nomor item

skor total

x1

x2

x3

x4

x5

y2

y

No

nama siswa

16

16

24

20

24

100

10000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
Ismi Tri Untari
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

12
12
16
16
12
16
4
16
16
16
16
16
8
8
12
16
8
16
4
12
16
16
16
16
16
12
12
16
8
16
8

8
16
16
16
16
16
4
16
4
16
16
4
4
4
16
16
16
8
4
8
4
16
8
4
16
8
4
16
4
16
16

6
6
6
24
24
24
6
24
6
6
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
24
24
6
24
24

5
10
15
15
10
15
5
20
15
10
10
15
10
10
10
20
15
10
5
5
5
10
5
15
5
5
15
10
15
4
15

24
24
24
24
24
24
6
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
24
6
24
18
24
24
24
24
24
24
24
18
24
24

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87

3025
4624
5929
9025
7396
9025
625
10000
4225
5184
8100
6889
2704
2704
4624
10000
6561
6724
625
3025
2401
8100
5929
6889
4489
3025
6241
8100
2601
7056
7569

2238

173414

Jumlah

404

336

474

334

690

1. Validitas
rxy =

(∑ ) (∑ )


√( ∑

(∑ ) ) ( ∑

(∑ ) )

Validitas no:1
rxy =

rxy=

(∑ ) ) ( ∑
(

rxy
rxy=

(∑ ) (∑ )


√( ∑

√*(
√(

rxy=0,69
ket: tinggi

) (
) (

) +*(
) (

(∑ ) )
)
)(

) +
)

Nomor 1
(X1)
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Y

X1Y

X12

Y2

16

10000

1600

nama siswa

16

100

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
Ismi Tri Untari
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

12
12
16
16
12
16
4
16
16
16
16
16
8
8
12
16
8
16
4
12
16
16
16
16
16
12
12
16
8
16
8

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87

144
144
256
256
144
256
16
256
256
256
256
256
64
64
144
256
64
256
16
144
256
256
256
256
256
144
144
256
64
256
64

3025
4624
5929
9025
7396
9025
625
10000
4225
5184
8100
6889
2704
2704
4624
10000
6561
6724
625
3025
2401
8100
5929
6889
4489
3025
6241
8100
2601
7056
7569

660
816
1232
1520
1032
1520
100
1600
1040
1152
1440
1328
416
416
816
1600
684
1312
100
660
784
1440
1232
1328
1072
660
948
1440
408
1344
696

2238

5712

173414

30760

Jumlah

404

Validitas no:2
rxy =
rxy
rxy=
rxy=

(∑ ) (∑ )


√( ∑
√*(

√(

rxy=
rxy=0,66
ket: tinggi

(∑ ) ) ( ∑
(
)(
) (

(∑ ) )
)

) +*(
)(

)(
)

) +

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOMOR 2

skor total

x2

y

x22

nama siswa

16

100

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
Ismi Tri Untari
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

8
16
16
16
16
16
4
16
4
16
16
4
4
4
16
16
16
8
4
8
4
16
8
4
16
8
4
16
4
16
16

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87
2238

Jumlah

336

16

y2

x2y

10000

1600

64
256
256
256
256
256
16
256
16
256
256
16
16
16
256
256
256
64
16
64
16
256
64
16
256
64
16
256
16
256
256

3025
4624
5929
9025
7396
9025
625
10000
4225
5184
8100
6889
2704
2704
4624
10000
6561
6724
625
3025
2401
8100
5929
6889
4489
3025
6241
8100
2601
7056
7569

640
1088
1232
1520
1376
1520
100
1600
260
1152
1440
332
208
208
1088
1600
1296
656
100
440
196
1440
616
332
1072
440
316
1440
204
1344
1392

4576

173414

26448

Validitas no:3
rxy =
rxy
rxy=

(∑ ) (∑ )


√( ∑
√*(

(∑ ) ) ( ∑
(
) (
) (

√(

rxy=0,81
ket: sangat tinggi

(∑ ) )
)

) +*(
)(

)(
)

) +

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOMOR 3

skor total

x3

y

x32

nama siswa

24

100

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
Ismi Tri Untari
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

6
6
6
24
24
24
6
24
6
6
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
24
24
6
24
24

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87

24
36
36
36
576
576
576
36
576
36
36
576
576
36
36
36
576
576
576
36
36
36
576
576
576
36
36
576
576
36
576
576

y2

x3y

10000

2400

3025
4624
5929
9025
7396
9025
625
10000
4225
5184
8100
6889
2704
2704
4624
10000
6561
6724
625
3025
2401
8100
5929
6889
4489
3025
6241
8100
2601
7056
7569

330
408
462
2280
2064
2280
150
2400
390
432
2160
1992
312
312
408
2400
1944
1968
150
330
294
2160
1848
1992
402
330
1896
2160
306
2016
2088

Validitas no:4
rxy =
rxy
rxy=

(∑ ) (∑ )


√( ∑
√*(

√(

rxy=0,60
ket: tinggi

(∑ ) ) ( ∑
(
) (
) (

) +*(
)(

(∑ ) )
)
)(

) +
)

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOMOR 4

skor total

x4

y

x42

nama siswa

20

100

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
Ismi Tri Untari
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

5
10
15
15
10
15
5
20
15
10
10
15
10
10
10
20
15
10
5
5
5
10
5
15
5
5
15
10
15
4
15

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87
2238

Jumlah

334

20

y2

x4y

10000

2000

25
100
225
225
100
225
25
400
225
100
100
225
100
100
100
400
225
100
25
25
25
100
25
225
25
25
225
100
225
16
225

3025
4624
5929
9025
7396
9025
625
10000
4225
5184
8100
6889
2704
2704
4624
10000
6561
6724
625
3025
2401
8100
5929
6889
4489
3025
6241
8100
2601
7056
7569

275
680
1155
1425
860
1425
125
2000
975
720
900
1245
520
520
680
2000
1215
820
125
275
245
900
385
1245
335
275
1185
900
765
336
1305

4266

173414

25816

Validitas no:5
rxy =
rxy
rxy=


√( ∑
√*(

√(

rxy=0,68
ket:tinggi

(∑ ) (∑ )

(∑ ) ) ( ∑
(
) (
) (

) +*(
) (

(∑ ) )
)
)(

) +
)

skor total
x5
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

x52

y

nama siswa

24

100

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
x1 Untari
Ismi Tri
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

24
24
24
24
24
24
6
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
24
6
24
18
24
24
24
24
24
24
24
18
24
24

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87

24
576
576
576
576
576
576
36
576
576
576
576
576
576
576
576
576
324
576
36
576
324
576
576
576
576
576
576
576
324
576
576

y2

x5y

10000

2400

3025
4624
5929
9025
7396
9025
625
10000
4225
5184
8100
6889
2704
2704
4624
10000
6561
6724
625
3025
2401
8100
5929
6889
4489
3025
6241
8100
2601
7056
7569

1320
1632
1848
2280
2064
2280
150
2400
1560
1728
2160
1992
1248
1248
1632
2400
1458
1968
150
1320
882
2160
1848
1992
1608
1320
1896
2160
918
2016
2088

2. tingkat
kesukaran
tingkat
kesukaran=

16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12
12
16
16
12
16
4
16
16
16
16
16
8
8
12
16
8
16
4
12
16
16
16
16
16
12
12
16
8
16
8

Tingkat kesukaran No: 1
TK1=

1

Ket: mudah

x2
16

404

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8
16
16
16
16
16
4
16
4
16
16
4
4
4
16
16
16
8
4
8
4
16
8
4
16
8
4

Tingkat

28
29
30
31

Ket:

16
4
16
16

kesukaran No:2
TK2=
sedang

336

x3
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6
6
6
24
24
24
6
24
6
6
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
24
24
6
24
24
474

Tingkat kesukaran No:3
TK3=
Ket:sedang

x4
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5
10
15
15
10
15
5
20
15
10
10
15
10
10
10
20
15
10
5
5
5
10
5
15
5
5
15
10
15
4
15
334

Tingkat kesukaran No:4
TK4=
Ket:sedang

x5
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

24
24
24
24
24
24
6
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
24
6
24
18
24
24
24
24
24
24
24
18
24
24
690

Tingkat kesukaran No 5
TK5=
Ket:mudah

3. Daya pembeda
nomor item
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

skor total

x1

x2

x3

x4

x5

nama siswa

16

16

24

20

24

100

Azukri Ichsanda Putra
Bayu Baskara
David Suryanto
Devia Darma Satria
Elsa Oktaviyani
Fitri Afriza.R.
Fitri Indah Marsuri
Intan Fadilla
Ismi Tri Untari
Jackhy Manedar
Jeni Kartika .N.
Mairani Novita
M. Rahmat Yulisein
M. Taufiq .H.
Okfa Amin Wendra
Putri Rina Sakti
Regina Fitri .K.
Rella Putri Utama
Riri Rahma Diana
Robbi Andri
Septri Nentiva
Shinta Rahayu
Suci Kurningsih
Syifa Nabila
Tri Maharani
Ulfah
Yolanda Safitri
Yossi Liana
Yulia
Yulia Permata .S.
Yulia Pratyani .P.

12
12
16
16
12
16
4
16
16
16
16
16
8
8
12
16
8
16
4
12
16
16
16
16
16
12
12
16
8
16
8

8
16
16
16
16
16
4
16
4
16
16
4
4
4
16
16
16
8
4
8
4
16
8
4
16
8
4
16
4
16
16

6
6
6
24
24
24
6
24
6
6
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
6
24
24
24
6
6
24
24
6
24
24

5
10
15
15
10
15
5
20
15
10
10
15
10
10
10
20
15
10
5
5
5
10
5
15
5
5
15
10
15
4
15

24
24
24
24
24
24
6
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
24
6
24
18
24
24
24
24
24
24
24
18
24
24

55
68
77
95
86
95
25
100
65
72
90
83
52
52
68
100
81
82
25
55
49
90
77
83
67
55
79
90
51
84
87

Jumlah
= Kelompok Atas

404 336

474

334

= Kelompok Bawah

690

y

2238

URUTAN
Skor
Total
23
19
16
3
9
4
30
1
22
18
5
11
26
27
20
2
14
13
31
24
29
6
17
12
21
25
15
7
28
10
8

Daya pembeda=
1. Daya pembeda no:1
Mean Kelomok atas

=

Mean Kelompok bawah =

(

)

(

)

Dp =
Ket:diterima tapi diperbaiki
2. Daya pembeda no:2
Mean Kelomok atas

=

Mean Kelompok bawah =

(

)

(

)

Dp =
Ket:diterima
3. Daya pembeda no:3
Mean Kelomok atas

=

Mean Kelompok bawah =
Dp =

(

(

)
)

=0.75

Ket: diterima
4. Daya pembeda no:4
Mean Kelomok atas

=

Mean Kelompok bawah =

(
(

Dp =
Ket:diterima tapi diperbaiki

)
)

5. Daya pembeda no:5
Kelomok atas

=

Kelompok bawah

=

(

)

(

)

Dp =
Ket:diperbaiki

4. reliabilitas

r11=(

i2=

) (

(∑ )

(∑ )
)= 168,36


r11=(

)(

)

=( ) (
)(
=(
=(1,25) (0,6)
=0,75
Ket: kualitas tinggi

)
)