Anda di halaman 1dari 19

Struktur Organisasi Pendidikan Khas di Malaysia

Pengenalan kepada struktur dan organisasi


Definisi struktur Satu bentuk susunan secara berlapis dan setiap lapisan mempunyai hirarki tertentu. Susunan itu menjelaskan ranking jawatan, fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab. Semakin tinggi susunan itu, semakin tinggi jawatan yang disandang, semakin banyak fungsinya, semakin besar bidang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan.

Definisi organisasi
Satu kumpulan individu yang telah setuju bekerjasama untuk satu-satu tujuan yang tertentu. Jentera yang menggembleng kerja dan tenaga manusia untuk mencapai sesuatu matlamat. Mempunyai 5 unsur seperti : 1. dasar yang tegas, 2. tujuan yang jelas, 3. adanya kepimpinan wakilan, 4. anggota yang konkrit serta 5. usaha yang positif dan kreatif.
3

Model organisasi dan struktur.


Kementerian Pelajaran Malaysia ; satu organisasi formal terbentuk dari unit-unit sosial yang kompleks mengandungi peraturan, peranan, dan matlamat, yang berasaskan kepada pola-pola kewibawaan. Setiap unit yang terdapat di dalam gabungan yang kompleks itu adalah penting; ia memberi makna ke arah memahami Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu organisasi. Perhubungan di antara unsur atau unit di dalamnya ialah strukturnya. Misalnya perhubungan di antara Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dengan Pengarah Bahagian atau di antara Pengetua dengan guru-gurunya.
4

Rasional Struktur dan Organisasi


. mencapai matlamat-matlamat yang khusus. setiap individu atau unit dapat memainkan peranan masing-masing secara berkesan. matlamatnya menolong dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu dari semua aspek, iaitu jasmani, akal, emosi, sosial dan moral. maka individu yang terdapat di dalam organisasi akan menjalankan tugas masing-masing demi kepentingan masyarakat dan negara.
5

Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.


Proses pendidikan menggalakkan; perkembangan diri individu dan orentasi terhadap masyarakat dan negara. menjadi warganegara yang berguna, patriotik dan bertanggungjawab.
Paksinya Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bertindak mengikut misi dan objektif yang telah ditetapkan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Misi Kementerian Pelajaran Malaysia.


Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara.

Carta organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.


Perlembagaan Persekutuan telah menentukan bahawa pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Di negara kita, sistem pentadbiran pendidikan diawasi sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Ketua Kementerian Pelajaran ialah Menteri Pelajaran. ahli kabinet dan bertanggungjawab kepada Parlimen. memastikan dasar pendidikan serta pentadbiran ke seluruh sistem pendidikan itu berjalan dengan berkesan.

10

CARTA ORGANISASI JABATAN PELAJARAN NEGERI


Pengarah Pelajaran Negeri Tim. Pengarah Pelajaran Negeri Petunjuk : 1. SPA 2. SPS 3. SPIM 4. SPPK 5. SPP 6. SPS/PKhas 7. SJK 8. SKPP(2P) 9. Unit ICT 10. Pegawai Pelajaran Daerah (11 )

1,2

3,4

5,6

7,8

9,

Sekolah Pengetua / Guru Besar

11

CARTA ORGANISASI PEJABAT PELAJARAN DAERAH


Pegawai Pelajaran Daerah

Sektor Pengurusan Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik

Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan dan Khidmat Sokongan

Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan

Sekolah Pengetua / Guru Besar


12

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

Pengetua/Guru Besar PIBG

Lembaga Pengelola Sekolah

Lembaga Tatatertib

Guru-guru Penolong Kanan

Penyelia Petang

Ketua Bidang

Guru

Guru

Guru

Guru

Kakitangan sokongan

Kakitangan sokongan

13

CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN SEKOLAH


Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Sekolah

Pengarah Bahagian Sekolah

Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum

Pengarah Bahagian Buku Teks

Pengarah Bahagian Sukan

14

JABATAN
PENDIDIKAN KHAS

15

CARTA FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN KHAS

Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas

Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Khas

Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Khas

Pengarah Latihan & Khidmat Bantu

16

FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN KHAS Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas

Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aspek-aspek yang berkaitan; perancangan dan pengurusan dasar, pengurusan kurikulum, pengurusan kokurikulum, pengurusan murid, pembangunan, penyenggaraan dan perolehan, latihan dan perkembangan staf, khidmat sokongan, pengurusan dan pentadbiran, dan pengurusan kewangan bagi murid-murid kurang upaya.
17

FUNGSI JABATAN PELAJARAN NEGERI

PENGARAH PELAJARAN NEGERI

Jabatan Pelajaran Negeri adalah bertanggungjawab: melaksanakan dasar pendidikan Malaysia serta menyelaraskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum, sukatan pelaqjaran, kokurikulum, pinjaman buku teks, perpustakaan, pendidikan radio dan tv, majlis sukan sekolah-sekolah, bantuan kewangan, pembangunan , penempatan, guru serta pencalonan guru untuk latihan dan pelbagai kursus. Diperingkat daerah pula diketuai oleh Pegawai Pelajaran Daerah yang bertanggung jawabdidalam semua hal pentadbiran dan semua sekolah di satu-satu daerah
18

19

Anda mungkin juga menyukai