Anda di halaman 1dari 46

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

BERLANDASKAN TEORI BELAJAR

Disusun Untuk Memenuhi Tugas


Mata Kuliah Paedagogi Transformatif
Pada Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Profesi
Angkatan II Tahun 2008-2009

Disusun Oleh:
HARI BUDIYANTO

PENDIDIKAN PROFESI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. 0271-717417, 719483
Fax. 715448 Surakarta 57102
Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan RPP berdasarkan Landasan teori belajar dan pembelajaran

Ucapan terima kasih atas selesainya tugas ini dan semoga bermanfaat bagi
penulis sendiri dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pedagogi
transformasi di UMS dan penulis pada khususnya. Ucapan terima kasih kami
haturkan kepada Ibu Dra. Hj. Sundara, M.Pd selaku dosen pengampu mata
kuliah Paedagogi Transformatif UMS yang telah membimbing penyusunan
malakah dan RPP ini.

Akhirnya dengan mengucap alhamdulullahhirobil ’alamin semoga makalah ini


bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.

Surakarta, Januari
2009

2
Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
TEORI PEMBELAJARAN
I TEORI KOGNITIF 4
II TEORI BELAJAR GESTALT 1
0
III TEORI BELAJAR HUMANISTIK 1
4
IV TEORI BEHAVIORISME 1
9
V TEORI PEMROSESAN INFORMASI ROBERT GAGNE 2
0
VI TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME 2
0
VII TEORI BELAJAR ANDRAGOGI 2
3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3


5

DAFTAR PUSTAKA 4
4

3
4
TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

I. TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF


A. Latar Belakang Jean Peaget
Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Agustus 1896. Bapaknya
bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang
Sejarah dan ibunya bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang
suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya
yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981.

Beliau memulai kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda yaitu 10
tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universitas
Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati
Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengampu mata kuliah Psikologi di
Universitas Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss
Society for Psychologist."

Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad
ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada
bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian
keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat
hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk
melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka
memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh
memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran
berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau
kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

B. Pendahuluan

Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget, kita perlu terlebih dahulu
mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Antara konsep-
konsep penting tersebut adalah :

1. Skema
-Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu

dengan cara tertentu.


-Contohnya, sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan
pantulan
yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai,
merasa,
memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki.
-Bagi gerakan memegang, kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak
menyakitkan.
-Oleh itu, bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan
seperti

5
contoh, jari ibu.
-Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan
persekitarannya.

2. Asimilasi
-Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi
dengan
skema yang sedia ada.
-Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi
skema
hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi.
-Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh
itu, kanak-
kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan
sekaligus
merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru
baginya berkenaan "sebiji epal".

3. Akomodasi
-Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan.
-Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan)
persekitaran
baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak.
-Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran.
-Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet
akan
menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep
terhadap
magnet itu.

4. Adaptasi
-Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan
asimilasi
untuk disesuaikan dengan persekitaran.
-Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan
sejadi
untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.

Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam
proses perkembangan yang dilalui. Menurut beliau lagi, perubahan daripada satu
peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak
mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang
relevan. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggap tidak mampu
mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi.

Oleh yang demikian, beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada


empat tahap yang mengikut turutan umur. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah

• Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun)

6
• Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun)
• Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun)
• Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa)

TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN)


Pada tahap ini, bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran.
Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Bayi tersebut
mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh, dan mendengar di
sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali
sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan
Kagan, 1974). Dalam perkembangan sensorimotor ini, terdapat enam sub tahap yang
dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang
tertentu.

a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks)


Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Gerakan pantulan yang diwujudkan
lahir melalui tingkah laku pendengaran, penyusunan, gerakan tangan (genggaman dan
sebagainya), penyesuaian, pandangan, pergerakan mata dan sebagainya. Gerakan ini
belum dapat ditentukan perbezaannya. Sebahagian besar daripada gerakan ini
dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja.

b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular)


Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. bayi
mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Di tahap ini
pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku
kanak-kanak. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama.
dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada
andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru.
Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan
tangan. bila mendengar sesuatu bunyi, bayi akan menggerakkan kepala dan matanya
ke arah punca sumber bunyi. Contohnya, sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu
tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan,
dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi.

c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua)


Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian
yang lebih. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem
belajaran. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u
barang lalu menggerakkannya. Di waktu ini, bayi boleh membuat tanggapan ten tang
objek dalam tangannya. Contohnya, bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke
dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut.

d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi)


Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya
disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap ini, perkembangan mental bayi sudah
dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan
kebolehan mental asas pada bayi. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu
keadaan berlaku. Contohnya, apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan, ia akan

7
berbunyi.

e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga)
Pada ketika ini, penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi
berlaku secara aktif. hal ini, bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan
keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. di
tahap ini, bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman
sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. bayi
juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Contohnya,
kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan
perhatian.

f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal)


Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan
untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Pada ketika ini, kanak-
kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis
tingkah laku peniruan yang diperhatikan. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang
peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga.

TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN )


Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan
bahasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam
permainan, contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas
lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap
yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Contohnya, pemikiran kanak-kanak
adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif
mereka sahaja.

Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi


lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu :

1. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku


yang ketara seperti kebolehan mengira.
2. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan
digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil.
3. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu
pengukuhan tingkah laku.

Selain itu, Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan
pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan.
Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh
perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Sementara, ingatan pula ialah satu proses
pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu.
Manakala, bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik,
selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental.

Bagi tahap ini, Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu :
1. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun )

8
2. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun )

Di tahap pra-konseptual, kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami


dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Hal ini kerana, mereka belum dapat
menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran.

Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan


membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara
peristiwa yang berbeza. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam
tahap ini iaitu 'egocentrism', 'konsep sebab-akibat', 'peningkatan perolehan bahasa'
dan 'pembentukan identitas diri'.

Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan ; iaitu pengetahuan
bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal
sesuatu objek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa
jumlah, isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan
susunannya berubah.

TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN)


Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa
kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi
berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin
tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang
menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Berkembangnya semangat
inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain.
Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya
kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.

Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula
memahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor,
berat, susunan dan padatan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu
benda atau objek. Walaubagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih
belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep
kenegaraan, ketuhanan, makna hidup dan sebagainya. Mereka hanya memahami
konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan
sebagainya.

Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap
ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh
beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.

TAHAP OPERASI FORMAL (12 TAHUN - DEWASA)


Pada tahap ini Piaget menyatakan bahawa perkembangan kecerdasan kognitif manusia
telah sampai ke tahap maksima. Tahap ini melibatkan umur sebelas hingga lima belas
tahun. Pemikiran dan penghuraian pendapat individu pada tahap ini dikatakan lebih
baik dan nyata. mereka dikatakan mampu membuat keputusan dan telah dapat
membuat hipotesis melalui pemerhatian. Individu telah mula mencari jalan untuk
menyelesaikan masalah berdasarkan rasional dan lebih bersifat sistematik.

9
Piaget menyatakan kaum remaja pada tahap ini didapati patuh dan berhati-hati dengan
pendapat dan pegangan. Mereka mula memikirkan tentang diri mereka dan peranan
mereka dalam masyarakat. Di samping itu, mereka telah membuat perancangan
berdasarkan pegangan dan pendapat yang difikirkan sesuatu dengan nilai dan norma
yang terdapat dalam masyarakat.

Pada tahap ini juga, pemikiran baru dihasilkan iaitu berbentuk abstrak, formal dan
logik. Walaupun pemikiran pada operasi tahap formal bermula semasa zaman remaja,
pemikiran sebegini kadangkala jarang digunakan (Burbulus & Linn 1988)

Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang
Psikologi sejak kajiannya dikemukakan. Kajian Piaget menerangkan peringkat-
peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan
perkembangan skema. Namun, teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama
berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan.

Dari segi kelemahan teori, pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu
menerangkan struktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas. Ada pengkritik yang
mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang
disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon, 1983). Mereka menyatakan
sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set
operasi yang khusus, maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set
operasi tertentu, mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang
memerlukan set operasi yang sama.

Sebagai contoh, apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu


yang terdapat pada tahap operasi konkrit, maka berdasarkan teori Piaget, dia
sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat
pada masa yang sama. Namun, dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan
Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa
menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan
angka. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget.

Dari segi metodologi juga, pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang


digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk
diulang. Oleh itu, kesahihannya adalah diragui. Pengkritik juga menuduh Piaget
membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak
menepati piawaian.

Teori Kematangan Kognitif Piaget

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi Talib-

Kerika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibuka. Tetapi seringkali kita
terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan
untuk kita.

10
Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya.

Waktu kamu lahir, kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum.


Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal, kamu tersenyum dan orang-
orang disekelilingmu menangis.

Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua
telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya
menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping
lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya. Itulah namanya Cinta...

II. TEORI BELAJAR GESTALT


Pada mulanya teori-teori belajar di kembangkan oleh para ahli psikologi dan
dicobakan tidak langsung pada manusia di sekolah melainkan melainkan
menggunakan percobaan dengan binatang. Mereka beranggapan bahwa hasil
percobaannya akan dapat diterapkan pada proses belajar mengajar untuk manusia
disekolah. Sehubungan dengan itu maka kegiatan belajar cendrung di ketahui sebagai
suatu proses psikologis, terjadi di dalam diri seseorang. Oleh karena itu sulit di
ketahui dengan pasti bagaimana terjadinya, karena prosesnya begitu kompleks maka
timbulah teori-teori belajar.

A. Pengantar Teori Gestalt.


Perintis teori Gestalt ini ialah Chr. Von Ehrenfels, dengan karyanya
“Uber Gestaltqualitation“ (1890). Aliran ini menekankan pentingnya keseluruhan
yaitu sesuatu yang melebihi jumlah unsure-unsurnya dan timbul lebih dulu dari pada
bagian-bagiannya. Pengikut-pengikut aliran psikologi Gestalt mengemukakan
konsepsi yang berlawanan dengan konsepsi aliran-aliran lain . Bagi yang mengikuti
aliran Gestalt perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi
itu yang primer ialah keseluruhan , sedangkan bagian –bagiannya adalah sekunder;
bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian dari pada keseluruhan dalam
hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain ; keseluruhan ada terlebih
dahulu baru disusul oleh bagian-bagiannya. Contohnya kalau kita bertemu dengan
seorang teman misalnya, dari kejahuan yang kita saksikan terlebih dahulu bukanlah
bajunya yang baru , melainkan teman kita itu secara keseluruhan selanjutnya baru
kemudian kita saksikan adanya hal-hal khusus tertentu misalnya baju yang baru.
Selanjutnya Wertheimer, seorang yang di pandang pendiri aliran ini
mengemukakan eksperimennya mengenai “Scheinbewegung“ (gerak semu)
memberikan kesimpulan, bahwa pengamatan mengandung hal yang melebihi jumlah
unsur-unsurnya. Penelitian dalam bidang optik ini juga di pandang berlaku
( kesimpulan serta prinsip-prinsipnya ) di bidang lain, seperti misalnya di bidang
belajar.

B. Pokok-pokok Teori Belajar Gestalt.


Psikologi Gestalt bermula pada lapangan pengamatan ( persepsi ) dan
mencapai sukses yang terbesar juga dalam lapangan ini. Demonstrasinya mengenai
peranan latar belakang dan organisasinya terhadap proses-proses yang diamati secara
fenomenal demikian meyakinkan sehingga boleh dikatakan tidak dapat di bantah.

11
Ketika para ahli Psikologi Gestalt beralih dari masalah pengamatan ke
masalah belajar, maka hasil-hasil yang telah kuat / sukses dalam penelitian mengenai
pengamatan itu dibawanya dalam studi mengenai belajar . Karena asumsi bahwa
hukum –hukum atau prinsip-prinsip yang berlaku pada proses pengamatan dapat
ditransfer kepada hal belajar, maka untuk memahami proses belajar orang perlu
memahami hukum-hukum yang menguasai proses pengamatan itu.
Pada pengamatan itu menekankan perhatian pada bentuk yang terorganisasi
(organized form) dan pola persepsi manusia . Pemahaman dan persepsi tentang
hubungan-hubungan dalam kebulatan (entities) adalah sangat esensial dalam belajar.
Psikologi Gestalt ini terkenal juga sebagai teori medan (field) atau lazim disebut
cognitive field theory. Kelompok pemikiran ini sependapat pada suatu hal yakni suatu
prinsip dasar bahwa pengalaman manusia memiliki kekayaan medan yang memuat
fenomena keseluruhan lebuh dari pada bagian- bagiannya.
Keseluruhan ini memberikan beberapa prinsip belajar yang penting, antara lain :
1) Manusia bereaksi dengan lingkunganya secara keseluruhan, tidak hanya secara
intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional,sosial dan sebagainya .
2) Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan.
3) Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak dari kecil sampai dewasa,
lengkap dengan segala aspek-aspeknya.
4) Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi ynag lebih luas.
5) Belajar hanya berhasil, apabila tercapai kematangan untuk memperoleh insight.
6) Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar, motivasi membei
dorongan yang mengerakan seluruh organisme.
7) Belajar akan berhasil kalau ada tujuan.
8) Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan ibarat suatu bejana
yang diisi.
9) Belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahakan masalah. Hal ini
nampaknya juga relevan dengan konsep teori belajar yang diawali dengan suatu
pengamatan. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara
cermat dan lengkap. Kemudian bagaiman seseorang itu dapat memecahknan
masalah mrnurut J. Dewey ada 5 upaya pemecahannya yakni:
10) Realisasi adanya masalah. Jadi harus memehami apa masalahnya dan juga harus
dapat merumuskan
11) Mengajukan hipotesa, sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah
pemecahan masalah.
12) Mengumpulkan data atau informasi, dengan bacaan atau sumber-sumber lain.
13) Menilai dan mencobakan usah pembuktian hipotesa dengan keterangan-
keterangan yang diperoleh.
14) Mengambil kesimpulan, membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil
pemecahan soal itu.
Teori medan ini mengibaratkan pengalaman manusia sebagai lagu atau melodi
yang lebih daripada kumpulan not, demikian pila pengalaman manusia tidak dapat
dipersepsi sebagai sesuatu yang terisolasi dari lingkungannya. Dengan kata lain
berbeda dengan teori asosiasi maka toeri medan ini melihat makna dari suatu
fenomena yang relatif terhadap lingkungannya. Sesuatu dipersepsi sebagai pendek
jika objek lain lebih panjang. Warna abu-abu akan terlihat lebih cerah pada bidang
berlaatr belakang hitam pekat. Warna abu-abu akan terliaht biru pada latar berwarna
kuning.
Belajar melibatkanproses mengorganisasikan pengalaman-pengalaman
kedalam pola-pola yang sistematis dan bermakna. Belajar bukan merupakan

12
penjumalahan (aditif), sebaliknya belajar mulai dengan mempersepsi keseluruhan,
lambat laun terjadi proses diferensiasi, yakni menangkapbagian bagian dan detail
suatu objek pengalaman. Dengan memahami bagian / detail, maka persepsi awalakan
keseluruhan objek yang semula masih agak kabur menjadi semakin jelas. Belajar
menurut paham ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yakni
mengorganisasikan persepsi kedalam suatu struktur yang lebih kompleks yang makin
menambah pemahaman akan medan. Medan diartikan sebagaikeseluruhan dunia yang
bersifat psikologis. Seseorang meraksi terhadap lingkungan seauai dengan
persepsinya terhadap lingkungan pada saat tersebut. Manusia mempersepsi
lingkungan secara selektif, tidak semua objek masuk kedalam fokus persepsi individu,
sebagian berfungsi hanya sebagai latar.
Tekanan ke-2 pada psikologi medan ini adalah sifat bertujuandari prilaku
manusia. Individu menetaokan tujuan berdasarkan tilikan (insight) terhadap situasi
yang dihadapinya. Prilakunya akan dinilai cerdas atau dungu tergantung kepada
memdai atau tidaknya pemahamanya akan situasi

C. Hukum-Hukum Belajar Gestalt


Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok , yaitu hukum
Pragnaz, dan empat hukum tambahan (subsider) yang tunduk kepada hukum yang
pokok itu,yaitu hukum –hukum keterdekatan , ketertutupan, kesamaan , dan
kontinuitas.

1. Hukum Pragnaz.
Hukum Pragnaz ini menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian , yaitu
berarah kepada Pragnaz itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang
baik. Gestalt yang baik , keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunan,
kesederhanaan ,kestabilan, simetri dan sebagainya.
Medan pengamatan ,jadi juga setiap hal yang dihadapi oleh individu,
mempunyai sifat dinamis, yaitu cendrung untuk menuju keadaan Pragnaz itu ,
keadaan seimbang . Keadaan yang problematis adalah keadaan yang tidak Pragnaz,
tidak teratur, tidak sederhana, tidak stabil, tidak simetri , dan sebagainya dan
pemecahan problem itu ialah mengadakan perubahan kedalam struktur medan atau hal
itu dengan memasukkan hal-hal yang dapat membawa hal problematis ke sifat
Pragnaz.

2. Hukum-hukum tambahan
Ahli-ahli psikologi Gestalt telah mengadakan penelitian secara luas dalam
bidang penglihatan dan akhirnya mereka menemukan bahwaobjek-objek penglihatan
itu membentuk diri menjadi Gestalt-gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu. Adapun
prisip-prinsip tersebut dapat dilihat pada hukum-hukumyaitu :
3. Hukum keterdekatan
4. Hukum ketertutupan
5. Hukum kesamaan
Selain dari hukum-hukum tambahan tersebut menurut aliran teori belajar
gestalt ini bahwa seseorang dikatan belajar jika mendapatkan insight. Insight ini
diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalan
situasi tertentu. Dengan adanya insight maka didapatlah pemecahan problem,
dimengertinya persoalan ; inilah inti belajar. Jadi yang penting bukanlah mengulang-
ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengertinya, mendapatkan insight. Adapun
timbulnya insight itu tergantung

13
a. Kesangupan
Maksudnya kesanguapan atau kemampuan intelegensi individu.
b. Pengalaman
Karena belajar, berati akan mendapatkan pengalaman dan pengalaman itu
mempermudah munculnya insght.
c. Taraf kompleksitas dari suatu situasi.
Dimana semakin komplek situasinya semakin sulit masalah yang dihadapi.
d. Latihan
Dengan banyaknya latihan akan dapat mempertinggi kesangupan memperoleh
insght, dalam situasi-situasi yang bersamaan yang telah dilatih .
e. Trial and eror
Sering seseorang itu tidak dapat memecahkan suatu masalah. Baru setelah
mengadakan percobaan-percobaan, sesorang itu dapat menemukan hubungan berbagai
unsur dalam problem itu, sehingga akhirnya menemukan insight. Menurut
Hilgard(1948 : 190-195) memberikan enam macam sifat khas belajar dengan insight :
1. Insight termasuk pada kemampuan dasar
Kemampuan dasar berbeda-beda dari individu yang satu ke individu yang lain.
Pada umumnya anak yang masih sangat muda sukar untuk belajar dengan insight
ini.
2. Insight itu tergantung pengalaman masa lampau yang relevan.
3. Insight tergantung kepada pengaturan secara eksperimental
4. Insight itu didahului oleh suatu periode coba-coba
5. Belajar dengan insight itu dapat diulangi
6. Insight yang telah sekali didapatkan dapat dipergunakan untuk menghadapi
situasi-situasi yang baru

D. Penerapan teori Gestalt dalam proses belajar


Sebelum membahas teori Gestalt dalam proses belajar ada baiknya membahas
prinsip-prinsip belajar menurut teori ini yaitu:
a. Belajar berdasarkan keseluruhan
Orang berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran lainnya
sebanyak mungkin.mata pelajaran ayng dibuat lebih mudah dari pada bagin-
bagianya
b. Belajar adalah suatu proses perkembangan
Seseorang baru dapat mempelajari dan merencanakan bila ia telah matang
untuk menerima bahan pelajaran itu sebagai suatu organisme yang berkembang,
kesedian mempelajari sesuatu tidak hanya ditentukan oleh kematangan jiwa
batiniah,tetapi juga perkembangankarena limhkungan dan pengalaman.
c. Siswa sebagai organisme keseluruhan
Siswa belajar tidak hanya intelektualnya saja, tetapi juga emosional dan
jasmaniahnya.
d. Terjadi transfer
Belajar pada pokoknya yang terpenting pada penyesuaian pertama yaitu
memperoleh respon yang tepat. Mudah atau sukarnya problem itu terutama adalah
masalah pengamatan, bila dalam suatu kemampuan telah dikuasai betul-betulmaka
dapat dipindahkan pada kemampuan lainya.
e. Belajar adalah reorganisasi pengalaman
Belajar itu baru timbul bila seseorang menemui situasi/soal baru. Dalam
menghadapi itu ia akan mengunakan pengalaman yang telah dimiliki.
f. Belajar dengan insight

14
Insight suatu saat dalam prosews belajar dimana seseoranng melihat pengertian
mengenai sangkut paut dan hubungan-hubungan tertentu dalam unsur yang
mengandung suatu problem.
g. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan tujuan siswa
Hal ini terjadi bila banyak berhubungan dengan apa yang diperlukan siswa dalam
kehidupan sehari-hari. Disekolah progresif, siswa diajak membicarakan tentang
proyek / unit agar tahu tujuan yang akan dicapai dan yakin akan manfaatnya.
h. Berlajar berlangsung terus-menerus
Siswa memperoleh pengetahuan tidak hanya disekolah tetapi juga diluar sekolah,
dalam pergaulan, memperoleh pengalaman-pengalaman tersendiri, karna itu
sekolah haru bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat, agar semua turut
serta membantu perkembangan siswa secara harmonis.
Setelah membahas prinsip-prinsip teori Gestalt dapat diterapkan dalam porses
belajar sebagai berikut :
1. Aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan
sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Karena itu guru atau pelatih
harus menanamkan pengertian agar siswa ataua atlet sadar aka keseluruahn
kegiatan. Dengan kata lain , pemecahan keseluruahn aktivitas menjadi bagian-
bagian yang teroisah akan menyebabkan siswa tidak mampu mengaitkan bagian-
bagian tersebut. Karenaitu keuntungan utama dari keseluruahn permaianan yaitu
menuntut siswa untuk mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu.
2. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimumkan transfer dari
latihan diantara berbagai kegiatan. Bagi para penganut teori Gestalt, pola umum
atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer diantara berbagai
kegiatan.
3. Faktor insight penting untuk memecahkan masalah. Kapasitas individu untuk
memecahkan masalah dalam olahraga yang sering muncul berupa sebuah gerakan
refleks tergantung pada keterampilan dasar untuk melakukan gerakan yang
kompleks. Karean, itu mental practis dapat dipergunakan sebagai suatu prosedur
yang bermanfaat untuk memperlancar proses belajar.
4. Pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan
penting bagi peragaan keterampilan yang efektif, karena itu seoarang pemain
sepak bola misalnya, harus memiliki pemahaman kaiatn antara posisi bola, dan
rangkaian dan geraknya sendiri sebelum dan sesudah dia melakukan suatu teknik
seperti menendang bola, atau teknk lainya. Salah satu kelemahan dari proses
pengajaran atau kepelatihan ialah kegagalan pelatih atua guru olahraga untuk
menyampaikan informasi yamng menuntut atlet atau siswa untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara bagian-bagian didalam konteks
keseluruhan.

III. TEORI BELAJAR HUMANISTIK


Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya
sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambatlaun ia mampu
mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha
memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang
pengamatnya.
Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan
dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri
sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang

15
ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses
belajar, ialah :
1. Proses pemerolehan informasi baru,
2. Personalia informasi ini pada individu.
Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain
adalah: Arthur W. Combs, Abraham Maslow dan Carl Rogers.

a) Arthur Combs (1912-1999)


Bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak
perhatian pada dunia pendidikan. Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar
yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak
bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan
mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh tetapi karena
mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka
harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati
ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan
kepuasan baginya.
Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami
dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus
berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku internal
membedakan seseorang dari yang lain. Combs berpendapat bahwa banyak guru
membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi
pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal arti tidaklah
menyatu pada materi pelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa
si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan
menghubungkannya dengan kehidupannya.
Combs memberikan lukisan persepsi dir dan dunia seseorang seperti dua
lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran kecil (1) adalah
gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Makin
jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap
perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin
mudah hal itu terlupakan.

b) Maslow
Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua
hal :
(1) suatu usaha yang positif untuk berkembang
(2) kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.
Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk
memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis.
Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut
untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut
membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya, tetapi di sisi lain seseorang
juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah
berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan
pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri(self).
Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia menjadi tujuh
hirarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan
fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah
kebutuhan mendapatkan ras aman dan seterusnya. Hierarki kebutuhan manusia

16
menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperharikan oleh
guru pada waktu ia mengajar anak-anak. Ia mengatakan bahwa perhatian dan motivasi
belajar ini mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar si siswa belum terpenuhi.

c) Carl Rogers
Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois Chicago, sebagai anak
keempat dari enam bersaudara. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi
akhirnya pindah ke bidang psikologi. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas
Columbia dan mendapat gelar Ph.D pada tahun 1931, sebelumnya ia telah merintis
kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak.
Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Tahun 1942, ia menulis buku
pertamanya, Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan
konsep Client-Centerd Therapy.
Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu:
1) Kognitif (kebermaknaan)
2) experiential ( pengalaman atau signifikansi)
Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai
seperti memperlajari mesin dengan tujuan untuk memperbaikai mobil. Experiential
Learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajar
experiential learning mencakup : keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif,
evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas pada siswa.
Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru
memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu:
1. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak
harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya.
2. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian
bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang
bermakna bagi siswa
3. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru
sebagai bagian yang bermakna bagi siswa.
4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses.
Dari bukunya Freedom To Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip
dasar humanistik yang penting diantaranya ialah :
a. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami.
b. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid
mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri.
c. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri
diangap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya.
d. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan
diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil.
e. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan
berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar.
f. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya.
g. Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut
bertanggungjawab terhadap proses belajar itu.
h. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan
maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan
lestari.

17
i. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas, lebih mudah dicapai
terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengritik dirinya sendiri dan
penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting.
j. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar
mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus menerus terhadap
pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu.
Salah satu model pendidikan terbuka mencakuo konsep mengajar guru yang
fasilitatif yang dikembangkan Rogers diteliti oleh Aspy dan Roebuck pada tahun 1975
mengenai kemampuan para guru untuk menciptakan kondidi yang mendukung yaitu
empati, penghargaan dan umpan balik positif.
Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah :
a) Merespon perasaan siswa
b) Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang
c) Berdialog dan berdiskusi dengan siswa
d) Menghargai siswa
e) Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan
f) Menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa (penjelasan untuk mementapkan
kebutuhan segera dari siswa)
g) Tersenyum pada siswa
Dari penelitian itu diketahui guru yang fasilitatif mengurangi angka bolos
siswa, meningkatkan angka konsep diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih
prestasi akademik termasuk pelajaran bahasa dan matematika yang kurang disukai,
mengurangi tingkat problem yang berkaitan dengan disiplin dan mengurangi
perusakan pada peralatan sekolah, serta siswa menjadi lebih spontan dan
menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi.

Implikasi Teori Belajar Humanistik


a. Guru Sebagai Fasilitator
Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang
berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai
kualitas sifasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa
guidenes(petunjuk):
1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi
kelompok, atau pengalaman kelas
2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan
perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum.
3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan
tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong, yang
tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi.
4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling
luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka.
5. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat
dimanfaatkan oleh kelompok.
6. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dan
menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba
untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi
kelompok
7. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-sngsur dapat
berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota

18
kelompok, dan turut menyatakan pendangannya sebagai seorang individu, seperti
siswa yang lain.
8. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga
pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu
andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa
9. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya
perasaan yang dalam dan kuat selama belajar
10. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk
menganali dan menerima keterbatasan-keterbatasannya sendiri.

Aplikasi Teori Humanistik Terhadap Pembelajaran Siswa


Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses
pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam
pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa sedangkan guru
memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa.
Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk
memperoleh tujuan pembelajaran.
Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai proses
pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri ,
mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang
bersifat negatif.
Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar.
Adapun proses yang umumnya dilalui adalah :
a) Merumuskan tujuan belajar yang jelas
b) Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas ,
jujur dan positif.
c) Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas
inisiatif sendiri
d) Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran
secara mandiri
e) Siswa di dorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya
sendiri, melakukkan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dariperilaku
yang ditunjukkan.
f) Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak
menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggungjawab atas
segala resiko perbuatan atau proses belajarnya.
g) Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya
h) Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa
Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterpkan pada
materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani,
perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan
aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan
terjaadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa
diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain
dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-hak
orang lain atau melanggar aturan , norma , disiplin atau etika yang berlaku.

19
IV. TEORI BEHAVIORISME
Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II bahwa behaviorisme merupakan
salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang
individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek – aspek
mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat,
minat dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata
melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai
individu.

Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini,


diantaranya :
1. Connectionism ( S-R Bond) menurut Thorndike.
Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan
hukum-hukum belajar, diantaranya:
a. Law of Effect; artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan efek yang
memuaskan, maka hubungan Stimulus - Respons akan semakin kuat.
Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respons, maka
semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus- Respons.
b. Law of Readiness; artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa
kepuasan organisme itu berasal dari pemdayagunaan satuan pengantar
(conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang
mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
c. Law of Exercise; artinya bahwa hubungan antara Stimulus dengan Respons akan
semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila
jarang atau tidak dilatih.

2. Classical Conditioning menurut Ivan Pavlov


Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan
hukum-hukum belajar, diantaranya :
a. Law of Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika
dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi
sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat.
b. Law of Respondent Extinction yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika
refleks yang sudah diperkuat melalui Respondent conditioning itu didatangkan
kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun.

3. Operant Conditioning menurut B.F. Skinner


Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya
terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya :
a. Law of operant conditining yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan
stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat.
b. Law of operant extinction yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat
melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan
perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.
Reber (Muhibin Syah, 2003) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
operant adalah sejumlah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap
lingkungan. Respons dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh
stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu sendiri

20
pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah
respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya
seperti dalam classical conditioning.

4. Social Learning menurut Albert Bandura


Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah
sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar
lainnya. Berbeda dengan penganut Behaviorisme lainnya, Bandura memandang
Perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus (S-R Bond),
melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan
dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini,
bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi
melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). Teori ini juga
masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan
punishment, seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana
yang perlu dilakukan.
Sebetulnya masih banyak tokoh-tokoh lain yang mengembangkan teori belajar
behavioristik ini, seperti : Watson yang menghasilkan prinsip kekerapan dan prinsip
kebaruan, Guthrie dengan teorinya yang disebut Contiguity Theory yang
menghasilkan Metode Ambang (the treshold method), metode meletihkan (The
Fatigue Method) dan Metode rangsangan tak serasi (The Incompatible Response
Method), Miller dan Dollard dengan teori pengurangan dorongan.

V. TEORI PEMROSESAN INFORMASI ROBERT GAGNE

Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan


faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil
kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi
proses penerimaan informasi, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran
dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi
antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi
internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil
belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal
adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses
pembelajaran.
Menurut Gagne tahapan proses pembelajaran meliputi delapan fase yaitu, (1)
motivasi; (2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan kembali;
(6) generalisasi; (7) perlakuan dan (8) umpan balik.

VI. TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME


A. Hakikat Anak Menurut Pandangan Teori Belajar Konstruktivisme
Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori
belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa juga
disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori
belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam
tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan

21
intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi
ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan
atau perbuatan (Ruseffendi, 1988: 132).
Selanjutnya, Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 1989:
159) menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran.
Sedangkan, akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya
informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat (Ruseffendi 1988:
133). Pengertian tentang akomodasi yang lain adalah proses mental yang meliputi
pembentukan skema baru yang cocok dengan ransangan baru atau memodifikasi
skema yang sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu (Suparno, 1996: 7).
Lebih jauh Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara
pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif
anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi
dengan lingkungannya. Sedangkan, perkembangan kognitif itu sendiri merupakan
proses berkesinambungan tentang keadaan ketidak-seimbangan dan keadaan
keseimbangan (Poedjiadi, 1999: 61).
Dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak dapat
dipahami bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan anak mengkonstruksi
ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak.
Berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya menurut pandangan
konstruktivisme, Driver dan Bell (dalam Susan, Marilyn dan Tony, 1995: 222)
mengajukan karakteristik sebagai berikut: (1) siswa tidak dipandang sebagai sesuatu
yang pasif melainkan memiliki tujuan, (2) belajar mempertimbangkan seoptimal
mungkin proses keterlibatan siswa, (3) pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari
luar melainkan dikonstruksi secara personal, (4) pembelajaran bukanlah transmisi
pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi kelas, (5) kurikulum bukanlah
sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber.
Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir
yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu
pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan
akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Belajar merupakan proses aktif
untuk mengembangkan skemata sehingga pengetahuan terkait bagaikan jaring laba-
laba dan bukan sekedar tersusun secara hirarkis (Hudoyo, 1998: 5).
Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu aktivitas
yang berlangsung secara interaktif antara faktor intern pada diri pebelajar dengan
faktor ekstern atau lingkungan, sehingga melahirkan perubahan tingkah laku.
Berikut adalah tiga dalil pokok Piaget dalam kaitannya dengan tahap
perkembangan intelektual atau tahap perkembangan kognitif atau biasa juga disebut
tahap perkembagan mental. Ruseffendi (1988: 133) mengemukakan; (1)
perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi
dengan urutan yang sama. Maksudnya, setiap manusia akan mengalami urutan-urutan
tersebut dan dengan urutan yang sama, (2) tahap-tahap tersebut didefinisikan sebagai
suatu cluster dari operasi mental (pengurutan, pengekalan, pengelompokan,
pembuatan hipotesis dan penarikan kesimpulan) yang menunjukkan adanya tingkah
laku intelektual dan (3) gerak melalui tahap-tahap tersebut dilengkapi oleh
keseimbangan (equilibration), proses pengembangan yang menguraikan tentang
interaksi antara pengalaman (asimilasi) dan struktur kognitif yang timbul
(akomodasi).

22
Berbeda dengan kontruktivisme kognitif ala Piaget, konstruktivisme sosial
yang dikembangkan oleh Vigotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam
interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan atau discovery dalam
belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seseorang (Poedjiadi,
1999: 62). Dalam penjelasan lain Tanjung (1998: 7) mengatakan bahwa inti
konstruktivis Vigotsky adalah interaksi antara aspek internal dan ekternal yang
penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar.
Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak
(Poedjiadi, 1999: 63) adalah sebagai berikut: (1) tujuan pendidikan menurut teori
belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki
kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, (2)
kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan
pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu,
latihan memcahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan
menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari dan (3) peserta didik diharapkan
selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru
hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitor, dan teman yang membuat situasi yang
kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik.

B. Hakikat Pembelajaran Menurut Teori Belajar Konstruktivisme


Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut teori belajar konstruktivisme,
pengertahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa.
Artinya, bahwa siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya
berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, siswa tidak
diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu
pengetahuan sesuai dengan kehendak guru.
Sehubungan dengan hal di atas, Tasker (1992: 30) mengemukakan tiga
penekanan dalam teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. Pertama adalah peran
aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua adalah
pentingya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna.
Ketiga adalah mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima.
Wheatley (1991: 12) mendukung pendapat di atas dengan mengajukan dua
prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstrukltivisme. Pertama,
pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur
kognitif siswa. Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian
melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak.
Kedua pengertian di atas menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan anak
secara aktif dalam proses pengaitan sejumlah gagasan dan pengkonstruksian ilmu
pengetahuan melalui lingkungannya. Bahkan secara spesifik Hudoyo (1990: 4)
mengatakan bahwa seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu
didasari kepada apa yang telah diketahui orang lain. Oleh karena itu, untuk
mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang
akan mempengaruhi terjadinya proses belajar tersebut.
Selain penekanan dan tahap-tahap tertentu yang perlu diperhatikan dalam teori
belajar konstruktivisme, Hanbury (1996: 3) mengemukakan sejumlah aspek dalam
kaitannya dengan pembelajaran, yaitu (1) siswa mengkonstruksi pengetahuan dengan
cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki, (2) pembelajaran menjadi lebih
bermakna karena siswa mengerti, (3) strategi siswa lebih bernilai, dan (4) siswa
mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dan ilmu
pengetahuan dengan temannya.

23
Dalam upaya mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme, Tytler
(1996: 20) mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan
pembelajaran, sebagai berikut: (1) memberi kesempatan kepada siswa untuk
mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, (2) memberi kesempatan kepada
siswa untuk berfikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan
imajinatif, (3) memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru, (4)
memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa,
(5) mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka, dan (6)
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang
mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih menfokuskan pada kesuksesan
siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Bukan kepatuhan siswa dalam
refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain,
siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui
asimilasi dan akomodasi.

VII. TEORI BELAJAR ANDRAGOGI

A. Pendahuluan
Kesadaran bahwa belajar adalah proses menjadi dirinya sendiri (process of
becoming person) bukan proses untuk dibentuk (process of beings haped) menurut
kehendak orang lain, membawa kesadaran yang lain bahwa kegiatan belajar harus
melibatkan individu atau client dalam proses pemikiran: apa yang mereka inginkan,
apa yang dilakukan, menentukan dan merencanakan serta melakukan tindakan apa
saja yang perlu untuk memenuhi keinginan tersebut. Inti dari pendidikan adalah
menolong orang belajar bagaimana memikirkan diri mereka sendiri, mengatur urusan
kehidupan mereka sendiri untuk berkembang dan matang, dengan mempertimbangkan
bahwa mereka juga sebagai makhluk sosial.
Di tahun 70 an dikenal sebuah proyek yang disebut dengan PPSP (Proyek
Perintis Sekolah Pembangunan). Pada waktu itu, siswa dibebaskan menentukan
seberapa cepat dia bisa menyelesaikan masa studinya. Siswa diberi Lembaran
Kegiatan Siswa (LKS) yang berisikan tentang teori-teori materi yang dipelajari, dan
kalau siswa beranggapan sudah menguasai, maka diberi lembar latihan dari LKS tadi
dan kalau sudah merasa siap, maka siswa bisa mengambil sendiri Lembar Test
Formatif. Fungsi Guru pada waktu itu adalah menjelaskan apabila bertanya dan
menilai hasil test formatif tersebut. Di PPSP ini, murid kelas 1 SMP (waktu itu disebut
kelas 6), itu bisa saja menempuh pelajaran kelas 2 SMP (kelas 7) maupun menempuh
kelas 8 (3 SMP), sehingga pada waktu itu, cukup banyak yang mampu menempuh
level SMP hanya dalam waktu 2 tahun. PPSP mencanangkan program SD hanya 5
tahun, SMP bisa ditempuh 2 tahun dan SMA juga bisa ditempuh 2 tahun juga,
tergantung kepada kemampuan dari siswa.
Kegiatan belajar yang melibatkan individu atau client dalam proses
menentukan apa yang mereka inginkan, apa yang akan dilakukan, adalah beberapa
prinsip dari teori belajar Andragogi. Teori belajar Andragogi sering juga disebut
dengan teori belajar orang dewasa. Makalah ini akan membahas tentang Teori Belajar
Andragogi tersebut dan membahas kelemahan serta keunggulannya.

24
B. Teori Belajar Andragogi
1. Pengertian Teori Belajar Andragogi
Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno: "aner", dengan akar kata andr,
yang berarti orang dewasa, dan agogus yang berarti membimbing atau membina.
Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah "pedagogi", yang
ditarik dari kata "paid" artinya anak dan "agogus" artinya membimbing atau
memimpin. Dengan demikian secara harfiah "pedagogi" berarti seni atau pengetahuan
membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Karena pengertian pedagogi adalah
seni atau pengetahuan membimbing atau mengajar anak maka apabila menggunakan
istilah pedagogi untuk kegiatan pendidikan atau pelatihan bagi orang dewasa jelas
tidak tepat, karena mengandung makna yang bertentangan. Banyak praktik proses
belajar dalam suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya
bersifat andragogis, dilakukan dengan cara-cara yang pedagogis. Dalam hal ini
prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat
diberlakukan bagi kegiatan pelatihan bagi orang dewasa.
Dengan demikian maka kalau ditarik pengertiannya sejalan dengan pedagogi,
maka andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang
dewasa. Namun karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan
mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting dalam
proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga
belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru mengajarkan sesuatu
(Learner Centered Training/Teaching).

2. Perkembangan Teori Belajar Andragogi


Malcolm Knowles dalam publikasinya yang berjudul "The Adult Learner, A
Neglected Species" yang diterbitkan pada tahun 1970 mengungkapkan teori belajar
yang tepat bagi orang dewasa. Sejak saat itulah istilah "Andragogi" makin
diperbincangkan oleh berbagai kalangan khususnya para ahli pendidikan.
Sebelum muncul Andragogi, yang digunakan dalam kegiatan belajat adalah
Pedagogy. Konsep ini menempatkan murid/siswa sebagai obyek di dalam pendidikan,
mereka mesti menerima pendidikan yang sudah di setup oleh sistem pendidikan, di
setup oleh gurunya/pengajarnya. Apa yang dipelajari, materi yang akan diterima,
metode panyampaiannya, dan lain-lain, semua tergantung kepada pengajar dan
tergantung kepada sistem. Murid sebagai obyek dari pendidikan.
Kelemahannya Pedagogi adalah manusia (dalam hal ini adalah siswa) yang
memiliki keunikan, yang memiliki talenta, memiliki minat, memiliki kelebihan,
menjadi tidak berkembang, menjadi tidak bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, tidak
mampu menyampaikan kebenarannya sendiri, sebab yang memiliki kebenaran adalah
masa lalu, adalah sesuatu yang sudah mapan dan sudah ada sampai sekarang.
Perbedaan bukanlah menjadi hal yang biasa, melainkan jika ada yang berbeda itu akan
dianggap sebagai sebuah perlawanan dan pemberontakan. Pedagogy memiliki
kelebihan, yakni di dalam menjaga rantai keilmuan yang sudah diawali oleh orang-
orang terdahulu, maka rantai emas dan benang merah keilmuan bisa dilanjutkan oleh
generasi mendatang. Generasi mendatang tidak perlu mulai dari nol lagi, melainkan
tinggal melanjutkan apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dirintis, apa yang
sudah dimulai oleh generasi mendatang.
Dalam Andragogy inilah, kita kenal istilah-istilah Enjoy Learning, Workshop,
Pelatihan Outbond,dll, dan dari konsep Pendidikan Andragogy inilah kemudian
muncul konsep-konsep Liberalisme pendidikan, Liberasionisme pendidikan dan
Anarkisme pendidikan. Liberalisme pendidikan bertujuan jangka panjang untuk

25
melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar setiap
siswa sebagaimana cara menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-
hari secara efektif. Liberasionisme pendidikan adalah sebuah sudut pandang yang
menganggap bahwa kita musti segera melakukan perombakan berlingkup besar
terhadap tatanan politik (dan pendidikan) yang ada sekarang, sebagai cara untuk
memajukan kebebasan-kebebasan individu dan mempromosikan perujudan potensi-
potensi diri semaksimal mungkin. Bagi pendidik liberasionis, sekolah bersifat
obyektif namun tidak sentral dan sekolah bukan hanya mengajarkan pada siswa
bagaimana berpikir yang efektif secara rasional dan ilmiah, melainkan juga mengajak
siswa untuk memahami kebijaksanaan tertinggi yang ada di dalam pemecahan-
pemecahan masalah secara intelek yang paling meyakinkan. Dengan kata lain,
liberasionisme pendidikan dilandasi oleh sebuah sistem kebenaran yang terbuka.
Secara moral, sekolah berkewajiban mengenalkan dan mempromosikan program-
program sosial konstruktif dan bukan hanya melatih pikiran siswa. Sekolahpun harus
memajukan pola tindakan yang paling meyakinkan yang didukung oleh sebuah
analisis obyektif berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles tentang prinsip pendidikan yaitu
sebagai wahana pengkajian fakta-fakta, mencari ‘yang obyektif’, melalui pengamatan
atas kenyataan. Anarkisme pendidikan pada umumnya menerima sistem penyelidikan
eksperimental yang terbuka (pembuktian pengetahuan melalui penalaran ilmiah).
Tetapi berbeda dengan liberal dan liberasionis, anarkisme pendidikan beranggapan
bahwa harus meminimalkan dan atau menghapuskan pembatasan-pembatasan
kelembagaan terhadap perilaku personal, bahwa musti dilakukan untuk membuat
masyarakat yang bebas lembaga. Menurut anarkisme pendidikan, pendekatan terbaik
terhadap pendidikan adalah pendekatan yang mengupayakan untuk mempercepat
perombakan humanistik berskala besar yang mendesak ke dalam masyarakat, dengan
cara menghapuskan sistem persekolahan sekalian.

3. Asumsi-Asumsi Pokok Teori Belajar Andragogi


Malcolm Knowles (1970) dalam mengembangkan konsep andragogi,
mengembangkan empat pokok asumsi sebagai berikut:
a. Konsep Diri: Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang
bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah
pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan
mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara umum konsep diri anak-
anak masih tergantung sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah
mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa membutuhkan memperoleh
penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri
(Self Determination), mampu mengarahkan dirinya sendiri (Self Direction).
Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan kondisi yang
memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu pelatihan, maka
akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang
dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis yang dalam agar secara umum
menjadi mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan
yang sifatnya sementara.Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan
praktek pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana
pembelajaran dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan pelatihan.
b. Peranan Pengalaman: Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu
seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam
perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai

26
pengalaman pahit-getirnya kehidupan, dimana hal ini menjadikan seorang
individu sebagai sumber belajar yang demikian kaya, dan pada saat yang
bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan
memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pelatihan atau
pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal
seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih
mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal
dengan "Experiential Learning Cycle" (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman).
Hal in menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metoda dan
teknik kepelatihan. Maka, dalam praktek pelatihan lebih banyak menggunakan
diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laboratori, sekolah lapang, melakukan
praktek dan lain sebagainya, yang pada dasarnya berupaya untuk melibatkan
peranserta atau partisipasi peserta pelatihan.
c. Kesiapan Belajar : Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang
sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh
kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak
ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan
sosialnya. Pada seorang anak belajar karena adanya tuntutan akademik atau
biologiknya. Tetapi pada orang dewasa siap belajar sesuatu karena tingkatan
perkembangan mereka yang harus menghadapi dalam peranannya sebagai pekerja,
orang tua atau pemimpin organisasi. Hal ini membawa implikasi terhadap materi
pembelajaran dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam hal ini tentunya materi
pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peranan
sosialnya.
d. Orientasi Belajar: Asumsinya yaitu bahwa pada anak orientasi belajarnya seolah-
olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat
pada materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). Sedangkan pada
orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat
pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (Problem Centered Orientation).
Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan
untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian,
terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain
itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif
waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau
dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan anak, penerapan apa yang dipelajari
masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada
kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat lulus ujian
dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan implikasi
terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu bahwa
materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan di dalam
kenyataan sehari-hari.

4. Andragogi dan Psikologi Perkembangan


Seperti telah disebutkan di atas bahwa dalam diri orang dewasa sebagai siswa
yang sudah tumbuh kematangan konsep dirinya timbul kebutuhan psikologi yang
mendalam yaitu keinginan dipandang dan diperlakukan orang lain sebagai pribadi
utuh yang mengarahkan dirinya sendiri. Namun, tidak hanya orang dewasa tetapi juga
pemuda atau remaja juga memiliki kebutuhan semacam itu. Sesuai teori Peaget (1959)
mengenai perkembangan psikologi dari kurang lebih 12 tahun ke atas individu sudah
dapat berfikir dalam bentuk dewasa yaitu dalam istilah dia sudah mencapai

27
perkembangan pikir formal operation. Dalam tingkatan perkembangan ini individu
sudah dapat memecahkan segala persoalan secara logik, berfikir secara ilmiah, dapat
memecahkan masalah-masalah verbal yang kompleks atau secara singkat sudah
tercapai kematangan struktur kognitifnya. Dalam periode ini individu mulai
mengembangkan pengertian akan diri (self) atau identitas (identitiy) yang dapat
dikonsepsikan terpisah dari dunia luar di sekitarnya. Berbeda dengan anak-anak, di
sini remaja (adolescence) tidak hanya dapat mengerti keadaan benda-benda di
dekatnya tetapi juga kemungkinan keadaan benda-benda itu di duga. Dalam masalah
nilai-nilai remaja mulai mempertanyakan dan membanding-bandingkan. Nilai-nilai
yang diharapkan selalu dibandingkan dengan nilai yang aktual. Secara singkat dapat
dikatakan remaja adalah tingkatan kehidupan dimana proses semacam itu terjadi, dan
ini berjalan terus sampai mencapai kematangan.
Dengan begitu jelaslah kiranya bahwa pemuda (tidak hanya orang dewasa)
memiliki kemampuan memikirkan dirinya sendiri, dan menyadari bahwa terdapat
keadaan yang bertentangan antara nilai-nilai yang dianut dan tingkah laku orang lain.
Oleh karena itu, dapat dikatakan sejak pertengaham masa remaja individu
mengembangkan apa yang dikatakan "pengertian diri" (sense of identity).
Pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa dapat efektif (lebih cepat
dan melekat pada ingatannya), bilamana pembimbing (pelatih, pengajar, penatar,
instruktur, dan sejenisnya) tidak terlalu mendominasi kelompok kelas, mengurangi
banyak bicara, namun mengupayakan agar individu orang dewasa itu mampu
menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan kepribadian mereka. Seorang
pembimbing yang baik harus berupaya untuk banyak mendengarkan dan menerima
gagasan seseorang, kemudian menilai dan menjawab pertanyaan yang diajukan
mereka. Orang dewasa pada hakikatnya adalah makhluk yang kreatif bilamana
seseorang mampu menggerakkan/menggali potensi yang ada dalam diri mereka.
Dalam upaya ini, diperlukan keterampilan dan kiat khusus yang dapat digunakan
dalam pembelajaran tersebut. Di samping itu, orang dewasa dapat dibelajarkan lebih
aktif apabila mereka merasa ikut dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran, terutama
apabila mereka dilibatkan memberi sumbangan pikiran dan gagasan yang membuat
mereka merasa berharga dan memiliki harga diri di depan sesama temannya. Artinya,
orang dewasa akan belajar lebih baik apabila pendapat pribadinya dihormati, dan akan
lebih senang kalau ia boleh sumbang saran pemikiran dan mengemukakan ide
pikirannya, daripada pembimbing melulu menjejalkan teori dan gagasannya sendiri
kepada mereka.
Oleh karena sifat belajar bagi orang dewasa adalah bersifat subjektif dan unik,
maka terlepas dari benar atau salahnya, segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan,
teori, sistem nilainya perlu dihargai. Tidak menghargai (meremehkan dan
menyampingkan) harga diri mereka, hanya akan mematikan gairah belajar orang
dewasa. Namun demikian, pembelajaran orang dewasa perlu pula mendapatkan
kepercayaan dari pembimbingnya, dan pada akhirnya mereka harus mempunyai
kepercayaan pada dirinya sendiri. Tanpa kepercayaan diri tersebut, maka suasana
belajar yang kondusif tak akan pernah terwujud.
Orang dewasa memiliki sistem nilai yang berbeda, mempunyai pendapat dan
pendirian yang berbeda. Dengan terciptanya suasana yang baik, mereka akan dapat
mengemukakan isi hati dan isi pikirannya tanpa rasa takut dan cemas, walaupun
mereka saling berbeda pendapat. Orang dewasa mestinya memiliki perasaan bahwa
dalam suasana/ situasi belajar yang bagaimanapun, mereka boleh berbeda pendapat
dan boleh berbuat salah tanpa dirinya terancam oleh sesuatu sanksi (dipermalukan,
pemecatan, cemoohan, dll).

28
Keterbukaan seorang pembimbing sangat membantu bagi kemajuan orang
dewasa dalam mengembangkan potensi pribadinya di dalam kelas, atau di tempat
pelatihan. Sifat keterbukaan untuk mengungkapkan diri, dan terbuka untuk
mendengarkan gagasan, akan berdampak baik bagi kesehatan psikologis, dan psikis
mereka. Di samping itu, harus dihindari segala bentuk akibat yang membuat orang
dewasa mendapat ejekan, hinaan, atau dipermalukan. Jalan terbaik hanyalah
diciptakannya suasana keterbukaan dalam segala hal, sehingga berbagai alternatif
kebebasan mengemukakan ide/gagasan dapat diciptakan.
Dalam hal lainnya, tidak dapat dinafikkan bahwa orang dewasa belajar secara
khas dan unik. Faktor tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan perasaan yang
terkendali harus diakui sebagai hak pribadi yang khas sehingga keputusan yang
diambil tidak harus selalu sama dengan pribadi orang lain. Kebersamaan dalam
kelompok tidak selalu harus sama dalam pribadi, sebab akan sangat membosankan
kalau saja suasana yang seakan hanya mengakui satu kebenaran tanpa adanya kritik
yang memperlihatkan perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, latar belakang pendidikan,
latar belakang kebudayaan, dan pengalaman masa lampau masing-masing individu
dapat memberi warna yang berbeda pada setiap keputusan yang diambil.
Bagi orang dewasa, terciptanya suasana belajar yang kondusif merupakan
suatu fasilitas yang mendorong mereka mau mencoba perilaku baru, berani tampil
beda, dapat berlaku dengan sikap baru dan mau mencoba pengetahuan baru yang
mereka peroleh. Walaupun sesuatu yang baru mengandung resiko terjadinya
kesalahan, namun kesalahan, dan kekeliruan itu sendiri merupakan bagian yang wajar
dari belajar.
Pada akhirnya, orang dewasa ingin tahu apa arti dirinya dalam kelompok
belajar itu. Bagi orang dewasa ada kecenderungan ingin mengetahui kekuatan dan
kelemahan dirinya. Dengan demikian, diperlukan adanya evaluasi bersama oleh
seluruh anggota kelompok dirasakannya berharga untuk bahan renungan, di mana
renungan itu dapat mengevaluasi dirinya dari orang lain yang persepsinya bisa saja
memiliki perbedaan.

5. Pengaruh Penurunan Faktor Fisik dalam Belajar


Proses belajar manusia berlangsung hingga ahkir hayat (long life education).
Namun, ada korelasi negatif antara pertambahan usia dengan kemampuan belajar
orang dewasa. Artinya, setiap individu orang dewasa, makin bertambah usianya, akan
semakin sukar baginya belajar (karena semua aspek kemampuan fisiknya semakin
menurun). Misalnya daya ingat, kekuatan fisik, kemampuan menalar, kemampuan
berkonsentrasi, dan lain-lain semuanya memperlihatkan penurunannya sesuai
pertambahan usianya pula. Menurut Lunandi (1987), kemajuan pesat dan
perkembangan berarti tidak diperoleh dengan menantikan pengalaman melintasi hidup
saja. Kemajuan yang seimbang dengan perkembangan zaman harus dicari melalui
pendidikan. Menurut Verner dan Davidson dalam Lunandi (1987) ada enam faktor
yang secara psikologis dapat menghambat keikutsertaan orang dewasa dalam suatu
program pendidikan:
a. Dengan bertambahnya usia, titik dekat penglihatan atau titik terdekat yang dapat
dilihat secara jelas mulai bergerak makin jauh. Pada usia dua puluh tahun
seseorang dapat melihat jelas suatu benda pada jarak 10 cm dari matanya.
Sekitar usia empat puluh tahun titik dekat penglihatan itu sudah menjauh sampai
23 cm.

29
b. Dengan bertambahnya usia, titik jauh penglihatan atau titik terjauh yang dapat
dilihat secara jelas mulai berkurang, yakni makin pendek. Kedua faktor ini perlu
diperhatikan dalam pengadaan dan pengunaan bahan dan alat pendidikan.
c. Makin bertambah usia, makin besar pula jumlah penerangan yang diperlukan
dalam suatu situasi belajar. Kalau seseorang pada usia 20 tahun memerlukan 100
Watt cahaya, maka pada usia 40 tahun diperlukan 145 Watt, dan pada usia 70
tahun seterang 300 Watt baru cukup untuk dapat melihat dengan jelas.
d. Makin bertambah usia, persepsi kontras warna cenderung ke arah merah
daripada spektrum. Hal ini disebabkan oleh menguningnya kornea atau lensa
mata, sehingga cahaya yang masuk agak terasing. Akibatnya ialah kurang dapat
dibedakannya warna-warna-warna lembut. Untuk jelasnya perlu digunakan
warna-warna cerah yang kontras utuk alat-alat peraga.
e. Pendengaran atau kemampuan menerima suara mengurang dengan
bertambahnya usia. Pada umumnya seseorang mengalami kemunduran dalam
kemampuannya membedakan nada secara tajam pada tiap dasawarsa dalam
hidupnya. Pria cenderung lebih cepat mundur dalam hal ini daripada wanita.
Hanya 11 persen dari orang berusia 20 tahun yang mengalami kurang
pendengaran. Sampai 51 persen dari orang yang berusia 70 tahun ditemukan
mengalami kurang pendengaran.
f. Pembedaan bunyi atau kemampuan untuk membedakan bunyi makin
mengurang dengan bertambahnya usia. Dengan demikian, bicara orang lain
yang terlalu cepat makin sukar ditangkapnya, dan bunyi sampingan dan suara di
latar belakangnya bagai menyatu dengan bicara orang. Makin sukar pula
membedakan bunyi konsonan seperti t, g, b, c, dan d.

6. Langkah-Langkah Pokok dalam Andragogi


Langkah-langkah pokok untuk mempraktikkan Andragogi adalah sebagai
berikut:
a. Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Kondusif: Ada beberapa hal pokok yang
dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana
yang kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu:
1) Pengaturan Lingkungan Fisik: Pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu
unsur dimana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman dan mudah. Untuk
itu perlu dibuat senyaman mungkin:
a) Penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang
dewasa;
b) Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan
dengan kondisi fisik orang dewasa;
c) Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi dan peralatan lainnya hendaknya
memungkinkan terjadinya interaksi social.
2) Pengaturan Lingkungan Sosial dan Psikologi: Iklim psikologis hendaknya
merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima,
dihargai dan didukung.
a) Fasilitator lebih bersifat membantu dan mendukung;
b) Mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai melalui kegiatan
Bina Suasana dan berbagai permainan yang sesuai;
c) Menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan
pendapat tanpa rasa takut;
d) Mengembangkan semangat kebersamaan;
e) Menghindari adanya pengarahan dari "pejabat-pejabat" pemerintah;

30
f) Menyusun kontrak belajar yang disepakati bersama.
3) Diagnosis Kebutuhan Belajar: Dalam andragogi tekanan lebih banyak diberikan
pada keterlibatan seluruh warga belajar atau peserta pelatihan di dalam suatu
proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya:
a) Melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) terutama pihak yang terkena
dampak langsung atas kegiatan itu;
b) Membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi
ideal yang diharapkan;
c) Menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan;
d) Lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada,
misalkan kompetensi tertentu.
4) Proses Perencanaan: Dalam perencanaan pelatihan hendaknya melibatkan semua
pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan
pelatihan tersebut. Tampaknya ada suatu "hukum" atau setidak tidaknya suatu
kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan merasa 'committed'
terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperanserta dalam
pengambilan keputusan:
a) Libatkan peserta untuk menyusun rencana pelatihan, baik yang
menyangkut penentuan materi pembelajaran, penentuan waktu dan lain-
lain
b) Temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait
menyangkut pelatihan tersebut;
c) Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam
tujuan yang diharapkan dan ke dalam materi pelatihan;
d) Tentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak
terkait siapa melakukan apa dan kapan.
5) Memformulasikan Tujuan: Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi
kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan
tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam
merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku
yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.
6) Mengembangkan Model Umum: Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari
perencanaan pelatihan dimana harus disusun secara harmonis antara beberapa
kegiatan belajar seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan
materi dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula
kebutuhan waktu dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang
sesuai.
7) Menetapkan Materi dan Teknik Pembelajaran: Dalam menetapkan materi dan
metoda atau teknik pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Materi pelatihan atau pembelajaran hendaknya ditekankan pada
pengalaman-pengalaman nyata dari peserta pelatihan;
b) Materi pelatihan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada
aplikasi praktis;
c) Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang
bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta;
d) Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun
lebih bersifat partisipatif.
8) Peranan Evaluasi Pendekatan: evaluasi secara konvensional (pedagogi) kurang
efektif untuk diterapkan bagi orang dewasa. Untuk itu pendekatan ini tidak

31
cocok dan tidaklah cukup untuk menilai hasil belajar orang dewasa. Ada
beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa
yakni:
a) Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku
setelah mengikuti proses pembelajaran/pelatihan;
b) Sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh
peserta pelatihan itu sendiri (Self Evaluation);
c) Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan;
d) Ruang lingkup materi evaluasi "ditetapkan bersama secara partisipatif"
atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat;
e) Evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
program pelatihan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program;
f) Menilai efektifitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan
perubahan sikap dan perilaku.

C. Perbandingan Asumsi dan Model Pedagogi dan Andragogi


Dari uraian tersebut di atas telah diperoleh dan disimpulkan beberapa
perbedaan teoritis dan asumsi yang mendasari andragogi dan pedagogi (konvensional)
yang menimbulkan berbagai implikasi dalam praktek.
Dalam pedagogi atau konvensional, karena berpusat pada materi pembelajaran
(Subject Matter Centered Orientation) maka implikasi yang timbul pada umumnya
peranan guru, pengajar, pembuat kurikulum, evaluator sangat dominan. Pihak murid
atau peserta pelatihan lebih banyak bersifat pasif dan menerima. Paulo Freire,
menyebutnya sebagai "Sistem Bank" (Banking System). Hal ini dapat terlihat pada
hal-hal sebagai berikut:
· Penentuan mengenai materi pengetahuan dan ketrampilan yang perlu
disampaikan yang bersifat standard dan kaku;
· Penentuan dan pemilihan prosedur dan mekanisme serta alat yang perlu
(metoda & teknik) yang paling efisien untuk menyampaikan materi
pembelajaran;
· Pengembangan rencana dan bentuk urutan (sequence) yang standard dan kaku ;
· Adanya standard evaluasi yang baku untuk menilai tingkat pencapaian hasil
belajar dan bersifat kuantitatif yang bersifat untuk mengukur tingkat
pengetahuan;
· Adanya batasan waktu yang demikian ketat dalam "menyelesaikan" suatu
proses pembelajaran materi pengetahuan dan ketrampilan.
Dalam andragogi, peranan guru, pengajar atau pembimbing yang sering
disebut dengan fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau prosedur untuk
mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga belajar, yang kemudian dikenal
dengan pendekatan partisipatif, dalam proses belajar yang melibatkan elemen-elemen:
· Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri;
· Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif;
· Diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik Merumuskan tujuan-tujuan
program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar
· Merencanakan pola pengalaman belajar
· Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik
yang memadai
· Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan
belajar. Ini adalah model proses.
Lebih detail tentang perbedaan pedagogik dan andargogi sebagai berikut:

32
No Asumsi Pedagogik Andragogi
1 Kosep tentang diri peserta Peserta didik digambarkan Adalah suatu hal yang wajar
didik sebagai seseorang yang apabila dalam suatu proses
bersifat tergantung. pendewasaan, seseorang akan
Masyarakat mengharapkan berubah dari bersifat
para guru bertanggung jawab tergantung menuju ke arah
sepenuhnya untuk memiliki kemampuan
menentukan apa yang harus mengarahkan diri sendiri,
dipelajari, kapan, bagaimana namun setiap individu
cara mempelajarinya, dan apa memiliki irama yang berbeda-
hasil yang diharapkan setelah beda dan juga dalam dimensi
selesai kehidupan yang berbeda-beda
pula. Dan para guru
bertanggungjawab untuk
menggalakkan dan
memelihara kelangsungan
perubahan tersebut. Pada
umumnya orang dewasa
secara psikologis lebih
memerlukan penga- rahan diri,
walaupun dalam keadaan
tertentu mereka bersifat
tergantung.

2 Fungsi Pengalaman peserta Di sini pengalaman yang Di sini ada anggapan bahwa
didik dimiliki oleh peserta didik dalam perkembangannya
tidak besar nilainya, mungkin seseorang membuat semacam
hanya berguna untuk titik alat penampungan (reservoair)
awal. Sedangkan penglaman pengalaman yang kemudian
yang sangat besar manfaatnya akan merupakan sumber
adalah pengalaman- belajar yang sangat
pengalaman yang diperoleh bermanfaat bagi diri sendiri
dari gurunya, para penulis, mau pun bagi orang lain. Lagi
produsen alat-alat peraga atau pula seseorang akan
alat-alat audio visual dan menangkap arti dengan lebih
pengalaman para ahli lainnya. baik tentang apa yang dialami
Oleh karenanya, teknik utama daripada apabila mereka
dalam pendidikan adalah memperoleh secara pasif, oleh
teknik penyampaian yang karena itu teknik penyampaian
berupa: ceramah, tugas baca, yang utama adalah
dan penyajian melalui alat eksperimen, percobaan-
pandang dengar. percobaan di laboratorium,
diskusi, pemecahan masalah,
latihan simulasi, dan praktek
lapangan.
3 Kesiapan belajar Seseorang harus siap Seseorang akan siap
mempelajari apapun yang mempelajari sesuatu apabila ia
dikatakan oleh masyarakat, merasakan perlunya
dan hal ini menimbulkan melakukan hal tersebut,
tekanan yang cukup besar karena dengan mempelajari
bagi mereka karena adanya sesuatu itu ia dapat
perasaan takut gagal, anak- memecahkan masalahnya atau
anak yang sebaya diaggap dapat menyelesaikan tugasnya
siap untuk mempelajari hal sehari-hari dengan baik.
yang sama pula, oleh karena Fungsi pendidik di sini adalah
itu kegiatan belajar harus menciptakan kondisi,
diorganisasikan dalam suatu menyiapkan alat serta
kurikulum yang baku, dan prosedur untuk membantu
langkah-langkah penyajian mereka menemukan apa yang

33
harus sama bagi semua orang. perlu mereka ketahui. Dengan
demikian program belajar
harus disusun sesuai dengan
kebutuhan kehidupan mereka
yang sebenarnya dan urutan-
urutan penyajian harus
disesuaikan dengan kesiapan
peserta didik.
4 Orientasi belajar Peserta didik menyadari Peserta didik menyadari
bahwa pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan
suatu proses penyampaian suatu proses peningkatan
ilmu pengetahuan, dan mereka pengembangan kemampuan
memahami bahwa ilmu-ilmu diri untuk mengembangkan
tersebut baru akan bermanfaat potensi yang maksimal dalam
di kemudian hari. Oleh karena hidupnya. Mereka ingin
itu, kurikulum harus disusun mampu menerapkan ilmu dan
sesuai dengan unit-unit mata keterampilan yang
pelajaran dan mengikuti diperolehnya hari ini untuk
urutan-urutan logis ilmu mencapai kehidupan yang
tersebut , misalnya dari kuno lebih baik atau lebih efektif
ke modern atau dari yang untuk hari esok. Berdasarkan
mudah ke sulit. Dengan hal tersebut di atas, belajar
demikian, orientasi belajar ke harus disusun ke arah
arah mata pelajaran. Artinya pengelompokan
jadwal disusun berdasarkan pengembangan kemampuan.
keterselesaian nya mata-mata Dengan demikian orientasi
pelajaran yang telah belajar terpusat kepada
ditetapkan. kegiatannya. Dengan kata
lain, cara menyusun pelajaran
berdasarkan kemampuan-
kemampuan apa atau
penampilan yang bagaimana
yang diharap kan ada pada
peserta didik.

Sumber: Tamat (1985: hal. 20-22)

D. Keunggulan dan Kelemahan Teori Belajar Andragogi


Kegiatan pendidikan baik melalui jalur sekolah ataupun luar sekolah memiliki
daerah dan kegiatan yang beraneka ragam. Pendidikan orang dewasa terutama
pendidikan masyarakat bersifat non formal sebagian besar dari siswa atau pesertanya
adalah orang dewasa, atau paling tidak pemuda atau remaja. Oleh sebab itu, kegiatan
pendidikan memerlukan pendekatan tersendiri. Dengan menggunakan teori andragogi
kegiatan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau
realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup dapat diperoleh dengan
dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggung
jawabkan.
Andragogy memiliki kelemahan, salah satunya adalah bahwa bagaimana
mungkin seorang siswa yang tidak terlalu memahami tentang luasnya ilmu kemudian
dibebaskan memilih apa yang mereka sukai? Seolah sistem Andragogy hanya sebagai
suatu sistem yang mengembirakan siswanya saja dan melupakan untuk tujuan apa
sebenarnya sebuah pendidikan itu dilakukan? Dan bagaimana pula bisa dilakukan
-penjagaan terhadap ilmu-ilmu yang sudah ada? jika sebuah ilmu tersebut tidak
diminati oleh siswa, tentu saja satu waktu ilmu tersebut akan hilang. Dan bagaimana
siswa dibiarkan memilih jika ada persyaratan kemampuan yang memang mesti

34
dimiliki seandainya siswa mau belajar ilmu tertentu. Tak mungkinlah siswa SD
dibiarkan memilih mata pelaharan Integral Diferensial sebelum mereka menguasai
dulu perkalian, jumlah, kurang bagi, dll.

E. Kesimpulan
Teori Belajar Adragogi dapat diterapkan apabila diyakini bahwa peserta didik
(siswa-mahasiswa-peserta) adalah pribadi-pribadi yang matang, dapat mengarahkan
diri mereka sendiri, mengerti diri sendiri, dapat mengambil keputusan untuk sesuatu
yang menyangkut dirinya. Andragogi tidak akan mungkin berkembang apabila
meninggalkan ideal dasar orang dewasa sebagai pribadi yang mengarahkan diri
sendiri. Yang menjadi tolok ukur sebuah kedewasaan bukanlah umur, namun sikap
dan perilaku, sebab tidak jarang orang yang sudah berumur, namun belum dewasa.
Memang, menjadi tua adalah suatu keharusan dan menjadi dewasa adalah sebuah
pilihan yang tidak setiap individu memilihnya seiring dengan semakin lanjut usianya
Teori belajar yang digunakan dalam RPP ini adalah Teori Kognitif,
Beaviorisme, Konstruktifisme. Model Pembelajaran yang digunakan adalah
Pembelajaraan kooperatif yang mengutamakan kerja sama kelompok dan Prolem
Based Learning yang berbasis masalah.
Implikasi dari penggunaan model pembelajaran ini diharapkan siswa mampu
berfikir kritis, merusaha membangun dan menemukan jawaban atas
pertanyaan/masalah yang dilontarkan guru dan mampu bekerja sama dalam
kelompok.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

35
Sekolah : SMP Negeri 1 Mojokerto
Mata Pelajaran : IPS
Kelas / Semester : VII / 2
Pokok Bahasan : Perkembangan Masyarakat Masa Hindu-Budha sampai masa
Kolonial Eropa
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-
Budha sampai masa kolonial Eropa
Kompetensi Dasar : 5.1.Mendeskripsikan perkembangan masyarakat,
kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha,
serta peninggalan –peninggalannya
Indikator :
• Mendeskripsikan proses masuk dan berkembangnya agama
Hindu dan Buddha di Indonesia
• Menunjukkan pada peta daerah-daerah yang dipengaruhi unsur
budaya Hindu Buddha di Indonesia
• Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di
Indonesia
• Mengidentifikasi peninggalan sejarah kerajaan bercorak
Hindu-Buddha di berbagai daerah
Alokasi Waktu : 6 x 40 (3 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran :
Siswa dapat:
1. Mendeskripsikan proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia
2. Menjelaskan teori brahmana tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia
3. Menjelaskan teori ksatria tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia
4. Menjelaskan teori waisya tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia
5. Mengkaji teori arus balik tentang proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di
Indonesia
6. Menunjukkan pada peta kerajaan-kerajaan Hindu Indonesia
7. Menunjukkan pada peta kerajaan-kerajaan Budha di Indonesia
8. Mendiskusikan pengaruh India terhadap kehidupan politik masyarakat di Indonesia
9. Mendiskusikan pengaruh India terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia
10. Mendiskusikan pengaruh India terhadap kehidupan agama bagi masyarakat di Indonesia
11. Mendiskusikan pengaruh India terhadap seni bangun bagi masyarakat Indonesia
12. Mendiskusikan pengaruh India terhadap karya sastra bagi masyarakat Indonesia
13. Mendiskusikan pengaruh India terhadap bahasa bagi masyarakat Indonesia
14. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia
15. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Budha di Indonesia
16. Mengidentifikasi karya sastra peninggalan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia
17. Mengidentifikasi ciri-ciri candi Hindu dan Budha
18. Mengidentifikasi ciri-ciri ikonografi Hindu dan Budha di Indonesia
19. Menjelaskan bukti tertulis kerajaan Kutai
20. Mendeskripsikan peranan I Tsing musafir Cina sebagai sumber sejarah Sriwijaya
21. Mendeskripsikan peranan Sriwijaya sebagai kerajaan maritime terbesar di nusantara.
22. Menafsirkan pengaruh Sriwijaya sebagai Negara nasional pertama
23. Mendeskripsikan kronologi raja-raja Sriwijaya
24. Mendeskripsikan kaitan antara kerajaan Singosari dengan kerajaan Mojopahit.
25. Mendeskripsikan prasasti Mantyasih sebagai sumber sejarah Kerajaan mataram Hindu
(Dinasti Sanjaya)
26. Mendeskripsikan prasasti Kalasan sebagai sumber sejarah Mataram Budha (Dinasti

36
Syailendra)
27. Menyebutkan candi-candi peninggalan Dinasti Sanjaya di Jawa Tengah
28. Menyebutkan candi-candi peninggalan Dinasti Syailendra di Jawa Tengah
29. Mendeskripsikan sebab perpindahan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur
30. Membuat kronologi raja-raja Medang kamulan di Jawa Timur
31. Membuat kronologi raja-raja Kahuripan
32. Menyebutkan hasil peninggalan kerajaan Kahuripan
33. Membuat kronologi raja-raja Singosari
34. Menyebutkan hasil karya sastra peninggalan kerajaan Kediri
35. Mendeskripsikan peyebab perang antara kerajaan Singosari dan Kediri
36. Mendeskripsikan tentang upaya penyatuan nusantara oleh Gajah Mada
37. Menyusun kronologi raja-raja Majapahit
38. Menafsirkan toleransi beragama di Majapahit
39. Menyebutkan karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit
40. Menyebutkan candi-candi peninggalan Majapahit di Jawa Timur
41. Menafsirkan Majapahit sebagai kerajaan nasional kedua setelah Sriwijaya
42. Menghargai hasil peninggalan Hindu dan Budha sebagai hasil karya luhur nenek moyang
bangsa Indonesia
43. Menghargai perbedaan agama sebagai wujud penghambaan diri kepada Tuhan YME

B. Materi Pembejaran:
1. Proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia
2. Teori brahmana tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia
3. Teori ksatria tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia
4. Teori waisya tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia
5. Teori arus balik tentang proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia
6. Peta kerajaan-kerajaan Hindu Indonesia
7. Peta kerajaan-kerajaan Budha di Indonesia
8. Pengaruh India terhadap kehidupan politik masyarakat di Indonesia
9. Pengaruh India terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia
10. Pengaruh India terhadap kehidupan agama bagi masyarakat di Indonesia
11. Pengaruh India terhadap seni bangun bagi masyarakat Indonesia
12. Pengaruh India terhadap karya sastra bagi masyarakat Indonesia
13. Pengaruh India terhadap bahasa bagi masyarakat Indonesia
14. Kronologi perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia
15. Kronologi perkembangan kerajaan Budha di Indonesia
16. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia
17. Ciri-ciri candi Hindu dan Budha
18. Ciri-ciri ikonografi Hindu dan Budha di Indonesia
19. Bukti tertulis kerajaan Kutai
20. Peranan I Tsing musafir Cina sebagai sumber sejarah Sriwijaya
21. Peranan Sriwijaya sebagai kerajaan maritime terbesar di nusantara.
22. Pengaruh Sriwijaya sebagai Negara nasional pertama
23. Kronologi raja-raja Sriwijaya
24. Kaitan antara kerajaan Singosari dengan kerajaan Mojopahit.
25. Prasasti Mantyasih sebagai sumber sejarah Kerajaan mataram Hindu (Dinasti Sanjaya)
26. Prasasti Kalasan sebagai sumber sejarah Mataram Budha (Dinasti Syailendra)
27. Candi-candi peninggalan Dinasti Sanjaya di Jawa Tengah
28. Candi-candi peninggalan Dinasti Syailendra di Jawa Tengah
29. Sebab perpindahan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur
30. Kronologi raja-raja Medang kamulan di Jawa Timur
31. Kronologi raja-raja Kahuripan

37
32. Hasil peninggalan kerajaan Kahuripan
33. Kronologi raja-raja Singosari
34. Hasil karya sastra peninggalan kerajaan Kediri
35. Peyebab perang antara kerajaan Singosari dan Kediri
36. Upaya penyatuan nusantara oleh Gajah Mada
37. Kronologi raja-raja Majapahit
38. Toleransi beragama di Majapahit
39. Karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit
40. Candi-candi peninggalan Majapahit di Jawa Timur
41. Majapahit sebagai kerajaan nasional kedua setelah Sriwijaya
42. Hasil peninggalan Hindu dan Budha sebagai hasil karya luhur nenek moyang bangsa
Indonesia
43. Perbedaan agama sebagai wujud penghambaan diri kepada Tuhan YME

C. Metode Pembelajaran:
a. Pengamatan
b. Diskusi
c. Inquiri
d. Ceramah bervariasi

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembejaaranan


Pertemuan 1: Sintaks Model Pembelajaran Langsung:
Fase-fase Perilaku
Siswa Guru
Fase 1 Siswa mendengarkan informasi Guru memberikan penjelaskan
Menyampaikan guru tentang SK dan KD, latar SK dan KD, informasi latar
tujuan dan belakang pelajaran, pentingnya belakang pelajaran, pentingnya
mempersiapkan pelajaran, mempersiapkan bahan pelajaran, mempersiapkan siswa
Siswa ajar, menjawab pertanyyan pre untuk belajar, apersepsi, pre tes
tes, dan menjawab pertanyaan tentang apa yang diketahui siswa
tentang Hindu Budha mengenai Hindu Budha
Fase 2 Membaca teks pengaruh India Informasi dan tanya jawab
Mendemonstrasikan untuk menceritakan kembali tentang pengaruh India untuk
pengetahuan atau proses masuk dan menceritakan kembali proses
keterampilan berkembangnya Hindu Budha di masuk dan berkembangnya
Indonesia. Hindu Budha di Indonesia.
Membaca teks teori brahmana Informasi dan Tanya jawab
tentang masuknya pengaruh tentang teori brahmana tentang
India ke Indonesia masuknya pengaruh India ke
Indonesia
Membaca teks teori ksatria Informasi dan Tanya jawab
tentang masuknya pengaruh tentang teori ksatria tentang
India ke Indonesia masuknya pengaruh India ke
Indonesia

38
Fase 3 Mengamati peta sejarah Menyajikan dan menunjukkan
Membimbing Indonesia dan mampu peta sejarah Indonesia dan
pelatihan menunjukkan letak kerajaan- mampu menunjukkan letak
kerajaan Hindu di Indonesia kerajaan-kerajaan Hindu di
Indonesia
Mengamati peta sejarah Menyajikan dan menunjukkan
Indonesia dan mampu peta sejarah Indonesia dan
menunjukkan letak kerajaan- mampu menunjukkan letak
kerajaan Budha di Indonesia kerajaan-kerajaan Budha di
Indonesia
Mengamati gambar candi-candi Menyajikan dan menunjukkan
untuk mengelompokkan candi- gambar candi-candi untuk
candi peninggalan dinasti mengelompokkan candi-candi
Sanjaya di Jawa Tengah peninggalan dinasti Sanjaya di
Jawa Tengah
Membaca teks untuk membuat Melatih siswa untuk membuat
peta konsep urutan peta konsep urutan
perkembangan kerajaan Hindu di perkembangan kerajaan Hindu di
Indonesia Indonesia
Membaca teks untuk membuat Melatih siswa untuk membuat
peta konsep urutan peta konsep urutan
perkembangan kerajaan Budha perkembangan kerajaan Budha di
di Indonesia Indonesia
Membuat tabel klasifikasi hasil Melatih siswa untuk membuat
karya sastra peninggalan Hindu tabel klasifikasi hasil karya sastra
Budha di Indonesia peninggalan Hindu Budha di
Indonesia
Fase 4 Mengamati peta sejarah tentang Menyajikan peta sejarah tentang
Mengecek wilayah kekuasaan Majapahit wilayah kekuasaan Majapahit
pemahaman dan untuk menyimpulkan bahwa untuk menyimpulkan bahwa
memberikan umpan Majapahit adalah kerajaan Majapahit adalah kerajaan
balik nasional kedua setelah Sriwijaya nasional kedua setelah Sriwijaya
Membaca isi pokok kitab Tanya jawab tentang isi pokok
Sutasoma tentang Bhinneka kitab Sutasoma tentang Bhinneka
Tunggal Ika Tan Hana Dharma Tunggal Ika Tan Hana Dharma
Mangrwa untuk menyimpulkan Mangrwa untuk menyimpulkan
toleransi beragama di Majapahit toleransi beragama di Majapahit
Mengamati gambar candi dan Menyajikan gambar dan patung
patung untuk menyebutkan hasil untuk Tanya jawab tentang
peninggalan kerajaan Kahuripan peninggalan kerajaan Kahuripan
Membaca isi pokok Pararaton Tanya jawab tentang isi pokok
untuk membuat silsilah raja-raja Pararaton dan membuat silsilah
Singosari raja-raja Singosari
Fase 5 Menghargai hasil peninggalan Refleksi tentang perlunya
Memberikan Hindu dan Budha sebagai hasil Menghargai hasil peninggalan
kesempatan untuk karya luhur nenek moyang Hindu dan Budha sebagai hasil
pelatihan lanjutan dan bangsa Indonesia karya luhur nenek moyang
penerapan bangsa Indonesia

Pertemuan 2: Sintaks Model Pembelajaran Langsung:

39
Fase-fase Perilaku
Siswa Guru
Fase 1 Siswa mendengarkan informasi Guru memberikan penjelaskan
Menyampaikan guru tentang SK dan KD, latar SK dan KD, informasi latar
tujuan dan belakang pelajaran, pentingnya belakang pelajaran, pentingnya
mempersiapkan pelajaran, mempersiapkan bahan pelajaran, mempersiapkan siswa
Siswa ajar, menjawab pertanyyan pre untuk belajar, apersepsi, pre tes
tes, dan menjawab pertanyaan tentang apa yang diketahui siswa
tentang hasil-hasil peninggalan mengenai hasil peninggalan
Hindu Budha di Indonesia Hindu-Budha di Indonesia
Fase 2 Membaca teks teori ksatria Informasi dan Tanya jawab
Mendemonstrasikan tentang masuknya pengaruh India tentang teori ksatria tentang
pengetahuan atau ke Indonesia masuknya pengaruh India ke
keterampilan Indonesia
Membaca teks teori arus balik Informasi dan Tanya jawab
tentang proses masuk dan tentang teori arus balik tentang
berkembangnya pengaruh India di proses masuk dan
Indonesia berkembangnya pengaruh India
di Indonesia
Fase 3 Mengamati gambar candi-candi Menyajikan dan menunjukkan
Membimbing untuk mengelompokkan candi gambar candi-candi untuk
pelatihan peninggalan dinasti Syailendra di mengelompokkan candi
Jawa Tengah peninggalan dinasti Syailendra di
Jawa Tengah
Mengamati gambar candi dan Menyajikan dan menunjukkan
patung untuk menyebutkan hasil gambar candi dan patung untuk
peninggalan kerajaan Kahuripan menyebutkan hasil peninggalan
kerajaan Kahuripan
Mengamati gambar candi untuk Menyajikan dan menunjukkan
menyebutkan candi-candi gambar candi untuk menyebutkan
peninggalan Majapahit di Jawa candi-candi peninggalan
Timur Majapahit di Jawa Timur
Membaca teks untuk membuat Melatih siswa untuk membuat
tabel karya sastra kerajaan Kediri table karya sastra kerajaan Kediri
Membaca teks untuk membuat Melatih siswa untuk membuat
tabel karya sastra peninggalan table karya sastra peninggalan
Majapahit Majapahit
Membaca isi pokok kitab Melatih siswa untuk membuat
Sutasoma tentang Bhinneka kesimpulan tentang isi pokok
Tunggal Ika Tan Hana Dharma kitab Sutasoma tentang Bhinneka
Mangrwa untuk menyimpulkan Tunggal Ika Tan Hana Dharma
toleransi beragama di Majapahit Mangrwa sebagai wujud
toleransi beragama di Majapahit

40
Fase 4 Membaca isi prasasti Ganter Tanya jawab tentang sebab
Mengecek untuk menjelaskan penyebab perang antara Singosari dan
pemahaman dan perang antara Singosari dan Kediri
memberikan umpan Kediri
balik Membaca teks amukti palapa Tanya jawab tentang upaya
untuk menjelaskan upaya penyatuan nusantara leh gajah
penyatuan nusantara oleh Gajah Mada
Mada
Membaca isi pokok kitab Tanya jawab tentang silsilah raja-
Negarakertagama untuk membuat raja Majapahit
silsilah raja-raja Majapahit
Membaca isi prasasti Ganter Tanya jawab tentang penyebab
untuk menjelaskan penyebab perang Singasari dan Kediri
perang antara Singosari dan
Kediri
Fase 5 Menghargai perbedaan agama Refleksi tentang perlunya
Memberikan sebagai wujud penghambaan diri Menghargai perbedaan agama
kesempatan untuk kepada Tuhan YME sebagai wujud penghambaan diri
pelatihan lanjutan kepada Tuhan YME
dan penerapan

Pertemuan 3: Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif


Fase-fase Perilaku
Siswa Guru
Fase 1 Siswa menerima informasi dari Menyajikan informasi kepada
Menyampaikan guru tentang bahan bacaan siswa dg jalan demonstrasi atau
tujuan dan motivasi tentang naskah-naskah kuno, lewat bahan bacaan tentang
misalnya Negarakertagama, naskah-naskah kuno, misalnya
Pararaton, Sutasoma seagai Negarakertagama, Pararaton,
contoh karya sata masa lampau Sutasoma seagai contoh karya
sata masa lampau
Fase 2 Siswa menerima informasi dari Menyampaikan SK, KD, semua
Menyajikan guru tentang SK, KD, semua tujuan pembelajaran yang ingin
informasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama pembelajaran dan
dicapai selama pembelajaran dan memotivasi siswa belajar dengan
memotivasi siswa belajar dengan cara pre tes tentang silsilah raja-
cara menjawab soal-soal pre tes raja Majapahit dan Sriwijaya
tentang silsilah raja-raja
Majapahit dan Sriwijaya
Fase 3 Siswa berhitung 1 s.d 6 Membagi siswa ke dalam 6
Mengorganisasikan kelompok masing-masing
siswa ke dalam kelompok beranggotakan 6-7
kelompok-kelompok orang siswa dengan cara
belajar berhitung
Siswa berkumpul menurut Guru meminta siswa berkumpul
hitungan angka yang ia ucapkan, sesuai dengan urutan angka yang
1 untuk kelompok 1, 2 untuk ia ucapkan
kelompok 2 , dst
Siswa menerima LKS dan Guru membagi LKS yang berisi
menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan dan topik yang harus
dengan topik yang harus dikerjakan siswa
dikerjakan kelompok

41
Fase 4 Siswa menerima informasi Guru menyampaikan kriteria
Membimbing tentang kriteria penialaian hasil penilaian hasil diskusi
kelompok bekerja diskusi
dan belajar Diskusi kelompok 1 untuk Guru membimbing kelompok
membahas tentang pengaruh belajar pada saat mereka
India terhadap kehidupan politik mengerjakan tugas mereka,
di Indonesia mengamati kerja kelompok dan
melakukan penilaian proses
Diskusi kelompok 2 untuk Guru membimbing kelompok
membahas tentang pengaruh belajar pada saat mereka
India terhadap kehidupan sosial mengerjakan tugas mereka,
di Indonesia mengamati kerja kelompok dan
melakukan penilaian proses
Diskusi kelompok 3 untuk Guru membimbing kelompok
membahas tentang pengaruh belajar pada saat mereka
India terhadap kehidupan agama mengerjakan tugas mereka,
di Indonesia mengamati kerja kelompok dan
melakukan penilaian proses
Diskusi kelompok 4 untuk Guru membimbing kelompok
membahas tentang pengaruh belajar pada saat mereka
India terhadap kehidupan seni mengerjakan tugas mereka,
bangun di Indonesia mengamati kerja kelompok dan
melakukan penilaian proses
Diskusi kelompok 5 untuk Guru membimbing kelompok
membahas tentang pengaruh belajar pada saat mereka
India terhadap kehidupan karya mengerjakan tugas mereka,
sastra di Indonesia mengamati kerja kelompok dan
melakukan penilaian proses
Diskusi kelompok 6 untuk Guru membimbing kelompok
membahas tentang pengaruh belajar pada saat mereka
India terhadap bahasa di mengerjakan tugas mereka,
Indonesia mengamati kerja kelompok dan
melakukan penilaian proses
Siswa menerima informasi Guru memberikan penjelasan
tentang tata cara presentasi hasil tentang tata cara presentasi hasil
diskusi diskusi
Siswa secara kerkelompok Guru menunjuk salah satu
mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara acak untuk
dan kelompok lainnya presentasi, kelompok lainnya
menanggapi menanggapi
Fase 5 Siswa menyerahkan hasil diskusi Mengevaluasi hasil belajar
Evaluasi untuk dievaluasi guru, meliputi tentang materi yang telah
evaluasi proses penyusunan hasil dipelajari/meminta kelompok
diskusi, presentasi dan hasil kerja presentasi hassl kerja
kelompok diskusi
Fase 6 Siswa memberikan aplous dan Menghargai baik upaya maupun
Memberikan menghargai pendapak kelompok hasil belajar individu dan
penghargaan lain serta menarik kesimpulan kelompok dengan memberikan
hasil diskusi bersama dengan aplous kepada setiap kelompok
guru yang selesai presentasi dan
diakhiri dengan membuat
kesimpulan hasil diskusi

E. Sumber / Media Pembelajaran

42
1. Buku IPS terpadu dan konsektual penerbit Mediatama tahun 2007
2. Gambar-gambar Candi di Indonesia
3. Peta Sejarah di Indonesia

F. Penilaian
1. Teknik penilaian
a. Tertulis
b. Laporan hasil diskusi

No Pertanyaan Jawaban
1 Jelaskan proses masuk dan Melalui perdagangan, pendeta Hundu yang
berkembangnya pengaruh India di dating langsung dan melalui invasi
Indonesia
2 Jelaskan teori brahmana tentang Pembawa pengaruh hundu adalah kaum
masuknya pengaruh India ke Indonesia Brahmana
3 Jelaskan Teori ksatria tentang masuknya Pembawa pengaruh Hindu adalah
pengaruh India ke Indonesia bangsawan India melalui invasi
4 Jelaskan Teori waisya tentang masuknya Pembawa pengaruh India adalah kaum
pengaruh India ke Indonesia waisya memalui perdagangan
5 Jelaskan Teori arus balik tentang proses Pembawa pengaruh India adalah orang
masuk dan berkembangnya pengaruh Indonesia sendiri yang belajar Hindu ke
India di Indonesia India
6 Sebutkan Peta kerajaan-kerajaan Hindu Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram,
Indonesia Kahuripan, Majapahit, Jenggala, Panjalu
7 Peta kerajaan-kerajaan Budha di Sriwijaya, Holing, Majapahit,
Indonesia Suwarnabhumi
8 Jelaskan Pengaruh India terhadap Munculnya system kerajaan di Indonesia
kehidupan politik masyarakat di
Indonesia
9 Jelaskan Pengaruh India terhadap Munculnya system kasta di Indonesia
kehidupan sosial masyarakat di Indonesia
10 Jelaskan Pengaruh India terhadap Munculnya agama Hindu dan Budha
kehidupan agama bagi masyarakat di
Indonesia
11 Jelaskan Pengaruh India terhadap seni Munculnya candi-candi Hindu dan Budha
bangun bagi masyarakat Indonesia di Indonesia
12 Jelaskan Pengaruh India terhadap karya Munculnya karya sastra Hindu dan Budha
sastra bagi masyarakat Indonesia di Indonesia
13 Jelaskan Pengaruh India terhadap bahasa Munculnya bahasa Sansekerta, huruf
bagi masyarakat Indonesia Pallawa dan Pranagari
14 Sebutkan kronologi perkembangan Diawali munculnya kerajaan Kutai dan
kerajaan Hindu di Indonesia diakhiri kerajaan Majapahit
15 Sebutkan kronologi perkembangan Diawali munculnya kerajaan Sriwijaya,
kerajaan Budha di Indonesia Holing dan Majapahit
16 Sebutkan karya sastra peninggalan Negarakertagama, Pararaton, Sang Hyang
kerajaan Hindu-Budha di Indonesia Kamahayanikam, Smaradhahana
17 Sebutkan ciri-ciri candi Hindu dan Budha Terdapat Patung dewa atau dewi, relief
cerita Mahabarata
18 Sebutkan ciri-ciri ikonografi Hindu dan Patung dewa, dewi, binatang suci Hindu
Budha di Indonesia
19 Sebutkan bukti tertulis kerajaan Kutai Ditemukannya 7 buah Yupa
20 Jelaskan peranan I Tsing musafir Cina Informasi bahwa Sriwijaya kerajaan

43
sebagai sumber sejarah Sriwijaya terbesar di Asia Tenggara
21 Jelaskan peranan Sriwijaya sebagai Pusat persebaran Budha terbesar di Asia
kerajaan maritime terbesar di nusantara. Tenggara dan di Selat Malaka
22 Jelaskan pengaruh Sriwijaya sebagai Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra,
Negara nasional pertama Malaka, Kalimantan dan Jawa
23 Sebutkan kronologi raja-raja Sriwijaya Diawali oleh Sang Hyang, Dharmasetu,
Diakhiri oleh Balaputradewa
24 Jelaskan kaitan antara kerajaan Singosari Pendiri Majapahit adalah keturunan
dengan kerajaan Mojopahit. Singosari
25 Jelaskan prasasti Mantyasih sebagai Berisi silsilah raja-raja Sanjaya, diawali
sumber sejarah Kerajaan mataram Hindu oleh Sannaha diakhiri oleh Balitung
(Dinasti Sanjaya)
26 Jelaskan prasasti Kalasan sebagai sumber Berisi pendirian candi Kalasan oleh Rakai
sejarah Mataram Budha (Dinasti Pikatan dan Pramodhawardani
Syailendra)
27 Sebutkan candi-candi peninggalan Dinasti Dieng, Bima, Kuntodewo, Prambanan,
Sanjaya di Jawa Tengah
28 Sebutkan candi-candi peninggalan Dinasti Borobudur, Mendut, Sambisari, Gedong
Syailendra di Jawa Tengah songo
29 Jelaskan sebab perpindahan kerajaan Bencana alam, serangan Sriwijaya
Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa
Timur
30 Sebutkan kronologi raja-raja Medang Mpu Sindong, Dharmawangsa Teguh,
kamulan di Jawa Timur Airlangga
31 Sebutkan kronologi raja-raja Kahuripan Airlangga, Kilisuci
32 Sebutkan hasil peninggalan kerajaan Candi Belahan, Kompleks Candi
Kahuripan Penanggungan
33 Sebutkan kronologi raja-raja Singosari Ken Arok, Tohjono, Anusapati,
Ranggawuni, Kertajaya
34 Sebutkan hasil karya sastra peninggalan Bharatayudha, Smaradhanana, Bubuksa
kerajaan Kediri Gagang Aking, Kujarakarna
35 Jelaskan peyebab perang antara kerajaan Serangan Jayakatwang terhadap Kertajaya
Singosari dan Kediri
36 Jelaskan tentang upaya penyatuan Menaklukkan kerajaan di Sumatra,
nusantara oleh Gajah Mada Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi
bahkan ke Madagaskar
37 Sebutkan kronologi raja-raja Majapahit Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuwana
Tunggadewi, Hayam Wuruk
38 Jelaskan toleransi beragama di Majapahit Adanya jabatan mentri agama Budha dan
Hindu (Dharmadyaksa ring Kasogatan dan
kasaiwan
39 Sebutkan karya sastra peninggalan Sotasoma, Arjunawiwaha, Arjunawijaya,
kerajaan Majapahit Negarakertagama
40 Sebutkan candi-candi peninggalan Panataran, Bajangratu, Rimbi, Tegawangi,
Majapahit di Jawa Timur Tikus, Brahu, Wringin Lawang
41 Jelaskan Majapahit sebagai kerajaan Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh
nasional kedua setelah Sriwijaya nusantara, Malaka dan Madagaskar
42 Jelaskan penghargaan hasil peninggalan Memelihara dan menjaga kelestariannya,
Hindu dan Budha sebagai hasil karya tidak merusak hasil peninggalan sejarah.
luhur nenek moyang bangsa Indonesia
43 Jelaskan perbedaan agama sebagai wujud Sebagai homo relegius manusia fitrahnya
penghambaan diri kepada Tuhan YME sebagai makhluk yang menghambakan diri
pada Tuhan Yang Maha Esa

44
Kriteria penilaian;
Rumus:
Jumlah jawaban benar di bagi jumlah soal dikalikan 100

Jawaban Jawaban Jawaan


Skor Skor Skor
benar Benar Benar
1 2.3 16 37.2 31 72.1
2 4.7 17 39.5 32 74.4
3 7.0 18 41.9 33 76.7
4 9.3 19 44.2 34 79.1
5 11.6 20 46.5 35 81.4
6 14.0 21 48.8 36 83.7
7 16.3 22 51.2 37 86.0
8 18.6 23 53.5 38 88.4
9 20.9 24 55.8 39 90.7
10 23.3 25 58.1 40 93.0
11 25.6 26 60.5 41 95.3
12 27.9 27 62.8 42 97.7
13 30.2 28 65.1 43 100.0
14 32.6 29 67.4
15 34.9 30 69.8

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Zainuddin. (1994). Andragogi. Bandung: Angkasa.

Asmin, Konsep dan Metode Pembelajaran Untuk Orang Dewasa (Andragogi),


http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/34/konsep_dan_metode_pembelajaran.htm,
Diakses tanggal 11 November 2006.

Baharudin.2008. Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Knowles, Malcolm S. (1970). "The modern practicsof adult education, andragogy


versus ". New York : Association Press.

Lunandi, A, G. (1987). Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: Gramedia.

Piaget, J. (1959). "The growth of logical thinking from childood fo adolescence. New
York : Basic Books.

M. Thoyib. (2006). Memfasilitasi Pelatihan Partisipatif (Pengantar Pendidikan


Orang Dewasa), http://depsos.go.id/modules.php?name=News&file =print&sid=209,
diakses tanggal 11 November 2006.

Tamat, Tisnowati. (1984). Dari Pedagogik ke Andragogik. Jakarta: Pustaka Dian.

45
46

Anda mungkin juga menyukai