Anda di halaman 1dari 32

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran.

__________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

TOPIK 4

PERANCANGAN DAN APLIKASI PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO PENDIDIKAN AL-QURAN

SINOPSIS Unit ini akan menerangkan secara lebih khusus (sudah dipelajari dlm ilmu Pendidikan & Pend Islam major) perkara yang berkaitan dengan proses guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran Pendidkan Al-Quran dalam bilik darjah. Perkara-perkara yang dibincangkan terdiri dari kemahiran asas pengajaran mikro dan perancangan amali pengajaran makro. Kemahiran asas pengajaran mikro ialah : Set induksi, variasi rangsangan, menerang, menyoal, menggunakan papan kapor / white board, menggunakan bahan bantu/sumber, peneguhan dan penutup.

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini anda dapat;

i ii iii

meluaskan kemahiran asas pengajaran mikro dan makro dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Al-Quran. mendalami kemahiran mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidika Al-Quran. memilih dan mengaplikasi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan setiap bidang mata pelajaran Pendidikan Al-Quran, iaitu; bidangbidang Tilawah, Kefahaman dan Hafazan.

Didoakan semoga anda berasa gembira dan melapangkan minda untuk mengikuti semua topik yang diketengahkan. Tentunya semangat ingin tahu dalam diri anda sudah pasti, sekarang ini amat tinggi untuk mengetahui dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran yang akan dikemukakan dalam modul ini. selamat maju jaya dan berasa senang dengan pembelajaran ini

47

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

KONSEP PENGAJARAN MIKRO

Pengajaran mikro merupakan teknik pengajaran dan pembelajaran pembelajaran dalam waktu yang singkat untuk membina sesuatu kemahiran khusus bagi sekumpulan pelatih. Ia bertujuan membina kemahiran khusus tertentu dan sebagai latihan berperingkat-peringkat aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebenar di dalam bilik darjah. Pengajaran mikro menyerupai teknik simulasi yang membolehkan seorang pelajar yang mengunakan kemaharin-kemahiran yang tertentu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengajaran mikro, pelajar berpeluang mempraktikkan teori pengajaran dalam sesuatu situasi yang terkawal. Biasanya pengajaran mikro hanya menumpukan kepada satu jenis kemahiran mengajar sahaja. Semasa sesi pengajaran mikro, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh pelajar akan diperhatikan dan dinilai oleh rakan-rakan pelajar sendiri bersama-sama dengan pensyarah. Pengajaran Mikro dan Makro sepatutnya dirakam dalam video untuk penilaian kendiri. Selepas aktiviti pengajaran mikro selesai satu sesi perbincangan diadakan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari. Sumbangsaran daripada rakan dan pensyarah dalam sesi ini membolehkan pelajar memperbaik kelemahan dan meningkatkan prestasinya. Jawab soalan berikut; 1. Jelaskan konsep pengajaran mikro secara lengkap. 2. Apakah elemen-elemen utama yang perlu ada dalam melaksanakan Pengajaran pembelajaran Mikro Asuhan Tilawah Al-Quran. 3. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku jika sesaorang pelatih tidak menguasai konsep pengajaran mikro Asuhan Tilawah AlQuran .

48

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Aktiviti Pengajaran Mikro

49

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Memilih Topik PERSEDIAAN Merancang

Memerhati; Menganalisis pengajaran dengan menggunakan borang 50 pemerhatian LATIHAN

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Memilih Topik PERSEDIAAN Merancang

Memerhati; Menganalisis pengajaran dengan menggunakan borang pemerhatian LATIHAN Mengajar; Mengamalkan kemahirankemahiran pengajaran (rakaman video)

MAKLUM BALAS

Perbincangan; Pengajaran (tayangan video)

Rajah 1: Aktiviti Pengajaran Mikro

51

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

PERINGKAT PENGAJARAN MIKRO

TAKLIMAT PENGAJARAN

Sesi bimbingan ke dua

Persediaan untuk mengajar oleh pelajar

Pengajaran semula oleh pelajar

Pengajaran pembelajaran oleh pelajar

Persediaan semula oleh pelajar

Sesi bimbingan/perbincangan

Tukar giliran Oleh pelajar

Latihan mengajar Di sekolah

Rajah 2: Peringkat-peringkat Pengajaran Mikro

Bincangkan dengan rakan anda mengenai faktor yang terkandung dalam setiap item yang dalam rajah di atas. Sesuaikan jawapan anda dengan pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.

52

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro


Tajuk ini cuba memberikan pendedahan kepada anda tentang cara melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bililk darjah sebagai latihan awal sebelum pelajar menjalankan proses pengajaran sebenar. Terdapat beberapa peringkat yang perlu dilalui sebelum pengajaran makro dapat dilaksanakan. Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat pengenalan. Pada peringkat ini pelajar perlu mengetahui dan mengenali apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran mikro. Peringkat yang berikutnya ialah peringkat perancangan. Pada peringkat ini pula pensyarah memilih pelajar untuk mengendalikan satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Proses tersebut boleh dilihat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah Pengajaran Mikro (PM) adalah satu latihan yang penting untuk membantu pelajar menguasai kemahiran-kemahirn tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran Mikro amat berkesan dilaksanakan khasnya bagi memastikan penguasaan satu-satu kemahiran yang dipelajari atau kemahiran yang baru dipelajari. Pengajaran mikro membolehkan sesaorang pelajar; 1. Mempraktikkan setiap kemahiran pengajaran dalam satu situasi terancang dan dipermudahkan, 2. Mempelajari teknik pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan yang tenang, mudah dan kurang kompleks, 3. Mengamalkan teori pengajaran dan pembelajaran yang baru dipelajari, 4. Mengurangkan masalah berbanding dengan pengajaran biasa di sekolah, 5. Mengkaji sendiri kelemahan-kelemahan dan kesilapan yang dilakukan dalam sesi pengajaran, 6. Melakukan perbincangan selepas sesi pengajaran bagi mengenal pasti kelemahan dan kesalahan dan seterusnya membaikinya, 7. Meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menghadapi situasi pengajaran yang sebenar di kelas.

53

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

Set Induksi

Variasi Rangsangan

Menerang

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar

Penyoalan

Penggunaan Papan Tulis

Pengukuhan

Penutup

Rajah 3: Kemahiran Asas Pengajaran Mikro

Perhati dan fahamkan kemahiran di atas kemudian buat lakaran grafik anda sendiri untuk melengkapkan komponen-komponen set induksi dan rangsangan dalam pengajaran Tilawah dan Hafazan Al-Quran. Lakukan perbincangan dengan rakan anda tentang perkara-perkara di atas dalam sesi tuturial anda.

54

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro

Merancang

Mengajar Merancang semula Megulas Mengajar semula

Mengulas semula

Rajah 4: Kemahiran Asas Pengajaran Mikro

1. Bincangkan bagaimanakah situasi yang seharusnya wujud ketika sesi membuat ulasan 2. Apakah adab-adab Islam yang perlu dijaga ketika sesaorang membetulkan sesuatu perkara yang tidak menepati kehendak Syarak.

55

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro (Set Induksi)

Set induksi ialah kemahiran memulakan pengajaran dan pembelajaran sebelum isi atau tajuk pelajaran didedahkan. Kebiasaannya sebelum seorang guru memulakan sesi pengajaran pada hari itu, guru akan mempamerkan sesuatu yang menarik supaya murid boleh membuat tumpuan kepada perkara yang akan disampaikan. Selain itu guru boleh membina aliran pemikiran serta menimbulkan minat murid dan seterusnya boleh memberikan perhatian terhadap aktiviti pengajaran yang akan disampaikan. Kemahiran ini amat bergantung kepada kerativiti dan inovasi sesaorang guru untuk menghasilkannya. Apabila diaplikasikan set induksi akan memberi ransangan terhadap minat dan perhatian murid dalam pembelajaran. Kemahiran set induksi mempunyai objektif yang tersendiri antaranya, termasuklah untuk:

Menarik perhatian murid kepada pembelajaran yang akan disampaikan, Membina percambahan pemikiran murid supaya bersedia untuk belajar, Menimbulkan minat dan motivasi murid untuk belajar, Mengaitkan pengetahuan dan pengalaman murid dengan pelajaran yang lepas, Memberi cadangan aktiviti kepada murid dalam pembelajaran, Menyediakan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh murid, dan Membantu murid mengikuti pelajaran yang akan disampaikan.

Set induksi adalah kemahiran memberi motivasi kepada murid untuk persediaan ke arah menerima proses pengajaran dan pembelajaran, antara kepentingan set induksi ialah :

Menyediakan murid meneroka isi pelajaran yang akan disampaikan, Guru bolah menyediakan kemahiran pada diri murid sebaik-baik sahaja murid telah menunjukkan kesediaan menerima pelajaran, Murid boleh menyambung dan menggabungkan isi pelajaran yang lepas dengan pelajaran yang akan disampaikan, Suasana kelas menjadi lebih ceria dan menyeronokkan, Mengurangkan kesan masalah disiplin, Mendedahkan teknik pengajaran dan pembelajaran kepada murid dan sentiasa sedia menerima pelajaran

56

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

KOMPONEN KEMAHIRAN SET INDUKSI

Menarik perhatian

Menggunakan nada suara Menggunakan bbb Menggunakan gerak, isyarat, kontak mata Menunjukkan satu aktiviti yang menarik

Mewujudkan motivasi

Meningkatkan perasaan ingin tahu Menggunakan teknik bercerita Mempamerkan satu aktiviti yang menarik Melontarkan soalan yang mencabar

Membuat perkaitan

Menyatakan had tugas Mengemukakan set soalan berkaitan Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas Menyatakan aktiviti, tugas atau projek

Menstruktur

Mengaitkan pengetahuan lepas Mengemukan isi pelajaran baru Mengaitkan peristiwa semasa Mengaitkan minat dan pengalaman murid

Rajah 5: Komponen Kemahiran Set Induksi

Bincangkan soalan-soalan yang berikut dalam kelas tutorial Sediakan senarai semak bagaimana hendak mengukur kemahiran set induksi pengajaran Tilawah Al-Quran. 2. Bincangkan lima cara untuk mengendalikan set induksi pengajaran dan pembelajaran Hafazan. 3. Kemukakan beberapa contoh gambar yang menarik untuk mengajar suatu tajuk ayat kefahaman yang anda pilih.

1.

57

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro (Variasi Ransangan)

Variasi ransangan merupakan kemahiran mempelbagaikan kaedah penyampaian pengajaran pembelajaran, supaya pengajaran menjadi lebih menarik Kemahiran ini meliputi kepelbagaian aktiviti yang boleh mengalih deria murid, seperti menukar corak interaksi guru dengan murid dan sebagainya. Kemahiran ini juga boleh dilakukan dalam kaedah-kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Antara objektif variasi ransangan ialah;

Memusatkan perhatian murid, Mengekalkan perhatian murid dalam pengajaran, Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti penbelajaran, Memberikan peluang kepada murid menggunakan deria untuk mengikuti aktiviti pembelajaran, Meningkat naluri ingin tahu murid dalam aktiviti yang dilaksanakan, Membuka peluang murid menikmati kepelbagaian aktiviti, dan Mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang menyeronokkan.

Antara komponan-komponan variasi ransangan ialah:


Perubahan pergerakan guru, Perubahan pergerakan anggota badan guru, Perubahan nada suara bacaan. Perubahan fokus deria murid, Perubahan interaksi lisan guru, dan Perubahan pergerakan fizikal murid Bincangkan perkara-perkara yang berikut semasa sesi tutorial

1.

Apakah contoh-contoh pergerakan yang boleh dilakukan oleh guru semasa melakukan variasi rangsangan pengajaran ayat kefahaman.

2.

Bincangkan bagaimana tingkah laku dan nada suara guru yang boleh mengalih fokus murid dalam pelajaran Tilawah Al-Quran

3.

Tuliskan senarai semak yang membolehkan guru bertindak melakukan variasi rangsangan dalam pembelajaran Hafazan.

58

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

_______________________________________________________________

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro (Menerang)


Kemahiran ini ialah kemahiran menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid. Kemahiran ini berlaku pada peringkat perkembangan. Ada empat komponen penting yang utama perlu dikuasai oleh pelajar iaitu komponen arah permulaan, komponen kemahiran ilustrasi, komponen penyusunan idea dan komponen penutup KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN MENERANG penerangan guru; Arahan permulaan Membangkitkan dan mengekalkan perhatian murid Membangkitkan kesediaan murid untuk belajar Jelas, ringkas dan tepat

penggunaan contoh/sumber pelajaran yang; Kemahiran ilustrasi Mencakupi Sesuai Jelas dan menarik Kecekapan mengurus contoh/sumber

pengurusan kemahiran menerang; Penyusunan idea Idea dikembangkan secara teratur Variasi rangsangan berjaya digunakan Penerangan lisan jelas dan tepat

Penutup

rumusan/kesimpulan; Isi-isi penting dinyatakan secara bertulis dan disusun secara teratur Penyataan penutup ringkas, tepat dan jelas Rajah: Komponen Kemahiran Menerang

Bincangkan perkara-perkara yang berikut;

1. Jelaskan apakah perkara utama yang perlu dimiliki


oleh guru dalam Kefahaman kemahiran menerang ayat-ayat

2. Jelaskan kesan yang akan timbul setelah anda menggunakan kemahiran ini dalam bilik darjah

59

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

3. Bincangkan cara pengendalian teknik ini dalam pengajaran mikro

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro ; (Menyoal)


Menyoal merupakan kemahiran memperolehi maklumat dalam aktiviti pengajaran. Dalam set induksi kemahiran ini digunakan untuk membantu murid mengingat pelajaran yang lepas. Pada peringkat perkembangan isi, kemahiran penyoalan digunakan untuk mencungkil pengetahuan dan pengalaman murid pada tajuk yang diajar. Pada peringkat penutup pula, kemahiran ini digunakan untuk menilai pencapaian objektif pengajaran pembelajaran KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN Sebaran Hentian Jelas Tepat Ringkas Soalan ditumpukan pada satu idea Soalan konvergen Soalan ditumpukan lebih daripada satu idea Soalan divergen Ditaburkan kepada seluruh kelas Beri masa murid fikirkan jawapan Beri pujian Lengkapkan jawapan Baiki jawapan Pandu dengan petunjuk jawapan Soalan bersiri/berangkai

Pembentukan soalan

Fokus (tunggal)

Fokus (pelbagai)

Melayan Jawapan

Memberi petunjuk jawapan Mencungkil fikiran

Rajah 6: Komponen Kemahiran Menyoal

60

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

61

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Prinsip menyoal
Dalam kemahiran ini terdapat beberapa prinsip yang perlu dikuasai oleh pelajar di antara prinsip-prinsip tersebut ialah; 1. Merancang soalan terlebih dahulu, 2. Sesuai dengan peringkat murid, 3. Soalan mengikut aras yang sesuai,

4. Perkataan yang digunakan hendaklah mudah difahami,


5. Beri peluang murid memikirkan jawapan, 6. Soalan hendaklah diajukan kepada seluruh kelas, 7. Kemukakan soalan sebelum mengarah murid menjawab, 8. Bentuk soalan boleh sentiasa diubah, 9. Soalah yang disampaikan adalah jelas didengar, 10. Elakan soalan mengikut urutan tempat duduk, 11. Dorong murid memikirkan jawapan, 12. Elakan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya, dan 13. Ringkas dan tepat.

1. Pilih satu petikan ayat kefahaman dan bincangkan bersama-sama


rakan tentang cara membuat soalan yang sama tajuk tetapi disoal dari berbagai sudut dan tuliskan contohnya sekali.

2. Tuliskan tiga soalan jenis bertumpu dan tiga jenis soalan bercapah
dalam satu sesi pengajaran ayat Kefahaman dan Hafazan.

62

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro: (Menggunakan Papan Kapor/ white board)


Penggunaan papan tulis merupakan satu kemahiran mengajar yang sering dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran ini memerlukan kecekapan guru merancang dan menyusun tulisan, nota dan gambar rajah yang sesuai di papan tulis. Kemahiran guru dalam penggunaan papan tulis memudahkan murid membaca dan memahami pelajaran. Ini akan menarik perhatian dan minat murid.

Komponen-komponen Penggunaaan Papan Kapor/ white board :


Kejelasan

Saiz tulisan yang sesuai (Tilawah) Tulisan kemas dan tepat (Tilawah & Hafazan) Gambar rajah jelas dan ringkas (Ayat Kefahaman) Pengunaan ruang bagi tulisan dan rajah sesuai dan seimbang (semua) Susunan tulisan dapat dilihat dengan jelas (Tilawah & Hafazan) Nota-nota disusun secara sistematik Penggunaaan warna yang sesuai dan menarik

Susunan (layout)

Penonjolan atau penekanan

Teknik persebahan

Berjaya membentuk konsep dengan jelas dan tepat Memudahkan konsep atau idea yang sukar Boleh melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran Digunakan pada masa sesuai

Rajah 7: Komponen Menggunakan Papan Tulis

Bincangkan bersama-sama rakan perkara-perkara berikut;

1. Teknik-teknik penggunaan papan tulis ketika pengajaran


Tilawah dan Hafazan

2. Kaedah yang sesuai untuk pengajaran mikro ayat/ surah


kefahaman.

63

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro: (Menggunakan Bahan Bantu/Sumber)


Prinsip;

memberikan pengukuhan kepada murid, menarik, dan memberi rangsangan kepada murid.

Kesesuaian;

sesuai dengan objektif/hasil pembelajaran, sesuai dengan isi kandungan, digunakan pada masa sesuai, dan menggunakan warna yang menarik.

Mencabar;

mencetuskan idea, menggerakkan aktiviti, menjadi bahan soal jawab, menjadi bahan perbincangan, dan timbul rasa ingin tahu.

Kejelasan;

dapat dilihat dengan jelas, dapat didengar dengan jelas, meklumat yang dipaparkan jelas, maklumat ringkas, padat dan tepat, dan saiz bersesuaian.

Penggunaan berfungsi; 1. membantu kefahaman, 2. meningkatkan kemahiran, 3. memudahkan pengajaran dan pembelajaran, dan 4. menjelaskan fakta.

64

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Bahan bantu mengajar adalah semua keperluan yang diperlukan untuk digunakan oleh pelajar bagi membantunya dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan tidak terhad pada buku teks, papan tulis dan gambar sahaja, malah merangkumi semua benda yang digunakan dalam pengajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, baca, dikisahkan, dirasai, dihidu dan sebagainya yang membantu pelajar menyampaikan tajuk pengajarannya.

Komponen-komponen Penggunaan Papan Kapor; Saiz tulisan yang sesuai Tulisan yang kemas dan tepat Gambarajah jelas dan ringkas Penggunaan ruang untuk rajah dan tulisan Susunan jelas dilihat seluruh kelas Disusun dengan sistematik Penggunaan warna yang menarik dan sesuai Penggunaan warna yang menawan Membentuk konsep yang jelas dan tepat Memudahkan konsep yang kabur dan susah Penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran Menggunakannya pada masa yang sesuai

Kejelasan

Susunan

Penonjolan atau penekanan

Teknik persembahan

Rajah 8: Komponen Penggunaan Papan Tulis

1. 2.
3.

Bincangkan bersama rakan tentang kepentingan bahan bantu mengajar dalam pengajaran Tilawah dan ayat Kefahaman. Bincangkan apakah bentuk bahan bantu mengajar yang sesuai dalam satu-satu sesi pengajaran Hafazan Senaraikan bahan-bahan ICT yang dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran serta nyatakan kekuatan dan kelemahannya.

65

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro: (Peneguhan)


Pengukuhan atau peneguhan merupakan satu kemahiran mengajar yang digunakan Peneguhan bermaksud kemahiran sesaorang menggunakan pelbagai pendekatan untuk memantapkan kefahaman. Biasanya apabila murid memberi jawapan yang betul atau menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam sesutu aktiviti pembelajaran. guru akan memberi pujian kepada murid sebagai pengukuhan. Komponen-komponen kemahiran pengukuhan dan peneguhan: Lisan-positif Guru menggunakan sebutan: baik/jelas/ya/betul/jawapan bagus, dan Guru menggulung jawapan murid. Gerak isyarat positif Guru menunjukkan: senyum, anggukan kepala, menepuk tangan, mengangkat ibu jari. Dampingan Mendampingi murid Berdiri di sebelah murid Duduk di sisi murid. Sentuhan

Menyidir Sentuhan mengikut adat: menyentuh kepala, bahu dan bahagian belalkang badan

Lisan- negatif Guru menggunakan sebutan: tidak elok/ bukan/ salah/ tidak/ kurang lengkap Gerak isyarat negatif Menyidir, Menggeleng-gelengkan kepala, Menunjukkan muka marah, dan Menggoyangkan tangan .

1. Cadangkan contoh-contoh yang khusus bagi setiap komponen kemahiran pengukuhan dan peneguhan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. 2. Pada pengalaman anda apakah bentuk peneguhan yang kurang sesuai yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan nyatakan sebab-sebabnya.

66

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Kemahiran Asas Pengajaran Mikro: (Penutup)

Kemahiran ini adalah kemahiran menamatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti-aktiviti rumusan, pengukuhan dan penilaian biasanya diadakan dalam bahagian ini. Pelajar menggunakan bahagian ini untuk membantu murid mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru sahaja dipelajari dengan merumuskan semua isi penting atau memberikan aktiviti susulan kepada mereka. Pada masa yang sama pelajar bolah menggunakan bahagian ini untuk menilai pencapaian hasil pembelajaran serta aktiviti pengajaran pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian akan digunakan untuk membuat pengubahsuaian terhadap pelajaran berikutnya. Berikut adalah beberapa komponen kemahiran penutup yang boleh digunakan.

KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN PENUTUP

Berkait Kognitif

Berkait Sosial

Membuat rumusan Mengulang isi penting Aktiviti penilaian Aktiviti susulan Aktiviti pengukuhan

Menimbulkan perasaan Memberi peneguhan Perasaan ingin tahu Motivasi Mengaitkan pelajaran akan datang

Rajah 9 : Komponen Kemahiran Penutup

67

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Aktiviti Kemahiran Penutup

AKTIVITI YANG DILAKUKAN DIBAHAGIAN PENUTUP

Rumusan Pengukuhan

Penilaian

Rajah 10: Aktiviti Kemahiran Penutup

1. Bincangkan bersama-sama rakan tentang bentuk-bentuk kemahiran


penutup secara pengukuhan ketika pengajaran Tilawah dan Hafazan.

2. Apakah perkara-perkara yang perlu anda lakukan jika anda menutup


pengajaran ayat-ayat kefahaman secara penilaian.

68

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Perancangan dan Aplikasi Pengajaran Mikro


Merancang pengajaran sebelum mengajar di kelas adalah suatu yang utama. Pelajar mengambil sukatan untuk memastikan tajuk-tajuk yang hendak diajar untuk mata pelajaran tertentu. Pada masa yang sama guru memikirkan apakah hasil pengajaran yang hendak dicapai dari tajuk yang di pilih. Pelajar merancang kemahiran dari hasil pengajaran yang telah dikenal pasti. Pelajar perlu juga memikirkan bahan-bahan untuk digunakan sesuai dengan kemahirankemahiran yang disampaikan pada sesi pengajaran nanti. Pelajar menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran.

CONTOH PERSEDIAAN MENGAJAR PENGAJARAN MIKRO AL-QURAN (set induksi) Nama Kelas Bilangan murid Umur Tarikh Tajuk Bidang pengalaman Kepelbagaian kecerdasan Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Tahun Satu Wawasan 10 7 tahun 5 Januari 2008 Tilawah: Surah Al-Fil Perkembangan Deria Kecerdasan minda (ingatan) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. membaca bertjwid kalimah kalimah Al-Quran dalam surah Al-Fil. 2. membaca frasa-frasa ayat bertajwid dalam surah Al-Fil 3. membaca keseluruhan ayat surah Al-Fil secara bertajwid. Membaca Al-Quran dalam solat. Hidup mesti mempunyai matlamat. Ibadat. Mengimarahkan tempat Ibadat. Kad imbasan, radio Set Induksi

Pengetahuan sedia ada Penyerapan Penggabungjalinan Bahan bantu mengajar Kemahiran mikro

: : : : :

69

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Langkah
Set Induksi (4 minit)

Isi Pelajaran
Berdoa mula pelajaran

Aktiviti
Guru membaca dan murid mengaminkan

Bahan
Carta lafaz nasyid

Catatan

Nasyid Kalamun Qadim

Melihat pelekat ayat dan mula belajar Guru membaca sambil memerhatikan pelekat bersama-sama murid

Guru mendengarkan rakaman bacaan nasyid dan mengarahkan murid mendengar dengan teliti Guru mengajak murid samasama menyanyikan nyasyid sambil berdiri

Murid digalakan memegang sendiri carta dan guru perlu menyediakan bahan yang lebih

CONTOH PERSEDIAAN MENGAJAR PENGAJARAN MIKRO (langkah 1) Mata Pelajaran Tahap Tahun Bilangan Murid Tarikh Tajuk Utama Tajuk Khusus Hasil Pembelajaran : : : : : : : : HAFAZAN 1 1 15 orang 31 April 2009 Surah Al-Akla Hafaz keseluruhan surah. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menghafaz ayat 1-6 surah Al-Akla 2. menghafaz ayat 1-6 surah Al-Akla mengikut bacaan Tartil dan Tadwir. Menghafaz surah-surah pendik Juz Amma.

Pengetahuan sedia ada

70

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Sumber/BBM

Carta, Kad imbasan ayat.

Langkah
Langkah 1 (8 minit)

Isi Pelajaran
Bersoal jawab dengan murid mengenai sejarah serangan Kaabah Oleh Abrahah

Aktiviti
memperdengarkan bacaan surah daripada pita rakaman dan bersoaljawab. Guru membaca petikan ayat secara Tartil dan Tadwir serta bersoal jawab

Bahan
Kad imbasan kalimah-kalimah Al-Quran Pita rakaman. Papan gulung ayat Al-Quran Gambar Kaabah.

Catatan

Surah Al-Fil. Mengemukakan soalan-soalan mengenai cerita sejarah dalam ayat

Murid membaca

ayat secara kelas, berkumpulan dan individu

CONTOH PERSEDIAAN MENGAJAR PENGAJARAN MIKRO (perkembangan) Mata Pelajaran Tahap Tahun Bilangan Murid Tarikh Tajuk Utama Tajuk Khusus Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Ayat Kefahaman. 2 6 10 orang 31 Disember 2009 Surah Al-Kafirun Teguh mempertahankan akidah/kepercayaan Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyenaraikan isi-isi utama dalam petikan ayat 2. membandingbeza keteguhan iman generasi muda sahabat Nabi dengan generasi zaman kini. Sudah mempelajari rukun-rukun iman

Pengetahuan sedia ada

71

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Sumber/BBM

Carta ayat, Gambar weil, carta ayat

Langkah
Langkah perkembangan 2 (10 minit)

Isi Pelajaran
Soalan perbincangan mengenai perayaan berkaitan keagamaan di Malaysia Sejarah nabi mempertahankan akidah Soalan Perbincang mengenai perkara yang terdapat dalam ayat-ayat

Aktiviti
Bertanya soalan kepada murid dengan meminta respond berdasarkan gambar weil Thaipusam Mendapatkan maklumat daripada pelajar mengenai gambar yang diberi

Bahan
Gambar upacara weil ketika Thaipusam Teks ayat AlQuran

Catatan

Sediakan satu persediaan mengajar pengajaran mikro untuk kemahiran penutup bagi pengajaran dan pembelajaran; o Tilawah Al-Quran o Hafazan o Ayat Kefahaman.

Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran).

72

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Perancangan Aplikasi Pengajaran Makro

Pengajaran Makro ialah penyampaian pelajaran yang lengkap yang mengandungi kemahiran-kemahiran yang pelbagai dalam satu sesi pengajaran pembelajaran dalam bilik kelas sebenar. Pengajaran Makro dipraktikkan oleh pelajar dengan diperhatikan oleh rakan pelajar yang lain. Pengajaran makro berdasarkan masa pengajaran sebenar seperti yang ditetapkan, samada menggunakan masa 30 minit atau 40 minit. Ianya bertujuan membantu pelajar membiasakan diri melaksanakan pelbagai kemahiran dalam satu sesi pengajaran, disamping mereka dapat memperbaiki kelemahan sebelum mereka menghadapi situasi pengajaran sebenar di bilik darjah di sekolah. Objektif pengajaran makro ialah; Memahami ciri-diri perancangan pengajaran makro, Membina rancangan pengajaran makro mengikut format latihan, dan Mengaplikasikan sesi pengajaran makro dalam bilik darjah. Arahan; Menjawab soalan-soalan ujian pra dan pasca dengan teliti, Membaca dengan teliti panduan penerangan pengajaran makro yang disediakan, dan Menyerahkan tugasan/jawapan soalan-soalan pra dan pasca kepada pensyarah semasa sesi pengajaran seterusnya. Ujian pra; Apakah yang anda faham tentang pengajaran makro, dan Nyatakan unsur-unsur penting yang perlu ada dalam perancangan pengajaran makro Situasi pengajaran makro; 1. Kelas besar terdiri daripada 30 hingga 40 orang murid, 2. Murid sebenar/pelatih, 3. Pelajar mengajar sepenuh masa (30 40 minit), 4. Tumpuan kepada pelbagai kemahiran mengajar, 5. Situasi sebenar pengajaran, dan

73

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

6. Perancangan menyeluruh untuk satu sesi pengajaran. Rasional; 1. Proses pengajaran adalah kompleks yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran tertentu dalam pelbagai bidang, 2. Proses komplek boleh dianalisa dan dipecahkan kepada pendekatanpendekatan dan kemahiran-kemahiran khusus, 3. Sebahagian besar kemahiran boleh dipelajari dalam situasi simulasi, 4. Merupakan proses latihan bersistematik dengan menguasai pelbagai kemahiran, 5. Membina keyakinan diri, 6. Efektif dalam situasi pengajaran sebenar, dan 7. Latihan awal melibatkan program bimbingan sebelum pengajaran sebenar.

74

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

75

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

RANCANGAN PENGAJARAN MAKRO BAHAGIAN A Maklumat pelajar Maklumat murid (bilangan, umur dan jantina) Tarikh/masa Mata pelajran Tajuk/kemahiran Pengetahuan sedia ada Penggabungjalinan kemahiran Penyerapan ilmu Penerapan nilai Hasil pembelajaran Sumber/bahan bantu mengajar Penyebatian KBKK

BAHAGIAN B Pendahuluan Set induksi Perkembangan langkah Langkah pertama Langkah kedua Langkah ketiga dan Langkah ke empat Penutup Catatan: Perkembangan pengajaran (bahagian B) hendaklah disediakan mengikut format latihan perguruan dengan mengambil kira perkara-perkara berikut: Masa Kemahiran/isi pelajaran Aktiviti murid dan guru Catatan kaedah, teknik dan simber

BAHAGIAN C Catatan pelajar Refleksi Ulasan pensyarah penyelia Ulasan guru pembimbing

Rajah 11: Rancangan Pengajaran Makro

76

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

Perbincangan

Kemahiran ini amat perlu dilaksanakan dalam membina kemahiran mikro. Antara tujuan diadakan kemahiran mikro diantaranya adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar membina kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran ini akan dapat mengenal pasti kelemahan pelajar disamping mengembangkan potensi supaya benar-benar berkeupayaan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan disamping membina kredibeliti seorang guru permulaan. Kemahiran mikro boleh mengubah tingkahlaku pelajar ke arah yakin akan diri dan dapat menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Semua kemahiran yang terbina pada pelajar adalah hasil daripada perbincangan yang dilakukan setelah sesi pengajaran mikro. Perbincangan dan pandangan yang diberikan oleh pensyarah dan rakan pelajar dalam sesi ini dianggap sebagai sesi pembelajaran. PELAKSANAAN PENGAJARAN MIKRO

A. ORGANISASI/TAKLIMAT 1. Memenuhi Kemahiran 2. Persediaan Mengajar 3. Peranan murid

E. SESI KRITIK (Akhir)

B. SESI PENGAJARAN 1. 5 15 minit 2. Satu kemahiran sahaja

D. PENGAJARAN SEMULA (Bincang cadangan dalam C) C. SESI KRITIK 1. Penilaian kendiri 2. Penilaian rakan 3. Penilaian bersama

Rajah 11: Pelaksanaan Pengajaran Mikro

77

Pengajaran Dan Aplikasi Pembelajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Al-Quran. __________________________________________________________________________________ _

Modul 1: KPLI Pendidikan Al-Quran Minor

ASPEK PERBINCANGAN YANG DIFOKUSKAN Semua aspek yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam pembelajaran mikro adalah wajar dibincangkan terutama yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran. Dalam perbincangan ini tentunya akan membangkitkan kelemahan dan kekurangan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Justru, semua perkara yang disentuh pelajar perlu dilihat secara positif, kerana orang lain boleh melihat kelemahan kita dari aspek yang pelbagai. Fahamilah bahawa latihan mikro merupakan aktiviti latihan pengajaran sebelum sesi sebenar pengajaran di bilik kelas. Rakan pelajar memainkan peranan penting dalam kemahiran pengajaran mikro dan pelajar sendiri boleh mencapai perubahan tingkah laku bagi menambah keberkesanan terhadap penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu. Pensyarah yang bertanggungjawab, menilai setiap kemahiran yang dilakukan oleh pelajar dan akan memperbaiki kelemahan. Pelajar sendiri pula boleh melihat rakaman video atau berbincang dengan pensyarah sendiri dalam semua aspek kemahiran yang ditunjukkan.

PENGAJARAN SEMULA Pengajaran semula hanya dilakukan apabila prestasi pelajar dalam sesi pengajaran mikro kurang memuaskan dan gagal menguasai kemahiran pengajaran berkenaan. Apabila telah ditentukan bahawa pengajaran semula perlu dilakukan maka pelajar perlu membuat perancangan semula berdasarkan cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam sesi perbincangan. Pelajar tentunya akan mencuba melakukan pengajaran dalam pengajaran semula ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Prosedur penilaian semula perlu dilakukan untuk memastikan pelajar bernar-benar menguasai kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Sesi pengajaran semula boleh dilakukan berulang kali sehingga pelajar benar-benar menguasai kemahiran pengajaran pada peringkat yang memuaskan.

Itu saja yang perlu anda lakukan.......SELAMAT BERJAYA.

78

Anda mungkin juga menyukai