Anda di halaman 1dari 27

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

FAIL MEJA PROGRAM PEMULIHAN KHAS

NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH GRED SEKOLAH DAERAH ALAMAT SEKOLAH

: : : : :

NO. TEL SEKOLAH: NO. FAKS SEKOLAH

SK PEREMBA KBA 2091 B KOTA SETAR SK PEREMBA, JLN. KILANG TEBU, ALOR SETAR, KEDAH 04-7771500 : 04-7771501

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

KANDUNGAN
1. Kulit Fail 2. Sejarah Sekolah / Kelas Pemulihan 3. VISI 4. MISI 5. Matlamat 6. Objektif Sekolah / Kelas Pemulihan 7. Carta Organisasi Sekolah 8. Carta Organisasi Program Pemulihan Khas 9. Senarai tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain 9.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas 9.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 9.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS 9.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan 9.1.4 Penyediaan Fail 9.1.5 Penyedian Jadual Waktu 10. Proses Kerja 10.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 10.2 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6 10.3 Membantu Guru BM,M3/LINUS 10.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan 10.5 Penyediaan Fail 10.6 Penyediaan Jadual Waktu 11. Carta Aliran Kerja 11.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 11.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS 11.3 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6 11.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan 11.5 Penyediaan Fail 11.6 Penyediaan Jadual Waktu 12. Senarai Semak 13. Peratuan-peraturan Pentadbiran 14. Senarai Undang-undang Pekeliling 15. Senarai borang-borang yang digunakan 16. Norma kerja 17. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

1.0 S e j a r a h K e l a s P e m u l i h a n K h a s
Kelas Pemulihan Khas, SK Peremba merupakan satu titik tumpu bagi merealisasikan impian dan harapan murid-murid yang ketinggalan dan tidak mencapai tahap kemahiran 3M. Kelas Pemulhan Khas, SK Peremba yang dinamakan kelas MURNI dimulakan pada tahun 2001 seusia dengan permulaan sessi pembelajaran sekolah ini. Bermula dengan bilangan pelajar seramai 26 orang (tahun 2001), terkini pada tahun 2012 bilangan pelajar adalah dalam lingkungan 01 hingga 07 orang murid sahaja. Program kelas Murni lahir atas kesedaran hasil dari kajian yang dibuat didapati murid-murid yang mundur berpunca kerana tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Matlamat utama program ini adalah di atas kesedaran untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang lebih mantap serta merealisasikan impian insan pelajar yang mundur yang juga mempunyai keinginan seiring dengan rakan pelajar lain untuk sama-sama menuju puncak kejayaan.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

2 .0 V I S I
VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Peremba akan menjadi sekolah terbaik menjelang tahun 2020 VISI PEMULIHAN KHAS
Melahirkan insan yang mampu mengadaptasikan ilmu dalam kehidupan harian.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

3 .0M I S I
Sekolah Kebangsaan Peremba akan berusaha bersungguhsungguh untuk mencapai kecemerlangan terunggul melalui : 1. Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan. 2. Menghasilkan pelajar yang cemerlang dan hebat dalam kurikulum melalui pengajaran yang mantap dan cekap. 3. Melahirkan pelajar yang cemerlang dan berwibawa dalam bidang kokurikulum melalui program dan latihan berterusan. 4. Mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria. 5. Mengekalkan / menjalinkan hubungan baik sedia ada dengan ibu bapa dan komuniti.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

4.0 M a t l a m a t S e k o l a h
Untuk menjana perkembangan minda dan sahsiah pelajar SKP menghadapi masa depan yang cemerlang : Cemerlang ilmu sejati, Cemerlang akal budi, Cemerlang keterampilan diri.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

5.0 O b j e k t i f P r o g r a m P e m u l i h a n K h a s
OBJEKTIF PROGRAM PEMULIHAN KHAS Membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahirankemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka; yang lain; Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin; Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa; Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang Menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama bagi murid-murid Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan terhadap pelajaran; boleh menjejaskan pelajaran; yang datang daripada keluarga yang bermasalah; dan berasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. Membantu murid mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dari P & P Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran dalam kehidupan harian; mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

4 .0C a r t a O r g a n i s a s i
GURU BESAR K H O S IM B . L E B A I A H M A D PK KOKUM CHEAH CHIN CHAI PIBG PK1 SUPPIAH BT. ABDUL RAHIM PSS FARIDAH JUNOH Data YUSAINI MD YUSOFF Peperiksaan NORHALINAWATI ICT MOHD. RIDZUAN Peralatan ZAMILAH Pembangunan SEMUA KETUA PANITIA Kewangan NORIAH PPSMI HJH ZAHARIN Sukan YUSAINI Pemulihan AINI SALINA Ketua Panitia Guru Kelas PK HEM WAN FAIZAH BT. MOHD YUSOF Disiplin: NARIZA AH SPBT: FARIZAN RMT: WN NORFAZRINA KWAMP: Thn 1: NORLIZA Thn 2: ROHAYA Thn 3: ZAMILAH Thn 4: NORHAYATI Thn 5: OSMARINA Thn 6: FAZILAH Keselamatan, kesihatan & Keceriaan: HALIMATUL SAADIAH Kaunseling &Keutuhan: MOHD. SUHAIMI Kebajkan: ROHAYA SBT: FARIZAN Sukan YUSAINI Persatuan/Kelab SITI HAJAR Beruniform ROHAYA

Bahasa Malaysia RAFIDAH Bahasa Inggeris THILAGAVATHY Matematik OSMARINA Agama ZAINUDDIN Kajian Tempatan FARIDAH ABDULLAH Sains RAHAYU PJK ABDUL HALIM KH ROMLI

Pem. Tad.Rendah
Pra Sekolah NANG ROSMIZA

A in i 2 0 1 2

U n it P e m u lih a n K h a s

5.0 C a r t a O r g a n i s a s i P r o g r a m P e m u l i h a n
PENGERUSI GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

NAIB PENGERUSI PENOLONG KANAN I SUPPIAH ABD RAHIM


SETIAUSAHA AINI SALINA ABDUL RAHIM GURU PEMULIHAN

AHLI JAWATANKUASA

GURU BM TAHAP 1

GURU BM THP 2 1. ABD HALIM 2. SARINA

GURU LINUS 1. NORLIZA 2. AZIZAH

1. NORLIZA 2. AZIZAH 3. ZAMILAH

KETUA PENITIA M3

KETUA PENITIA BM

OSMARINA BT. OMAR

RAFIDAH BT. REJAB

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

6.0 S e n a r a i T u g a s , K u a s a D a n H u b u n g a n
Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah 2. Penyelia Pemulihan Khas Daerah 3. Guru Besar 4. Penolong Kanan Tugas, Tanggungjawab & kuasa Yang diberi 1. Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Merancang Melaksana Menilai Melapor Kerja susulan 2. Membantu Guru BM,M3 dan LINUS. Mengenalpasti Merancang Penyediaan aktiviti Penyediaan ABM Penilaian Melapor Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.Guru Besar: Pemantauan peruntukkan kewaangan Nasihat Sokongan 2. Pen Kanan: Pemantauan Membimbing Sokongan 3.Ketua Panitia: Laporan Prestasi Murid

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

4. Guru Kelas tingkah laku murid 3. Melaksanakan Penilaian Berterusan 5.Guru Matapelajaran: Penyediaan Ujian mengealpasti Melaksana daerah-daerah Merekod kelemahan Murid Melapor 4.Penyediaan Fail Merancang Penyediaan kulit fail Melabel fail Merekod Fail Sedia daftar Fail Menyimpan Fail 5. Penyediaan Jadual Waktu Merancang Menyelaras Mencatat Mempamer Mengedar Melaksana 6. Guru PSS: Penggunaan PSS 7:Guru ICT: Penggunaan makmal ICT 8. Kerani Surat menyurat Pelaporan Alatulis & Peralatan

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s K e r j a
Aktiviti 7.1

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang UndangProses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PPD Penyelia Guru Besar PK Ketua Panitia Guru Kelas Guru BM & M3 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

1. Pencalonan & pengumpulan maklumat murid. 2. Menjalankan ujian diagnostik & Pengamatan. 3. Menganalisa ujian diagnostik & Pengamatan. 4. Penyediaan Rancangan mengajar. 5. Menjalankan pengajaran & Pembelajaran. 6. Menjalankan Ujian IPP2M & MIR (Jun & Oktober) 7. Memeriksa Ujian IPP2M & MIR a. Melepasi wajaran mengikuti p&p di Kelas Perdana. b. Belum melepasi wajaran mengikuti program Pemulihan Khas. 8. Menghantar data ke PPD/JPN.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s K e r j a
Aktiviti 7.2

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang UndangMeluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PPD Penyelia Guru Besar PK Guru Kelas Guru BM & M3 Guru LINUS 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

MEMBANTU Guru BM, M3 / LINUS untuk :1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M. 2. Merancang Kaedah Pengajaran. 3. Menyediakan aktiviti. 4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar. 6. Membuat penilaian. 7. Membuat laporan kepada pihak berkenaan.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s K e r j a
Aktiviti 7.3

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang UndangProses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan 1. 2. 3. 4. 5. 6. PPD Penyelia Guru Besar PK Guru Kelas Guru BM & M3 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

1. Mentadbir soalan ujian untuk membuat penilaian (IPP2M/MiR). 2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan. 3. Merekod keputusan setiap ujian. 4. Membuat laporan ujian kepada kepada pihak berkenaan.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s K e r j a
Aktiviti 7.4 Proses Kerja 1. Menyediakan fail 2. Mengemaskini fail.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

PENYEDIAAN FAIL Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. PPD Penyelia Guru Besar PK Guru Kelas Guru BM & M3

3. Menyimpan dan memastikan keselamatan fail.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s K e r j a
Aktiviti 7.5 Proses Kerja 1. Merancang jadual waktu program pemulihan khas.

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. PPD Penyelia Guru Besar PK Guru Kelas Guru BM & M3

2. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas. 3. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang terlibat. 4. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir sekolah dan Guru Kelas yang terlibat. 5. Melaksanakan jadual waktu untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

8.0 C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 8.1

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Muka 1/1 surat ini


MULA

Kelas Biasa (kerja

Pencalonan & Pengumpulan maklumat

IPP2M (Program pemutihan)

Analisa Ujian

P&P

Sudah menguasai Kemahiran 3M

Penyediaan RPH Belum menguasai Kemahiran 3M. Meneruskan Pengajaran Pemulihan

Tamat

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

8.0 C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 8.2 MEMBANTU GURU BM,M3/LINUS Muka surat ini 1/1

MUL A

Membantu Mengenalpasti Tidak Menguasai 3M

Membantu Merancang Kaedah P&P

Membantu Menyedia Aktiviti

Membantu Menyedia ABM

Membantu Membuat Penilaian

Membantu Membuat Pelaporan

TAMA T

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

8.0 C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 8.3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN Muka surat ini 1/1

MUL A

Mentadbir Soalan Ujian (IPP2M/MiR)

Melaksanakan Ujian

Merekod Keputusan

Membuat Laporan Ujian

TAMA T

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

8.0 C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 8.4 PENYEDIAAN FAIL

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Muka surat ini

1/1

MUL A

Menyediakan Fail

Mengemaskinikan Fail

Menyimpan / Keselamatan

TAMA T

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

8.0 C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 8.5

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Muka surat ini 1/1

MUL A

Merancang Jadual Waktu PmKhas

Menyelaras Jadual Waktu

Mempamer Jadual Waktu

Mengedar Jadual Waktu pada guru matapelajaran

Menlaksana Jadual Waktu

TAMA T

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

9 .0 S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktivi ti Bi l 1 Aktiviti 9.1

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Muka surat ini Tindaka n Catatan

1/1

Memastikan program pemulihan khas ini dilaksanakan.

2 Merancang strategi untuk membantu guru BM tahap 2 3 Membina Jadual Kerja dan Pembahagian Tugas pemantauan penyeliaan dan penilaian berterusan .

4 Menyediakan Fail untuk simpanan 5 Menyediakan Jadual Waktu

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

1 0.0 P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n
1. Pekeliling Perbendahaaraan Bil 3 Tahun 2003 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992 3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa. 4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah 5. 6. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Dan Peraturan-Peraturan Terpilih. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998 - 2000

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

7. Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Yang Sedang Berkuatkuasa.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

1 1.0 S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g P e k e l i l i n g
1. 2. Perintah AM Arahan Perbendaharaan

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

3. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2002 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2000

5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 3 Tahun 1993. 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 3 Tahun 2002 7. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas di Sekolah Rendah

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

1 2.0 S e n a r a i B o r a n g - B o r a n g Y a n g D i g u n a
1. Borang pencalonan murid 2. Borang maklumat murid/SSM 3. Borang pengumpulan maklumat 4. Borang rekod pretasi ujian diagnostik 5. Borang rekod prestasi individu

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

1 3.0 N o r m a K e r j a
BIL .

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. MASA YANG DIAMBIL (JAM/MINIT) 690 JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 15 orang

JENIS KERJA

1.

Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Tahun 2 dan Tahun 3)

2.

Membantu Guru BM, M3 & LINUS

330

3 Aktiviti

3.

Melaksanakan Penilaian Berterusan

200

15 orang

4.

Penyediaan Fail Penyediaan Jadual Waktu, P&P dan ABM

60

11 fail

5.

120

Drp jadual waktu

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s

1 4 .0S e n a r a i J a w a t a n k u a s a Y a n g D i a n g g o
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (12) bulan; Nama Pegawai : Jawatan BI L. 1. : AINI SALINA BT. ABDUL RAHIM

Sekolah Kebangsaan Peremba Jln Kilang Tebu, 05050 A/Setar, Kedah.

Guru Pemulihan Khas KEKERAP AN SETAHUN JENIS KEANGGOTAA N

NAMA JAWATANKUASA Jawatankuasa Pemulihan Khas Mesyuarat Aktiviti Jawatankuasa Induk Kurikulum Mesyuarat Aktiviti Jawatankuasa Induk kafeteria Mesyuarat Aktiviti Guru penasihat SPBT Mesyuarat Aktiviti Guru penasihat Beruniform Pancaragam Mesyuarat Aktiviti Guru Rumah Sukan Wira Mesyuarat Aktiviti

2.

3.

4.

5.

6.

A in i 2 0 1 2
U n it P e m u lih a n K h a s