EDU3105

Reka Bentuk Pengajaran

anda akan memahami:  Peranan rekabentuk pengajaran  Jenis-jenis model rekabentuk pengajaran  Perbezaan model Assure dan Model Addie  .Objektif pengajaran Di akhir perbincangan.

melaksana dan menilai pengajaran” Dick and Reiser (1989) “ …sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran untuk pemgembangan.Reka Bentuk Pengajaran “…. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk. penilaian dan penyelenggaraan keadaan yang memudahkan proses P&P” Richey (1986) . membangun.

Peranan Rekabentuk Pengajaran Meningkatkan Profesion Perguruan  Kefahaman dan Keperluan  Penyelesai Masalah  Fokus Pengajaran  .

Model Van Pattern. Leshin. Model Dick dan Carey(1979) Model Seels dan Glasgow(1990)  . Model Dick and Reiser(1989)  Model Berorientasikan produk ◦ Melibatkan jangka masa panjang ◦ Model Addie.Reka Bentuk Pengajaran Model Berorientasikan bilik darjah ◦ Skala kecil dan pengurusan satu masa pembelajaran ◦ Model ASSURE(1996).Pollock dan Reigluth(1990)  Model Berorientasikan sistem ◦ Melibatkan pembinaan bahan utk jangkamasa yang panjang dam ramai ◦ Model Diamond.

1996) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ A: Analyze learners S: State Objectives S: Select Methods.Media & Materials U: Utilize Media dan Materials R: Require Learner Participation E: Evaluate .Reka Bentuk Instruksi  Model ASSURE( Heinich.et al..

Reka Bentuk Pengajaran dalam Sistem Pengajaran Mmentukan isi pelajaran yang akan diajar  Membina bahan pengajaran  Menyediakan rancangan pengajaran  Melaksanakan pengajaran  Proses pembelajaran  .

Rekabentuk mesej Cara pendidik menyalurkan maklumat melalui mesej berbentuk audio visual untuk menarik perhatian murid Bermaksud cara dan format apa yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar (Grabowski. efektif dan psikomotor (Fleming dan Levie. 1991) Pola-pola simbol yang akan mempengaruhi perilaku kognitif. 1993) 8 .

..Rekabentuk mesej Rekabentuk mesej memberi tumpuan kepada:    perkara yang sangat kecil seperti visual. urutan pelajaran..pembentukan konsep. sikap.statik. 9 . dinamik atau kombinasi (video/ paparan komputer) tugasan pembelajaran . pembinaan kemahiran atau penghafalan. medium . halaman dan rekabentuk skrin komputer yang terdapat pada sesuatu unit pelajaran.