Anda di halaman 1dari 63

FAIL MEJA

PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH (Sekolah)


Naamaa :: Nm JJaawaattaan :: w n

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS E-MAIL

: : : : :

MAKLUMAT PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH


NAMA JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN UNIT TARIKH MEMEGANG JAWATAN : : : : : (Tarikh pelantikan Jawatan Hakiki)

TARIKH PENEMPATAN : (Tarikh Penempatan di Unit Berkenaan) ALAMAT :

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1.0 Rukun Negara

BAHAWASANYA

NEGARA

KITA

MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar aka menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluruhan Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan Kesusilaan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih individu memperkembangkan potensi

secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan berilmu dan warganegara mulia, diri serta Malaysia yang

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak bertanggungjawab mencapai memberikan berkeupayaan kesejahteraan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

3.0 Matlamat Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara mencapai Malaysia yang berilmu diri serta pengetahuan, dan memberikan berketrampilan, berkeupayaan berakhlak mulia, bertanggungjawab

kesejahteraan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara .

4.0 Teras Pendidikan


Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

5.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia


Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

6.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia


Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

7.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia


Berakhlak mulia Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

8.0 Visi: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


Jabatan Pelajaran Selangor Terbilang Pada Tahun 2010

9.0 Misi: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


Mengupayakan system pengurusan perkhidmatan pendidikan yang bekualiti dan berteraskan kepada dasar dan prinsip perkhidmatan awam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan: 1. Melaksanakan semua skop dan fungsi perkhidatan teknologi maklumat di Jabatan Pelajaran Negeri Selangor berasaskan keperluan MS ISO 9001:2000 2. Membangunkan dan melaksanakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. 3. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif. 4. Membangunkan dan meneruskan sumber manusia dalam bentuk latihan meningkat kecekapan di kalangan warga jabatan. 5. Memastikan pencapaian akademik, kokurikulum dan sukan sekolah menengah dan rendah sentiasa cemerlang di peringkat Kebangsaan. 6. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan jabatan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

10.0 Piagam Pelanggan: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


KAMI BERJANJI AKAN MEMASTIKAN ANDA: Menerima layanan yang mesra, cepat dan berhemah bagi semua urusan di setiap unit di jabatan ini. Menerima perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu apabila anda membuat tindakan susulan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan. Mendapat maklumat yang lengkap dan jelas dari mana-mana pegawai dan kakitangan kami bagi semua urusan perkhidmatan di jabatan ini. Memperolehi kelulusan bagi permohonan yang layak, lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan kadar segera. Merasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang kami sediakan semasa menerima perkhidmatan yang diperlukan.

11.0 Visi: (nama sekolah)


(isikan mengikut sekolah masing-masing)

12.0 Misi: (nama sekolah)


(isikan mengikut sekolah masing-masing)

13.0 Piagam Pelanggan: (nama sekolah)


(isikan mengikut sekolah masing-masing)
8 FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

14.0 Matlamat Pendidikan Prasekolah


Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

15.0 Objektif Pendidikan Prasekolah


Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. Menggunakan berkomunikasi. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Bahasa Melayu kemahiran dengan baik dan untuk

memperkembangkan

berbahasa

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan

kemahiran menyelesaikan masalah. Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta

mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

16.0 Kandungan Kurikulum Prasekolah


Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut: Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Kreativiti dan Estetika

10

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

17.0 Fungsi Unit Pendidikan Prasekolah


Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di sekolah-sekolah negeri Selangor dari segi pengurusan dan kurikulum. Mengenalpasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga pengajar prasekolah. Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah. Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah (Jurulatih yang Utama/Guru/TOT) terlibat dalam semua program sekolah peluasan berprasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual dan peruntukan yang telah ditetapkan.

18.0 Objektif Unit Pendidikan Prasekolah


Menentukan sistem pengurusan yang cekap berkualiti dan berkesan. Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanakkanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau lain-lain agensi kerajaan.

11

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti prasekolah.

Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri Selangor berada pada tahap yang terbaik.

12

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

19.0 Carta Organisasi: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


Pengarah Pendidikan

KS Pengurusan Akademik

KS Pengurusan Sekolah

KS Pengurusan Pemb. Kemanusiaan

KS Pengurusan Perkid. Pendidikan

KS Pendidikan Islam & Moral

KU Kurikulum

KU Menengah

KU HEM

KU Perkid. & Pentd.

KU Kurikulum P.Islam

KU Peperiksaan

KU Rendah& Pra Sekolah

KU Sukan

KU Pemb. Perancangan & Bekalan

KU Dakwah

KU Pendidikan

KU Ko-Ku

KU Maklumat

Khas

KU HDPS

13

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

20.0

Carta Organisasi: Sektor Pengurusan Sekolah


Pengarah Pendidikan

KS Pengurusan Sekolah

Ketua Unit Sekolah Rendah

PSR (PG/PRA)

PSR ( PM )

PSJK ( C ) PSJK( T ) PK DATA

14

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

21.0 Carta Organisasi: Pejabat Pelajaran Daerah


Pegawai Pelajaran Daerah

Pen. PPD Pengurusan Sekolah KU Menengah


PPPD(R) & Pra Sekolah

Pen. PPD Pengurusan

Akademik

Pen. PPD Pengurusan Kemanusiaan

Pen. PPD Pengurusan Pembangunan

Pen. PPD Pengurusan ICT

15

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

22.0

Carta Organisasi: (nama sekolah)

16

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

23.0

Carta Organisasi Prasekolah

(isikan mengikut sekolah masing-masing)

17

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

24.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain


Sektor Jawatan : : Sektor Pengurusan Sekolah Pembantu Pengurusan Murid N17 Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Memantau perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus, merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Mengurus, merancang urusan kemasukan data dan pendaftaran murid. Guru Prasekolah Merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah.

1. Membantu pentadbiran pengurusan prasekolah

Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Mengambil tindakan mengikut arahan yang diberi.

Guru Dari Sekolah yang Sama Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah. Pembantu Tadbir Membantu urusan kewangan

2. Membantu pengurusan pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah.

3. Membantu pengurusan penyediaan makanan/ mengemas dan membersih.

4. Membantu urusan penjagaan hal ehwal murid.

18

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

25.0 Bidang Tugas 25.1 Pengurusan Pentadbiran Kelas Prasekolah


Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab

Guru Besar Guru Prasekolah

1. Pendaftaran murid prasekolah 2. Penyediaan makanan 3. Mengurus kebersihan murid 4. Mengurus fizikal dan keceriaan kelas 5. Pengurusan kesihatan murid 6. Pengurusan aspek keselamatan 7. Pengurusan penyediaan BBM 8. Pengurusan membantu P&P 9. Pengurusan penyusunan fail dan rekod 10. Pengurusan stok dan inventori 11. Pengurusan surat menyurat

25.2 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Murid Prasekolah


Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. 2. Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan asuhan. 3. Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah. 4. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. 5. Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid prasekolah. 6. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. 7. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktivitiaktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif. 8. Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran.

Guru Besar Guru Prasekolah

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

25.3 Pengurusan Penyediaan Makanan/ Mengemas dan Membersih.


Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 2. Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu makan. 3. Menyedia dan menghidang makanan serta minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. 4. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya. 5. Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu, mengunci dan menjaga kebersihan kelas. 6. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas. 1. Menguruskan pembelian bahan mentah dan menyediakan makanan mengikut menu yang dirancang.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

25.4 Pengurusan Penjagaan Hal Ehwal Murid


Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. Melayan karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih. 2. Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri. 3. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat. 4. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. 5. Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah. 6. Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah. 7. Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas makan seperti memastikan murid membaca doa, membasuh tangan dan menggosok gigi.

Guru Besar Guru Prasekolah

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

26.0 Proses Kerja / Carta Aliran Kerja / Senarai Semak

Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah


i) Proses Kerja Pendaftaran Murid
Aktiviti 26.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini

Subaktiviti

26.1.1

PENDAFTARAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GB / Guru

Proses Kerja 1. Menerima senarai nama murid yang berjaya. 2. Menyemak dan melengkapkan maklumat murid. 3. Merekod maklumat dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan. 4. Menyimpan maklumat murid dalam fail. 5. Menghantar sesalinan ke pejabat.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pendaftaran Murid


MULA

Menerima senara nama daripada guru Menyemak

Tidak

Lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

Ya Merekod dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan

Menyimpan rekod

Menghantar sesalinan ke pejabat

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Pendaftaran Murid


Bil 1 Aktiviti Pengurusan Pendaftaran murid Tindakan Catatan

2 3 4

Pengurusan Penyediaan Makanan Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Kebersihan Kelas Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Aspek Keselamatan Pengurusan Penyediaan BBB Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Penyusunan Fail Pengurusan Stok / Inventori Pengurusan Surat Menyurat

5 6 7 8 9 10 11

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

27.0 Penyediaan Makanan


i) Proses Kerja Penyediaan Makanan
Aktiviti 27.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini

Subaktiviti

27.1.1

PENYEDIAAN MAKANAN

Proses Kerja 1. Berbincang dengan guru tentang menu harian. 2. Merancang pembelian bahanbahan yang diperlukan. 3. Mendapatkan kelulusan perolehan. 4. Membuat pesanan bahan yang diperlukan. 5. Menerima barang-barang yang dipesan. 6. Mengenal pasti barang yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. 7. Merekodkan penerimaan. 8. Menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan. 9. Menghidangkan makanan kepada murid. 10. Membersihkan semula semua peralatan/persekitaran. 11. Menyusun semula peralatan yang telah digunakan ke tempat asal.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Guru GB Guru Guru

UndangUndang / Peraturan

Rujuk pekeliling perolehan

Guru

Guru Guru Guru Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Penyediaan Makanan


MULA

Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan

Pesanan Menerima barang-barang pesanan Tidak

Menepati speksifikasi

Dapatkan semula

Ya Merekod penerimaan

Menyediakan makanan Menghidangkan makanan

Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan/ persekitaran TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Penyediaan Makanan


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan Membuat pesanan Menerima barang-barang pesanan

Menepati speksifikasi Merekod penerimaan Menyediakan makanan Menghidangkan makanan Mengemas semula peralatan/ persekitaran Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan

10

11

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

28.0 Mengurus Kebersihan Murid


i) Proses Kerja Mengurus Kebersihan Murid
Aktiviti 28.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
MENGURUS KEBERSIHAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini

Subaktiviti

28.1.1

Proses Kerja 1. Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian. 2. Memerhati setiap aspek kebersihan murid. 3. Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan. 4. Membuat pemantauan berterusan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Mengurus Kebersihan Murid


MULA

Berbincang dengan guru

Memerhati aspek kebersihan murid

Membimbing murid-murid tentang kebersihan Tidak Bersih Bimbingan & tindakan Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Mengurus Kebersihan Murid


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Berbincang dengan guru

Memerhati aspek kebersihan murid Membimbing murid-murid tentang kebersihan Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

29.0 Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas


i) Proses Kerja Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas
Aktiviti 29.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN FIZIKAL DAN

Subaktiviti 29.1.1 KECERIAAN KELAS

Muka surat ini

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas. 3. Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek. 4. Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima. 5. Pemantauan berterusan dilaksanakan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas


MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan Pemantauan guru

Tidak

Bersih dan ceria

Tindakan segera

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan kelas Pemantauan guru

5 6

Memastikan kelas bersih dan ceria Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

30.0 Pengurusan Kesihatan


i) Proses Kerja Pengurusan Kesihatan
Aktiviti 30.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini

Subaktiviti 30.1.1 PENGURUSAN KESIHATAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan. 2. Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian. 3. Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi. 4. Mengenalpasti tahap kesihatan murid. 5. Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan. 6. Pemantauan berterusan dijalankan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Kesihatan


MULA

Menerima arahan daripada guru Membuat perbincangan dengan guru

Menyemak rekod kesihatan murid

Mengenalpasti tahap kesihatan murid

Membimbing Tidak Sihat

Tindakan Perbincangan dengan waris

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Carta Aliran Pengurusan Kesihatan


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru tentang aspek kesihatan Membuat perbincangan dengan guru Menyemak rekod kesihatan murid Mengenalpasti tahap kesihatan murid Membimbing Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

31.0 Pengurusan Aspek Keselamatan


i) Proses Kerja Pengurusan Aspek Keselamatan
Aktiviti 31.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN

Subaktiviti 31.1.1 MURID

Muka surat ini

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas sekolah. 3. Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid. 4. Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

5. Pemantauan berterusan.

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Aspek Keselamatan

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Mengawasi keselamatan murid-murid

Tidak

Selamat

Tindakannasihat dan bimbingan

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Carta Aliran Pengurusan Aspek Keselamatan


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

2 3

Berbincang dengan guru Mengawasi keselamatan muridmurid Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

32.0 Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB)


i) Proses Kerja Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBB)
Aktiviti 32.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBB) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini

Subaktiviti 32.1.7

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu disediakan. 3. Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB. 4. Menyediakan peralatan. 5. Membina Bahan Bantu Belajar (BBB). 6. Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

7. Penyerahan BBB kepada guru.

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB)


MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti bahan yang diperlukan

Membina bahan (BBB)

Tidak

Sesuai

Bina semula Ya Serah kepada guru

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Belajar (BBB)


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru spesifikasi BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB)

Serah kepada guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

33.0 Pengurusan Membantu P & P


i) Proses Kerja Pengurusan Membantu P & P
Aktiviti 33.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini

Subaktiviti

33.1.1

PENGURUSAN MEMBANTU P & P

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam P&P. 3. Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan. 4. Melaksanakan tugasan yang diberikan. 5. Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P. 6. Melaksanakan tugas secara berterusan.

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Membantu P & P

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Melaksanakan

Tidak

Objektif tercapai

Bincang semula

Ya

Berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Senarai Semak Pengurusan Membantu P & P


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru tentang P&P dan BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB)

Serah kepada guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

34.0 Penyusunan Fail dan Rekod


i) Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod
Aktiviti 34.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini

Subaktiviti

34.1.1

PENGURUSAN FAIL DAN REKOD

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan. 3. Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan. 4. Melaksanakan tugasan.

Guru

Guru

Guru

5. Menghantar sesalinan ke pejabat.

PK HEM

6. Simpan dalam fail dan rekod.

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod


MULA

Menerima arahan daripada guru

Kenalpasti fail/rekod

Melaksanakan tugasan

Tidak

Kemas dan lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

Ya

Hantar sesalinan ke pejabat

Simpan fail & rekod

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

Kenalpasti fail/rekod Melaksanakan tugasan Kemas dan lengkap

Hantar sesalinan ke pejabat Simpan fail & rekod

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

35.0 Stok / Inventori / Harta Modal


i) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal
Aktiviti Subaktiviti 35.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN STOK / INVENTORI / HARTA MODAL

35.1.1

Muka surat ini

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Menerima barang atau peralatan. 3. Menentukan spesifikasi barang tersebut. 4. Merekod stok 5. Merekod harta modal

Guru

Guru

Guru

Pentadbir

6. Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut. 7. Meletak di tempat yang sesuai.

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal


MULA

Menerima arahan daripada guru

Penerimaan barang-barang

Tidak Menepati spesifikasi Tindakan segeramaklumkan kepada pembekal

Ya Merekod stok

Merekod inventori/harta modal Letak di tempat yang sesuai

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

Penerimaan barang-barang Menepati spesifikasi Merekod stok

Merekod harta modal

Merekod inventori Letak di tempat yang sesuai

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

36.0 Pengurusan Surat Menyurat


i) Proses Kerja Pengurusan Surat Menyurat
Aktiviti 36.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini

Subaktiviti

36.1.1

PENGURUSAN SURAT-MENYURAT

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru.

2. Merekod surat yang diterima. 3. Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil. 4. Menjawab surat. 5. Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan. 6. Menyimpan sesalinan dalam fail.

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii) Carta Aliran Pengurusan Surat Menyurat

MULA

Menerima arahan daripada guru

Merekod surat terima Berbincang dengan guru Tidak Perlu tindakan

Simpan dalam fail

Ya Menjawab surat Tidak Menepati

Pembetulan

Ya Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan mengedarkan kepada pihak berkenaan TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) Proses Kerja Pengurusan Surat Menyurat


Bil 1 Aktiviti Tindakan Catatan

Menerima arahan daripada guru

Merekod surat terima Berbincang dengan guru Perlu mengambil tindakan

Menjawab surat Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan menghantar kepada pihak yang berkenaan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

37.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja


1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 Pejabat Pelajaran Daerah. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pegawai Pelajaran Daerah

38.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja


1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
SURAT PEKELILING IKHTISAS
1
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986 Panitia Mata Pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka Cipta Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988 Pendidikan Jasmani ( Pindaan ) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1988

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16 / 1988 Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 , 1989.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17 / 1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan , Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 , 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pertukaran Bahasa Penghantar Murid Murid Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1991 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992.

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993,dan Tingkatan V 1993 dan 1994). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 1991

21

22

23

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992.

24

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I, Projek KDP di 60 Buah Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994 Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1994 Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi.

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 26 / 1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah

37

38

39

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

40

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 /2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2003 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004 Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

AKTA PENDIDIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) 1 Undang-Undang Malaysia (1996)

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

39.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja


BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Rekod Penerimaan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Rekod Penyerahan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum PPD Laporan Negeri - Perolehan dan Penyebaran Kurikulum Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum PPD Laporan Negeri - Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik PPD Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik JPN Laporan Negeri - Pertandingan Kokurikulum Akademik Rekod Penerimaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Rekod Kertas Cadangan Kajian Tindakan Yang Terpilih Laporan Pemantauan Projek Kajian Tindakan Rekod Penerimaan Laporan Kajian Tindakan Laporan Negeri Projek Kajian Tindakan Instrumen Pemastian Standard (SKPM 2) Instrumen Pemantauan Pengurusan Kurikulum PPD Instrumen Pemantauan Persediaan Awal tahun (PPSAT) Laporan Dapatan Utama Pemantauan Instrumen Pemantauan Program Peluasan Prasekolah Borang Maklumat Guru/Pembantu Pengurusan Murid Borang Kemasukan Murid Prasekolah Borang Laporan Kerosakan Bangunan PYG 01 Instrumen Pemantauan Kurikulum Prasekolah

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

40.0 Norma Kerja : Pembantu Pengurusan Murid


Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Kerja Pendaftaran Murid Penyediaan Makanan Mengurus Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Kelas Pengurusan Kesihatan Pengurusan Aspek Keselamatan Murid Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Fail dan Rekod Pengurusan Stok/Inventori/Harta Modal Pengurusan Surat Menyurat

Masa Diambil % Setahun 2 20 20 20 5 8 10

Hari 5 48 48 48 12 19 24

8. 9. 10. 11.

7 3 3 2 100

17 7 7 5 240

JUMLAH

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

41.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail Meja


Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :

Jawatan : Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan

Bil

Nama Jawatankuasa

1.

Jawatankuasa Pewaris (Komuniti Prasekolah)

2.

Jawatankuasa Hari Potensi

3.

Jawatankuasa Karnival Sukan

4.

Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi

5.

Jawatankuasa Keceriaan dan Kebersihan

6.

Jawatankuasa Kebersihan dan Keselamatan

7.

Jawatankuasa Disiplin

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

42.0 Senarai Tugas Harian Pembantu pengurusan Murid


Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari diletakkan diatas meja supaya mudah dirujuk. NAMA : JAWATAN:.. TARIKH :.

BIL

TUGAS SAYA HARI INI

CATATAN

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Anda mungkin juga menyukai