Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. banjur dhéwèké nusul Rama. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan. ing Thailand dadi Ramakien. Sita. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. Jeneng kitab . Lesmana lan Satrughna. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané. Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. lan Sumitra. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka. Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. putri Prabu Janaka. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. yaiku: Kosalya. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda. Sawetara kuwi. Rama ora gelem bali menyang kerajaan. Ing candhi iku. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. Ana ing saktengahing alas mau. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. ning perangan kuwi mau. Amérika. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. Sabubaré iku. Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. yaiku: Rama. kakangé Sugriwa. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. Balakanda Bharata. Kekayi.Ing tlatah Jawa. Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa.

Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah. Anoman ditangkep. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita. NIng kana. Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka.Subali mati. Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita. pados . Yuddhakanda Ananging. Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama. Ning paprangan. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka.

salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. .Anoman. Laksmana saha Satrughna. Ananging Kaikeyi. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. Lajeng Rama. kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing pratapan punika. Bharata. amargi piyambakipun putra pammbajeng. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Senadyan kanthi awrat ing penggaih.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan. Rama. Sasampun pinten wanci. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi.

Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. satunggiling kethèk pethak. Lajeng Rama. lajeng pejah. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Anging Kaikeyi. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. lajeng usaha nulungi Sinta. mboten saged dipuntangkep. saged ngalahaken Jatayu. Si kidang emas gesit sanget. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. ing kedhaton sang Rahwana. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Anging Rawana langkung kiyat. ksmana]] saha Satrughna. Ing patapan mrika. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama.Lajeng Rama. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. amargi piyambakipun laré mbarep. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Sasampun pinten wanci. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali.

Lajeng Rama. saged ngalahaken Jatayu. Anging Rawana langkung kiyat. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. ing kedhaton sang Rahwana. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. lajeng pejah. satunggiling kethèk pethak. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Kiasan I. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Si kidang emas gesit sanget. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan.5 Jawi Kina Jarwa . Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. mboten saged dipuntangkep.kersa wangsul. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. lajeng usaha nulungi Sinta. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka.

inggih mekaten saminipun.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân. . XVI.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. wintang tulya ng kusuma ya sumawur. kados-kados ta redi Mahendra gumeter. Purwakanthi XI. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan. kados-kados ta awan. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya.Kadi mégha manghudanaken. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. saya malih para pandhita saha tiyang suci. dînândha krepaṇa ya winéh. nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. menawi maringi dana. mambang tang pâs wulan upamanikâ. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. Kados awan ingkang njawuhi. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun. Jarwa Toya tlaga bening kados langit. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra.

Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun. kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. Ing sastra Jawi Énggal. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful