Anda di halaman 1dari 3

PENUBUHAN DAN PENGENDALIAN PERNIAGAAN LATIHAN A. Tandakan ( ) atau ( X ) pada pernyataan di bawah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bank Pusat dimiliki oleh kerajaan.

. Bank saudagar hanya memberi perkhidmatan kepada orang ramai Bank Rakyat merupakan bank badan berkanun Bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran seperti pindahan kredit dan arahan tetap. Bank Islam tidak membenarkan amalan riba dalam urusniaganya. Modal bank badan berkanun disumbangkan oleh pihak swasta. ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Insurans secara Islam menawarkan polisi insurans nyawa dan am. ( Polisi insurans jaminan setia melindungi peniaga daripada kerugian. SIRIM menyediakan kemudahan ruang niaga ( ( (

10. MARDI menjalankan penyelidikan terhadap barang industri. LATIHAN 1. Bank yang dimiliki oleh kerajaan untuk mengawal dan melaksanakan dasar kewangan disebut.. A. C. bank perdagangan bank koperasi B. bank saudagar D. bank pusat

2. Andaikan kamu seorang pemilik kedai dobi di sebuah bandar. Di antara berikut yang manakah cara pengiklanan yang sesuai bagi perniagaan kamu? A. Poster C. Televisyen B. Radio D. Surat khabar

3. Iklan diperlukan di dalam perniagaan kerana . A. menggalakkan orang ramai membeli barangan B. menambahkan jualan barangan yang tidak bermutu C. menunjukkan kualiti satu barang D. iklan diwajibkan untuk barang-barang yang mahal harganya 4. Bank yang modalnya disumbangkan oleh kerajaan ialah A. Bank Rakyat Sdn. Bhd. B. Maybank Berhad B. Bank Bumiputra Sdn. Bhd. D. Bank Simpanan Nasional

Melindungi peniaga daripada tuntutan gantirugi pelanggan yang mengalami kecederaan ketika berada di kedainya.

5. Pernyataan di atas menerangkan tentang polisi insurans A. Jaminan setia B. Kenderaan perniagaan 6. C. Liabiliti awam D. Pampasan pekerja

Bank Simpanan Nasional menyediakan kemudahan menyimpan wang di dalam akaun berikut kecuali.. A. akaun semasa C. akaun amanah B. akaun simpanan D. akaun simpanan tetap

7. Apakah kegunaan gudang kepada peruncit besar-besaran? A. B. C. D. Memecah pukal Untuk mengira stok Memperagakan barang-barang Melakukan jualan dalam gudang

8. Manakah antara pernyataan berikut dapat menjelaskan maksud bank badan berkanun? A. Bank yang dapat mengawal sistem bank-bank lain B. Bank yang modalnya telah disumbangkan oleh kerajaan C. Bank yang terdiri daripada rangkaian bank D. Bank yang berfungsi sebagai penasihat kewangan dan pelaburan kerajaan.

9. Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih jenis pengangkutan ialah. I. jarak II. jenis barang A. I, II dan III B. I, II dan IV III. nilai barang IV. kos angkutan C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

10. Bank yang hanya memberi perkhidmatan kepada peniaga atau syarikat berhad ialah bank. A. saudagar C. perdagangan B. pusat D. badan berkanun