Anda di halaman 1dari 1

1.

0 PERATURAN DAN PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN BENGKEL DI SEKOLAH PENGENALAN Keselamatan bermaksud satu keadaan yang terhasil daripada perubahan tingkah laku manusia atau persekitaran fizikal untuk mengurangkan kemungkinan bahaya yang se lanjutnya dan mengurangkan kemalangan (Kamus Dewan,1996). Menurut Siti Atiqah (2008), Keselamatan di bengkel sekolah amat penting bagi men gelakkan sesi pengajaran dan pembelajaran terganggu dan mengurangkan keberkesana nnya dan ini menuntut kerjasama dari pihak guru dan juga pelajar. Kebiasaannya, guru akan memberikan penerangan terhadap amalan keselamatan kerja amali dan lang kah kerjanya sebelum sesuatu amali dijalankan. Menurut Siti Atiqah (2008), Kesel amatan perlu diutamakan oleh guru kerana sebarang kemalangan yang berlaku di dal am kawasan sekolah adalah di bawah tanggungjawab pihak guru yang terlibat ketika kemalangan berlaku. Bukan itu sahaja, keselamatan bengkel dan alatan juga perlu dititikberatkan agar tidak dipersalahkan di kemudian hari. Menurut Siti Atiqah (2008), Semasa melakukan aktiviti atau bekerja di bengkel, a spek keselamatan yang perlu diawasi adalah keselamatan diri, mesin, peralatan da n rakan sekerja. Menurut Siti Atiqah (2008), Peraturan keselamatan dan undang-un dang keselamatan bengkel wajib diketahui, dipelajari, dan dipatuhi kerana menjag a keselamatan menjadi tanggungjawab setiap pelajar. Dengan mematuhi peraturan ke selamatan di dalam bengkel, sebarang risiko yang melibatkan kemalangan jiwa atau pancaindera mahupun kerosakan terhadap alat dan mesin akan dapat dihindari. Menurut Crow dan Crow (1980), guru sepatutnya boleh mengarah, membimbing dan men ggerakkan pelajar untuk membina sikap yang diingini. Semasa melakukan aktiviti a tau bekerja di bengkel, aspek keselamatan yang perlu diawasi adalah keselamatan diri, mesin, peralatan dan rakan sekerja. Peraturan keselamatan dan undang-undan g keselamatan bengkel wajib diketahui, dipelajari, dan dipatuhi kerana menjaga k eselamatan menjadi tanggungjawab setiap pelajar.