Anda di halaman 1dari 11

Struktur Atom

1.0

PENGENALAN Menurut web site chem4kid.com, atom adalah asas kepada bahan kimia dan ianya asas kepada semua benda di alam ini. Unsur-unsur didalam kehidupan manusia seperti air, api, tanah dan udara akan mengalami perubahan kimia dan ternyata perubahan kimia yang berlaku adalah disebabkan oleh partikel terkecil daripada unsur tersebut. Partikel terkecil inilah dikenali sebagai atom. Contohnya, jika sebutir beras di potong kepada dua bahagian, kemudian dipotong lagi menjadi dua bagian dan seterusnya hingga tidak dapat lagi. Bahagian terkecil yang tidak dapat lagi dipisahkan, inilah awal mulanya berkembangnya konsep atom. (Demokritos)

2.0

SEJARAH ATOM Perkataan atom adah berasal daripada bahasa Greek iaitu, A : Tidak,

Tomos : memotong. Dinamakan atom karena dianggap tidak dapat dipecah lagi.

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

3.0 3.1 lagi. 3.2

TEORI ATOM Teori atom menurut Leokippos dan Demokratos Atom adalah suatu partikel yang paling kecil yang tidak dapat dibagi-bagi

Teori atom menurut Aristoteles Atom adalah suatu bahan kimia yang dapat dibagi-bagi secara terus-

menerus atau sekecil-kecilnya tanpa batas. 3.3 Teori atom menurut Dalton (1743 1844) John Dalton merupakan pencetus teori atom moden. Beliau telah buat beberapa andaian berkaitan atom, antaranya: Tiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak boleh dihancurkan dan dibagi, yang disebut atom atom tidak boleh dicipta dan juga tidak boleh dimusnahkan Unsur pula disusun oleh dua atau lebih atom yang sama, di mana setiap unsur memiliki sifat dan bentuk yang berbeda Reaksi kimia adalah penggabungan yang disertai pemisahan atom-atom dari unsur atau senyawa pada pereaksian tersebut.

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

4.0

MODEL ATOM Konsep atom-atom secara ilmiah dimulai oleh John Dalton (1805), dilanjutkan oleh Thomson (1897), Rutherford (1911) dan

kemudian

disempurnakan oleh Bohr (1914). 4.1 Model Atom Dalton John Dalton mengemukakan hipotesis tentang atom berdasarkan Hukum Kekekalan Massa (Lavoisier) dan Hukum Perbandingan Tetap (Proust). Teori yang diusulkan Dalton, antaranya: Atom merupakan bagian terkecil dari bahan kimia yang tidak dapat dibahagi lagi Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom yang tertentu dan berbeza untuk unsur yang berbeza Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti:

Model atom Dalton

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

4.2

Model Atom J.J Thomson (1856-1940) Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh J.J. Thomson, eksperimen yang

dilakukannya tabung sinar kotod (peti telivision). Hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat neutral.

Model atom Thomson seperti roti kismis Kelemahan model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. 4.3 Model Atom Rutherford Eksperimen yang dilakukan Rutherford adalah penembakan lempeng tipis dengan partikel alpha. Ternyata partikel itu ada yang diteruskan, dibelokkan atau dipantulkan. Bererti di dalam atom terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Hipotesis dari Rutherford adalah atom yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan berat atom terpusat pada inti atom.

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

Model atom Rutherford seperti tata surya Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fizik, gerakan elektron mengililingi inti ini disertai pemancaran tenaga sehingga lama - kelamaan tenaga elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. 4.4 Model Atom Niels Bhor Kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh Niels Bohr dengan

percobaannya menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Hipotesis Bohr adalah seperti: Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau memancarkan tenaga sehingga tenaga elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi maka elektron akan menyerap tenaga. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah maka akan memancarkan tenaga.

Model atom Bohr

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

Kelebihan atom Bohr adalah atom terdiri dari beberapa orbit untuk tempat berpindahnya elektron.

5.0

STRUKTUR ASAS ATOM Susunan atom terdiri dari : partikel proton, neutron dan elektron. Proton dan

neutron sentiasa berada di tengah-tengah atom dikenali sebagai nukleus

Nukleus Pada 1968, saintis telah menemui partikel baru didalam proton dan neutron yang dikenali sebagai partikel zarah. Maka, Makmal Jefferson diwujudkan untuk mengkaji partikel-partikel zarah tersebut.

Proton

Neutron

Terdapat tiga (3) partikel zarah dalam setiap proton dan nautron dan ianya mengikat antara satu sama lain.

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

Proton

Neutron

Setiap atom akan memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Begitu juga dengan neutron. Penambahan proton akan menghasilkan suatu atom yang baru. Rajah dibawah menunjukan beberapa unsur kimia yang memiliki jumlah proton dan eloktron yang berbeza.

5.1

Proton

Pada tahun 1886, Eugene Goldsmith telah menemui partikel yang dikani sebagai proton. Proton mengangkut cas positif

5.2

Neutron

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

Pada tahun 1932, saintis James Chadwick telah menemui partikel yang dikenali sebagai neutron dan ianya tidak mempunyai sebarang cas.

5.3

Elektron Pada tahun 1874, Stoney telah mengusulkan istilah elektron. Elektron

adalah partikel yang sangat kecil dan sangat ringan. Oleh itu, ia mudah ditarik keluar sebagai cas elektrik.

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

6.0

REFLEKSI Daripada tugasan yang telah kami laksanakan ini, kami dapati maklumat-

maklumat yang berkaitan struktur atom ini amat berguna sebagai maklumat tambahan kepada para pelajar. Pelbagai fakta-fakta dan maklumat-maklumat yang diperolehi daripada sumbar-sumber internet amat berguna untuk menarik minat pelajar untuk melakukan aktiiti eksplorasi topik ini. Kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model atom dari mulai model atom Dalton sampai dengan model atom Niels Bohr.

Model Atom Menurut Dalton seperti bola pejal

Kelebihan Kelemahan Mulai membangkitkan minat terhadap Tidak menerangkan hubungan penelitian mengenai model atom antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik, jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi Belum dapat menerangkan

Menurut Thomson seperti roti kismis

Membuktikan adanya partikel lain

yang bermuatan negatif dalam atom. bagaimana susunan muatan positif Berarti atom bukan merupakan bagian dalam bola dan jumlah elektron terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua 9

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

Struktur Atom

Rutherford seperti planet bumi mengelilingi matahari Niels Bohr seperti bola, dengan inti atom yang dikelilingi sejumlah elektron

unsur Membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti

Model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti

sesuai dengan teori fisika klasik Mempu membuktikan adanya lintasan Hanya dapat menerangkan atomelektron untuk atom hidrogen atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron

Daripada gambarajah dibawah menerangkan bahawa berat satu partikel proton adalah bersamaan 1836 partikel elektron. Manakala, berat neutron pula adalah hampir sama dengan berat proton. Ini adalah untuk mewujudkan keadaan neutral didalam sesuatu atom. Dimana, jika nilai proton dan elektron didalam sesuatu atom berubah, maka akan wujud satu unsur kimia yang berbeza atau unsur kimia yang baru.

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

10

Struktur Atom

BIBLIOGRAFI 1. http://www.chem4kid.com. 2. http://education.jlab.org/atomtour/lestofparticles.html

INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, TERENGGANU

11

Anda mungkin juga menyukai