Anda di halaman 1dari 8

5.

PETA MINDA 5.1 KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK.

Konsep Masyarakat Definisi: Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu (Kamus Dewan). Kebudayaan tidak wujud tanpa adanya masyarakat Proses mewariskan budaya: generasi yang menurunkan budaya, dan generasi yang menerima budaya.

Konsep Budaya Definsi : keseluruhan cara hidup yang wujud dalam sesuatu masyarakat. Satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, ekonomi, politik, kepercayaan dan lainlain.

Konsep Perpaduan & Integrasi Perpaduan : satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama Integrasi: satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah

Konsep budaya

Peranan utama bagi pembentukan budaya: #Wujudkan identiti #Memupuk kesedaran kebangsaan Budaya boleh dibahagikan kepada dua: #Budaya kebendaan: peralatan , kelengkapan hidup

#Budaya bukan kebendaan: kepercayaan, adat istiadat, undang-undang.

Konsep Masyarakat. Konsep Etnik : sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam (adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi) Konsep Etnisiti: rasa kekitaan kumpulan etnik Konsep Etnosentrisme: melihat kelompok etnik lain menerusi kacamata etnik sendiri

Konsep Ras: berdasarkan ciri kolektif seperti fizikal/biologi berdasarkan Konsep Rasisme: pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap kelompok lain berdasarkan perbezaan fizikal.

Konsep Prejudis: Pandangan negatif mengenai ahli kumpulan etnik lain dan tidak berasaskan fakta yang jelas, tepat, dan mencukupi. Konsep Stereotaip: Kenyataan umum yang tentang sesuatu kumpulan etnik. Gambaran berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik dan buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik

Konsep Diskriminasi: Pandangan, pemikiran, dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap kelompok etnik yang lain.

Segrerasi : Pemisahan antara etnik. Dasar apateid.

Akomodasi : Sedar perbezaan budaya. Hidup dengan harmoni Konsep Perpaduan dan Integrasi

Akulturasi : Minoriti menerima budaya majoriti, tanpa ubah budaya asal.

Asimilasi : Minoriti terima budaya dominan.

Amalgamasi : Percampuran membentuk kelompok baru iaitu kahwin campur

5.2

MASYARAKAT PLURALITI ALAM MELAYU

Masyarakat Pluralistik Alam Melayu

Zaman Pluraliti:

Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik

Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu

- Kesultanan Melayu Melaka - Penjajahan - Selepas merdeka

Konsep Pluralisme Pluralisme: Ideologi yang menyamaratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat.

Konsep Plurliti Pluraliti: Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara semulajadi masyarakat Melaka.

Konsep Pluralistik Pluralistik: Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan era penjajah British.

Ciri Pluraliti dan Masyarakat Plural Konsep pluraliti alam Melayu perlu difahami sbg asas utk memahami masyarakat plural Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian. Kedatangan penjajah berteraskan tiga matlamat utama iaitu Gospel, Gold dan Glory telah memberi kesan dalam sistem kehidupan masyarakat di alam Melayu.

Sultan mempunyai visi.

Tempat penemuan pedagang seluruh dunia (The Vanice of The Earth)

Kemuncak Pluraliti Alam Melayu: Zaman Kesultanan Melyu Melaka

Pemerintah baik dan terbuka.

Sistem undangundang sistematik.

Keselamatan laut selamat.

Pembentukan Masyarakat Pluralistik oleh Penjajah Plural Society : Prinsip, Sitem struktur, Dasar Ketiga-tiga di atas dibentuk oleh British di Alam Melayu menyebabkan: #Pemisahan negara #Pemisahan agama

Etnik Melayu
Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Malaysia

Etnik Cina

Etnik India

Lain-lain

Masyarakat Pluraliti Selepas Merdeka


Politik : UMNO, MIC, MCA

Perlembagaan : Kontrak sosial antara etnik.

Pendidikan : Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960

Ekonomi: 1)Rancangan Pramerdeka 2)Rancangan Selepas Merdeka 3) Era Dasar Ekonomi Baru 4) Dasar-dasar Perbangunan Negara

5.3

CABARAN DAN IMPLIKASI HUBUNGAN ETNIK

Cabaran globalisasi. pengaruh ideologi luar/barat.

Cabaran politik. politik perkauman. perasaan perkauman ditimbulkan.

Cabaran Hubungan Etnik

Cabaran sosial. pemisahan geografi/fizikal. sistem pendidikan. polarisasi pelajar.

Cabaran ekonomi - penguasaan ekonomi mengikut kaum. pengenalan aktiviti ekonomi mengikut kaum.

Cabaran nilai antara etnik. perbezaan budaya. perasaan etnosentrisme.

Dasar Ekonomi Baru (DEB) Penyusunan semula masyarakat Membentuk Majlis Muhibah

Implikasi Hubungan Etnik


Rukun Negara diperkenalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Penubuhan Majlis Perundangan Negara

5.4

UNSUR-UNSUR DALAM PERLEMBAGAAN NEGARA

DEFINISI PERLEMBAGAAN
Satu set peraturan atau undangundang tertinggi sesebuah negara. Mengandungi 15 Bab, 183 Perkara dan 13 Jadual. Menyentuh bidang kuasa perundangan, kehakiman dan eksekutif, aspek bahasa, agama, kewarganegaraan, hak istimewa dan sebagainya.

KEPENTINGAN
Menjamin kestabilan politik serta sistem pemerintahan negara yang cekap dan adil. Mewujudkan suatu rangka politik, ekonomi dan sosial yang dapat memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Melindungi kepentingan semua kumpulan etnik.

PEMUAFAKATAN
Maksud : Persetujuan atau pemuafakatan politik dan tolak ansur antara pemimpin kaum di Tanah Melayu dalam mewujudkan kandungan perlembagaan "Pakatan Murni"/Qiud Pro Quo (equal exchange) / Kontrak Sosial dibentuk dalam aspek menghormati hak dan kepentingan kaum dalam Perlembagaan Persekutuan. Hasil Pemuafakatan (konsep 4+1): asas kandungan perlembagaan. 4 unsur tradisi +1 hak-hak bukan bumiputra

Kedudukan Istimewa Raja-raja Melayu dan Yang Di-Pertuan Agong

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan

Unsur-unsur Tradisional dalam Perlembagaan

Agama Islam

Hak keistimewaan Orang-Orang Melayu

5.5

PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA.

Rumah Terbuka

Penerimaan Budaya

Rukun Tetangga

Peranan Masyarakat Dlm Konteks Hubungan Etnik

Program Institut Pengajian Tinggi

DI SEDIAKAN OLEH: FARHANAH ROMLI, IPG KSAH

Anda mungkin juga menyukai