Sesorah Bahasa Jawa tentang hari pendidikan Assalamualaikum Wr Wb Nuwun !

Dumatheng panjenenganipun Bapa Kepala Dinas Pendodikan Pemudha dan Olahraga kabupaten Kebumeningkang pantes sinudarsono Dumatheng Pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang tansah kulo bekteni Dumatheng panjenenganipun Bapa/Ibu juru pambiji Sesorah ingkang tansah kulo hormati Dumatheng Bapa/Ibu Dwija Basa Jawi Pandamping panyarta Adu wasis sesorah ingkang kulo hormati Soho, dumatheng para panyarta adu wasis sesorah ingkang kulo tresnani Saderengipun kulo nyuwun agunging pangapunten amargi kumowantun cumantaka matur ngadeg wonten ngarso panjenengan sedoyo Saperlu ngaturaken sesorah ingkang hanggadahi Irah-irahan ‘GUMREGAH NGGAYUH KUNCARANING BANGSA’ Slajengipun sumangga kulo aturi sesrengan ngunjuaken raos puji syukur dumatheng ngarso dalem Allah SWT, ingkang sampun paring kasarasan, karaharjan, sahenggo wonten enjang meniko kita taksih saged kempal manunggal hangrawuhi adicara asu wasis sesorah basa Jawi Sholawat soho salam mugi tansah katetepaken Allah SWT dumatheng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita ajeng-ajeng syafa’atipun benjang wonten yaumul qiyamah allohuma amin!