KD 1 : Memahami dan menanggapi sesorah dalam berbagai kegiatan di masarakat

A. BUSANA MANTEN GAGRAG NGAYOGYAKARTA

A. Nyemak Tuladha sesorah bab busana manten Gagrag Ngayogyakarta Assalammu’alaikum wr. Wb. Mugi kawilujengan, kabagaswarasan, saha karahayon tansah kajiwa kasarira dhateng kula tuwin Panjenengan sedaya. Para sesepuh, saha pinisepuh, saha para pepundhen ingkang dahat kinabekten, saha para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin mangga kula dherekaken muji syukur dhumateng Gusti ingkang Murbeng Dumadi, ingkang sampun paring kanugrahan saha kanikmatan tanpa pepindhan, saengga kula Panjengan sadaya saged pepanggihan wonten ing sasana menika kanthi widada nir sambekala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para tamu ingkang minulya, wonten ing pepanggihan menika kula badhe ngandharaken busana penganten gagrag Ngayogyakarta . Busana tuwin simbolsimbol ingkang wonten ing busana menika saged kangge titikan kabudayaning bangsa. Mekaten ugi tumraping tiyang Jawa. Wonten reroncening tembung ingkang ungelipun “Ajining raga saka busana”. Menika mracihnani bilih busana tumraping tiyang Jawa kalebet nemtokaken satunggaling pawongan menika dipunaosi utawi boten. Wekdal samangke busana penganten adat tradhisional taksih dipunlestantunaken, jalaran kayektosanipun sanajan jamanipun sampun majeng, nanging menawi ngawontenaken pawiwahan palakrama, tiyang Jawa taksih remen ngginakaken busana adat trdhisional Jawa. Sarehne penganten menika asring sinebat raja sa-ari, pramila busananipun inggih niru utawi ngemba busananing raja. Kejawi menika, mila keblating kabudayan Jawa menika inggih kraton. Saderengipun jaman kamardikan, upacara dhauping penganten menapa dene busananipun kajumbuhaken kaliyan drajad tuwin pangkat. Jaman rumiyin ingkang ngagem busana kados ingkang dipunagem ing kraton, inggih namung kulawarga utawi sentananing raja. Samenika jamanipun sampun ewah-gingsir, busana penganten kraton sampun dados darbeipun masarakat. Sinten kemawon ingkang badhe krama, badhe milih ageman corak menapa kemawon sampun boten wonten pambenganipun. Bapak-bapak Ibu-ibu ingkang tansah amemayu pepoyaning kautaman, perlu kawuningan bilih busana manten gagrag Ngayogyakarta menika wonten gangsal inggih menika :

1. Busana Penganten Yogya Putri 2. Busana Penganten Kasatriyan 3. Busana Penganten Kasatriyan Ageng 4. Busana Penganten Paes Ageng 5. Busana Penganten Paes Ageng Jangan Menir/Kanigaran Bapak-bapak Ibu-ibu, mangga busana asiling kabudayan luhur menika sami dipunuri-uri kanthi nyinau werdining pralambang utawi simbol-simbol ingkang wonten ing busana menika. Para tamu ingkang pantes sinudarsana, kados cekap semanten rumiyin ingkang saged kula aturaken. Wonten kiranging subasita, saha kirang tumata pangrakiting basa, saestu kula nyuwun gunging samodra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamu’alaikum wr.wb.

B. Busana Temanten saha Titikanipun

NO

Cakrik Manten

1

Kakung - Kuluk kanigara - Ngagem sumping - Busana bludiran / blenggen keprabon - Kain/jarik pradan - Selop bludiran

Putri - gelung tekuk - Ngagem cundhuk mentul 1 - Busana bludiran/ blenggen/keprabon - Kain/jarik pradan - Selop bludiran

Yogya Putri 2 Busana Surjan Ngagem udheng Selop polos Busana kebaya Gelung tekuk Mentul 5 Kain/jarik pradan Selop polos

Kasatriyan 3 Busana Surjan Kuluk Kanigara - Busana kebaya - Gelung tekuk

Ngagem kain kampuh/dodotan .Mentul 1 .Kain cinde .Gelung bokor gajah ngoling .Kain/jarik pradan .Busana lukar .Selop bludiran 4 5 Paes Ageng Jangan Menir/ .Kuluk kanigara rambut ukel Busana bludiran Ngagem kain cinde Ngagem kelat bahu Selop bludiran busana bludiran Ngagem kain cinde Ngagem kelat bahu Selop bludiran Gelung bokor gajah ngoling Kuluk matak rambut kucir Sumping sekar sritaman Celana cinde Kain kampuh/dodotan Busana lukar Ngagem kelat bahu Selop bludiran .Cundhuk mentul 5 .- Selop polos .Selop polos Kasatriyan Ageng Paes Ageng .

Upacara tarub inggih menika upacara pasang tetuwuhan sarta janur kuning minangka rerenggan papapaning pawiwahan. Miterat tradhsi Jawa. Janur kuning sarta tuwuhan kapacak ing korining pawiwahan. pasang tarub sarta tuwuhan menika mawi dhasar petangan wekdal.B. dinten. UPACARA TARUB JANGKEP NGAYOGYAKARTA Upacara Tarub (pasang bleketepe) Salah satunggaling upacara wonten ing upacara wiwahaning penganten inggih menika upacara pasang tuwuhan ingkang kawastanan upacara tarub. Saderengipun tarub kapasang. Pasang tarub menika limrahipun sareng kaliyan upacara siraman. sarta tanggal ingkang sampun kapetang kanthi premati. . langkung rumiyin kacawisaken sajen tarub supados upacara pawiwahan penganten saged lumampah kanthi sae nir ing sambekala.

tigan ayam mentah. sekul punar (SEKUL WERNINIPUN JENE (KUNING)). kasunduk malang lajeng nginggil piyambak lombok abrit kasunduk mujur. sekul ambeng (SEKUL GOLONG TABURI 2. Lajeng kapapanaken wonten ing satengahing tambir. Rujak degan. sekar telon (kenanga. kinang. lapis. Tumpeng gundhul. dhaharan tradhisional kadosta jadah. inggih menika tumpeng ingkang dipunrenggani kuluban. kapapanaken ing tengah-tengahing tambir. gendhis jawa selirang. brokohan kaliyan tumpeng megana kapapanaken ing sangandhaping papan ingkang kangge sare calon penganten. menika woh-wohan pala gumantung. Tumpeng robyong. Tumpeng menika kadamel saking sekul ingkang kacithak mawi kukusan supados wujudipun saged kados gunungan. Rikala upacara tarub. setunggal lencer udut. mlathi. . Tumpeng megana. pala kependhem kagodhog. inggih menika tumpeng ingkang dipunjangkepi mawi kuluban bumbunipun pedhes. lsp. sekul golong sajodho (SETENGAH LINGKARAN LAWUHIPUN TELUR DADAR). 8. ing pinggiripun dipunsukani rerenggan sawarnining jajan pasar saha jenang warni pitu. inggih menika ubarame ingkang arupi pisang raja satangkep. pala kasimpar.Sesaji tarub tumpeng tarub Dene sajen tarub menika warni-warni kados ing ngandhap menika : 1. brambang. Brokohan arupi dhawet segelas. 6. 5. kanthil). gathot. 3. Jajan pasar. sekul kebuli (NASI GURIH/UDUK) . lombok abrit. 4. JEROAN GORENG). Sekul liwet dipunlawuhi srundeng. wajik. gethuk. saha lawe wenang dipunpapanaken ing tambir ingkang sampun kalemekan ron pisang. Pucuking tumpeng dipunsukani sundukan tigan godhog. 7. kopi saha teh pait. legendar. sekul lulut (KETAN). ¼ klapa. kasukakaken sanginggiling tigan dadar lan katutup tigan dadar. Sanggan.

pamilihing jodho kinantenan antebing kalbu sinartan teguh ing iman. Ketan mancawarna saha jadah. 4. minangka tepa palupining brayat. ancasipun supados temanten sarimbit saged nuwuhaken gesang ingkang utama. Menawi sedaya sampun rampung.arta receh.mugi anggenipun mantu boten kekirangn syukur kepara malah kaparingan kalangkungan. Buwangan. Kalajengaken pasang tarub. sekar telon. Damar/diyan ingkang kadamel saking grabah kaisenan lisah. Toya tempuran saking kalih lepen lajeng dipunwadhahi kendhil alit.9. gendhis jawa setangkep. tigan ayam kampung. Ancasipun kangge mbuwang sedaya sukerta lan pepalang supados pakaryan ingkang dipunlampahi boten wonten alangan. Pisang ayu 11. C. pamilihing garwa adhedhasar manah ingkang wening. sedaya kulawarga lajeng lenggah jajar sacelakipun sajen tarub lajeng sami munjukaken pandonga lan panyuwun dhumateng Gusti mugi anggenipun gadhah damel pinaringan kawilujengan. 15. kolak. serat. bleketepe. Sekar pari. Cengkir gadhing ----. Pirantinipun panjang ilang kanthi isi bumbon pawon. Tempe mentah ingkang kabuntel mawi ron pisang dipuntangsuli merang. sajen saged kalorod lajeng kadhahar sesarengan.pralambangipun bilih manten menika pinindha raja. kaca pangilon. . Tebu Wulung ----. kanthi rerenggan janur kuning. Tata Cara Upacara Awal Mantu A.Salebeting cengkir menika isi toya ingkang suci lan wening. Menawi ubarampe sampun cumawis jangkep. Pasang Tarub. 2. 12. 14. 10. B. kacang. 3. 13. 1. Sajen bucalan. apem. bumbu pawon. Pasang tuwuhan. daging. ancasipun kangge miyaraken sasana pawiwahan. krambil. kasumet rikala upacara tarub. Ron kluwih ----. empon-empon. dhele. Pisang Raja satundhun----. mugi tresnanipun temanten linambaran tresna suci. mugi temanten nggadhahi watak saha nuladha pakarti raja ingkang sae. Sedaya ubarampe upacara tarub dipuncepakaken dening para pinisepuh saking kulawarga temanten putri kabiyantu tangga tepallih.

Pengaron isi sekar setaman ----.5. kembar sih katresnan. katindakaken sedinten saderengipun temanten dhaup. 8. F.dipunkerik rikmanipun ing nginggil palaraban. Upacara midodareni minangka srana panebusing kembar mayang. Ron waringin ----. rasa miwah karsanipun. 11. kirang langkung wanci tabuh sedasa. ----mugi temanten sageda kacekapan ing 10. D. CPP dipunalub-alubi---. Mugi gesangipun temanten pikantuk pitedah lan wewarah saking Gusti ingkang mahamirah. kembar cipta. Plangkahan.amrih gesangipun temanten saged kadya pantun saya isi saya tumungkul tuwin kacekapan ing boga. Janur ----. suka pralambang saha pangajab supados benjingipun tatkala upacara dhauping temanten swasana regeng gayeng. 9.mugi gesangipun temanten tansah manggih raos suka sumringah kadya sekar ingkang nedheng anjrah ing taman. suka paring dana. 7. Kembar mayang mengku makna sinandi inggih menika kembaripun temanten kekalih. Tiyang sepuh paring donga pangestu supados gesangipun temanten sageda murakabi dhateng tiyang sanes. Paes. Ngemu pralambang supados temanten kekalih sageda resik lair batosipun E. Siraman. minangka saran tulak balak amrih lampahing tata upacara penganten saged rahayu kalis ing rubeda. Nur ingkang sejati ingkang mijil saking Gusti. Kembar mayang ugi sinebat Sekar kalpataru dewadaru minangka lambang karahayuan. H. Upacara tumuruning kembanr mayang minangka pralambang tumurunipun Dewa Kamajaya lan Dewi Kumaratih. Ing salebeting sasana sumbaga. Pari sawuli ----. .jan: temen/sejati. Ancasipun nyuwun donga pangestu supados anggenipun nglampahi gesang bebrayan samangkih saged wilujeng kalis ing sambikala.amrih temanten saged pikantuk pengayoman. sambekalaning (alangan) karsa saged ical satemah amrih anggenipun mantu ora ana apa-apa kalis saking anggenipun mantu saged wilujeng tanpa alangan. 6. Sekar saha wohing kapas wastra/sandhang. G. Ron alang-alang ----Ron apa-apa ----samukawis pepalang. Sade dhawet. dipunadani menawi temanten kagungan kadang sepuh ingkang dereng krama. Kembar mayang minangka sarat sarana dhauping rising temanten. kasembadan ingkang dados gegayuhanipun. Midodareni. nur : sunar.

Obat tradhisional ing bebrayan ageng Jawa limarah kasebat jamu utawi jampi. Jampi menika sampun wiwit jaman rumiyin kaginakaken minangka sarana kangge njampeni sesakit ugi minangka sarana kangge njagi kasarasaning badan.wb. Assalamu’alaikum wr.C. Siyang menika kula badhe atur rembag sapala (matur bab ingkang sepele) bab “Obat Tradhisiona”. utawi toya. Sanajan jaman lan teknologi sampun majeng ananging jamu taksih tetep gesang ing madyaning bebrayan. OBAT TRADHISIONAL Nuwun. ngginakaken obat tradhisional utawi jampi menika boten nglanggar angger-angger. malah ing bebrayan ageng. wande. Pamarentah ugi paring panjurung bab wontenipun TOGA (Tanaman Obat Keluwarga) . mliginipun ing tlatah Jawa. Para lenggah. lan kadang wiranem ingkang kula tresnani. ingkang kinurmatan para rawuh kakung miwah putri. magga kula Panjennegan sedaya langkung rumiyin ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Gusti Allah Ingkang Maha Mirah awit paringipun rahmat saenga ing titi wanci menika kula Panjenengan saged kempal ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambekala. kewan. Jampi menika saged karacik piyambak lan umpaminipun saged dipunpanggihaken ing peken. ingkang kinurmatan Bapak Supraba minangka kepala Dukuh dusun Karangwuni. TOGA menika limrahipun dipuntanemi tuwuh-tuwuhan minangka obat ing . Obat tradhisional menika obat ingkang kadamel saking tetuwuhan. malah wonten ing sakiwa tengening pekawisan . jampi menika migunani sanget kangge njagi kasarasaning badan. Para lenggah ingkang minulya.

Menawi sampun kirang benteripun lajeng dipununjuk tiyang ingkang masuk angin. Tanemantaneman menika wau gampil sanget gesangipun lan murakabi dhateng gesang padintenan. kula lan Panjenengan saged mendhet jae kinten-kinten 10 cm lajeng kapanggang ing latu kados manggang sate. dipungirah ngantos resik. kadosta jae. Lajeng pot-pot wau katata miturut remen saha kawontenanipun kangge pasren. siti dipunpaculi lajeng dipunrabuk. Para lenggah menika kalawau tuladha sawetawis pigunanipun TOGA. Para lenggah mugi-mugi andharan kula bab obat tradhisional menika wau wonten manfaatipun tumrap Panjenengan sedaya. Tuladhanipun. Para lenggah ingkang tansah pinaringan begja mulya saking Ingkang Maha Kuwaos. Empon-empon kunir jae TOGA menika saged katanem ing pakawisan kanthi siti ingkang kacawisaken kanthi sae. kunir. Asiling taneman wau boten namung kangge jampi nanging nggih saged dipunginakaken minangka tambah bumbu olah-olah. dipunthuthuk nanging boten ngantos ajur. Saderengipun dpuntanemi TOGA. Kanthi TOGA kulawarga saged ngirit dana kangge kasarasan. kencur. jeruk purut. pigunaning TOGA ing grsang padintenan menika saged kawastanan nguntungaken sanget. saged ugi ngginakaken polybag. Sejatosipun taksih kathah daya pigunanipun tetuwuhan sanesipun ingkang dipunlarah menapa ginanipun tumrap panggulawenthah bab kasarasaning badan utawi minangka njampeni sesakit. dene ingkang kaginakaken kangge obat oyotipun utawi empunipun. dipundamel punthuk-punthukan supados boten kelem menawi jawah. Ingkang kula andharaken menika adhedhasar rembag gethok tular. menawi wonten ingkang masuk angin.wb. Nanging gandheng wekdalipun sampun ndungkap sonten pramila kula namung saged matur jenang sela wader kalen sesondheran.padintenan umpaminipun taneman ingkang kapethik pucukipun inggih menika salam. . TOGA ugi saged katanem wonten ing pot saking piranti plastik ingkang sampun boten kangge. dipunsukakaken gelas dipuntambah gendhis jawa miturut remenipun lajeng dipuncuri toya umub. apuranta yen wonten lepat kawula. katutup sawetawis. Wassalamu’alaikum wr. kunci ingkang kalimrah kasebat empon-empon. menawi sampun alum dipunonceki.

Tuladha pagineman ingkang ngrembag bab busana penganten. satunggaling juru sumbaga ingkang kawentar ing Ngayogyakarta.KD 2 : Simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga dan masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat. Nalika dinten Minggu Paing. wanci jam 4 sonten. . Busana Penganten Paes Ageng Kanigaran Paes Ageng Yogyakarta / Kanigaran. Pratiwi ndherekaken ibunipun sowan dhateng dalemipun Ibu Kusuma. surya kaping 7 Mei. badhe ngrembag bab tatacara adat penganten tuwin busana ingkang badhe dipunangge dening Pratiwi tigangwulan malih.

ana tebu .. Paesing pasuryan. lha sing arep disuwunke pirsa apa ta Nak?” : ”Bab tatacara adat lan busananipun penganten BU?” : ”Bab tatacara adat ing kabudayan Jawa mligine Ngayogyakarta. anak kula Pratiwi badhe nyuwun pirsa bab busana penganten gagrag Ngayogyakarta. Kaliyan benjing nyuwun dipunbusanani”... kabeh padha. dene Paes . Menawi boten wonten pambengan tigang wlan malih badhe dados manten. mangga Nak. katuran lenggah.. Bedane mung ana ing rasukan lan kuluk... lsp.. sugeng Nak?” : ”Pangestunipun . Kanggo busana Paes Ageng nganggo kuluk Matak waranane biru laut. Tuwuhan dipasng ing korining pawiwahan. minangka pralambang yen wong tuwa kuwi minangka Pratiwi pangayoman. sejatine ora akeh bedane.. sangsangan. Sabanjure pasang tuwuhan lan bleketepe.” : ”Wah kathah sanget Bu. ukel. kepareng matur Ibu Kusuma Pratiwi Bu Kusuma : ”O... cengkir gadhing. mliginipun busana Paes Ageng Kanigaran. canela.. : ”O. kaliyan kula kepengin mangertos menapa bedanipun busana penganten Paes Ageng kaliyan buasa penganten Paes Ageng Kanigaran? Estunipun Ibu kula kepengin sanget sawanci-wanci kula emahemah supados ngangge busana Paes Ageng. mangkih kula cathet kemawon. kawiwitan saka slametan utawa wilujengan amrih apa kang bakal katindakake tansah slamet ora ana alangan sawiji apa. pisang raja. nanging kula boten purun. kagungan kersa menapa Bu? Njanur gunung Bu Barata rawuh dhateng griya kula?” Ibu Barata : ”Menika Bu. jalaran menawi ngangge rasukan menika kula Bu Kusuma lingsem”. Dene bleketepe dipasang neng payon. selop.. ron kluwih... gelang. BU Barata.” : ”E. dodot. mangga BU. mekaten kersanipun.Ibu Barata Ibu Kusuma Ibu Barata Ibu Kusuma : ”Kulanuwun.. Sugeng Bu. kelat bahu.wilujeng sakonduripun Bu Kusuma rak nggih wilujeng ta BU?” : ”Inggih pangestunipun BU Barata inggih tansah manggih karahayon.

gagasane Pratiwi dadi nglangut. NYAMPING KAGUNGANE EYANG Langite katon mendhung angendhanu. Kutha kang tansah ngelingake Pratiwi marang Wisnu sawijining pemudha sing tau dadi geganthilaning atine. matur nuwun”..Ageng Kanigara nganggo kuluk Kanigaran warnane ireng diparingi plisir benang emas. Dhasare Wisnu dadi ketua OSIS. Balikpapan. dheweke ditampa nyambut gawe ana BUMN kang kondhang ing Balikpapan. Kabeh kuwi amarga saka akehe alas kang kobong. Saka corong pengumuman keprungu warawara yen motor mabur Garuda kang tumuju Ngayogyakarta liwat surabaya diundur rong jam. Kanggo busana penganten Paes Ageng Kanigaran. ya ora mokal yen akeh bocah putri sing seneng marang Wisnu. Eyange putri nate ngendika yen Pratiwi karo Wisnu pancen pacangan serasi. KD 3 : Memahami pesan moral dalam teks sastra Jawa A. mula Pratiwi ya rumangsa mongkog dadi kekasihe Wisnu. gajege pilote rada ringa-ringa yen arep take off. ampak-ampake kandel dadi pepalang tumrap wong kang arep ndeleng sesawangan ing sakiwa tengening Bandara Sepinggan. Niyate nalika semana. Wektu semana Pratiwi ya wis lulus SMA. Bab rasukan. Wisnu bocahe mrebawani. Karo lungguh ngenteni wektu kang wis ditemtokake. ditingali wae”.. dheweke pancen kepingin lunga adoh ninggalake kutha Ngayogyakarta.. Seminggu rong minggu Wisnu tansah kirim kabar srana tilpun. pakulitane rada ireng nembaga sinangling. Lulus saka SMA Wisnu kuliah ana ITB Bandung. penganten kakung putri ngagem rasukan. manis banget. Ya ora mokal. kutha kelairane. Esuk kuwi kira-kira jam 08.00 WITA. wong ampak-ampake kandel banget. yen busana Paes Ageng kuwi penganten kakung dalah penganten putri ora ngagem rasukan. sawise winisudha sarjana. : ”Inggih. kala-kala ya nganggo layang lan ngelingke supaya Pratiwi tansah sregep sinau. Bu . Supaya Pratiwi cetha iki ana fotone. Dheweke kuliah ing UNY . Telung taun kepungkur. alise kandel.

Suk yen wis lulus ndang dadi manten wae ya Ndhuk! Iki Eyang wis nyawisi sandhangan dinggo midadareni. mlebua kamare Eyang kene”. Sawijining sore Eyange Putri nimbali Pratiwi. Para penumpang dipersilahkan menuju pesawat melalui pintu V”.”Kalih likur Yang”. Wik!” Wahyu Tumurun Sida Asih Sida Mukti “Halo … halo … pengumuman … penumpang pesawat dengan nomer penerbangan 17 tujuan Yogyakarta segera diberangkatkan. Kanggo midodareni iki nganggo nyamping Wahyu Tumurun. Dina Wage Kemis sesuk pengetan mendhak pisan sedane Eyange Putri. yen ijab nganggo Sida Asih. ijab. “ Umurmu pira Ndhuk saiki?” pandangune eyange. “ Wah … wis diwasa kowe Wik”. samangsa dadi manten supaya nganggo nyamping Sida Mukti lan kebayak kuning gadhing. Wangsulane Pratiwi. Ngendikane Eyang Putri : “ Wik renea Ndhuk. nanging atine Pratiwi wis kebacut digondhol Wisnu menyang Bandung. supaya ing tembe uripmu mukti ya Ndhuk! Iki nyampinge Eyang Putri biyen sawitan karo Eyang Kakung. Yen kanggo resepsine nganggo ageman Kanigaran wae ya Wik! Coba waspadakna nyampinge simbah iki.. Lungguh cedhak cendhela. Lha yen panggih kudu nganggo Sida Mukti. Eyange putri mendel karo mriksani. Pratiwi banjur mlebu kamare Eyange. Gragapan …. atine Pratiwi kaya rinujit-rujit. Neng UNY jane ya akeh sing nyedhaki. Sanajan jumangkah tumuju kori V. Wah mesthi kaya Bathara Wisnu Karo Dewi Pratiwi ngejawantah. njur ngendika maneh. Pratiwi enggal-enggal nyaut tas cangklong sing diseleh ing sandhinge. pikirane Pratiwi tansah kelingan welinge Eyange. sing mbathik Eyang dhewe lho …. lan panggih. Nyamping-nyamping iki bathik tulis alus tenan. Mengko pas panggih kowe nganggo kebayak kuning gadhing dene Wisnu ben nganggo surjan sing wernane uga kuning gadhing. Pepinginane Eyange Putri supaya Pratiwi nganggo nyamping Sida Mukti sesandhingan karo Wisnu ora bakal klakon.Program Studi Bahasa Inggris. Wisnu wis omah- .

3. saking donya dumugi delahan. malah kabare saiki wis duwe momongan. Maknanipun: Putra kakung badhe nyekapi sedaya kabetahaning garwa nutupi sedaya wewados utawi saru sikuning garwa. Cengkir Gadhing. saking awal lan akhiripun. UBARAMPE PASRAH SANGGAN SAHA LAMBANG KALPIKA. Sawise ngelapi eluhe. . Wajik. Maknanipun : Suruh lumah lawan kurep beda ananging yen digeget nunggal rasane. Suruh Ayu lan Pisang Ayu. amrih tumindakipun temanten pinindha raja ingkang sarwa-sarwi tanggel jawab. Rerenggan pelik-pelik. Maknanipun : Nadyan awujud jalu tanapi wanita saged saeka kapti ing pakarti saeka praya ing sedya. Jadah. Gelem apa ora ya …. Ing sela-selaning mega kaya-kaya ana nom-noman sing lagi mesem marang dheweke …. Christian dibebedi nganggo nyamping kagungane eyang? B. Christian Sugiono. 2. Maknanipun : Putra kakung tansah badhe ngudi sumoroting garwa. Ora krasa eluhe Pratiwi ndlewer nelesi pipine …. Maknanipun: tresnanipun ingkang badhe gesang tembayatan boten wonten telasipun. Lsp. Ageman putri sapengadeg. ngemuli lair lan batosipun satemah boten kacingkrangan. Kalpika. mugi tresnanipun jalwesrti wau linambaran tresna ingkang suci. Jenang. Pratiwi ndeleng mangisor katon laut Jawa …. Woh-wohan. Maknanipun : Cengkir menika isi toya ingkang suci. liwat cendhela motor mabur. 5. Maknanipun : Mugi tresnanipun temanten kekalih saged mujudaken woh ingkang sejati tumuju ing ancas ingkang sinedya nun inggih palakrama 6. 4. 7. Priya lan wanita menawi sampun dados jatu kramanipun badhe manunggal ing cipta rasa miwah karsanipun.omah kecanthol mojang Priyangan. boten badhe tumindak ingkang saged ndadosaken kuceming garwa satemah saged dados tepa palupining brayat. Pisang limrahipun pisang raja. TATACARA DHAUP Ubarampening adicara pasrah sanggan saha lambang kalpika kados ing ngandhap menika : 1.

Ijab badhe kalampahan dados setunggal kaliyan rerangkening pawiwahan. 4. c. Miyosipun dipunkanthi dening rama. Penganten kakung rawuh Rawuhipun penganten kakung limarahipun kadherekaken pangombyong saking pinisepuh. Urip-uripan sajodho. Adicara pasrahipun penganten kakung saprelu kadhaupaken kaliyan temanten putri. tegesipun sisang temanten putri tansaha kagungan rasa tresna asih dhateng kakung. . Panggih/dhaup. samekta mengku saha dados suhing kulawarga. Balangan gantal Gantalipun temanten putri kawastanan gondhang kasih. Mecah tigan Ngemu suraos bilih nalaripun temanten kakung sampun pecah. Pasrah tinampi penganten Pasrah tampi inggih menika tiyang sepuhipun CPK masrahaken CPK dhumateng tiyang sepuhipun CPP saprelu dipunijabaken. 2. Tiyang badhe mantu menika betahaken wragad ingkang boten sekedhik. sanak kadang cinaket. Tegesipun bilih temanten kekalih saestu sampun dados pasangan ingkang sejati. 9. 3. b. Arta utawi Buwuh. Adicara pasrah temanten dipunadani menawi: a. tiyang sepuh. Ijab sampun kalampahan ing wanci kepengker.8. dados adicara ngemungaken pawiwahan dhaup. Gantalipun temanten kakung kawastanan gondhang tutur. maknanipun temanten kakung saged dados guru lakinipun temanten putri ingkang tansah paring wewarah saha pitutur dhumateng garwa. ibu miwah juru sumbaga. CPK kapasarhaken dhumateng tiyang sepuh CPP saprelu kaijabaken lan kadhaupaken kaliyan rising temanten putri. Urut-urutaning upacara dhauping temanten utawi panggih sarta maknanipun kados ing ngandhap menika : 1. Penganten putri miyos Penganten putrid miyos saking tepas wangi kalenggahaken ing sasana rinegga. b. Minggah pasangan linambaran ron pisang. Maknanipun : Buwuh menawi dipunkerata dados imbuh-imbuh anggenipun bahde ewuh. kanthi rerangken upacara: a. Maknanipun : ingkang bahde jejodhohan sageda tanggel jawab dhumateng brayatipun. Temanten kekalih ingkang pinindha raja lan prameswari minggah pasangan.

f. e. Wisudha Temanten : Tiyang sepuh sampun saged ngentasake keng putra saprelu bangun bale griya piyambak.d. e. 5. Ngunjuk toya saking kendhi pratala Tegesipun sasampunipun pecah nalaripun sageda menggalih samukawis kanthi wening. Sinengepan sindur Tegesipun tiyang sepuh taksih kersa paring wewarah saha pitedah lan paring dongan pangestu amrih gesangipun ingkang putra kekalih manggih kamulyan. boten badhe pepisahan. Nyuceni Suku Tegesipun. Sungkeman : Temanten nyuwun donga pangestu dhateng tiyang sepun saprelu nglampahi gesang bebrayan enggal. Tumplak punjen : Sampun boten badhe mantu malih. Dulangan : penganten kakung sinengkuyung penganten putri badhe budidaya manunggaling brayat. mugi ical salwiring sukerta kalis ing sambekala. Bubak kawah : tiyang sepuh sampun kepareng kasil nuhoni jejibahan kanthi malakramakaken putra putrinipun. g. paring guna kaya dhateng pawestri. c. f. d. Bobot Timbang : Kanthi timbang katresnane rama lan ibu. Kirab : salin busana . Upacara Adat Jawa a. b. h. mugi saged kasembadan kamulyaning gesang temanten sarimbit. Kacar-kucur : Temanten kakung badhe nuhoni tanggel jawabipun minangka kakung.

Rikalane limbukan.KD 4 : Memahami dan menganalisis karya jurnalistik LUNTURING BUDAYA SJL (srawung. grapyak ing pasrawungan nanging kasunyatane gampang kebrangas kanepson utawa anarkhis. Irah-irahan SJL miturutpangandikane dhalang misuwur saka Surakarta. Jalaran apa? Generasi mudha sajak wis ora tepung maneh karo budayane. Rembug mau lumrah. yen tetelune kuwi mujudake paugeraning wong urip neng ngalam ndonya. ing bab srawung isih adoh saka panjangka. Nitik kahanan padinan katone kang aran semangat nasionalisme awake dhewe wis tipis. layat) Rikala mapag pengetan 61 taun kamardikan RI me kabeh stasiun TV lan ora keri ariwarti. Babagan ngendi sing isih bisa diagul-agulke? Jare ujaring kandha. Ki Dhalang mratelakake. “ada udang di balik batu”. Geleme srawung yen ana pamrihe. Apa tri paugeran kasebut isih katindakake tumrap saben warganing masyarakat? Wangsulane cekak aos wae. ora bisa nuwuhake rasa sukur tumrap peparinge Gusti Allah. Bebasane. Kasunyatane uripe seni budaya sajak kangelan tuwuh ngrembaka. Bangsa Indonesi. dene yen wus katekan karepe ya ditinggal semprung ngono wae. . jagong. bangsa kita darbe budaya adi luhung. ura liya werdine yaiku: Srawung. mligine suku Jawa uga duwe budaya adi luhung kang dadi werdine wong urip bebrayan. Jagong. Wallahualam. Budaya mau aran SJL. Sajake yen dititi tenan. Jare Indonesia kuwi bangsa kang sumeh. padha umyeg mbabarake omongan bab kandel tipise rasa nasionalisme kang didarbeni saiki. lan Layat.

Pengalaman pait saka mitra mitrane penulis PS. saiki diganti mawa SMS. Anane pesawat telpon upamane. mratelakake prihatine. Nuwun. Bebasane wus kelangan kulawarga isih kesandhung pethi mati. jas bukak iket blangkon. Warta lelayu wis dikirim marang instansine sing lanag. majuning era kesejagadan lan modernisasi kang disengkuyung teknonlgi kang canggih pancen ora bisa diselaki. kalindhih dening budaya manca kang tuhu ora cundhuk karo kapribaden kula lan panjenengan. Aja maneh ana layang sasuwek kang mratelakake melu belasungkawa.Sabunjure ayo ngrembug bab budaya layat. lha kapan bisa ketemu karo priyayine kang kawongan? Ya kemajuan teknologi iki kang njalari budaya SJL banjur dadi luntur. Sajroning swasana dhuhkita. ora digatekake babar pisan. Panjenengane durung suwe iki. semono uga marang paguyuban pensiunan sarta pengurus koperasi pensiunan. Sabanjure mitrane penulis mau kanthi kekembang waspane. Liding omongan. dheweke nyritakake nalika kesripahan mbakyu pembayune sing wadon. Terus terang dhewke ora mikirake antuk dana bela sungkawa apa maneh sing aran santunan. Pesawat telepon lan kirim kartu idulfitri wis ora njamani maneh. Tuladha liyane. (Eyange Tita) . Bab layat tumrap sedulur kang lagi nandang duhkita. Maune dipetung bakal antuk pangentheng-entheng prabeya saka perusahaan jasa kematian. jer kabeh mau wis kapasrahake lan ana kang ngurusi dhewe. malah kudu isih nombok. kanthi kebak rasa trenyuh. Menawa kita ora kuwat anggone mbetengi budayane dhewe kang adi luhung. Ah … kok memelas banget nasibe. koko ya isih ana “mungli” barang. Dikira menawa perusahaan mau nirlaba (ana unsur sosiale) malahan kebak mawa petungan. Bab iki merbawani tumindake saben pawongan kudu sarwa instan. ora ngertia saka dana santunan kang ditimpa. Yen kabeh mau wis bisa kantindakake sarana SMS. halal bi halal maune cukup mawa kirim layang . sajak setali tiga uang. tetela bisa nyingget wektu ananging ngedohake silaturahmi. Sing digumuni kok ya kaya mengkono patrape para mitrane. temtu bakal suwe mijet wohing ranti. Nanging apa kang dumadi? Tetela saka instansi nalika dheweke ngabdi 25 taun lawase. sama juga sami mawon. mitra sawiji wae ora ana sing teka layat.

Pramila saking menika basanipun ugi ketingal gumathok. katujokaken dhumateng tiyang sanes. (f) panutup. Serat sedhahan sawau ugi sampun winates penganggenipun. mligi kangge ngaturi adicara ingkang gegayutan kaliyan adat tatacara Jawa. Serat resmi ingkang taksih ngginakaken basa Jawa inggih menika serat undhangan (sedhahan). kepara boten wonten pathokan mirunggan. Surat resmi saha boten resmi sejatosipun meh sami blegeripun. serat boten resmi adatipun kalebet serat wadi. Pangertosan bab Serat Serat (layang) tumraping bebrayan Jawi taksih asring kaginakaken. Serat sedhahan limrahipun mawi . (b) ingkang katuju. Ingkang damel inggih menika pribadhi. sampun boten asring ngginakaken basa Jawa. Suwalikipun. Paling boten serat wau ngemot (a) titi mangsa. Liripun basa saha isinipun langkung mardika. Sinaosa makaten ugi asring wonten serat sedhahan sanes ingkang ngginakaken basa Jawa. Bakunipun serat wau kangge sarana mahyakaken gagasan. Serat boten resmi saged kadamel pribadhi ugi saged kadamel dening instansi. Serat resmi kadosta serat lamaran.KD 5 : Menulis surat resmi berbahasa Jawa A. Limrahipun serat resmi badhe ngemot bab-bab ingkang boten wadi (personal). Serat saged kaperang dados kalih werni. sampun boten asring kesrambah. (d) pakurmatan. (c) ingkang ngirim. (g) tandha tangan (tapak asma). inggih menika: (1) serat resmi saha (2) serat boten resmi. Serat antawisipun siswa SMA dhumateng kekasihipun temtu klebet surat pribadhi. Reroncening serat makaten ugi asring owah gingsir. (e) wosipun. Dumugi semanten saged dipunmangertosi bilih ingkang kagolong serat resmi.

Tuladha Serat Resmi RUKUN KAMPUNG NGRUKEM Sekretariat: Ngrukem. Sakulawarga ing Ngrukem Assalamu’alaikum wr. Telp. wb. 08156805293 Bab : Sedhahan Suran Katur. Rt 18.00 – purna : Srambi Masjid Aridla Ngrukem : Tahlil saha Tirakatan 18 Januari 2007 Mekaten serat sedhahan saking panitia. saderengipun kaaturaken . Ing pengangkah supados ingkang kintun serat rumaos ngaosi dhumateng ingkang katuju. B. 19 Januari 2007 : Jam 20. Wassalamu’alaikum wr. wb.basa Jawa krama. Rinengga sagunging kabagyan. : Jumat. Bapak/Ibu …………. Panitia Tirakatan Malem Siji Sura 2007 ngajeng-ajeng rawuh Panjengan benjing: Dinten/tanggal Titi wanci Papan Adicara agenging panuwun.

Kajawi saking menika Pak/Bu. Nuwun. Mugi-mugi ing griya ugi makaten. Sujud sungkem kula katur Bapak/Ibu. H. boten saged wangsul. Sabariman . Kula. Budirejo C. Saderengipun matur nuwun. kula aturi mbeselaken kados biasanipun. Dene menawi kula ribed. Kathah lepat nyuwun pangapunten. ing Purworejo Kabar kula sae-sae kemawon. Tuladha Serat Boten Resmi Yogya. Pun nggih. Mbayaripun saben siswa 500 atus ewu. minggu ngajeng Insya Allah kula wangsul. 17 Januari 2007 Katur Bapak/Ibu ………………. Mila kula nyuwun kacawisaken. caos uninga bilih sekolah kula ing liburan Juli 2007 badhe piknik dhateng Bali.Ndherek ngajeng-ajeng rawuhipun: Ketua RK Ngrukem Drs.

• Wujudipun serat Jawa : Ingkang damel pribadi Adatipun kalebet serat wadi Basa lan wosipun mardika Boten wonten pathokan ingkang mirunggan. Serat boten resm. Bakunipun serat Serat saged kaperang dados kalih werni.Serat Resmi Basa Jawa • • a. 1. Serat resmi saha. Serat (layang) tumraping bebrayan Jawa taksih asring kaginakaken. titikanipun : a. b. titikanipun : Saged kadamel pribadi utawi dening instansi Limrahipun ngemot bab-bab ingkang boten wadi Basanipun ketingal gumathok 2. d. c. c. inggih menika: wau kangge : sarana mahyakaken gagasan. Serat ulem/sedhahan . b.

tandha tangan (tapak asma). 8. Telp. 3. 18 Januari 2007 . mligi kangge ngaturi adicara ingkang gegayutan kaliyan adat tatacara Jawa. sampun boten asring ngginakaken basa Jawa. 6. titi mangsa : papan lan wekdal damel serat. Paling boten serat wau ngemot : 1. wb. Dumugi semanten saged dipunmangertosi bilih ingkang kagolong serat resmi. panutup : nyuwun pangapunten lan pangajeng-ajeng. • Serat sedhahan sawau ugi sampun winates penganggenipun. Sakulawarga ing Ngrukem Assalamu’alaikum wr. • Tuladha Serat Resmi : RUKUN KAMPUNG NGRUKEM Sekretariat: Ngrukem. Serat sedhahan limrahipun mawi basa Jawa krama.Serat lelayu Serat Iber-iber Serat dhawuh Serat Kitir Serat Prajanjen • Serat resmi saha boten resmi sejatosipun meh sami blegeripun. 08156805293 Bab : Sedhahan Suran Katur. Sinaosa makaten ugi asring wonten serat sedhahan sanes ingkang ngginakaken basa Jawa. 2. pakurmatan : adangiyah 5. ingkang katuju. pambuka : kabar keslametan lan donga pangestu. Rt 18. Serat resmi kadosta serat lamaran. Ing pengangkah supados ingkang kintun serat rumaos ngaosi dhumateng ingkang katuju. 7. • Reroncening serat makaten ugi asring owah gingsir. sampun boten asring kesrambah. Serat resmi ingkang taksih ngginakaken basa Jawa inggih menika serat undhangan (sedhahan). Bapak/Ibu …………. ingkang ngirim : peprenah 4. wosipun : suraosing serat.

Budirejo : Minggu. Pun nggih. saderengipun kaaturaken Tuladha Serat Boten Resmi Yogya. Mugi-mugi ing griya ugi makaten. Mila kula nyuwun kacawisaken. kula aturi mbeselaken kados biasanipun.Rinengga sagunging kabagyan. . Saderengipun matur nuwun. Ndherek ngajeng-ajeng rawuhipun: Ketua RK Ngrukem Drs. Dene menawi kula ribed. Wassalamu’alaikum wr. Mbayaripun saben siswa 500 atus ewu. H. 17 Januari 2007 Katur Bapak/Ibu ………………. ing Purworejo Kabar kula sae-sae kemawon. Panitia Tirakatan Malem Siji Sura 2007 ngajeng-ajeng rawuh Panjengan benjing: Dinten/tanggal Titi wanci Papan Adicara agenging panuwun. 19 Januari 2009 : Jam 20. boten saged wangsul. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Sujud sungkem kula katur Bapak/Ibu.00 – purna : Srambi Masjid Aridla Ngrukem : Tahlil saha Tirakatan Mekaten serat sedhahan saking panitia. Kajawi saking menika Pak/Bu. wb. caos uninga bilih sekolah kula ing liburan Juli 2007 badhe piknik dhateng Bali. minggu ngajeng Insya Allah kula wangsul. Nuwun.

Sabariman .Kula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful