FAIL MEJA

PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH (Sekolah)
Naamaa :: Nm JJaawaattaan :: w n

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS E-MAIL

: : : : :

MAKLUMAT PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH
NAMA JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN UNIT TARIKH MEMEGANG JAWATAN : : : : : (Tarikh pelantikan Jawatan Hakiki)

TARIKH PENEMPATAN : (Tarikh Penempatan di Unit Berkenaan) ALAMAT :

2

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1.0 Rukun Negara

BAHAWASANYA

NEGARA

KITA

MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar aka menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluruhan Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan Kesusilaan

3

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

emosi dan jasmani. rohani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih individu memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan berilmu dan warganegara mulia. diri serta Malaysia yang pengetahuan.2. masyarakat dan Negara” 4 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . berketrampilan. berakhlak bertanggungjawab mencapai memberikan berkeupayaan kesejahteraan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

4.3. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.0 Teras Pendidikan       Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama 5 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . berkeupayaan berakhlak mulia. emosi dan jasmani.0 Matlamat Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan memberikan berketrampilan. bertanggungjawab kesejahteraan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan Negara ”. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara mencapai Malaysia yang berilmu diri serta pengetahuan.

5. berketrampilan dan sejahtera.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu. berilmu.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia       Berakhlak mulia Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir 6 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Melahirkan insan yang beriman. masyarakat dan Negara. berakhlak mulia. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia 7. 6.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia     Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.

7 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Memastikan pencapaian akademik.8. Melaksanakan semua skop dan fungsi perkhidatan teknologi maklumat di Jabatan Pelajaran Negeri Selangor berasaskan keperluan MS ISO 9001:2000 2. Membangunkan dan meneruskan sumber manusia dalam bentuk latihan meningkat kecekapan di kalangan warga jabatan. 5. 4. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif. 3. Membangunkan dan melaksanakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan jabatan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan.0 Visi: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Jabatan Pelajaran Selangor Terbilang Pada Tahun 2010 9. 6. kokurikulum dan sukan sekolah menengah dan rendah sentiasa cemerlang di peringkat Kebangsaan.0 Misi: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Mengupayakan system pengurusan perkhidmatan pendidikan yang bekualiti dan berteraskan kepada dasar dan prinsip perkhidmatan awam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan: 1.

Menerima perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu apabila anda membuat tindakan susulan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan.0 Visi: (nama sekolah) (isikan mengikut sekolah masing-masing) 12.0 Piagam Pelanggan: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor KAMI BERJANJI AKAN MEMASTIKAN ANDA:  Menerima layanan yang mesra.10.  Merasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang kami sediakan semasa menerima perkhidmatan yang diperlukan. cepat dan berhemah bagi semua urusan di setiap unit di jabatan ini. 11.  Mendapat maklumat yang lengkap dan jelas dari mana-mana pegawai  dan kakitangan kami bagi semua urusan perkhidmatan di jabatan ini.0 Misi: (nama sekolah) (isikan mengikut sekolah masing-masing) 13. Memperolehi kelulusan bagi permohonan yang layak. lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan kadar segera.0 Piagam Pelanggan: (nama sekolah) (isikan mengikut sekolah masing-masing) 8 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

Bahasa Melayu kemahiran dengan baik dan untuk memperkembangkan berbahasa 9 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .  Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.  Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.  Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.0 Objektif Pendidikan Prasekolah  Mempunyai sifat peribadi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.  Menggunakan berkomunikasi. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. 15.0 Matlamat Pendidikan Prasekolah Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan.14.

  Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. 16.   Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial. Mempunyai kemahiran kognitif. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.0 Kandungan Kurikulum Prasekolah Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu.  Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik. Komponen tersebut adalah seperti berikut:       Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Kreativiti dan Estetika 10 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

0 Objektif Unit Pendidikan Prasekolah  Menentukan sistem pengurusan yang cekap berkualiti dan berkesan. menyedia serta memberi latihan kepada tenaga pengajar prasekolah. 18.  Merancang dan mengurus kursus keilmuan.  Meningkatkan tahap fizikal. guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah.  Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah (Jurulatih yang Utama/Guru/TOT) terlibat dalam semua program sekolah peluasan berprasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual dan peruntukan yang telah ditetapkan. 11 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .0 Fungsi Unit Pendidikan Prasekolah  Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di sekolah-sekolah negeri Selangor dari segi pengurusan dan kurikulum. mental. pemantapan dan pengurusan prasekolah kepada guru besar.  Mengenalpasti.17. emosi dan sosial kanakkanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau lain-lain agensi kerajaan.

12 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .  Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri Selangor berada pada tahap yang terbaik. Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti prasekolah.

0 Carta Organisasi: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Pengarah Pendidikan KS Pengurusan Akademik KS Pengurusan Sekolah KS Pengurusan Pemb. & Pentd. Pendidikan KS Pendidikan Islam & Moral KU Kurikulum KU Menengah KU HEM KU Perkid. Kemanusiaan KS Pengurusan Perkid. KU Kurikulum P. Perancangan & Bekalan KU Dakwah KU Pendidikan KU Ko-Ku KU Maklumat Khas KU HDPS 13 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .19.Islam KU Peperiksaan KU Rendah& Pra Sekolah KU Sukan KU Pemb.

0 Carta Organisasi: Sektor Pengurusan Sekolah Pengarah Pendidikan KS Pengurusan Sekolah Ketua Unit Sekolah Rendah PSR (PG/PRA) PSR ( PM ) PSJK ( C ) PSJK( T ) PK DATA 14 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .20.

PPD Pengurusan Akademik Pen.0 Carta Organisasi: Pejabat Pelajaran Daerah Pegawai Pelajaran Daerah Pen. PPD Pengurusan ICT 15 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . PPD Pengurusan Sekolah KU Menengah PPPD(R) & Pra Sekolah Pen.21. PPD Pengurusan Kemanusiaan Pen. PPD Pengurusan Pembangunan Pen.

0 Carta Organisasi: (nama sekolah) 16 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .22.

23.0 Carta Organisasi Prasekolah (isikan mengikut sekolah masing-masing) 17 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

Membantu pentadbiran pengurusan prasekolah Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan.24. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Mengurus. Membantu pengurusan pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah. Guru Penolong Kanan Memantau perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. 18 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . 4. Membantu pengurusan penyediaan makanan/ mengemas dan membersih. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Sektor Jawatan : : Sektor Pengurusan Sekolah Pembantu Pengurusan Murid N17 Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. merancang urusan kemasukan data dan pendaftaran murid. 1. Membantu urusan penjagaan hal ehwal murid. Mengambil tindakan mengikut arahan yang diberi.0 Senarai Tugas. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus. 3. Pembantu Tadbir Membantu urusan kewangan 2. merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Dari Sekolah yang Sama Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah. Guru Prasekolah Merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah.

Pengurusan aspek keselamatan 7. Mengurus kebersihan murid 4. Pengurusan penyediaan BBM 8. Pengurusan penyusunan fail dan rekod 10. Pengurusan surat menyurat . Pendaftaran murid prasekolah 2. Pengurusan stok dan inventori 11.1 Pengurusan Pentadbiran Kelas Prasekolah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 1. Pengurusan membantu P&P 9. Pengurusan kesihatan murid 6. Mengurus fizikal dan keceriaan kelas 5.0 Bidang Tugas 25.25. Penyediaan makanan 3.

5. Membantu menimbulkan suasana yang selesa. 3. 4. kesihatan dan keselesaan murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktivitiaktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif. selamat dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan asuhan. kesediaan dan perkembangan murid prasekolah.2 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Murid Prasekolah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. 8. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.25. Guru Besar Guru Prasekolah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. 6. Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran. 2. 7. Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan.

Menguruskan pembelian bahan mentah dan menyediakan makanan mengikut menu yang dirancang. Menyedia dan menghidang makanan serta minuman yang bersih. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 2. cerek. cawan. 1. berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. mangkuk.25. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas. 5. 3. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . mengunci dan menjaga kebersihan kelas. piring. peti ais dan sebagainya. 6. Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu. Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu makan. peralatan dapur.3 Pengurusan Penyediaan Makanan/ Mengemas dan Membersih. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan. 4.

4 Pengurusan Penjagaan Hal Ehwal Murid Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. 7. membasuh tangan dan menggosok gigi. Guru Besar Guru Prasekolah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas makan seperti memastikan murid membaca doa. 2. Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah. Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. 5. 6. 3. 4. tutur bahasa dan kekemasan diri.25. Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah. Melayan karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.

0 Proses Kerja / Carta Aliran Kerja / Senarai Semak Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah i) Proses Kerja Pendaftaran Murid Aktiviti 26. 2. 3.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Muka surat ini Subaktiviti 26.1.26. Menerima senarai nama murid yang berjaya. UndangUndang / Peraturan Guru Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .1 PENDAFTARAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GB / Guru / Proses Kerja 1. Menyemak dan melengkapkan maklumat murid. Merekod maklumat dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan. 5. Menghantar sesalinan ke pejabat. Menyimpan maklumat murid dalam fail. 4.

ii) Carta Aliran Pendaftaran Murid MULA Menerima senara nama daripada guru Menyemak Tidak Lengkap Dapatkan maklumat lengkap Ya Merekod dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan Menyimpan rekod Menghantar sesalinan ke pejabat TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Senarai Semak Pendaftaran Murid Bil 1 Aktiviti Pengurusan Pendaftaran murid Tindakan Catatan 2 3 4 Pengurusan Penyediaan Makanan Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Kebersihan Kelas Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Aspek Keselamatan Pengurusan Penyediaan BBB Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Penyusunan Fail Pengurusan Stok / Inventori Pengurusan Surat Menyurat 5 6 7 8 9 10 11 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

1. Mengenal pasti barang yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. 3. 5. Menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan.1 PENYEDIAAN MAKANAN / Proses Kerja 1. 2. Mendapatkan kelulusan perolehan. 10. Menyusun semula peralatan yang telah digunakan ke tempat asal.27. 9. Menerima barang-barang yang dipesan. Merekodkan penerimaan. Menghidangkan makanan kepada murid. Membuat pesanan bahan yang diperlukan.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Muka surat ini Subaktiviti 27. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Guru GB Guru Guru UndangUndang / Peraturan Rujuk pekeliling perolehan Guru Guru Guru Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Merancang pembelian bahanbahan yang diperlukan. 8. 6. 4. 11. Membersihkan semula semua peralatan/persekitaran.0 Penyediaan Makanan i) Proses Kerja Penyediaan Makanan Aktiviti 27. Berbincang dengan guru tentang menu harian. 7.

ii) Carta Aliran Penyediaan Makanan MULA Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan Pesanan Menerima barang-barang pesanan Tidak Menepati speksifikasi Dapatkan semula Ya Merekod penerimaan Menyediakan makanan Menghidangkan makanan Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan/ persekitaran TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Senarai Semak Penyediaan Makanan Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan Membuat pesanan Menerima barang-barang pesanan 2 3 4 5 Menepati speksifikasi Merekod penerimaan Menyediakan makanan Menghidangkan makanan Mengemas semula peralatan/ persekitaran Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan 6 7 8 9 10 11 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

4. 2.1. Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan. UndangUndang / Peraturan Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian. 3.28. Membuat pemantauan berterusan.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH MENGURUS KEBERSIHAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini Subaktiviti 28. Memerhati setiap aspek kebersihan murid.1 / Proses Kerja 1.0 Mengurus Kebersihan Murid i) Proses Kerja Mengurus Kebersihan Murid Aktiviti 28.

ii) Carta Aliran Mengurus Kebersihan Murid MULA Berbincang dengan guru Memerhati aspek kebersihan murid Membimbing murid-murid tentang kebersihan Tidak Bersih Bimbingan & tindakan Ya Pemantauan berterusan TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Senarai Semak Mengurus Kebersihan Murid Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Berbincang dengan guru 2 Memerhati aspek kebersihan murid Membimbing murid-murid tentang kebersihan Pemantauan berterusan 3 4 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

1 KECERIAAN KELAS Muka surat ini / Proses Kerja 1. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru UndangUndang / Peraturan Guru Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . 3. Pemantauan berterusan dilaksanakan. Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas. 4. 2.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH PENGURUSAN FIZIKAL DAN Subaktiviti 29. Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima. 5.1. Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek.29.0 Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas i) Proses Kerja Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas Aktiviti 29. Menerima arahan daripada guru.

susunan dan hiasan Pemantauan guru Tidak Bersih dan ceria Tindakan segera Ya Pemantauan berterusan TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .ii) Carta Aliran Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan.

susunan dan hiasan kelas Pemantauan guru 3 4 5 6 Memastikan kelas bersih dan ceria Pemantauan berterusan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .iii) Senarai Semak Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan.

6.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Muka surat ini Subaktiviti 30.1. UndangUndang / Peraturan Guru Guru Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .1 PENGURUSAN KESIHATAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru / Proses Kerja 1.30. Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan. 3. 2. Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi. 5. Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian. 4.0 Pengurusan Kesihatan i) Proses Kerja Pengurusan Kesihatan Aktiviti 30. Pemantauan berterusan dijalankan. Mengenalpasti tahap kesihatan murid. Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan.

ii) Carta Aliran Pengurusan Kesihatan MULA Menerima arahan daripada guru Membuat perbincangan dengan guru Menyemak rekod kesihatan murid Mengenalpasti tahap kesihatan murid Membimbing Tidak Sihat Tindakan – Perbincangan dengan waris Ya Pemantauan berterusan TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Carta Aliran Pengurusan Kesihatan Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru tentang aspek kesihatan Membuat perbincangan dengan guru Menyemak rekod kesihatan murid Mengenalpasti tahap kesihatan murid Membimbing Pemantauan berterusan 2 3 4 5 6 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid. Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . 2.1 MURID Muka surat ini / Proses Kerja 1.31. Menerima arahan daripada guru. 4.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN Subaktiviti 31.0 Pengurusan Aspek Keselamatan i) Proses Kerja Pengurusan Aspek Keselamatan Aktiviti 31. Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum. Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan. Pemantauan berterusan. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru UndangUndang / Peraturan Guru Guru Guru 5. 3. semasa dan selepas sekolah.1.

ii) Carta Aliran Pengurusan Aspek Keselamatan MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Mengawasi keselamatan murid-murid Tidak Selamat Tindakannasihat dan bimbingan Ya Pemantauan berterusan TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Carta Aliran Pengurusan Aspek Keselamatan Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru 2 3 Berbincang dengan guru Mengawasi keselamatan muridmurid Pemantauan berterusan 4 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

3.1. 4.32. UndangUndang / Peraturan Guru Guru Guru Guru Guru 7. Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan. 6. Menerima arahan daripada guru.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBB) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini Subaktiviti 32. Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB. Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Membina Bahan Bantu Belajar (BBB). Menyediakan peralatan. 2. Penyerahan BBB kepada guru.0 Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB) i) Proses Kerja Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBB) Aktiviti 32.7 / Proses Kerja 1. 5. Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu disediakan.

ii) Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB) MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB) Tidak Sesuai Bina semula Ya Serah kepada guru TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB) Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru spesifikasi BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB) 3 4 5 Serah kepada guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

Melaksanakan tugasan yang diberikan. Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam P&P. Guru Guru Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . 4. Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P. 3.1 PENGURUSAN MEMBANTU P & P / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru.1.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Muka surat ini Subaktiviti 33. Melaksanakan tugas secara berterusan. 6. Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan. 2. 5.33.0 Pengurusan Membantu P & P i) Proses Kerja Pengurusan Membantu P & P Aktiviti 33.

ii) Carta Aliran Pengurusan Membantu P & P MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Melaksanakan Tidak Objektif tercapai Bincang semula Ya Berterusan TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Senarai Semak Pengurusan Membantu P & P Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru tentang P&P dan BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB) 3 4 5 Serah kepada guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

Menerima arahan daripada guru.34. Guru Guru Guru 5. Menghantar sesalinan ke pejabat.1 PENGURUSAN FAIL DAN REKOD / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Undang-Undang / Peraturan 1. Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .0 Penyusunan Fail dan Rekod i) Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod Aktiviti 34. Melaksanakan tugasan. 2. Simpan dalam fail dan rekod. Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan.1. PK HEM 6. 3. 4. Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Muka surat ini Subaktiviti 34.

ii) Carta Aliran Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod
MULA

Menerima arahan daripada guru

Kenalpasti fail/rekod

Melaksanakan tugasan

Tidak

Kemas dan lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

Ya

Hantar sesalinan ke pejabat

Simpan fail & rekod

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod
Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2

Kenalpasti fail/rekod Melaksanakan tugasan Kemas dan lengkap

3

4

5

Hantar sesalinan ke pejabat Simpan fail & rekod

6

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

35.0 Stok / Inventori / Harta Modal
i) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal
Aktiviti Subaktiviti 35.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN STOK / INVENTORI / HARTA MODAL

35.1.1

Muka surat ini

/

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Menerima barang atau peralatan. 3. Menentukan spesifikasi barang tersebut. 4. Merekod stok 5. Merekod harta modal

Guru

Guru

Guru

Pentadbir

6. Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut. 7. Meletak di tempat yang sesuai.

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal MULA Menerima arahan daripada guru Penerimaan barang-barang Tidak Menepati spesifikasi Tindakan segeramaklumkan kepada pembekal Ya Merekod stok Merekod inventori/harta modal Letak di tempat yang sesuai TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru 2 Penerimaan barang-barang Menepati spesifikasi Merekod stok 3 4 5 Merekod harta modal 5 Merekod inventori Letak di tempat yang sesuai 6 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

6. Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil. Merekod surat yang diterima. Guru Guru Guru Guru Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .1 PENGURUSAN SURAT-MENYURAT / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Undang-Undang / Peraturan 1. 3.0 Pengurusan Surat Menyurat i) Proses Kerja Pengurusan Surat Menyurat Aktiviti 36.36. 4. 2.1. 5.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Muka surat ini Subaktiviti 36. Menjawab surat. Menerima arahan daripada guru. Menyimpan sesalinan dalam fail. Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan.

ii) Carta Aliran Pengurusan Surat Menyurat MULA Menerima arahan daripada guru Merekod surat terima Berbincang dengan guru Tidak Perlu tindakan Simpan dalam fail Ya Menjawab surat Tidak Menepati Pembetulan Ya Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan mengedarkan kepada pihak berkenaan TAMAT FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

iii) Proses Kerja Pengurusan Surat Menyurat Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan Menerima arahan daripada guru 2 Merekod surat terima Berbincang dengan guru Perlu mengambil tindakan 3 4 5 Menjawab surat Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan menghantar kepada pihak yang berkenaan 6 7 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .

11 / 1988 2 3 4 5 6 7 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .37.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja 1. 1 / 1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka Cipta Sekolah. 4 / 1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 4 / 1986 Panitia Mata Pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988 Pendidikan Jasmani ( Pindaan ) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5. 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pegawai Pelajaran Daerah 38. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam SURAT PEKELILING IKHTISAS 1 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 Pejabat Pelajaran Daerah. 9 / 1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR.Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah. Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. 1989.dan Tingkatan V 1993 dan 1994). 7 / 1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1989. 6 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. 8 / 1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16 / 1988 Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 . 9 / 1989 Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pertukaran Bahasa Penghantar Murid – Murid Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17 / 1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan . SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 1991 21 22 23 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. 5 / 1991 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 . 4 / 1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 .1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994 Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). 2 / 1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah. 7 / 1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. 8 / 1994 Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR. 26 / 1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah 37 38 39 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993.Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992. 2 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. 1 / 1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup. Projek KDP di 60 Buah Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi. 10 / 1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah. 7 / 1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan. 11 / 1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah. 24 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

11 / 2003 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 AKTA PENDIDIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) 1 Undang-Undang Malaysia (1996) FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003.40 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). 10 /2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004 Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah. 12 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah.

Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik PPD Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik JPN Laporan Negeri .Pertandingan Kokurikulum Akademik Rekod Penerimaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Rekod Kertas Cadangan Kajian Tindakan Yang Terpilih Laporan Pemantauan Projek Kajian Tindakan Rekod Penerimaan Laporan Kajian Tindakan Laporan Negeri – Projek Kajian Tindakan Instrumen Pemastian Standard (SKPM 2) Instrumen Pemantauan Pengurusan Kurikulum PPD Instrumen Pemantauan Persediaan Awal tahun (PPSAT) Laporan Dapatan Utama Pemantauan Instrumen Pemantauan Program Peluasan Prasekolah Borang Maklumat Guru/Pembantu Pengurusan Murid Borang Kemasukan Murid Prasekolah Borang Laporan Kerosakan Bangunan PYG – 01 Instrumen Pemantauan Kurikulum Prasekolah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Rekod Penerimaan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Rekod Penyerahan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum PPD Laporan Negeri .39.Perolehan dan Penyebaran Kurikulum Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum PPD Laporan Negeri .

5. 11. 9. Jenis Kerja Pendaftaran Murid Penyediaan Makanan Mengurus Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Kelas Pengurusan Kesihatan Pengurusan Aspek Keselamatan Murid Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Fail dan Rekod Pengurusan Stok/Inventori/Harta Modal Pengurusan Surat Menyurat Masa Diambil % Setahun 2 20 20 20 5 8 10 Hari 5 48 48 48 12 19 24 8. 4. 3. 7 3 3 2 100 17 7 7 5 240 JUMLAH FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . 2.0 Norma Kerja : Pembantu Pengurusan Murid Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. 7. Bil 1.40. 10. 6.

Jawatankuasa Keceriaan dan Kebersihan 6. Jawatankuasa Pewaris (Komuniti Prasekolah) 2. Jawatankuasa Karnival Sukan 4. Jawatankuasa Disiplin FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid . Jawatankuasa Hari Potensi 3. Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 5.41. Nama Pegawai : Jawatan : Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan Bil Nama Jawatankuasa 1. Jawatankuasa Kebersihan dan Keselamatan 7.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail Meja Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.

TARIKH :………………………………………………………………………. NAMA :………………………………………………………………………… JAWATAN:……………………………………………………………………. BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid .0 Senarai Tugas Harian Pembantu pengurusan Murid Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari diletakkan diatas meja supaya mudah dirujuk..42.