P. 1
Bahasa.jawa.12.Sem 1

Bahasa.jawa.12.Sem 1

|Views: 1,917|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Nur Aditya

More info:

Published by: Muhammad Nur Aditya on Sep 22, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

KD 1 : Memahami dan menanggapi sesorah dalam berbagai kegiatan di masarakat

A. BUSANA MANTEN GAGRAG NGAYOGYAKARTA

A. Nyemak Tuladha sesorah bab busana manten Gagrag Ngayogyakarta Assalammu’alaikum wr. Wb. Mugi kawilujengan, kabagaswarasan, saha karahayon tansah kajiwa kasarira dhateng kula tuwin Panjenengan sedaya. Para sesepuh, saha pinisepuh, saha para pepundhen ingkang dahat kinabekten, saha para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin mangga kula dherekaken muji syukur dhumateng Gusti ingkang Murbeng Dumadi, ingkang sampun paring kanugrahan saha kanikmatan tanpa pepindhan, saengga kula Panjengan sadaya saged pepanggihan wonten ing sasana menika kanthi widada nir sambekala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para tamu ingkang minulya, wonten ing pepanggihan menika kula badhe ngandharaken busana penganten gagrag Ngayogyakarta . Busana tuwin simbolsimbol ingkang wonten ing busana menika saged kangge titikan kabudayaning bangsa. Mekaten ugi tumraping tiyang Jawa. Wonten reroncening tembung ingkang ungelipun “Ajining raga saka busana”. Menika mracihnani bilih busana tumraping tiyang Jawa kalebet nemtokaken satunggaling pawongan menika dipunaosi utawi boten. Wekdal samangke busana penganten adat tradhisional taksih dipunlestantunaken, jalaran kayektosanipun sanajan jamanipun sampun majeng, nanging menawi ngawontenaken pawiwahan palakrama, tiyang Jawa taksih remen ngginakaken busana adat trdhisional Jawa. Sarehne penganten menika asring sinebat raja sa-ari, pramila busananipun inggih niru utawi ngemba busananing raja. Kejawi menika, mila keblating kabudayan Jawa menika inggih kraton. Saderengipun jaman kamardikan, upacara dhauping penganten menapa dene busananipun kajumbuhaken kaliyan drajad tuwin pangkat. Jaman rumiyin ingkang ngagem busana kados ingkang dipunagem ing kraton, inggih namung kulawarga utawi sentananing raja. Samenika jamanipun sampun ewah-gingsir, busana penganten kraton sampun dados darbeipun masarakat. Sinten kemawon ingkang badhe krama, badhe milih ageman corak menapa kemawon sampun boten wonten pambenganipun. Bapak-bapak Ibu-ibu ingkang tansah amemayu pepoyaning kautaman, perlu kawuningan bilih busana manten gagrag Ngayogyakarta menika wonten gangsal inggih menika :

1. Busana Penganten Yogya Putri 2. Busana Penganten Kasatriyan 3. Busana Penganten Kasatriyan Ageng 4. Busana Penganten Paes Ageng 5. Busana Penganten Paes Ageng Jangan Menir/Kanigaran Bapak-bapak Ibu-ibu, mangga busana asiling kabudayan luhur menika sami dipunuri-uri kanthi nyinau werdining pralambang utawi simbol-simbol ingkang wonten ing busana menika. Para tamu ingkang pantes sinudarsana, kados cekap semanten rumiyin ingkang saged kula aturaken. Wonten kiranging subasita, saha kirang tumata pangrakiting basa, saestu kula nyuwun gunging samodra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamu’alaikum wr.wb.

B. Busana Temanten saha Titikanipun

NO

Cakrik Manten

1

Kakung - Kuluk kanigara - Ngagem sumping - Busana bludiran / blenggen keprabon - Kain/jarik pradan - Selop bludiran

Putri - gelung tekuk - Ngagem cundhuk mentul 1 - Busana bludiran/ blenggen/keprabon - Kain/jarik pradan - Selop bludiran

Yogya Putri 2 Busana Surjan Ngagem udheng Selop polos Busana kebaya Gelung tekuk Mentul 5 Kain/jarik pradan Selop polos

Kasatriyan 3 Busana Surjan Kuluk Kanigara - Busana kebaya - Gelung tekuk

Selop bludiran 4 5 Paes Ageng Jangan Menir/ .Kain/jarik pradan .Selop polos Kasatriyan Ageng Paes Ageng .Ngagem kain kampuh/dodotan .Kain cinde .Gelung bokor gajah ngoling .Mentul 1 .Cundhuk mentul 5 .Kuluk kanigara rambut ukel Busana bludiran Ngagem kain cinde Ngagem kelat bahu Selop bludiran busana bludiran Ngagem kain cinde Ngagem kelat bahu Selop bludiran Gelung bokor gajah ngoling Kuluk matak rambut kucir Sumping sekar sritaman Celana cinde Kain kampuh/dodotan Busana lukar Ngagem kelat bahu Selop bludiran .- Selop polos .Busana lukar .

B. Miterat tradhsi Jawa. dinten. Janur kuning sarta tuwuhan kapacak ing korining pawiwahan. sarta tanggal ingkang sampun kapetang kanthi premati. Upacara tarub inggih menika upacara pasang tetuwuhan sarta janur kuning minangka rerenggan papapaning pawiwahan. Saderengipun tarub kapasang. Pasang tarub menika limrahipun sareng kaliyan upacara siraman. UPACARA TARUB JANGKEP NGAYOGYAKARTA Upacara Tarub (pasang bleketepe) Salah satunggaling upacara wonten ing upacara wiwahaning penganten inggih menika upacara pasang tuwuhan ingkang kawastanan upacara tarub. . pasang tarub sarta tuwuhan menika mawi dhasar petangan wekdal. langkung rumiyin kacawisaken sajen tarub supados upacara pawiwahan penganten saged lumampah kanthi sae nir ing sambekala.

kasukakaken sanginggiling tigan dadar lan katutup tigan dadar. legendar. ing pinggiripun dipunsukani rerenggan sawarnining jajan pasar saha jenang warni pitu. Tumpeng menika kadamel saking sekul ingkang kacithak mawi kukusan supados wujudipun saged kados gunungan. kinang. brokohan kaliyan tumpeng megana kapapanaken ing sangandhaping papan ingkang kangge sare calon penganten. Lajeng kapapanaken wonten ing satengahing tambir. Sanggan. sekul punar (SEKUL WERNINIPUN JENE (KUNING)). sekul golong sajodho (SETENGAH LINGKARAN LAWUHIPUN TELUR DADAR). Pucuking tumpeng dipunsukani sundukan tigan godhog. ¼ klapa. lapis. gathot. mlathi. Rikala upacara tarub. . sekul lulut (KETAN). lsp. kapapanaken ing tengah-tengahing tambir. 6. gendhis jawa selirang. pala kasimpar.Sesaji tarub tumpeng tarub Dene sajen tarub menika warni-warni kados ing ngandhap menika : 1. lombok abrit. 7. inggih menika ubarame ingkang arupi pisang raja satangkep. Brokohan arupi dhawet segelas. Tumpeng gundhul. inggih menika tumpeng ingkang dipunjangkepi mawi kuluban bumbunipun pedhes. Tumpeng megana. sekul ambeng (SEKUL GOLONG TABURI 2. kanthil). kasunduk malang lajeng nginggil piyambak lombok abrit kasunduk mujur. JEROAN GORENG). dhaharan tradhisional kadosta jadah. pala kependhem kagodhog. Tumpeng robyong. sekar telon (kenanga. brambang. wajik. kopi saha teh pait. tigan ayam mentah. Jajan pasar. Sekul liwet dipunlawuhi srundeng. 8. 4. setunggal lencer udut. sekul kebuli (NASI GURIH/UDUK) . 3. gethuk. Rujak degan. saha lawe wenang dipunpapanaken ing tambir ingkang sampun kalemekan ron pisang. inggih menika tumpeng ingkang dipunrenggani kuluban. menika woh-wohan pala gumantung. 5.

Pisang Raja satundhun----. 14. Ancasipun kangge mbuwang sedaya sukerta lan pepalang supados pakaryan ingkang dipunlampahi boten wonten alangan. Ron kluwih ----.mugi anggenipun mantu boten kekirangn syukur kepara malah kaparingan kalangkungan. minangka tepa palupining brayat.pamilihing jodho kinantenan antebing kalbu sinartan teguh ing iman. Ketan mancawarna saha jadah. B. tigan ayam kampung. Tempe mentah ingkang kabuntel mawi ron pisang dipuntangsuli merang. mugi temanten nggadhahi watak saha nuladha pakarti raja ingkang sae. kolak. apem. sedaya kulawarga lajeng lenggah jajar sacelakipun sajen tarub lajeng sami munjukaken pandonga lan panyuwun dhumateng Gusti mugi anggenipun gadhah damel pinaringan kawilujengan. 10. 2. kacang. Pasang Tarub. kaca pangilon. serat. Pirantinipun panjang ilang kanthi isi bumbon pawon. 13.9. gendhis jawa setangkep. Menawi ubarampe sampun cumawis jangkep. Tata Cara Upacara Awal Mantu A. ancasipun supados temanten sarimbit saged nuwuhaken gesang ingkang utama. kanthi rerenggan janur kuning. Damar/diyan ingkang kadamel saking grabah kaisenan lisah. Pisang ayu 11. Sedaya ubarampe upacara tarub dipuncepakaken dening para pinisepuh saking kulawarga temanten putri kabiyantu tangga tepallih. Kalajengaken pasang tarub. . 15. ancasipun kangge miyaraken sasana pawiwahan. Sekar pari. Tebu Wulung ----. krambil. empon-empon. 4. 1. Toya tempuran saking kalih lepen lajeng dipunwadhahi kendhil alit.Salebeting cengkir menika isi toya ingkang suci lan wening. C. mugi tresnanipun temanten linambaran tresna suci.arta receh. dhele.pralambangipun bilih manten menika pinindha raja. 3. bumbu pawon. Buwangan. kasumet rikala upacara tarub. Sajen bucalan. pamilihing garwa adhedhasar manah ingkang wening. daging. 12. Menawi sedaya sampun rampung. Pasang tuwuhan. bleketepe. Cengkir gadhing ----. sajen saged kalorod lajeng kadhahar sesarengan. sekar telon.

minangka saran tulak balak amrih lampahing tata upacara penganten saged rahayu kalis ing rubeda. Upacara midodareni minangka srana panebusing kembar mayang.jan: temen/sejati. kembar cipta. Paes. Ron waringin ----. kirang langkung wanci tabuh sedasa. Kembar mayang mengku makna sinandi inggih menika kembaripun temanten kekalih. Pengaron isi sekar setaman ----. Upacara tumuruning kembanr mayang minangka pralambang tumurunipun Dewa Kamajaya lan Dewi Kumaratih.dipunkerik rikmanipun ing nginggil palaraban. .amrih gesangipun temanten saged kadya pantun saya isi saya tumungkul tuwin kacekapan ing boga. Ancasipun nyuwun donga pangestu supados anggenipun nglampahi gesang bebrayan samangkih saged wilujeng kalis ing sambikala. suka pralambang saha pangajab supados benjingipun tatkala upacara dhauping temanten swasana regeng gayeng. Siraman. Ing salebeting sasana sumbaga. katindakaken sedinten saderengipun temanten dhaup. Mugi gesangipun temanten pikantuk pitedah lan wewarah saking Gusti ingkang mahamirah.5. Ngemu pralambang supados temanten kekalih sageda resik lair batosipun E. Janur ----. ----mugi temanten sageda kacekapan ing 10. dipunadani menawi temanten kagungan kadang sepuh ingkang dereng krama. Nur ingkang sejati ingkang mijil saking Gusti. Sade dhawet. Plangkahan. 11. Tiyang sepuh paring donga pangestu supados gesangipun temanten sageda murakabi dhateng tiyang sanes. F. 8. 9. D. Midodareni. G. kembar sih katresnan. nur : sunar. sambekalaning (alangan) karsa saged ical satemah amrih anggenipun mantu ora ana apa-apa kalis saking anggenipun mantu saged wilujeng tanpa alangan. 7. rasa miwah karsanipun.mugi gesangipun temanten tansah manggih raos suka sumringah kadya sekar ingkang nedheng anjrah ing taman. Sekar saha wohing kapas wastra/sandhang. H. Kembar mayang minangka sarat sarana dhauping rising temanten. suka paring dana. CPP dipunalub-alubi---.amrih temanten saged pikantuk pengayoman. Pari sawuli ----. kasembadan ingkang dados gegayuhanipun. Kembar mayang ugi sinebat Sekar kalpataru dewadaru minangka lambang karahayuan. Ron alang-alang ----Ron apa-apa ----samukawis pepalang. 6.

malah wonten ing sakiwa tengening pekawisan . wande. OBAT TRADHISIONAL Nuwun. jampi menika migunani sanget kangge njagi kasarasaning badan. lan kadang wiranem ingkang kula tresnani. malah ing bebrayan ageng. Para lenggah. Jampi menika saged karacik piyambak lan umpaminipun saged dipunpanggihaken ing peken. Para lenggah ingkang minulya. Jampi menika sampun wiwit jaman rumiyin kaginakaken minangka sarana kangge njampeni sesakit ugi minangka sarana kangge njagi kasarasaning badan. Pamarentah ugi paring panjurung bab wontenipun TOGA (Tanaman Obat Keluwarga) . mliginipun ing tlatah Jawa.wb. Siyang menika kula badhe atur rembag sapala (matur bab ingkang sepele) bab “Obat Tradhisiona”.C. ngginakaken obat tradhisional utawi jampi menika boten nglanggar angger-angger. Sanajan jaman lan teknologi sampun majeng ananging jamu taksih tetep gesang ing madyaning bebrayan. Assalamu’alaikum wr. magga kula Panjennegan sedaya langkung rumiyin ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Gusti Allah Ingkang Maha Mirah awit paringipun rahmat saenga ing titi wanci menika kula Panjenengan saged kempal ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambekala. Obat tradhisional menika obat ingkang kadamel saking tetuwuhan. TOGA menika limrahipun dipuntanemi tuwuh-tuwuhan minangka obat ing . ingkang kinurmatan para rawuh kakung miwah putri. utawi toya. kewan. ingkang kinurmatan Bapak Supraba minangka kepala Dukuh dusun Karangwuni. Obat tradhisional ing bebrayan ageng Jawa limarah kasebat jamu utawi jampi.

Ingkang kula andharaken menika adhedhasar rembag gethok tular. TOGA ugi saged katanem wonten ing pot saking piranti plastik ingkang sampun boten kangge. Lajeng pot-pot wau katata miturut remen saha kawontenanipun kangge pasren. dipunthuthuk nanging boten ngantos ajur. saged ugi ngginakaken polybag. Para lenggah ingkang tansah pinaringan begja mulya saking Ingkang Maha Kuwaos. dipungirah ngantos resik. dipunsukakaken gelas dipuntambah gendhis jawa miturut remenipun lajeng dipuncuri toya umub.wb. siti dipunpaculi lajeng dipunrabuk. Tanemantaneman menika wau gampil sanget gesangipun lan murakabi dhateng gesang padintenan. dipundamel punthuk-punthukan supados boten kelem menawi jawah. Wassalamu’alaikum wr. kunci ingkang kalimrah kasebat empon-empon. . kunir. Empon-empon kunir jae TOGA menika saged katanem ing pakawisan kanthi siti ingkang kacawisaken kanthi sae. kula lan Panjenengan saged mendhet jae kinten-kinten 10 cm lajeng kapanggang ing latu kados manggang sate. Nanging gandheng wekdalipun sampun ndungkap sonten pramila kula namung saged matur jenang sela wader kalen sesondheran. menawi sampun alum dipunonceki. Kanthi TOGA kulawarga saged ngirit dana kangge kasarasan. Tuladhanipun. kencur. katutup sawetawis. apuranta yen wonten lepat kawula. Saderengipun dpuntanemi TOGA. Para lenggah mugi-mugi andharan kula bab obat tradhisional menika wau wonten manfaatipun tumrap Panjenengan sedaya. dene ingkang kaginakaken kangge obat oyotipun utawi empunipun.padintenan umpaminipun taneman ingkang kapethik pucukipun inggih menika salam. pigunaning TOGA ing grsang padintenan menika saged kawastanan nguntungaken sanget. Sejatosipun taksih kathah daya pigunanipun tetuwuhan sanesipun ingkang dipunlarah menapa ginanipun tumrap panggulawenthah bab kasarasaning badan utawi minangka njampeni sesakit. menawi wonten ingkang masuk angin. Asiling taneman wau boten namung kangge jampi nanging nggih saged dipunginakaken minangka tambah bumbu olah-olah. kadosta jae. Para lenggah menika kalawau tuladha sawetawis pigunanipun TOGA. Menawi sampun kirang benteripun lajeng dipununjuk tiyang ingkang masuk angin. jeruk purut.

wanci jam 4 sonten. Tuladha pagineman ingkang ngrembag bab busana penganten. badhe ngrembag bab tatacara adat penganten tuwin busana ingkang badhe dipunangge dening Pratiwi tigangwulan malih. . Busana Penganten Paes Ageng Kanigaran Paes Ageng Yogyakarta / Kanigaran.KD 2 : Simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga dan masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat. Pratiwi ndherekaken ibunipun sowan dhateng dalemipun Ibu Kusuma. satunggaling juru sumbaga ingkang kawentar ing Ngayogyakarta. Nalika dinten Minggu Paing. surya kaping 7 Mei.

sejatine ora akeh bedane.. ukel. mangkih kula cathet kemawon. Kaliyan benjing nyuwun dipunbusanani”..” : ”Wah kathah sanget Bu.. Sabanjure pasang tuwuhan lan bleketepe. selop. mliginipun busana Paes Ageng Kanigaran. mekaten kersanipun.. nanging kula boten purun. sugeng Nak?” : ”Pangestunipun . cengkir gadhing. mangga Nak. katuran lenggah. lha sing arep disuwunke pirsa apa ta Nak?” : ”Bab tatacara adat lan busananipun penganten BU?” : ”Bab tatacara adat ing kabudayan Jawa mligine Ngayogyakarta.. kaliyan kula kepengin mangertos menapa bedanipun busana penganten Paes Ageng kaliyan buasa penganten Paes Ageng Kanigaran? Estunipun Ibu kula kepengin sanget sawanci-wanci kula emahemah supados ngangge busana Paes Ageng. minangka pralambang yen wong tuwa kuwi minangka Pratiwi pangayoman. Dene bleketepe dipasang neng payon. pisang raja. kabeh padha. : ”O.. Menawi boten wonten pambengan tigang wlan malih badhe dados manten. canela.Ibu Barata Ibu Kusuma Ibu Barata Ibu Kusuma : ”Kulanuwun. Kanggo busana Paes Ageng nganggo kuluk Matak waranane biru laut. dene Paes .. gelang. dodot. sangsangan.” : ”E. anak kula Pratiwi badhe nyuwun pirsa bab busana penganten gagrag Ngayogyakarta. kagungan kersa menapa Bu? Njanur gunung Bu Barata rawuh dhateng griya kula?” Ibu Barata : ”Menika Bu.. kelat bahu.. lsp. Tuwuhan dipasng ing korining pawiwahan... ron kluwih. Bedane mung ana ing rasukan lan kuluk. kepareng matur Ibu Kusuma Pratiwi Bu Kusuma : ”O. kawiwitan saka slametan utawa wilujengan amrih apa kang bakal katindakake tansah slamet ora ana alangan sawiji apa. Sugeng Bu. ana tebu ....wilujeng sakonduripun Bu Kusuma rak nggih wilujeng ta BU?” : ”Inggih pangestunipun BU Barata inggih tansah manggih karahayon. Paesing pasuryan. jalaran menawi ngangge rasukan menika kula Bu Kusuma lingsem”.. mangga BU. BU Barata.

Niyate nalika semana. Lulus saka SMA Wisnu kuliah ana ITB Bandung. Seminggu rong minggu Wisnu tansah kirim kabar srana tilpun. Wisnu bocahe mrebawani.. ampak-ampake kandel dadi pepalang tumrap wong kang arep ndeleng sesawangan ing sakiwa tengening Bandara Sepinggan. Karo lungguh ngenteni wektu kang wis ditemtokake. Telung taun kepungkur. pakulitane rada ireng nembaga sinangling. kutha kelairane. penganten kakung putri ngagem rasukan. Kabeh kuwi amarga saka akehe alas kang kobong. : ”Inggih. Supaya Pratiwi cetha iki ana fotone. Dheweke kuliah ing UNY . Ya ora mokal. kala-kala ya nganggo layang lan ngelingke supaya Pratiwi tansah sregep sinau. Esuk kuwi kira-kira jam 08.Ageng Kanigara nganggo kuluk Kanigaran warnane ireng diparingi plisir benang emas. mula Pratiwi ya rumangsa mongkog dadi kekasihe Wisnu. ditingali wae”. manis banget. Dhasare Wisnu dadi ketua OSIS. Kanggo busana penganten Paes Ageng Kanigaran. Bu . gajege pilote rada ringa-ringa yen arep take off. NYAMPING KAGUNGANE EYANG Langite katon mendhung angendhanu. sawise winisudha sarjana. KD 3 : Memahami pesan moral dalam teks sastra Jawa A. Saka corong pengumuman keprungu warawara yen motor mabur Garuda kang tumuju Ngayogyakarta liwat surabaya diundur rong jam. Eyange putri nate ngendika yen Pratiwi karo Wisnu pancen pacangan serasi. wong ampak-ampake kandel banget. ya ora mokal yen akeh bocah putri sing seneng marang Wisnu. yen busana Paes Ageng kuwi penganten kakung dalah penganten putri ora ngagem rasukan. dheweke ditampa nyambut gawe ana BUMN kang kondhang ing Balikpapan. Balikpapan. alise kandel. matur nuwun”. dheweke pancen kepingin lunga adoh ninggalake kutha Ngayogyakarta. Bab rasukan.. Wektu semana Pratiwi ya wis lulus SMA. gagasane Pratiwi dadi nglangut. Kutha kang tansah ngelingake Pratiwi marang Wisnu sawijining pemudha sing tau dadi geganthilaning atine..00 WITA.

Sawijining sore Eyange Putri nimbali Pratiwi. Suk yen wis lulus ndang dadi manten wae ya Ndhuk! Iki Eyang wis nyawisi sandhangan dinggo midadareni. atine Pratiwi kaya rinujit-rujit. Sanajan jumangkah tumuju kori V. Pepinginane Eyange Putri supaya Pratiwi nganggo nyamping Sida Mukti sesandhingan karo Wisnu ora bakal klakon. nanging atine Pratiwi wis kebacut digondhol Wisnu menyang Bandung. Lha yen panggih kudu nganggo Sida Mukti. “ Umurmu pira Ndhuk saiki?” pandangune eyange. Wangsulane Pratiwi.Program Studi Bahasa Inggris. njur ngendika maneh. lan panggih. supaya ing tembe uripmu mukti ya Ndhuk! Iki nyampinge Eyang Putri biyen sawitan karo Eyang Kakung. pikirane Pratiwi tansah kelingan welinge Eyange. “ Wah … wis diwasa kowe Wik”. Yen kanggo resepsine nganggo ageman Kanigaran wae ya Wik! Coba waspadakna nyampinge simbah iki. Nyamping-nyamping iki bathik tulis alus tenan. Mengko pas panggih kowe nganggo kebayak kuning gadhing dene Wisnu ben nganggo surjan sing wernane uga kuning gadhing. yen ijab nganggo Sida Asih.. Neng UNY jane ya akeh sing nyedhaki. Wik!” Wahyu Tumurun Sida Asih Sida Mukti “Halo … halo … pengumuman … penumpang pesawat dengan nomer penerbangan 17 tujuan Yogyakarta segera diberangkatkan. Kanggo midodareni iki nganggo nyamping Wahyu Tumurun. Para penumpang dipersilahkan menuju pesawat melalui pintu V”. Wisnu wis omah- . mlebua kamare Eyang kene”. Eyange putri mendel karo mriksani. Dina Wage Kemis sesuk pengetan mendhak pisan sedane Eyange Putri.”Kalih likur Yang”. Pratiwi enggal-enggal nyaut tas cangklong sing diseleh ing sandhinge. Pratiwi banjur mlebu kamare Eyange. Ngendikane Eyang Putri : “ Wik renea Ndhuk. ijab. samangsa dadi manten supaya nganggo nyamping Sida Mukti lan kebayak kuning gadhing. Lungguh cedhak cendhela. Gragapan …. sing mbathik Eyang dhewe lho …. Wah mesthi kaya Bathara Wisnu Karo Dewi Pratiwi ngejawantah.

2.omah kecanthol mojang Priyangan. 3. Priya lan wanita menawi sampun dados jatu kramanipun badhe manunggal ing cipta rasa miwah karsanipun. . Maknanipun : Suruh lumah lawan kurep beda ananging yen digeget nunggal rasane. Maknanipun: tresnanipun ingkang badhe gesang tembayatan boten wonten telasipun. TATACARA DHAUP Ubarampening adicara pasrah sanggan saha lambang kalpika kados ing ngandhap menika : 1. 7. Pratiwi ndeleng mangisor katon laut Jawa …. Kalpika. saking donya dumugi delahan. 5. Maknanipun : Mugi tresnanipun temanten kekalih saged mujudaken woh ingkang sejati tumuju ing ancas ingkang sinedya nun inggih palakrama 6. Maknanipun : Cengkir menika isi toya ingkang suci. Ageman putri sapengadeg. Maknanipun : Putra kakung tansah badhe ngudi sumoroting garwa. saking awal lan akhiripun. Woh-wohan. amrih tumindakipun temanten pinindha raja ingkang sarwa-sarwi tanggel jawab. Maknanipun : Nadyan awujud jalu tanapi wanita saged saeka kapti ing pakarti saeka praya ing sedya. Gelem apa ora ya …. liwat cendhela motor mabur. boten badhe tumindak ingkang saged ndadosaken kuceming garwa satemah saged dados tepa palupining brayat. 4. Christian Sugiono. Cengkir Gadhing. malah kabare saiki wis duwe momongan. Christian dibebedi nganggo nyamping kagungane eyang? B. Lsp. Suruh Ayu lan Pisang Ayu. Wajik. Ora krasa eluhe Pratiwi ndlewer nelesi pipine …. Maknanipun: Putra kakung badhe nyekapi sedaya kabetahaning garwa nutupi sedaya wewados utawi saru sikuning garwa. Jadah. Pisang limrahipun pisang raja. Sawise ngelapi eluhe. Ing sela-selaning mega kaya-kaya ana nom-noman sing lagi mesem marang dheweke …. UBARAMPE PASRAH SANGGAN SAHA LAMBANG KALPIKA. Rerenggan pelik-pelik. mugi tresnanipun jalwesrti wau linambaran tresna ingkang suci. ngemuli lair lan batosipun satemah boten kacingkrangan. Jenang.

Penganten putri miyos Penganten putrid miyos saking tepas wangi kalenggahaken ing sasana rinegga. Gantalipun temanten kakung kawastanan gondhang tutur. Urip-uripan sajodho. kanthi rerangken upacara: a. . Temanten kekalih ingkang pinindha raja lan prameswari minggah pasangan. b. Tiyang badhe mantu menika betahaken wragad ingkang boten sekedhik. tegesipun sisang temanten putri tansaha kagungan rasa tresna asih dhateng kakung. 2. 3.8. Mecah tigan Ngemu suraos bilih nalaripun temanten kakung sampun pecah. Maknanipun : Buwuh menawi dipunkerata dados imbuh-imbuh anggenipun bahde ewuh. Miyosipun dipunkanthi dening rama. b. Arta utawi Buwuh. Ijab badhe kalampahan dados setunggal kaliyan rerangkening pawiwahan. Tegesipun bilih temanten kekalih saestu sampun dados pasangan ingkang sejati. 4. Pasrah tinampi penganten Pasrah tampi inggih menika tiyang sepuhipun CPK masrahaken CPK dhumateng tiyang sepuhipun CPP saprelu dipunijabaken. Balangan gantal Gantalipun temanten putri kawastanan gondhang kasih. sanak kadang cinaket. Penganten kakung rawuh Rawuhipun penganten kakung limarahipun kadherekaken pangombyong saking pinisepuh. CPK kapasarhaken dhumateng tiyang sepuh CPP saprelu kaijabaken lan kadhaupaken kaliyan rising temanten putri. dados adicara ngemungaken pawiwahan dhaup. tiyang sepuh. Ijab sampun kalampahan ing wanci kepengker. 9. Minggah pasangan linambaran ron pisang. Urut-urutaning upacara dhauping temanten utawi panggih sarta maknanipun kados ing ngandhap menika : 1. samekta mengku saha dados suhing kulawarga. Adicara pasrahipun penganten kakung saprelu kadhaupaken kaliyan temanten putri. Panggih/dhaup. Adicara pasrah temanten dipunadani menawi: a. maknanipun temanten kakung saged dados guru lakinipun temanten putri ingkang tansah paring wewarah saha pitutur dhumateng garwa. c. ibu miwah juru sumbaga. Maknanipun : ingkang bahde jejodhohan sageda tanggel jawab dhumateng brayatipun.

e. paring guna kaya dhateng pawestri. 5. mugi ical salwiring sukerta kalis ing sambekala.d. b. Upacara Adat Jawa a. boten badhe pepisahan. Sinengepan sindur Tegesipun tiyang sepuh taksih kersa paring wewarah saha pitedah lan paring dongan pangestu amrih gesangipun ingkang putra kekalih manggih kamulyan. Wisudha Temanten : Tiyang sepuh sampun saged ngentasake keng putra saprelu bangun bale griya piyambak. Ngunjuk toya saking kendhi pratala Tegesipun sasampunipun pecah nalaripun sageda menggalih samukawis kanthi wening. Dulangan : penganten kakung sinengkuyung penganten putri badhe budidaya manunggaling brayat. Bubak kawah : tiyang sepuh sampun kepareng kasil nuhoni jejibahan kanthi malakramakaken putra putrinipun. Kacar-kucur : Temanten kakung badhe nuhoni tanggel jawabipun minangka kakung. Nyuceni Suku Tegesipun. d. f. g. c. Sungkeman : Temanten nyuwun donga pangestu dhateng tiyang sepun saprelu nglampahi gesang bebrayan enggal. f. Kirab : salin busana . Tumplak punjen : Sampun boten badhe mantu malih. mugi saged kasembadan kamulyaning gesang temanten sarimbit. Bobot Timbang : Kanthi timbang katresnane rama lan ibu. e. h.

Wallahualam. layat) Rikala mapag pengetan 61 taun kamardikan RI me kabeh stasiun TV lan ora keri ariwarti. Irah-irahan SJL miturutpangandikane dhalang misuwur saka Surakarta. mligine suku Jawa uga duwe budaya adi luhung kang dadi werdine wong urip bebrayan. Ki Dhalang mratelakake. Bebasane. Babagan ngendi sing isih bisa diagul-agulke? Jare ujaring kandha. Jare Indonesia kuwi bangsa kang sumeh. ora bisa nuwuhake rasa sukur tumrap peparinge Gusti Allah. grapyak ing pasrawungan nanging kasunyatane gampang kebrangas kanepson utawa anarkhis. Bangsa Indonesi. “ada udang di balik batu”. Rembug mau lumrah. dene yen wus katekan karepe ya ditinggal semprung ngono wae. bangsa kita darbe budaya adi luhung. Jagong.KD 4 : Memahami dan menganalisis karya jurnalistik LUNTURING BUDAYA SJL (srawung. ura liya werdine yaiku: Srawung. jagong. Kasunyatane uripe seni budaya sajak kangelan tuwuh ngrembaka. Nitik kahanan padinan katone kang aran semangat nasionalisme awake dhewe wis tipis. lan Layat. Rikalane limbukan. Sajake yen dititi tenan. Apa tri paugeran kasebut isih katindakake tumrap saben warganing masyarakat? Wangsulane cekak aos wae. . Jalaran apa? Generasi mudha sajak wis ora tepung maneh karo budayane. ing bab srawung isih adoh saka panjangka. padha umyeg mbabarake omongan bab kandel tipise rasa nasionalisme kang didarbeni saiki. yen tetelune kuwi mujudake paugeraning wong urip neng ngalam ndonya. Geleme srawung yen ana pamrihe. Budaya mau aran SJL.

malah kudu isih nombok. Nanging apa kang dumadi? Tetela saka instansi nalika dheweke ngabdi 25 taun lawase. majuning era kesejagadan lan modernisasi kang disengkuyung teknonlgi kang canggih pancen ora bisa diselaki. mratelakake prihatine. Aja maneh ana layang sasuwek kang mratelakake melu belasungkawa. Tuladha liyane. Dikira menawa perusahaan mau nirlaba (ana unsur sosiale) malahan kebak mawa petungan. ora ngertia saka dana santunan kang ditimpa. Bab layat tumrap sedulur kang lagi nandang duhkita. jer kabeh mau wis kapasrahake lan ana kang ngurusi dhewe. tetela bisa nyingget wektu ananging ngedohake silaturahmi. jas bukak iket blangkon. sajak setali tiga uang. Panjenengane durung suwe iki. ora digatekake babar pisan. koko ya isih ana “mungli” barang. halal bi halal maune cukup mawa kirim layang . Liding omongan. Anane pesawat telpon upamane. Bebasane wus kelangan kulawarga isih kesandhung pethi mati. Ah … kok memelas banget nasibe. Pengalaman pait saka mitra mitrane penulis PS. Nuwun.Sabunjure ayo ngrembug bab budaya layat. Pesawat telepon lan kirim kartu idulfitri wis ora njamani maneh. semono uga marang paguyuban pensiunan sarta pengurus koperasi pensiunan. Yen kabeh mau wis bisa kantindakake sarana SMS. mitra sawiji wae ora ana sing teka layat. lha kapan bisa ketemu karo priyayine kang kawongan? Ya kemajuan teknologi iki kang njalari budaya SJL banjur dadi luntur. saiki diganti mawa SMS. temtu bakal suwe mijet wohing ranti. kanthi kebak rasa trenyuh. Sajroning swasana dhuhkita. (Eyange Tita) . Sing digumuni kok ya kaya mengkono patrape para mitrane. Maune dipetung bakal antuk pangentheng-entheng prabeya saka perusahaan jasa kematian. dheweke nyritakake nalika kesripahan mbakyu pembayune sing wadon. Menawa kita ora kuwat anggone mbetengi budayane dhewe kang adi luhung. Warta lelayu wis dikirim marang instansine sing lanag. Sabanjure mitrane penulis mau kanthi kekembang waspane. Terus terang dhewke ora mikirake antuk dana bela sungkawa apa maneh sing aran santunan. Bab iki merbawani tumindake saben pawongan kudu sarwa instan. kalindhih dening budaya manca kang tuhu ora cundhuk karo kapribaden kula lan panjenengan. sama juga sami mawon.

KD 5 : Menulis surat resmi berbahasa Jawa A. Serat resmi kadosta serat lamaran. serat boten resmi adatipun kalebet serat wadi. Serat sedhahan limrahipun mawi . inggih menika: (1) serat resmi saha (2) serat boten resmi. (f) panutup. (g) tandha tangan (tapak asma). (b) ingkang katuju. sampun boten asring ngginakaken basa Jawa. Surat resmi saha boten resmi sejatosipun meh sami blegeripun. Serat antawisipun siswa SMA dhumateng kekasihipun temtu klebet surat pribadhi. katujokaken dhumateng tiyang sanes. Limrahipun serat resmi badhe ngemot bab-bab ingkang boten wadi (personal). Pramila saking menika basanipun ugi ketingal gumathok. (c) ingkang ngirim. Sinaosa makaten ugi asring wonten serat sedhahan sanes ingkang ngginakaken basa Jawa. (d) pakurmatan. Bakunipun serat wau kangge sarana mahyakaken gagasan. Pangertosan bab Serat Serat (layang) tumraping bebrayan Jawi taksih asring kaginakaken. sampun boten asring kesrambah. Serat boten resmi saged kadamel pribadhi ugi saged kadamel dening instansi. Serat sedhahan sawau ugi sampun winates penganggenipun. kepara boten wonten pathokan mirunggan. (e) wosipun. Paling boten serat wau ngemot (a) titi mangsa. Ingkang damel inggih menika pribadhi. Serat resmi ingkang taksih ngginakaken basa Jawa inggih menika serat undhangan (sedhahan). Dumugi semanten saged dipunmangertosi bilih ingkang kagolong serat resmi. Liripun basa saha isinipun langkung mardika. Suwalikipun. mligi kangge ngaturi adicara ingkang gegayutan kaliyan adat tatacara Jawa. Serat saged kaperang dados kalih werni. Reroncening serat makaten ugi asring owah gingsir.

Tuladha Serat Resmi RUKUN KAMPUNG NGRUKEM Sekretariat: Ngrukem. Ing pengangkah supados ingkang kintun serat rumaos ngaosi dhumateng ingkang katuju. Panitia Tirakatan Malem Siji Sura 2007 ngajeng-ajeng rawuh Panjengan benjing: Dinten/tanggal Titi wanci Papan Adicara agenging panuwun.basa Jawa krama. Telp. : Jumat.00 – purna : Srambi Masjid Aridla Ngrukem : Tahlil saha Tirakatan 18 Januari 2007 Mekaten serat sedhahan saking panitia. saderengipun kaaturaken . 08156805293 Bab : Sedhahan Suran Katur. Rinengga sagunging kabagyan. wb. Sakulawarga ing Ngrukem Assalamu’alaikum wr. Wassalamu’alaikum wr. wb. Rt 18. Bapak/Ibu …………. B. 19 Januari 2007 : Jam 20.

Sabariman . boten saged wangsul.Ndherek ngajeng-ajeng rawuhipun: Ketua RK Ngrukem Drs. 17 Januari 2007 Katur Bapak/Ibu ………………. Kula. Budirejo C. Mugi-mugi ing griya ugi makaten. Tuladha Serat Boten Resmi Yogya. Kathah lepat nyuwun pangapunten. kula aturi mbeselaken kados biasanipun. Pun nggih. Sujud sungkem kula katur Bapak/Ibu. Kajawi saking menika Pak/Bu. Dene menawi kula ribed. minggu ngajeng Insya Allah kula wangsul. caos uninga bilih sekolah kula ing liburan Juli 2007 badhe piknik dhateng Bali. Mbayaripun saben siswa 500 atus ewu. Mila kula nyuwun kacawisaken. ing Purworejo Kabar kula sae-sae kemawon. Nuwun. H. Saderengipun matur nuwun.

1. b. Serat (layang) tumraping bebrayan Jawa taksih asring kaginakaken. Serat ulem/sedhahan . Bakunipun serat Serat saged kaperang dados kalih werni.Serat Resmi Basa Jawa • • a. • Wujudipun serat Jawa : Ingkang damel pribadi Adatipun kalebet serat wadi Basa lan wosipun mardika Boten wonten pathokan ingkang mirunggan. Serat resmi saha. titikanipun : a. Serat boten resm. c. b. titikanipun : Saged kadamel pribadi utawi dening instansi Limrahipun ngemot bab-bab ingkang boten wadi Basanipun ketingal gumathok 2. d. c. inggih menika: wau kangge : sarana mahyakaken gagasan.

Ing pengangkah supados ingkang kintun serat rumaos ngaosi dhumateng ingkang katuju. 18 Januari 2007 . sampun boten asring kesrambah. 6. Bapak/Ibu …………. 7. titi mangsa : papan lan wekdal damel serat. pambuka : kabar keslametan lan donga pangestu. sampun boten asring ngginakaken basa Jawa. • Reroncening serat makaten ugi asring owah gingsir.Serat lelayu Serat Iber-iber Serat dhawuh Serat Kitir Serat Prajanjen • Serat resmi saha boten resmi sejatosipun meh sami blegeripun. Dumugi semanten saged dipunmangertosi bilih ingkang kagolong serat resmi. wb. 8. 08156805293 Bab : Sedhahan Suran Katur. ingkang katuju. Serat resmi ingkang taksih ngginakaken basa Jawa inggih menika serat undhangan (sedhahan). tandha tangan (tapak asma). wosipun : suraosing serat. Serat resmi kadosta serat lamaran. Serat sedhahan limrahipun mawi basa Jawa krama. • Serat sedhahan sawau ugi sampun winates penganggenipun. panutup : nyuwun pangapunten lan pangajeng-ajeng. Paling boten serat wau ngemot : 1. 3. • Tuladha Serat Resmi : RUKUN KAMPUNG NGRUKEM Sekretariat: Ngrukem. mligi kangge ngaturi adicara ingkang gegayutan kaliyan adat tatacara Jawa. Rt 18. ingkang ngirim : peprenah 4. Sinaosa makaten ugi asring wonten serat sedhahan sanes ingkang ngginakaken basa Jawa. pakurmatan : adangiyah 5. Telp. Sakulawarga ing Ngrukem Assalamu’alaikum wr. 2.

Rinengga sagunging kabagyan. Mbayaripun saben siswa 500 atus ewu. caos uninga bilih sekolah kula ing liburan Juli 2007 badhe piknik dhateng Bali. Saderengipun matur nuwun. Mila kula nyuwun kacawisaken. Kathah lepat nyuwun pangapunten. H.00 – purna : Srambi Masjid Aridla Ngrukem : Tahlil saha Tirakatan Mekaten serat sedhahan saking panitia. minggu ngajeng Insya Allah kula wangsul. Panitia Tirakatan Malem Siji Sura 2007 ngajeng-ajeng rawuh Panjengan benjing: Dinten/tanggal Titi wanci Papan Adicara agenging panuwun. kula aturi mbeselaken kados biasanipun. Wassalamu’alaikum wr. boten saged wangsul. Budirejo : Minggu. saderengipun kaaturaken Tuladha Serat Boten Resmi Yogya. . 17 Januari 2007 Katur Bapak/Ibu ………………. Pun nggih. Dene menawi kula ribed. 19 Januari 2009 : Jam 20. ing Purworejo Kabar kula sae-sae kemawon. Ndherek ngajeng-ajeng rawuhipun: Ketua RK Ngrukem Drs. Mugi-mugi ing griya ugi makaten. Kajawi saking menika Pak/Bu. wb. Nuwun. Sujud sungkem kula katur Bapak/Ibu.

Sabariman .Kula.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->