Anda di halaman 1dari 6

SOALAN ESEI FINAL CTU 101 BAHAGIAN C (40 markah) Jawab DUA (2) soalan sahaja.

SOALAN 1 huraikan: a) Takrif akidah dari segi bahasa dan istilah (3 markah) b) EMPAT (4) peranan akidah dalam pembinaan masyarakat Islam (8 markah) c) Kerosakan akidah melalui keyakinan, perkataan dan perbuatan berserta contoh (9 markah) (Jumlah : 20 markah) SOALAN 2 huraikan: a) Maksud Islam dari segi bahasa dan istilah (2 markah) b) Kandungan Islam (12 markah) c) DUA (2) kesan pengabaian Islam sebagai al-Din terhadap individu dan masyarakat (6 markah) (Jumlah : 20 markah) SOALAN 3 huraikan: a) Maksud ibadah dari segi bahasa dan istilah (2 markah) b) TIGA (3) syarat untuk menjadikan sesuatu amalan itu ibadah (6 markah) c) EMPAT (4) impak ibadah solat dalam kehidupan Muslim (12 markah) (Jumlah : 20 markah) SOALAN 1 Huraikan TIGA (3) peranan atau kepentingan akidah dalam pembangunan ummah dan jelaskan TIGA (3) perkara yang boleh membatalkan akidah berserta contoh. (20 markah) SOALAN 2 Jelaskan maksud Syariat Islam dan huraikan LIMA (5) maslahat (kepentingan) yang akan menjamin kesejahteraan hidup manusia apabila mereka melaksanakannya. (20 markah)

SOALAN 3 Terdapat segelintir umat Islam yang masih keliru mengenai ajaran Islam. Jelaskan DUA (2) contoh kekeliruan tersebut dan terangkan TIGA (3) elemen ajaran Islam yang sepatutnya dihayati oleh mereka. (20 markah) SOALAN 1 huraikan ENAM (6) ciri-ciri keistimewaan Islam. (20 markah) SOALAN 2 bincangkan: a) EMPAT (4) kepentingan akhlak dalam Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) faktor keruntuhan akhlak masakini. (10 markah) SOALAN 3 , jelaskan TIGA (3) kepentingan solat dalam membina jatidiri Muslim serta TIGA (3) kesan pengabaiannya. (20 markah) SOALAN 1 huraikan ENAM (6) peranan akidah dalam pembangunan umat Islam. (20 markah) SOALAN 2 jelaskan ENAM (6) metod pembinaan akhlak mulia menurut acuan Islam. (20 markah) SOALAN 3 a) Jelaskan pengertian ibadah khusus dan umum beserta contoh. (5 markah) b) Huraikan LIMA (5) impak ibadah kepada masyarakat Muslim. (15 markah) SOALAN 1 huraikan: a) EMPAT (4) keperluan manusia kepada agama. (10markah) b) EMPAT (4) sumber ajaran Islam. (10markah) SOALAN 2

huraikan ENAM (6) ciri perundangan Islam. (20 markah) SOALAN 3 Huraikan: a) EMPAT (4) strategi musuh Islam untuk melemahkan akidah ummah. (10 markah) b) EMPAT (4) langkah yang perlu diambil oleh umat Islam bagi memantapkan akidah. (10 markah)

Punca culik & rogol 3 sebab 3 cara mengtasi 20m Kandungan utama quran & kaedah penghayatan 20m 4 kepentingan & 4 kesan pengabaian solat 20m SOALAN 1 huraikan: a) EMPAT (4) maqasid al-syariah. (10markah) b) EMPAT (4) kesan pematuhan syariah Islam terhadap pembangunan ummah. (10markah) SOALAN 2 huraikan: a) EMPAT (4) kepentingan mencontohi akhlak Rasulullah S.A.W. dalam pembinaan jati diri Muslim. (10 markah) b) EMPAT (4) pendekatan berkesan untuk membina akhlak mulia. (10 markah) SOALAN 3 huraikan: a) EMPAT (4) langkah yang perlu dilakukan oleh Fadhilah agar pengajiannya menjadi suatu ibadah dalam kehidupan seharian. (10markah) b) EMPAT (4) saranan anda kepada Fadhilah agar beliau dapat menjaga iman dalam suasana kehidupan di kampus. (10markah) SOALAN1 jelaskan: a) TIGA (3) kandungan utama ajaran Islam. (12markah) b) EMPAT (4) keistimewaan Islam. (8 markah) SOALAN 2 huraikan:

a) EMPAT (4) keistimewaan ibadah dalam Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) kesan ibadah dalam kehidupan Muslim berkualiti. (10 markah) SOALAN 3 bincangkan: a) EMPAT (4) pendekatan untuk membina dan memantapkan akhlak. (10 markah) b) EMPAT (4) cabaran yang dihadapi dalam proses tersebut. (10 markah) SOALAN 1 a) Jelaskan perbezaan antara moral dan akhlak. (4 markah) b) Huraikan EMPAT (4) kriteria berakhlak dengan Allah S.W.T. (16 markah) SOALAN 2 Berdasarkan isu di atas: a) Berikan maksud beriman dengan qada' dan qadar. (2 markah) b) Jelaskan TIGA (3) hujah yang bersesuaian bagi menyelesaikan salah faham terhadap qada' dan qadar. (9 markah) c) Huraikan TIGA (3) cara untuk memelihara akidah dengan baik. (9 markah) SOALAN 3 a) Jelaskan EMPAT (4) peranan syariah dalam pembangunan ummah. (10 markah) b) Bincangkan EMPAT (4) akibat pengabaian syariah dalam kehidupan individu Muslim. (10 markah) SOALAN 1 a) Terangkan maksud ad-Din. (2 markah) b) Jelaskan TIGA (3) skop ajaran Islam. (9 markah) c) Huraikan DUA (2) faktor kegagalan umat Islam mempraktikkan Islam sebagai satu cara hidup. (4 markah) SOALAN 2 a) Terangkan maksud ibadah. (2 markah) b) Jelaskan TIGA (3) syarat sesuatu pekerjaan diterima sebagai ibadah. (9 markah) c) Huraikan perbezaan antara ibadah umum dan ibadah khusus.

(4 markah) SOALAN 3 a) Jelaskan TIGA (3) faktor yang membatalkan akidah. (9 markah) b) Huraikan TIGA (3) peranan akidah dalam pembangunan ummah. (6 markah) SOALAN 1 jelaskan perkara-perkara berikut: a) TIGA (3) keistimewaan yang dianugerahkan Allah S.W.T. kepada manusia. (7.5 markah) b) TIGA (3) faktor yang merendahkan kemuliaan manusia. (7.5 markah) SOALAN 2 huraikan perkara berikut: a) Maksud fiqh, hukum dan undang-undang. (7.5 markah) b) TIGA (3) skop syariat Islam. (7.5 markah) SOALAN 3 bincangkan perkara-perkara berikut: a) TIGA (3) etika hubungan seseorang remaja dengan rakan sebaya. (7.5 markah) b) TIGA (3) langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menanamkan konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia. (7.5 markah) SOALAN1 a) Jelaskan TIGA (3) cara beriman kepada Allah S.W.T. melalui konsep Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Asma' wa al-Sifat. (7.5 markah) b) Huraikan TIGA (3) kesan beriman kepada hari akhirat dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. (7.5 markah) SOALAN 2 a) Jelaskan TIGA (3) kandungan utama al-Quran yang menjadi dasar kehidupan manusia. (7.5 markah) b) Huraikan TIGA (3) kesan pengabaian terhadap ajaran al-Quran dalam kehidupan. (7.5 markah) SOALAN 3 jelaskan: a) TIGA (3) syarat untuk menjadikan sesuatu amalan itu ibadah. (7.5 markah)

b) TIGA (3) kesan perlaksanaan ibadah dalam menyelesaikan permasalahan umat masakini. (7.5 markah) SOALAN 1 jelaskan: a) TIGA (3) peranan akidah dalam pembangunan ummah. (7.5 markah) b) TIGA (3) unsur yang membatalkan akidah. (7.5 markah) SOALAN 2 a) Jelaskan TIGA (3) strategi untuk menarik remaja mencontohi akhlak Rasullah SAW. (7.5 markah) b) Huraikan TIGA (3) peranan ibu bapa untuk menangani keghairahan remaja terhadap laman sosial seperti Facebook dan Twitter. (7.5 markah) SOALAN 3 huraikan: a) TIGA (3) ciri-ciri khusus Syariah Islam . (7.5 markah) b) TIGA (3) kesan penghayatan syariah dalam kehidupan manusia. (7.5 markah)