P. 1
Makalah Sunda

Makalah Sunda

|Views: 261|Likes:
Dipublikasikan oleh Icha Tisa Virgrieslequaries

More info:

Published by: Icha Tisa Virgrieslequaries on Sep 28, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

2.

1 Pengertian
Dongéng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa (lancaran). Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula. Ilaharna dongéng téh pikeun barudak. Patempatan anu jadi latarna mindeng tétéla gambaran kaayan baheula, tokoh-tokohna henteu manusa wungkul, tapi ogé sasatoan, buta, atawa mahluk séjénna. Corak rékaan heubeul anu mindeng ngolah siloka atawa alegori pikeun mungkus téma

2.2 Wangenan
Dongéng nya éta carita anu teu asup akal jeung teu kajadian, biasana osok nyaritakeun kajadian-kajadian jaman baheula. Numutkeun kamus dongéng téh babad meunang ngaréka, babad karangan anu henteu kajadian saenyana anu mohal jadina. Budi Rahayu Tamsah nétélakeun yén dongéng mangrupa carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Dongéng mimiti gelar dina wangun lisan, sumebar ti hiji jalma ka jalma liana, tur teu kapanggih saha nu ngarangna. Lantaran sumebar dina wangun lisan, téks dongéng babari robah atawa leungit. Robahna téks téh alatan aya anu dihaja jeung teu di haja.

2.3 Sajarah Kamekaran jeung Sumebarna Dongéng
Gelarna satra lisan di tatar Sunda kira-kira dina jaman buhun anu dicirian ku ayana pangaruh Hindu.v Dina ieu jaman, sastra anu aya teu kapanggih ngaran pangarangna (anonim) kayaning carita-carita pantun, carita-carita mithologia, pabél-pabél, jangjawokan, asihan,jampé-jampé, kawih, jsté. Tétéla pisan satra lisan leuwih ti heula ayana tibatan sastra tulis. Sastra tulis aya saba’da urang Sunda wawuh kana tradisi tulis. Ku sabab téknologi ayeuna beuki maju, nya éta ku ayana pecitakan, loba dongéng anu dimuat dinamajalah jeung surat kabar. Lian ti éta ogé, aya anu dikumpulkeun jadi buku, di antarana: Dongéng disalin kana tulisan, sanggeus téknologi ngambah kana kasustraan sunda, loba dongéng anu dibukukeun di antarana :
 

Carita Rayat Sunan Gunung Jati ku Yuliadi Soekardi jeung U.Syahbudin. Carita Rayat Asal Mula Kasultanan Cirebon ku A.Setiawan jeung
U.Syahbudin.

  

Babad Tanah Sunda Babad Cirebon ku P.S. Sulendraningrat.
Dongéng-dongéng Sunda, karangan D.K.Ardiwinata, terbit taun 1910. Salawé dongéng-dongéng Sunda jeung pariboga, karangan C.N. Pleyte, duanana terbit taun 1991. Warnasari Sunda I, karangan J.Kats, terbit taun 1991.

Muhammad Musa (saduran). upamana dongéng Abu Nawas. nya éta jadi wawacan. terbit taun 1980. karangan M. atawa lalampahan nu pikaseurieun. Sakadang Peucang. karangan Sakadadibrata. Dipati Ukur.O. terbit taun 1912. aya ogé dongéng saduran tina sastra deungeun. jeung budi manusa. terbit taun 1982. nu nyaritakeun kahirupan manusa di masarakat jeung dina sajarahna. c. b. 2. . Dina kasusastraan Sunda. ku kituna carita téh ngagambarkeun pasipatan. waték. umumna nyaritakeun tokoh nu légendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan. Si Congcorang. upama baé bisaeun nyarita ogé ngagunakeun akal jeung pikiran. Dongéng kahirupan Jalma Biasa (Parabél) Dongéng Parabél nya éta dongéng anu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur. Sagé mangrupa carita peperangan di jaman baheula. Séh Abdul Muhyi. karangan Mas Saleh jeung Ardiwinata. terbit taun 1959. terbit taun 1920. karangan Taufik Faturrahman. Dongéng sato biasana watek palakuna geus dipola. dongéng sato téh pohara lobana. terbit taun 1931. Lian ti éta. Dongéng babad (Sagé) Dongéng Sagé nya éta carita ngeunaan kapahlawanan.H. Contona Prabu Siliwangi.jjrd. Nasarudin. salain ditulis dongéng anu mimitina ngagunakeun basa lancaran bisa dirobah jadi wangun pupuh. Ganjaran Kanu Sabar. Dongéng-dongéng Sasakala II.jrrd. Caritana loba pikaseurieun tapi ngandung hiji atikan. Beregejed (dongéng pikaseurieun). Conto anu pangsohorna dina sastra Sunda nya éta dongéng-dongéng Si Kabayan. Abu Nawas. Ilaharna dongéng sato (Fabél) nyaritakeun sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas manusa. jalma sohor. Dongéng sasatoan (Fabél) Dongéng Fabél nya éta dongéng atawa carita rékaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi. terbit taun 1980. [Dongéng-dongéng Sunda II]]. karangan Sakadibrata. karangan Mawarun (sadarun). Dongéng dirobah jadi wawacan. karangan R.       Dongéng-dongéng Sunda II.4 Papasing Dongeng Dumasar kana eusina dongéng dibagi jadi tujuh nya éta : a.Kusman.

ContonaDongéng Déwi Sri. Dongéng Pieunteungeun Dongéng Pieunteungeunnya éta dongéng anu eusina mangrupa tauladan pikeun kahirupan manusa. tanda-tanda alam. Dongéng legenda biasana nyaritakeun asal-muasalna kajadian. Contona Cikaracak Ninggang Batu Laun-laun jadi Legok.[9] e. Dongéng sasakala mngrupa golongan carita anu geus turun tumurun. Dongéng Pamuk Dongéng Pamuk nya éta dongéng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktén hiji jalma tur bisa aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah. utamana ti nagara India. g. Dongéng mité Dongéng Mité nya éta dongéng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap aramat ku masarakat. Sakumaha nu dipikawanoh. Legenda nu geus dikumpulkeun diantarana:Syéh Siti . jeung ayana maot. Nu asalna ti luar Indonésia. Prabu Siliwangi nya éta tokoh anu kaitung sakral di daérah Jawa Barat. jagong. sumebar sarta ku balaréa dianggap mibanda dasar kasajarahan atawa sakumna carita wandal kitu anu geus jadi milik sagolongan masarakat. Mite nu asalna ti Indonésia umumna nyaritakeun asal-muasal jagat raya.[15] f. Arab jeung nagara-nagara sabudeureun Laut Tengah. umumna geus robah nepi ka siga asli carita ti Indonésia. Dongéng Munjung. Mite di Indonésia dibagi jadi dua golongan dumasar kana tempat asalna nya éta.jsté. Dongéng Maung Kajajadén. jeung mimiti manusa manggihan kadaharan saperti sangu. Dongéng sasakala (Légénda) Dongéng légénda nya éta carita rayat anu dianggap (ku nu boga caritana) minangka hji kajadian nu bener-bener kungsi aya. Dongéng Nyi Roro Kidul. Aya ogé mite anu nyaritakeun ciri khas sasatoan. jeung Dongéng Ngipri. Kajadian hiji tempat. ayana tingkat déwa. manusa. Carita dina mite umumna ngalalakonkeun kajadian alam dunya. Conto carita pamuk di wewengkon Sunda bisa ditingali dina carita ''Prabu Siliwangi''. atawa barang. Papasingan Legenda : 1. mite asli Indonésia jeung mite nu asalna ti luar Indonésia. Umumna dongéng mite téh raket patalina jeung kepercayaan masarakat kana alam gaib. Palaku utama dina legenda jalma biasa. Prabu Siliwangi téh nya éta hiji raja nu pernah maréntah wewengkon Pasundan. tutuwuhan. Contona Weasan Aki Sayang Hawu.d. jsté. Lumangsungna éta kajadian dina waktu nu can pati lila. wangun topografi. Legenda Agama nya éta legenda jalma-jalam suci saperti para wali agama islam.sato. ku lantaran kitu mite éta ngalaman prosés adaptasi. sarta tempatna di lingkungan nu geus dipikawanoh ku urang ayeuna.

nya éta waktu jeung tempat kajadian hiji carita dongéng.5 Unsur-unsur carita dongéng 1. Syéh Abdul Muhyi. Galur bisa dibagi jadi tilu rupa nya éta galur merélé. anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreungeu sabada maca atawa ngadéngékeun dongéng. Legenda tokah jalma nya éta carita ngeunaan tokoh-tokoh jalma nu dianggap kungsi aya kajadianana. lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok. 4. Sasakala Maribaya. Umumna amanat dina dongéng mah tara nembrak. Galur (plot) osok disebut ogé jalan carita atawa runtuyan carita. Aya bagian anu pamohalan. tapi karasa sanggeus réngsé maca atawa ngadéngékeun hiji carita nu sagemblengna. Contona saperti Sasakala Situ Bagendit. Legenda Alam gaib nya éta carita-carita pangalaman pribadi hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu gaib. nu tangtuna waé kamampuh nangkep basa jeung caritana kawatesanan. jste. Ari nu jadi alesanana nya éta carita dongéng osok didongéngkeun ka barudak. dongéng parabél . Amanat. Caritana pondok. nya éta pesen pangarang nu hayang ditepikeun ka pamaca. pasir-pasir. Ki Pandan Arang dari Tembayat. dongéng sagé . galur mabok tengah. Sunan Geseng. Tokoh carita atawa palaku nya éta jalma atawa pihak anu ngalalakon dina hiji carita. 5. upamana ayana gunung. kajadian anu sambung-sinambung pikeun ngawangun jadi hiji lanjeureun carita. 3. jurang. jeung galur campuran. 2. Galur dihartikeun runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimti nepi ka pungkasan jalan carita. 4. jsb. 2. Sasakala Situ Patenggang. ngaran wewengkon sarta wangun topografi. dongéng legénda . Latar (setting).Jenar di Muka Pengdilan Agama. 3. Téma. Legenda tempat atawa legenda wewengkon nya éta carita anu aya patalina jeung hiji tempat. 2. . tema nya éta ide. Sedengkeun dumasar kana palakuna dongéng téh kabagi jadi lima nya éta dongéng fabél . maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongéng. Dongéng mité 2. 2.6 Ciri-ciri Dongéng 1.

Supra Perbindo Parma. atawa puriding-puringkakna Ki Umbara. Ambri dina "Munjung". Meh saban radio di tatar Jawa Barat. . Ti taun 2000 nepi ka kiwari. aya pangarang anu sok nyaritakeun alam gaib teh. Mimiti taun 1980 nepi ka awal 1990-an mah. Anu ceuk sawareh mah sok disebut tahayul tea. nagara jin. dongeng Ki Leuksa sok kadenge dibacakeun di radio Daya Swara Sumedang. Tradisi jeung adat tali-paranti masarakat Sunda jaman beh ditu. Ki Leuksa sandi asmana. protés sosial. beunang disebutkeun haneuteun. Asup kana wangun lancaran jeung ugeran. Wa Kepoh nepi ka dikontrak ku PT. Ukur sababaraha radio bae. 5. boa ngaratus. dongeng-dongeng beunang Ki Leuksa beunang disebutkeun onjoy. 4. Sipatna pralogis. anu masih keneh leukeun nyiarkeunana. Kabehdieunakeun mah dongeng Sunda teh geus mimiti melempem. 2. 8. sastrawan senior anu mindeng pisan nulis carita "jurig". Sipatna tradisional. Lolobana nyaritakeun kahirupan masarakat pilemburan. Minangka carita panglipur mah. 6. atawa kahayang nu di sidem. Di Sumedang. nu jadi sponsor tunggal dina acara dongeng. 7. Sanajan dongéng ditepkeuna sacara malibir tapi miboga atikan anu utama ngeunaan kaluhungan budi jeung pieunteungeun. hiburan. sok aya bae acara dongeng Sunda. upamana bae carita ngeunaan jurig. aya pangarang dongeng. Malah apan tina dongeng Sunda. Pola ngadongéng sok angger. Spesialis carita jurig.7 Dongeng Radio Carita dina dongeng Sunda oge aya nu ngamangpaatkeun mitos. nya éta sumebarna turun-tumurun. atawa tempat-tempat anu dianggap sanget. Meh sakabeh dongengna nyaritakeun kahirupan manusa anu dipatalikeun jeung alam lelembutan. naskah dongeng anu ditulisna teh. Ka dituna. Anonim atawa teu kapaluruh saha nu ngarangna. nya éta mibanda logika anu béda jeung logika umum. Dina sastra tulisan oge. nagara siluman. diungkab deui dina racikan lalakon.3. aya nu memper kana kapercayaan sabagean masarakat kana hal-hal supranatural. Mibanda fungsi jeung kagungan salaku alat pikeun atikan. Kawas Moh. Geus aya puluhna.

nyieun naskah sajudul teh. bisa mangaruhan kana kreatifitas pangarang dongeng. Ku naskah anu kacida panjangna tea. jadi terus melempem.(taun 1992). asa pamohalan dimuat dina media massa citak mah. dongeng Sunda tanpa sponsor. Sanggeus ngajanggelek jadi naskah. Pangarangna. Nasib dongeng Sunda kiwari geus matak salempang. sangkan nepi ka masarakat teh. bisa diganti ku nu meuli naskah. 30.. Keur naon cape ngetik nepi ka ratusan atawa rebuan lambar. Lantaran euweuh sponsor. Malah bangun anu hanjelu. Upama aya sponsor. pangarang dongeng teh beunang disebutkeun aya unggulna. diketik 1 spasi. Jumlahna paling saeutik 300 lambar. Hartina. masarakat geus mimiti pindah pangaresep kana televisi. ku pihak radio ukur dihargaan Rp. Bisa jadi. Tapi ironisna. Sacara materi aya buruhna keur nu ngadongeng jeung nyieun naskahna. nya meureun bisa sukses. Eta oge bisa cenah dijual "gelempeng". nepi ka rebuan lambar.000. Kaasup anu kungsi dilalanyah ku RRI Bandung taun 1990-an. dongeng Sunda kungsi jadi kacapangan masarakat pilemburan.Dongeng Sunda apan ukur ngamangpaatkeun media radio. hargana nepi ka saratus rebu. dongeng Sunda teh beunang disebutkeun "jurus ampuh" pikeun promosi produkna. ukur ngabeberah bari euweuh buruh. . lamun henteu ngabandungan teh. Ceuk Maman Ma'ruf (almarhum) pangarang carpon anu sok rajeun ngarang dongeng ongkoh. Harita mah apan tacan aya televisi swasta. Padahal dina urusan kreatifitas mah. hak cipta nu ngarang leungit. atuh masarakat anu ngadengekeun dongeng oge loba keneh. lamun dikeureuyeuh saban peuting. Dina kamekaranana. Pasualanana balik deui kana sponsor tea. hirup-huripna dongeng Sunda dina radio mah henteu beda jeung sinetron dina televisi. sok nepi ka sabulan lilana. ari euweuh buruhna mah. Kaayaan sarupa kieu teh. Komo nilik situasi ayeuna. Tapi apan henteu sakabeh pausahaan "ngareret" kana acara dongeng. Pikeun para sponsor. Teu beda jeung ngahanca sinetron atawa telenovela. dina keretas polio. basa aya acara maca carita pondok dina radio. Biheung kagantian jinis urut meuli keretas oge. Padahal radio teh minangka media pikeun nepikeun karya sastra lisan. malah ampir-ampiran pareum.

5. dongéng téh henteu bisa dipisahkeun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nurutkeun kapercayaan. pangarang anu nulis naskah nepi ka 1000 lambar kawas naskah dongeng Sunda. Éta hal dibuktikeun ku panalungtikan di Amérika. Budak kakeunaan ku Virus n Ach (need for Achievement) nya éta virus nu ngamotipasin budak sangkan miboga cara mikir jeung paripolah anu leuwih épisién pikeun ngahontal hasil nu leuwih alus ti saméméhna tur salawasna bisa ngahontal préstasi kalayan optimal. kalungguhan dongéng téh lain wates keur ngabobodo budak céngng hungkul. Panalungtikan séjén nu ngébréhkeun yén dongéng bisa méré kani'matan. Ngarah pagawéan beurat karasa leuwih hampang. kaayaanana arang pisan diadu-renyomkeun. tapi ngabogaan tujuan séjén lamun ditétélakeun di handap: 1. naskah dongeng Sunda (najan henteu dibukukeun) milu ngabeungharan hasanah sastra Sunda. meujeuhna diajenan. kreatifitasna. sabab warga Asia nu cicing di Amérika teu ninggalkeun tradisi karuhunna. Dina jaman masarakat buhun. Pungsi dongéng ti jaman ka jaman robah. Tapi ketang. . utamana macakeun dongéng-dongéng ngeunaan karuhun ka budakna. kasugemaan batin jeung ngaronjatkeun kacerdasan pikeun nu macana. Sabab karah kumaha oge.Q) budak. Tapi mun seug dipaluruh leuwih jero.meujeuhna dibageakeun.8 Kagunaan Dongéng Kalungguhan dongéng kacida pentingna pikeun masarakat anu masih kénéh nyekel pageuh tradisi. Boa ukur jadi panineungan anu hamo kasampeur deui! 2. Dongéng henteu bisa di pisahkeun tina upacara ritual manusa nurutkeun kapercayaan. Dongéng sok dihartikeun alat pikeun ngabobodo budak céngéng. Sumangetna. Ngarah anak incu urang nyaho kaayaan lemburna boh kaayaan alamna boh kaayaan tali parantina. boa ayeuna mah geus euweuh nu daekeun. Ngarah anak incu urang manggih luang tina pangawéan karuhun pikeun bekel hirupna. 6. Ngarah anak incu urang nyaho kana turunan. 3. Najan salila ieu mah. Ngarah anak incu urang nyaho kana pancakaki. Dumasar kana hasil panalungtikan anu dilakukeun ku Bambang Sudarmoyo dina taun 1975 tétéla yén dongéng mampuh ngaronjatkeunItelegence Question (I. anu nétélakeun yén barudak turunan Asia di Amérika leuwih cerdas tibatan barudak turunan urang Amérika. 2. Ngarah anak incu urang nyaho kana asal muasalna tempat. 4.

com/baca/isi/dongeng-sunda-dina-radio-2 http://su.DAFTAR PUSTAKA http://daluang.org/wiki/Dong%C3%A9ng .wikipedia.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->