Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

banjur dhéwèké nusul Rama. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa. yaiku: Rama. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. Sabubaré iku. kakangé Sugriwa. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. Sita. Sawetara kuwi. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané.Ing tlatah Jawa. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. yaiku: Kosalya. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. Kekayi. Amérika. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda. Jeneng kitab . ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. Lesmana lan Satrughna. Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. lan Sumitra. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. Rama ora gelem bali menyang kerajaan. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. Ing candhi iku. Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. ing Thailand dadi Ramakien. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka. Ana ing saktengahing alas mau. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. ning perangan kuwi mau. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. putri Prabu Janaka. Balakanda Bharata.

Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka. Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita. Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. Yuddhakanda Ananging. Ning paprangan. Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama.Subali mati. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. NIng kana. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita. pados . Anoman ditangkep. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita.

Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Ing pratapan punika. amargi piyambakipun putra pammbajeng. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Ananging Kaikeyi. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita. Bharata. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi. kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana. . dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton.Anoman. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4. Laksmana saha Satrughna. Sasampun pinten wanci. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Rama. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan. wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Senadyan kanthi awrat ing penggaih.

Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . Anging Rawana langkung kiyat. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Sasampun pinten wanci. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. saged ngalahaken Jatayu. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. amargi piyambakipun laré mbarep. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. satunggiling kethèk pethak. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa.Lajeng Rama. lajeng usaha nulungi Sinta. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. lajeng pejah. mboten saged dipuntangkep. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Anging Kaikeyi. Lajeng Rama. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. ing kedhaton sang Rahwana. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Si kidang emas gesit sanget. Ing patapan mrika. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. ksmana]] saha Satrughna. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi.

Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Lajeng Rama. lajeng usaha nulungi Sinta. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. saged ngalahaken Jatayu. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. mboten saged dipuntangkep. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Si kidang emas gesit sanget. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Kiasan I.5 Jawi Kina Jarwa . satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Anging Rawana langkung kiyat. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. satunggiling kethèk pethak. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. ing kedhaton sang Rahwana. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi.kersa wangsul. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. lajeng pejah.

Kadi mégha manghudanaken. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. saya malih para pandhita saha tiyang suci. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. Jarwa Toya tlaga bening kados langit. mambang tang pâs wulan upamanikâ. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. wintang tulya ng kusuma ya sumawur. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi. kados-kados ta redi Mahendra gumeter. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. . menawi maringi dana. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya. Purwakanthi XI. XVI. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun. kados-kados ta awan.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan. inggih mekaten saminipun. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra. Kados awan ingkang njawuhi. dînândha krepaṇa ya winéh. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân.

Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. .Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. Ing sastra Jawi Énggal. kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful