Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané. Sabubaré iku. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. Sawetara kuwi. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. lan Sumitra. banjur dhéwèké nusul Rama. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka. Amérika. Jeneng kitab . yaiku: Rama. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. putri Prabu Janaka. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan. Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. Sita.Ing tlatah Jawa. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. yaiku: Kosalya. Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. kakangé Sugriwa. ning perangan kuwi mau. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. Ing candhi iku. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. Lesmana lan Satrughna. Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. Ana ing saktengahing alas mau. Kekayi. Rama ora gelem bali menyang kerajaan. Balakanda Bharata. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. ing Thailand dadi Ramakien.

Anoman ditangkep. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita. Ning paprangan. Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama. NIng kana. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita. Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah. pados . Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. Yuddhakanda Ananging. Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita.Subali mati. Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka.

Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. amargi piyambakipun putra pammbajeng. . Ananging Kaikeyi. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja.Anoman. dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Bharata. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Laksmana saha Satrughna. Rama. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita. Ing pratapan punika. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Sasampun pinten wanci. Lajeng Rama.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan. Senadyan kanthi awrat ing penggaih. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Lajeng Rama saha Laksamana tindak.

Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Sasampun pinten wanci. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. saged ngalahaken Jatayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. satunggiling kethèk pethak. Rama nilar Sita kalih Laksmana. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. ing kedhaton sang Rahwana. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. mboten saged dipuntangkep. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Ing patapan mrika. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. lajeng pejah. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. ksmana]] saha Satrughna. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. lajeng usaha nulungi Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Lajeng Rama. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Anging Kaikeyi. Si kidang emas gesit sanget. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. amargi piyambakipun laré mbarep. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa.Lajeng Rama. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Anging Rawana langkung kiyat. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak.

satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Si kidang emas gesit sanget. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. lajeng pejah. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Lajeng Rama. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. lajeng usaha nulungi Sinta. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. ing kedhaton sang Rahwana. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. saged ngalahaken Jatayu. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. satunggiling kethèk pethak. Anging Rawana langkung kiyat. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica.5 Jawi Kina Jarwa . Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Kiasan I. mboten saged dipuntangkep.kersa wangsul.

tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. Purwakanthi XI.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân. . kados-kados ta awan. Jarwa Toya tlaga bening kados langit. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. inggih mekaten saminipun. kados-kados ta redi Mahendra gumeter. Kados awan ingkang njawuhi. sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. mambang tang pâs wulan upamanikâ. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan. dînândha krepaṇa ya winéh. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. saya malih para pandhita saha tiyang suci.Kadi mégha manghudanaken. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. wintang tulya ng kusuma ya sumawur. menawi maringi dana. XVI. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra.

Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun. Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. Ing sastra Jawi Énggal. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful