Anda di halaman 1dari 21

NAMA PELAJAR:_____________________________________

__________

KELAS:

BAB : BERSUCI ASAS KEBERSIHAN


B1D11E1
Jelaskan maksud bersuci.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B2D11E1
Sebutkan2 benda kotor dan 2 bahan untuk bersuci.
Benda kotor

Bahan bahan bersuci

Jenis najis

B3D11E1
Nyatakan 2 perbezaan antara orang yang bersih dan orang yang pengotor.
Orang yang pembersih

Orang yang pengotor

B3D11E3 (Membezakan jenis najis dan cara menyucikannya)

NAJIS.................................

NAJIS ................................
......

NAJIS ................................
...

B4D11

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B5D11E1
Terangkan 2 akibat buruk bagi orang yang mengabaikan kebersihan.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B6D11E1
Bagaimanakah caranya kita mahu sentiasa disukai oleh rakan-rakan.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tandatangan Pelajar
Tandatangan Pentaksir
_________________
_________________
(
)

Tarikh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________

(
Tarikh:

KELAS: __________

BAB : BERSUCI DARIPADA NAJIS


B1D11E1
Sebutkan pengertian najis
___________________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________________
__
B2D11E1
Terangkan jenis-jenis najis satu persatu.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B3D11E1

Bagaimanakah cara menyucikan najis-najis berikut:


1. Najis Muhaffafah:

2. Najis Mutawassitah:

3. Najis Mughallazah:

B4D11E1
Ahmad terpijak tahi anjing dalam perjalanan pulang dari sekolah. Apakah yang
patut Ahmad lakukan?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tandatangan Pelajar
Tandatangan Pentaksir
________________
___________________

Tarikh:
)

Tarikh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________
KELAS: __________

BAB : ISTINJAK
B1D11E1
Berikan pengertian istinjak dari segi bahasa dan istilah syarak.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
B2D11E1
Sebutkan alat-alat untuk beristinjak
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

B3D11E1
Terangkan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B4D11E1
Bagaimanakah cara beristinjak dengan menggunakan:
1.

Air

2. Batu
3. Benda-benda kesat

1.

Cara istinjak dengan air


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Cara beristinjak dengan batu


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Cara beristinjak dengan benda-benda kesat


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

B5D10E1
Jelaskan2 implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tandatangan Pelajar
Tandatangan Pentaksir
________________
___________________
Tarikh:
)

(
Tari

kh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________

KELAS: __________

BAB : WUDUK
B1D11E4
Sebutkan pengertian wuduk dari segi bahasa dan istilah syarak.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B2D11E2

Senaraikan anggota wuduk satu persatu:


_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
Senaraikan rukun wuduk.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B3D11E1
Tuliskan niat wuduk
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B4D10E1
Pelajar diminta melakukan amali wuduk dengan betul seorang demi seorang.
Pelajar ini telah melakukan amali wuduk
__________________________________________________
B5D10E1
Adakah anda telah mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian ?
____________________
Adakah anda telah mengamalkan adab ketika berwuduk?

_________________________________________________________________________________
B6D10E1
Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi.
Pelajar ini telah
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Tandatangan Pelajar
Tandatangan Pentaksir
________________
___________________
Tarikh:
)

(
T

arikh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________
__________

BAB : MANDI
B1D11E5
Sebutkan pengertian mandi dari segi bahasa dan istilah.

KELAS:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______
Terangkan bahagian mandi satu persatu
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B2D11E3
Sebutkan 3 sebab diwajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
B3D11E1
Sebutkan niat mand iwajib
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Senaraikan perkara-perkara sunat ketika mandi wajib


1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

B4D10E1
Bagaimanakah cara kamu melakukan mandi wajib dengan betul dan mengikut
urutan?
Muridmelakukanamalidenganperlakuan.
Murid ini telah melakukan amali dengan
_______________________________________________

TandatanganPelajarTandatanganPentaksir
________________
___________________
Tarikh:
)

Tarikh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________

BAB TAYAMMUM
B1D11E6

KELAS: __________

Sebutkan pengertian tayammum beserta dengan hukumnya.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________
B2D11E4
Sebutkan anggota bertayammum beserta dengan alat untuk bertayammum.
Anggota bertayammum:
1. _______________________________ 2.
Alat bertayammum
1. ____________________________________________________________________
B3D11E1
Sebutkan lafaz niat tayammum
__________________________________________________________________________________
Nyatakan sebab-sebab bertayammum dan rukun tayammum
Sebab:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
Rukun tayammum:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ______________________________

B4D10E1
Murid diminta menunjuk cara bertayammum dengan betul.
Murid ini telah Berjaya __________________________________________________________

TandatanganPelajarTandatanganPentaksir
________________
___________________
Tarikh:
)

Tarikh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________
__________

KELAS:

BAB : SAMAK
B1D11E7
Sebutkanpengertiansamakdanhukumnya.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
______Hukum:______________________________

B2D11E5
Sebutkanalat-alatuntukmenyamakkulitbinatang.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
B3D11E1
Bagaimanakahcarauntukmelakukansamak?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______

B4D10E1
Muriddimintamelakukansamakdenganbetul.
Muridinitelah
________________________________________________________________________

Berikan 2 perbezaanantarasertudansamak:
sertu

samak

TandatanganPelajarTandatanganPentaksir
________________
___________________
Tarikh:
)

Tarikh:

NAMA PELAJAR:_____________________________________
__________

KELAS:

BAB : SOLAT FARDU


B1D12E1
Berikanpengertiansolatdarisegibahasadanistilahsyarak.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____
B1D12E2
Apakahhukummenunaikansolat?

____________________________
B2D12E1
Nyatakanwaktu-waktusolatfardu yang
wajibdilaksanakanolehsetiapindividumuslim.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
B3D12E1
Muriddimintamenunjukcaramelakukansolat.
Muridinitelah
________________________________________________________________________
B4D11E1
Muriddikehendakimembacabacaan-bacaandalamsolatdenganbetul.
Muridinitelah
________________________________________________________________________
B4D11E2
Muriddimintamelaksanakansolatmengikuturutan .
Muridinitelah
________________________________________________________________________
B5D11E1
Murid di mintamelakukanperlakuandalamsolatdenganbetuldanistiqamah.
Muridinitelah
________________________________________________________________________
B6D11E1
Muriddimintamenjadikansolatsebagaikeperluanhidupdengansempurna ,
istiqamahdanbolehdicontohi.
Muridinitelah
________________________________________________________________________

TandatanganPelajarTandatanganPentaksir
________________
___________________
Tarikh:
)

Tarikh
NAMA PELAJAR: ..................................................................
__________

KELAS:

DESKRIPTOR : SOLAT DAN KHUSYUK DALAM SOLAT


1. Menyebut pengertian solat (B1D12 E1)
Solat ialah ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Menyebut hukum menunaikan solat (B1D12E2)
Hukumnya ...........................................................
Menyebut pengertian khusyuk solat (B1D12E3)
Khusyuk solat ialah ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Menyatakan waktu-waktu solat fardhu (B2D12 E1)
a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat (B2D12 E2)
a) .............................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................
c) ............................................................................................................................
3. Tunjuk cara melakukan solat (B3D12 E1)
Menerangkan perkara-perkara yang menghalang khusyuk ketika solat (B3D12E2)
a) .......................................................................................................................
b) .......................................................................................................................

4. Membaca bacaan-bacaan dalam solat dengan betul (B4D12 E1)


Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan (B4D12E2)
5.Melakukan perbuatan dalam solat dengan betul mengikut
urutan dan istiqamah (B5D12E1)
6. Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna
istiqamah dan boleh dicontohi (B6D12E1)

TandatanganPelajar
________________
Tarikh:

TandatanganPentaksir
___________________
(

NAMA :
........................................................TING : ...........................................................
SOLAT BERJAMAAH

1.

Menyebut pengertian solat berjamaah dan hukum melasanakan solat berjamaah

2.

Menyatakan kedudukan imam dan makum

3.

Menyatakan syarat-syarat menjadi imam dan makmum

4.

Tunjuk cara solat berjamaah :1. kedudukan imam dan makmum 2.Makmum masbuk dan muafik

5.

Mengamalkan solat berjamaah bersama rakan di sekolah

6.

Dikenalpasti sebagai seorang yang layak menjadi imam

7.

Menjadi imam solat berjamaah dengan sempurna, istiqamah dan boleh dicontohi

8.

Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaukan solat jumaat

9.

Menyebutkan pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat

10. Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat


11. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat
12. Menyenaraikan 3 syarat sah khutbah Jumaat
13. Menyenaraikan 3 adab ketika di dalam masjid
14. Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan
15. Melaksanakan adab makmum solat Jumaat
16. Menyatakan rukun khutbah Jumat
17. Membezakan antara solat fardhu Jumaat dengan solat fardhu zuhur
18. Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat
19. Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat
20. Melazimi membaca doa dan zikir pada hari Jumaat
21. Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat

NAMA : ______________________________________________ TING : ______________________________________


TAJUK : SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID DAN SOLAT SUNAT RAWATIB

1.

Sebutkan pengertian solat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib.

Solat tahiyatul masjid ialah ....................................................................................................................................................................


________________________________________________________________________________________________________
Solat sunat rawatib ialah ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Jelaskan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba'diah
1. ____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________