Anda di halaman 1dari 4

Kandungan agama islam(http://jufranhelmi.blogspot.com/2010/09/islam-aqidah-dansyariah.

html)
Agama Islam ini dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama disebut a<em>qidah</em>. Yang kedua dinamakan <em>syariah</em>. Aqidah dan syariah menyatu, saling kait mengait. Misalnya, ketika Allah menjelaskan tentang shalat. Aqidah adalah semua penjelasan apa dan mengapa kita shalat. Syariah adalah penjelasan bagaimana pelaksanaannya; syarat-syarat, rukun-rukunnya, dll. Kalau begitu, aqidah adalah konsep sedangkan syariah adalah hukum dari Allah. Aqidah mendefinisikan hal ihwal atau hakikat segala sesuatu. Konsep itu bersifat mutlak benar karena berasal dari wahyu Tuhan yang Maha Benar. Konsep yang diwahyukan Allah itu menjadi titik referensi manusia dalam melihat, memahami dan meyakini yang lainnya. Berbeda dengan aqidah, syariah adalah hukum perbuatan. Sebagai hukum, ia terdiri perintah dan larangan terhadap suatu perbuatan manusia. Dengan kata lain, syariah adalah rambu-rambu yang boleh dan yang tidak bolh dilakukan dalam menuju misi hidup manusia: ibadah. Misi hidup manusia itu kan ibadah, yaitu suatu perjalanan panjang menuju Allah. Allah hanya meminta manusia agar beribadah , bukan yang lain. Sementara itu, aqal manusia tidak mampu melihat segala aspek dalam perjalanan ibadah itu. Terlalu banyak kelok-kelok hidup yang berada di luar kapasitas akal melihatnya. Untuk itulah agama sangat diperlukan sebagai doktrin terawal sebelum manusia mecerap segala informasi. Melalui agama itu, Allah mendefiniskan apa itu ibadah dan mengapa manusia mesti beribadah. Allah menjelaskan pula siapa yang dituju dalam beribadah serta jalan-jalan apa saja yang termasuk dalam kategori ibadah. Itulah kandungan agama Islam itu. Agama Islam adalah sistem hidup satu-satunya yang sah. Jangan pernah ada yang mengklaim ada sistem hidup yang sah diluar Islam. Lebih-lebih lagi ada yang mengklaim semua agama sama karena tujuannya sama, hanya cara yang berbeda. Kata siapa tujuannya sama? Mungkin kelihatannya memang serupa . Serupa tapi tak sama. Islam adalah satu-satunya agama yang disebut sebagai agama samawi, agama yang berasal dari Tuhan. Walaupun ada agama lain yang disebut orang sebagai agama samawi, Nasrani dan Yahudi, agama-agama itu bukan agama samawi. Keduanya diklaim sebagai agama samawi karena dalam beberapa hal ada keserupaan dengan agama Islam. Tapi, Allah menolak klaim itu. Keserupaannya dengan Islam terjadi karena agama tersebut memang awalnya Islam. Akan tetapi, karena perbuatan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, agama Allah itu dicemari. Akhirnya, Allah memansukhkan agama itu sebagai agama Allah. Agama yang sah hanyalah agama yang dibawa para nabi dan rasul yang tidak dicemari oleh tangan-tangan jahil. Semua nabi dan rasul sepanjang sejarah manusia hanya membawa Islam, Nabi Adam AS, bapak semua manusia itu, adalah Islam. Nabi Nuh AS juga Islam. Nabi Ibrahim dan semua nabi keturunannya bergama Islam dan mendakwahkan Islam. Bahkan, agama yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Yahudi adalah Islam. Agama yang diajarkan Nabi Isa kepada bangsa Nasrani juga Islam. Kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, berisi ajaran Islam. Kerajaan besar yang berhasil dibangun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, adalah kerajaan Islam. Masih adakah yang nekad mengatakaan agama-agama itu sama? Dimana samanya? Kalau kita bandingkan dengan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ajaran nabi-nabi terdahulu itu memang berbeda sedikit dengan Islam akhir zaman ini. Perbedaannya hanya di sisi syariah saja. Di sisi aqidah sama. Semua nabi dan rasul menyerukan aqidah yang sama, yaitu Islam. Wallahu a'lam

Kandungan Agama Islam 1. Aqidah Aqidah adalah ajaran yang berhubungan dengan kepercayan. Dalam Islam kepercayaan itu mengambil bentuk iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, Nabi / Rasul, Kitab Al Quran, hari akhir, takdir. Iman di sini berarti sebagai pebenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. 2. Ibadah Ibadah adalah ajaran yang berhubungan dengan tata cara berhubungan dengan dan berkomunikasi manusia dengan Allah SWT. Prinsip-prinsip ibadah (a). Hanya menyembah kepada Allah satu-satunya. (b) Langsung / tanpa perantara (c) Rela / ikhlas (d) sesuai dengan tuntunan Rasulullah (e) Mudah dan tidak memberatkan sesuai dengan kemampuan (f) terdapat keseimbangan fisik, hati dan akal (rasio) 3. Akhlak pedoman dalam berperilaku kepada Allah, sesama manusia, sesama makhluk dan lingkungan hidup 4. Muamalah duniawiyah prinsip-prinsip menata masyarakat dan mengolah alam (lingkungan hidup) dari uraian diatas, jelas bahwa Islam adalah agama universal yang cinta akan kedamaian. Islam mengantarkan umatnya kepada kebaikan, dan tentunya dengan tanpa paksaan. Karena telah jelas mana jalan yang baik dan mana jalan yang batil. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S Al Baqarah: 256). Kemudian sebagai penutup, dapat disampaikan di sini bahwa turunya Islam ke bumi membawa misi yang sangat revolusioner : membangun tatanan sosio-ekonomi yang berkeadilan terhadap umat manusia, dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat Islam, harus benar-benar meneruskan semangat Al Quran sebagai penyelamat , pembela dan penegak keadilan dalam bentuknya yang paling konkret, yang menekankan kesetaraan umat manusia. Sehingga Islam tetap kontekstual (sholihun li kulli zaman wa makan) dan dapat menjadi agama yang rahmatan lil alamiin. Wallahu alam bi showab.

Ciri-ciri Agama Islam (http://arudasmart.blogspot.com/) 1. Bersifat universal. Islam adalah agama universal, tidak diturunkan hanya untuk kaum atau bangsa tertentu sebagaimana agama-agam sebelumnya. Sebagaimana firman Allah berikut: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S Al Anbiyaa: 107). 2. Sesuai dengan fitrah manusia Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena Islam adalah agama fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S Ar Ruum: 30). 3. Untuk kebaikan umat manusia Islam diturunkan agar memberikan kebaikan kepada umat manusia. Bukan sebagai perusak apalagi menjadi teroris yang mengancam kedamaian dan keamanan hidup manusia. 4. Sebagai rahmat bagi seluruh alam Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. 5. Sempurna / lengkap (meliputi seluruh aspek kehidupan) Aspek ajaran Islam bukan sekedar masalah akhirat, akan tetapi menyentuh pula berbagai aspek kehidupan umat manusia. Baik pendidikan, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. .Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ( Q.S Al Maidah: 3).

6. Cocok dengan akal pikiran Islam mengajak kepada kemajuan dan mengajak manusia agar menggunakan akalnya memikirkan keagungan Allah. Dengan akalnya maka manusia akan mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia akan terhindar dari bahaya yang akan menyeretnya ke jurang kenistaan. 7. Bersifat tengah (wasathiyah) Islam adalah agama yang seimbang, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Akan tetapi berada di tengah-tengah. 8. Memiliki keseimbangan (tawazun) antara kepentingan jasmani rohani, dunia akhirat, hati pikiran, pribadi keluarga masyarakat Islam menghendaki keseimbangan berbagai aspek kepentingan manusia. Tidak sekedar mengejar kehidupan ukhrawi saja. 9. Adil (adalah) menghargai prestasi yang melakukan kebaikan dapat pahala, yang

berbuat jahat dapat siksa. Islam menghendaki keadilan bagi kehidupan manusia.

Anda mungkin juga menyukai