Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan laporan praktikum ini yang berjudul
LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA SALURAN TERBUKA. Laporan ini
disusun guna melengkapi tugas Semester 3 mata kuliah Hidrolika pada Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana tahun 2011.
Dalam penyusunan makalah ini kami mendapat banyak petunjuk, bimbingan,
dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami ingin
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Dosen pengampu mata kuliah Hidrolika, Ir, I Ketut Suputra, MT.
dan Ir. I Made Arnatha, MT.
1.

Dosen pembimbing praktikum Hidrolika Saluran Terbuka,


Ir. I Made Arnatha, MT.

3. Teknisi pendamping praktikum Hidrolika Saluran Terbuka,


I Made Gaca, serta
4.

Keluarga dan rekan-rekan pelaksana yang telah memberikan bantuan


moral dan material dalam penyusunan laporan praktikum ini.

Kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami
sangat menghargai kritik dan saran yang membangun berkaitan dengan laporan ini.

Bukit Jimbaran, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................ii
DAFTAR ISI...............................................................................................................iii
PENDAHULUAN........................................................................................................1
I.

Latar Belakang..........................................................................................1

II. Lingkup Percobaan...................................................................................1


III. Tujuan dan Kegunaan...............................................................................1
IV. Aturan Mengikuti Praktikum....................................................................2
V. Isi Laporan................................................................................................2
PERCOBAAN A : DEBIT ALIRAN YANG MELALUI SLUICE GATE.................3
1. Tujuan...........................................................................................................4
2. Teori Dasar...................................................................................................4
3. Peralatan.......................................................................................................5
4. Cara Kerja....................................................................................................7
5. Hasil Pengamatan dan Perhitungan.............................................................8
6. Kesimpulan................................................................................................20
7. Saran...........................................................................................................21
PERCOBAAN B : LONCATAN HIDROLIK..........................................................22
1. Tujuan.........................................................................................................23
2. Teori Dasar.................................................................................................23
3. Peralatan.....................................................................................................24
4. Cara Kerja..................................................................................................25
5. Hasil Pengamatan dan Perhitungan...........................................................25
6. Kesimpulan................................................................................................34
7. Saran...........................................................................................................35
PERCOBAAN C : BENDUNG AMBANG LEBAR................................................36
1. Tujuan.........................................................................................................37
2. Teori Dasar.................................................................................................37
3. Peralatan.....................................................................................................38
4. Cara Kerja..................................................................................................39
5. Hasil Pengamatan dan Perhitungan...........................................................40
6. Kesimpulan................................................................................................44
7. Saran...........................................................................................................44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Panduan Praktikum Hidraulika Saluran Terbuka, Laboratorium Hidro


Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Triatmodjo, Bambang. 1994. Hidraulika II. Yogyakarta : Beta Offset

Van Te Chow. 1985. Hidrolika Saluran Terbuka (Open Channel Hydraulics alih bahasa oleh Ir.E.V.Nensi Rosalina, M.Eng. Jakarta : Erlangga
Terbitan asli McGraw-Hill, Inc.