Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Mata pelajaran

Bahasa Melayu

Tahun

Tarikh

26 Ogos 2012

Hari

Isnin

Masa

1110-1210

Bilangan murid

35 orang

Tema

Kesenian dan Kebudayaan

Tajuk

Kilang Batik

Hasil Pembelajaran:
Fokus utama:
5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
Aras 1 (i)

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang


betul.

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.


Aras 1 (i)

Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik


yang diberikan.

Fokus sampingan:
4.2

Mengemukakan

komen

yang

sesuai

berdasarkan

pemerhatian

,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.


Aras 1 (i)

Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian

Objektif:
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1.

membaca 5 daripada 8 ayat tunggal dengan sebutan yang betul.

2.

menulis 2 daripada 4 ayat tunggal berdasarkan kata kerja

yang

diberikan secara bertulis.


3.

menceritakan perihal 2 daripada 4 gambar yang diberikan secara lisan.

Sistem Bahasa:
A. Kosa kata
i.

taklimat

ii.

mencanting

iii.

pameran

A. Kata Kerja
i.

bertolak

ii.

mendengar

iii.

mengecap

Pengisian kurikulum:
1. Penerapan Ilmu:

Pendidikan Seni Visual


Kajian Tempatan

2. Penerapan Nilai:

Bersyukur
Hormat-Menghormati

3. Kemahiran Bernilai Tambah:


i.

Kemahiran Berfikir

ii.

Kajian Masa Depan

iii.

Kecerdasan Pelbagai : Verbal Lingustik, Interpersonal,Naturalis

iv.

Kontekstual

v.

Konstruktivisme

Bahan Bantu Mengajar:


i.

Buku Teks Jilid ll

ii.

Buku Kerja Jilid ll

Pengetahuan Sedia Ada:


-

Murid-murid pernah melawat ke kilang batik.

Masa/Langkah Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
Set Induksi
1110-1115
(5 minit)

i. Soalan Guru:
- Siapa pernah melawat
kilang batik?
Jawapan:Ya atau Tidak
- Apa yang terdapat di

i.

Guru bertanyakan

Ilmu:

soalan kepada murid-

-Kajian Tempatan

murid.

-Pendidikan Seni

ii. Guru mengaitkan soalan dan Visual


dengan isi pelajaran.

sana?

KBT:

Jawapan:Kain Batik

- Kontekstual
- Verbal linguistik

ii. Tajuk Pelajaran:


- Kilang Batik

Langkah 1

Kemahiran Membaca

1115-1130
(15 minit)

i. Teks Kilang batik

i. Guru meminta muridmurid membaca teks

Penerapan Ilmu:

secara beramai-ramai.

-Pendidikan Seni

iii. Guru meminta muridii. Kosa Kata

Objektif (1)

murid membaca secara

dan Visual
-Kemahiran Hidup

berkumpulan.
i.

taklimat-penerangan
ringkas.
ii. mencanting-lukis
guna lilin
iii. pameranpertunjukkan

iv. Guru memilih murid


membaca individu

Pengabungjalinan:
-Kemahiran Bertutur

secara rawak.
v. Guru meminta merujuk
kosa kata dalam teks.

BBM:
- Buku Teks Jilid II

vi. Guru meminta muridmurid menjelaskan

KBT:

makna perkataan

- Verbal linguistik

tersebut.

- KBKK

vii. Guru berbincang


jawapan dengan murid.

Nilai:
-Hormat-

Menhormati
Langkah 2

Kemahiran Menulis dan

1130-1150

Sistem Bahasa

murid merujuk kosa kata

(20 minit)

Kata Kerja

semula.

kata yang menunjukkan

i.

ii. Guru menerangkan

perbuatan atau kelakuan.


-

Contoh:

Guru meminta murid-

Objektif (2)

Penggabungjalinan:
Kemahiran Bertutur

maksud kata nama


iii. Guru meminta murid

KBT:

-bertolak

membuat ayat tunggal

KBKK

-mendengar

berdasarkan kata nama

Konstruktivisme

-mengecap

yang diberikan.

Interpersonal

iv. Guru meminta beberapa


Contoh ayat:

orang murid

Nilai:

i.

Kami sekeluarga mula

memberikan contoh

-Hormat-

bertolak dari rumah.

ayat.

menghormati

Guru meminta murid

Objektif (3)

ii. Ramai pelajar di sana


bosna mendengarcerita
yang sama.
iii. Saya mem

Langkah 3

Kemahiran Mendengar dan

1150-1205

Bertutur

(15 minit)

i.

melihat gambar dalam


teks.

Gambar lawatan ke kilang


batik

ii. Guru memilih murid

Penerapan Ilmu:
-Kajian Tempatan

secara rawak untuk

-Pendidikan Seni

memceritakan apa yang

dan Visual

terdapat dalam gambar.


iii. Guru bersoal jawab
bersama murid.

Pengabungjalinan:
-Kemahiran Menulis

iv. Guru meminta murid


membuat latihan buku

KBT :

kerja jilid II(27,28 dan

- KBKK

29)

- Verbal linguistik
- Kontekstual

Nilai;
-Hormatmenghormati
Penutup

Rumusan Pelajaran:

1205-1210

Nilai murni:

(5 minit)

- Kita haruslah bersyukur


kerana Malaysia
mempunyai pelbagai

i.

Guru merumuskan isi

Penerapan Nilai:

pelajaran hari ini.

-Kesyukuran

ii. Guru menutup pelajaran


dengan nilai murni.

KBT:
Kajian Masa Depan

budaya dan kesenian..

Refleksi Guru Pelatih:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Refleksi Pensyarah/Guru Pembimbing:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________