )

-
-

5
( 5 ) -
: : :

.......................... : ........................... :
........................... : ........................... :
30
QAF 5 KAP j- 2012

( 40 )
/ ................................ : :
/ / ............................: / ................... :

1
( 15 )
- -
-

15 14 13 12 11

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1
2
15

-

15 14 13 12 11

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1
3
10


10 9 8 7 6

5 4 3 2 1
: : :

.......................... : ........................... :
........................... : ........................... :
40
QAF 5 KAP j- 2012

( 30 )

/ ................................ : :
/ / ............................: / ................... :

: : :
.......................... : ........................... :
........................... : ........................... :

1 ( 10 )



10 9 8 7 6

5 4 3 2 1
2 10



10 9 8 7 6

5 4 3 2 1
3 10





10 9 8 7 6

5 4 3 2 1
30










PANDUAN PELAKSANAAN,
PERATURAN & PEMARKAHAN

DIKIR BARAT & BAHASA ARAB























1. Peraturan
1.1 Penyertaan
1.1.1 Terbuka kepada semua murid sekolah j-QAF-KAP Tahun 1-6
1.1.2 Setiap kumpulan terdiri daripada murid lelaki sahaja
1.1.3 Kumpulan hendaklah diberikan nama (bukan nama sekolah)

1.2. Pakaian peserta
1.2.1 Pakaian yang sopan dan menutup aurat
1.2.2 Pakaian peserta mestilah seragam mengikut kesesuaian watak

1.3. Bilangan peserta
1.3.1 Bilangan peserta bagi setiap kumpulan dihadkan kepada 20 orang
termasuk juara, tukang karut dan pemain alat muzik

1.4 Tajuk
1.4.1 Setiap kumpulan bebas memilih tajuk tetapi hendaklah berkisar tentang
tema atau sukatan pelajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah j-QAF-KAP
Tahun 1-6
1.4.2 Kumpulan juga hendaklah memaklumkan sumber sukatan pelajaran yang
dipilih.

1.5 Undian Giliran
1.5.1 Undian giliran kumpulan hendaklah dibuat serentak semasa pendaftaran
dan ditentukan oleh jawatankusa pertandingan
1.5.2 Undian hendaklah dibuat oleh ketua atau wakil kumpulan.
1.5.3 Pihak jawatankuasa berhak membuat undian bagi kumpulan yang tidak
menghantar wakil.

1.6 Pendaftaran
1.6.1 Setiap kumpulan hendaklah mendaftar pada waktu yang telah ditetapkan.
1.6.2 Sebarang kelewatan boleh menyebabkan kemungkinan penyertaan
dibatalkan.

1.7. Masa
1.7.1 Setiap kumpulan diberi masa 8-10 minit untuk membuat persembahan
1.7.2 Markah akan dipotong bagi persembahan yang kurang dari 8 minit dan
lebih dari 10 minit sebanyak 2 markah.
1.7.3 Markah tidak diberi setelah loceng tamat dibunyikan.
1.7.4 Masa dikira pada tabuh yang pertama atau tepukan yang pertama atau
permulaan persembahan.

1.8. Isi dan Bahasa
1.8.1 Penggunaan bahasa Arab fushah yang terang, jelas dan nyata.
1.8.2 Penggunaan dialek ammiah (bahasa pasar) tidak dibenarkan.


1.9. Aspek Yang Dinilai
1.9.1 Juara dan Tukang Karut
- dikir dan isi
- kebolehan membawa lagu
- gaya persembahan
- suara dinamik ( alunan dan getaran suara )

1.9.2 Awak-Awak
- kesepaduan suara dan keseragaman gaya

1.9.3 Alat Muzik
- kemahiran menggunakan alat
- kombinasi alat
- kesesuaian dengan rentak lagu

1.9.4 Cara Persembahan
- persembahan hendaklah bersahaja tanpa membaca nota
- mementingkan aspek berdikir barat bukan aspek pertuturan
dan percakapan
- intonasi suara diambil kira dalam penghakiman
- pergerakan yang sopan dan tidak keterlaluan
- bagi lagu juara disampaikan dalam keadaan duduk
- pergerakan yang dinilai hanya dari aras pinggang ke atas
- Persembahan dikir barat hendaklah mengandungi
a. lagu juara ( permulaan persembahan)
b. karut perlahan
c. karut cepat
d. karut matang/bebas/kreatif
e. penutup ( irama wau bulan )

1.10 Skrip
1.10.1 Skrip hendaklah bertaip computer bersaiz 20 font arabic transparent
perlu jelas dan boleh dibaca. Tiga salinan skrip hendaklah diserahkan
kepada urusetia pertandingan semasa pendaftaran.
1.10.2 Skrip akan diambil kira dalam markah pertandingan. Markah bahagian isi
tidak akan dinilai sekiranya skrip tidak diserahkan.
1.10.3 Isu-isu yang sensitif berkaitan dengan agama, bangsa, politik,
kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang adalah dilarang.

1.11 Pembatalan penyertaan

1.11.1 Ketua hakim atau jawatankuasa pengelola pertandingan berhak menukar
atau membatalkan penyertaan mana-mana kumpulan yang melanggar
peraturan pertandingan.


1.12 Peralatan
1.12.1 Peralatan muzik yang dibenarkan adalah seperti berikut :
a.Rebana Ibu
b.Rebana Anak
c.Gong / Klawak
d.Canang / mong
e.Marakas

2. Penghakiman

2.1 Hakim-hakim terdiri daripada :

2.1.1 Ketua Hakim - 1 orang
2.1.2 Hakim Juara dan Tukang Karut - 2 orang
2.1.3 Hakim Lagu dan Muzik - 2 orang
2.1.4 Hakim Suara Awak-awak - 2 orang
2.1.5 Hakim Bahasa - 2 orang
21.6 Hakim Gaya dan Persembahan - 2 orang
21.7 Juruacara - 1 orang

2.2 Pembahagian markah.

2.2.1 Setiap kumpulan akan dihakimi mengikut aspek-aspek berikut:

a. Juara (10 markah)
- kebolehan membawa lagu (lagu pembukaan) = (3markah)
- suara = (5 markah)
- gaya persembahan = (2markah)

b. Tukang Karut (15 markah)
- kebolehan membawa lagu =(8markah)
i. 1 lagu 2 markah ( 4 lagu x 2 = 8markah)
- suara =(5markah)
- gaya persembahan = (2markah)

c. Isi dan Bahasa (28 markah)
- tatabahasa bahasa Arab yang tepat dari segi nahu dan saraf =
(5markah)
- isi menepati tema @ sukatan bahasa Arab j-QAF - KAP sekolah
rendah
tahun 1 hingga 6 = (5 markah)
- gaya bahasa yang menarik,jelas dan mudah difahami = (5markah)
- lirik yang sesuai dengan isu-isu yang diketengahkan = (5markah)
- kesinambungan isi dalam lirik (saling berkait antara satu lagu) =
(5markah)
- ciptaan lirik asli @ sendiri = (3 markah)
d. Suara awak-awak (20 markah)
- kesepaduan suara , jelas dan tepat dan suara yang dinamik =
(10markah)
- intonasi suara (pitching) dan berlahjah Arab = (10 markah)

e. Lagu dan muzik (15 markah)
- variasi/rentak lagu = (5markah)
i. lagu juara
ii. lagu karut perlahan
iii. lagu karut laju
iv. lagu karut kreatif
v. lagu wau bulan
- peralatan muzik = (5 markah)
i. rebana ibu
ii. rebana anak
iii. marakas
iv. gong/kelawak
v. canang/mong
- keseimbangan lagu/kesesuaian rentak (mengikut rentak lagu)
=(5markah)

f. Gaya dan persembahan (12 markah)
- susunan peserta = (2markah)
- riak muka yang sesuai = (2 markah)
- persembahan yang menyakinkan dan bertenaga =(2 markah)
- pergerakan yang seragam dan sopan =(2markah)
- pakaian yang sesuai dan menarik = (2markah)
- ketepatan masa =(2markah)

2.2.2 Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai
johan pertandingan, seterusnya tempat kedua dan ketiga. Sekiranya berlaku
persamaan markah, maka penentuan pemenang akan dirujuk kepada markah isi
dan bahasa, seterusnya, suara awak-awak, jika masih berlaku persamaan
jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan pemenang.

2.2.3 Keputusan jemaah hakim adalah muktamad.










3. Tugas-tugas jemaah hakim.

3.1 Tugas-tugas Ketua Hakim.
Mengatur serta mentadbir cara penghakiman yang lengkap dan
memastikan ia dijalankan dengan amanah dan rahsia. Antara tugas-tugas
yang akan dijalankan adalah seperti berikut:
3.1.1 Bekerjasama dengan urusetia dalam menyediakan:
- borang markah
- borang penghakiman yang disatukan
- borang keputusan
- borang daftar markah
- senarai nama peserta dan gilirannya
3.1.2 Sentiasa berada di tempat penghakiman dan mengawasi kerja para
hakim supaya berjalan dengan teratur dan lancar.
3.1.3 Mempengerusikan mesyuarat jemaah hakim mengenai butir-butir
yang perlu sebelum dan selepas pertandingan diadakan.
3.1.4 Memastikan tugas-tugas hakim mengikut bahagian-bahagian yang
dihakimi.
3.1.5 Memastikan hakim pengganti bagi hakim yang tidak dapat hadir
atau uzur.
3.1.6 Mengesahkan dan menandatangani borang penghakiman dan
keputusan pertandingan.
3.1.7 Memastikan jurukira bertugas untuk menjumlahkan markah-markah
setiap kumpulan dan seterusnya menyediakan keputusan
pertandingan.

3.2 Tugas hakim isi dan bahasa
Hakim isi bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut:
3.2.1 Idea yang tersusun
3.2.2 Pengolahan isi yang baik
3.2.3 Kesesuaian isi dengan tema atau sukatan Bahasa Arab j-QAF-KAP
tahun 1-6.

3.3 Tugas hakim gaya dan persembahan
Hakim persembahan bertanggungjawab menghakimi perkara perkara
berikut:
3.3.1 Persembahan yang meyakinkan, menarik dan kreatif
3.3.2 Semua isyarat dan riak muka
3.3.3 Pergerakan yang dibenarkan dan sopan.
3.3.4 Susunan peserta
3.3.5 Pakaian yang sesuai dan menarik
3.3.6 Menepati masa




3.4 Tugas hakim lagu dan muzik
Hakim lagu dan muzik bertanggungjawab menghakimi perkara perkara
berikut:
3.4.1 Variasi lagu/rentak
3.4.2 Keseimbangan lagu/kesesuaian rentak
3.4.3 Peralatan muzik yang lengkap.

3.5 Tugas hakim suara awak-awak
Hakim suara awak-awak bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara
berikut:
3.5.1 Kesepaduan suara
3.5.2 Jelas dan tepat
3.5.3 Suara yang dinamik dan tidak pecah
3.5.4 Intonasi dan lahjah arab

3.6 Tugas hakim juara dan tukang karut
Hakim juara dan tukang karut bertanggungjawab menghakimi perkara-
perkara berikut:
3.6.1 kebolehan membawa lagu ( lagu juara dan tukang karut )
3.6.2 gaya persembahan
3.6.3 suara yang jelas , bersih, fasih , lunak dan dinamik.

3.7 Tugas Juruacara
Juruacara bertanggungjawab di atas perkara-perkara berikut
3.7.1 memastikan semua peserta bersedia untuk memulakan
pertandingan.
3.7.2 memastikan penggunaan bahasa Arab sepenuhnya semasa
mengendalikan majlis.
3.7.3 sentiasa berinteraksi dengan ketua jemaah hakim.



















20 ,
.


.

:
-
-
-
-
- \ \
-

20

.
:
:
-
-
- \
- \
-

:
- ( 10 )
- ( 3 )
- ( 5 )
- ( 2 )
- ( 15 )
- ( 8 ) ( 1 = 2 X 4 )
- ( 5 )
- ( 2 )
- ( 28 )
- ( 5 )
- \ 1 - 6
. ( 5 )
- . ( 5 )
- 2 ( 5 )
- ( 3 )

2 ( 20 )
- ( 10 )
- ( 10 )

( 15 )
- \ ( 5 )
- ( 5 )
- \ ( 5 )

( 12 )
- ( 2 )
- ( 2 )
- ( 2 )
- ( 2 )
- ( 2 )
- ( 2 )




( 12 (
\ : .................. :
\ \ ............... : \ ........... :


*

*

* \ \

* \

* \

*


: : :

.............. : ................. :
................. : ...................... :





12


) 28 (

..................: ............ :
................. : ........... \ .......... : ........ .

1 2 3

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5
_,.. ,,.
1 2 3 4 5
,,
1 2 3
..

: : :
.............. : ................. :
................. : ...................... :




( 10 )

\ ..................: :
\ \ ............... : \ ........... :


* ( )
.

* ( )
. \
.

* ( )
.
.
.
- .
.



: : :

.............. : ................. :
.............. : ................. :







10

( 15 )

..................: :
................. : \ ........... :


* \
* \

*


: : :

.............. : ................. :
................. : ...................... :

:
)
)
) \




15

- ( 20 )
\ ..................: :
\ \ ............... : \ ........... :


..........


..........




-

: ______________________ : ______________________
: ______________________ : ______________________






.
20

.









( 15 )

\ ..................: :
\ \ ............... : \ ........... :


.


* ( )
- . \
.

* ( )
.
.
.
.
.



: : :

.............. : ................. :
........... : ... ...... ............ : ...... .....


15
0



PANDUAN PELAKSANAAN,
PERATURAN & PEMARKAHAN

KUIZ j-QAF / KAP










MAJLIS SEMAIAN WAHYU
PROGRAM j QAF - KAP SEKOLAH-SEKOLAH




1. PENGENALAN
Pertandingan ini diadakan untuk menguji kefahaman dan penghayatan murid dalam kemahiran
membaca dan menulis jawi, membaca Al-Quran, Bahasa Arab serta menguasai Fardu 'Ain.

2. RASIONAL
Ke arah melahirkan murid yang oleh menguasai semua kemahiran dalam bidang pelajaran
Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan penghayatan Asas Fardu 'Ain serta Asas Ulum Syar'iah dalam
kehidupan seharian.

3. OBJEKTIF
3.1 Murid dapat menguasai bacaan dan tulisan Jawi, bacaan Al-Quran, Bahasa Arab serta
menghayati Asas Fardu 'Ain dan Asas Ulum Syar'iah.
3.2 Murid dapat mengaplikasi sikap kerjasama dan tolak ansur dalam kumpulan.
3.3 Cintakan kepada musyawwarah dan persepakatan dalam kehidupan mereka.

4. PERATURAN KUIZ

4.1 Peserta
4.1.1 Setiap pasukan diwakili oleh 3 orang peserta.
4.1.2 Peserta terbuka kepada murid yang mengikuti program j-QAF dan KAP sahaja.
4.1.3 Pakaian peserta lelaki (Baju Kebangsaan lengkap dan perempuan bajuk kurung)

4.1.4 Untuk Pertandingan Kuiz, peserta terdiri daripada :
i) Kuiz j-QAF-KAP Tahap 1 pesertaTahun 1 - 3 .
ii) Kuiz j-QAF-KAP Tahap 2 pesertaTahun 4 6.

PERTANDINGAN KUIZ j-QAF - KAP
4.1.5 Setiap peserta adalah dilarang membawa sebarang bahan bercetak atau sebarang
bentuk bahan yang oleh membantu peserta dalam pertandingan ini.

4.2 Bentukpertandingan
4.2.1 Pertandingan dijalankan sebanyak 4 pusingan :
i) PusinganPertama (BahagianJawi)
ii) PusinganKedua (Bahagian Al-Quran)
iii) PusinganKetiga (Bahagian Arab)
iv) PusinganKeempat (BahagianFardu 'Ain)
4.2.2 Soalan akan disediakan oleh Panel Penyediaansoalan.
4.2.3 Jurukuiz akan membaca soalan sebanyak 2 kali sebelum para peserta dibenarkan
menjawab.
4.2.4 Setiap jawapan yang betul akan diberi 3 markah, jawapan yang kurang tepat diberi
1 markah mengikut penilaian juri. Jawapan salah 0 markah.
4.2.5 Soalan dalam bentuk objektif 1 jawapan atau objektif aneka pilihan. Peserta boleh
menukar jawapan sebelum masa tamat. Hanya jawapan terakhir sahaja diambil
kira.
4.2.6 Bagi soalan individu peserta dilarang sama sekali berbincang atau memberi
jawapan kepada peserta yang sedang menjawab.
4.2.7 Bagi soalan berkumpulan, peserta dibenarkan berbincang dalam kumpulan
masing-masing.
4.2.8 Pemenang dikira berdasarkan kumpulan yang mendapat jumlah markah tertinggi.
4.2.9 Sekiranya terdapat markah yang sama di antara kumpulan yang bertanding, soalan
tambahan akan diberikan.
4.2.10 Di peringkat Kebangsaan, Kuiz akandijalankan dalam 2 peringkat :
i) Peringkat Saringan
ii) Peringkat Akhir
4.2.11 Kumpulan yang bertanding diundi semasa pertandingan.
4.3 Masa
4.3.1 Masa untuk menjawab soalan individu diperuntukkan selama 10 saat. Bagi soalan
berkumpulan diperuntukkan selama 20 saat.
4.3.2 Locengakan dibunyikan setelah masa tamat.
4.4 PenghakimandanUrusetia
4.4.1 Kuizinidikendalikanoleh :
i) Ketua Hakim - 1 Orang
ii) Hakim Juri - 2 Orang
iii) Jurukuiz - 1 Orang
iv) PenjagaMasa - 1 Orang
v) Pencatat - 1 Orang
4.4.2 Soalan akan dibaca oleh Jurukuiz.
4.4.3 Markah jawapan ditentukan oleh Hakim Juri.
4.4.4 Keputusan jawapan akandiumumkan olehJuru kuiz.
4.4.5 Markah akan dicatat oleh pencatat di papan markah.
4.4.6 Keputusan juri adalah muktamad.



MAJLIS SEMAIAN WAHYU PROGRAM j QAF - KAP SEKOLAH -SEKOLAH RENDAH PERINGKAT
NEGERI
BORANG PEMARKAHAN KUIZ j QAF - KAP


BIL PASUKAN
PASUKAN
JUMLA
H
BESAR
KEDUDU
KAN

JAWI AL-QURAN
BAHASA
ARAB
FARDU 'AIN

1 2 3 4 JUM 1 2 3 4 JUM 1 2 3 4
JU
M
1 2 3 4
JU
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tandatangan Ketua Hakim :
_______________________________________

Nama Ketua Hakim :
_______________________________________