Anda di halaman 1dari 140

MODUL PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

PIM 3101


PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR)


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,
BLOK 2200, PERSIARAN APEC,
CYBER 6, 63000 CYBERJAYA

Berkuat kuasa pada Jun 2011
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.


Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan
saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung
warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu,
dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif, dan berdisiplin.Cetakan Jun 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak
ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa
mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan
dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran
Malaysia.ii

Cetakan Jun 2011
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran MalaysiaMODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN
PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT
PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI
MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN.

MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM
TERSEBUT.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru
I
Panduan Pelajar vi - viii
Pengenalan ix
Tajuk Pembelajaran
Tajuk 1 : Sejarah Pendidikan Islam Zaman
Rasulullah dan Khulafak Ar- Rasyidin
1.1 Sinopsis
1.2 Hasil Pembelajaran
1.3 Kerangka Tajuk
1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam
1.4.1 Zaman Rasulullah SAW
1.4.2 Pendidikan Islam di Madinah
1.3.3 Pendidikan Islam Zaman Khulafak
Ar Rasyidin
1 - 8

Tajuk 2 : Perkembangan Pendidikan Islam di
Malaysia
2.1 Sinopsis
2.2 Hasil Pembelajaran
2.3 Kerangka Tajuk
2.4 Perkembangan Pendidikan Islam di
Malaysia
2.4.1 Zaman Kerajaan Melayu Melaka
2.4.2 Zaman Penjajahan
2.4.3 Sistem Pendidikan Pondok
2.4.4 Pendidikan Islam Selepas
Merdeka
2.4.5 Institusi Pendidikan Islam di
Malaysia Selepas Merdeka
9 21


KANDUNGAN
MUKA SURAT
ii

Tajuk 3 : Asas-asas Pembinaan Kurikulum
Pendidikan Islam Sekolah Rendah
3.1 Sinopsis
3.2 Hasil Pembelajaran
3.3 Kerangka Tajuk
3.4 Konsep dan Matlamat Pendidikan Islam
3.5 Pendidikan Islam dan Sarjana Islam
3.6 Matlamat Pendidikan Islam
3.7 Bidang Pendidikan Islam
3.8 Falsafah Pendidikan Islam
22- 36
Tajuk 4: Analisa Perbandingan Kurikulum Lama dan
Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sekolah
Rendah.

4.1 Sinopsis
4.2 Hasil pembelajaran
4.3 Kerangka Tajuk
4.4 KLSR dan KBSR
4.5 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
4.6 Pengenalan KSSR
37-56
Tajuk 5: Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran.

5.1 Sinopsis
5.2 Hasil pembelajaran
5.3 Kerangka Tajuk
5.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah
5.5. Objektif Pendidikan Islam
5.6 Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam Sekolah Rendah
5.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Islam


57-73
iii

Tajuk 6: Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan
Guru
6.1 Sinopsis
6.2 Hasil pembelajaran
6.3 Kerangka Tajuk
6.4 Konsep Buku Teks
6.4.1 Keberkesanan Buku Teks :
6.5 Buku Panduan Guru
6.5.1 Fungsi Buku Panduan Guru

Tajuk 7: Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF
7.0 Sinopsis
7.1 Hasil pembelajaran
7.3 Kerangka Tajuk
7.4 Pengenlan Program j-Qaf
7.4.1 Konsep Program j-Qaf
7.4 2 Objektif Program j-Qaf
7.4.3 Kepentingan program j-Qaf
7.5 Pelaksanaan j-Qaf

80-92
Tajuk 8: Pengenalan Model-Model Program j-QAF

8.1 Sinopsis
8.2 Hasil pembelajaran
8.3 Kerangka Tajuk
8.4 Pengenalan Model-Model j-QAf
8.4.1 Model KelaS Pemulihan Jawi
8.4.2 Model 6 Bulan Khatam al-Quran
8.4.3 Model Tasmik al-Quran
93- 109
iv

Tajuk 9: Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi
dan Model Kem Bestari Solat

9.1 Sinopsis
9.2 Hasil pembelajaran
9.3 Kerangka Tajuk
9.4 Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi
9.4.1 Takrif
9.4.2 Matlamat
9.4.3 Objektif
9.4.4 Strategi Pelaksanaan
9.4.5 Agihan Tugas
9.4.6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran
9.4.7 Penilaian
9.5 Konsep Program Bestari Solat
9.5.1 Konsep
9.5.2 Objektif
9.5.3 Langkah-langkah pelaksanaan
9.5.4 Jawatankuasa Pelaksana
9.5 5 Peruntukan Kewangan
9.5.6 Lantikan Fasilitator
9.5.7 Cadangan Jadual Aktivitii
9.6 Penutup

94-120
Tajuk 10: Pelaksanaan Program Pendidikan Islam
Enam Bulan Pertama Tahun Satu

10.0 Sinopsis
10.1 Hasil pembelajaran
10.3 Kerangka Tajuk
10.4 Program Pendidikan Islam Enam Bulan
10.4.1 Objektif
10.4.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu
121-128
v
Pembelajaran
10.4.3 Langkah Pengajaran
10.4.4 Tindakan Susulan
10.4.5 Harapan

Bibliografi 129
Panel Penulis Modul 130
Ikon Modul 131


viPENGENALAN

Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan
pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin
kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun
meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah
kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk
menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.


PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang
pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.
Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras
pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan
mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai
peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.


SASARAN KURSUS

Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut
Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program
Pensiswazahan Guru (PPG).


JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam
pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah
seperti dalam Jadual 1:
PANDUAN PELAJAR
vii
* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.SUSUNAN TAJUK MODUL

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk
bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.
Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat
semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang
apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.
Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih
membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau
menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh
berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat
masalah berhubung dengan modul ini.

IKON

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar
pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.Aktiviti-aktiviti Pembelajaran
Agihan Jam pembelajaran
Mengikut Kredit Kursus
3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit
Tanpa
Amali
(3+0)
Ada
Amali
(2+1)
(1+2)
(0+3)
Tanpa
Amali
(2+0)
Ada
Amali
(1+1)
(0+2)
Tanpa
Amali
(1+0)
Ada
Amali
(0+1)
Membaca modul
pembelajaran dan
menyiapkan latihan /
tugasan terarah / amali

70

60

70

62

70

65
Menghadiri kelas interaksi
bersemuka (5 kali)
10 10 5 5 5 5
Latihan Amali* - 10 - 8 - 5
Perbincangan Atas Talian 7 7 5 5 5 5
Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15
Ulangkaji 10 10 10 10 5 5
Amali/Peperiksaan 2 2 2 2 2 2
Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40
viii
PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.
Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan
bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga
perbincangan


Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan
diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke
perpustakaan.

2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri
pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca
modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang
dicadangkan.

3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira
sasaran pembelajaran anda.

4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.
Teliti maklumat yang diterima.

6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-
bahan yang bermakna.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.


ix

Pengenalan

Modul ini membincangkan mengenai Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam
Pendidikan Rendah di Malaysia. Kursus ini mencakupi tajuk sejarah Pendidikan
Islam di zaman rasulullah, zaman khulafak dan selepasnya, zaman sebelum
merdeka dan selepas merdeka. Perbincangan dilanjutkan dengan menyentuh
aspek matlamat, falsafah dan objektif pembinaan kurikulum Pendidikan Islam di
Malaysia dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru
Sekolah Rendah (KBSR).

Bidang-bidang pengajian seperti Asuhan Tilawah al-Quran, Asas Ulum
Syar`iyyah, Adab dan Akhlak Islamiah dan Jawi. Bidang-bidang pengajian
tersebut diterjemahkan dalam bentuk Buku Teks yang memerlukan para guru
memahami fungsi, kepentingan dan kemahiran-kemahiran yang terkandung di
dalamnya. Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia dimantapkan lagi dengan
pengenalan pelaksanaan program j-QAF yang merupakan program sokongan
dan pemantapan kepada pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam. Bagi
memantapkan pelaksanaan program j-QAF, lima model telah disediakan oleh
pihak Kementerian Pelajaran iaitu;
i. Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii.Model Tasmik al-Quran
iv.Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi, dan
v. Model Kem Bestari Solat

Modul ini diagihkan kepada 10 tajuk-tajuk kecil. Setiap topik disusuli dengan
pengenalan ringkas mengenai topik berkenaan, pernyataan hasil pembelajaranm
kerangka tajuk dan isi pembelajaran. Setiap pelajar kehendaki membaca isi
pembelajaran berkenaan dan dikehendaki menyelesaikan soalan-soalan tugasan
yang disediakan. Para pensyarah perlu memastikan soalan-soalan perbincangan
dikuasai oleh pelajar dengan baik. Secara tidak langsung, aktiviti sebegini akan
memantapkan kefahaman pelajar berkaitan topik yang dibincangkan.
(KOD DAN NAMA KURSUS)


TAJUK 1 (TAJUK KURSUS)

SINOPSIS

HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI)

KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai
seperti contoh di bawah)

KANDUNGAN ISI
(Panduan: aktiviti-aktiviti boleh disediakan untuk membantu pelajar
memahami tajuk tertentu, dan 2 latihan ( pengetahuan dan aplikasi)
boleh diberikan pada akhir modul untuk menguji kefahaman pelajar.
Jawapan aktiviti / latihan boleh dihantar kepada pensyarah untuk
semakan melalui emel, OLL atau serahan ketika berkursus di IPG.
Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai
bahan bukti. Aktivit dan latihan yang diberi perlu mengambil kira
beban pembelajaran pelajar.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATATAN:

1. ISI PELAJARAN SETIAP TAJUK PERLU MELIPUTI 4 PERKARA DI ATAS.

2. LAYOUT SETTING MENGIKUT KETETAPAN YANG BERIKUT:
a) FONT : ARIAL
b) SAIZ FONT : TAJUK UTAMA 14
SUB TAJUK 12
ISI KANDUNGAN 12
c) SPACING : 1.5
3. BOLEH MENGGUNAKAN IKON YANG DILAMPIRKAN.

viii


Nama Kursus : Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Kod : PIM 3101

Bilangan
Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
Jam
Kredit
Catatan
1
Pendaftaran Dan
Taklimat
11 Jun 2011
2

Topik 1:Perkembangan
Pendidikan Islam

Zaman Rasulullah s.a.w
Pendidi Islam Di Madinah
Zaman Khulafa al-Rasyidin

6
25 Jun 2011
Topik 2:Perkembangan
Pendidikan Islam di
Malaysia Hingga kini
Zaman Sebelum Merdeka
Zaman Kerajaan Melayu
Melaka
Zaman Penjajahan
Sistem Pendidikan
Pondok
Zaman Selepas Merdeka
Institusi Pendidikan Islam
di Malaysia Selepas
Merdeka
6
3

Topik 3: Asas-Asas
Pembinaan Kurikulum
Pendidikan Islam
Sekolah Rendah.

Kurikulum Pendidikan Islam
Konsep
Matlamat
Falsafah


2
30 Julai 2011
Topik 4: Analisa
Kurikulum Lama dan
Kurikulum Baru
Pendidikan Islam
Sekolah Rendah dan
Pengenalan Kurikulum
Standart Sekolah
Rendah.

Kurikulum Lama Sek Rendah
Pengenalan
Pengurusan Bilik Darjah
KLSR
Ciri-ciri bilik darjah tradisi
Pengujian dan Penilaian
dalam KLSR
Kurikulum Baru Sek Rendah
Matlamat dan Objektif
KBSR
Prinsip dan Ciri KBSR
Pelaksanaan KBSR
Pengurusan Bilik Darjah
KBSR
Pengujian dan penilaian
dalam KBSR
Fokus dan Struktur KBSR
Kekuatan dan
Kelemahan KBSR
Pengenalan KSSR
4

AGIHAN TAJUK

ix
Bilangan
Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
Jam
Kredit
Catatan
4
Topik 5: Analisis
kandungan Sukatan
Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam
KBSR
Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam
Matlamat
Bidang

Huraian Sukatan Pelajaran
Matlamat
Kandungan
Fokus


6
20 Ogos 2011
Topik 6: Pengenalan
Buku Teks dan Buku
Panduan Guru dan
kaitan dengan sukatan
pelajaran
Konsep Buku Teks
Keberkesanan Buku Teks
Buku Panduan Guru
Fungsi Buku Panduan Guru
Keberkesanan Buku
Panduan Guru

6

5


Topik 7: Pengenalan
Pendidikan Islam
Program j-QAF

Objektif
Konsep
Matlamat
Kepentingan j-QAF
Pelaksanaan Program j-QAF

3
24 Sep 2011
Topik 8: Pengenalan
Model-model dalam
program j-QAF
Model Kelas Pemulihan Jawi
Model 6 bulan Khatam Al
Quran
Model Kelas Tasmik Khatam
Al Quran

4
6
Topik 9: Model-model
dalam program j-QAF
dan pelaksanaannya

Model Peluasan Bahasa Arab
Komunikasi
Model Kem Bestari Solat2 1 Okt 2011
x
Bilangan
Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
Jam
Kredit
Catatan
Topik 10: Pelaksanaan
Program Pendidikan
Islam Enam Bulan
Pertama Tahun Satu

Latarbelakang Program
Konsep Program
Objektif
Kumpulan Sasaran
dan Waktu
Pembelajaran
Langkah Pengajaran
Tindakan Susulan
Harapan
6

JUMLAH45


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
122
BIBLIOGRAFI

Abdullah Basmih, (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran
Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur

Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh, (1991) Kursus Qari dan Qariah , Cetakan ke 18,
Terbitan Pustakan Aman Press , Kota Bharu, Kelantan

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi ( 1997),
Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Mohd. Saleh, Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi
Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam, Selangor : Oxford Fajar sdn. Bhd.

Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam, (2011)
Edisi Kedua, Shah Alam , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.


Ee Ah Meng, Pedagogi 1 , Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 )
( 1997 ) Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng, Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah,
( Semester 1 ) ( 1996 ), . Shah Alam, Selangor: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.


Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Dasar, Perlaksanaan dan
Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004).

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan Model-
Model Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).


Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah

Kementerian Pendidikan Malaysia,Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa dan
Pustaka.2002

Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Islam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Dewan Bahasa
dan Pustaka 2002.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Teks Pendidikan Islam, Tahun 1- 6


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
123
Mok Soon Sang, Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ), Kuala Lumpur :
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..

Mok Soon Sang , Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994),
Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Bhd .www.sabah.edu.my
www.ppdhl.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.Arab
www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdfail
www.4shared.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.html
www.bpi.edu.my
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
124IKON


Rehat

Perbincangan

Bahan Bacaan

Buku Rujukan

Latihan

Membuat Nota

Senarai Semakan

Layari Internet

Panduan Pengguna

Mengumpul Maklumat

Tutorial

Memikir

Tamat

PIM3101
PengenalanKurikulumPendidikanIslam(SR)


16

PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
(PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH)
PIM3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR)

NAMA KELAYAKAN

Dr NORIATI BINTI A. RASHID
Ketua Penolong Pengarah
Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia


Kelulusan:
PhD.(Sosiolinguistik), UM
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan), UM
B.A. Hons.(Geografi & Bahasa Melayu), UM
Dip. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu),UM
EN. OTHMAN BIN LOMAN
Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Malaysia

Tel:016-2737473
othmalok@yahoo.com


Kelulusan:
B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran dan al-
Sunnah), UKM.
Sijil Guru Perguruan Khas (Qiraat dan
Tarannum) IPIS.
Sijil Perguruan Asas IPIS

Pengalaman:
Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra
Perkhidmatan Sekolah Rendah).
Pensyarah IPG 4 tahun.
Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun
Guru Sekolah Menengah 16 Tahun
Guru Sekolah Rendah 2 Tahun
DR RIDZUAN BIN AHMAD
Pensyarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Sultan Abdul Halim
Jalan Kuala Ketil
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

drridzuan3190@gmail.com


Kelulusan:
Ph.D ( Pengajian Islam),USM
M Ed. (Pengurusan dan Pentadbiran), UTM
B.A. Hons. (Pengajian Islam), Uni Al-Azhar,
Kaherah
Dip. Pendidikan (Pendidikan Islam), MPI

Pengalaman:
Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
IPSAH (13 tahun)
Panel Penggubal Kurikulum Pengajian/
Pendidikan Islam KPLI (R), KPLI(j-QAF), dan
KDPM SABK
Panel Penggubal Modul LPBS/KDC
KPLI (R), KPLI(j-QAF) dan KDPM SABK
PN HJH AFIFAH BT ABU BAKAR
Pensyarah
Institut Perguruan Guru
Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

afifah_abu_bakar@yahoo.com


Kelulusan:
M. Ed. USM (1999)
B.A. Hons. (Pendidikan Islam), UM (1988)
Pengalaman:
Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
IPSAH (17 tahun)
Guru Sekolah 6 tahun
Panel Penggubal Modul LPBS/KDC-KPLI (R),
KPLI(j-QAF), KDPM SABK.
PIM3101
PengenalanKurikulumPendidikanIslam(SR)


16


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
1

TAJUK 1

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH
SAW DAN ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN1.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 1. Tajuk-tajuk dalam unit ini
membincangkan tentang perkembangan Pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW.
Bermula dari kebangkitan baginda di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah
sehinggalah kewafatan baginda saw merangkumi pusat penyebaran ilmu, peringkat
pengajian, institusi pengajian, method pengajian dan kurikulum. Diteruskan pada zaman
Khulafa al-Rasyidin dimana Pendidikan Islam berkembang luas ke serata alam dalam
pelbagai bidang.


1.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menghuraikan sumber metodologi dan pusat Pendidikan Islam pada zaman
Rasulullah
ii Anaslis kurikulum zaman Rasulullah SAW
iii Menjelaskan metodologi, sumber dan pusat Pendidikan Islam pada zaman
Khulafa al Rasyidin.
iv Menganaslis kurikulum zaman Khulafa al-Rasyidin.1.3 Kerangka Tajuk


Pendidikan Islam Pada
zaman Rasulullah SAW
SEJARAH
PENDIDIKAN ISLAM
PADA ZAMAN
RASULULLAH SAW

Pendidikan Islam pada
zaman Khulafa al-Rasyidin
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
2
1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam

1.4.1 Zaman Rasulullah SAW

Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW. memperlihatkan tahap-tahap kemajuan,
pemikiran yang berubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikan
tersebut memperlihatkan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam yang
berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliah arab yang berasaskan pemikiran logik
dan matlamat keduniaan semata-mata.

Perbincangan mengenai pendidikan Islam pada peringkat ini, merangkumi skop
perkembangan Pendidikan Islam pada period Makkiyah berlaku secara rahsia, dan
period Madiniyyah iaitu pada tahap terbuka. Bagaimanapun pemikiran pendidikan yang
berlangsung pada zaman Rasulullah SAW. adalah berkisar di sekitar pembentukan
individu mukmin dalam rangka pembentukan masyarakat Islam dan bukan seperti
pemikiran pendidikan yang berlangsung dalam falsafah pendidikan moden yang ada
sekarang.

Ibn Khaldun meriwayatkan sebelum kedatangan Islam penduduk Semananjung Tanah
Arab adalah buta huruf, hanya sebilangan kecil sahaja di antara mereka yang tahu
membaca dan menulis. Menurutnya orang yang belajar menulis di Hirah ialah Sufyan
bin Umaiyyah dan mempelajarinya dari Aslam bin Sidrah, Menurut sejarah orang yang
mula-mula mengajar menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di Tanah Arab
ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qura. Ia telah berusah memberi pelajaran
kepada beberapa orang penduduk negeri itu. Semenjak dari itulah tersibarnya
kemahiran tulis menulis dan membaca di Semananjung Tanah Arab, bagaimanapun
proses perkembangan tersebut berlaku secara lambat, sehinggalah kedatangan Islam.

Kedatangan agama Islam membawa perubahan besar terhadap bidang ilmu
pengetahuan dan pendidikan terutama mengenai pelajaran tulis menulis dan membaca.
Situasi demikian adalah menurut inspirasi al-Quran sebagai wahyu Allah yang mula-
mula kepada RasulNya. Perintah membaca seperti dalam wahyu pertama
perintah Allah supaya menulis dan membaca adalah untuk melepaskan diri mereka
daripada kongkongan kejahilan dan kemunduran dalam semua bentuk kehidupan.
Menerusi pembacaan atau pemilikan ilmu manusia dapat melibatkan diri dengan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
3
pelbagai proses kemajuan dan kematangan seperti proses pengenalan (cognition)
ingatan (memory) pengamatan (perception) pengucapan (verbalization) pemikiran
(reasoning) daya kreatif (creatibity) dan sebagainya untuk mencapai kesempurnaan dan
kebahgian.

Pembacaan juga dapat menyingkap tabir kejahilan, yang sentiasa menghalang manusia
bagi mengenal Tuhan yang sebenar. Dengan membaca manusia sudah didorong
kepada rasa ingin tahu atau ingin memahami hakikat kejadian yang sebenar.
Berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa Pencipta Alam, dapat mengenali dan
menginsafi diri sendiri. Menerusi pembacaan atau berilmu merupakan alat yang unik
bagi mencapai tahap iman yang sebenar yang boleh mendorong kepada melaksanakan
tanggungjawab untuk mencapai kebahagian hakiki di dunia dan di akhirat. Bagi
menyelaras dan memantapkan penyibaran Islam yang berasaskan aqidah, syariah dan
akhlak Rasulullah SAW. dipertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan
dan pendidikan Islam kepada umatnya. Baginda bertanggungjawab menyampaikan
ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Sebagai langkah pertama
baginda memperkenalkan pembacaan al-Quran dan asas-asas di samping pelajaran
tulis menulis dan membaca sebagai alat utama bagi mencapai ilmu pengetahuan. Al-
Quran sebagai sumber pertama dikuatkan lagi dengan penafsiran yang dilakukan sendiri
oleh baginda Rasulullah SAW. yang berupa percakapan, perbuatan dan pengakuan.

Tahap pendidikan di peringkat awal kebangkitan berlaku semasa di Makah bermula
dengan pengajaran al-Quran khusus kepada kaum keluarga baginda. Hasil daripada
usaha ini Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah telah memeluk
agama Islam dan meyakini ketauhidan Allah.

Di kalangan sahabat baginda yang menerima terus pengajaran daripada baginda
Rasulullah SAW. ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. Melalui perantaraan Abu Bakar,
Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan,
Zubair bin al-Awwam, saad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin
Ubaidullah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi al-Arqam, Fatimah binti al-Khattab,
Said bin Zaid al-Adawi dan lain-lain. Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan
suatu bentuk pendidikan yang mula tersusun. Rumah baginda menjadi pusat
pendidikan pertama dan selepas itu rumah Arqam bin Abi Arqam. Rasulullah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
4
menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada para sahabat dan kaum
muslimin tanpa disembunyikan, seperti firman Allah SWT;.

Og^4C NOcO- 'uggU4
.4` 4@O^q C^O) }g` El))OO
W p)4 - E^> E
=e^^U4 +O4-EcjO _

Wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada
engkau daripada Tuhan engkau, kiranya engkau tidak melakukan demikian,
maka tidaklah engkau menyampaikan risalahNya.
( al-Maidah :67)

Strategi pembelajaran yang dilakukan ketika itu dengan mendengar kuliah daripada
Rasulullah SAW. sendiri secara talaqqi dan musyafahah. Pembelajaran berlaku secara
hafazan iatu menghafaz ayat-ayat al-Quran yang dibacakan dan melalui tunjuk cara.
Seterusnya baginda menyuruh umat Islam atau para sahabat mempraktik, mengamal
dan menghayati isi pelajaran tersebut. Sebagai seorang rasul dan guru telah mendidik,
melatih dan memandu pengikut-pengikutnya dengan penuh mesra dan perasaan kasih
sayang. Beliau mendidik dan memandu mereka bukan sahaja dari segi pengetahuan
(kognitif) malah dari segi sikap, peribadi dan tingkahlaku dengan memperlihatkan
contoh-contoh dan tauladan yang dilakukannya sendiri.

Selepas turun surah al-Hijr (rujuk ayat 94);

Ayat tersebut memerintahkan Rasulullah SAW. menyebarkan Islam secara terang-
terangan, bermula dari sini pendidikan Islam dilakukan secara umum kepada seluruh
lapisan masyarakat. Pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong, pasar,
kawasan perumahan dan disekitar Kaabah. Kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih
tertumpu kepada pembentukan aqidah tauhid, kerana itu isi pelajaran yang disampai
oleh baginda tertumpu kepada penolakan adat istidat, kepercayaan dan cara beribadat
kaum jahiliah yang mensyirikkan Allah SWT. Pada tahap ini juga perkembangan
pendidikan Islam tersebar ke Habsyah, Jaafar bin Abi talib menerangkan kepada Raja
Habsyah iaitu Najasyi berkaitan dengan Islam dan membaca al-Quran di hadapannya.PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
5

1.3.2 Pendidikan Islam di Madinah

Perpindahan Rasulullah SAW. ke Madinah pada tahun 622 Masihi, membawa
perubahan dan pengertian yang besar terhadap penyibaran dan kestabilan agama
Islam. Kurikulum pendidikan peringkat ini bertukar kepada memenuhi tuntutan
perundangan dan perhubungan antarabangsa. Institusi pendidikan Islam memilih
masjid sebagai tempat menyampai ilmu, sistem halaqah bermula di Masjid dan
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Fungsi masjid mengikut termenologi Islam adalah
sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat, khususnya dalam hal-hal
yang berhubung dengan aktiviti ibadat, pelajaran dan pendidikan. Al-Abrasyi
menyatakan Rasulullah SAW. menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar
mengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat. Situasi masjid lebih bebas
dan sesuai sebagai tempat belajar. Rasulullah SAW. telah mendirikan sebuah surau
yang bersambung dengan masjid tersebut, dikenali sebagai al-suffah. Merupakan
sebagai sebuah sekolah yang membimbing pelajarnya dengan lebih sistematik.
Matapelajarannya termasuklah al-Quran. Asas agama (Aqidah, syariah, akhlak) khat,
sejarah, bahasa. Kurikulum yang diberi merangkumi pendidikan rohani dan jasmani
yang menjadi keperluan kepada individu dan masyarakat.

Struktur pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk

Rajah 1: Struktur Pendidikan Islam di Madinah

i. Pendidikan umum di jalankan oleh Rasulullah SAW. atau para sahabat daripada
Struktur Pendidikan Islam di Madinah
Pendidikan Umum Pendidikan Khusus
Pendidikan Institusi
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
6
Khulafa al-Rashidun. Perlaksanaannya dilakukan dengan penyampaian pidato
selepas sembahyang fardu atu selepas sembahyang jumaat. Kurikulum nya
merangkumi bidang aqidah, syariat, muamalat dan lain-lain. Bidang lain seperti
menunggang kuda, bermain pedang, berenang, bergusti dan lumba lari.

ii. Pendidikan khusus: pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang
diberikan oleh baginda kepada orang-orang yang tertentu tanpa mengira tempat
atau masa. Sahabat-sahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib, Abu Bakar as-
Siddiq, Abu Hurairah dan lain-lain adalah di antar orang yang sering mendapat
pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung.

iii. Pendidikan Institusi: Merupakan intisari Pendidikan Islam pada peringkat
Madinah. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendiakawan Islam pada
masa selanjutnya.

1.3.3 Pendidikan Islam Pada Zaman Khulafa Al-Rasyidin


Modul ini akan membincangkan sejarah pendidikan Islam pada zaman pemerintahan
Khulafa al-Rashidin (11H/623M 40H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat
Rasulullah SAW. bertindak sebagai Uli al-Amr memelihara kesetabilan dan keselamatan
negara bahkan memberi penekanan yang begitu intensif terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan pendidikan Islam. Para sahabat telah menumpukan perhatian
mendidik disamping pada masa yang sama mentadbir negara.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab (634-644 Masihi) seluruh
Semenanjung Tanah Arab, Parsi, Sham dan Mesir serta beberapa wilayah Islam yang
ditakluki, tidak terdapat sebuah kampong pun di daerah tersebut melainkan
dibangunkan masjid sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran dan
pendidikan Islam.

Pusat pentadbiran Khulafa al-Rashidin masih lagi dibuat di Madinah sebagai lanjutan
pusat pentadbiran Nabi SAW. Pada zaman ini para sahabat nabi seperti Abdullah bin
Umar, Zaid bin Thabit dan lain-lain masih aktif menyambung perjuangan Rasulullah
SAW dalam bidang keilmuan Islam khasnya Fekah dan Tauhid. Bersumberkan al-
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
7
Quran dan ajaran sunnah Nabawi, para sahabat meneruskan proses pengajaran dan
pembelajaran kepada kaum muslimin.
Tahun-tahun pemerintahan khulafa al-Rashidin dipenuhi dengan pelbagai cabaran
seperti masalah arridah, ancaman Quraisy Makkah, Rom, Parsi, Yahudi dan kaum
Nasrani, bahkan juga ancaman dari dalam yang dibuat oleh kaum munafikin. Semua
masalah itu dapat diatasi bahkan proses pendidikan Islam semakin berkembang luas ke
serata alam dalam pelbagai bidang serta lahir pula tokoh-tokoh ilmu yang terbilang pada
zamannya.

Para sahabat yang terdiri daripada Sayidina Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali adalah
orang yang mewarisi risalah Rasulullah SAW. Mereka bukan sahaja menyambung
usaha-usaha yang telah diatur oleh Rasulullah SAW bahkan melangkau lebih jauh lagi
ekoran pertambahan umat Islam dan keluasan wilayah Islam.

Sebagai contoh di zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (11H 13H) di samping
memelihara keutuhan negara dari berlakunya kehancuran, akibat tindakan liar orang-
orang munafik dan musuh-musuh Islam, beliau amat memberi perhatian berat terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja menggalak umat Islam supaya
mempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah bahkan bertindak mengumpul dan
menulis semula ayat-ayat al-Quran di dalam sebuah Mashaf. Dengan alasan kitab suci
al-Quran dapat diedarkan ke seluruh wilayah Islam yang terletak jauh dari wilayah
pentadbiran kerajaan Islam Madinah.

Manakala khalifah Umar al-Khattab memberi perhatian yang sama terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Ahli-ahli sejarah menyatakan,
seluruh Semenanjung Tanah Arab, Farsi, Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaan
Islam pada masa pemerintahannya. Dikatakan tidak terdapat sebuah desa pun yang
tidak didirikan masjid dan surau sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat
pelajaran dan pendidikan Islam. Beliau memberi penekanan yang serious terhadap ilmu
pengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat, di samping
menekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang,
menunggang kuda memanah, matematik dan kemahiran berfikir (mantik). Galakan
tersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah,
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
8
anataranya dengan menyebut: Ajarlah anak-anak kamu berenang, menunggang kuda
dan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah.

Begitu juga berlaku pada masa khalifah Uthman Ibn Affan, beliau menegaskan
mengenai pembukuan al-Quran dan penulisanNya, beliau telah melantik sahabat-
sahabat untuk menulis dan membukukan al-Quran. Dengan usaha beliau itu, dapat
menyelamatkan pembacaan al-Quran mengikut Rasm Uthmani.
Rajah: Peringkat Pendidikan Islam di zaman khulafa al-Rashidin dan Umaiyah
Anda boleh rehat kemudian sila teruskan pembacaan

Peringkat Pendidikan
Formal Informal
Menengah
Rendah Menengah
Kuliah Tinggi
Tempat Rumah Masjid
Awam Sahabat


Membaca Al-Quran
Menulis Tafsir
Membaca al-Quran Hadith
Hafazan Fiqh Aqidah
Fardu Ain Akhlak
Sastera Syariat
Sukan
Kurikulum

Kurikulum
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
9
anda untuk unit seterusnyaPIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
121

TAJUK 10
Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam
Bulan Pertama Tahun Satu


10.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran
dalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yang
membincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR
( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagai
KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). Kurikulum Pendidikan Islam di
Malaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart Sekolah
Rendah).


10.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam
Enam Bulan Pertama.

ii Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program
Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.

iii Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program
Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
122
10.3 Kerangka Tajuk10.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan
KBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolah
kebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakan
kaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.
Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP.5206/3/60 Jld.3 (4)
yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedah
Iqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah. Dalam jangka masa 6 bulan tersebut
murid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran.

Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-Quran
KBSR dan KBSM dilakukan. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4.1 Jld. 2 (4)
bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baru
perlaksanaan tersebut antaranya:

Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama
persekolahan. Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada
penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
123
Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu
yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman,
Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian
Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas.

Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan
pemulihan dan pengayaan secara berterusan.

Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti
pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di
semua peringkat rendah dan menengah.

Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di
peringkat sekolah.

Aktiviti-aktiviti khusus, latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk
pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik
darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan
penguasaan kemahiran tersebut.

10.4.1 Objektif

Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid
menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal
persekolahan.

Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan
pertama tahun satu.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
124

Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`, sekaligus membantu
murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul.

Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang
berat di peringkat ini.

Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar
murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya.

Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu
mengikut surat siaran yang diedarkan.


10.4.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran

Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan
dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003.

Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah
seperti berikut:
i. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu)
ii. Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu)
iii. Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)

Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1, Buku
Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut
Sukatan Pelajaran Jawi KBSR.PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
125
10.4.3 Langkah Pengajaran

Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti, kualiti
pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang.

Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti
satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau
individu. Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil, adalah lebih
berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu. Tetapi
sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh
mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan
pembelajaran.

Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan
pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini.

Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan
selepas tiga bulan pengajaran dijalankan. Penilaian ini hendaklah
menggunakan borang penilaian yang dilampirkan.

Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya
merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir.

Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam
tempoh tersebut, pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang
cicir.

Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan
hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al-
Quran dengan baik, membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih
serta beradab.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
126
10.4.4 Tindakan Susulan

Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi
memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap
kejayaan yang diharapkan. Pemantauan ini adalah bertujuan memberi
bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek
pelaksanaan.

Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan
laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta
kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran
dijalankan. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan
Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.

Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid
dalam Tilawah al-Quran, Pelajaran Jawi dan perkembangan lain. Contoh
borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Laporan tersebut hendaklah
dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan
Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam
dan Moral Negeri.10.4.5 Harapan

Mudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkan
hasil yang diharapkan. Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran amat diharapkan. Malah kejayaan program ini banyak bergantung
kepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi. Peranan Jurulatih
Utama (JU) hendaklah distrategikan bagi memaksima penyaluran dan
penyampaian maklumat kepada semua guru-guru Pendidikan Islam.
Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalah-
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
127
masalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secara
berkesan..Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.
1. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model Perluasan
Bahasa Arab Komunikasi di sekolah anda.

2. Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapat
membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didik
anda.

3. Bincangkan dalam kumpulan , bagaimanakah peranan anda sebagai guru
Pendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan program
Kem Bestari Solat di tempat anda bertugas.

4. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlu
membuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun
satu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatam
Al Quran.LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
128
RUJUKAN

Abdullah Basmih, (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran
Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur

Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh, (1991) Kursus Qari dan Qariah , Cetakan ke 18,
Terbitan Pustakan Aman Press , Kota Bharu, Kelantan

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi ( 1997),
Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Mohd. Saleh, Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi
Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam, Selangor : Oxford Fajar sdn. Bhd.

Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam, (2011)
Edisi Kedua, Shah Alam , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.


Ee Ah Meng, Pedagogi 1 , Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 )
( 1997 ) Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng, Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah,
( Semester 1 ) ( 1996 ), . Shah Alam, Selangor: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.


Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Dasar, Perlaksanaan dan
Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004).

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan Model-
Model Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).


Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah

Kementerian Pendidikan Malaysia,Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa dan
Pustaka.2002

Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Islam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Dewan Bahasa
dan Pustaka 2002.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Teks Pendidikan Islam, Tahun 1- 6PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
129

Mok Soon Sang, Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ), Kuala Lumpur :
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..

Mok Soon Sang , Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994),
Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Bhd .www.sabah.edu.my
www.ppdhl.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.Arab
www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdfail
www.4shared.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.html
www.bpi.edu.my


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
130
TA


3.0

Semo
topik-
meng
Islam
perka
peng
di Ma


3.1

Pada

i
ii
iii
iv.


3.2

AJUK 3
Sinopsis
oga anda te
-topik beriku
genai konse
m mengenai
ara-perkara
gubalan ku
alaysia.
Hasil pem
a akhir tajuk
Menghura
Menghura
Menjelask
Mengena
Kerangka
Ko

Asas-Asas
Sekolah Rerus bersem
utnya. Dalam
p, matlamat
matlamat da
tersebut t
rikulum Pen
mbelajaran
ini, pelajar-p
aikan konse
aikan matlam
kan falsafah
l kompenen
a Tajuk
onsep
s Pembinaa
Rendah.
mangat untuk
m tajuk ini,
t dan falsafa
an falsafah P
telah menja
ndidikan Islam
pelajar dihar
p atlamat da
mat Pendidik
dan hasrat
pembentuk
PE
22
an Kurikulu
k mengkaji
beberapa a
ah Pendidika
Pendidikan I
adi kerang
m untuk digu
rapkan dapa
an falsafah
kan Islam da
pengubalan
an Kurikulum
KURIKUL
NDIDIKAN
Matla
Pengenalan K
um Pendidi
dan memah
aspek pentin
an Islam. Pe
Islam turut d
ka utama
unakan oleh
at:
Pendidikan
ari perspektif
n Kurikulum
m pendidika
LUM
NISLAM
mat
Kurikulum Pend
ikan Islam
hami isi pe
ng yang me
endapat-pen
dibincangkan
dalam pe
h sekolah-se
Islam.
f Sarjana Isl
Pendidikan
an Islam di M

PIM 31
didikan Islam (S

elajaran dala
embincangk
ndapat sarja
n. Berasask
mbinaan d
ekolah Rend
lam.
Islam.
Malaysia.
Falsafah
101
SR)
am
kan
na
kan
an
ah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
23
3.3 KONSEP DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiah, yang pada asalnya membawa makna;
pertambahan, perkembangan dan ketinggian. Perkataan tarbiah berasal dari kata kerja
rabba yang antara maknanya ialah; memperbaiki (islah), memimpin dan mentadbir.
Menurut ahli bahasa, tarbiah bererti membangun sesuatu secara tahap demi tahap
menuju kepada kesempurnaan. Salah satu dari nama Allah ialah ar-Rab kerana yang
mengawal, mengislah, mentadbir dan mengarahkan makhluk kepada kesempurnaan.
Semuanya ini merupakan inti daripada pendidikan. Oleh sebab itu Rabbul Alamin
ditafsirkan sebagai Murabbil Alamin (pendidik seluruh Alam) dan Allah s.w.t. ialah
Pendidik Yang Teragung. Jadi perkataan tarbiah mengandungi dua unsur terpenting;
iaitu pertambahan dan perbaikan (Islah) hingga ke tahap kesempurnaan.

Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting sekali. Ia
menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada Islam dan merupakan satu
ibadat yang besar. Kedudukan dan kepentingan pendidikan itu amat jelas apabila kita
meneliti ayat al-Quran yang pertama diturunkan . Ia tidak dimulai dengan perintah yang
berhubung perkara lain seperti ibadat, tetapi dimulakan degan perintah yang berhubung
dengan pendidikan.

Firman Allah S.W.T.
4O^~- c) El)4O
Og~-.- 4-UE ^ 4-UE
=}=Oee"- ;}g` -U4N ^g
4O^~- El4O4 N4O^-
^@ Og~-.- =^U4 U^)
^j =^U4 =}=Oee"- 4`
uu4C ^)


Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian
makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu
Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar
manusia apa yang tidak diketahuinya.
(Al-`Alaq : 1-5)

Islam tidak melihat pendidikan daripada skop yang sempit. Ia tidak terbatas pada
pendidikan duniawi semata-mata, tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
24
Dalam hubungan ini, Abud (1985) menyatakan bahawa Islam telah membahagikan ilmu
kepada dua kumpulan yang besar. Pertama ialah fardu ain yang dituntut ke atas setiap
orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama.
Kedua, ilmu fardu kifayah iaitu ilmu yang mesti kepada individu tertentu seperti ilmu
pertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran, ekoonomi, kimia, fizik, pembuatan
senjata dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ilmu yang kedua ini menjadi fardu ain
apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya.

Konsep pendidikan yang bersatu (unified) ini berdasarkan kepada konsep ilmu yang
bersepadu (integrated) yang merupakan keistimewaan Islam. Ia berlawanan sekali
dengan aliran pemikiran yang memisahkan ilmu kepada dua bahagian yang tidak dapat
didamaikan, iaitu disebut sebagai theology dan science atau religious knowledge di
Barat.

Pembahagian yang bertentangan ini tidak dapat berlaku dan tidak dibenarkan berlaku
dalam teori pendidikan Islam. Menurut Mohd. Kamal Hassan (1981) isi kandungan
theology dan science dalam Islam tidak bercanggah antara satu sama lain, malah ia
bersifat saling melengkapi dan kedua-duanya lahir daripada pandangan yang satu, iaitu
tauhid. Dalam pendidikan ini, walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu seperti
ilmu aqidah, syariah dan akhlak, namun ia tetap berada dalam satu lingkaran konsep
bersepadu yang membawa keseimbangan antara akal dan wahyu.

3.4 Pendidikan Islam Mengikut Sarjana Pendidikan Islam
Untuk menggambarkan pengertian Pendidikan Islam, dikemukakan beberapa definisi
yang dikemukakan oleh para sarjana Islam. Antaranya adalah seperti berikut:
1. Khurshid Ahmad (1973) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai

satu latihan aqliah, jasmaniah dan ruhiyah bertujuan melahirkan manusia; yang
berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan
yang baik dan warganegara yang berguna.

2. Miqdad Yalchin (1977) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai

proses melaksanakan falsafah Pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya
dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras
dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah supaya sahsiah Islamiah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
25
dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seseorang
muslim, walau bila dan di mana sahaja berada.

3. Hassan Langgulung (1979 ) menegaskan, pendidikan membawa erti:

merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam
masyarakat melalui berbagai-bagai proses. Proses-proses itu pengajaran, latihan
dan indoktrinasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan
pengetahuan dari seorang ke seorang dan latihan ialah membiasakan diri
melakukan sesuatu pekerjaan bagi memperoleh kemahiran sementara proses
indoktrinasi pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh
orang lain. Ketiga-tiga proses tersebut berjalan serentak dalam masyarakat
primitif atau moden.


3.5 Matlamat Pendidikan Islam
Setiap sistem pendidikan mempunyai matlamatnya. Sistem pendidikan bukan Islam
menjurus kepada melahirkan warganegara yang baik, untuk mencapai matlamat tersebut
adalah berbeza antara sesebuah negara dari segi falsafah dan kreteria tersendiri
berasaskan latar belakang sejarah masyarakat, kebudayaan dan sempadan negara.

Sejak akhir-akhir ini muncul pelbagai usaha daripada para penyelidik untuk menentukan
matlamat am pendidikan sesuai dengan makna yang difahami daripada nas-nas al-Quran
dan hadith dan daripada sejarah pemikiran dan pendidikan Islam. Matlamat pendidikan
Islam adalah lebih luas dan syumul, ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik
dan melahirkan insan saleh yang tidak mengenal batas masa, negeri, bangsa sebaliknya
menuju kepada Allah dan alam akhirat. Bagi mencapai martabat insan saleh mestilah
mempunyai sifat taqwa; firman Allah s.w.t. pada ayat:

Ep) 74`4O- E4gN *.-
7^> _
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa.
(al-Hujurat : 13)

Manusia yang bertaqwa ialah orang yang sebenarnya mengabdikan diri kepada Allah
s.w.t. seperti firman Allah s.w.t.;

4`4 e^UE= O}_^- "^e"-4
) p+lu4Og ^)g
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
26
"Sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Ku"
(al-Dhariyyat: 56)

Ibadat yang dimaksudkan di sini ialah merangkumi setiap perbuatan, pemikiran dan
perasaan yang pada keseluruhannya ditujukan untuk mencapai keredhaan Allah S.W.T.
dengan menjaga sempadan yang diredhaiNya dan menjauhkan diri dari segala yang
dimurkaiNya. Objek pendidikan ialah manusia, merupakan makhluk yang mempunyai
tiga unsur utama yang saling berkait antara satu dengan lain iaitu jasad, akal dan roh.


Akal
Ruh
Jasad
Rajah 1: Menunjukkan hubungan di antara jasad, ruh dan akal.

Untuk menjaga kepentingan ketiga-tiga unsur tersebut, perlu diwujudkan aktiviti
pendidikan. Tujuannya ialah untuk memberi kemahiran-kemahiran asas kepada individu
sama ada lelaki atau pun perempuan. Oleh itu, segala usaha untuk membentuk watak
manusia sebagai khalifah di bumi dianggap pendidikan menurut pandangan Islam.
Kelayakan manusia sehingga dilantik menjadi khalifah adalah kerana ia mempunyai
beberapa ciri istimewa seperti:
i. Fitrah : hakikat semula jadi manusia yang baik, bersih dari dosa.
ii. Roh: Unsur yang membezakannya dengan makhluk lain.
iii. Kebebasan kemahuan: dapat menerima dengan kemahuannya sendiri
akan amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain.
iv. Akal: Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.

Matlamat bolehlah diertikan sebagai tujuan atau objektif terhadap sesuatu perkara yang
ingin dicapai. Sesuatu sistem yang akan dilaksanakan mestilah memenuhi matlamat
yang telah dirancang. Prof. Dr. A. Athiyah al-Abrasyi menjelaskan matlamat pendidikan
Islam seperti berikut:

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
27

Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup
dengan sempurna, bahagia, cintakan negara, kuat jasmaninya, sempurna
akhlaknya, teratur pendidikannya, halus dan murni perasaannya, cekap dalam
kerjanya, bekerjasama dengan orang lain, baik bahasanya, tulisannya dan
lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan baik..

Berdasarkan ungkapan di atas, matlamat pendidikan Islam seperti berikut:
i. Mempersiapkan warganegara yang baik.
ii. Membentuk manusia memiliki keperibadian yang unggul
iii. Membekalkan anak didik dengan ilmu pengetahuan
iv. Mendidik manusia ke arah kecemerlangan rohani dan jasmani
v. Membentuk akhlak yang sempurna sebagai manusia yang ideal
vi. Kebolehan dan kecekapan dalam kerja supaya dapat hidup bahagia

Menurut al-Ghazali matlamat pendidikan ialah:
Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan,
bermegah-megah dan berlumba-lumba.

Beliau menekankan matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untuk
membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali Pencipta
dan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah.
Jadi, tujuan pendidikan yang selain daripada taqarrub ilallah adalah tidak tergolong ke
dalam objektif pendidikan Islam.

Ibn Khaldun pula menekankan tujuan keilmuan Islam sebagai tujuan pendidikan Islam itu
sendiri. Katanya ada dua tujuan iaitu:
i. Tujuan Keagamaan.
Pendidikan mestilah membawa individu tersebut kepada mengenal Tuhannya,
dapat beramal untuk akhirat dan dapat menunaikan hak-hak Allah yang menjadi
kewajipan kepadanya.

ii. Tujuan Keilmuan.
Iaitu membawa seseorang kepada kemahiran yang membolehkan individu
tersebut untuk menghadapi kehidupan dunianya.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
28
Apabila kita lihat keterangan di atas, jelas menunjukkan bahawa Ibnu Khaldun
menjelaskan matlamat pendidikan adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia dan
di akhirat, dapat mengimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan hidup manusia.
Ahmad Saleh Jamja'an dalam Naquib al-Attas (1984) mengungkapkan matlamat
pendidikan Islam sebagai:

The aim of Muslim education is the creation of the good and righteous man
who worships Allah in the true sense of the term, builds up the structure
of his earthly life

Kita harus ingat bahawa Islam sebagai al-din yang merangkumi segala aspek
penghidupan, kerana itu matlamat pendidikannya juga tentulah suatu yang ideal, iaitu
untuk memperbaiki hidup di dunia mengikut tujuan hukum syarak. Ini kerana Islam itu
sendiri bertujuan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup.

Mengikut Dr. Muhammad Fadhil al-Jamaly (1966) merumuskan matlamat pendidikan
Islam seperti berikut:
i. Memperkenalkan kepada manusia statusnya di kalangan makhluk dan
tanggungjawab masing-masing dalam hidup mereka di dunia.

ii. Memperkenalkan kepada manusia tentang interaksinya dalam masyarakat dan
tanggungjawab mereka d tengah-tengah sistem masyarakat manusia.

iii. Memperkenalkan manusia dengan makhluk (alam semester) dan membimbingnya
untuk mencapai hikmah Allah dalam penciptaan alam semesta dan memungkinkan
manusia menggunakannya.

iv. Mengajak manusia mengenali Tuhan pencipta alam dan mendorong untuk
beribadah kepadanya.

Al-Buthi menyenaraikan matlamat pendidikan Islam secara umumnya kepada tujuh
matlamat berikut;

i. Mendapat keredaan Allah dengan menjauhi kemurkaan dan siksaan Nya serta
mengabdikan diri dengan keikhlasan keranaNya. Tujuan ini dianggap induk
daripada semua tujuan pendidikan Islam.

ii. Meningkatkan taraf akhlak masyarakat berdasarkan agama yang diturunkan oleh
Allah untuk membimbing manusia ke arah yang diredai olehNya.

iii. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan
agama Islam untuk membimbing masyarakat ke arah yang diredai olehNya.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
29

iv. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan
ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan mengajar manusia akan nilai-
nilai dan akhlak yang mulia.

v. Mewujudkan ketenangan jiwa di samping memiliki aqidah yang teguh, penyerahan
dan kepatuhan yang ikhlas semata-mata kepada Allah s.w.t.

vi. Memelihara bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan sebagai wadah
kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam yang paling menonjol.
Menyebarkan kesedaran agama yang sebenar dan menunjukkan hakikat Islam
sebagai agama yang suci dan agong.

vii. Meneguhkan perpaduan rakyat untuk keamanan tanahair dengan menyatupadukan
mereka dalam satu barisan melalui usaha-usaha menghapuskan perselisihan,
bergabung dan bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kepercayaan
Islam yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Kesimpulannya, dalam konteks terkini matlamat pendidikan Islam mempunyai empat
halatuju iaitu:
i. Melahirkan insan kamil yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh. Orang yang
beriman dan beramal soleh telah dijanjikan oleh Allah s.w.t. dengan kejayaan di
dunia dan di akhirat.

ii. Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang sempurna, berakhlak mulia
dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama
kerana Allah s.w.t. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang
bermaksud:

Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap kamu
bertanggungjawab ke atas pimpinannya. Pemerintah adalah pemimpin, maka
ia bertanggungjawab ke atas rakyat. Seorang lelaki adalah pemimpin, maka
ia bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Manakala seorang
perempuan itu pula adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab terhadap ahli
rumahnya, suaminya dan anaknya. Orang gaji adalah penjaga harta
bendanya, maka ia adalah bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Tiap-
tiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap
pimpinannya."

iii. Menanamkan semangat cintakan Allah agar dapat melaksanakan segala suruhan
dan meninggalkan segala laranganNya. Gemar kepada amal ibadat khusus yang
berpusat di masjid. Patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w.t. Menghormati
ulamak, ibu bapa, orang yang lebih dewasa dan menjamin kebebasan beragama
dikalangan orang yang bukan Islam.

iv. Mengembangkan bakat intelektual secara bebas dan demokrasi kepada kadar yang
paling maksimum. Ini semua berdasarkan bimbingan wahyu untuk mencetuskan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
30
manusia dan menguasai alam ini untuk kebahagian, kemakmuran dan
kesejahteraan manusia sejagat.
Inilah sebahagian daripada matlamat umum pendidikan Islam yang telah digariskan oleh
sarjana-sarjana Islam. Manakala matlamat khas adalah merupakan perubahan-
perubahan yang diingini yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Dengan lain
perkataan, gabungan pengetahuan, penampilan pola-pola tingkah laku, sikap, nilai dan
kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa
terlaksananya matlamat akhir dan umum tidak sempurna perlaksanaannya.

Saleh Samak (1980) menyenaraikan matlamat khas dalam pendidikan Islam seperti
berikut:
i. Mengajar murid-murid didikan agama supaya mengenal Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, memberikan kehidupan dan nikmat dan menyediakan balasan
baik dan jahat di dunia dan akhirat.

ii. Mendidikan jiwa murid-murid sehingga mencetuskan kesedaran beragama yang
mendalam dalam jiwa mereka.

iii. Mendidik jiwa murid-murid supaya beramal dengan akhlak yang terpuji sejak kecil
di samping memandu mereka supaya menghargai kemuliaan tingkah laku dan
beramal dengan tuntutannya.

iv. Menunjukkan murid-murid bahawa semua ajaran agama, baik dari suruhan atau
larangan, adalah bertujuan untuk kebaikan diri seseorang dan faedahnya
terpulang kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindarkan
kejahatan dan perkara yang mudarat bagi diri individu dan masyarakat.

v. Menambahkan pengetahuan murid-murid tentang kelebihan-kelebihan hukum
agama yang berasaskan kepada al-Quran dan al-Hadith.

vi. Memupuk kecenderungan ke dalam jiwa murid-murid perasaan suka mempelajari
al-Quran dan membacanya. Mengajar mereka membaca al-Quran dengan betul
tentang bunyi, baris dan tempat berhenti.

vii. Mengajar hadith-hadith nabi supaya murid-murid mendapatkan pengajaran dari
segi kesopanan, adab dan tingkahlaku.

viii. Mengamalkan teladan yang baik daripada biografi Rasulullah s.a.w. , para
sahabat dan pahlawan-pahlawan Islam yang berjasa.


3.6 Bidang Pendidikan Islam:
Hakikatnya dasar utama pendidikan Islam ialah menjauhkan diri daripada menyekutukan
Allah, seperti yang difahami dari nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya agar tidak
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
31
menyekutukan Allah. Perbuatan syirik merupakan punca segala maksiat, dan tidak ada
pada diri orang yang syirik sifat-sifat mulia dan kehalusan budi. Untuk menjayakan
wawasan tersebut, berasaskan al-Quran dan al-Sunnah kurikulum pendidikan Islam
dijelmakan melalui dua komponen kurikulum iaitu ;
Ulum al Syariah
Pendidikan Al Quran

Kedua komponen ini mempunyai objektif dan falsafahnya bagi melahirkan penghayatan
dan pengamalan Islam pada individu muslim. Bidang-bidang yang dicakupi melalui dua
komponen di atas ialah :

a. Pendidikan Akidah
Ini merupakan pendidikan paling penting bagi pendidikan terhadap kanak-kanak Islam
berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud;
"Setiap anak yang dilahirkan adalah mengikut fitrah, ibu bapalah yang
menjadikan ia majusi, nasrani atau yahudi."

Tujuan pendidikan keimanan ini ialah untuk mendidik anak-anak daripada kecil lagi
dengan pendidikan keimanan, dapat memahami Islam sebagai al-din setelah mereka
dewasa. Mengakui ke Esaan Allah serta mengakui kebesaran dan kekuasaanNya.
Pendidikan keimanan dalam pengertiannya yang lebih luas bukan sahaja
menitikberatkan idea tentang ke-Esaan Allah tetapi juga memberi pengertian terhadap
konsep ilmu, ilmu menurut Islam bersifat sepadu. Memahami konsep tauhid dalam
bentuk ilmu pendidikan membawa kita kepada kefahaman bahawa wujud pembahagian
atau pemisahan antara ilmu mengenai alam sains dan ilmu akhirat (agama) menerusi
konsep tauhid juga kita dapati dalam Islam wujudnya kesepaduan yang harmoni antara
peranan wahyu, ilham, akal dan indera di dalam epistemology Islam.

Manusia sebagai makluk Allah adalah fitrahnya berinteraksi dengan Allah sebagai
Khaliqnya, dengan sesama manusia dan alam. Maka sewajarlah diri manusia
diperlengkapkan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan serta nilai-nilai yang memampukan
dia berbuat demikian dengan akhlak yang sebaiknya, serta syakhsiah yang seimbang
samada ketika menghadapi Allah atau ketika bermuamalah sesama manusia atau ketika
manfaatkan kurniaan Ilahi.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
32

b. Pendidikan Akal
Salah satu dari aspek-aspek pendidikan yang terpenting ialah mendidik akal
sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam ayat pertama surah al-Alaq.
Pendidikan akal dalam ayat yang dijelaskan berlaku dalam keadaan akal yang sentiasa
menerima bimbingan Tuhan. Akal juga merupakan satu unsur yang paling mulia dan
berharga bagi manusia, dengan adanya fungsi akal ini proses pendidikan dapat berlaku
dalam diri manusia. Pendidikan Islam menekankan kepentingan mengisi dan melatih
akal manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), penekanan yang tidak seimbang
boleh melahirkan insan yang tempang, tidak sepadu atau tidak seimbang, yang kosong
jiwanya. Kerana itu kanak-kanak wajib disedarkan akan kewajipan mendekatkan diri
kepada Allah.

c. Pendidikan Jasad
Memberi pendidikan dalam menjaga kesihatan tubuh badan agar terhindar dari segala
jangkitan penyakit.

d. Pendidikan Akhlak/Moral
Kepincangan peribadi generasi muda di negara Islam selalu menjadi bahan perbahasan
pemikir-pemikir Islam. Di Malaysia masalah yang sama juga menjadi bahan
perbincangan yang terpenting berhubung dengan isu-isu pendidikan semasa. Antara
kepincangan yang menonjol ialah keruntuhan akhlak dan penolakan nilai-nilai tradisi
bangsa dan agama serta kecenderungan untuk menerima segala nilai baru tanpa
mengira sama ada ia serasi dengan agama Islam atau tidak. Ini berlaku kerana aliran
liberalisme dan sekularisma yang mendasari sistem pendidikan yang diamalkan tidak
mampu menerapkan secara serentak nilai-nilai ilmu, budi pekerti, keluhuran dan
kemuliaan dalam diri manusia.

Seluruh aktiviti yang terlibat dalam proses pendidikan adalah berupa pembinaan
syakhsiah manusia berakhlak mulia. Pendidikan ini berasaskan tarbiyah imaniyah
kerana sekiranya anak-anak yang dididik dari kecil supaya beriman dengan Allah s.w.t.
terutama menghayati aspek muraqabah yang diharap akan melahirkan akhlak mulia.
Kepentingan aspek ini dapat dilihat daripada beberapa hadith yang bermaksud:

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
33

" Daripada hak seorang bapa terhadap anaknya ialah memperelokkan adab dan
namanya"
(H.R. Baihaqi)

" Tidak ada satu pemberian dari seorang bapa yang lebih baik daripada adab".
(H.R. Tarmizi)

e. Pendidikan Wujdan
Mendidik rohani agar dapat menjalinkan ikatan pertalian yang erat antara manusia
dengan Pencipta dalam semua keadaan dan membebaskan diri manusia daripada
memperhambakan diri kepada kebendaan.

f. Pendidikan Kesihatan
Memberi didikan agar anak-anak menghargai kesihatan serta menjaga kesihatan mental
dan fizikal untuk melahirkan insani muslim yang kuat bagi melaksanakan amanah Allah.


3.7 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Falsafah merupakan komponen yang paling utama dan tertinggi di dalam pendidikan,
kerana bentuk manusia yang ingin dilahirkan adalah bergantung kepada falsafahnya.
Pendidikan diertikan oleh cendikiawan sebagai pemindahan nilai-nilai dari generasi ke
generasi samada ilmu atau kemahiran, sedangkan nilai-nilai ini adalah ditentukan oleh
falsafahnya yang disogokkan melalui sistem pendidikan.

Sarjana Pendidikan Islam mentafsirkan falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang
menentukan tujuan akhir, maksud, objektif, nilai dan cita-cita yang telah ditentukan
terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan dalam proses pendidikan.
Hasan Langgulung (1986) menyatakan falsafah Islam yang telah meletakkan seluruh
prinsip dan norma yang meliputi keseluruhan skop pendidikan. Al-Syaibani (1979)
menjelaskan, falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang dirancangkan dengan hikmah
TUNGGU !!! sebelum anda meneruskan pembacaan ke topik seterusnya,
Sila pastikan anda telah mencatat isi penting topik di atas..
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
34
untuk menjadikan proses pendidikan dan usaha pendidikan bagi suatu bangsa.
Pendidikan juga menyiapkan generasi muda dan warganegara umumnya supaya
beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan oleh Nya.

Kesimpulannya, Falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang bersumberkan falsafah
hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. Falsafah
Pendidikan Islam menentukan keseluruhan tujuan akhir kehidupan dunia akhirat tercapai
dengan jayanya. Falsafah Pendidikan Islam menegaskan bahawa manusia ialah makhluk
Allah dan manusia mempunyai batasan dalam tindakannya. Oleh itu pendidikan ini
merupakan satu aliran falsafah yang berbentuk keagamaan, berusaha menanam
keimanan manusia kepada Allah s.w.t. dalam usaha membangunkan manusia sebagai
insan ciptaan Allah, dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi
dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya.

Sebelum membincangkan hubungan Falsafah Pendidikan Islam dengan falsafah
pendidikan umum hendaklah disedari bahawa falsafah Pendidikan Islam mempunyai
sumbernya yang khusus iaitu al Quran dan al Sunnah. Falsafah pendidikan umum pula
bersumberkan penyelidikan dan pengalaman manusia semata-mata. Walau bagaimana
pun keduanya mempunyai perhubungan atau persamaan dalam beberapa segi yang
berkaitan dengan proses pendidikan.

Perhubungan yang jelas ialah kedua-duanya berusaha mencari dan mendapatkan
hakikat kebenaran yang berkaitan dengan proses pendidikan. Ianya juga sentiasa
membahaskan dan meramalkan tentang perkara yang mungkin mengarah, mengukuh
dan membantu memperkemaskan lagi sistem pendidikan. Falsafah pendidikan umum
juga sama dengan falsafah Pendidikan Islam dalam matlamatnya untuk melahirkan insan
yang baik, berakhlak dan harmonis di samping mempunyai keupayaan untuk membina
manusia yang berguna kepada masyarakatnya.

Walau bagaimanapun berdasar sumber yang khusus, Falsafah Pendidikan Islam lebih
unggul dan mantap kerana falsafah ini bersumberkan al Quran dan al Sunnah yang
diwahyukan oleh Allah. Falsafah pendidikan umum hanya berasaskan pemikiran,
penyelidikan dan pengalaman manusia yang terbatas dan akan berubah dari semasa ke
semasa mengikut citarasa masing-masing. Di samping itu juga, matlamat falsafah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
35
Pendidikan Islam juga lebih unggul dan menyeluruh, yang bertujuan untuk melahirkan
insan yang mulia dan mampu mencapai kebahagiaan bukan sahaja di dunia malah di
akhirat kerana falsafah Pendidikan Islam mengkaji kebenaran dan meletakkan sesuatu
pada yang berhak. Falsafah Pendidikan Islam amat diperlukan bagi tujuan pendidikan
Islam;
I. Membantu merancang pendidikan untuk melahirkan pemikiran yang sihat
terhadap proses pendidikan

II. Menjadi asas terbaik untuk menilai sistem pendidikan negara dalam ertikata yang
menyeluruh

III. Membentuk asas pendidikan khususnya dalam kaedah pengajaran di sekolah,
universiti dan institusi pendidikan yang lain.

IV. Membina suatu identiti sendiri bagi sistem pendidikan negara dengan wujudnya
nilai Islam dalam perkembangan kebudayaan dan masyarakat.

V. Menyelesaikan krisis dan masalah yang timbul dalam sistem pendidikan.

Keperluan untuk menyatakan falsafah pendidikan Islam secara tersurat mula disedari
oleh Jawatankuasa Pengubal Sukatan/kurikulum Pendidikan Islam KBSR. Beberapa siri
perbincangan cendekiawan Islam telah diadakan. Hasilnya pernyataan Falsafah
Pendidikan Islam KBSR dirumuskan seperti berikut:
"Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu,
kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, bagi
membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba
Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat,
alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan
abadi di akhirat."
( Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia )

Penyataan falsafah ini menegaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran di dalam
mata pelajaran pendidikan Islam memberi penekanan kepada :
a. Ilmu dan pengetahuan
b. Kemahiran atau amalan
c. Menghayati Islam
d. Membentuk sikap
e. Membentuk pandangan hidup atau pemikiran Islam
f. Tanggungjawab membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan Negara
g. Mewujudkan kebaikan di dunia
h. Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
36
Berdasarkan Falsafah Pendidikan Islam yang berlandaskan al-Quran dan al Sunnah
dalam membentuk sikap kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah
(pelajar) yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam
sekitar dan Negara ke arah mencapai kebahgian di dunia dan kesejahteraan abadi di
akhirat.
Bersifat
dinamik
Mengimbangi
antara dunia &
akhirat
Bersifat
sejagat
Bersifat
terbuka
Bersifat
membentuk
akhlak
Sesuai
dengan
ajaran
Islam
Cirri-Ciri
Falsafah
Pendidikan
Islam


TA


4.0

Semo
topik-
meng
telah
Kurik
Kurik
pena
buda
(Kurik


4.1

Pada

i
ii
iii
iv

4.2
AJUK 4
Sinopsis
oga anda te
-topik beriku
genai konse
menjadi ke
kulum Lama
kulum Pendi
mbahbaikan
ya kreatif da
kulum Stand
Hasil pem
a akhir tajuk
Menghura
Menjelask
Mengana
Mengena
Kerangka
K

Analisa P
Pendidika


erus bersem
utnya. Dalam
ep, matlama
rangka utam
Sekolah Re
dikan Islam
n. Selaras d
an inovatif, k
dart Sekolah
mbelajaran
ini, pelajar-p
aikan konse
kan skop da
lisis kandun
al pasti elem
a Tajuk
KLSR
Perbandinga
n Islam Sek
mangat untuk
m tajuk ini,
at dan falsa
ma dalam pe
endah (KLSR
di Malaysia
dengan perk
kurikulum Pe
h Rendah).
pelajar dihar
p, matlamat
n bidang ku
gan kurikulu
en-elemen p
KURIKULU
37
an Kurikulu
kolah Renda
k mengkaji
beberapa a
fah Pendidi
enggubalan
R) dan Kurik
a telah mela
kembangan
endidikan Isl
rapkan dapa
dan falsafah
rikulum Pen
um lama dan
penambaika
UMPEND
KBSR
Pengenalan K
um Lama d
ah.
dan memah
aspek pentin
kan Islam.
kurikulum P
kulum Baru
alui beberap
sains dan
am terus dim
at:
h Pendidika
ndidikan Isla
n kurikulum b
an yang terda
DIDIKANIS
R
Kurikulum Pend
dan Kuriku
hami isi pe
ng yang me
Perkara-per
Pendidikan
Sekolah Re
pa fasa pem
teknologi, m
mantapkan m
an Islam.
m.
baru Pendid
apat di dala
SLAM
PIM 31
didikan Islam (S
lum Baru
elajaran dala
embincangk
rkara terseb
Islam sama
endah (KBSR
mantapan d
menggalakk
melalui KSS
dikan Islam.
m kurikulum
KSSR
101
SR)
am
kan
but
da
R).
an
kan
SR
m.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
38

4.3 Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR)

4.3.1 Pengenalan
Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak Negara mencapai
kemerdekaan. Pada tahun 1960, sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah
dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini diketuai oleh
Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Abdul Rahman Talib. Jawatankuasa ini ditubuhkan
bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah
dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan
awal sebelum itu iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Rahman Talib telah
mencadangkan beberapa aspek pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa
pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.
Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang
mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sejak itu,
perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi
pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini.Seterusnya pada
tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. Sekolah umum menggunakan bahasa
Melayu sebagai bahasa pengantar, sementara sekolah jenis umum seperti sekolah
Inggeris, sekolah Cina, dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-
masing. Satu sukatan yang sama diwujudkan untuk semua sekolah.

Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga
tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965), Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga
(1971-1975). Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem
pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Tahap kedua pula
merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia
Pertama. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial
yang timbul dalam tempoh ini. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah
memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial,
kebudayaan dan politik , menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik
dan selesa kepada para pelajar, meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta
melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa, kaum mahu pun
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
39
agama. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan
pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan
ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar
Ekonomi Baru (DEB). Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi
sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa.
Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang
tercetus pada 13 Mei 1969. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat -
matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang
lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat
mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali.


4.3.2 Pengurusan Bilik Darjah KLSR
Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum
Lama Sekolah Rendah ( KLSR ) iaitu sebelum KBSR diperkenalkan. Bilik darjah tradisi ini
merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan
oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Di dalam bilik darjah jenis ini
biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Guru
lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan
kaedah dan strategi tertentu. Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang
digantung dihadapan kelas.

4.3.3 Ciri-ciri bilik darjah tradisi:

1. Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris.

2. Pelajar yang rendah.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran
ditempatkan di hadapan.

3. Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih
berpusat pada guru.

4. Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam
bilik darjah.

5. Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan

6. Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan
oleh guru.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
40
4.3.4 Pengujian dan Penilaian dalam KLSR
Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib, semua murid perlulah lulus
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam, di mana kertas peperiksaan
tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Hal ini bertujuan
untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang
kaum.Selain itu, sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian
buta huruf. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu
huruf. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini.
Peperiksaan LCE juga telah dimansuhkan dan diganti dengan SRP. (1978). Justeru,
peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary
School Entrance Examination (MSSEE), Ujian Penilaian Darjah Lima, Ujian Diagnostik
darjah Tiga, SRP, SPMV dan MCE. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan
peperiksaan bermula pada darjah tiga. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan
pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Sementara itu, mulai
tahun 1967, muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5.
Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam
darjah enam.

Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah
dilaksanakan sejak merdeka, jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa
kelemahan seperti:-
1. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan
antara mata pelajaran atau antara darjah.

2. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Ini
membebankan dan membosankan murid.

3. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama
apabila ada peperiksaan.

4. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Ini
menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih
menarik dan berkesan.PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
41
4.4 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
4.4.1 Matlamat KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi
murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.
4.4.2 Objektif KBSR
Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk
membolehkan untuk membolehkan murid:
i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa
Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;

ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis
dalam bahasa pengantar sekolah;

iii. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya
dalam menyelesaikan masalah harian;

iv. menguasai kemahiran belajar;

v. menguasai kemahiran berfikir;

vi. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan
kedudukannya sebagai bahasa kedua;

vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;
viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;

ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia
dan alam sekitar;

x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;

xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan
rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional;

xii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri;

xiii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap
keusahawanan dan produktiviti;


xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
4.4.3
KBSR
Pend
Rajah
KBSR
menguas
ayat terte

menyakin
akhlak mu

membina

mengemb

mengama
menjadika


Prinsip d
R digubal
didikan Keba
i. Pende
ii. Perke
iii. Pendi
iv. Pendi
h di bawah m
R iaitu;ai kemahira
ntu dalam A
ni asas-asas
ulia;
semangat p
bangkan bak
alkan sikap d
annya asas
dan Ciri KBS
berlandaska
angsaan:-
ekatan Berse
embangan in
dikan yang s
dikan seum
menjelaskan
n membaca
Al-Quran bag
keimanan,
patriotisme;
kat dan krea
dan perlakua
bagi amalan
SR
an prinsip-p
epadu;
ndividu secar
sama untuk
ur hidup.
n cirri-ciri yan
42
, menghafaz
gi murid Islam
mengerjaka
ativiti; dan
an yang berp
n hidup.
prinsip berik
ra menyelur
semua mur
ng menjadik
Pengenalan K
z dan mema
m;
n amal ibad
pandukan n
kut yang s
ruh;
rid; dan
kan modus o

Kurikulum Pend
ahami penge
at dan meng
ilai murni ya
selaras den
operasi pelak
PIM 31
didikan Islam (S
ertian ayat-
gamalkan
ang
ngan Falsaf
ksanaan
101
SR)
fah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
43
4.4.4 Pelaksanaan KBSR
1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia.
1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah.
1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup.
1988 Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi
1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.
Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan
Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada
tahun 1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap
Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka
tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Antaranya
termasuklah isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan
antara satu sama lain. Keduanya ialah dari segi sukatan pelajarannya yang terlalu
banyak sehingga membosankan murid. Yang ketiga ialah guru dan murid terpaksa
menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Aspek keempat ialah
pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan
sebarang bahan bantu lain. Aspek kelima ialah aktiviti kokurikulum dijalankan secara
berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah.

Justeru, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah dilancarkan sepenuhnya pada
tahun 1983. Pada tahun 1993, Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama
baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Namun, hanya perubahan nama
sahaja yang berlaku. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Antara
objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama, murid dapat
menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai
alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Rancangan KBSR juga telah menekankan
penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira.
Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam Kurikulum Baru
Sekolah Rendah dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia,
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
44
murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud
dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borangborang yang sesuai untuk
keperluan seharian. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi
pengajiannya. Di samping itu juga, ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan
individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial (JERIS). Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut
ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. Pengajaran mata pelajaran moral dan
Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran, bukannya terletak
pada guru agama sahaja. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang
komunikasi, bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri
individu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas
yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu, Cina, Tamil dan
Inggeris serta mata pelajaran Matematik. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula
terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian, Nilai dan Sikap serta Komponen
Kemanusiaan dengan Alam. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata
pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang
perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Rekreasi yang
mengandungi mata pelajaran Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani.
Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas, maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan
KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh
dari aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial
selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara
dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem
pendidikan yang tersusun dan bersistematik.

Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab, persatuan, permainan
serta unit beruniform. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum, memahami
budaya kaum lain, mendisiplinkan diri, serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan
kerjasama dengan rakan- rakan yang berlain agama dan budaya. Justeru, penerapan
nilai- nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi
nasional.PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
45
4.4.5 Pengurusan Bilik Darjah KBSR
Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah
sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan
apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah
pada tahun 1988. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika
dibandingkan dengan bilik darjah tradisi.

Dari segi susunan fizikal, kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Ini
kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan
interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. Dari
segi strategi pengajaran,pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar
dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat
digalakkan.

Dari segi bentuk dan kemudahan,di dalam bilik darjah KBSR disediakan ruang
pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu
bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut. Hal ini
menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan
pembelajaran. Berikut dirumuskan cirri-ciri bilik darjah dalam KBSR;

i. Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan

ii. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan
tersendiri.

iii. Menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif

iv. Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar

v. Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan
pelajar

vi. Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif

vii. Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
46
4.4.5 Pengujian dan Penilaian dalam KBSR
Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang
dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Penilaian Darjah 5 pula telah
digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR,
tahun 6. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian
Menengah Rendah(PMR) pada tingkatan tiga, Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau Sijil
Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM). Aspek
penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu
dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis.
Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan.

Daripada aspek penilaian pula, kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara
automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti
kelas pemulihan yang dijalankan.

Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif.
Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu matapelajaran.
Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun, dan ujian bulanan. Penilaian formatif pula
ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab.

4.4.6 Fokus dan Struktur KBSR
KBSR mempunyai dua tahap iaitu;
Fokus Tahap I
i. Penguasaan kemahiran asas berbahasa(mendengar, bertutur, membaca dan
menulis)
ii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira
iii. Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-Quran;
iv. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
47
Fokus Tahap II
i. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;
ii. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;
iii. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain
iv. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;
v. Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran;
vi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-
i. Komunikasi;
ii. Manusia dan Alam Kelilingnya; dan
iii. Perkembangan Diri Individu.
Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada
struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-
i. Kemahiran Asas;
ii. Manusia dengan Persekitaran;
iii. Kesenian dan Kesihatan;
iv. Kerohanian, nilai dan sikap
v. Kemahiran Hidup; dan
vi. Kokurikulum

4.4.7 Kekuatan dan Kelemahan KBSR

Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang
menyeluruh kepada murid-murid. Jadi, oleh yang demikian, kejayaan KBSR ini dapat
dilihat dari segi aspek pencapaian 3M - Membaca, Menulis dan Mengira - kemahiran
belajar dan perkembangan sahsiah.

Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh
Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Laporan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
48
Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam
3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti
kurikulum lama. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah
seperti menyoal, berbincang dan mengeluarkan pendapat . Sebilangan besar murid juga
telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea
utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah, murid-murid KBSR juga
didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran
mereka. Budaya membaca juga memuaskan. Selain daripada itu mereka boleh
berinteraksi sesama sendiri , bekerjasama dan bertolak ansur.

Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR, Fasa II telah dibentangkan pada tahun
1990. Jadi, satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi
murid-murid di luar bandar telah dijalankan. Projek Inspire ini adalah kajian yang
berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar .

KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. Penekanan KBSR
ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid, kepelbagaian aktiviti serta
penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid
yang lebih berminat dalam pembelajaran. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti
kaedah kelas, kumpulan, rakan sebaya dan individu serta penggunaan berbagai jenis
bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran,
gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan
bekerjasama di kalangan murid-murid. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek
penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan
hendaklah dijalankan berterusan. Ini adalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak
terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta.
Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid
berbeza dari segi pengalaman, tingkah-laku, amalan kecenderungan, bakat dan
kebolehan.

Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR, adalah didapati bahawa golongan murid-
murid yang tahu membaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka
membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Penilaian yang telah
dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia,
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
49
Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid
dalam KLSR. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih
cekap dan lebih berdikari.


Kelemahan KBSR

Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini
mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai
sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. Antara faktor yang mendorong kepada
perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan.
Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses
menyediakan pelajar untuk peperiksaan, bukannya bersifat menyampaikan ilmu
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata
pelajaran tersebut. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah
membangunkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berdaya saing,
berkemahiran dan mempunyai jati diri bagi mememnuhi cirri-ciri modal insan cemerlang
yang dihasratkan.


4.5 Pengenalan Kurikulum Standart Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Secara umumnya, Kurikulum Standart Sekolah Rendah berteraskan kepada beberapa
sandaran utama iaitu;
Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung
UMNO 2006 menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada
:
Pembangunan modal insan
Penghasilan pelajar celik minda
Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan
maklumat
Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul
al-bab.

Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:

Dasar membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan
kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
Matlamat memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
50

Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang
holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat
menangani cabaran semasa dan masa depan. Berikut rentetan sejarah perkembangan
kurikulum sekolah rendah seperti berikut;

1983 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003 - KBSR (semakan)

2011 - Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)4.5.1 Transformasi Kurikulum

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan
sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi,
peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di
sekolah.
KSSR
ORGANISAS
KANDUNGAN
BENTUK
PERUNTUKAN
MASA
PEDAGOGI
PENTAKSIRAN
BAHAN
PENGURUSAN
KURIKULUM
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
51
Hasrat Pendidikan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Cabaran Abad Ke-21
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Model Baru Ekonomi (MBE)
Wawasan 2020
Teori Pembelajaran
Rangka Rancangan Jangka Panjang
4 Tonggak dalam Pendidikan iaitu;
4.5.2 CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)

Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk
kehidupan seharian. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:
Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira
Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
Jati diri dan semangat patriotisme
Memahami dan menghayati budaya nasional

Murid yang seimbang dari segi intelek,
rohani, jasmani dan emosi:
Berilmu Pengetahuan
Berketrampilan
Percaya kepada Tuhan
Berakhlak Mulia
Berkeyakinan
Independent learner
Warga Negara Bertanggung jawab :
Berbudi
Bersatu padu
Patriotik
Adil
Penyayang
Berbakti

Pekerja Berilmu:
Inovatif
Kreatif
Dahagakan Ilmu
Menguasai Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Komunikasi
Creator of Technology
Belajar Sepanjang Hayat

Global Player:
Daya Saing
Daya Tahan
Kemahiran Berkomunikasi
Jati Diri

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
52

4.5.3 Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa

BIL MODUL
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
SK SJKC

SJKT
MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia 360 300 300
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
3
Bahasa Cina 360
Bahasa Tamil 360
4
Pendidikan Islam
180 120 120
Pendidikan Moral
5 Pendidikan Jasmani 60 60 60
6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
7 Matematik 180 180 180
MODUL TERAS TEMA
8
Dunia Seni Visual 60 60 60
Dunia Muzik 30 30 30
Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
MODUL ELEKTIF
9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* 90
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
53


Bahan Kurikulum

1. Dokumen Kurikulum

2. Buku Teks

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

Berpendekatan ModularNamun begitu, dalam konteks kurikulum Pendidikan Islam mempunyai matlamat dan
kandungan yang digubal khusus bagi merelisasikan hasrat tersebut. Perbincangan
selanjutnya akan memfokuskan dalam konteks Pendidikan Islam.

4.5.4 Matlamat
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang
berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan
al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah
yang berjaya didunia dan di akhirat.

4.5.5 Objektif

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan
Islam sekolah rendah berkebolehan untuk:

i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya
dalam kehidupan seharian;

ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu amma untuk bacaan dalam solat dan
ibadat harian;

iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati
pengajarannya;

iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan
benteng keagamaan;

vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ain dan fardu kifayah
sebagai kewajipan umat Islam;

vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam
rasa kecintaan kepada baginda;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
54

viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam
kehidupan seharian; dan

ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;


4.5.6 Fokus

Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada
kemahiran membaca al-Quran, hadis, pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak
dan sirah Rasulullah s.a.w. serta kemahiran jawi. Pada akhir pembelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan
menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian.


4.5.7 Organisasi Kandungan Pendidikan Islam

Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan
pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh
dilakukan oleh murid. Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah
dibahagikan kepada enam modul iaitu:

Modul al Quran
Modul ini memberikan tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan
bertajwid, menghafaz dan memahami surah al- Fatihah dan surah tertentu daripada juzu
Amma serta menghayati pengajarannya.

Modul Hadis
Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta
menghayati pengajarannya.

Modul Akidah
Modul ini memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab
terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih dan mengaplikasikan tuntutan
akidah dalam kehidupan harian .

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
55
Modul Ibadah
Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang
ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Modul Sirah
Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah s.a.w dan
mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian.

Modul Adab
Modul ini memberikan tumpuan kepada menghayati tatacara perhubungan manusia
dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.

Modul Jawi
Modul ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta
mempelajari asas seni khat.


Sebagai kesimpulan, persoalannya mengapa Standard diperlukan? Standart diperlukan
bagi merealisasikan hasrat;
Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.
Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).
Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .

Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
56i. Berasaskan pendapat-pendapat sarjana Islam mengenai matlamat pendidikan Islam,
huraikan perkaitan pendapat-pendapat tersebut dengan kurikulum Pendidikan Islam
di Malaysia.
ii. Bincang dan kemukakan rasional dalam melaksanakan penambaikan dan
pemantapan kurikulum Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.
iii. Bina satu grafik banding beza bagi merumuskan analisa kandungan KLSR dan
KBSR.
iv. Kenal pasti elemen-elemen baru dalam Kurikulum Standart Sekolah Rendah (KSSR)
dan cadangkan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi
merealisasikan hasrat tersebut.

LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
57

TAJUK 5

Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran.
5.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 5. Tajuk-tajuk dalam unit ini
membincangkan tentang analisis kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran Pendidikan Islam. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
merupakan dokumen rasmi yang penting bagi seseorang guru Pendidikan Islam.
Analisis sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merupakan satu dokumen
yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
seseorang guru. Para pelajar akan dapat menguasai dan mengaplikasikan aspek-aspek
penting dalam organisasi kandungan Pendidikan Islam KBSR.


5.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Memahami dan menghurai matlamat, objektif dan organisasi kandungan Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

ii. Memahami dan menghuraikan bidang, tajuk,isi pelajaran dan aktiviti pengajaran
dan pembelajaran di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.
kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSR.

iii. Menguasai kemahiran terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan
Islam KBSR.PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
58


Pelajar-pelajar sekelian!

Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1
hingga tahun 6. Pendidikan Islam sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran
asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan,
kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Anda sekarang adalah seorang
pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik yang professional anda perlulah mengetahui,
memahami dan menguasai isi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ,
Huraian Sukatan Pelajaran, Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Justeru itu modul ini
diharap dapat membantu anda memahami dan menguasai Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam dan Huraian Sukatan Pelajaran.

Tumpuan Khusus mata pelajaran Pendidikan Islam:

i. Pendidikan Asas Tilawah al-Quran
ii. Pembentukan Aqidah dan Bimbingan Asas Fardu Ain
iii. Pemupukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh syariat
iv. Penerapan Adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid.

Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. Penyampaian
yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar
mempunyai cita-cita tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu
mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan
negara.

Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan kemahiran
yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang
ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia,
berketrampilan, bertanggungjawab, beramal salih dan bertakwa selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
59

5.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Matlamat pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman,
berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-
Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang ke
arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.


5.5. Objektif Pendidikan Islam


Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah, murid dapat :

1. Membaca surah-surah terpilih dari juzu Amma dengan betul dan fasih bagi
memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan harian.

2. Menghafaz ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.

3. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati
pengajarannya kearah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah.

4. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan
benteng keagamaan.

5. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

6. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah SAW sebagai asas
perkembangan tamadun manusia.

7. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan
seharian.

8. Membaca dan menulis jawi sebagai kecintaan terhadap warisan budaya
bangsa.
5.6 O


Kand
berik


Rajah
dalam
deng


Bil.

1
B
Organisasi
dungan Pend
ut iaitu:
Ra
h 1 di atas
m Pendidika
an lebih terp

BIDA

Asuhan T
Al-Quran
BidangAsuh
Tilawahal
Quran
Kandungan
didikan Islam
ajah 1 : Bid
menunjukka
an Islam sek
perinci tenta
NG
Tilawah

1.

2.
han

P
n Sukatan P
m sekolah re
dang-bidang
an kandung
kolah renda
ng bidang-b
OB
. Membaca
terpilih dar
dengan be
memupuk
Quran.
. Menghafaz
yang terp
dalam so
Orga
Pe
S
Bidang
PelajaranJa
P
60
Pelajaran Pe
endah dibah
g Pendidikan
an bidang-b
ah. Manakal
bidang terse

BJEKTIF
Surah
ripada juzuk
etul dan fas
minat memb
z ayat-ayat
ilih untuk
olat dan
anisasi Kan
endidikan Is
ekolah Ren
awi
Pengenalan Ku
endidikan Is
agikan kepa
n Islam Seko
bidang mata
a Jadual 1
ebut .
hsurah
k Amma
sih bagi
baca Al-
t lazim
bacaan
ibadah

1
2


dungan
slam
ndah
BidangAs
UlumSyariy
urikulum Pendid
slam Sekola
ada empat b
olah Rendah
a pelajaran y
di bawah m
TUMP
1. Membaca
al-Quraa
Betul dan

2. Menghaf
tertentu d
dan fasih
as
yah
PIM 310
dikan Islam (SR
ah Rendah
bidang seper
h
yang terdapa
menerangka

PUAN

a ayat-ay
n denga
n fasih.
faz ayat-ayat
dengan betu
h
BidangAs
Akhlak
Islamiah
01
R)
rti

at
an
yat
an
t
ul
sas

h
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
61

Bil.

BIDANG

OBJEKTIF

TUMPUAN

harian.

3. Memahami maksud beberapa
surah yang dipelajari ddengan
menghayati beberapa surah
sebagai rujukan petunjuk
Allah.3. Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada Juzuk Amma
(Juzuk 30 ) dan
menghayati
pengajarannya.


2

Asas Ulum As-
Syariah

1. Memahami dan meyakini
asas-asas keimanan sebagai
pegangan akidah dan benting
keagmaan

2. Mengamalkan ibadah-ibadah
asas Fardu Ain s erta
memahami Fardu Kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam

3. Memahami dan mengambil
Iktibar dengan sirah
Rasulullah S.A.W. sebagai
asas perkembangan tamadun
manusia,

1. Penekanan
akidah,pembentukan
sikap dan
tanggungjawab
terhadap Allah

2. Pengetahuan
mengenai peraturan
ibadah yang
ditentukan oleh Allah
Taala dan
melaksanakannya

3. Percontohan dan
pengambilan iktibar
dari Sirah Rasulullah
S. A..W

4. Implikasi
Akidah,Ibadah dan
Sirah dari segi
tanggungjawab
terhadap diri,
keluarga,masyarakat
dan Negara.

3.

Asas Akhlak
Islamiah

Mengamal adab dan
menghayati nilai-nilai akhlak
dalam kehidupan seharian

1. Kepatuhan terhadap
perturan dan cara hidup
Muslim dalam hubungan
dengan Allah S.W.T.
dan Rasulullah S.A.W

2. Kepatuhan terhadap
peraturan dan tatacara
perhubungan manusia
dengan diri, keluarga,
alam sekitar,masyarakat
dan Negara
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
62

Bil.

BIDANG

OBJEKTIF

TUMPUAN4.

Pelajaran Jawi

Membaca dan menulis jawi serta
mencintainya sebagai warisan
budaya bangsa.

1. Menulis tulisan jawi
dengan baik
2. Membaca jawi dengan
lancar
3. Menghayati seni tulisan
jawi.

5.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

Anda telah pun memahami secara terperinci Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR
melalui unit yang lepas, Insyaallah, semoga dengan pemahaman dan pengamatan yang
telah anda berikan itu, memudahkan anda meneruskan pembelajaran seterusnya.

Baiklah, sekarang marilah kita meneruskan perbincangan ini mengenai Huraian Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.

Dalam unit ini anda akan dapat mengetahui secara lebih terperinci mengenai matlamat,
objektif dan bidang yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah dari tahun 1 hingga tahun 6.

5.7.1 Pendahuluan
Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) merupakan satu daripada dokumen utama
kurikulum Pendidikan Islam. Dalam dokumen Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)
khususnya dimuatkan maklumat mengenai keperluan kurikulum Pendidikan Islam.
Berikut ini dihuraikan konsep HSP , struktur HSP, organisasi isi, bahan, kaedah
pengajaran dan pembelajaran serta keperluan penilaian Pendidikan Islam. Bahagian
Pengenalan HSP Pendidikan Islam merupakan satu bahagian yang penting daripada
dokumen HSP ini. Ia menerangkan bagaimana kandungan Pendidikan Islam perlu
dikembangkan dan disempurnakan kepada murid.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
63
5.7.2 Konsep Huraian Sukatan Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembangkan dan
memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran. Ia juga merupakan
keutamaan hampir setara dengan Sukatan Pelajaran dan perlu dibaca bersama-sama.
Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam Huraian Sukatan pelajaran adalah
menjadi ukuran pencapaian murid. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran
serta penilaian dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran.


Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk:

Menentukan skop sukatan

Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti
pembelajaran

Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan
membina isi kandungan aktiviti pembelajaran, soalan penilaian dan kerja
lanjutan

Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran samada berbentuk
formatif atau sumatif5.7.3 Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran


Huraian sukatan pelajaran disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi
semua matapelajaran. Kandungan Huraian Sukatan dipersembahkan dalam bentuk
lajur seperti berikut :.

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Aras 1 :

Aras 2 :

Aras 3 :


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
64
Keterangan lajur

Lajur Kandungan dalam Lajur


Lajur Bidang Pembelajaran

Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan
sukatan pelajaran.


Lajur Hasil Pembelajaran

Berkaitan dengan hasil pembelajaran
yang mesti dicapai oleh murid.

Mengandungi kenyataan atau
keterangan mengenai kesan atau hasil
dari proses pembelajran yang dialami
oleh murid, samada kesan berbentuk
dalaman (implisit) atau luaran (
eksplisit).


Hasil pembelajaran yang mesti dicapai
bagi setiap tajuk telah dibahagikan
kepada 3 aras iaitu aras 1, aras 2 dan
aras 3 bertujuan untuk memenuhi
keperluan tiga golongan prestasi murid.

Aras 1 :
Aras ini bertujuan memenuhi
keperluan golongan murid
berpencapaian rendah. Ia merupakan
aras yang paling rendah atau paling
mudah yang mesti dikuasai oleh
keseluruhan murid. Bimbingan dan
dorongan dengan aktiviti yang
sewajarnya perlu diberi untuk
mencapai penguasaan hasil
pembelajaran aras ini, iaitu tahap
yang paling minima.

Aras 2 :
Aras sederhana atau pertengahan
yang perlu dikuasai oleh murid yang
mempunyai aras kebolehan yang
sederhana. 60% - 70% daripada
keseluruhan murid dalam kelas
sepatutnya menguasai tahap ini .

Aras 3 :
Aras paling tinggi. Ia perlu dikuasai
oleh murid-murid pencapaian tinggi.
Selalunya 15 % - 20% murid yang
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
65
diajar boleh menguasai aras iniLajur Cadangan Pengalaman
Pembelajaran


Memuatkan cadangan strategi, kaedah,
teknik, aktiviti yang boleh dilakukan oleh
guru untuk mencapai hasil
pembelajaran yang baik.

Cadangan kepada guru tentang
pengalaman pembelajaran yang akan
dialami oleh murid dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
5.7.4 Tumpuan mata pelajaran Pendidikan Islam

Kekuatan bagi mana-mana mata pelajaran adalah bergantung kepada aspek
kandungan pelajaran, pendekatan , kaedah dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran serta kekuatan dan kesan bahan-bahan yang digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran.

Peruntukan masa bagi mata pelajaran sekolah rendah ialah 150 minit seminggu dan
boleh dibahagikan kepada 5 waktu dengan 30 minit setiap waktu. Sebanyak 30 minit
atau satu waktu diperuntukkan bagi pelajaran Jawi.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
66
A. Asuhan Tilawah al-Quran


Perhatikan rajah berikut kemudian ikuti huraiannya:Rajah : Bidang satu Asuhan Tilawah Al-Quran
Rajah di atas , menunjukkan Bidang Asuhan Tilawah Al-Quran, bidang ini
mengandungi tiga bahagian iaitu Bacaan, Hafazan dan Kefahaman seperti berikut;

I. Bacaan :

i. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal, bersambung dan berbaris
fathah, kasrah,dhammah, tanwin, sukun dan syaddah.

ii. Membaca kalimah dan potongan ayat

iii. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris

iv. Membaca surah-surah dengan betul dan fasih :

v. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu yang
mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf

vi. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi nun sakinah dan tanwin

.Asuhan Tilawah Al-Qurann
1. Bacaan
2 Hafazan
3. Kefahaman
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
67
vii. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu yang
mengandungi mim syaddah, nun syaddah dan mim sakinah

viii. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-surah tertentu yang
mengandungi bacaan qalqalah.
Berikut surah-surah yang dicadangkan;Bil

Surah

Bil

Surah

Bil

Surah

1 Al-Fatihah 11 Al-Fil 21 Al-Tin
2 An-Nas 12 Al-Humazah 22 Al-syarh
3 Al-Falaq 13 Al-Asr 23 Al-Dhuha
4 Al-Ikhlas 14 Al-Takathur 24 Al-Lail
5 Al-Masad 15 Al-Qariah 25 Al-Syams
6 Al-Nasr 16 Al-Adiyat 26 Al-Balad
7 Al-Kafirun 17 Al-Zalzalah 27 Al-Fajr
8 Al-Kawthar 18 Al-Bayyinah 28 Al-Ghasiyyah
9 Al-Maun 19 Al;-Qadr 29 Al-Ala
10 Al-Quraisy 20 Al-Alaq 30 Al-Tariq


II Hafazan :

Menghafaz surah-surah berikut :


a. Al-Fatihah l. Al-Takathur
b. An-Nas m. Al-Qariah
c. Al-Falaq n. Al-Adiyat
d. Al-Ikhlas o. Al-Zalzalah
e. Al-Kafirun p. Al-Bayyinah
f. Al-Kawthar q. Al;-Qadr
g. Al-Maun r. Al-Alaq
h. Al-Quraisy s. Al-Tin
i. Al-Fil t. Al-syarh
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
68
j. Al-Humazah u. Al-Dhuha
k. Al-Asr


III Kefahaman :


Pengertian Al-Quraan
Kelebihan membaca Al-Quraan
Sejarah ringkas al-Quraan
Memahami surah-surah berikut secara umum
Surah Al-Fatuhah ayat 1 - 7
Surah al-Nas ayat 1-6
Surah al-Falaq ayat 1-5
Surah al-Ikhlas
Surah al-Kawthar
Surah al-Maun ayat 1-7
Surah al-Qadr ayat 1-5
Surah al-Dhuha ayat 1-11


Lihat rajah berikut kemudian ikuti huraiannya:Rajah 13 : Bidang Asas Ulum Syariyah


Perhatikan dengan teliti bidang Asas Ulum Syariyah terdapat di dalam rajah di atas,
bidang ini terbahagi kepada bidang Akidah, Ibadah dan Sirah.

B Bidang Ulum Syariah
. I. Tajuk-tajuk Akidah ialah:
Pengertian Rukun Iman
Beriman Kepada Allah
Beriman Kepada Maliakat
Bidang Asas
Ulum
Syariyah
Akidah Ibadah Sirah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
69
Beriman Kepada Rasul
Beriman kepada Kitab-Kitab
Beriman kepada Hari Akhirat
Beriman kepada Qadak dan Qadar
Pengertian Rukun IslamSifat wajib Allah
Nama-nama Allah (Asma al-Husna ) yang berikut:
Pengertian Dosa dan pahala
Pengertian Syirik.
Samiyyat : Pengertian
Perkara-perkara samiyyat


II Ibadah

Konsep Ibadah
Pengertian
Jenis-jenis
Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
Jenis-jenis hukum
Bersuci :
Pengertian
Tanggungjawab bersuci
Istinjak
Bersuci dari najis
Bersuci dari hadas
Tayammum

Solat:

Pengertian
Solat Fardu
Bacaan dalam solat serta
terjemahannya
- Takratul Ihram
- Surah AlFatihah
- iii.Doa Iftitah
- Ketika Ruku
- Ketika Iktidal
- Ketika Sujud
- Ketika duduk antara dua sujud
- Tahyatul awal dan akhir
- Doa Qunut.
Pelakuan Solat (Rukun Fili) dan
hikmahnya
Perkara-perkara yang membatal solat
Rukun-rukun
Syarat-syarat wajib
Syarat-syarat sah
Sunat Abadh dan Haiah.
Azan dan Iqamah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
70
Solat berjamaah
Solat Jumaat
Ibadah puasa
Solat Hari Raya Aidil fitri dan Aidiladha
Solat Jenazah

III Sirah :

3.1 Tanda-tanda kenabian 3.16 Tentangan terhadap Rasulullah
3.2. Salasilah keturunan Nabi 3.17 Israk dan Mikraj
3.3 Penyusuan dan Pemelihraan Nabi 3.18 Perjanjian Aqabah
3.4 Nabi dibesarkan dan dididik nilai
murni
3.19 Hijrah kemadinah
3.5 Kematian bapa dan ibu Nabi 3,20 Pembinaan Masjid pertama
3.6 Kematian Datuk 3.21 Persaudaraan Muhajirin dan Ansar
3.7 Pemeliharaan Nabi oleh bapa
saudara
3.22 Pembentukan Negara Madinah
3.8 Pekerjaan Nabi( Semasa Kecil &
Dewasa
3.23 Mempertahankan Madinah
3.9 Pekhawinan Nabi 3.24 Piagam Madinah
3.10 Peritiwa Hajarul al-Aswad 3.25 Perjanjian Hudaibiah
3.11 Peristiwa di Gua Hira 3.26 Pembukaan Kota Mekah
3.12 Mukjizat Al-Quraan 3.27 Perkembangan Islam Zaman
Rasul
3.13 Dakwah Rasulullah (sulit dan
terang)
3.28 Haji Wida
3.14 Hijrah ke Habsyah 3.29 Kewafatan Rasulullah S.A.W.
3.15 Pembesar Mekah terima
Rasulullah


Sebenarnya anda sekarang sedang mengkaji perincian sukatan dalam bidang Ulum
Syariah mulai dari tahun 1 hingga tahun 6. Syabas dan tahniah !.


C. Bidang Adab dan Akhlak Islamiah


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
71Rajah 16 : Bidang Adab dan Akhlak Islamiah


Anda akan meneliti setiap bahagian yang terdapat dalam rajah 16 satu persatu. Adakah
anda bersedia sekarang!.

a. Adab dalam Kehidupan Harian

Dalam bahagian ini anda akan didedahkan mengenai perkara
berikut :
3.1.1 Adab Makan Minum 3.1.7 Adab berkenderaan
3.1.2 Adab Qada Hajat 3.1.8 Adab masuk dan keluar rumah
3.1.3 Adab tidur dan bangun
tidur
3.1.9 Adab menghidang makan dan
minuman
3.1.4 Adab mandi dan bersugi 3.1.10 Adab berjalan
3.1.5 Adab berwuduk 3.1.11 Adab bertanya
3.1.6 Adab berpakaian 3.1.12 Adab mengurus diri

b. Adab terhadap Ibu Bapa dan Keluarga

1.2.1 Adab bercakap dengan ibu bapa
1.2.2 Adab menolong ibu bapa
1.2.3 Adab bergaul dengan keluarga

c. Adab dalam kehidupan Bersosial

3.2.1 Adab bergaul
dengan rakan
3.2.12 Adab berkumpul
3.2.2 Adab di masjid 3.2.13 Adab berjual beli
Adab dan Akhlak Islamiah
Adab dalam Kehidupan Harian
Adab terhadap Kehidupan Sosial
Adab Menuntut Ilmu
Adab terhadap ibubapa/keluarga
Adab dengan Al-Quran
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
72
dan surau
3.2.3 Adab bercakap
dengan rakan
3.2.14 Adab bekerja
3.2.4 Adab melayan
tetamu
3.2.15 Adab menziarah jiran
3.2.5 Adab menziarah
orang sakit
3.2.16 Adab ketika bermaian
3.2.6 Adab menziarah
rakan
3.2.17 Adab terhadap tempat dan harta benda
awam
3.2.7 Adab menziarah
orang tua
3.2.18 Adab kecintaan kepada Negara
3.2.8 Adab dengan
orang tua
3.2.19 Adab menjaga kebersihan sungai dan
alam sekitar
3.2.9 Adab menziarah
jenazah kubur
3.2.20 Adab rehlah
3.2.10 Adab makan di
majlis keramaian
3.2.21 Adab manusia dan makhluk lain
3.2.11 Adab berjiran 3.2.22 Adab dengan pemimpin

d. Adab Menuntut Ilmu

i. Adab bercakap dengan guru
ii. Adab ke sekolah
iii. Adab Belajar
iv. Adab semasa di sekolah
v. Adab berhujah
vi. Adab menolong guru
vii. Adab menjaga harta benda sekolah

e. Adab dengan Al-Quraan

3.5.1 Adab membawa dan menyimpan Al-Quraan
3.5.2 Adab membaca Al-Quraan


2. Pelajaran Jawi

a. Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi tunggal
b. Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi sambung
c. Mengenal , menyebut dan menulis suku kata terbuka
d. Mengenal , menyebut dan menulis suku kata tertutup
e. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat
f. Mengenal , membaca dan menulis perkataan pinjaman
g. Mengenal , membaca dan menulis perkataan berimbuhan
dan ayat pendek
h. Menggunakan tanda baca
i. Membaca pelbagai jenis teks bacaan
j. Menulis pelbagai jenis teks
k. Mengenal dan menulis khat Nasakh dan Rikah.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
73

Rumusan

Kurikulum pendidikan Islam adalah bermatlamat untuk mencapai keberkesanan dari
segi penghayatan dan aplikasi, berfungsi sebagai benteng keagamaan dan amalan
nilai-nilai budaya bangsa. Oleh itu, setiap bakal pendidik hendaklah memahami dengan
jelas tentang Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah kerana ia
merupakan asas utama sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah. Dengan pemahaman ini guru akan lebih mudah merancang pengajaran
mereka serta dapat menghurai setiap tajuk yang dicadangkan.

Huraian sukatan pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembang dan memperjelas
maksud serta kehendak sukatan pelajaran. Sukatan ini mempunyai institusi yang tinggi
yang hampir setara dengan sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran perlu difahami
bersama-sama dengan huraian sukatan pelajaran. Penguasaan terhadap segala yang
terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid.

Mengkaji dan meneliti Sukatan Pelajaran adalah amat mustahak sebelum guru
memulakan tugasan dibilik darjah, pengajaran dan pembelajaran hendaklah
berdasarkan kepada sukatan Pelajaran, melalui sukatan pelajaran pelajar dapat
menimba ilmu dan kemahiran.
Latihan

i. Berdasarkan maklumat-maklumat di atas, bincangkan bidang-bidang pendidikan
Islam sekolah rendah mengikut susunan?

ii. Senaraikan Objektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.Syabas! Atas kesabaran anda ..
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
74

TAJUK 6

Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru.
6.0 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 5. Tajuk-tajuk dalam unit ini
membincangkan tentang penggunaan buku teks dan buku panduan guru Pendidikan
Islam . Penggunaan buku teks dan buku panduan guru amat penting bagi seseorang
guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Islam di dalam bilik darjah .Kedua-duanya juga penting sebagai dokumen rasmi yang
menjadi rujukan utama semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

6.1 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Menghurai dan menganalisis bahan dari buku teks Pendidikan Islam.
ii. Menghurai dan menganalisis buku panduan guru Pendidikan Islam.
iii. Membuat perbandingan kandungan buku teks lama dan buku teks terkini.

6.3 Kerangka Tajuk
PENGGUNAAN
BUKU TEKS &
BUKU
PANDUAN
GURU
Konsep Buku Teks
Keberkesanan Buku Teks
Penggunaan Buku Panduan Guru
Fungsi Buku Panduan Guru
Keberkesanan Penggunaan BPG
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
75
6.4 Konsep Buku Teks

Buku teks Pendidikan Islam terbaru dibina berdasarkan semakan semula KBSR .
Ianya telah melalui proses pemerakuan yang tertentu di peringkat Kementerian
Pelajaran Malaysia. Isi kandungannya memenuhi dan menepati kehendak sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran

Ciri-ciri semakan kepada buku teks ialah untuk menampilkan buku teks sebagai agen
perubahan yang berkemampuan untuk membantu memberikan prospek baru dalam
penerokaan, penguasaan kemahiran baru dan terkini, progresif, dinamik dan seimbang
yang dapat dinikmati oleh anak dididik kita. Seterusnya dapat membantu dalam
menyediakan guna tenaga negara dan peningkatan kualiti pendidikan.

Buku teks merupakan satu wadah penulisan yang mengandungi fakta, pengetahuan
dan maklumat lain yang diperlukan untuk membentuk minda pelajar. Ianya tidak hanya
berfokus kepada aspek peperiksaan sahaja tetapi lebih dari itu. Penggunaaan bahasa
yang ringkas dan padat, di samping ilustrasi yang menarik diharap dapat merangsang
minda pelajar menghayati matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran.

Sebelum anda teruskan, dicadangkan anda haruslah memiliki senaskah Buku
Teks, Buku Panduan Guru, Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam KBSR


Kandungan Buku Teks :

I. Buku teks telah digubal oleh panel penulisan yang telah dilantik.

II. Buku Teks mengandungi dua jilid iaitu jilid satu untuk Asuhan Tilawah Al
Quran dan Pelajaran Jawi dan jilid dua Bidang Asas Ulum Syariyyah dan
Adab dan Akhlak Islamiah

III. Setiap tajuk pelajaran telah disediakan dengan isi pelajaran yang lengkap.

IV. Bagi setiap isi pelajaran telah ditentukan hasil pembelajaran dan aras
pembelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
76
V. Isi kandungan buku teks dilengkapkan dengan grafik-grafik yang menarik
perhatian murid-murid .

VI. Di akhir setiap topik dicadangkan aktiviti susulan dan latihan untuk penilaian.

VII. Setiap tajuk juga disediakan dengan aktiviti gerak minda, penghayatan dan info
islam.6.4.1 Keberkesanan Buku Teks :

1. Buku teks boleh membantu murid-murid membuat persediaan belajar.
2. Membangkitkan minat murid untuk membaca dengan ilustrasi yang menarik.
3. Buku teks juga sebagai bahan rujukan murid-murid di sekolah dan di rumah
ketika membuat ulangkaji.
4. Buku teks juga menjadi panduan awal kepada murid dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
5. Buku teks juga memberikan kemudahan kepada guru untuk membuat aktiviti dan
latihan.


Rumusan

Buku teks sangat membantu anda dalam merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Ilustrasinya yang menarik dan aktiviti berpusatkan murid akan
menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas anda hidup dan
menyeronokkan, ia perlu dijadikan sebagai sumber rujukan utama murid. Kita
hendaklah menanamkan kepada pelajar mengenai kepentingan mengguna dan
memelihara buku teks. Pendekatan Buku Teks Semakan Semula diharapkan menjadi
rujukan terkini pelajar. Isu pelajar sering mendapatkan sumber dari buku tambahan luar
lebih dari buku teks seharusnya dapat diatasi.


Dapatkan buku teks yang lama dan buat perbandingan dengan buku
teks terkini.

Aktiv

i.

ii.

iii.

6.5 B

Pelaj
Bagi
Keme
Peng
bidan
mera

Sebe
kuriku

iti :
Cuba sem
Dapatkan
menggun
Senaraika
oleh diper
Buku Pandu
ar sekelian!
memastika
enterian Pe
gajaran dan
ng di man
ancang peng
enarnya te
ulum semak
Sukat
Huraia
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku

T


mak buku tek
n maklumat
akan buku t
an 10 aktivit
rolehi di dala
uan Guru
an hasrat
endidikan te
Pembelajar
a ianya me
gajaran dan
rdapat be
kan Pendidik
tan Pelajaran
an Sukatan
Panduan Pe
Penilaian Ke
Penilaian Ke
Panduan As
Panduan Ja
Tahniah ! ke
sekali. Sim
ks yang lama
t dari pela
eks. Tentu
ti yang difi
am buku tek
dan tujua
elah menye
ran. Buku
encadangka
pembelajara
berapa lagi
kan Islam 20
n ( sudah p
Pelajaran (
engajaran da
endalian Se
endalian Se
sas Fardu A
awi
erana anda t
mpan dokume
P
77
a dan yang
ajar meng
ada pro dan
kirkan mena
ks.
an pendidik
ediakan bah
ini disediak
an butur-bu
an .
dokumen
002. Dokum
pun diterang
sudah ditera
an Pembelaj
kolah Renda
kolah Mene
in
telah menye
en latihan a
Pengenalan Ku
baru. Buat
genai peras
n kontranya.
arik dan me
kan dapa
han asas
kan secara
utir terperin
yang dibin
en tersebut
gkan di unit
angkan di u
jaran Pendid
ah
ngah
elesaikan tug
nda dengan
urikulum Pendid
perbandinga
saan merek
Bincangka
nyeronokka
at dicapai
seperti Bu
berasingan
ci bagi me
na berses
t :
1.1.1 )
nit 1.1.2 )
dikan Islam
gasan denga
n sempurna.
PIM 310
dikan Islam (SR
an.
ka apabil
n.
n murid yan
sepenuhnya
uku Pandua
n bagi setia
mbantu gur
suian denga
an baik
01
R)
la
ng
a,
an
ap
ru
an
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
78
Buku Panduan Penilaian Al Quran
Buku Panduan Amali
Buku Panduan Pengurusan Panitia

Buku Panduan ini mengandungi pelbagai contoh kaedah pengajaran dan pembelajaran
dan contoh rancangan mengajar bagi setiap bidang. Ianya dapat mem- bantu anda
sebagai guru dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, di
samping untuk merangsang daya pemikiran murid anda supaya lebih kreatif, kritis dan
inovatif.

6.5.1 Fungsi Buku Panduan Guru

Wujud pembelajaran yang berkesan dan suasana bilik darjah yang
mengembirakan .
Penglibatan murid secara aktif
Strategi pengajaran yang merangsangkan perbincangan dan penerokaan
Suasana pembelajaran koperatif di mana murid berpeluang melihat diri
mereka sebagai murid yang berkebolehan
Kemahiran Berfikir
Pengajaran Berasaskan kajian Masa Depan (KMD)
Pembelajaran secara konstruktivisme
Pembelajaran secara kontekstual
Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran


6.5.2 Keberkesanan Penggunaan Buku Panduan Guru

1. Membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan
lebih berkesan dalam bilik darjah.

2. Sebagai garis panduan yang terarah bagi guru untuk melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran.

3. Buku Panduan Guru juga menyediakan contoh-contoh aktiviti dan latihan yang
sesuai yang boleh membantu guru di dalam kelas.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
79


Rumusan

Buku Panduan Guru ialah antara strategi Kementerian Pendidikan bagi memastikan
kurikulum dilaksanakan dengan cara yang terbaik dan terkini. Melalui buku ini
pembelajaran akan menjadi lebih ceria dan menyeronokkan. Setiap pendidik perlu
menjadikan Buku Panduan Guru ini sebagai panduan utama dalam pengajaran dan
pembelajaran mereka


I. Baca Buku Panduan Guru Pendidikan Islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan
teknik yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru

II. Senaraikan juga teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda
semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ia menarik dan
menyeronokkan pelajar .
LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

80

TAJUK 7

PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM J-QAF
7.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 7. Tajuk ini membincangkan tentang
Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF yang meliputi pengenalan, objektif, matlamat,
kandungan kurikulum dan pelaksanaannya. Kertas Dasar pelaksanaannya juga turut
dilampirkan sebagai rujukan dan informasi tambahan.

7. 2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i- Menghuraikan konsep dan objektif j-QAF

ii- Penjelasan tentang pelaksanaan j-QAF


7.3.1 Kerangka Tajuk

Konsep
Objektif
matlamat
Kepentingan j-QAF PENGENALAN
PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM j-QAF

Pelaksanaan
program j-QAF

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

81

7.4 PENGENALAN PROGRAM j-QAF


Pendahuluan

Para pelajar sekalian

Pada 24 Disember 2003, semasa YAB Perdana Menteri menyampaikan ucapan pada
perjumpaan dengan ulama dan pegawai-pegawai agama sempena Majlis Tilawah al-
Quran Peringkat Antarabangsa Keli ke 45 di Kuala Lumpur, antara lain ada menyebut
tentang khatam al-Quran, mewajibkan pembelajaran bahasa Arab dan menghayati
amalan fardhu ain. Hasrat itu diulangi sekali lagi semasa lawatan beliau ke Kementerian
Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003. Beliau mencadangkan supaya perkara
tersebut dilaksanakan seberapa segera yang boleh.

Kementerian pendidikan Malaysia telah mengambil tindakan dengan mengadakan
beberapa mesyuarat dan bengkel, dan akhirnya mengadakan seminar Jawi, al-Quran,
bahasa Arab dan Fardhu Ain (j-Qaf) pada 3 hinga 5 Mac 2004. Seminar ini telah
bersetuju menerima beberapa model untuk dilaksanakan sebagai projek rintis pada
April 2004 sebelum pelaksanaan sebenar pada tahun 2005 secara berperingkat-
peringkat.

7.4.1 Konsep Program j-Qaf

Tahukah anda apa yang dikatakan j-QAF ?
Program j-QAF adalah usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalaui penekanan
khusus dalam pengajaran Jawi, al Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang
dilaksanakan di peringkat persekolahan rendah. j-QAF adalah singkatan jawi, al-Quran,
Bahasa Arab, dan Fardu Ain. Ia menggunakan kurikulum, model dan modul tersendiri
melalui tenaga guru yang khusus untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan,
pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual
waktu sedia ada
.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

82
7.4 2 Objektif Program j-Qaf
Setelah projek ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua
murid yang menganut agama Islam, semasa di sekolah rendah dapat
i menguasai bacaan dan tulisan jawi
ii khatam al-Quran
iii mempelajari bahasa Arab dan
iv mantap dan menghayati fardhu ain

7.4.3 Kepentingan program j-Qaf

Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan
Pendidikan Islam (PI) yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iwi dan Jawi
lebih berkesan iaitu bidang Tilawah al Quran, Akidah, Ibadah, Sirah Nabawi, Akhlak dan
Jawi lebih berkesan dan diamalkan dalam kehidupan.

i. Kepentingan Jawi
Jawi telah diajar sebagai komponen Pendidikan Islam dan mula dilaksanakan
pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 6 bulan pertama di tahun 1.
Laporan pemantauan mendapati penguasaan bacaan Jawi dalam pendidikan
Islam semata-mata masih belum mencukupi dan berkesan. Oleh itu Pemulihan
Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan kepada murid tercicir supaya semua
murid boleh menguasai jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.

ii. Kepentingan al-Quran
Al-Quran telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang
Asuhan tilawah al-Quran pada masa ini. Namun tidak menekankan
pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan
berterusan daripada bilanganan guru yang sesuai dengan nisbah murid yang
menepati pendekatan talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran
secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetul kesalahan dan
menyebut semula dengan baik dan lancar). Pendidikan Islam pada masa ini
hanya mengutamakan kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam
tidak ditekankan di sekolah tetapi hanya menyerahkannya kepada masyarakat .iii.

iv

V

7.5

j-Qaf
Keme
meng
khusu
adala
tidak
Keme
modu

Kepentin
Status Ba
bahasa ta
terhad. Ti
Kepentin
Ibu bapa
anak mer
Kepentin
Masa pen
SJKT dan
aktiviti kh
Fardhu A
Bahasa A
Ini menyu
Bahasa A
Pelaksan
telah dila
enterian Pe
genai cara
us bagi pel
ah makluma
menggam
enterian Pe
ul yang terka
ngan Bahas
ahasa Arab
ambahaan.
idak semua
ngan Fardhu
masih belum
reka terhada
ngan Progra
ngajaran PI
n 4 waktu d
hatam al-Qu
Ain yang m
Arab di seko
ukarkan pela
Arab yang ha
naan j-Qaf
ksanakan m
elajaran Mal
pelaksanaa
aksanaan 2
t awal yang
mbarkan ke
elajaran Mal
andung dala
a Arab
Sekolah Re
Ia diajar d
murid berpe
u Ain
m berpuas h
ap amalan F
am j-Qaf pa
Sekolah Re
di SJKC. Pe
uran, pemul
encukupi d
olah- sekolah
aksanaan B
akiki tidak diw
mulai tahun
laysia sen
an model-m
2005. Pandu
berguna un
adaan seb
laysia meng
m buku ini.
P

83
endah pada
di sekolah-s
eluang memp
hati dengan
Fardhu Ain te
ada keseluru
endah pada
runtukan wa
ihan dan p
i laksanaka
h diajar ole
ahasa Arab
wujudkan.
n 2005 se
ntiasa memb
model yang
uan modul y
ntuk persiap
benar pelak
gambil kepu
Pengenalan Ku
a masa ini
sekolah rend
pelajarinya
n pencapaian
erutama hal
uhan
a masa ini i
aktu ini tida
pengukuhan
an di seko
eh guru Pen
b di semua
cara berpe
beri maklum
g terpilih se
yang terkan
pan kearah
kasanaan j
utusan men

urikulum Pendid
sebagai ma
dah secara
n dan pengu
ibadah men
alah 6 wakt
ak membole
Jawi dan
olah-sekolah
ndidikan Isla
sekolah se
eringkat-perin
mat yang le
erta persiap
ndung di da
pelaksanaan
j-Qaf mela
ngekalkan p
PIM 310
dikan Islam (SR
ata pelajara
berpilih da
uasaan anak
ndirikan sola
tu, 5 waktu d
ehkan aktivit
latihan ama
h. Manakal
m sedia ada
ekiranya gur
ngkat. Piha
ebih lengka
pan-persiapa
alam buku in
n sebenar. I
ainkan piha
panduan da
01
R)
an
an
k-
at.
di
ti-
ali
la
a.
ru
ak
ap
an
ni
Ia
ak
an
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

84

Perkembangan Pelaksanaan j-QAF mengikut laporan yang dipetik dari laman :
SEKTOR PENGURUSAN PENDIDIKAN
ISLAM DAN MORAL,
JABATAN PELAJARAN TERENGGANU,
JLN BUKIT KECIL, 20604 KUALA TERENGGANU
Tel : 09-6253020 ; Fax : 09-6314909
http://www.geocities.com/spimjpntrg
emel : a_sulong@yahoo.com

Dasar & Status Pelaksanaan Program j-QAF
Tujuan Taklimat:
Memaklumkan kepada Penyelia Pendidikan Islam dasar dan status pelaksanaan program j-QAF

Pengenalan:
Program j-QAF merupakan usaha memperkasa Pendidikan Islam melalui penekanan khusus
dalm pengajaran & pembelajaran jawi, al-Quran, Bahasa Arab, Fardhu Ain. Ia menggunakan
kurikulum, model dan modul tersendiri. Pelaksanaannya mengguna peruntukan waktu sedia ada
yang diajar oleh tenaga guru yg dilantik khusus.

Latar Belakang Program j-QAF:
Program j-QAF dilaksana hasil cetusan idea YAB Perdana Menteri ketika melawat KPM pada 30
Dis 2003.Hajat suci beliau diperhalusi di peringkat KPM dalam seminar j-QAF pada 3-5 Mac
2004. Projek rintis dijalankan selama 3 bulan di 36 buah sekolah seluruh negara .Dalam Majlis
taklimat KPM kpd YAB Perdana Menteri pada 6 Ogos 2004 berhubung dengan cadangan JK Tan
Sri Murad dan laporan Projek Rintas j-QAF bahawa YAB Perdana Menteri bersetuju program ini
dilaksana mulai tahun 2005

Punca Kuasa:
Arahan YAB Perdana Menteri
Subseksyen 50.1, (Akta Pendidikan Pengajaran Agama Islam) Jika di dalam sesuatu institusi
pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-
murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak
Berkuasa Negeri.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

85

Syor JK Khas Tan Sri Murad:
1. KPM hendaklah mengadakan satu kurikulum Pendidikan Islam yang bersepadu dan
berasaskan pendekatan Islam Hadhari
2. Semua pelajar Islam wajib belajar Bahasa Arab di sekolah Rendah dan Menengah serta wajib
khatam al-Quran di sekolah rendah
3. Penggunaan ICT dalam P & P Pendidikan agama hendaklah dieksploitasikan sepenuhnya
4. Pendidikan agama hendaklah dijadikan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial
5. Guru-Gur agama hendaklah diberi latihan semula secara khusus dan intensif terutama dalam
kaedah P&P serta aplikasi ilmu pengetahuan dan kemahiran
6. Semua institusi pendidikan di peringkat rendah dan menengah hendaklah bebas drp pengaruh
yg tidak wajar

Objektif:
Semua Murid sekolah rendah akan dapat;
1. menguasai bacaaan dan tulisan jawi
2. khatam al-Quran
3. menguasai asas Bahasa Arab
4. Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu Ain

Strategi:
1. Unjuran Sekolah j-QAF
Tahun Unjuran Bilangan Sekolah
2005 1221 1221
2006 1235 2456
2007 1247 3703
2008 827 *(470) 4173
2009 766
2010 762


2. Unjuran Guru j-QAF;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

86
Tahun Unjuran Bilangan Guru
2005 3663 3615
2006 3705 3613
2007 4962 3800
2008 6236 2442 (13470)
2009 6301 -
2010 7304 -

3. Aktiviti Pemantapan j-QAF:
Mesyuarat :
Mesy memperkasa SK dan SAR
Mesy pasukan petugas khas j-QAF
Mesy JK Pelaksana j-QAF
Mesy penyelarasan kurikulum JAPIM JAKIM
Mesy mingguan j-QAF
Mesy JK pemilihan dan
Penempatan guru-guru pelatih j-QAF
Mesy JK Pemilihan sekolah

Kursus dan Taklimat:
Kursus JLU Iqra dan kursus pemantapan guru j-QAF
Taklimat kepada Jemaah Nazir Sekolah
Taklimat kepada JPN
Taklimat kepada Guru Besar
Taklimat kepada Guru pembimbing
Taklimat kepada Guru Pend Islam
Taklimat kepada Pensyarah Maktab / Institut Perguruan

Pemantauan;
Pemantauan bersepadu KPM-SPPIM JPN
Pemantauan awal tahun persekolahan
Pemantauan secara berkala / pusat
Pemantauan secara berterusan negeri, PPD, PPGModel-Model j-QAF;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

87
1. Model Kelas Pemulihan Jawi
2. Model 6 bulan Khatam al-Quran
3. Model Tasmik Khatam al-Quran
4. Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi
5. Model Bestari Solat

Model Kelas Pemulihan Jawi;
Pengajaran dijalankan oleh guru pemulihan utk memulihkan murid yg keciciran dalam jawi
Bilangan murid seramai 6 10 yg belum mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka
dlm ujian pengesanan khas
urid akan dipulihkan supaya dapat mengenal, menyebut dan menulis huruf tunggal, suku
kata terbuka dan tertutup serta membina perkataan mudah

Model 6 Bulan Khatam al-Quran;
Tumpuan P&P kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada 6 bulan pertama
tahun 1 dan aspek al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 2 hingga tahun 6
Kaedah P&P secara talaqqi dan Musyafahah (membaca secara bersemuka)
Dikendalikan oleh GPI dan 3 orang guru j-QAF. Bimbingan secara 1:1
Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran akan terus menggunakan kaedah Iqra


Model Tasmik Khatam al-Quran;
Membimbing dan merekod perkembangan bacaan al-Quran murid secara individu
Dijalankan oleh guru pembimbing yg terdiri drp GPI, Guru j-QAF atau guru akademik, yg
berkebolehan dalam al-Quran
Dijalankan di luar sidang persekolahan
Murid yg cemerlang dalam bacaan boleh meneruskan bacaan al-Quran tanpa terikat dgn
agihan juzuk yg dicadangkan


Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

88
Salah satu drp mata pelajaran bahasa tambahan yg diwajibkan kpd murid islam yg tidak
mengambil bahasa tambahan ini
Bertujuan menanam minat terhadap bahasa arab dan berupaya berkomunikasi dengan
perkataan yg mudah

Model Bestari Solat;
Aktiviti yg dilaksana bagi memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna
dari segi bacaan dan perbuatan
Dijalankan sebanyak 4 kali setahun dalam bentuk kem
Setiap kem mengambil masa selama 10 jam
Pengisian kem adalah latihan amali wudhuk, amali solat, solat berjemaah, ujian pra dan
pasca program, riadah dan pertandingan
Penjadualan:Kelas 6 Bulan Pertama 6 Bulan Kedua
Kelas Pemulihan jawi 60 min seminggu (2 waktu
X 30 min)
30 min seminggu ( 1 waktu
x 30 min)
Model 6 bulan khatam al-
Quran
120 min seminggu (4
waktu X 30 minit)
90 min seminggu (3 waktu
X 30 min)
Model tasmik Khatam al-
Quran
Dilaksanakan di Luar Jadual Waktu
Bahasa Arab Komunikasi 60 min seminggu (2 waktu
x 30 min)
60 min seminggu (2 waktu
X 30 min)
Kem Bestari Solat 4 kali setahun


Kokurikulum;
Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat negeri
Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat kebangsaan
Kem literasi al-Quran
Kelab jawi dan khat
Persatuan bahasa arab
Kem bina juara

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

89
Pembinaan Bahan;
Pembinaan bahan kurikulum;
Sukatan pelajaran pemulihan jawi
Sukatan pelajaran khatam al-Quran
Sukatan pelajaran bahasa arab komunikasi KBSR
Huraian sukatan pemulihan jawi
Huraian sukatan pelajaran khatam al-Quran
Huraian sukatan bahasa arab komunikasi tahun 1
Modul pemulihan jawi tahun 2
Modul pemulihan jawi tahun 3
Modul bestari solat tahun 2
Modul bestari solat tahun 3
Buku panduan;
Buku panduan dasar, pelaksanaan dan pengurusan kurikulum j-QAF
Buku panduan pelaksanaan model-model P&P dan kokurikulum j-QAF tahun 1
Buku panduan pelaksanaan model-model P&P dan kokurikulum j-QAF tahun 2
Bahan bantu Mengajar;
Kelas Pemulihan jawi;
Permainan belon
Keretapi dan kad huruf
Permainan senawi
Pokok hikmat
Rumah merpati
Minda ceria
Permainan imbang jawi
Boling
Tenteng
CD nasyid
Pancing ikan
Tol ilmu
Kincir ilmu


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

90
Model Khatam al-Quran;
Buku Iqra jilid 1-6
Al-Quran rasm Uthmani bertajwid dan berwarna
Buku rekod bacaan al-Quran
CD interaktif Iqra

Bahasa Arab Komunikasi;
Kad imbasan bhs Arab tahun 1
Kad imbasan bhs Arab tahun 2
CD interaktif bhs Arab Tahun 1
Buku bacaan tambahan bhs Arab

Model Bestari Solat;
Carta wudhuk
Carta solat
Carta surah pendek
VCD bacaan & Perlakuan solat
Debu tayammum

Konsep Makmal j-QAF
Ruang pemulihan jawi
Ruang khatam al-Quran
Bilik interaktif dilengkapi dengan 7 komputer
Bilik utility
Penyelarasan Tindakan;
Perjawatan
Kurikulum
Buku Teks
Kokurikulum
Dasar & Perancangan
Bahan Bantu
Kewangan
Latihan

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

91
Penyelarasan Tindakan Bahagian KPM;
Bil Bahagian Peranan / Fungsi
1 Bhg Pendidikan
Guru
Pemilihan calon guru j-QAF
Pengambilan guru dalam latihan secara LPBS
Melatih guru-guru di Maktab perguruan
Menjalankan bimbingan
Melaksana dan menilai praktikum
Menjalankan peperiksaan
Mengiktiraf kelayakan dengan mengeluarkan sijil perguruan /
ikhtisas
2 Bhg Sumber
Manusia
Mengenal pasti keperluan norma perjawatan guru j-QAF
Mewujudkan norma perjawatan guru
Memohon norma perjawatan guru j-QAF ke agensi pusat JPA
3 Bhg Buku Teks Menyediakan buku teks bhs arab
Mengedarkan buku teks bhs arab ke sekolah
4 Bhg
Pembangunan
dan Perolehan
Menyelaras pembelian bhn pembelajaran j-QAF
Menyelaras pembinaan makmal pembelajaran j-QAF
5 EPRD Merancang dasar pelaksanaan program j-QAF
Menyediakan unjuran sekolah j-QAF
Menyediakan perancangan makmal pembelajaran j-
QAF
6 Jbt Pendidikan
Khas
Merancang pelaksanaan program j-QAF di sekolah
pendidikan khas
Melaksanakan program j-QAF di sekolah pendidikan
khas
Memantau pelaksanaan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

92
Isu-Isu;
Penempatan dan pertukaran guru j-QAF semasa dalam latihan
Kemudahan asas seperti surau atau kelas tidak mencukupi
Guru masih dlm latihan dan tidak mendapat pendedahan mencukupi kaedah Iqra
Sumber kewangan terhad membiayai Kem Bestari solat
Pertembungan masa pembelajaran kelas KAFA dengan model tasmik
Pertambahan pegawai diperlukan bagi memantau pelaksanaan j-QAF kerana perluasan
sekolah yg melaksana program j-QAF


Harapan:
Kursus dan latihan kemahiran diperlukan untuk kemahiran guru j-QAF
Modul khas kepada murid istimewa perlu diwujudkan
Makmal pembelajaran j-QAF perlu disegerakan
Penggunaan ICT di kalangan guru j-QAF dapat dipertingkatkan
Kurikulum pendidikan Islam perlu disatukan dan diselaraskan oleh KPM

Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan
jayanya!
.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
93
TAJUK 8 PENGENALAN MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF
8.0 Sinopsis
Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 8. Secara umumnya, tajuk ini
merupakan kesinambungan tajuk sebelumnya cuma fokus perbincangan dalam tajuk
ini menyentuh secara terperinci berkaitan model-model program j-QAF yang telah
dilaksanakan di sekolah -sekolah seluruh Malaysia. Terdapat 5 model yang
diperkenalkan iaitu;
i. Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii. Model Tasmik Khatam al-Quran
iv. Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi, dan
v. Model Kem Bestari Solat
Dalam tajuk ini, hanya tiga model sahaja yang akan dihuraikan iaitu Model Kelas
Pemulihan Jawi, Model 6 bulan Khatam al-Quran dan Model Tasmik Khatam al-Quran.
Manakala yang dua model selebihnya akan dibincangkan dalam tajuk berikutnya.
8.2 Hasil pembelajaran
Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat;
i. Memahami dan menghuraikan konsep Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Memahami dan menghuraikan konsep Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii. Memahami dan menghuraikan konsep Model Tasmik Khatam al-Quran
8.3 Kerangka Tajuk
PENGENALAN
MODEL-MODEL
PROGRAM j-QAF
Model Kelas
Pemulihan Jawi
Model 6 bulan
Khatam al-Quran
Model Tasmik
Khatam al-Quran
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
94
8.4 PENGENALAN MODEL-MODEL J-QAF
Program j-QAF adalah suatu projek memperkasakan Pendidikan Islam melalui
penekanan khusus dalam pengajaran jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain.
Projek ini dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Perlaksanaan program ini
menggunakan kurikulum dengan mewujudkan model-model tersendiri yang terdiri
daripada ;
i. Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii. Model Tasmik Khatam al-Quran
iv. Model Peluasan Bahasa Arab Komunikasi dan
v. Model Kem Bestari Solat
Adalah diharapkan melalui model-model yang diperkenalkan, para pelajar akan dapat;
i. Menguasai kemahiran jawi dengan baik
ii. Mengkhatam al-Quran sebelum ke sekolah menengah
iii. Menguasai kemahiran berkomunikasi dan asas-asas Bahasa Arab
iv. Menguasai amalan Fardhu Ain khususnya tata cara berwudhuk dan solat lima
waktu.
Bagi membantu para guru dalam melaksanakan model-model berkenaan, pihak
Kementerian Pelajaran juga menyediakan beberapa buah buku panduan seperti;
i. Buku Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi dan Buku Modul
Pengajaran dan Pembelajaran Jawi
ii. Buku Panduan Pelaksanaan Model Khatam al-Quran Model 6 bulan dan
Buku Panduan Khatam al-Quran Model Tasmik
iii. Buku Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab dan Modul Pengajaran Bahasa
dan Pembelajaran Bahasa Arab.
iv. Buku Panduan Pelaksanaan Model Bestari Solat.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
95
8.4.1 MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI
Takrif
Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru pemulihan untuk
memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan
jadual waktu persekolahan sedia ada.
Objektif
Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat
mengenal, menyebut, dan menulis huruf-huruf tunggal, suku kata terbuka, suku kata
tertutup dan perkataan-perkatan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan
suku kata tertutup.
Kumpulan Sasar
Kumpulan sasar kelas ini ialah murid-murid yang tidak dapat melepasi ujian khas iaitu
tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.
Strategi Pelaksanaan
i. Laksana Kelas Pemulihan Jawi ikut agihan kemahiran dan kaedah P & P
yang telah ditentukan.
ii. P & P guna kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan.
iii. Buat penilaian dan rekod pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan.
Agihan Tugas
Pihak sekolah bertanggungjawab menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat
sekolah yang dipengerusikan oleh Guru Besar.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
96
Guru Besar
Tubuh Jawatankuasa Pelaksana
Adakan mesyuarat penyelarasan
Pastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.
Pantau perlaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.
Jawatankuasa Pelaksana;
i. Kenalpasti murid-murid yang keciciran melalui ujian khas atau maklumat
daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan
hendaklah di antara 6 hingga 10 orang.
ii. Sedia tempat bagi pelaksanaan kelas pemulihan.
iii. Sedia bahan bantu mengajar.
Ketua Panitia Pendidikan Islam
Setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah.
Bekerjasama dengan guru pemulihan dan guru-guru Pendidikan Islam
menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.
Semak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru pemulihan.
Guru Mata Pelajaran
Buat ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan
Jawi.
Teruskan pengajaran mengikut jadual persekolahan biasa.
Guru Pemulihan Jawi
Laksana Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah
pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Rekod hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan
pembelajaran.
Laporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia dan Guru
Besar.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
97
8.4.1.1 AGIHAN DAN FOKUS KEMAHIRAN
Waktu Kemahiran
Waktu 1 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 2 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 3 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 4 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 5 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 6 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 7 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
Waktu 8 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
Waktu 9 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
Waktu 10 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
Waktu 11 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
Waktu 12 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
98
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Untuk memantapkan pelaksanaan program pemulihan jawi beberapa kaedah yang
menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran turut dicadangkan
seperti kaedah permainan dan nyanyian. Antara permainan dan nyanyian yang
dicadangkan seperti;
Permainan bagi kemahiran huruf tunggal:
Bowling
Tenteng
Main kad
Keretapi
Bowling
Tenteng
Keretapi
Kad Huruf
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
99
Permainan bagi kemahiran suku kata :
Sahibba
Pancing Ikan
Nyanyian:
Rasa Sayang Jawi
Eja dan Baca
Vokal dan Suku kata.
Penilaian
Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Penilaian
hendaklah menguji kemahiran membaca dan menulis huruf-huruf dan suku katasuku
kata yang dipelajari. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian
Kelas Pemulihan Jawi.
Kerja Rumah
Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja berkaitan huruf yang telah dipelajari..
Antara bentuk kerja rumah yang boleh disediakan seperti menulis semula huruf-huruf,
mewarna dan sebaginya. Ibu bapa juga dikehendaki menanda tangani di ruang yang
disediakan apabila pelajar telah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru perlu
menyemak tugasan tersebut pada keesokan hari.
Sahiba Pancing Ikan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
100
8.4.2 MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN
Objektif Khatam Quran j-QAF
Setelah projek j-QAF dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua
murid yang menganut agama Islam, semasa berada di sekolah rendah akan dapat:
i. Membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid, dan
ii. Murid dapat mengkhatamkan al-Quran 30 juzuk.
Kepentingan Khatam Al-Quran j-QAF
Khatam al-Quran j-QAF melalui proses talaqqi musyafahah adalah penting demi
memastikan setiap murid diberi peluang sama rata untuk menguasai tilawah al-Quran
dengan lancar dan bertajwid. Setiap murid diharap dapat menghatamkan bacaan al-
Quran sebanyak 30 juzuk dalam jangka masa 6 tahun berada di sekolah rendah
mengikut tahap penguasaan individu. Namun bagi murid yang tidak menguasai bacaan
al-Quran berpeluang meneruskan pembelajaran menggunakan kaedah Iqra` dengan
pemantauan dari guru dari masa ke semasa.
Pelaksanaan dan Penilaian Khatam Quran j-QAF
Pelaksanaan khatam al-Quran j-QAF terbahagi kepada dua iaitu program khatam al-
Quran Model 6 bulan dan program khatam al-Quran Model Tasmik. Walaupun objektif
kedua-dua model ini sama, namun kaedah pelaksanaannya berbeza di antara satu
sama lain.
Program Khatam Quran Model 6 Bulan
Program Khatam al-Quran Model 6 Bulan ialah proram yang menumpukan kepada
penguasaan kemahiran membaca al-quran pada 6 bulan pertama tahun satu dan aspek
khatam al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 2 hinggaa tahun 6.
Objektif
a. Murid dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid
b. Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
101
Kumpulan Sasaran
Semua murid yang beragama Iskam tahun 2 hingga tahun 6
Strategi Pelaksanaan
Tempoh Pelaksanaan
Murid tahun 2 hingga tahun 6 akan mengikuti Model 6 Bulan Khatam
Al-Quran selam 6 bulan pertama setiap tahun. Bagi bulan berikut dan
sseterusnya mereka akan mengikuuti kurikulum Pendidikan Islam
berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada.
Peruntukan Waktu
Pengajaran dan pembelajaran berfokus kepada Tilawah al-Quran
selama 6 bulanmulai Januari hingga Jun drngan peruntukan masa 4
kali seminggu. Dua waktu selebihnya digunakan untuk program Asas
Ulum Syariah danJawi.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
i. Semua murid membaca al-Quran menggunakan mushaf Rasm
Uthmani
ii. Setiap murid membaca al-Quran mengikut kedah talaqqi dan
musyafahah.
Iii. Proses talaqqi dan musyafahah di dalam kelas dikendalikan oleh
guru Pendidikan Islam (GPI) yang mengajar dengan dibantu oleh
sekkurang-kurangnya seorang guru pembimbing yang boleh terdiri
daripada guru GPI lain, guru akademik biasa, pentadbir sekolah,
kaki tangan sekolah dan murid turus.
Iv. Merekod bacaan setiap murid di dalam Buku Rekod Bacaan al-
Quran masing-masing.
v. Panduan proses P&P boleh dirujuk dari contoh Model Pengajaran
dan Pembelajaran Model 6 Bulan .
vi. Murid yang tidak menguasai bacaan al-Quran hendaklah
meneruskan pembelajaran dengan menggunakan kaedah Iqra`.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
102
vii. Aktiviti-aktiviti pemulihan seperti kelas pemulihan atau kem al-
Quran perlu diadakan kepada murid yang tidakdapat membaca
(ummi) al-Quran.
viii Agihan bacaan mengikut jadual dan hendaklah dirujuk dalam
Model Pengajaran dan Pembelajaran Model 6 Bulan.
Agihan Tugas
Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral , Penolong
Pengarah Kurikulum, Penyelia Pendidikan Islam Negeri dan Daerah
bertanggungjawab:
a. Memberi taklimat pelaksanaan projek
b. Memantau pelaksanaan projek
c. Menyediakan laporan projek
Guru Besar bertanggungjawab;
a. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah.
b. Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan projek
dilaksanakan dengan sempurna.
c. Memberi taklimat kepada guru dan pembimbing guru yang terlibat.
d. Memastikan projek ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.
e. Memantau pelaksanaan projek
f. Mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantarke JPN
selepas tamat pelaksanaan projek.
Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab;
a. Bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat
sekolah.
b. Mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari guru
pembimbing.
c. Bekerjasama dengan guru Pendidikan Islam menyediakan
keperluan pelaksanaan projek.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
103
d. Menyemak laporan.
Guru Pendidikan Islam Bertanggungjawab;
a. Mengenalpasti guru pembimbing yang boleh dilibatkan dengan
projek.
b. Memastikan setiap murid memiliki Buku Rekod Bacaan Al-Quran.
c. Membuat pengesahan bacaan setiapmurid seminggu sekali dalam
Buku Rekod Bacaan Al-Quran.
d. Memaklumkan sebarang masalah murid dan guru pembimbing
kepada jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah.
e. Melaporkan pencapaian projejke Sektor Pengurusan Pendidikan
Islam,Jabatan pendidikan Negeri dengan mengisi Borang Laporan
Penilaian Projek Khatam Al-Quran Model 6 Bulan.
Guru Pembimbing
a. Membantu dan membimbing murid sehingga khatam al-Quran
b. Mencatat bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan.
c. Mengenalpasti kelemahan murid dan membuat catatan dalam Buku
Rekod Bacaan.
d. Sentiasa berbincang dengan guru yang mengajar untuk
menyelesaikan sebarang masalah.
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Model 6 Bulan Khatam Al-Quran menekankan penggunaan kaedah
talaqqi dan musyafahah. Kaedah ini dilaksanakan melalui proses berikut:
1. Murid mendengar bacaan contoh dari guru
2. Murid membaca dengan bimbingan guru, pembimbing/ murid turus.
3. Guru, pembimbing/ murid turus membetulkan bacaan murid.
4. Guru, pembimbing/ murid turus mengesahkan bacaan murid
dengan memberikan pujian atau mengiyakan.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
104
Penilaian
Penilaian ringkas perlu dilakukan secara mingguan bagi mengesahkan murid tersebut
benar-benar menguasai bacaan yang direkodkan oleh guru pembimbing. Penilaian
secara menyeluruh hendaklah dilakukan di akhir tahun bagi menentukan tahap
pencapaian bacaan al-Quran setiap individu. Guru boleh memilih mana-mana ayat
untuk menilai murid berkenaan. Penilaian ini hendaklah berdasarkan panduan berikut;
Agihan Markah
1. Jumlah ayat : 60 markah
2. Kualiti bacaan : 40 markah
Markah jumlah ayat dikira berdasarkan jumlah ayat tertinggi yang dibaca oleh murid
iaitu:
Ayat tertinggi X60
_______________
Jumlah ayat keseluruhan
Kualiti bacaan seseorang murid hendaklah dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:
i. Tidak berulang-ulang menyebut kalimah yang sama
ii. Menyalahi makhraj dan sifat huruf.
iii. Bertukar-tukar kalimah.
iv. Wajibul Ghunnah
v. Makhraj dan Sifat Huruf
vi. Hukum Mim dan Nun Sakinah
vii. Mad dan Qalqalah.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
105
8.4.3 MODEL TASMIK KHATAM AL-QURAN
Model tasmik telah dicadang dan mendapat respon yang baik daripada pelbagai
peringkat pengurusan Kementerian Pelajaran dan daripada pelbagai pihak lain.
Panduan ini bertujuan menjelaskan mengenai Model Tasmik Khatam Al-Quran dan cara
pelaksanaannya. Penjelasan dalam panduan ini menyentuh tentang takrif, objektif,
kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan, kaedah pengajaran dan pembelajaran
serta penilaian. Model Tasmik Khatam al-Quran ditakrifkan sebagai satu program
membimbing dan merekod perkembangan Iqra dan bacaan al-Quran murid secara
individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran
semasa berada di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu.
Objektif
3.1 Murid dapat membaca al Quran dengan bertajwid.
3.2 Murid dapat mengkhatamkan bacaan al-Quran 30 juzuk.
Kumpulan Sasar
Semua murid beragama Islam Tahun Satu sekolah rendah.
Strategi Pelaksnaan
i. Semua murid hendaklah menggunakan buku Iqra yang dibekalkan oleh
Kementerian dan al-Quran Rasm Uthmani.
ii. Setiap murid perlu mempunyai guru tasmik yang dilantik oleh pihak sekolah.
iii. Guru tasmik terdiri daripada guru j-QAF. Pihak sekolah boleh melantik guru
Pendidikan Islam dan guru akademik yang berkebolehan al-Quran untuk
terlibat dalam program ini. Murid yang telah khatam al-Quran boleh menjadi
pembantu kepada guru tasmik.
iv. Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid
dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
106
v. Murid yang masih tidak dapat menguasai Iqra dan bacaan al-Quran perlu
dibimbing secara berterusan menggunakan kaedah dan aktiviti yang sesuai
seperti Kem Literasi al-Quran, kelas tambahan dan sebagainya oleh guru j-
QAF dan Guru Pendidikan Islam
v. Setiap murid mesti memiliki Buku Rekod Bacaan al-Quran yang disediakan
oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.
vi. Guru j-QAF hendaklah menilai dan mengesahkan pencapaian murid
sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam Buku Rekod Bacaan.
vii. Guru j-QAF hendaklah memastikan murid-murid mendapat bimbingan dari
guru tasmik sebelum penilaian dilaksanakan.
viii.Murid dikehendaki membaca Al-Quran berdasarkan agihan muka surat yang
dicadangkan dalam agihan rancangan tahunan bacaan individu di Lampiran
A.
ix. Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan
agihan juzuk yang dicadangkan.
x. Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan, murid digalakkan membaca
al-Quran setiap hari supaya mereka dapat member tumpuan kepada kualiti
bacaan. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan.
xi. Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa yang
sesuai (luar jadual waktu) seperti:
a. Waktu petang bagi sesi pagi
b. Waktu pagi bagi sesi petang
c. Waktu Kokurikulum
xii. Pihak sekolah hendaklah membuat penilaian dan menyediakan laporan
kepada Jabatan Pelajaran Negeri.
Agihan Tugas
Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral, Penolong Pengarah Kurikulum,
Penyelia Pendidikan Islam Negeri, Pegawai j-QAF dan Penyelia Pelajaran daerah
bertanggungjawab memastikan program j-QAF berjalan seperti yang dijadualkan.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
107
Guru Besar bertanggungjawab
a. menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah;
b. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan program j-QAF;
c. mengeluarkan surat pelantikan kepada guru pembimbing;
d. memberi taklimat kepada guru pembimbing murid yang terlibat;
e. memastikan program j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan sempurna;
f. memantau perlaksanaan Model Tasmik; dan
g. mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantar ke JPN. Laporan
pencapaian murid dibuat menggunakan boring Analisa Pencapaian Murid
yang disedikan oleh JAPIM.
Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab
a. bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah;
b. mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari Guru tasmik;
c. bekerjasama dengan Guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan
pelaksanaan program j-QAF; dan
d. menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran.
Guru j-QAF bertanggungjawab
a. mengumpul data guru tasmik al-Quran;
b. menentukan guru tasmik untuk semua murid yang terlibat dengan projek ini;
c. menjadi penilai serta membuat pengesahan dalam rekod bacaan murid
seminggu sekali;
d. menentukan pencapaian murid dan dicatatkan dalam Buku Rekod Bacaan;
e. memaklumkan sebarang masalah murid dan guru tasmik kepada
jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah;
f. membuat laporan dengan mengisi borang pencapaian al-Quran.
g. memantau pelaksanaan tasmik dijalankan.
Guru Tasmik bertanggungjawab;
a. membimbing murid sehingga khatam al-Quran;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
108
b. mencatat setiap kali bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan;
c. mengenalpasti kelemahan dan membuat pemulihan; dan
d. mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah yang timbul.
PENILAIAN
Seperti yang dinyatakan dalam model 6 bulan Khatam al-Quran, penilaian menyeluruh
pencapaian murid hendaklah dibuat dengan menggunakan borang menggunakan
borang yang disediakan. Laporan yang dinyatakan dalam borang-borang berkenaan
mengandungi pencapaian murid yang merangkumi kedua-dua model. Ini kerana
pencapaian murid untuk kedua-dua model ini direkodkan dalam Buku Rekod Bacaan
al-Quran dan borang tersebut menggunakan maklumat dari buku ini.
Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.
i. Dengan menggunakan grafik peta minda yang bersesuaian, rumuskan kembali
matlamat, objektif, kepentingan program j-QAF yang diperkenalkan.
ii. Setelah anda membaca modul ini, buat satu analisa perbandingan mengenai
persamaan dan perbezaan yang anda perolehi di antara kandungan kurikulum
Pendidikan Islam KBSR dengan kurikulum j-QAF.
iii. Bina satu borang penilaian prestasi pemulihan jawi yang bersesuaian.sebagai
mekanisma penyaluran maklumat kepada kepada ibu bapa mengenai tahap
pencapaian pelajar.
iv. Sediakan borang penilaian akhir bagi program khatam al-Quran dengan
memasukkan aspek-aspek yang perlu dinilai semasa akhir program berkenaan.
LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
109
Lampiran A
1

1 - 7
1
1
1 - 16

2
17 - 24 3
25 - 29 4
30 - 37 5
38 - 48 6
49 - 57 7
58 - 61 8
62 - 69 9
70 - 76 10
77 - 83 11
84 - 88 12
89 - 93 13
94 -101 14
102 - 105 15
106 - 112 16
113 - 119 17
120 - 126 18
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
110
TAJUK 9
MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF & PELAKSANAANNYA
( Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model
Kem Bestari Solat )
9.1 SINOPSIS
Pelajar-pelajar yang dikasihi ,
Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 9. Tajuk ini merupakan
kesinambungan tajuk 8 yang membincangkan tentang model-model program j-QAF. Di
dalam tajuk ini, dua tajuk akan dibincangkan iaitu Model Perluasan Bahasa Arab
Komunikasi dan Model Kem Bestari Solat. Perbincangan model-model j-Qaf dilanjutkan
bagi mengenal pasti cabaran-cabaran yang perlu difahami oleh setiap guru pelaksana.
9.2 HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:
i. Memahami dan menghuraikan konsep Model Perluasan Bahasa Arab
Komunikasi.
ii. Memahami dan menghuraikan konsep Model Kem Bestari Solat.
iii. Mengenal pasti cabaran dalam melaksanakan model-model prgram j-QAF.
9.3 KERANGKA TAJUK
PENGENALAN
MODEL-MODEL
PROGRAM j-QAF
MODEL PELUASAN
BAHASA ARAB
KOMUNIKASI
MODEL KEM
BESTARI SOLAT
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
111
9.4 MODEL PERLUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI
Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan berkenaan dengan Model Perluasan
Bahasa Arab di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. Panduan ini
menerangkan tentang takrif, matlamat, objektif, strategi pelaksanaan, kaedah
pengajaran dan pembelajaran serta penilaian yang akan digunakan dalam pelaksanaan
model ini.
9.4.1 Takrif
Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran
Bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang
melaksanakan Program j-QAF. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2004:
Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld.XVII(13) bertarikh 30
Disember 2004), status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan.
Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi
sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil
Komunikasi. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab
atau pun tidak.
9.4.2 Matlamat
Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam
minat mempelajari Bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping
membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah.
9.4.3 Objektif
Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat:
i. mendengar bunyi huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan
memahaminya.
ii. menyebut dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab.
iii. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
112
iv. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab.
v. menulis dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan
memahaminya.
vi. menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan
memahaminya.
9.4.4 Strategi Pelaksanaan
1. Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab dilaksanakan dengan menggunakan
peruntukan masa sedia ada bahasa Arab di sekolah kebangsaan iaitu 60 minit
seminggu (30 minit x 2 waktu) seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 8 Tahun 2002 KP (BS) 8591 Jilid XVII (8) bertarikh 1 Oktober 2002 : Penawaran
Mata Pelajaran Bahasa Arab Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK).
2. Peruntukan masa ini mestilah berada di dalam jadual waktu rasmi persekolahan.
3. Model ini dilaksanakan berpandukan kepada sepuluh unit atau topik yang terkandung
dalam Pakej Buku Teks Bahasa Arab Komunikasi Tahun1,2 dan 3 edisi 2004.
Penerbitan pakej buku ini terdiri daripada Buku Teks, Buku Latihan dan aktiviti murid
serta Buku panduam Guru yang dibina berdasarkan Sukatan pelajaran Bahasa Arab
Komunikasi dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Komunikasi Tahun 1, 2 dan 3.
4. Guru Bahasa Arab hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
berpandukan agihan aktiviti/ hasil pembelajaran ( ) yang dicadangkan seperti di
dalam jadual Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR).
5. Bagi membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru
disarankan menggunakan bahan bantu yang dibekalkan ke sekolah-sekolah.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
113
9.4.5 Agihan Tugas
1. Penolong Pengarah j-QAF Negeri, Penolong Pegawai Pelajaran Daerah
Unit Pendidikan Islam / Penyelia Kanan Pendidikan Islam Daerah
bertanggungjawab :
a. memberi taklimat pelaksanaan model dan
b. memantau pelaksanaan model.
2. Guru Besar bertanggungjawab :
a. memastikan program dapat dilaksanakan dengan sempurna.
b. meneliti dan mengemukakan laporan pelaksanaan model kepada Unit Pendidikan
Islam, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran
Negeri.
3. Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab :
a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan model.
b. bekerjasama dengan semua pihak di sekolah bagi menjayakan pelaksanaan model.
c. menyediakan dan menyerahkan laporan pelaksanaan model kepada Guru Besar.
4. Guru Bahasa Arab bertanggungjawab :
a. menggunakan Buku Teks, Buku Panduan Guru Bahasa Arab dan bahan bantu
mengajar yang disediakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.
b. merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan
bermakna.
c. mempelbagaikan aktiviti komunikatif untuk menarik minat murid.
d. memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.
e. membuat penilaian dengan menggunakan instrumen yang disediakan.
f. merekodkan hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan
pembelajaran.
g. melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
114
9.4.6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran
1. Berdasarkan teori-teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa, terdapat pelbagai
pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab boleh dilaksanakan di sekolah.
Namun begitu, pendekatan komunikatif dicadangkan untuk dilaksanakan di sekolah
kerana sifat dan tujuan bahasa Arab itu sendiri ialah untuk berkomunikasi.
2. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dijalankan menggunakan
kaedah-kaedah berikut iaitu :
a. Kaedah Tematik ( )
b. Kaedah Ajuk-Hafaz (
c. Kaedah Semula Jadi / Kaedah Terus ( .
d. Kaedah Latih Tubi ( )
e. Kaedah Eklektik ( )
9.4.7 Penilaian
1. Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian
merupakan aktiviti untuk mendapatkanmaklumat yang berguna bagi menentukan
pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran.
Oleh itu,penilaian perlu dijalankan secara berterusan bermula dari tahun 1 (silarujuk
Panduan Pelaksanaan PKSR Bahasa Arab seperti yang terdapat di dalam buku
Panduan Pelaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum j-
QAF Tahun 6).
2. Guru perlu menjalankan 3 penilaian iaitu penilaian sikap, penilaian lisan dan
penilaian tulisan secara formatif berdasarkan topik pembelajaran. Walau bagaimanapun
penilaian yang perlu dilaporkan kepada Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK)
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
115
untuk tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) ialah penilaian sumatif yang akan dibekal
ke sekolah-sekolah pada bulan Mei dan Oktober sahaja.
3. Penilaian Bahasa Arab di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian
Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). Penilaian Kendalian Sekolah Rendah mempunyai
prinsip-prinsip berikut :
a. bersifat formatif.
b. mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, emosi, rohani
dan jasmani).
c. sistematik dan berterusan.
d. menggunakan pelbagai kaedah (pemerhatian, lisan dan penulisan).
e. berasaskan kriteria.
f. dikendalikan oleh guru.
g. membolehkan tindakan susulan.
9.5 KONSEP PROGRAM BESTARI SOLAT
Pelajar sekelian,
Seminar Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain ( j-QAF ) Peringkat Kebangsaan
anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah berlangsung pada 3 hingga 5 Mac
2004 telah memutuskan supaya Model Bestari Solat dilaksanakan secara rintis
bersama model-model projek j-QAF yang lain bagi menguji sejauhmana kelemahan dan
kekuatannya. Program Kem Bestari Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi
memastikan kejayaan program j-QAF. Kerjasama dan hubungan yang erat antara
pihak sekolah dan ibu bapa amat penting bagi mempastikan hasrat murni dapat
direalisasikan.
Tahukah pelajar apakah maksud Kem Bestari Solat?
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
116
9.5.1 Konsep
Kem Bestari Solat ialah aktiviti perkhemahan yang dilaksanakan untuk memastikan
murid boleh menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan.
Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian
sesebuah sekolah.
9.5.2 Objektif
Kem Bestari Solat diadakan bertujuan untuk memastikan murid dapat:
mengetahui kepentingan solat
berwuduk dengan sempurna
mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu
melaksanakan semua perbuatan dalam solat dengan betul
menguasai bacaan dan mengaplikasikannya dalam solat dengan betul dan
lancar
9.5.3 Langkah-langkah pelaksanaan
Bagi memastikan Kem Bestari Solat berjalan dengan lancar , beberapa langkah perlu
diambil:
i. Panitia Pendidikan Islam hendaklah menyediakan kertas kerja dan dibentangkan
dalam mesyuarat bagi memutuskan perkara-perkara berikut:
Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah
Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem Bestari Solat
Menentukan guru yang layak untuk menjadi fasilitator
Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti Kem Bestari Solat
Mengagihkan murid-murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat
mengikut kumpulan yang ditentukan.
Memberi taklimat kepada fasilitator untuk panduan tenaga sebagai
pengajar dalam Kem Bestari Solat.
ii. Program ini dilaksanakan dua kali dalam tempoh setahun.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
117
iii. Aktiviti ini dilaksanakan dalam bentuk kursus intensif di luar waktu P & P sama
ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.
iv. Setiap kem peringkat sekolah tidak melebihi 60 orang murid dan setiap
kumpulan tidak melebihi 10 orang.
v. Antara pengisian aktiviti Kem Bestari Solat ini ialah latihan amali wuduk,
amali
solat, solat berjemaah, ujian penilaian pra dan pasca program, riadah,
pertandingan bacaan dan amali solat.
vi. Instrumen penilaian perlu disediakan bagi menentukan tahap kebolehan
murid
dalam mendirikan solat .
vii.Menyusun pengisian aktiviti kem .
viii.Mengumpul maklumat murid yang tidak tahu solat selepas tamat Kem Bestari
Solat
ix. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti
dilaksanakan.
x. Melaporkan rekod pencapaian murid kepada guru yang mengajar, ibu bapa,
penjaga, ketua panitia dan guru besar.
xi. Borang Catatan Pelaksanaan Solat. Borang Catatan Pelaksanaan Solat
diedarkan kepada ibu bapa dan penjaga
.
Ibu bapa / penjaga hendaklah mencatat pelaksanaan amalan solat murid
di rumah selama dua bulan
Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada pihak
sekolah untuk dianalisa.
Pihak sekolah akan menyediakan laporan untuk pelaksanaan kem kedua.
Kem Bestari Solat Kedua dilaksanakan setelah mengenalpasti kekuatan
dan kelemahan Kem Bestari Solat Pertama.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
118
9.5.4 Jawatankuasa Pelaksana
Sebelum melaksanakan Kem Bestari Solat, sebuah jawatankuasa pelaksana perlulah
ditubuhkan. Jawatankuasa Pelaksana terdiri daripada :
a. Penaung
b. Penasihat
c. Pengerusi
d. Setiausaha
e. Bendahari
f. Ahli Jawatankuasa :
i. Urusetia
ii. Pendaftaran dan Penginapan
iii. Makanan dan Minuman
iv. Keselamatan / Kebajikan / Disiplin
v. Dokumentasi / Penilaian
vi. Riadhah
vii. Kem Komandan
viii. Siaraya
ix. Warden
x. Teknik & Peralatan
xi. Sijil dan Hadiah.
9.5 5 Peruntukan Kewangan
a. Kewangan
i. Peruntukan kewangan khusus
ii. Sumbangan PIBG
iii. Sumbangan swasta dan lain-lain
b. Perbelanjaan
i. Penyediaan Bahan ( Kertas Kerja, kertas Edaran, Fail )
ii. Perbelanjan Runcit
iii. Perbelanjaan makan dan minum
iv. Hadiah galakan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
119
9.5.6 Lantikan Fasilitator
Fasilitator terdiri daripada :
i. Guru Pendidikan Islam ( Dalaman / Luaran )
ii. Guru-Guru Akademik yang berkebolehan
iii. Ibubapa / Penjaga yang berkebolehan
iv. Guru-Guru KAFA
v. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak pengurusan
sekolah.
9.5.7 Cadangan Jadual Aktiviti
i. Pembahagian kumpulan berdasarkan ujian pra-kem .
ii. Memberi taklimat kem berhubung pelaksanaan jadual, senarai aktiviti, etika
dan peraturan kem, keselamatan dan sebagainya.
iii. Cadangan tajuk Kuliah Maghrib/Subuh : Memilih tajuk-tajuk yang ringan,
mudah dan asas berhubung kepentingan solat dan bersuci, seperti Solat
tiang agama, Kedudukan solat dalam hidup mukmin, Mengapa wajib
bersolat, Hubungan bersuci dengan solat, Mengapa perlu bersuci, Jika
anda muslim anda mesti solat dan tajuk-tajuk lain yang difikirkan sesuai
dengan tahap pemikiran murid bagi sekurang-kurangnya dapat
menyelesaikan soalan apa, mengapa, kenapa, bagaimana dan di mana.
iv. LDK (latihan dalam kumpulan) 1 6 mengikut tajuk yang disediakan. Fokus
kepada latih tubi bacaan dan tunjuk cara solat.
9.6 PENUTUP
Model Perluasan Bahasa Arab merupakan suatu usaha yang murni ke arah
menanamkan minat dan kemahiran berbahasa Arab yang merupakan Bahasa Al Quran
yang ditanamkan sejak peringkat sekolah rendah lagi. Manakala Program Kem Bestari
Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kejayaan kesinambungan
terhadap amalan fardhu ain di kalangan murid-murid sekolah rendah. Kedua-dua
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
120
program ini merupakan program j-QAF yang perlu dilaksanakan oleh para guru yang
berkenaan walaupun pada peringkat awal pelaksanaan beberapa cabaran, yang diduga
atau yang tidak diduga, telah dihadapi oleh pihak sekolah. Namun semua guru j-QAF
dan guru Pendiidkanj Islam perlu bertangungjawab melaksanakan dan mengatasi
segala kerumitan bagi menjamin kejayaan inisiatif besar pihak Kementerian Pelajaran
Malaysia. Jesteru bagi mencapai hasrat murni ini, kerjasama dan hubungan erat pihak
sekolah dan ibu bapa amat penting. Mudah-mudahan dengan program ini dapat ia
menambah rasa tanggungjawab dan minat murid terhadap perintah Allah s.w.t.
Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.

Anda mungkin juga menyukai