ADAT ISTIADAT SUNDA

Made Diana Gina XIS1 / 29

Upacara Daur Hirup Manusa A.Upacara Adat Mangsa Kehamilan 1. Upacara Ngandung Opat Bulan Tiheula Masarakat Jawa Kulon lamun saurang awéwé kakara ngandung 2 atawa 3 bulan tacan disebut hamil, masih disebutmengidam. Sanggeus liwat 3 bulan barulah disebut hamil. Upacara ngandung Tilu Bulan sarta Lima Bulan dipigawé minangka béjaka tatangga sarta baraya yén awéwé éta geus enyaan hamil. Tapi ayeuna kecenderungan jalma-jalma ngalaksanakeun upacara dina waktu kehamilan menginjank opat bulan, alatan dina umurkehamilan opat bulan éta pisan waktu ditiupkannya roh dina jabang orok ku Alloh SWT. Biasana palaksanaan upacara Ngandungopat Bulan ieu ngondang pengajian pikeun ngabacakeun do’a salamet, biasana doa nurbuat sarta doa séjénna ambéh orokna mulus,sampurna, cageur, sarta salamet. 2. Upacara Ngandung Tujuh Bulan/Tingkeban Upacara Tingkeban nyaéta upacara anu diayakeun dina waktu saurang ibu ngandung 7 bulan. Hal éta dilaksanakeun ambéh orokanu di jero kandungan sarta ibu anu ngababarkeun baris salamet. Tingkeban asalna ti kecap tingkeb hartina tutup, maksudna si ibuanu keur ngandung tujuh bulan henteu kaci galo jeung salakina nepi ka opat puluh poé sageus persalinan, sarta ulah digawé beurat teuing alatan orok anu dikandung geus badag, hal ieu pikeun nyingkahan ti hiji hal anu henteu dipikahayang. Di jero upacara ieudawam diayakeun pengajian biasana maca ayatayat Al-quran surat Yusuf, surat Lukman sarta surat Maryam. Di gigireun / sabeulah éta disiapkeun ogé parabot pikeun upacara memandikan ibu hamil , sarta anu utama nyaéta rujak kanistrenanu diwangun ti 7 macem buah-buahan. Ibu anu keur hamil tadi dimandikan ku 7 jelema kulawarga deukeut anu dipingpin saurangparaji sacara gunta-ganti kalayan ngagunakeun 7 lembar lawon batik anu dipaké guntaganti saban guyuran sarta dimandikan jeungcai kembang 7 rupa. Dina guyuran katujuh dimasukan belut nepi ka mengena dina beuteung si ibu hamil, hal ieu dimaksudkanambéh orok anu baris dilahirkan bisa leumpang lancar (licin kawas belut). B abarengan kalayan muragna belut, kalapa gading anugeus digambari inohong wayang ku salakina dibel ah jeung bedog. Hal ieu dimaksudkan ambéh orok anu dikandung sarta kolotnabisa migawé alus lahir s arta batin, kawas kaayaan kalapa gading warnana éndah, lamun dibelah caina bersih sarta amis. Éta pisanperumpamaan anu diharepkeun pikeun orok anu dikandung sangkan meunangkeun kasalametan dunia-akhirat. Sageus réngsé dimandikan biasana ibu hamil didandani dibawa nuju ka tempat rujak kanistren tadi anu geus disiapkeun. Saterusnasang ibu ngajual rujak éta ka barudak sarta para sémah anu hadir dina upacara éta, sarta maranéhanana me ulina kalayanngagunakeun talawengkar, nyaéta kenténg anu geus dijieun bundar kawas koin. Samenta ra si ibu hamil ngajual rujak, salakinamiceun sésa parabot mandi kawas cai sésa dina jajambaran, belut, kemba ng, dsb. Kabéhanana éta kudu dipiceun di jalan simpangopat atawa simpang tilu. Sanggeus rujak kanistren béak terjual selesailah sauntuyan upacara adat tingkeban. 3. Upacara Ngandung Salapan Bulan Upacara sembuilan bulan dilaksanakeun sanggeus umur kandungan asup salapan bulan. Dina upacara ieu diayakeun pengajianjeung maksud ambéh orok anu dikandung gancang lahir kalayan salamet alata n geus waktuna lahir. Dina upacara ieu dibuar buburleupas, minangka simbul ti upacara ieu nyaéta sangkan meunang gampangna wayah ngababarke un, leupas. Bubur leupas ieubiasana dibagikeun reujeung sangu tumpeng atawa kadaharan séjénna. 4. Upacara Reuneuh Mundingeun

Upacara Reuneuh Mundingeun dilaksanakeun lamun awéwé anu ngandung leuwih ti salapan bulan,bahkan aya anu nepi ka 12 bulantapi tacan ngababarkeun ogé, awéwé anu hamil éta disebut Reuneuh Mundingeun, kawas munding atawa munding anu bunting.Upacara ieu diayakeun ambéh awéwé anu h amil kolot éta geura-giru ngababarkeun ulah kawas munding, sarta ambéh henteulumangsung hiji hal anu henteu dipikahayang. Dina palaksanaanana beuheung awéwé éta dikalungi kolotok sarta dituntun ku indung beurang bari maca doa dibawa ka kandangmunding. Lamun euweuh kandang munding, cukup kalayan ngalingkung imah saloba tujuh kali. Awéwé anu hamil éta kudu migawékawas munding sarta menirukan sada munding bari dituntun sarta diiringkan ku barudak anu nyekel pecut. Sanggeus ngalingkungkanda ng munding atawa imah, saterusna ku indung beurang dimandikan sarta dititah asup ka dina imah. Di dayeuh palaksanaanupacara ieu geus arang dilaksanak eun. B. Upacara Kalahiran sarta Mangsa Orok 1. Upacara Miara Tembuni Tembuni/placenta ditempo minangka baraya orok alatan éta henteu kaci dipiceun sembarangan, tapi ku du diayakeun upacarawayah ngaruangna atawa menghanyutkannya ka walungan. Babarengan jeung orok dilahirkan, tembuni (placenta) anu kaluar biasana dirawat dibersihkeun sarta dimasukan ka dina pendil dicampuri samarasamara garam, asam sarta gula beureum tuluy ditutup maké lawon bodas anu geus dibéré hawa ngaliwatan awileutik ( elekan). Pendil diemban jeung lawon panjang sarta dipayungi, biasana ku saurang paraji pikeun dikuburkan di halaman imahatawa deukeut imah. Aya ogé anu dihanyutkan ka walungan sacara adat. Upacara penguburan tembuni dibiruyungan pembacaan doa salamet sarta nepikeun kado atawa tawasulan ka Syeh Abdulkadir Jaelani sarta ahli kubur. Di deukeut kuburan tembuni étadinyalakan cempor/pelita nepi ka tali puseur orok ucul ti beuteungna.. Upacara pemeliharaan tembuni dimaksudkan ambéh orok étasalamet sarta jaga jadi jelema anu berbahagia. 2. Upacara Nenjrag Bumi Upacara Nenjrag Bumi ialah upacara memukulkan halu ka bumi saloba tujuh kali di deukeut orok, ataw a cara séjén nyaéta orokdibaringkan di luhur pelupuh (lanté ti bambo anu dibelahbelah ), saterusna indung beurang menghentakkan sukuna ka pelupuh dideukeut orok. Maksud sarta tujuan ti upacara ieu ialah ambéh oro k jaga jadi anak anu henteu lekas terkejut atawa sieun lamunngadéngé sada anu ujugujug sarta pikasieuneun. 3.Upacara Puput Puseur Sanggeus orok leupas ti tali puseurna, biasana diayakeun selamatan. Tali puseur anu geus ucul éta ku indung beurang diasupkeunka dina kanjut kundang. Saterusna bujal orok ditutup jeung duit logam/benggol anu geus dibungkus kasa atawa kapas sartadiikatkan dina beuteung orok, maksudna ambéh puseur orok henteu dosol, menonjol ka luar. Aya ogé dina waktu upacara ieudilaksanakeun sakaligus kalayan pemberian ngaran o rok. Dina upacara ieu dibacakeun doa salamet, sarta disadiakeun buburbeureum bubur bodas. Aya kapercayaan yén tali puseur (tali ariari) kaasup baraya orok ogé anu kudu dipulasara kalayan éstuning-éstuning. Sedengkeunbaraya orok a nu tilu deui ialah tembuni, pembungkus, sarta kakawah. Tali ari, tembuni, pembungkus, sarta kakawah dawam disebutdulur opat kalima pancer, nyaéta opat duduluran sarta kalimana minangka puseurna ialah orok éta. Kakabéhanana éta ku dudipulasara kalayan alus ambéh orok éta jaga sanggeus dewasa bisa hirup rukun kalayan saudarasaudaranya (lanceuk sarta adina)ku kituna tercapailah kabagjaan.

4. Upacara Ekah Sabenerna kecap ekah asalna ti basa Arab, ti kecap aqiqatun “anak kandung”. Upacara Ekah ialah upacara menebus jiwa anakminangka pemberian Pangéran, atawa babasan rasa syukur geus dik aruniai anak ku Pangéran Anu Maha Kawasa, sarta ngarep-ngarep anak éta jaga jadi jelema anu saleh anu bisa nulungan kadua kolotna engké di alam ahérat. Dina palaksanaan upacara ieubiasana diayake un sanggeus orok umurna 7 poé, atawa 14 poé, sarta kaci ogé sanggeus 21 poé. Perlengkapan yangb kududisadiakeun nyaéta domba atawa embé pikeun dipeuncit, lamun anak lalaki dombana kudu dua (kajaba pikeun anu henteu sanggupcukup sabuntut), sarta lamun anak awéwé ngan sabuntut waé. Domba anu baris dipeuncit pikeun upacara Ekah éta kudu anu alus, anu minuhan sarat pikeun kurban. Saterusna domba étadipeuncit ku ahlina atawa Ajengan kalayan pembacaan doa salamet, sanggeus éta dimasak sarta dibagikeun ka handai tolan. 5. Upacara Nurunkeun Upacara Nurunkeun ialah upacara mimiti orok dibawa ka halaman imah, maksudna mikawanoh lingkungan sarta minangka béja katatangga yén orok éta geus bisa digandong dibawa jalan-jalan di halaman imah. Upacara Nurun keun dilaksanakeun sanggeus tujuhpoé upacara Puput Puseur. Dina palaksanaanana dawam diayakeun pengajian pikeun kasalametan sarta minangka hibura nanadiayakeun tangkal tiwu atawa tangkal cau anu digantungi rupa-rupa kadaharan, kaulinan barudak anu diletakan di rohang sémah. Untuyk diparebutkeun ku para sémah utamana ku barudak. 6. Upacara Cukuran/Marhabaan Upacara cukuran dimaksudkan pikeun ngabersihkeun atawa menyucikan buuk orok ti sagala macem najis. Upacara cuku ran atawamarhabaan ogé mangrupa babasan syukuran atawa hatur nuhun ka Pangéran YME anu geus mengkaruniakan saurang anak anugeus lahir kalayan salamet. Upa cara cukuran dilaksanakeun dina waktu orok berumur 40 poé. Dina palaksanaanana orok dibaringkan di tengah-tengah para ondangan dibiruyungan perlengkapan bokor anu dieusi cai kembang 7 rupa sarta gunting anu digantungi perhiasan emas mangrupa kongkorong, lélépén atawa pinggel pikeun mencukur buuk orok. Dinawaktu éta mimitian para ondangan berdo’a sarta jangji atawa disebut marhaban atawa pupujian, nyaéta muji s ipat-sipat nabiMuhammad saw. sarta ngabacakeun doa anu miboga harti salamet lahir bathin dunya ah érat. Dina waktu marhabaan éta pisan buukorok digunting saeutik ku sawatara urang anu berdoa dina waktu éta. 7. Upacara Turun Taneuh Upacara Turun Taneuh ialah upacara mimiti orok menjejakkan sukuna ka taneuh, diayakeun sanggeus orok éta rada badag,sa nggeus bisa ngorondang atawa ngaléngkah saeutik-saeutik. Upacara ieu dimaksudkan ambéh si anak nyaho keduniawian sartapikeun nyaho baris jadi naha anak éta jaga, naha baris jadi patani, padagang, atawa baris jadi jelema anu berpangkat. Perlengkapan anu disadiakeun kudu leuwih pepek ti upacara Nurunkeun, sajaba rupa-rupa kadaharan ogé disadiakeun lawonpanjang pikeun ngais, samak atawa taplak bodas, paré segenggam, perhiasan emas (kongkorong, pinggel, lélépén), duit anudiwangun ti duit lembaran ratusan, rebuan, sarta puluh rébuan. Jalanana upacara, lamun para ondangan geus ngariung diayakeun doa salamet, sanggeus éta orok dig andong sarta dibawa ka luarimah. Di halam imah geus disiapkeun rupa-rupa kadaharan, perhiasan sarta duit anu ditunda di luhur lawon bodas, saterusna sukusi anak diinjakan dina paré/ kada haran, emas, sarta duit, hal ieu dimaksudkan ambéh si anak jaga singer néangan napakah.Saterusna a nak éta dilepaskan di luhur barang-barang tadi sarta diingkeun ngorondang sorangan, para ondangan n engetan barangnaon anu mimiti dicekelna. Lamun anak éta nyekel paré, hal éta nandakeun anak éta ja ga jadi patani. Lamun anu dicekel éta duit,nandakeun anak éta jaga jadi saudagar/pengusaha. Kitu ogé

lamun anu dicekelna emas, nandakeun anak éta jaga baris jadi jelemaanu berpangkat atawa miboga ka lungguhan anu dipihormat. C. Upacara Mangsa Kanak-kanak 1. Upacara Gusaran Gusaran nyaéta meratakan huntu anak awéwé jeung pakakas husus. Maksud upacara Gusaran ialah ambéh huntu anak awéwé étarata sarta utamana ambéh nampak nambahan geulis. Upacara Gus aran dilaksanakeun lamun anak awéwé geus umurna tujuhwarsih. Jalanana upacara, anak awéwé san ggeus didandani diuk di antara para ondangan, saterusna ngabacakeun doa sartasolawat ka Nabi Muh ammad SAW. Saterusna Indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka anak awéwé éta, sanggeus réngsé tuluydibawa ka tangga imah pi keun disawer (dinasihati ngaliwatan syair lagu). Réngsé disawer, saterusna dituluykeun kalayanbalakécrakan. Biasan a dina upacara Gusaran ogé dilaksanakeun tindikan, nyaéta ngabolongan daun ceuli pikeun masangke unkurabu-kurabu, ambéh katempona leuwih geulis deui. 2. Upacara Sepitan/Sunatan Upacara sunatan/khitanan dipigawé jeung maksud ambéh pakakas vitalnya bersih ti najis. Anak anu ge us ngajalanan upacarasunatan dianggap geus ngalaksanakeun salah sahiji sarat utama minangka umat Islam. Upacara Sepitan anak awéwé diayakeundina wayah anak éta l eutik kénéh atawa masih orok, sangkan henteu éra. Upacara sunatan diayakeun biasana lamun anak lalakim enginjak umur 6 warsih. Dina upacara sunatan sajaba paraji sunat, ogé diondang para tatangga, handai tolan sarta baraya.. Dina palaksanaanana isuk-isuk sakali anak anu baris disunat dimandikan atawa dikeueum di kolam nepi ka ngadégdég (kiwari halsarupaning éta arang dipigawé deui berhubung téknologi kaséhatan geus nge mbang), saterusna dipangku dibawa ka halaman imahpikeun disunat ku paraji sunat (bengkong), loba jelema anu nyaksian diantarana aya anu nyekel kotok jalu pikeun dipeuncit, aya anun yekel petasan sarta macem-macem tetabuhan bari menyanyikan marhaba. Babarengan jeung anak éta disunati, kotok jaludipeuncit minangka bela, petasan disulut, sarta tetabuhan dibunyikan. Saterusna anak anu geus disunat dibawa ka dina imahpikeun diobati ku paraji sunat. Henteu lila sanggeus éta para ondangan ogé rajol, boh anu deukeut boh anu laér. Maranéhanan améré duit/ nyecep ka anak anu disunat éta ambéh bergembira sarta bisa mopohokeun rasa geringna. Dina acara i eu adapula anumenyelenggarakan hiburan kawas wayang golek, sisingaan atawa rupa-rupa tarian. D. Upacara Adat Perkawinan Sacara kronologis upacara adat perkawinan bisa diurut mimitian ti adat saméméh akad nikah, waktu akad nikah sarta sageus akad nikah 1. Upacara saméméh akad nikah dina upacara ieu biasana dilaksanakeun adat: (1) Neundeun Omong: nyaéta datangna kolot jejaka ka kolot si gadis pikeun bersilaturahmi sarta nunda talatah yén jaga anakgadisnya baris dilamar. (2) Ngalamar: nanyaan atawa nyeureuhan nyaéta datangna kolot jejaka pikeun meminang/melamar si gadis, dina datangna kasebutdibahas ogé ngeunaan rencana wayah penikahannya. Minangka acara pa nutup dina ngalamar ieu si pelamar méré duit saukurna kakolot si gadis minangka panyangcang atawa pengikat, sakapeung dilengkepan ogé jeung seureuh pinang salen gkepna dibiruyungankueh-kueh & buah-buahan. Mimitian waktu éta si gadis geus terikat sarta disebut jelema bertunangan.

(3) Seserahan: nyaéta mikeun si jejaka calon pengantin lalaki ka calon mitohana pikeun dikawinkan ka si gadis. Dina acara ieudawam dihadiran ku para baraya pangdeukeutna, di gigireun / sabeulah mikeun calon pengantin lalaki ogé barang-barang mangrupaduit, pakéan, perhiasan, kosmetik sarta perlengkapan wanoja, dina hal ieu gumantung ogé dina pangabisa pihak calon penganti nlalaki. Upacara ieu dipigawé 1 atawa 2 poé saméméh poé perkawinan atawa adapula anu ngalaksana keun dina poé perkawinansaméméh akad nikah dimimitian. (4) Ngeuyeuk Seureuh: hartina mengerjakan sarta mengatur seureuh sarta mengaitngaitkannya. Upacara ieu dipigawé sapoésaméméh poé perkawinan, anu ngaluuhan upacara ieu téh kadua calon pengantin, kolot calon pengantin sarta para ondangan anugeus dewasa. Upacara dipin gpin ku saurang pengetua, barang perlengkapan pikeun upacara ieu kawas seureuh beranting, saturuy buah pinang, mayang pinang, bako, kasang jinem/kain, elekan, dll kabéhanana ngandung harti/perlambang dina kahirupan berumahtangga. Upacara ngeuyeuk seureuh dimaksudkan pikeun menasihati kadua calon mempelai ngeunaan tetempoan hirup sarta carangajalank eun kahirupan berumah tangga dumasar étika sarta ageman, ambéh bagja sarta salamet. Upacara pok o dina adat perkawinan nyaéta ijab kabul atawa akad nikah. 2. Upacara Adat Akad Nikah Upacara perkawinan bisa dilaksanakeun lamun geus minuhan katangtuan-katangtuan anu geus digaris kan dina ageman Islam sartaadat. Katangtuan kasebut nyaéta: ayana kahayang ti kadua calon mempel ai tanpa paksaan, kudu aya wali nikah nyaéta ayah calonmempelai awéwé atawa wawakilna anu sah, aya ijab kabul, aya saksi sarta aya mas kawin. Anu mingpin palaksanaan akad nikahnyaéta saurang Penghulu atawa Naib, nyaéta pajabat Kantor Urusan Ageman. Upacara akad nikah dawam dilaksanakeun di Masjid atawa di imah mempelai wanoja. Sedengkeun palaksanaanana n yaéta kaduamempelai diuk bersanding diaping ku kolot kadua mempelai, maranéhanana diuk pahareup -hareup kalayan penghulu anu di katuhukéncana diréndéngan ku 2 jelema saksi sarta para ondangan di uk berkeliling. Anu mengawinkan kudu wali ti mempelai awéwéatawa mewakilkan ka penghulu. Kalimah menikahkan ti penghulu disebut ijab, keur pangbagéa ti mempelai lalaki disebut qobul (kabul). Sanggeus dipigawé ijab-qobul kalayan alus saterusna mempelai lalaki ngabacakeun talek, anu bermakna ‘pasini’ sartanandatanganan surat nikah. Upacara dipungkas jeung seserahan mas kawin ti mempelai lalaki ka mempelai wanoja. 3. Upacara Adat sageus akad nikah a) Munjungan/sungkeman: nyaéta kadua mempelai sungkem ka kadua kolot mempelai pikeun memohon do’a restu. b) Upacara Sawer (Nyawer): perlengkapan anu diperlukeun nyaéta hiji bokor anu eusina béas konéng, duit leutik (receh) /logam,kembang, dua buah tektek (lipatan seureuh anu eusina ramuan pikeun menyirih), sarta permen. Dina palaksanaanana kaduamempelai diuk di halaman imah di handapeun cucuran hateup (panyaweran), upacara dipingpin ku juru sawer. Juru sawer menaburkan eusi bokor tadi ka kadua pengantin sarta para ondangan minangka selingan ti syair anu di nyanyikan kuna sorangan.Sedengkeun harti ti upacara nyawer tersurat dina syair anu ditembangkan juru sawer, intina nyaéta méré nasehat ka kaduamempelai ambéh silih mengasihani, sarta mendo’baris ambéh kadua mempelai meunangkeun karaharjaan sarta kabagja an dinangabina imah tanggana, hirup rukun nepi ka diahir hayatnya. c) Upacara Nincak Endog: atawa upacara injak endog nyaéta sanggeus upacara nyawer kadua mempelai ngadeukeutan t anggaimah , di ditu geus sadia perlengkapan kawas hiji ajug/lilin, seikat harupat (sagar enau) berisikan 7 batang, hiji tunjangan atawabarera (pakakas tinun tradisional) anu diikat lawon tinun poleng, hiji elekan, sebutir endog kotok atah, hiji kendi ngeusi cai, sartabatu pipisan, kabéh perlengkapan ieu miboga perla

mbang. Dina palaksanaanana lilin dinyalakan, mempelai wanoja ngabeuleumtungtung harupat saterusna dipiceun, tuluy mempelai lalaki menginjak en dog, sanggeus éta sukuna ditaruh di luhur batu pipisanpikeun dibasuh cai kendi ku mempelai wanoja sa rta kendinya langsung dihempaskan ka taneuh nepi ka ancur. Harti ti upacara ieu téh ngagambarkeun pengabdian saurang pamajikan ka salakina. d) Upacara Buka Panto: upacara ieu dilaksanakeun sanggeus upacara nincak endog, mempelai wanoja asup ka dina imahsedengkeun mempelai lalaki nungguan di luar, hal ieu menunjukan yén mempelai wanoja tacan daék membukakan panto saméméhmempelai lalaki kedengaran ngedalkeu n sahadat. Maksud upacara ieu pikeun meyakinkan kebenarannya ngagem agama Islam.Sanggeus ngabacakeun sahadat panto dibuka sarta mempelai lalaki sina asup. Tanya jaw ab antara duanana dipigawé kalayannyanyian (tembang) anu dipigawé ku juru tembang. e) Upacara Huap Lingkung: Kadua mempelai diuk bersanding, anu wanoja di palebah kénca lalaki, di hareup mempelai g eus sadiaadep-adep nyaéta sangu konéng sarta bakakak kotok (panggang kotok anu bagian hariguna dibelah dua). Mula-mula bakakak kotokdicekel kadua mempelai tuluy silih kenyang metot nepi ka jadi dua. Saha anu meunangkeun bagian pangbadagna manéhna anubaris nampa rejeki badag dian tara duanana. Sanggeus éta kadua mempelai huap lingkung , silih ngahuapan. Upacara ieudimaksudkan ambéh kadua mempelai kudu silih méré tanpa wat es, kalayan tulus sarta ikhlas sapinuh haté. Sabéak upacara huap lingkung kadua mempelai sina diuk di puadé diaping ku kadua kolot mempelai pikeun narima kedalan s alametti para ondangan (acara resepsi). E. Upacara Adat Pati Dina gurat badagna runtuyan upacara adat pati bisa digambarkan kieu: memandikan layon, mengkafani layon, menyolatkan layon, menguburkan layon, menyusur taneuh sarta tahlilan, nyaéta pembacaan do’a sarta zikir ka Alloh swt. ambéh arwah jelema anukakara maot éta diampuni sagala dosana sarta dit arima amal ibadahnya, ogé mendo’pan ambéh kulawarga anu ditinggalkeun ku manéhna tetep tabah sarta beriman dina nyanghareupan cobaan. Tahlilan dilaksanakeun di imahna, biasana soré/malam poé dinapoé kahiji maotna (poena), tiluna (tilu poéna), tujuhna (tujuh poéna), matangpuluh (opat puluh poéna), natus (saratus poé), mendak taun (hiji warsihna), sarta newu (sarébu poéna).