Anda di halaman 1dari 13

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti olehempat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfikirlahdengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkantanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu. Soalan 1 hingga Soalan 7 . Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.1. Ibu sibuk ______________ minuman petang untuk tetamu yang datang.A menyaji B memberi C mengagih D menghidang 2. Dia akhimya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kerana diasentiasa _____________________ dengan buku.A bersamaan B berdekatan C bergandingan D berdampingan 3 . Kabus tebal pada pagi itu telah ______________ puncak gunung yang bakal kami daki.A menutupi B mengaburi C melingkari D menyelubungi 4 Setelah seharian bertempur, akhimya pihak tentera telah b e r j a y a m e n a w a n ______ _______ pengganas.A sekawan B sepasukan C seangkatan D segerombolan 5 Jambatan yang roboh itu telah dibaiki oleh penduduk kampung secara _____________.A gotongroyong B berganding bahuC berhempas-pulas D bantu-membantu 6 Sudah berulang kali peniaga itu menggunakan minyak masak tersebut menyebabkanpengunjung menghidu bau _____________.A basi B busuk C tengik D hangit 7

. Kerja-kerja ___________ untuk mendapatkan harta karun yang dikatakan peninggalantentera Jepun memerlukan kesabaran yang tinggi.A menggali B mengorek C menimbus D memperoleh Soalan 8 hingga Soalan 14 Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditanda dengan A , B , dan C . Tandakan sama ada A , B , atau C j i k a a ya t i t u mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan. 8 Oleh kerana kerusi tidak mencukupi, para jemputan yang datang lewat terpaksa berdiriA B Cdi luar dewan. Tiada kesalahan.D 9 Hakim telah menjatuhi pesalah itu hukuman penjara seumur hidup. Tiada kesalahanABCD 10

Gajah yang mengganas di kampung itu telah ditangkap hidup-hidup sebelum dihantar keA B CZoo Melaka. Tiada kesalahan.D 11 Setengah orang yang berkunjung ke pameran komputer ini akan diberi cenderamata A B. C Tiada kesalahan.D 12 Mereka sedang berbincang dari hati ke hati tentang cara-cara memajukan perniagaanA Bkeluarga mereka. Tiada kesalahan.C D 13 Hadiah yang disumbangkan oleh bank tempatan itu ialah untuk pelajar yang pandaiA Btetapi miskin. Tiada kesalahan.C D 14 Pemadam api itu perlu diperiksa secara berkala dari masa ke masa oleh pegawaiA Bbomba yang bertugas. Tiada kesalahan.C D Soalan 15 hingga Soalan 17 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan tentukanbahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai.15 I "Mengapa agaknya berlainan sekali perasaan ibumu pada hari ini," luah ayah. II Hubungan mereka tetap mesra walaupun berlainan bangsa dan agama. Ill Mukanya kelihatan berlainan apabila disebut tentang bekas isterinya. SULIT IV Anda berdua tidak dapat sampai ke pulau itu berlainan sekiranya menaiki bot.A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II, dan III sahaja D I, II, dan IV sahaja 16 I Haji Safuan berpegang teguh pada adat dan agama.

II Dua sahabat baik itu berjalan berpegang tangan ketika melintas jalan. Ill Nelayan yang hanyut itu berpegang pada sekeping papan. IV Mereka berdua berpegang pada janji untuk bertemu di perpustakaan awampada petang nanti.A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II, dan III sahaja D I, II, III, dan IV 17 I Dia harus dihukum kerana mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri. II Raju mengkhianati majikannya apabila dia tidur pada waktu pejabat. Ill Harun tidak mahu mendengar nasihat ibu bapanya sebab itulah dia dianggap anak yang mengkhianati orang tuanya. IV Pengurus syarikat itu telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya denganmenggelapkan wang syarikat.A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II, dan III sahaja D I, II, dan IV sahaja Soalan 18 hingga Soalan 21 Sebahagian daripada ayat berikut telah digarisi. Bahagian ya ng bergaris. itu mungkinmengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. J i k a a n d a menganggap bahawa bahasa bahagian yang hergaris itu salah dan perlu diuhah, anda hendaklah menandakan A, B,

atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D.18 Sebelum meninggalkaan kilang itu, setiap pelawat dihadiahkan sehelai kain batik sebagaicenderamata.A setiap orang pelawat dihadiahkan sehelai kain B setiap pelawat dihadiahi sehelai kainC sehelai kain batik dihadiahi setiap pelawat D setiap pelawat dihadiahkan sehelai kain 19 Semua calon peperiksaan dikehendaki menjawab setiap soalan M a t e m a t i k t a n p a menggunakan mesin kira.A Semua calun peperiksaan dikehendaki B Semua orang calon peperiksaan dikehendakiC Peperiksaan menghendaki semua calon D Semua calon peperiksaan dikehendaki 20 Kita wajib tegakkan kebenaran walaupun kadangkala amat sukar dilakukan.A Kita wajib menegakkan kebenaran B Kita harus tegak kebenaranC Kebenaran wajib tegak D Kita wajib tegakkan kebenaran 21 Kata orang-orang tua, anak dara tidak elok duduk di muka pintu.A Perkataan orang tua B Kata orang tua-tua 3

SULIT C Berkata orang-orang tua D Kata orang-orang tua Soalan 22 hingga Soalan 24 Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan

ayat yangdicetak tebal. 22 Malaysia lebih berminat jika Barat menyalurkan teknologi pemeliharaan hutanberbanding memberi bantuan kewangan tetapi pada masa yang sama mensyaratkannegara supaya mengikut telunjuk mereka.A Adalah lebih jika Barat menyalurkan teknologi pemeliharaan hutan daripada memberibantuan dalam bentuk wang ringgit sambil mensyaratkan negara supaya mengikut kehendakmereka. B Berbanding bantuan kewangan, teknologi pemeliharaan hutan yang disalurkan dari Baratlebih banyak mendatangkan faedah kepada negara. C Malaysia mengalu-alukan teknologi pemeliharaan hutan dan bantuan kewangan yangdisalurkan dari Barat dengan syarat kita tidak perlu mengikut segala kehendak mereka. D Negara lebih cenderung menerima teknologi peme liharaan hutan dari Barat daripadamenerima bantuan berbentuk kewangan yang mensyaratkan negara mengikut arahan mereka.23 Bayi mungkin berisiko tinggi dijangkiti AIDS daripada ibu yang menjadi pembawakuman HIV menerusi proses penyusuan ibu.A Proses penyusuan bayi biasanya tidak begitu terdedah dengan kuman HIV sekiranya ibutersebut tidak menjadi pembawa kuman AIDS. B Ibu yang dijangkiti kuman HIV berkemungkinan besar mempunyai anakyang menghidap penyakit AIDS jika anak itu menyusu badan. C Kuman HIV boleh merebak melalui penyusuan ibu jika tidak dielak dan dicegah secepatmungkin. D Ramai kanak-anak menjadi pembawa kuman HIV lantaran ibu mereka menghidap HIV.24 Para lepasan sekolah tidak perlu berasa kecewa sekiranya mereka tidak berpeluangmelanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi tempatan.A Pusat-pusat pengajian tempatan banyak menyediakan peluang belajar kepada pelajar lepasan sekolah. B Rasa kecewa tidak perlu wujud di dalam hati lepasan sekolah jika mereka tidak ditawarkanmelanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia. C Kekecewaan selalu melanda diri para pelajar yang gagal dalam peperiksaan dan seterusnyagagal dalam hidup. D

Lepasan sekolah biasanya berusaha untuk mendapatkan tempat di pusat-pusat pengajiantinggi tempatan. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. 25 I Dia sedang menidurkan kedua anak perempuannya itu. II Berduyun-duyun penduduk Gelang Patah pergi ke tepi pantai untuk melihat dugong. Ill Dia tidak pandai memandu kereta walaupun sudah berusia 21 tahun. IV Sudah puas dia mengulang kaji pelajaran, namun keputusan peperiksaannya masihbelum memuaskan.A I dan II sahaja B I, II dan III sahaja C I, III, dan IV sahaja D II, III, dan IV sahaja 4

C Berkata orang-orang tua D Kata orang-orang tua Soalan 22 hingga Soalan 24 Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yangdicetak tebal. 22 Malaysia lebih berminat jika Barat menyalurkan tek nologi pemeliharaan hutanberbanding memberi bantuan kewangan tetapi pada masa yang sama mensyaratkannegara supaya mengikut telunjuk mereka.A Adalah lebih jika Barat menyalurkan teknologi pemeliharaan hutan daripada memberibantuan dalam bentuk wang ringgit sambil mensyaratkan negara supaya mengikut kehendakmereka. B Berbanding bantuan kewangan, teknologi pemeliharaan hutan yang disalurkan dari Baratlebih banyak mendatangkan faedah kepada negara. C Malaysia mengalu-alukan teknologi pemeliharaan hutan dan bantuan kewangan yangdisalurkan dari Barat dengan syarat kita tidak perlu mengikut segala kehendak mereka. D Negara lebih cenderung menerima teknologi pemeliharaan hutan dari Barat daripadamenerima bantuan berbentuk kewangan yang mensyaratkan negara mengikut arahan mereka.23

Bayi mungkin berisiko tinggi dijangkiti AIDS daripada ibu yang menjadi pembawakuman HIV menerusi proses penyusuan ibu.A Proses penyusuan bayi biasanya tidak begitu terdedah dengan kuman HIV sekiranya ibutersebut tidak menjadi pembawa kuman AIDS. B Ibu yang dijangkiti kuman HIV berkemungkinan besar mempunyai anakyang menghidap penyakit AIDS jika anak itu menyusu badan. C Kuman HIV boleh merebak melalui penyusuan ibu jika tidak dielak dan dicegah secepatmungkin. D Ramai kanak-anak menjadi pembawa kuman HIV lantaran ibu mereka menghidap HIV.24 Para lepasan sekolah tidak perlu berasa kecewa sekiranya mereka tidak berpeluangmelanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi tempatan.A Pusat-pusat pengajian tempatan banyak menyediakan p eluang belajar kepada pelajar lepasan sekolah. B Rasa kecewa tidak perlu wujud di dalam hati lepasan sekolah jika mereka tidak ditawarkanmelanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia. C Kekecewaan selalu melanda diri para pelajar yang gagal dalam peperiksaan dan seterusnyagagal dalam hidup. D Lepasan sekolah biasanya berusaha untuk mendapatkan tempat di pusat-pusat pengajiantinggi tempatan. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. 25 I Dia sedang menidurkan kedua anak perempuannya itu. II Berduyun-duyun penduduk Gelang Patah pergi ke tepi pantai untuk melihat dugong. Ill Dia tidak pandai memandu kereta walaupun sudah berusia 21 tahun. IV Sudah puas dia mengulang kaji pelajaran, namun keputusan peperiksaannya masihbelum memuaskan.A I dan II sahaja B I, II dan III sahaja C I, III, dan IV sahaja D II, III, dan IV sahaja 4

SULIT 26 I Sudah puas abang memujuk adik, tetapi adik berterusan menangis. II Setelah turun dari mini bas, Hamdan terus ke warung Pak Hitam untuk membelimakanan tengah hari. Ill Pihak polis terpaksa membebaskan penjahat yang baharu ditangkap itu keranakekurangan bukti. IV Hujan lebat yang turun di pagi ini menggendalakan tugas hariannyaA I dan III sahaja B I, II dan III sahaja C I, II, dan IV sahaja D II, III, dan IVsahaja27 I Persembahannya pada malam itu telah berjaya memikat hati ribuan penonton yang hadir. II Tingkah lakunya yang sopan amat disenangi oleh guru-guru. Ill "Jika kita bersikap tidak amanah, lama-kelamaan orang tidak mempercayai kita lagi,"kata Pak Zahid. IV Tembikar daripada tanah liat itu amat halus perbuatannya.A I dan II sahaja B I, II dan III sahaja C I, III, dan IV sahaja D II, III, dan IV sahaja Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan peribahasa di bawah ini.Televisyen yang kamu baiki asalnya rosak sedikit, setelah kamu baiki semakin rosakpula. 28 Peribahasa yang sesuai dengan situasi di atasialahA bagai tikus membaiki labu.B harapkan pagar, pagar makan padi.C bertanya supaya tahu, berjalan supaya sampai.D berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian. 29 Perbuatannya yang suka mencuri akhirnya diketahui orang ramai. Dia berasa malu untukkeluar dari rumah. Apa yang berlaku seperti dikatakan orangA ayam terlepas tangan bau tahi.B ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan.C ayam sudah patah, kalau-kalau dapat menikam.D ayam ditambat disambar helang, padi di tangan tumbuh lalang. 30

S e s u a t u k e r j a ya n g d i l a k u k a n i t u h e n d a k l a h d i l a k u k a n s e h i n g g a s e l e s a i . K e t e r a n g a n tersebut sesuai bagi peribahasa 5

A alah bisa, tegal biasa.B alang-alang berminyak biar licin.C genggam bara api biar sampai jadi arang.D alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Maka Raja Iskandar Syah pun berdiri di bawah sepohon kayu, terlalulah rendang. Maka baginda pun berburu, maka anjing perburuan itu pun diterajang oleh pelanduk putih, jatuh keair. Maka titah Raja Iskandar Syah, "Baik tempat ini, sedang pelanduknya lagi gagah; baiklahkita berbuat negeri di sini."Maka sembah segala orang besar-besar, "Benarlah tuanku, seperti titah Duli YangDipertuan itu."Maka disuruh baginda perbuat negeri pada tempat itu. Maka Raja Iskandar bertanya, "Apa nama kayu ini, tempat kita bersandar?"Maka sembah orang, "Kayu Melaka namanya, tuanku."Maka titah baginda, " Jika demikian, Melakalah nama negeri ini."Maka Raja Iskandar Syah pun diamlah di Melaka. Adapun Raja Iskandar tatkaladiam di Singapura, tiga puluh dua tahun, maka Singapura alah oleh Jawa: maka kararlahbaginda di Melaka tiga tahun. Maka datanglah peredaran dunia, baginda pun hilanglah, dananakanda baginda Raja Besar Mudalah ganti kerajaan ayahanda baginda, terlalu adil perintahbaginda. Maka Raja Besar Muda pun memerintahkan istiadat takhta kerajaan baginda.Syahadan, bagindalah yang pertama berbuat menteri mengajari orang di balai, danmengadakan bentara empat puluh berdiri di ketapakan balai akan menjunjungkan titah rajad a n m e n y a m p a i k a n s e m b a h s e k a l i a n o r a n g k e b a w a h d u l l b a g i n d a ; d a n b a g i n d a l a h menjadikan anak tuan-tuan biduanda kecil akan suruh-suruhan raja membawa segala alat raja,barang ke mana dan barang sebagainya.(Dipetik dan diubahsuaikan daripada prosa "Susur Galur Asal Usul NegeriMelaka", antologi Sehijau Warna Daun, Tingkatan 1, DBP) 31 Nyatakan punca Raja Iskandar meninggalkan Singapura.A Baginda ditewaskan oleh kerajaan JawaB Baginda terkena sumpahan Raja Besar MudaC Baginda telah hilang keyakinan terhadap kerajaan SingapuraD Baginda telah berjanji dengan pemerintah Singapura sebelumnya 32 Frasa maka kararlah baginda di Melaka tiga tahun yang terdapat dalam petikan membawamaksudA Raja Iskandar menetap di negeri Melaka selama tiga tahunB Raja Iskandar mangkat setelah tiga tahun memerintah Melaka.C Raja Iskandar memerintah di negeri Melaka selama tiga tahun.D Raja Iskandar berasa kecewa tinggal di negeri Melaka selama tiga tahun 33 Persoalan yang berikut terdapat dalam petikan prosa "Susur Galur Asal Usul NegeriMelaka",

kecuali A adat istiadat di negeri Melaka.B asal usul pembukaan negeri MelakaC salasilah keturunan raja-raja MelakaD kedaulatan kerajaan dalam jajahan Melaka 34 Pernyataan yang berikut merupakan perwatakan Raja Besar Muda, kecualiA pemerintah yang sangat adil mentadbir negara.B pemerintah yang mementingkan golongan diraja.C pemerintah yang mentadbir negara secara sistematik.D pemerintah yang memperkenalkan adat istiadat kerajaan Melaka. 35 Pilih salasilah raja-raja Melaka mengikut urutan yang betul.A Raja Besar Muda - Raja Kecil Besar Raden Tengah Raja Iskandar SyahB Raja Iskandar Syah - Raja Besar Muda - Raden Tengah Raja Kecil Besar C Raja Iskandar Muda - Sultan Mahmud - Raja Besar Muda -- Raden TengahD Raja Iskandar Syah 'Raja Kecil Besar - Raden Tengah - Raja Besar Muda Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalanyang berikutnya.

Unsur gaya bahasa yang terdapat dalam baris sajak di atas ialahA m e t a f o r a B s i m i l e C s i n k o f D h i p e r b o l a 39Apakah tema yang terdapat dalam sajak Mata Ayah? A K e t a b a h a n u n t u k memartabatkan diri.BPengorbanan ayah membesarkan anaknya.CKesungguhan dalam meneruskan perjuangan. DKeprihatinan anak terhadap penderitaan a y a h n y a . 40Pengajaran yang terdapat dalam sajak ialah A k i t a h e n d a k l a h tinggal berjauhan daripada ayah.Bkita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan a yah. Ckita hendaklah m e n z i a r a h i a ya h ya n g t e l a h t u a d a n u z u r . Dkita hendaklah pulang bercuti ke kampung untuk merasai penderitaan ayah. KERTASSOALANTAMAT[Lihat sebelah02/1 SULIT 14