Anda di halaman 1dari 5

Geografi Kelas X [ ABCD ] MAN Model Singkawang

DEPARTEMEN AGAMA RI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) MODEL SINGKAWANG Alamat : Jl. Veteran Roban, Singkawang 79122. Telp. ( 0562 ) 640455 Fax. 0562 - 640455

TAGIHAN AKHIR SEMESTER


GEOGRAFI X [ ABCD ] Semester 2 Tahun Pembelajaran 2007/2008 Guru Pengampu : Mahbub Alwathoni, Hari / Tgl : .......................... / ................................... Jam : ................. s d ................... WIB

Hitamkanlah salah satu pilihan jawaban anda pada Lembar Jawab Komputer (LJK) 01. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan bentuk serta mempelajari corak yang khas mengenai penghidupan, serta mencari fungsi dari unsurunsur bumi dalam ruang dan waktu. Adalah pengertian geografi menurut... A. George T Renner dan EW. Miller B. Bintarto C. Halim Khan D. Hasil Seminar dan Lokakarya di Semarang E. Tim Pengembang Kurikulum berbasis kompetensi 2001 Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geografi dengan sudut pandang lingkungan dalam konteks .... A. Persamaan dan perbedaan B. Ruang dan waktu C. Kewilayahan dan keruangan D. Alam dan Penduduk E. Kewilayahan dan kependudukan Ekonomi dan geografi sama-sama mempelajari industri, akan tetapi objek formalnya yang membedakan itu semua. Objek formal geografi bercirikan dengan menggunakan pendekatan. A. B. C. D. E. 04. Nilai guna, kelingkungan dan kewilayahan Perbedaan wilayah, nilai guna dan aglomerasi Keruangan, kelingkungan dan keseragaman Keberagaman, keruangan dan perbedaan wilayah Keruangan, kelingkungan dan kewilayahan orang. Apabila daerah tersebut memiliki 150.000 jiwa, berarti jumlah titik yang harus digambar adalah A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 E. 50 06.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 1. awan 2. penguapan 3. kondensasi 4. salju 5. hujan 6. kristal-kristal Urutkan siklus air pendek sehingga timbulnya hujan.

02.

A. B. C. D. E. 07.

1, 2, 3 dan 4 2, 3, 4 dan 5 3, 4, 5 dan 1 4, 5, 6 dan 1 2, 3, 1 dan 5

03.

Pada suhu udara 27C pada volume 1m, secara maksimum dapat memuat 60 gram uap air, namun kenyataan hanya mengandung 40 gram uap air, maka kelembaban relatifnya A. 6.6 % B. 13.6 % C. 27.1 % D. 55.6 % E. 66.6 % Temperatur permukaan laut di indonesia adalah 27oC. Jika temperatur rata-rata kota X adalah 18oC maka ketinggian mdpl untuk kota X adalah... A. 1000 mdpl B. 1500 mdpl C. 2000 mdpl D. 2500 mdpl E. 3000 mdpl Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah suhu udara suatu daerah adalah sebagai berikut... A. B. C. D. E. Sudut datang sinar matahari, Keadaan cuaca, Keadaan iklim. Sudut datang sinar matahari, letak lintang, Keadaan iklim, keadaan cuaca Sudut datang sinar matahari, keadaan cuaca, Ketinggian tempat, letak lintang. Sudut datang sinar matahari, kelembaban udara, ketinggian tempat. Sudut datang sinar matahari, Keadaan cuaca, Keadaan iklim, Letak lintang.

08.

Pada gambar diatas, jika skala grafik diubah angkanya menjadi skala numerik, maka besar skalanya adalah.... A. 1 : 50.000 B. 1 : 150.000 C. 1 : 500.000 D. 1 : 1.250.000 E. 1 : 2.500.000

09.

05.

Pada peta tematik yang menggunakan simbol titik, diketahui tiap satu titik (dot) identik dengan 15.000
1

10.

Suhu udara pada pukul 07.00 = 20.4oC, pukul 13.00 = 32.6oC, dan pukul 18.00 =

Nilai Akhir Semester dapat anda lihat di http://www.mahboeb.wordpress.com Tiga hari setelah Pelaksanaan Tagihan Akhir Semester Gunakan NIS anda sebagai PASSWORD dalam melihat Nilai anda. Nilai anda dapat anda akses di seluruh dunia. Kritik dan Saran kepada Bp. Mahbub Alwathoni, selama proses kegiatan belajar mengajar dapat anda kirim, ke E-mail: mahboeb_tony@yahoo.co.id

Geografi Kelas X [ ABCD ] MAN Model Singkawang

25oC. Maka suhu rata-rata untuk hari itu adalah.... A. 20.4 oC B. 24.6 oC C. 25.0 oC D. 26.0 oC E. 32.6 oC 11.

dan cuaca yaitu ditentukan oleh... A. Suhu dan tekanan udara B. Bujur dan lintang setempat C. Waktu dan tempat D. Curah hujan dan kelembaban E. Banyaknya sinar matahari 17. Salah satu pemanfaatan lapisan atmosfer untuk sarana komuniksai melalui gelombang radio menggunakan salah satu lapisan atmosfer, yaitu lapisan... A. Troposfer B. Stratosfer C. Ionosfer D. Disipasisfer E. Eksosfer Pembagian iklim menurut Junghuhn didasarkan pada ketinggian tempat dihitung dari permukaan air laut. Daerah kota X yang memiliki ketinggian 800 m diatas permukaan laut menurut klasifikasi Iklim Junghun termasuk kedalam tipe iklim... . A. Panas B. Sedang C. Sejuk D. Dingin E. Tundra Perbedaan antara laut transgresi dan laut Ingresi terletak pada... A. Kadar garamnya B. Letaknya C. Arus lautnya D. Proses terjadinya E. Angin yang bertiup diatasnya Zone ekonomi eksklusif Indonesia adalah perairan laut sejauh... A. 3 mil dari garis dasar lurus B. 12 mil dari garis dasar lurus C. 100 mil dari garis dasar lurus D. 150 mil dari garis dasar lurus E. 200 mil dari garis dasar lurus Salah satu ciri fisik sungai yang terdapat di DAS hilir adalah... A. Terdapat air terjun B. Penanmapng sungai berbentuk V C. Terjadi erosi mudik D. Terdapat delta E. Terdapat meander Laut-laut di Indonesia pada umumnya mempunyai kadar garam lebih kecil dari pada kadar garam laut pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan... A. Sedkit mengalami penguapan B. Lautnya sangat luas C. Curah hujan cukup besar D. Pantainya berkelok-kelok E. Gelombang laut besar

18.

Keterangan lokasi A merupakan... . A. Volcano B. Vent C. Batholith D. Dyke E. Fissure flow 12.

pada

gambar

diatas

19.

Dibawah ini yang merupakan pernyataan yang menggambarkan hubungan antara suhu udara dengan tekanan udara adalah... A. B. C. D. E. Bila suhu udara turun, tekanan turun Bila suhu udara naik, tekanan naik Bila suhu udara naik, tekanan berkurang Bila suhu udara naik tekanan turun Tidak ada korelasi antara suhu udara dan tekanan

20.

13.

Danau Singkarak, danau Ranau, Danau Towuti terjadi karena... A. Terbendungnya lava B. Tenaga tektonik C. Pelarutan batuan kapur D. Tenaga tektonik dan vulkanik E. Erupsi gunung berapi Berdasarkan hiposentrumnya gempa dibedakan menjadi gempa dalam, gempa pertengahan, dan gempa dangkal, gempa dikatakan dangkal jika hiposentrumnya... A. Kurang dari 50 km B. Kurang dari 3 00 km C. Kurang dari 700 km D. Antara 300 700 km E. Lebih dari 1000 km Tanah gambut tidak baik untuk lahan pertanian maupun perkebunan karena lahan ini mempunyai... A. Hutan mangrove yang lebat B. Derajat keasaman yang tinggi C. Genangan air yang terus menerus D. Airnya payau E. Air yang selalu tergenang Perbedaan yang bersifat fundamental antara iklim
2

21.

14.

22.

15.

16.

23.

Fenomena banjir dan tanah longsor di berbagai tempat di Indonesia cenderung

Nilai Akhir Semester dapat anda lihat di http://www.mahboeb.wordpress.com Tiga hari setelah Pelaksanaan Tagihan Akhir Semester Gunakan NIS anda sebagai PASSWORD dalam melihat Nilai anda. Nilai anda dapat anda akses di seluruh dunia. Kritik dan Saran kepada Bp. Mahbub Alwathoni, selama proses kegiatan belajar mengajar dapat anda kirim, ke E-mail: mahboeb_tony@yahoo.co.id

Geografi Kelas X [ ABCD ] MAN Model Singkawang

diiringi dengan kebakaran hutan, pembalakan liar dan gundulnya hutan. Adapun penyebabnya sangat kompleks dan melibatkan berbagai unsur terkait baik fisik maupun sosial. Di dalam geografi permasalahan tersebut sebaiknya dikaji melalui pendekatan... . A. Lokasi B. Kompleks wilayah C. Kelingkungan D. Keruangan E. Areal differentation 24. Daerah dataran banjir bagi orang orang yang lebih maju merupakan daerah rawan dan kurang berguna sebagai tempat tinggal. Sebaliknya, bagi masyarakat tertentu yang turun- temurun telah tinggal di daerah itu merupakan pilihan tempat tinggal yang cukup menyenangkan, walaupun harus disertai dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi kerawanan banjir dan memanfaatkan daerah itu. Hal ini merupakan konsep... dalam Geografi. A. Pola B. Morfologi C. Lokasi D. Nilai kegunaan E. Jarak Objek formal geografi adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah tentang geosfer yang berdimensi . A. Keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan B. Nilai guna, kelingkungan, dan kewilayahan C. Perbedaan wilayah, nilai guna, dan aglomerasi D. Keruangan, kelingkungan, dan keseragaman E. Keberagaman, keruangan, dan perbedaan wilayah. Di dalam ilmu geografi dikenal adanya suatu konsep penyatuan yang mengandung arti bahwa. A. Geografi fisik dan geografi sosial tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji aspek geosfer B. Geografi merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan C. Geografi tidak dapat dipisahkan dengan geomorfologi D. Geografi fisik dan geografi sosial dikaji secara terpisah E. Geografi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi saling terkait Perhatikan jenis batuan berikut di bawah ini !

Batuan marmer/pualam di atas terjadi karena mengalami pengaruh... . A. perbuatan manusia dan hewan B. suhu dan perubahan iklim C. perbuatan manusia dan tumbuhan D. perubahan suhu dan tekanan E. waktu dan proses dinamo

28.

Perhatikan gambar berikut di bawah ini !

25.

Gambar di atas menunjukkan sebuah. A. B. C. D. E. 29. lipatan graben (slenk) block mountains antiklinorium sinklinorium

Perhatikan jenis - jenis awan berikut !

26.

Gambar awan di atas adalah jenis .... Awan tinggi A. Awan sedang B. Awan rendah C. Awan hujan D. Awan badai E. 30. Lapisan ozon (O3) sangat penting dalam menetralisir sinar ultraviolet bagi kehidupan di muka bumi. Lapisan ozon pada atmosfer terdapat di lapisan.... A. stratosfer B. troposfer C. ionosfer D. thermosfer E. eksosper Di daerah ini kita dapati sedimen sungai

27.

31.
3

Nilai Akhir Semester dapat anda lihat di http://www.mahboeb.wordpress.com Tiga hari setelah Pelaksanaan Tagihan Akhir Semester Gunakan NIS anda sebagai PASSWORD dalam melihat Nilai anda. Nilai anda dapat anda akses di seluruh dunia. Kritik dan Saran kepada Bp. Mahbub Alwathoni, selama proses kegiatan belajar mengajar dapat anda kirim, ke E-mail: mahboeb_tony@yahoo.co.id

Geografi Kelas X [ ABCD ] MAN Model Singkawang

yang cukup tebal, oxbow lake, sungai semakin berkelok-kelok dan cukup lebar serta arusnya sangat lemah. Sebenarnya ciri-ciri tersebut terdapat di sungai. A. bagian hulu B. bagian tengah C. bagian hilir D. bagian muara E. bagian bantaran 32. Perhatikan tanda tanda alam berikut ini ! suhu di sekitar kawah menurun binatang berlarian ke tempat yang lebih rendah terdengar suara gemuruh di dalam tanah mata air bertambah banyak terjadi gempa bumi vulkanik pepohonan banyak yang mengering Pernyataan yang menjadi ciri akan terjadinya gunung meletus yaitu nomor. A. 1, 4, 5, 6 B. 2, 3, 4, 5 C. 2, 3, 5, 6 D. 3, 5, 6, 1 E. 3, 6, 1, 2 Perhatikan f enomena alam berikut ! 1 2 3 4
Pelapu kan Denud asi Tanah longsor Erosi Soil creep Erosi Soil creep Tektonis me Denuda si Vulkanis me Erosi Soil creep Denuda si Vulkanis me Soil treatme nt Gempa bumi Vulkanis me Tsunam i Pelapuk an Tanah longsor

nomor di atas adalah


A. B. C. D. E. 36. 1 2 3 4 5

Faktor fisik yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan di muka bumi antara lain. A. Hewan, tumbuhan, sinar matahari , dan udara B. Udara, sinar matahari , tanah , dan air C. Flora, fauna, udara, cuaca, dan iklim D. Manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad renik E. Tanah, air, udara, dan suara Pencemaran udara dapat menyebabkan beberapa akibat, antara lain : A. Kerusakan lapisan ozon, hujan asam, dan berkurangnya persediaan oksigen B. hujan asam, dan efek rumah kaca, dan kesuburan tanah berkurang C. Efek rumah kaca, global warming, dan kebisingan D. Kerusakan lapisan ozon, hujan asam, dan efek rumah kaca E. Kebisingan, bau yang menusuk hidung, dan flu burung Manakah dari pernyataan berikut yang termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan proses alam ? A. Letusan gunung api, gempa bumi, dan badai siklon B. Kerusakan hutan, longsor, dan tsunami C. Soil creep, banjir bandang, tsunami D. Air bah, banjir laut, dan erosi E. Puting beliung, Tornado, dan kebakaran hutan Pesisir pantai Pacitan memiliki ciri khas adanya perbukitan kapur bahkan marmer dan di dalamnya dijumpai gua-gua kapur yang cenderung bisa dikembangkan menjadi objek wisata yang potensial dan prospek. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep esensial geografi yang berupa. A. Pola B. Morfologi C. Perbedaan wilayah D. Jarak E. Nilai kegunaan Manakah A, B, C, D atau E yang merupakan ciri - ciri alam akan terjadi bencana tsunami ?

37.

33.

5
Pelapuk an Denuda si Marine stack Monadn ock Gempa bumi

38..

Fenomena alam sebagai akibat proses tenaga eksogen adalah kelompok nomor A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 34. Pasang naik air laut yang disebabkan oleh bulan lebih tinggi dibandingkan pasang yang disebabkan oleh matahari. Hal ini disebabkan oleh... . A. gravitasi bulan lebih besar daripada gravitasi bumi B. Graviatsi bulan lebih besar daripada gravitasi matahari C. Jarak bumi dengan bulan lebih jauh daripada jarak bumi matahari D. Jarak bumi dengan bulan lebih dekat daripada jarak bumi dengan matahari E. Bulan selalu mengelilingi bumi, sehingga gravitasinya sangat besar 1 Shelf Plat Plato Ngar ai Relief 2 Guyo t Shelf Dom e Ngar ai 3 Palun g Plato Lemb ah Guyot 4 Palun g Plat Shelf Lubu k 5 Igir Plat Dom e Ngar ai 39.

40.

35.

A
Air laut surut

B
Suhu di pesisir pantai naik

C
Air laut pasang

D
Air laut surut

E
Terden gar suara gemuru h dari arah laut Binatan

dasar

laut

dari

kelompok
4

Binatan

Binatan

Binatan

Binatan

Nilai Akhir Semester dapat anda lihat di http://www.mahboeb.wordpress.com Tiga hari setelah Pelaksanaan Tagihan Akhir Semester Gunakan NIS anda sebagai PASSWORD dalam melihat Nilai anda. Nilai anda dapat anda akses di seluruh dunia. Kritik dan Saran kepada Bp. Mahbub Alwathoni, selama proses kegiatan belajar mengajar dapat anda kirim, ke E-mail: mahboeb_tony@yahoo.co.id

Geografi Kelas X [ ABCD ] MAN Model Singkawang g berperil aku aneh Terden gar suara gemuru h dari arah laut Tanama n layu g berperil aku aneh Terden gar suara gemuru h dari arah laut Air laut surut g berperil aku aneh Terden gar suara gemuru h dari arah laut Air laut surut g berperil aku aneh Terden gar suara gemuru h dari arah laut Diawali gempa bumi g berperil aku aneh Air laut surut

Pendud uk berlaria n

Ruang Informasi :

Sumber Ilmu Pengetahuan yang mutlak kebenarannya adalah INTUISI (Ide alam bawah sadar). Untuk mendapatkannya otak perlu nutrisi, nutrisi itu berupa do'a dan dzikir, lakukan sholat malam (Tahajut) secara rutin / istiqomah, Insya Allah anda akan dimudahkan dalam mencari Ilmu Pengetahuan. Amin Sumber : Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, MA

5
Nilai Akhir Semester dapat anda lihat di http://www.mahboeb.wordpress.com Tiga hari setelah Pelaksanaan Tagihan Akhir Semester Gunakan NIS anda sebagai PASSWORD dalam melihat Nilai anda. Nilai anda dapat anda akses di seluruh dunia. Kritik dan Saran kepada Bp. Mahbub Alwathoni, selama proses kegiatan belajar mengajar dapat anda kirim, ke E-mail: mahboeb_tony@yahoo.co.id