Anda di halaman 1dari 33

2 : Bidang Fonologi

2.1 : Definisi Fonetik 2.2 : Penggolongan dan penghasilan bunyi bahasa 2.3 : Struktur suku kata bahasa Melayu 2,4 : Sistem ejaan bahasa Melayu 2.5 : Tanda baca

2.1 : Definisi Fonetik dan Fonemik. Calon seharusnya dapat : (a) menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik (b) menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, huruf, dan suku kata (c) menentukan fonem dan alofon

2.1 : Definisi
Fonologi : Bidang yang mengkaji bunyi bahsa Fonetik : Fonemik :

2.1.1 : Konsep bunyi

2.1.2 : Konsep fonem


Definisi : Unit bahasa terkecil yg berfungsi dalam sesuatu bahasa (TBD) Dapat membezakan makna kata Secara umum disebut bunyi bahasa.

2.1.3 : Konsep alofon

2.1.4 : Konsep huruf


Fonem2 bahasa diberi lambang tulisan yang berupa huruf

2.1.5 : Konsep suku kata

2.2 : Penggolongan dan penghasilan bunyi bahasa

2.2.1 Vokal 2.2.2 - Konsonan asli & pinjaman 2.2.3 - Diftong

Calon seharusnya dapat : (a) Menyatakan definisi vokal, konsonan dan diftong (b) Mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara penghasilan dan daerah artikulasi (c) Menghurai cara bunyi bahasa dihasilkan (d) Membezakan bunyi konsonan asli dengan konsonan pinjaman (e) Mengenal pasti jenis2 diftong, cara penghasilannya, dan perbezaannya dgn vokal rangkap artikulasi sertaan. (f) Melukis dan melabel rajah alat pertuturan (g) Mengenal pasti fonetik dan mentranskripsikan perkataan dengan penggunaan lambang fonetik (h) Melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluaran bunyi2 bahasa (i) Menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam mentranskripsikan bunyi bahasa.

Vokal Bunyi yg dihasilkan tanpa halangan, sekatan @ sisian pada arus udara yg dikeluarkan drp paru-paru. Udara drp. Paru-paru keluar berterusan

Ciri-ciri bunyi vokal : Udara tidak disekat/dihalang/disempit) Udara mesti keluar menerusi rongga mulut. Pita suara mesti bergetar (bunyi bersuara). Lelangit lembut mesti dinaikkan. (tutup rongga hidung)

6 Vokal Asli BM

- 3 vokal depan { [ i ], [ e ], [ a ] } - 1 vokal tengah []

- 2 vokal belakang { [u]. [o]}

Carta Vokal Bahasa Melayu

Bentuk bibir semasa menghasilkan vokal depan & vokal belakang

Vokal belakang

Vokal depan

BUNDAR

TERHAMPAR

DEPAN

TENGAH

BELAKANG

Vokal : Bahagian lidah yang terlibat semasa penghasilan bunyi vokal depan, vokal tengah dan vokal belakang

Rajah Bunyi Vokal Bahasa Melayu


Keadaan Bibir Kedudukan Lidah DEPAN TENGAH BELAKANG

LUAS

a e ()

SEPARUH LUAS

SEMPIT

i
e

U
o

SEPARUH SEMPIT

Contoh Penggunaan Vokal


Awal Tengah Terbuka Tengah Tertutup Akhir

itu ekar akar emak ubat olah

bilas berang barang belah sudah boleh

pintu bengkok bantu bengkang buntu dompet

api bola palu -

Konsonan Udara yg keluar drp paru2 disekat, halangan atau geseran. Udara mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut, tekak atau hidung oleh artikulator spt lidah, anak tekak dan bibir Ada bunyi bersuara dan tidak bersuara

BUNYI-BUNYI BERSUARA BaDanG LoWeR ZaVarJad

Konsonan Asli Bahasa Melayu


Cara sebut Letupan Letusan Sengau Geseran KONSONAN ASLI Daerah sebutan(lihat kpd lidah @ bhg. Yg terlibat) Bibir Gigi-gusi LK LL Glotis p b m t d n s c j ny k g ng h

Getaran
Sisian v

r
l -

Konsonan Pinjaman Bahasa Melayu


KONSONAN PINJAMAN (bukan konsonan bahasa Melayu) Daerah sebutan Cara Anak sebut Bibir-gigi Gigi Gigi-gusi LK LL tekak Letupan q Geseran f v th dz dh z sy kh gh -

Geseran
Getaran Sisian v

Konsonan Asli Bahasa Melayu


Cara Sebutan Daerah Sebutan Bibir Gigi-gusi Lelangit Keras Lelangit Lembut Glotis

Letupan
Letusan Sengauan Geseran Getaran

p
m

t
n s r l

d
c j ny

s
ng h

Sisian Separuh Wokal

Contoh Penggunaan Konsonan


Awal Tengah Akhir

peri bisu turi dari kari gari curi

lipas sabit atas lidi akar agar acar

malap ulat tapak malam telan tikar bantal

Konsonan Pinjaman

Daerah Sebutan Cara Sebutan BibirGigi fv GigiGusi z Lelangit Keras sy Lelangit Lembut kh gh

Gigi th dh

Geseran

Contoh Penggunaan Konsonan Pinjaman


Awal Tengah Akhir

formal thabit dharab zaman syarat khamis ghaib

sifir universiti mithal azam masyhur akhir baghal

wakaf bahath skuash tarikh baligh

Diftong
Sama spt bunyi vokal Membentuk 1 suku kata berbanding rentetan vokal Gabungan 2 huruf vokal membentuk 1 bunyi geluncuran

Perbezaan diftong dengan rentetan vokal


2 huruf vokal 1 bunyi 2 huruf vokal berada dalam 1 suku kata ( pulau ) pu / lau ( aurat ) au / rat ( amboi ) am / boi ( sakai ) sa / kai ( hairan ) hai / ran

Diftong

Rentetan vokal

2 huruf vokal 2 bunyi ( sukai ) su / ka / i 2 huruf vokal berada dalam 2 suku kata

Diftong : dikenali sebagai bunyi geluncuran terdapat 3 bentuk diftong [ ai , au , oi ]

Contoh Penggunaan Diftong

Awal

Tengah

Akhir

aurat

hairan saudara

pandai pulau

amboi

Sekian