Anda di halaman 1dari 23

DISEDIAKAN OLEH: Mathila Nor Suhana Nurul Amira

Di dalam Akta Pembangunan Sukan 1997, (Akta 576) JADUAL KEDUA (Seksyen 19), iaitu Perlembagaan Dan Kaedah-Kaedah Badan Sukan Yang Bertindak Sebagai Badan Pengelola Atau Perwakilan Bagi Sukannya Di Peringkat Kebangsaan.

Perkara-perkara yang berikut hendaklah diperuntukkan dalam perlembagaan atau kaedah-kaedah: 1. Badan sukan hendaklah mempunyai tujuan dan matlamat yang berikut: (a) untuk menggalakkan dan membangunkan sukannya; (b) untuk mengekalkan hubungan baik dan kedudukan baik dengan badan pengelola dan pengawal seliaan antarabangsa. (c) untuk memastikan bahawa perlembagaan dan kaedah- kaedahnya dipatuhi dan diikuti oleh semua anggotanya. (d) untuk mengawal dan menjalankan bidang kuasa ke atas semua aktiviti berhubungan dengan sukannya di Malaysia dan oleh wakil Malaysia di luar negara.

2. Aktivitinya dijalankan tanpa ada diskriminasi tentang jantina, ras, warna kulit, agama, asal usul, bahasa, kecenderungan politik atau apa-apa pandangan lain yang dipegang oleh anggotanya. 3. Prosedur pemilihan adalah terbuka dan adil. 4. Akaun teraudit sepenuhnya ,laporan segala aktiviti, penggunaan dan perbelanjaan wang yang sebelumnya dikemukakan kepada Pesuruhjaya berserta dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya.

1.

2.

PENGENALAN Seseorang pentadbir perlu menjalankan tugas mengikut proses-proses asas. PERANCANGAN Perancangan adalah penentuan terdahulu. Perancangan melibatkan tiga perkara; 1) Menentkan apa yang patut 2) Menentukan bagaimana ia patut dilakukan 3) Menentukan siapa yang akan melakukannya.

Proses perancangan berkesan melibatkan lima perkara yang berterusan; 1) Menentukan objektif-objektif keseluruhan. 2) Menentukan objektif khusus. 3) Mengenalpastikan strategi atau tindakan khusus untuk mencapai objektif. 4) Menentukan piawai prestasi khusus untuk pencapaian objektif. 5) Menilai kemampuan.

3. PENGELOLAAN satu proses yang melibatkan dua atau lebih manusia mengembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan yang tertentu. - empat prinsip pengelolaan yang dinyatakan oleh Leith (1990); 1) pembahagian tugas dan delegasi tanggungjawab. 2) mengekalkan hierarki autoriti. 3) menetapkan panduan tingkah laku. 4) membuat keputusan berdasarkan keupayaan dan bukan personaliti.

4. PENGARAHAN -mengikut Frost & Marshall (1997), pengarahan merupakan suatu proses yang menyebabkan sesuatu tindakan itu berlaku. - Proses itu melibatkan pemberian tunjuk ajar atau bimbingan, mempengaruhi orang lain atau membuat keputusan dan memberi arahan.

5. HAL KAKITANGAN -Tugas ini biasanya meliputi pemilihan kakitangan untuk tugas yang sesuai bagi menjayakan sesuatu aktiviti organisasi. -Tugas pentadbir adalah meliputi; 1) menentukan bilangan staf yang diperlukan. 2) mengetahui keupayaan dan kebolehan staf. 3)memastikan cara interaksi di antara staf. - Pentadbiran kakitangan melibatkan dua aspek utama iaitu kemanusiaan dan teknikal ( Voltmeter, Esslimger, McCue & Tillman, 1979).

6. MENYELARAS ATAU KOORDINASI -Tugas pentadbir ialah utk menyelaraskan program atau unit pentadbiran serta memastikan operasi berjalan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. - Menggalakkan komunikasi yang baik antara individu dalam setiap jabatan. - Untuk memastikan koordinasi yang baik, pentadbir perli mengikut prosedur yang betul;

1) 2)

3)
4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Menggalakkan komunikasi secara formal. Mewejudkan peraturan-peraturan yang diterima umum. Mengadakan siten komunikasi formal. Menanam matlamat dominan dalam sanubari kakitangan. Buat pemerhatian rapat. Mengumumkan garis autiriti, tanggungjaeab, tugas dan pertalian unit. Aktiviti yang sama ditugaskan kepada unit pentadbiran yang sama. Mempiawaikan perlakuan. Mengharmonikan program dan polisi. Arahan patut lengkap dan jelas. Memupuk semangat berpasukan. Berkomunikasi terus dengan kakitangan. Pentadbir mesti merupakan seorang yang sudi mendengar pandangan kakitangan. Pertemuan sosial tidak formal patut digalakkan.

7. LAPORAN - Adalah kaedah yang sestematik untuk menilai kemampuan kakitangan. - Boleh dilakukan setiap minggu atau setiap bulan mengikut projek tertentu. 8. BELANJAWAN - Belanjawan adalah aspek penting dalam pentadbiran yang tidak boleh diabaikan. - Mengikut Frost (1977), pentadbiran kewangan melibatkan empat langkah ; 1) mengumpul data atau maklumat. 2) menyediakan belanjawan. 3) mempersembahkan belanjawan. 4) membelanjakan peruntukan.

9. PENILAIAN ATAU KAWALAN - Dijalankan untuk mengetahui sama ada organisasi itu berjaya atau sebaliknya. - Tugas pentadbir menilai perancangan secara keseluruhan utk menentukan pencapaian objektif. - menilai sejauh manakah sumber-sumber digunakan secara maksimum

PENGENDALIAN MESYUARAT

MESYUARAT: Mesyuarat ialah satu aktiviti yang berdasarkan komunikasi dua hala antara individu dalam situasi formal. Tujuan mesyuarat: untuk bertukar-tukar fikiran dan pendapat. menyelesaikan masalah berbangkit. membuat keputusan. memberikan maklumat dan mendapatkan maklumat daripada pelbagai pihak.

Agenda Mesyuarat

Perutusan pengerusi Pengesahan minit mesyuarat yang lepas Perkara-perkara berbangkit Laporan bendahari Laporan setiausaha Agenda mesyuarat Hal-hal lain Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang Penangguhan mesyuarat

PERMULAAN:

Agenda dan minit mesyuarat lepas diedarkan kepada ahli yang tidak bawa. Selepas dipastikan korum mencukupi, pengerusi mengisytiharkan mesyuarat dibuka dengan rasmi.

PERKARA BERBANGKIT: Mesyuarat meneliti perkara-perkara yg tercetak dalam minit mesyuarat satu persatu. Ahli boleh membangkitkan soalan dan dijawab setiausaha/orang berkenaan. Hanya dibenarkan meminta maklumat. Seterusnya, barulah presiden beralih kepada perkara lain yang disusun untuk dibincangkan.

PENGESAHAN:

Bagi setiap pembetulan, presiden mesti menurunkan tangdatangan ringkasnya. Presiden mempelawa cadangan dan seterusnya sokongan minit itu disahkan sebagai betul. Setelah disahkan, presiden menandatangani minit mesyuarat dengan menulis tarikh di tempat yang disediakan.

MENAMATKAN MESYUARAT:

Masa yang sesuai mesyuarat ditutup terpulang kepada presiden. Sebelum menutup mesyuarat, presiden

mengucapkan terima kasih kepada ahli.

Apabila segala telah selesai, presiden menjemput

seorang

pencadang

dan

penyokong

untuk

mesyuarat ditamatkan. Tarikh mesyuarat yang akan datang ditetapkan

terlebih dahulu sebelum mesyuarat ditangguhkan.

MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA (MOM) Ditubuhkan pada tahun 1953. Tanggungjawab MOM: Menghantar atlit ke luar negara. Menentukan kriteria-kriteria kelayakan bagi sukan individu dan sukan berpasukan untuk menyertai pertandingan antarabangsa. Objektif MOM: Menggalakkan dan memajukan sukan amatur di Malaysia. Mengelola Sukan Olimpik, Sukan Daerah atau Sukan antara Daerah di samping menaja pasukan-pasukan yang mewakili Malaysia untuk mengambil bahagian dalam sukan.

Struktur Pentadbiran MOM: 1) Presiden seorang 2) Timbalan Presiden seorng 3) Naib Presiden 4 orang 4) Setiausaha Kehormat seorang 5) Penolong Setiausaha Kehormat seorang 6) Bendahari seorang 7) Penolong Bendahari Kehormat seorang