Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

Rama ora gelem bali menyang kerajaan. Balakanda Bharata. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. ning perangan kuwi mau. Sawetara kuwi. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. Lesmana lan Satrughna. Amérika. Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. Ana ing saktengahing alas mau. Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. Sita. Ing candhi iku. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. Kekayi. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. Sabubaré iku. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. lan Sumitra. yaiku: Kosalya. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa. yaiku: Rama. banjur dhéwèké nusul Rama. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu. putri Prabu Janaka. Jeneng kitab . Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka.Ing tlatah Jawa. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. ing Thailand dadi Ramakien. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan. kakangé Sugriwa. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda.

Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. NIng kana. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. Anoman ditangkep. Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita. Ning paprangan. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. Yuddhakanda Ananging. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita. Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. pados . Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama. Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka. bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah.Subali mati.

Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4. dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. Senadyan kanthi awrat ing penggaih. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten.Anoman. amargi piyambakipun putra pammbajeng. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. Lajeng Rama. Rama. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Laksmana saha Satrughna. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Bharata. . Ing pratapan punika. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Sasampun pinten wanci. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ananging Kaikeyi. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana.

Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. saged ngalahaken Jatayu. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. ksmana]] saha Satrughna. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Ing patapan mrika. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta.Lajeng Rama. Anging Rawana langkung kiyat. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Anging Kaikeyi. Si kidang emas gesit sanget. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. amargi piyambakipun laré mbarep. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. lajeng usaha nulungi Sinta. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. satunggiling kethèk pethak. Rama nilar Sita kalih Laksmana. lajeng pejah. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Sasampun pinten wanci. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. mboten saged dipuntangkep. Lajeng Rama. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. ing kedhaton sang Rahwana. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata.

Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun.kersa wangsul. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. lajeng pejah. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. ing kedhaton sang Rahwana. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Rama nilar Sita kalih Laksmana. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Anging Rawana langkung kiyat. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. satunggiling kethèk pethak. mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. saged ngalahaken Jatayu. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Si kidang emas gesit sanget. Lajeng Rama. Kiasan I. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun.5 Jawi Kina Jarwa . Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. lajeng usaha nulungi Sinta. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata.

menawi maringi dana. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. dînândha krepaṇa ya winéh.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. inggih mekaten saminipun. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. kados-kados ta redi Mahendra gumeter.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân. saya malih para pandhita saha tiyang suci. Purwakanthi XI. Kados awan ingkang njawuhi. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya. . sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti. mambang tang pâs wulan upamanikâ. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. kados-kados ta awan. wintang tulya ng kusuma ya sumawur. nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. Jarwa Toya tlaga bening kados langit.Kadi mégha manghudanaken. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun. XVI. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan.

Ing sastra Jawi Énggal.Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. . kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu.