Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru : Muhammad Zufar bin Abdul Razak

Kelas

: 5 Ikhlas

Tarikh
Hari

Masa
Sekolah

: 8.30-9.30
: Sekolah Kebangsaan Sungai Rawang

: 16/02/2012
: Khamis

KUMPULAN
Nama Murid

BEN10

ULTRAMEN

1. Iwanis

3. Syamimi

5. Ismail

2. Luqman

4. Aidil

6. Haziq

Tajuk/Tema
Kemahiran

Hasil
Pembelajaran
:

DORAEMON

Alam Haiwan
(Kemahiran 20) Perkataan

(Kemahiran 19) Perkataan

(Kemahiran 18) Perkataan

KVK+KVKK

V+KVKK

KV+KVKK

20.8 Menulis ayat-ayat yang telah

19.5 Menulis/mewarna

18.5 Menulis/mewarna

dibaca pada buku latihan

perkataan/gambar yang lengkap

perkataan/gambar yang lengkap

dengan perkataan V+KVKK

dengan perkataan KV+KVKK

1. Murid

boleh

menulis

semula 1. Murid

dapat

menulis 1. Murid

empat daripada lima ayat yang

perkataan/ayat

berdasarkan

telah dibaca pada buku latihan

gambar dengan betul.

dapat

perkataan/ayat
gambar dengan betul.

menulis
berdasarkan

2. Murid
Di akhir
pengajaran

dapat

menjawab

4 2. Melengkapkan

daripada 5 soalan pada lembaran

soalan

pada

kerja yang diberikan.

yang diberikan.

daripada

lembaran

5 2. Murid

kerja

dan

dapat

mengeja

dan

menyebut 3 daripada 5 perkataan


berdasarkan gambar yang telah
disediakan oleh guru.

pembelajaran
murid dapat :
Pengetahuan
Sedia Ada:

Murid

sudah

menguasai

(kemahiran19) V+KVKK

Bahan Bantu

Kad gambar

Mengajar

Kad perkataan

Pensel warna

Sampul surat

Busur panah

Kad man

Lembaran kerja

Murid sudah menguasai


(kemahiran18) KV+KVKK

Murid

sudah

menguasai

(kemahiran17) KVKK

Nilai Murni

Kemahiran
Berfikir

Bekerjasama

Tolong Menolong

Menghargai

Menjana Idea
Menyenaraikan
Mengkategori

LANGKAH PENGAJARAN

LANGKAH
Set induksi
5 minit

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

1. Murid diminta berada dalam kumpulan masing-masing mengikut tahap kemahiran yang telah ditetapkan
2. Guru menunjukkan beberapa gambar yang telah diajar pada pengajaran yang lepas.

3. Murid melukis semula gambar yang ditunjukkan guru.


4. Guru bersoal jawab dengan murid seperti:
a) Apakah kegunaan senjata ini?
Jangkaan jawapan :: memburu binatang
5. Guru mengaitkan aktiviti soal jawab dengan isi pelajaran yang akan disampaikan dalam sesi Pengajaran
dan Pengajaran (P&P) pada hari ini.

KUMPULAN

BEN10

Langkah 1
15 minit

ULTRAMEN

DORAEMON

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan oleh guru satu demi satu iaitu kad gambar :
a) Bintang
b) Lembing
c) Udang
d) Kucing
2. Murid melekatkan kad suku kata berdasarkan gambar yang telah dilihat pada papan putih.
3. Murid mengeja kad suku kata yang telah ditampal berulang kali.
4. Murid membaca ayat mudah yang ditulis oleh guru secara individu dan berkelompok.

KUMPULAN

BEN10

Langkah 2

LEMBARAN KERJA

15 minit

ULTRAMEN

DORAEMON
PERMAINAN

1. Murid

diminta

menjawab 1. Murid diminta berkumpul di hadapan kelas dan duduk di atas tikar

lembaran kerja.

yang disediakan.
2. Murid diagihkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan.

(Lembaran Kerja )

3. Murid diberikan busur panah dan kad gambar.


4. Seorang murid mengeja dan membaca nama haiwan manakala
murid lain memanah pada gambar yang sesuai.
5. Murid mengeja nama haiwan secara individu.
6. Proses diulangi sehingga tamat permainan.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 3

PERMAINAN

LEMBARAN KERJA

PENGAJARAN DAN

15 minit

PEMBELAJARAN
1. Murid diminta berkumpul di 1.
hadapan kelas dan duduk di

Murid

diminta

lembaran kerja.

menjawab

1. Murid melihat kad gambar


yang ditunjukkan oleh guru

atas tikar yang disediakan.

satu demi satu iaitu kad

2. Murid diagihkan mengikut

gambar :

kumpulan

yang

telah

ditetapkan.
3. Murid

2. Kemudian,
seorang

diberikan

busur

guru

meminta

murid

menulis

perkataan yang disebut oleh

panah dan kad gambar.


4. Seorang

murid

guru.

mengeja

3. Murid

mengikut

dan membaca nama haiwan

mengeja

manakala murid lain memanah

menyebut perkataan yang

pada gambar yang sesuai.

terdapat pada papan putih

5. Murid menulis ayat mudah


berdasarkan gambar yang telah

suku

guru

kata

dan

4. Kemudian, murid mengeja

dipanah.

suku

6. Proses diulangi sehingga

dibentuk secara individu

tamat permainan.

kata

yang

telah

5. Langkah dua hingga enam


diulang sehingga habis kad
gambar

yang

oleh guru.
Penutup
10 minit

Kognitif:
1. Murid menyebut perkataan yang telah dipelajari pada hari ini.
2. Murid menulis semula ayat mudah yang ditulis oleh guru.
3. Guru merumuskan isi pelajaran pada hari ini kepada murid-murid.

Sosial :
1. Guru mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana memberikan kerjasama yang baik.

ditunjukkan

2. Murid bertepuk tangan kerana berjaya mengikuti pembelajaran pada hari tersebut.
3. Guru memberi hadiah berbentuk token kepada murid-murid.

Refleksi :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Komen Pensyarah Pembimbing :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________