P. 1
Sajak Sunda

Sajak Sunda

|Views: 1,159|Likes:
Dipublikasikan oleh Dila Januar Bestlian

More info:

Published by: Dila Januar Bestlian on Oct 09, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

SAJAK SUNDA

MAKALAH Disusun kanggé ngalengkepan salah sahiji tugas Mata Kuliah Bahasa Jeung Sastra Sunda

Panyusun: Dila Januar Bestlian NPM. 01020301100448 Windy Wulandari NPM. 01020301100487 PROGRAM STUDI MATEMATIKA KELAS 3-C

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN UNIVERSITAS SURYAKANCANA 2012

Oge simkuring saparakanca salaku anu nyusun ieu karya ilmiah ngaharepkeun supaya ieu makalah téh tiasa manfaat kanggo ngembangkeun katerampilan dina karya sastra Sunda. sareng tiasa manfaat kanggo anu maca pikeun diajar sastra khususna Sajak Sunda. teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana.PANGJAJAP Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Alloh SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngaréngsékeun ieu karya ilmiah kanggo nuntaskeun pancén ti Bapa/Ibu Dosen. Tujuan anu séjénna nyaéta pikeun ngembangkeun kanyaho urang kana kasusastraan Indonesia khususna karya sastra sajak sunda. Saleres-leresna paparan ieu pasti wae aya kakiranganna anu teu di sadari ku simkuring saparakanca. simkuring saparakanca ngucapkeun hatur nuhun ka sadaya wargi anu parantos ngabimbing simkuring saparakanca kana nyusunna ieu makalah. Sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW. Amin … Paparan makalah ieu di judulan ku SAJAK SUNDA. Cianjur. 19 Séptémber 2012 Panyusun i . Tungtung basa. Kumargi kitu simkuring saparakanca anu nyusun kana karya ilmiah ieu nyuhunkeun kritikan sareng saran ti Bapa/Ibu Dosén mata kuliah pikeun nyampurnakeun paparan makalah ieu pikahareupeun. Panyajian anu aya dina paparan ieu nyaéta unsur-unsur sajak anu aya dina kasusastraan sunda. anu tujuanna pikeun nyumponan pancén ti Dosén Basa jeung Sastra Sunda.

........ 1 1..................................................3 Cara Ngarang Sajak .................................................................................. 11 3......1 Kasang Tukang ................................... 3 2.........2 Watesan Masalah ......................................................................................1 Kacindekan ......................................2 Wangénan / Unsur-unsur Sajak ... 2 BAB II ULIKAN TIORI 2.......................................................... 11 Pabukon ........................................................2.................3 Maksud Jeung Tujuan ............... 12 ii ...... 8 BAB III PANUTUP 3.....................1 Paparan ...... 8 2................................................................................................. 5 2..........Daftar Eusi Pangjajap ..................................1 Unsur Wujud Sajak ..............4 Conto Sajak ................................................................................................. 6 2............ i Daftar Eusi ...... 4 2............................................................. ii BAB I BUBUKA 1................................................................................... 2 1..............2.............................................2 Unsur Batin Sajak .................2 Saran ........................................................................................................

teu jeung rima. Tina maca karya sastra. prosa atawa sajak. Nilai anu di kandung tina karya sastra nyaéta : Nilai hedonik (Hedonic Value).BAB I BUBUKA 1. dina basabasana anu topang-manopang jeung hubungan tina harti. Tapi urang oge salaku jalma awam bisa nyieun ogé lantaran satiap jalma ngabogaan imajinasi jeung pangalaman-pangalaman anu bisa di jadikeun atawa anu bisa di larapkeun kana sajak. moral. Nilai éta di wangen tina wujud wangénan karya sastra. Moral. latar. 1 . kuplét. rima jeung irama. lamun di bandingkeun jeung sastra anu séjén nyaéta. Sajak mangrupakeun ekspresi jiwa atawa emosi panyair kana naon-naon masalah anu kapanggih dina ka hirupan. agama (Ethical. nilai étis. Jeung anu nyieuna kana sajak bisa saha waé heunteu kudu jalma-jalma anu palalinter. Religious Value) jeung nilai praktis (Practical Value). Pamahaman jalma-jalma kana sajak bisa beda-beda. biasana sok ngabogaan nilai (value). Karya sastra anu alus. Atawa dina larik. Tina basa lain. tokoh. rima. tina karya sastra aya ka manfaatan pikeun kahirupan. Katangtuanna. nilai kultural (Cultural Value). Sajak téh nyaéta anu ngabogaan ciri mantra. nilai artistik (Artistic Value). Ieu di sababkeun tergantung timana urang ngahartikeunna. Salah sahiji karya sastra Indonesia nyaéta sajak. atawa kombinasi duanana. urang saréréa bakal manggihan harkat hirup.1 Kasang Tukang Dina kahirupan sapopoé urang sarerea pasti waé pernah nguping istilah sastra atawa karya sastra. anu sacara implicit sok aya dina galur. téma jeung amanat.

Watesan masalahna nyaéta: sakabéh anu ngenaan kana sajak sunda. 1.2 Watesan Masalah Watesan masalah ieu dilakukeun supaya panalungtikan bisa luyu jeung tujuan anu di harepkeun. Naon baé anu janten unsur-unsur sajak? 1.1. Naon ari nu dimaksad sajak? 2.3 Maksud Jeung Tujuan Maksud tina makalah ieu nyaéta: • • • Nyumponan tugas Mata Kuliah Basa Jeung Sastra Sunda Nganyahokeun salah sahiji karya sastra sunda anu tina jalur sajak Nganyahokeun unsur-unsur sajak 2 .

jeung maké basa nu singget sarta jelas. Dina basa Walanda. Sajak nyaéta puisi. jeung harti anu tersirat. Dina wangun kasusastraan Sunda. puisi jadi hiji pengungkapan sacara implisit. puisi asalna ti basa Walanda. Mun mapay lalakon umur tina runtuyan sajarahna. Aya deui KTS (Kadir Tisna Sudjana) dina sastra Sunda nu nuturkeun nulis ditéma ku polémik.BAB II ULIKAN TIORI 2. Nurutkeun Putu Arya Tirtawirya. (Kiswa Wiriasasmita) nulis sajak". ngeunaan hak hirup sajak. Sajak téh kaasup dina katégori Sastra Modéren. samar. Sajak Sunda geus lumayan kolot umurna téh. Sanggeus sawatara waktu kamerdikaan nagara urang (1946) nepi ka ayeuna. Pamakéan istilah ieu mindeng dicampuradukkan kalayan puisi. Ti saprak harita. Puisi bisa waé aya dina prosa kawas carpon. Sajak nyaéta karya sastra wangun ugeran (puisi) anu teu kauger ku patokan-patokan. novel. Sajak henteu kauger ku jumlah padalisan (baris. ti kecap poezie. atawa esai. Ws.1 Paparan Kecap sajak dipikawanoh dina kesusastraan Indonésia. Sajak Sunda anak-baranahan nepi ka kiwari. jumlah engang dina unggal pada (bait) atawa sora tungtung dina unggal padalisan (jajaran) upama rék nulis sajak kudu nangtukeun jejer milih kecap nu luyu. di mana kecap-kecap condong dina hartina anu konotatif. "kitu sotéh mun diukur ti mimiti Kis. Padahal. jajaran) dina sapadana. dipikawanoh kalayan istilah gedicht. tapi henteu sabalikna. ku kituna jelema mindeng ngomong yén kalimat-kalimatna puitis (boga sipat puisi). 3 . anu harita mah dianggapna injeuman ti deungeun. kitu pisaur Pa Abdullah Mustappa.

tapi geus ngait matéri eusi puisi. 2. manéhna boga pamadegan yen sajak nyaéta naon anu lahir sanggeus 'peuting anu hamil ku binih kuring. angin ngusir urang di sapanjang walungan. • Sedengkeun Subagio Sastrowardoyo boga pamadegan yén sajak kapaké pikeun ngingetkeun urang dina carita sarta keabadian. sarta sabot kasasar teu meunangkeun jalan. Sajak kawas anak haram tanpa ibu mawa dosa kahiji dina tarangna. Manéhna aya sabot urang ngarasakeun bagja cacak teu weruh naha. Mopohokeun ka péso sarta tali. • Sajak pikeun Goenawan Mohamad nyaéta catetan urang pikeun tiis anu teu kacatet dina termometer. • Sajak pikeun Chairil nyaéta alamat kamana manéhna nuju sanggeus lumpat ti gedong rubak halaman. Ngimeutan. Sabot dayeuh baseuh.2 Wangénan / Unsur-unsur Sajak Wangénan sajak di wangun ku sababaraha unsur anu ku panyusun di bagi kana 2 bagean. Mopohokeun ka bunuh diri. 4 . Kawas gerimis ngiles sarta urang saksian cahya ngojay ngoprek kelir. nyaeta unsur wujud sajak jeung unsur batin sajak. komo nepi ka dina éfék anu ditimbulkeun.Sajak ngabogaan harti leuwih lega. kawas sada. Henteu saukur hal anu tersirat. tapi urang tetep waé di ditu. Di handap ieu aya sababaraha harti sajak numutkeun pamadegan para ahli sastra sewang-sewangan: • Pikeun Subagio Sastrowardoyo. Lantaran éta. Nyaéta orok anu dicampakkan ka lanté bumi'. nyatet. manéhna sakapeung ogé dimaknaan minangka sada.

• Gaya basa.1 Unsur Wujud Sajak Aya sababaraha ciri wujud atawa wangun sajak. nyaéta imaji sora (auditif).2. nyaéta pamakéan basa anu bisa ngahirupkeun/ningkatkeun éfék sarta ngabalukarkeun konotasi nu tangtu. kehampaan hirup. reungeu. nyaéta kecap atawa susunan kecap-kecap anu bisa ngungkabkeun pangalaman indrawi. jeung sajabana. nyaéta wangun sajak henteu kawas prosa anu dipinuhan ku kecap-kecap. sedengkeun kecap kongkret “rancaranca” bisa ngalambangkan tempat kotor. imaji panenjoan (visual). Imaji bisa dibagi jadi tilu. nepi ka jajar sajak anu henteu sok dimimitian ku hurup kapital sarta dipungkas jeung tanda titik. Kecap-kecap ieu nyambung kalayan kiasan atawa lambang. Gaya basa disebut ogé majas. nyaéta pemilihan kecap-kecap anu dipigawé ku penyair dina sajakna. tempat hirup. Pemilihan kecap-kecap dina sajak pageuh pakait jeung harti. bumi. Alatan kitu sajak nyaéta wangun karya sastra anu saeutik kecapkecap bisa ngungkabkeun loba hal. Contona kecap kongkret “salju: ngalambangkan kabekuan asih. nada. Hal-hal kasebut pohara nangtukeun pemaknaan ka puisi. • Diksi. mangka kecap-kecapna kudu dipilih sacara tarapti. pangaturan jajarna. sarta runtuyan kecap.2. sarta rarasaan. nyaéta kecap anu bisa ditéwak kalayan indera anu matak bisa mecenghulna imaji. nyaéta: • Perwajahan. hartina mancerkeun loba harti atawa beunghar ngeunaan harti. jeung sajabana. • Imaji. kahirupan. Aya rupi-rupi 5 . Basa figuratif ngabalukarkeun sajak jadi prismatis. kawas panempoan. • Kecap konkret. sangkan bisa ngarasakeun kawas naon anu dialaman panyair.

umum. pars pro toto. Téma éta bisa di kembangkeun ku cara nagtukeun hal-hal anu rek di jenterkeun tina sajak. totem pro parte.2. sinekdoke. léksikal. Meureun ieu minangka wujud kakariban atawa persembahan pikeun manéhna sorangan. antiklimaks. • Makna /Harti Makna nyaéta kata anu dipaké dina sajak. sikap pribadi. Makna Konotasi Makna konotasi nyaéta makna anu timbul tina akibat sikep sosial. alusio. litotes. 2. personifikasi. kiasan. eufemisme. 1. nepi ka paradoks. 2. kamus. Atawa disebut ogé makna anu sabeuneurna. antitesis. Makna Dénotasi Makna dénotasi nyaéta makna dasar. nétral. simile. Makna sajak aya anu disebut makna dénotasi jeung aya anu disebut makna konotasi. atawa harti anu paling deukeut. teu di campur nilai rasa lain. pleonasme. sarta ahir jajar puisi. repetisi. anu dikeunakeun kana salah sahiji makna konséptual atawa disebut makna kiasan makna 6 . Téma ngeunaan sajak biasana tersurat guratna atawa ngan tersirat seratnya. atawa ngan bisa tafsirkan waé salah sahijina. anafora. tengah.2 Unsur Batin Sajak • Téma Tema nyaéta pokok pasualan anu bakal di jéntrékeun tina wangén sajak. satire. klimaks. jeung tina sikep tambahan. Téma bisa ogé disebut pokok pasualan pikeun panyair.majas diantarana metafora. biasana di mimiti. • Rima/Irama nyaéta kasalarasan sada dina sajak. ironi.

sarta kanyaho. • Rasa Rasa nyaéta sikep panyair kana pokok pasualan. contona kasang tukang atikan. kelas sosial. ageman. Nada ogé nyambung jeung téma sarta rasa. sarta kepribadian anu kabentuk ku kasang tukang sosiologis sarta psikologisnya. nyaéta dangong penyair ka poko masalah anu aya dina puisinya. 7 . gaya basa. kanyaho. kalungguhan dina masarakat. digawé babarengan jeung pamaca pikeun mecahkeun hiji masalah. Pengungkapan téma sarta rasa pageuh pakait jeung kasang tukang sosial sarta psikologi penyair. tapi leuwih loba ngagantung dina wawasan. pangalaman. ngadikte. • Amanat Amanat nyaéta salah sahiji perkara anu anu jadi tujuan panyair atawa éfék anu tangtu anu di dambakeun ku panyair. Penyair bisa nepikeun téma kalayan nada mapatahan. rima. Jejero pengungkapan téma sarta ketepatan dina nganggepan hiji masalah henteu ngagantung dina pangabisa penyairmemilih kecap-kecap.ditukangeun makna anu sabenerna. génder. pangalaman sosiologis sarta psikologis. • Lagu/Nada Lagu nyaéta sikep panyair kana macana sajak. sarta wangun puisi waé. nyaéta dangong penyair ka pamacana. umur. ogé disebut talatah anu hayang ditepikeun panyair ka pamaca.

19 Juli 1966) 8 .2.4 Conto Sajak Sunda TUKEURAN IEU SAJAK Tukeuran ieu sajak Ku salambar simbut atawa samak sahelay Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay Pating golepak dina trotoar Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak Heug sidkahkeun kanu haropak Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak Tukeuran ieu sajak Ku sababaraha siki pelor Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator Sina enya kalojor Tukeuran ieu sajak Ku beubeutian tina kalbu anu rido Keur nyebor anu balangsak (Lamun teu kitu sasaak) (Yus Rusyana. pangarang sajak sok tara nepikeun maksud sajak éta téh 2.3 Cara Ngarang Sajak Cara atawa téknik ngarang sajak diantarana : • Ku kecapan dina sajak kudu dipilihan . Ciliwung. ulah siga prosa anu nulungan sadayana • Nepikeun maksud sajak.

Galura No. konglomerat tuladan (Taufik Faturahman.38) 9 . 1992.WASIAT KONGLOMERAT Lamun Apih paeh pangbungkuskeun ku salambar boeh ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek Lamun Apih nemahan pati pangmesenkeun padung jati ladang ngumpulkeun komisi jeung rupa-rupa korupsi Kontrak-kontrak nucan diteken Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun awurkeun luhureun paesan na tetengger heug tulisan : parantos mulang ka kalanggengan Apih.

nyata tanda-tanda ngabalungbung jalan hirup nepi ka nyawa rek asup ka maranehna kuring rek balik ka maranehna kuring rek pamit (Wahyu Wibisana. iuh gunung kuring angin ulin dina embun-embunan sawaktu-waktu kuring kudu nepungan dumeh hirup halabhab cinta di maranehna nya ayana Aya sababna kuring tibelat aya sababna kuring pegat tapi nu ahir lain kaabadian kakasih dina hate ngawih deui Iuh.iuh gunung kuring nyata. Ciawang . tina Kanjutkundang) 10 .PANGBALIKAN Iuh.28-7-56.

3. Ngayakeun hiji pasanggiri anu ngenaan kana sastra supaya leuwih resep kana sastra-sastra Indonesia. 2.BAB III PANUTUP 3. rasa. (c) Unsur-unsur sajak sunda teu beda jauh jeung sajak-sajak anu sejena nyaeta miboga tema. kaartistikan. bisa dicindekkeun sababaraha hal nyaeta: (a) Sajak nyaeta karya tulis anu. saena kedah ngalakukeun sababaraha kagiatan.2 Saran Pikeun ngembangkeun kanyaho kana karya sastra khususna sajak sunda anu leuwih ngembang. miboga pirang-pirang ciri kaunggulan saperti kaorsinilan. Supaya kudu di lobakeun kana latihan-latihan sastra. diantarana: 1.1 Kacindekan Dina paparan data anu baris dipidangkeun ku panyusun kana sajak sunda. irama/lagu. (b) Sajak Sunda teh nyaeta salah sahiji karya sastra Indonesia. jeung amanat. makna/harti. lamun di bandingkeun jeung karya tulis anu sejenna. 11 . 3. 4. sarta kaendahan tina eusi jeung ungkapanna. Supaya lewih di tingkatkeun kana kagiatan ngenalkeun sajak. Aya pangajaran kana bidang sastra khususna sajak sunda di tiap-tiap tingkatan sakola.

anneahira. diakses kaping 17 September 2012) • Wikipedia.wikipedia.org/wiki/Sajak_Sunda. [online]. [online].com/2008/09/kumpulan-sajak-sundapikeun-barudak.com. Kumpulan Sajak Sunda. (http://www. (http://www. 2012.wikipedia.sundanet. 2012. diakses kaping 17 September 2012) 12 . diakses kaping 17 September 2012) • SundaNet. Sajak. [online].org/wiki/Puisi. (http://su. 2012. Sajak Sunda Hilang Ditelan Zaman.html. [online]. 2012.htm. 2012.htm. Sajak Sunda. [online]. diakses kaping 17 September 2012) • Wikipedia. 2008. Puisi. Sajak.org/wiki/Sajak. (http://www.blogspot.wikipedia. diakses kaping 17 September 2012) • Taufikampera.anneahira.com. [online]. [online].com/puisisajak. Kumpulan Sajak Sunda Pikeun Barudak. (http://tradisidongeng.Pabukon • AnneAhira.com/sajak-sunda. diakses kaping 17 September 2012) • Wikipedia. diakses kaping 17 September 2012) • AnneAhira. 2002. (http://su. (http://id.com/?p=102.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->