Anda di halaman 1dari 1

TUTORIAL 1

Perkara Matapelajaran Kod Matapelajaran Penilaian Kursus : Tutorial 1 (Bab 1) : Pengenalan Kepada Multimedia : DMG 2323 : 10%

Arahan 1) Tutorial dibuat secara individu 2) Para pelajar dikehendaki menjawab dengan BETUL 3) Tarikh hantar adalah Seminggu selepas latihan tutorial diberikan sebelum pukul 4.30 petang. 4) Sesiapa yang lambat hantar markah akan dikurangkan. Bab 1 : Pengenalan Kepada Multimedia 1) Berikan definisi multimedia? 2) Huraikan cirri-ciri multimedia? 3) Mengapakah kita menggunakan multimedia dalam kehidupan seharian? 4) Apakah yang dimaksudkan dengan MSC dan berikan aplikasi MSC pada masa kini? 5) Huraikan perbezaan antara intranet dan internet? 6) Huraikan kegunaan multimedia dalam bidang berikut:a. Bidang pendidikan b. Bidang perubatan c. Bidang hiburan d. Bidang pentadbiran & latihan 7) Apakah faedah yang diperolehi dalam menggunakan multimedia? 8) Dalam merekabentuk multimedia, terdapat 9 prinsip asas yang perlu diikuti oleh pembangun multimedia. Huraikan satu per satu prinsip tesebut? 9) Huraikan 3 jenis rekabentuk multimedia? 10) Jelaskan panduan rekabentuk interaktif (Jacob Nielsen, useit.com) 11) Nyatakan kategori navigasi? 12) Apakah yang dimaksudkan dengan perkakasan multimedia? 13) Terdapat 4 kategori perkakasan multimedia. Huraikan satu persatu beserta contoh? 14) Berikan definisi bagi perisian computer 15) Nyatakan perisian yang digunakan untuk audio, video, animasi dan teks?