Anda di halaman 1dari 26

HALAMAN PENGAKUAN

Dengan ini saya mengaku bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

. MUHAMMAD IRFAN BIN MAT ARIS 3 PPISMP PSV 3

PENSYARAH : EN. AB. RAZAK BIN SALLEH TARIKH : 26 OGOS 2012

HALAMAN PENGAKUAN

Dengan ini saya mengaku bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

.... MUHAMMAD SHAFIQ BIN BADRUL HISHAM 3 PPISMP PSV 3

PENSYARAH : EN. AB. RAZAK BIN SALLEH TARIKH : 26 OGOS 2012

1.0 PENGHARGAAN Terlebih dahulu, kami melahirkan rasa syukur kehadrat illahi kerana dengan limpah kurnianya, dapat kami siapkan tugasan ini.Dengan peluang yang telah Allah S.W.T. berikan kepada kami, kami akhirnya berjaya menyiapkn tugasan kali ini dengan jayanya. Kami juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan seperjuangan kami yang banyak membantu kami dalam usaha untuk menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan mereka, tidak mungkin tugasan kali ini dapat disiapkan dengan jayanya.Oleh itu, setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka yang berusaha membantu kami berdua untuk manyiapkan tugasan ini. Segala kerjasama dan komitmen yang berkualiti tinggi yang mereka tunjukkan amat kami hargai. Tidak lupa juga kepada tunjang utama dalam penghasilan tugasan ini iaitu

penyarah kami, En. Ab. Razak Bin Salleh, tanpa beliau, kami tentu tidak akan dapat menyiapkan tugasan kali ini dan mungkin menemui jalan buntu. Tunjuk ajar yang diberikan amatlah kami hargai dan sanjungi. Kewibawaan mereka yang membantu kami sangat kami kagumi dan komitmen yang mereka tunjukkan menambat hati kami untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Akhir kata, segala bantuan yang diberikan kepada kami sepanjang tempoh masa yang digunakan untuk menyiapkan tugasan kali ini sangat kami hargai. Jutaan terima kasih kami hulurkan kepada semua pihak yang terlibat,.semoga komitmen, sokongan, kerjasama dan tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh semua pihak mendapat keberkatan dari Illahi amnya.Sekian terima kasih...

2.0 PENGENALAN

Statistik merupakan himpunan fakta berangka atau data yang menerangkan sesuatu aspek. Statistik juga merupakan satu bidang yang mengandungi pelbagai kaedah yang digunakan bagi memanfaatkan data dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Selain itu juga, Statistik juga merupakan satu seni dan sains untuk, mengumpul, memproses, menganalisis, menginterprestasi, mempersembahkan data untuk tujuan membantu di dalam membuat keputusan yang lebih berkesan. Contoh statistic Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia menyatakan bahawa hanya 12,550 permohonan untuk memasuki institusi pengajain tinggi (IPT) di negara ini bagi sesi pengajian 2004/2005 barjaya mendapat tempat berbanding 29,770 orang yang memohon.Daripada bilangan yang berjaya, seramai 7550 mengikuti kursus aliran sastera sementara 5000 orang lagi dalam bidang sains. Satu tinjauan pendapat yang dijalankan oleh akhbar tempatan mendapati bahawa 70% daripada responden yang terdiri daripada ibubapa tidak bersetuju dengan cadangan membenarkan guru-guru merotan pelajar-pelajar yang tidak berdisiplin kerana mereka khuatir penyalahgunaan kuasa berlaku. Walaubagaimanapun, 25 % berpendapat bahawa guru disiplin dan pengetua boleh dibenarkan untuk menjalankan hukuman merotan.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN


Objektif kajian ini dibuat adalah untuk mengenalpasti : i. ii. Tahap ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan terhadap aktiviti bersukan Membanding faktor-faktor yang menyebabkan pelajar kurang bersukan antara pelajar PPISMP PSV 1 dan PSV 2. iii. Menganalisis tahap ketidaksukaan bersukan dalam diri pelajar PPISMP PSV 1 dan PSV 2.

4.0 METODOLOGI

i.

Kajian ini merupakan kajian kuantitatif bukan eksprimen menggunakan soal selidik bagi pemungutan data. Kontrak 10 item soal selidik ini digunakan bagi mengkaji tahap ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan terhadap aktiviti bersukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara pengedaran borang soal selidik di kalangan guru pelatih yang terlibat dalam penyelidikan ini. Borang soal selidik ini mempunyai sepuluh soalan di mana setiap soalan ini berkait dengan tahap ketidaksukaan pelajar terhadap aktiviti bersukan. Borang tersebut hendaklah diisi seperti mana yang dikehendaki oleh soalan.

5.0 ANALISIS DATA

Sebaik sahaja tinjauan mengenai tahap ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan terhadap aktiviti bersukan di antara pelajar PSV 1 dan PSV 2, keputusan serta hasil tinjauan dapat dikenalpasti dan dikumpulkan setelah borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar dikumpulkan semula. Segala penerangan berkaitan dengan data yang dikumpul melalui borang soal selidik dapat dilihat dalam jadual di bawah.

Data mentah mengkaji tahap ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan terhadap aktiviti bersukan bagi kelas PSV 1

Bil. Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JUMLAH SKOR

Skor 20 39 30 37 29 33 38 25 36 34 40 31 33 42 31 33 31 31 26 34 38 35 25 35 768 Jadual 5.1

Markah Penuh /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /1250

Data mentah mengkaji tahap ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan terhadap aktiviti bersukan bagi kelas PSV 2

Bil. Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JUMLAH SKOR

Skor
34 37 35 35 24 22 37 42 41 22 18 17 17 21 24 25 39 34 32 30 31 31 25 20 35

Markah Penuh /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50

728 Jadual 5.2

/1250

GRAF Untuk mempersembahkan data yang dikumpul, 3 jenis graf telah dibina. Antara graf yang telah dipilih adalah : 1. Graf bar 2. Graf taburan 3. Graf garisan

GRAF HASILAN DARI EXCEL:

GRAF BAR BAGI PELAJAR PSV 1

tahap ketidaksukaan pelajar psv1


45 40 35 30 skor 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bilangan pelajar

Graf 5.1

GRAF BAR BAGI GURU PELATIH PSV 2

tahap ketidaksukaan pelajar psv2


50 40 skor 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bilangan pelajar

Graf 5.2

GRAF TABURAN BAGI PELAJAR PSV 1

tahap ketidaksukaan pelajar psv1


45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 bilangan pelajar 20 25 30

skor

Graf 5.3

10

GRAF TABURAN BAGI PELAJAR PSV 2

tahap ketidaksukaaan pelajar psv2


50 45 40 35 30 skor 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 bilangan pelajar 20 25 30

Graf 5.4

GRAF GARISAN BAGI PSV 1

tahap ketidaksukaan pelajar psv1


45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bilangan pelajar

skor

Graf 5.5

11

Analisa dua set data mentah dengan menggunakan ukuran kecenderungan memusat dan ukuran serakan Data mentah bagi tahap ketidaksukaan terhadap aktiviti bersukan dikalangan pelajar psv1.

Bil. Guru Skor Pelatih 20 1 39 2 30 3 37 4 29 5 33 6 38 7 25 8 36 9 34 10 40 11 31 12 33 13 42 14 31 15 33 16 31 17 31 18 26 19 34 20 38 21 35 22 25 23 35 24 Jumlah 786 Min Sisihan Piawai 32.75 5.2606

Markah Penuh /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /1250

Markah Serakan -12.75 6.25 -2.75 4.25 -3.75 0.25 5.25 -7.75 3.25 1.25 7.25 -1.75 0.25 9.25 -1.75 0.25 -1.75 -1.75 -6.75 1.25 5.25 2.25 -7.75 2.25 0

Markah Serakan Berganda 162.5625 39.06 7.5625 18.0625 14.0625 0.0625 27.5625 60.0625 10.5625 1.5625 52.5625 3.0625 0.0625 85.5625 3.0625 0.0625 3.0625 3.0625 45.5625 1.5625 27.5625 5.0625 60.0625 5.0625 636.44

Jadual 5.3

12

Data mentah bagi tahap ketidaksukaan terhadap aktiviti bersukan dikalangan pelajar psv2.

Bil. Guru Skor Pelatih 34 1 37 2 35 3 35 4 24 5 22 6 37 7 42 8 41 9 22 10 18 11 17 12 17 13 21 14 24 15 25 16 39 17 34 18 32 19 30 20 31 21 31 22 25 23 20 24 35 25 Jumlah 728 Min Sisihan Piawai 29.12 7.7746

Markah Penuh /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /1250

Markah Serakan 4.88 7.88 5.88 5.88 -5.12 -7.12 7.88 12.88 11.88 -7.12 -11.12 -12.12 -12.12 -8.12 -5.12 -4.12 9.88 4.88 2.88 0.88 1.88 1.88 -4.12 -9.12 5.88 0

Markah Serakan Berganda 23.8144 62.0944 34.5744 34.5744 26.2144 50.7044 62.0944 165.8944 141.1344 50.7044 123.6544 146.8944 146.8944 65.9344 26.2144 16.9744 97.6144 23.8144 8.2944 0.7744 3.5344 3.5344 16.9744 83.1744 34.5744 1450.66

Jadual 5.4

13

6.0 INTERPRETASI DATA


Graf Bandingan Tahap Ketidaksukaan Terhadap Aktiviti Bersukan Dikalangan Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan .

Perbandingan Tahap Ketidaksukaan Terhadap Aktiviti Bersukan Dikalangan Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan
45 40 35 30 PSV 1 respon 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bilangan pelajar PSV2

Graf 6.1

14

Perbandingan Tahap Ketidaksukaan Terhadap Aktiviti Bersukan Dikalangan Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan
45 40 35 30 respon 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bilangan pelajar PSV 1 PSV2

Graf 6.2

15

Perbandingan Tahap Ketidaksukaan Terhadap Aktiviti Bersukan Dikalangan Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan
50 45 40 35 30 respon 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 bilangan pelajar 20 25 30 PSV 1 PSV2

Graf 6.3

16

Cara Carian Nilai Min Bagi Kelas PSV 1

Min, = Min= 20+39+30+37+29+33+38+25+36+34+40+31+33+42+31+33+31+31+26+34+38+35+25 24 = 786 24

Min =

32.75

Ukuran Serakan Julat = jumlah tertinggi jumlah terendah = = 22 42 20

Sisihan Piawai

= = =

= 5.2606

17

GRAF BAR BAGI PELAJAR PSV 1

tahap ketidaksukaan pelajar psv1


60 skor 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 bilangan pelajar

Graf 6.4

GRAF TABURAN BAGI PELAJAR PSV 1

tahap ketidaksukaan pelajar psv1


60

skor

40 20 0 0 5 10 15 bilangan pelajar 20 25 30

Graf 6.5

GRAF GARISAN BAGI PSV 1

tahap ketidaksukaan pelajar psv1


60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bilangan pelajar

skor

Graf 6.7 18

Cara Carian Nilai Min Bagi Kelas PSV 2 Min, = Min = 34+47+35+35+24+22+37+42+41+22+18+17+17+21+24+25+39+34+32+30

+31+31+25+20+35 25

Min =

728 25

29.12

Ukuran Serakan Julat = jumlah tertinggi jumlah terendah = = 25 42 17

Sisishan Piawai
( )

= = = =

7.7746

19

GRAF BAR BAGI GURU PELATIH PSV 2

tahap ketidaksukaan pelajar psv2


60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bilangan pelajar skor

Graf 6.8 GRAF TABURAN BAGI PELAJAR PSV 2

tahap ketidaksukaaan pelajar psv2


60 skor 40 20 0 0 5 10 15 bilangan pelajar 20 25 30

Graf 6.9

GRAF GARISAN BAGI PSV 2

tahap ketidaksukaan pelajar psv2


50 skor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bilangan pelajar

Graf 6.9.1

20

Perbandingan Nilai Min Dan Sisihan Piawai Bagi Tahap Ketidaksukaan Terhadap Aktiviti Bersukan Dikalangan Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan di Antara PSV 1 & 2.

MIN
Berdasarkan data mentah yang diperoleh melalui kajian dengan kaedah survey, kita dapat membuat perbandingkan di antara min pelajar psv1 dan min pelajar psv2. Setelah data yang diperolehi di analisis, kami dapat membuat keputusan bahawa min pelajar psv1 lebih tinggi daripada min pelajar psv2. Min bagi pelajar psv1 ialah 32.75 manakala min bagi pelajar psv2 adalah 29.75. Melalui keadaan plot garis dimana perbezaan skor diantara pelajar psv1 yang skor yang dicapai adalah lebih tinggi dan setara diantara satu sama lain, kita dapat menentukan bahawa pelajar psv1 adalah homogenous berbanding pelajar psv2, manakala pelajar psv2 lebih heterogenous dari pelajar psv1.

SISIHAN PIAWAI Berdasarkan data mentah, perbandingan di antara sisihan piawai pelajar psv1 dan sisihan piawai pelajar psv2 dapat dibuat. Sisihan piawai bagi pelajar psv1 ialah 5.2606, manakala sisihan piawai bagi pelajar psv2 ialah 7.7746.

21

7.0 RUMUSAN

Kami telah menjalankan satu kajian mengenai ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan bersukan . Kajian ini dilakukan kerana, kami mendapati segelintir pelajar disini suka memberikan seribu alasan untuk tidak bersukan . Adapun mereka bersukan hanya kerana terpaksa . Hal ini kami menyebabkan kami berasa sangat teruja untuk mengetahui apakah punca sebenar yang menyebabkan pelajar-pelajar IPGKSM mengatakan tidak pada bersukan. Melalui kajian servey yang kami edarkan terhadap kelas psv1 dan psv2 , kami manghasilkan satu graf garis, bar dan berselerak. Melalui graf-graf ini, kami merumuskan bahawa kelas psv 1 kurang bersukan berbanding kelas psv 2 . Oleh itu, sangat tidak bagus untuk kita katakan tidak untuk bersukan. Hal ini kerana sukan merupakan suatu aktiviti yang mampu menyihatkan badan . Melalui kajian ini, kami sangat berharap agar, penyelesaian terhadap masalah ini dapat diikhtiarkan dan seterusnya meningkatkan tahap kesedaran setiap pelajar untuk bersukan.

22

BIBLIOGRAFI

Tiada Nama Pengarang. Statistik Diskriptif. Dilayari pada 18 Ogos 2012 di URL http://www.econ.upm.edu.my/~alias/ECN3120/PJJ.ppt

Tiada Nama Pengarang. Formula Sisihan Piawai. Dilayari pada 18 Ogos 2012 di URL http://lrieber.coe.uga.edu/edit6900/statistics/descriptive.html

Tiada Nama Pengarang. Statistik Diskriptif. Dilayari pada 19 Ogos 2012 di URL http://jmat.ipgmksm.edu.my/pdf/ds.pdf

23

REFLEKSI

MUHAMMAD IRFAN BIN MAT ARIS

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya dengan ikhlasnya berasa gembira kerana telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini. Melalui kerja kursus ini, saya mengakui agak sukar untuk melakukan kerja-kerja pengiraan. Namun begitu, apa yang saya dapati sebenarnya adalah keseronokan dalam melakukan kajian. Hal ini kerana melalui kajian yang telah kami jalankan , kami mampu menghasilkan beberapa graf seperti graf bar, graf garis dan graf selerakan. Melalui graf-graf tersebut , kami boleh membuat perbandingkan data yang kami peroleh dan seterusnya mampu membuat rumusan terhadap kajian kami. Sebenarnya saya mengakui kerja kursus ini telah menarik minat saya untuk mempelajari matematik dengan lebih bersemangat. Apa yang menarik adalah kita mampu mengetahui apa-apa masalah atau persoalan semasa yang timbul dengan melakukan soal siasat melalui edaran kertas yang akan dijawab oleh pelajar. Sementelahan itu, kami boleh mengetauhi apa itu mod, min dan median. Melalui keputusan inilah, keseronokan untuk melakukan kajian timbul kerana setiap pelajar mempunyai masalah atau pendapat yang berbeza. Perbezaan inilah yang menghasilkan pelbagai bentuk graf yang menarik. Saya juga berpndapat bahawa , Kajian sebegini mampu mengetahui masalah yang mungkin dihadapi oleh pelajar. Dengan ini, punca terhadap masalah itu boleh di selesaikan dengan mengambil kira tahap kepuasan semua pihak . pada pendapat saya juga, melalui kerja kursus ini, kita mampu mewujudkan satu sistem servey yang berjaya dan berkesan . Oleh itu, saya sangat berbangga kerana diberi peluang untuk melaksanakan kajian terhadap pelajar psv. Saya berharap agar kajian sebegini mampu meningkatklan pemahaman saya terhadap matematik. Sekian terima kasih .

24

REFLEKSI MUHAMMAD SHAFIQ BIN BADRUL HISHAM


Alhamdulillah syukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan Matematik Asas Statistik Pintar. Saya berasa sungguh berpuas hati dengan hasil kerja yang telah saya lakukan. Sepanjang menyiapkan kerja kursus ini, banyak ilmu dan pengalaman yang telah saya perolehi dan terokai . Pertama sekali semasa mula-mula mendapat tugasan ini daripada pensyarah Encik Ab. Razak Bin Salleh dimana saya berasa sangat bersemangat kerana mendapat begitu banyak input dari beliau. Saya amat berterima kasih kepada beliau di atas penerangan yang telah diberikan. Seterusnya saya telah berbincang dengan dengan rakan-rakan mengenai kerja kursus ini. Banyak maklumat yang telah saya kongsi bersama dan juga daripada sesi pembentangan yang telah diatur dan diagihkan, setiap sudut dan pandangan telah diteliti dimana ianya membantu dalam mempermudahkan lagi tugasan ini. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya telah membuat rujukan terhadap beberapa buah buku dan juga melayari internet untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna. Saya merasa amat gembira dan bersemangat kerana semua maklumat yang saya perlukan dapat saya perolehi dari buku yang telah saya rujuk. Di samping dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan, saya juga dapat menambah pengetahuan saya mengenai teori pembelajaran, kaedah dan teknik-teknik pengajaran, model-model pembelajaran dan sebagainya. Saya dapat merasakan ilmu pengetahuan saya mengenai subjek ini telah bertambah semasa menyiapkan kerja kursus ini. Akhir sekali saya merasa tugasan ini perlu diteruskan untuk generasi akan datang kerana ia amat berguna terhadap semua pelajar kerana dapat menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada. Sekian.

25

LAMPIRAN
Contoh Borang Soal Selidik Unit : PSV 1 / PSV 2 Assalamualaikum dan salam sejahtera, Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui Ketidaksukaan pelajar IPG Kampus Sultan Mizan terhadap aktiviti bersukan Sila jawab dengan jujur dan segala respon anda adalah dirahsiakan. 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Sederhana Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Item Saya lebih suka tidur daripada bersukan. Saya lebih suka bermain video game di dalam bilik. Saya merupakan pelajar cemerlang dan saya lebih suka membaca buku di bilik. Peralatan sukan di maktab sangat uzur dan tidak selamat . Saya tidak suka berpeluh kerana akan mengakibatkan badan saya berbau busuk . Saya tidak pandai bersukan. Saya lebih suka melayari internet di bilik. Saya sudah sihat dan telah mengamalkan makanan seimbang. Saya terlalu sibuk dengan assignment. Saya lebih suka bersiar-siar di pantai sambil menikmati keindahan alam. Terima kasih di atas kerjasama anda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Skala 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 = Setuju 5 = Sangat setuju

26