Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. Jeneng kitab .Ing tlatah Jawa. putri Prabu Janaka. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. ning perangan kuwi mau. Ing candhi iku. Sabubaré iku. lan Sumitra. ing Thailand dadi Ramakien. yaiku: Rama. Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. banjur dhéwèké nusul Rama. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. Amérika. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. Sawetara kuwi. Kekayi. Lesmana lan Satrughna. Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. Ana ing saktengahing alas mau. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. yaiku: Kosalya. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. Rama ora gelem bali menyang kerajaan. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. kakangé Sugriwa. Sita. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan. Balakanda Bharata. Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu.

Subali mati. Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama. Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka. Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. Yuddhakanda Ananging. Ning paprangan. bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah. NIng kana. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita. Anoman ditangkep. pados . Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita.

dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. Senadyan kanthi awrat ing penggaih. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. . Ing pratapan punika. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. amargi piyambakipun putra pammbajeng. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. Rama. Lajeng Rama. wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Bharata. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan.Anoman. Ananging Kaikeyi. Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4. Sasampun pinten wanci. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya.

Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu.Lajeng Rama. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. lajeng usaha nulungi Sinta. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. amargi piyambakipun laré mbarep. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Anging Kaikeyi. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Lajeng Rama. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. mboten saged dipuntangkep. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Ing patapan mrika. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Anging Rawana langkung kiyat. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Sasampun pinten wanci. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. ing kedhaton sang Rahwana. saged ngalahaken Jatayu. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. satunggiling kethèk pethak. Si kidang emas gesit sanget. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. ksmana]] saha Satrughna. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. lajeng pejah. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta.

Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Rama nilar Sita kalih Laksmana. mboten saged dipuntangkep.5 Jawi Kina Jarwa . saged ngalahaken Jatayu. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Lajeng Rama. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Anging Rawana langkung kiyat. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké.kersa wangsul. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. ing kedhaton sang Rahwana. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. lajeng pejah. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Si kidang emas gesit sanget. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Kiasan I. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. satunggiling kethèk pethak. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. lajeng usaha nulungi Sinta. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana.

. tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. inggih mekaten saminipun. Purwakanthi XI. nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra. dînândha krepaṇa ya winéh. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. wintang tulya ng kusuma ya sumawur.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân. menawi maringi dana. Kados awan ingkang njawuhi. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya. mambang tang pâs wulan upamanikâ.Kadi mégha manghudanaken. kados-kados ta awan. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. kados-kados ta redi Mahendra gumeter. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. Jarwa Toya tlaga bening kados langit. XVI. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. saya malih para pandhita saha tiyang suci.

. Ing sastra Jawi Énggal. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu.Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful