EDU3105

Reka Bentuk Pengajaran

anda akan memahami:  Peranan rekabentuk pengajaran  Jenis-jenis model rekabentuk pengajaran  Perbezaan model Assure dan Model Addie  .Objektif pengajaran Di akhir perbincangan.

membangun.Reka Bentuk Pengajaran “…. penilaian dan penyelenggaraan keadaan yang memudahkan proses P&P” Richey (1986) . melaksana dan menilai pengajaran” Dick and Reiser (1989) “ …sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran untuk pemgembangan. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk.

Peranan Rekabentuk Pengajaran Meningkatkan Profesion Perguruan  Kefahaman dan Keperluan  Penyelesai Masalah  Fokus Pengajaran  .

Model Dick dan Carey(1979) Model Seels dan Glasgow(1990)  .Reka Bentuk Pengajaran Model Berorientasikan bilik darjah ◦ Skala kecil dan pengurusan satu masa pembelajaran ◦ Model ASSURE(1996).Pollock dan Reigluth(1990)  Model Berorientasikan sistem ◦ Melibatkan pembinaan bahan utk jangkamasa yang panjang dam ramai ◦ Model Diamond. Model Van Pattern. Model Dick and Reiser(1989)  Model Berorientasikan produk ◦ Melibatkan jangka masa panjang ◦ Model Addie. Leshin.

.Reka Bentuk Instruksi  Model ASSURE( Heinich.Media & Materials U: Utilize Media dan Materials R: Require Learner Participation E: Evaluate .et al.1996) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ A: Analyze learners S: State Objectives S: Select Methods.

Reka Bentuk Pengajaran dalam Sistem Pengajaran Mmentukan isi pelajaran yang akan diajar  Membina bahan pengajaran  Menyediakan rancangan pengajaran  Melaksanakan pengajaran  Proses pembelajaran  .

efektif dan psikomotor (Fleming dan Levie.Rekabentuk mesej Cara pendidik menyalurkan maklumat melalui mesej berbentuk audio visual untuk menarik perhatian murid Bermaksud cara dan format apa yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar (Grabowski. 1993) 8 . 1991) Pola-pola simbol yang akan mempengaruhi perilaku kognitif.

halaman dan rekabentuk skrin komputer yang terdapat pada sesuatu unit pelajaran... pembinaan kemahiran atau penghafalan. sikap. urutan pelajaran. medium .pembentukan konsep. dinamik atau kombinasi (video/ paparan komputer) tugasan pembelajaran .statik. 9 .Rekabentuk mesej Rekabentuk mesej memberi tumpuan kepada:    perkara yang sangat kecil seperti visual..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful