Anda di halaman 1dari 104

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH ( PGSR ) KOHOT 2 MOD KURSUS DALAM CUTI SEMESTER 6

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

NAMA

: HAZLY BIN HAMZAH ( 771207-01-6831) 2009142360008404

PROGRAM

: PGSR PENGAJIAN SOSIAL AMBILAN NOV 2009 (KOHOT 2) : PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KURSUS

KOD PENSYARAH

: ELM 3103 : EN. YEOW KEK ONG DAN EN. TEO LIONG CHAW

TARIKH SERAHAN: 24 SEPTEMBER 2012

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Isi Kandungan Borang Rekod Kolaborasi Penghargaan Pengenalan Laporan Kajian Mengenai Pengurusan P&P Mata Pelajaran Pendidikan Moral Di Sekolah Kajian Kes Menilai Seorang Murid Dengan Menggunakan Penilaian Tak Formal Dari Sudut Mata Pelajaran Pendidikan Moral Refleksi Bibliografi Lampiran i ii 1 2 - 15

16 - 40

41 - 43 44 - 45 46 -

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

BORANG REKOD KOLABORASI KKP NAMA PELAJAR KUMPULAN MATA PELAJARAN : HAZLY BIN HAMZAH : PGSR / PENGAJIAN SOSIAL AMBILAN NOVEMBER 2009 : ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH PENSYARAH PEMBIMBING : EN. YEOW KEK ONG DAN EN. TEO LIONG CHAW TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN KOMEN T/TANGAN

08/06/12

Menerima tugasan projek ELM 3101 dari Penerangan yang Pensyarah pensyarah sistematik dan jelas mengenai tajuk KKP. Hazly

12/06/12

Merancang jadual melaksanakan tugasan

Memudahkan tugasan

Hazly

15/06/12

Perbincangan rakan kelas

input yang perlu dengan Mendapat panduan Hazly untuk memulakan tugasan projek . Hazly

20/06/12

Mencari bahan dari perpustakaan Ismail, Memudahkan proses Johor Bahru, perpustakaan sekolah , buku - menyiapkan tugasan. buku dan sumber internet Rujukan sumber

25/06/12

Membuat draf tugasan

Menyusun secara sistematik Mengikut perancangan

Hazly

27/06/12 27/07/12

Menyempurnakan tugasan mengikut arahan

Hazly

10/08/12

Menyemak dengan rakan untuk kepada pensyarah

dihantar Percambahan idea

Hazly

10/O9/12 15/09/12

Disemak oleh pensyarah untuk tujuan pembetulan dan penghantaran

Mengharapkan KKP yang dihasilkan mengikut kehendak tugasan yang diberi.

Pensyarah

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Penghargaan Alhamdulillah setinggi kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurniaNya terciptalah hasil tugasan yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, Encik Yeow Kek Hong dan Encik Teo Liong Chaw yang telah memberikan bimbingan dan dorongan untuk terus maju dalam pelajaran dan tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) Mata Pelajaran Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Di Sekolah. Kesempatan ini juga saya memanjangkan jutaan terima kasih kepada keluarga dan sahabat handai sekuliah dalam Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) yang banyak membantu terutama dalam membina keyakinan dan semangat dalam proses menyiapkan tugasan ini. Walaupun tugasan KKP ini dilaksanakan secara individu namun kolaborasi rakan sekumpulan terutama dari aspek penyediaan bahan, perancangan dan pengurusan dalam perlaksanaan tugasan membantu menjelmakan tugasan yang mempunyai hasil yang bernilai tinggi seperti yang dimatlamatkan. tugasan ini diharapkan dapat memberikan impak dan kebaikan Penghasilan

kepada semua

apabila ia dijadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa akan datang.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pengenalan Kajian Kes Mengapa menggunakan kajian kes? Sebagai seorang pendidik, kebanyakan kajian yang dijalankan tidak melibatkan populasi tetapi hanya individu atau kumpulan yang telah dikenal pasti oleh penyelidik. Penyelidik dalam bidang pendidikan khususnya lebih banyak menumpukan perhatian mereka kepada pelajar, guru, pentadbir, kakitangan termasuklah kakitangan pusat sumber, pembantu makmal dan kakitangan sokongan di sesebuah sekolah. Justeru itu, kajian akan lebih tertumpu kepada individu atau kumpulan dalam sebuah sekolah, dua buah sekolah atau tiga buah sekolah dalam sesuatu kawasan. Oleh yang demikian, kajian kes adalah reka bentuk kajian yang paling sesuai digunakan oleh penyelidik berkenaan. Melalui kajian kes, maklumat yang amat teliti, kaya dan mendalam dikumpul untuk menjawab persoalan kajian. Selain itu, kajian kes juga memfokus kepada penghuraian yang holistik/ menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam (Yin, 1994). Kajian ini boleh menjawab soalan bila, bagaimana dan mengapa. Kajian kes terdiri daripada dua jenis iaitu penerokaan (explanatory) dan diskriptif (descriptive). Kajian ini boleh dilakukan terhadap seorang individu, beberapa orang individu, kumpulan atau beberapa kumpulan dalam sesuatu organisasi seperti sekolah. Sebagai contoh, kajian terhadap seorang pelajar yang bermasalah dan pelajar yang cerdik dalam pembelajaran boleh dilaksanakan berdasarkan penerokaan dan deskriptif. Hal ini demikian kerana kaedah kajian kes memerlukan maklumat yang terperinci dan mendalam bagi seseorang penyelidik. Di samping itu, alat kajian yang sesuai diperlukan untuk memperoleh maklumat yang berkenaan (Chua, 2006). Alat kajian yang biasanya digunakan adalah soal selidik, temu bual, pemerhatian dan penelitian dokumen.

Selain itu, penyelidik juga boleh menggunakan dokumen personal seperti diari, memo, surat, fotografi, rakaman dan sebagainya. Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi responden mengenai sesuatu fenomena. Ujian digunakan untuk mengukur pencapaian responden misalnya soalan-soalan ujian atau ujian penentuan tingkah laku. Temu bual yang digunakan adalah temu bual separa berstruktur dan terbuka supaya kesemua maklumat yang diperlukan dapat
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

disampaikan kepada penyelidik. Begitu juga dengan pemerhatian yang dijalankan adalah pemerhatian turut serta dan pemerhatian tidak turut serta. Selain itu, penelitian dokumen juga boleh digunakan sekiranya diperlukan untuk menyokong soal selidik, temu bual atau pemerhatian yang telah dijalankan.

Penyelidik tidak perlu menggunakan kesemua alat kajian yang diberikan tetapi memilih alat kajian yang sesuai untuk menjawab persoalan kajian. Walau bagaimanapun, untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian kes yang dijalankan, kaedah triangulasi boleh digunakan. Kajian dilakukan ke atas tiga aspek iaitu masa, ruang dan pemerhati. Misalnya pemerhatian dilakukan pada masa yang berlainan, tempat yang berbeza dan dilakukan oleh beberapa orang pemerhati (Chua, 2006). Selain itu, triangulasi juga boleh menggunakan tiga alat kajian yang berlainan untuk mendapatkan data yang sama. Seorang penyelidik kajian kes yang menggunakan alat temu bual harus mempunyai kemahiran menyoal yang baik seperti kurang bercakap tetapi lebih banyak mendengar, menyoal apa bila tidak faham, menyoal soalan terbuka, tidak menyampuk ketika responden sedang seronok bercerita, memastikan responden sentiasa fokus kepada soalan yang ditanya, tidak menilai apa yang disampaikan dan berdebat dengan mereka (Gay & Airasian, 2000).

Selain itu, penyelidik juga harus mempunyai kemahiran untuk merangsang responden untuk bercerita secara selesa tanpa ragu-ragu. Kesemua perbualan harus direkodkan dengan menggunakan alat perakam audio. Tujuannya adalah supaya tidak ada maklumat yang tercicir dan mudah ditranskripsikan untuk dianalisis. Sebelum dianalisiskan temu bual berkenaan perlu mendapat pengesahan daripada responden untuk tujuan kesahan alat kajian yang digunakan. Terdapat dua jenis pemerhatian yang menjadi pilihan kepada pe-nyelidik kajian kes untuk digunakan supaya boleh menjawab persoalan kajian. Semasa pemerhatian turut serta penyelidik terlibat secara langsung dalam aktiviti yang dijalankan.

Dengan

menggunakan

pemerhatian

ini penyelidik

mempunyai

pengalaman

menjalankan aktiviti dan berinteraksi dengan responden dalam kajian yang dijalankankan. Walau bagaimanapun kelemahannya ialah kesukaran penyelidik untuk membuat catatan nota lapangan pemerhatian. Mana kala pemerhatian tidak
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

turut serta penyelidik hanya melakukan pemerhatian kepada keseluruhan aktiviti yang dijalankan. Kedua-dua pemerhatian dilakukan dalam situasi sebenar dan secara holistik (Gay & Airasian, 2000). Rakaman pemerhatian boleh menggunakan alat perakam audio dan video untuk merakam perbualan dan tingkah laku yang diperhatikan. Penyelidik akan mencatat tingkah laku, perbualan, keadaan tempat, interaksi guru-murid, interaksi murid-murid dan perkara-perkara yang diperlukan dalam kajian. Penyelidik boleh meminta bantuan penyelidik lain untuk mencatat pemerhatian yang dijalankan untuk tujuan pengesahan sekiranya perlu. Alat kajian yang terakhir, iaitu penelitian dokumen boleh digunakan untuk mendapatkan data sokongan. Penelitian dokumen boleh menggunakan senarai semak atau

mendapatkan tema-tema yang diperlukan. Analisis menggunakan frekuensi dan peratus boleh digunakan.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Analisis Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru Mengikut kaedah SWOT.

Faktor Dalaman Kekuatan (Strengh) S S1. Sistem fail meja yang bersistematik. S2. Bengkel dalam pembinaan rancangan tahunan untuk Pendidikan Moral. S3. Pendidikan Moral mempunyai bilik khas untuk belajar disekolah. S4. Guru mata pelajaran Pendidikan Moral yang mencukupi. S5. Jumlah murid Pendidikan Moral yang sedikit sebagai kekuatan untuk menjalankan program kecemerlangan yang dirancang.

S6. Kekuatan yang seterusnya adalah pemantauan pentadbir dalam melihat keberkesanan pengajaran guru di dalam bilik darjah.

S7. Mesyuarat panitia yang diadakan empat kali dalam setahun juga telah membantu guru-guru untuk berbincang secara formal berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Moral.

S8. Minit mesyuarat terdapat di dalam fail panitia ini bagi tujuan rujukan terhadap segala ketetapan dan keputusan hasil daripada mesyuarat yang dijalankan.

S9. Kekuatan seterusnya adalah penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran.

S10. Kekuatan seterusnya adalah bahan rujukan untuk guru dan murid yang mencukupi.

S11. Buku rujukan dan alat bantu mengajar ditempatkan didalam bilik khas
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pendidikan Moral. S12. Mempunyai sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan rancangan pelajaran tahunan untuk kegunaan rujukan guru.

S13. Menganalisis pencapaian murid dalam ujian dan peperiksaan sekolah.

S14. Rekod laporan penyeliaan mata pelajaran Pendidikan Moral oleh pemantau seperti guru besar, guru penolong kanan dan penyelia petang. Kelemahan (Weakness) W W1.Faktor guru bukan opsyen mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral. W2.Kos untuk melaksanakan program kecemerlangan adalah tinggi akan membantutkan usaha untuk melaksanakan program yang dirancang. W3.Pemantauan dan penyeliaan mengenai mata pelajaran Pendidikan Moral oleh pihak pentadbiran sekolah, PPDPG , JPNJ dan nazir kurang dilaksanakan. W4.Ibu bapa tidak memberikan tumpuan terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral. W5.Sekolah ini merupakan sekolah kebangsaan di mana murid yang bukan beragama Islam adalah minoriti. W6.Fail induk surat keluar masuk tidak mencatatkan keseluhan surat keluar dan masuk. Surat keluar masuk perlu untuk direkodkan mengikut prosedur yang betul. W7.Bahan rujukan seperti buku rujukan untuk guru tidak mencukupi untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. W8. Kursus dalaman tidak dijalankan untuk membantu membimbing guru bukan opsyen dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

W9 Kebanyakkan guru mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini hanya menjadikan mata pelajaran ini sebagai pelengkap untuk memenuhi jadual waktu sahaja. Faktor Luaran Peluang (Opportunities) O O1. PIBG memberikan sokongan yang kuat dan mantap dalam aktiviti dan program yang dilaksanakan untuk murid-murid Pendidikan Moral.

O2. Hubungan baik dengan komuniti setempat seperti ketua kampung, pertubuhan belia, NGO, Jabatan Kerajaan dan sektor korporat.

O3. Membentuk personaliti diri untuk menjadi seorang yang berilmu, bersahsiah baik, bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

O4. Guru-guru baru boleh mendapat ilmu dan pengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral.

Ancaman (Threats) T T1. Ibu bapa tidak prihatin dengan keperluan pelajaran anak merupakan ancaman yang utama dalam merealisasikan harsat dan matlamat utama mata pelajaran Pendidikan Moral.

T2. Pengaruh media masa dan media cetak terhadap murid-murid dalam merealisasikan matlamat mata pelajaran Pendidikan Moral.

T3. Kekangan masa guru mata pelajaran Pendidikan Moral akan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah.

T4. Murid-murid tidak minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

10

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

T5. Ancaman melalui penggunaan jadual waktu anjal akan menjadikan mata pelajaran ini di jadikan mangsa dalam usaha guru mata pelajaran UPSR untuk masuk menggantikan waktu Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam.

T6. Ancaman kepada pengurusan mata pelajaran pengurusan mata pelajaran Pendidikan Moral disebabkan kemunculan market banyak di sekitar kawasan sekolah. banyak kafe siber dan hyper

T7. Sikap ibu bapa yang menjadikan sekolah sebagai tempat anak.

asuhan anak-

T8. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral yang berbeza dengan mata pelajaran lain.

T9. Fail pengusan Panitia Pendidikan Moral yang tidak dikemaskinikan akan mendatangkan masalah yang serius dari aspek pengurusan.

T10. Murid-murid mata pelajaran Pendidikan Moral kebanyakkanya tidak menguasai Bahasa Melayu dengan baik.

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PENDIDIKAN MORAL (TOWS MATRIK) Strength/Kekuatan (S) dan Opportunities/Peluang (O)

MATA

PELAJARAN

1. Mengadakan kursus dalaman untuk guru-guru Pendidikan Moral

2. Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui memperbaiki pengajaran berlandaskan pengalaman pengajaran yang lepas.

3. Kursus yang diberi kepada guru dapat meningkatkan P&P dan membantu murid meningkatakan inisiatif belajar.

4. Meningkatkan kerjasama diantara guru-guru mata pelajaran dan bersedia untuk menjalankan tugas yang diamanahkan
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

11

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

5. Meningkatkan kemantapan guru mengajar subjek mata pelajaran di kalangan guru-guru yang bukan opsyen Pendidikan Moral.

6. Meningkatkan Profesionalisme melalui pengalaman pemantauan dan perkongsian maklumat antara pihak pentadbir dan guru Pendidikan Moral.

Weakness/Kelemahan (W) dan Opportunities /Peluang(O)

1. Bengkel pengurusan fail panitia membantu untuk menjadikan memudahkan proses pengurusan fail.

2. Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan pengajaran guru bagi mendapat maklumat baru dan terkini.

3. Membina modul-modul yang dapat meningkatkan membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid dan guru serta penggunaan buku teks secara bersepadu. mengalakkan

4.Mutu pengajaran guru dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa untuk membantu murid yang terlalu bergantung kepada guru.

5. Menggunakan platform Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) dalam memberikan sokongan moral dan kewangan.

6. Pengalaman baru yang diperolehi guru boleh memantapkan pengurusan dan kecekapan pengurusan murid Pendidikan Moral.

7. Semua murid dapat menikmati kemudahan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran contohnya set-set latihan bercetak dengan adanya sokongan dari pihak sekolah.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

12

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

8. Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat daerah dan negeri yang berkaitan dengan input baru dalam merancang, menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti panitia Pendidikan Moral.

9. Mengadakan kursus bagi guru baru melalui kerjasama PPD dan Ketua Panitia Moral Daerah.

10. Mutu pengajaran guru dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa untuk membantu murid yang terlalu bergantung kepada guru

Strength/Kekuatan (S) dan Threats/Ancaman (T) 1. Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti yang dilaksanakan.

2. Meningkatkan tahap kesedaran ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak mereka. 3.Mewujudkan keadaan bengkel yang kondusif untuk guru guru Pendidikan Moral.

4. Menjadikan bilik khas Pendidikan Moral kan yang kondusif untuk meningkat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Weakness/Kelemahan (W) dan Threats/Ancaman (T) 1. Guru perlu mengubah gaya pengajaran di dalam kelas supaya pengajaran menjadi lebih menarik minat murid.

2. Menarik komuniti setempat dengan mengurangkan karenah birokrasi.

3. Mengeratkan hubungan dengan masyarakat melalui kerjasama warga sekolah.

4. Membantu murid dalam menguasai Bahasa Melayu bagi memudahkan proses


ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

13

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.

5.Berbincangan dengan pentadbir mengenai kepentingan mata pelajaran Pendidikan Moral dan mengelakkan mata pelajaran ini daripada jadual anjal. 6. Mengadakan aktiviti yang boleh memberikan kesedaran kepada murid murid mengenai kesan negatif melayari internet, penaguruh media massa dan cetak.

Analisis Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru

Mengikut Kaedah SWOT. Secara keseluruhan analisis berkaitan dengan pengurusan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah ada menunjukkan kekuatan dan kelemahan didalam kajian yang dilakukan. Makalumat yang diperolehi telah

direkodkan dengan meneliti fail panitia, menemubual ketua panitia dan melakukan pemerhatian. Pelbagai kaedah yang digunakan telah membantu melakukan analisis dengan menggunakan kaedah SWOT dengan menyenaraikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Melalui penggunaan kaedah SWOT telah membantu dalam mengenalpasti aspek pengurusan mata pelajaran di Sekolah Kebangsaan Tman Molek dengan lebih sistematik dan telus. Kajian ini telah berjaya merungkai beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh pengurusan mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini. Antara kekuatan yang dikenalpasti untuk membantu aspek pengurusan mata pelajaran ini boleh ditingkatkan bagi tujuan meantapkan lagi daya saing mata pelajaran ini dalam melonjakkan pencapaian adalah seperti berikut Kekuatan yang pertama adalah adalah sistem fail meja yang bersistematik. Fail panitia ini telah diletakkan dibilik Guru Penolong Kanan 1 yang boleh dijadikan rujukan oleh pentadbir, ketua panitia dan jawatankuasa dalam memastikan ia sentiasa dikemaskinikan mengikut keperluan. Fail Panitia Pendidikan Moral ini terdiri daripada 7 buah fail yang mengikuti prosedur pengurusan fail panitia mata pelajaran. Tujuh
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

14

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

buah fail itu adalah fail induk, fail sukatan pelajaran, fail program kecemerlangan, fail pentaksiran dan penilaian, fail penyeliaan, fail pemeriksaan buku rampaian dan yang terakhir adalah fail maklumat guru mata pelajaran. Fail induk sahaja yang

menggunakan fail putih berkulit lembut dan selebihnya menggunakan fail keras. Kekuatan yang kedua adalah bengkel dalam pembinaan rancangan tahunan untuk Pendidikan Moral. Rancangan tahunan merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dalam menentukan sukatan mata pelajaran yang akan di sampaikan oleh guru Pendidikan Moral. Rancangan tahunan merupakan rujukan guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memastikan murid murid menerima keseluruhan sukatan yang ditetapkan. Kekuatan yang ketiga adalah murid-murid mata pelajaran Pendidikan Moral mempunyai bilik khas untuk belajar disekolah. Ini merupakan kekuatan yang ada pada sekolah ini kerana telah menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif untuk murid- murid pendidikan moral. Ini menunjukkan pihak pengurusan sekolah cekap dalam memastikan wujudnya sebuah bilik Pendidikan Moral walaupun jumlah murid bagi setiap aliran hanya sekitar 5 hingga 10 orang murid sahaja. Guru mata pelajaran Pendidikan Moral yang mencukupi. Guru Pendidikan Moral berjumlah seramai 6 orang merupakan satu jumlah besar bagi sekolah kebangsaan. Jumlah murid Pendidikan Moral berjumlah seramai 53 orang keseluruhnya. Diantara tenaga pengajar Pendidikan Moral hanya 3 orang sahaja yang merupakan opsyen bagi mata pelajaran Moral dan hanya 2 orang sahaja yang berkhidmat lebih daripada 10 tahun ke atas. Ini menunjukkan sekolah ini mempunyai kekuatan untuk meningkatkan pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Guru yang mempunyai opsyen dalam mata pelajaran Pendidikan Formal boleh

memberikan bimbingan kepada guru yang bukan opsyen dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di dalam bilik darjah. Jumlah murid Pendidikan Moral yang sedikit sebagai kekuatan untuk menjalankan program kecemerlangan yang dirancang. Sumber tenaga dan idea boleh membantu dalam perancangan dan perlaksanaan program kecemerlangan yang akan dilaksanakan.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

15

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Kekuatan yang seterusnya adalah pemantauan pentadbir dalam melihat keberkesanan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan borang yang telah disediakan dapat membantu mengukur sejauhmanakah pengajaran guru di dalam bilik darjah. Keputusan yang di perolehi boleh membantu untuk mengesan kelemahan dan kekuatan pengajaran guru Pendikan Moral. Ini membantu untuk guru mengubah dan mengenalpasti

pendekatan, kaedah, strategi dan teknik yang berkesan untuk membantu muridmurid menguasai aspek kognitif, meningkatkan pencapaian murid. Mesyuarat panitia yang diadakan empat kali dalam setahun juga telah membantu guru-guru untuk berbincang secara formal berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Moral. Antara agenda mesyuarat yang termaktub dalam surat panggilan mesyuarat yang sudah dijalankan sebanyak dua kali adalah berkaitan Bengkel membina rancangan tahunan, penyediaan rancangan pengajaran harian, program tahunan, teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral dan lain-lain perkara. Ini dapat membuktikan mesyuarat panitia adalah penting dalam membantu meningkatkan pencapaian mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini. Minit mesyuarat terdapat di dalam fail panitia ini bagi tujuan rujukan terhadap segala ketetapan dan keputusan hasil daripada mesyuarat yang dijalankan. Minit mesyuarat dapat membantu guru-guru untuk melaksanakan tindakan susulan. Minit mesyuarat akan digunakan pada mesyuarat akan datang. Mesyuarat minit mesyuarat Panitia Pendidikan Moral telah disimpan di dalam fail yang di tetapkan. Kekuatan seterusnya adalah penggunaan alat bantu mengajar dalam afektif dan psikomotor dan seterusnya

pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan alat bantu mengajar dapat membantu hasil pembelajaran dicapai dan memudahkan pemahaman murid kepada pengajaran guru di dalam bilik darjah. Penggunaan alat bantu mengajar mampu untuk menarik minat murid terhadap pengajaran guru dan isi pelajaran akan lebih tekal dalam ingatan murid. Bengkel pembinaaan alat bantu mengajar mampu untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kekuatan seterusnya adalah bahan rujukan untuk guru dan murid yang mencukupi. Guru memerlukan bahan rujukan seperti buku untuk membantu dalam
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

16

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

menguasai dan memilih untuk aktiviti yang sesuai untuk diaplikasikan dalam bilik darjah. Buku rujukan dan alat bantu mengajar ditempatkan didalam bilik khas Pendidikan Moral. Oleh kerana Ruangan yang besar bilik khas Pendidikan Moral menjadi faktor bagi sekolah ini meletakan bahan rujukan, alat bantu mengajar dan hasil kerja murid. Kemudahan bilik khas ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk memastikan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Mempunyai sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan rancangan pelajaran tahunan untuk kegunaan rujukan guru. Panitia Pendidikan Moran

sekolah ini mempunyai simpanan sebagai rujukan guru berkaitan dengan sukatan pelajaran tahunan, sukatan pelajaran tahunan dan rancangan penlajaran tahunan. Ini telah membantu guru mata pelajaran Pendidikan Moral untuk mendapatkan maklumat berkaitan sukatan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di bilik darjah. Menganalisis pencapaian murid dalam ujian dan peperiksaan sekolah. Panitia Pendidikan Moral sekolah ini walaupun murid-murid tidak ramai telah melaksanakan analisis mata pelajaran. Analisis mata pelajaran ini boleh digunakan untuk membuat perbandingan pencapaian murid. Ia juga boleh dijadikan kesimpulan terhadap

pengajaran dan pembelajaran murid di dalam bilk darjah. Rekod laporan penyeliaan mata pelajaran Pendidikan Moral oleh pemantau seperti guru besar, guru penolong kanan dan penyelia petang. Melalui fail yang dianalisis juga menunjukkan ada simpanan laporan penyeliaan guru yang memilih mata pelajaran Pendidikan Moral yang merupakan pemantau rutin guru sekolah ini sebanyak 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan pihak pentadbiran sekolah

memandang keperluan untuk meningkatkan pencapaian murid-murid mata pelajaran Pendidikan Moral. Analisis lebih tertumpu kepada bagaimana untuk mengesan kelemahan dalam pengurusan mata pelajaran ini telah mendapatkan beberapa dapatan penting.

Kelemahan ini berpunca daripada faktor dalaman dan luaran dimana ia boleh menggugat kelancaran dari segi pengurusan mata pelajaran ini. Kelemahan

terhadap aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di


ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

17

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

sekolah ini adalah faktor

guru bukan opsyen mengajar mata pelajaran

Pendidikan Moral. Pendidikan moral memerlukan kepakaran dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. berpengalaman dan bukan opsyen Ini kerana tenaga pengajar yang tidak akan memberi kesan berkaitan hasil

pembelajaran yang ingin dicapai. Kos untuk melaksanakan program kecemerlangan adalah tinggi akan membantutkan Kegagalan usaha untuk melaksanakan program yang yang dirancang. akan

melaksanakan

program

kecemerlangan

dirancang

memberikan kesan kepada pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah. Pemantauan dan penyeliaan mengenai mata pelajaran Pendidikan Moral oleh pihak pentadbiran sekolah, PPDPG , JPNJ dan nazir kurang dilaksanakan. Melalui fail Panitia Pendidikan Moral pada tahun ini tiada pemantauan telah di jalankan. Situasi ini telah menghadirkan sikap tidak yang negatif kepada guru mata pelajaran Pendidikan Moral. Kesannya guru tidak bersungguh untuk mencapai kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Ibu bapa tidak memberikan tumpuan terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral. Ini berlaku kerana perspektif ibu bapa yang sering menganggap bahawa mata pelajaran bukan mata pelajaran UPSR. Sikap ibu bapa akan meloahirkan perasaan tidak berminat pada diri murid-murid semasa guru mengajar dan tugasan aktiviti yang perlu diselesaikan. Sekolah ini merupakan sekolah kebangsaan di mana murid yang bukan beragama Islam adalah minoriti. Ini menunjukkan jumlah bagi setiap murid mata pelajaran Pendidikan Moral dalam satu aliran adalah sedikit. Ini menyebabkan pihak pentadbir lebih gemar untuk mengarahkan guru memilih mata pelajaran lain untuk dipantau. Ini terbukti selepas selesai pemantauan kali kedua hanya dua orang guru dipantau untuk Pendidikan Moral. Fail induk surat keluar masuk tidak mencatatkan keseluhan surat keluar dan masuk. Surat keluar masuk perlu untuk direkodkan mengikut prosedur yang betul. Analisis menunjukkan ada surat yang masuk tetapi tidak direkodkan dibahagian hadapan kulit fail. Kelemahan ini boleh mengakibatkan kesan sekiran

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

18

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

tindakan susulan tidak dijalankan seperti berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah khususnya. Bahan rujukan seperti buku rujukan untuk guru tidak mencukupi untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Mengikut makalumat yang diperolehi dari stok

inventori fail Panitia Pendidikan Moral bahan rujukan seperti buku amatlah kurang. Kekurangan bahan rujukan boleh memberikan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Bahan rujukan yang banyak boleh membantu guru menbuat persediaan berkaitan dengan isi pelajaran. Kursus dalaman tidak dijalankan untuk membantu membimbing guru bukan opsyen dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Hampir separuh dari guru Pendidikan Moral sekolah ini bukan opsyen dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Melalui analisis yang dilakukan tiada program untuk dijalankan kepada guru ini seperti khusus dalaman yang boleh membantu meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Moral. Walaubagaimanapun tidak

dijalankan secara formal namun melalui minit mesyuarat perbincangan tak fomal telah diadakan melalui mesyuarat panitia untuk membimbing guru yang bukan opsyen. Kebanyakkan guru mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini hanya menjadikan mata pelajaran ini sebagai pelengkap untuk memenuhi jadual waktu sahaja. Ini dapat dikesan dimana kebanyakkan guru mengajar mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Sains dan Bahasa Inggeris. Situasi ini akan memberi peluang kepada guru untuk lebih memfokuskan mata pelajaran lain. Melalui analisis yang dijalankan berdasarkan dapatan yang dikumpulkan dan direkod menunjukkan perlaksanaan mata pelajaran ini disekolah boleh ditingkatkan dengan peluang-peluang yang baik yang dikenalpasti. PIBG memberikan sokongan yang kuat dan mantap dalam aktiviti dan program yang dilaksanakan untuk muridmurid Pendidikan Moral. Usaha daripada pihak PIBG boleh membantu dari segi kos melaksanakan program. Pihak PIBG sekolah ini telah bersetuju memberikan sumbangan hadiah bagi program yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Moral. Hubungan yang erat antara pihak PIBG dan sekolah dapat membantu untuk meningkatkan motivasi guru dalam pengajaran dan pembelajaran serta memupuk minat murid terhadap mata pelajaran Pendidik Moral.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

19

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Membentuk personaliti diri untuk menjadi seorang yang berilmu, bersahsiah baik, bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Perlaksanaan mata pelajaran di sekolah ini dengan program yang dilaksanakan di dalam dan luar bilik darjah mampu untuk membentuk keperibadian murid-murid. Ini adalah peluang terbaik untuk guru dalam mencapai hasrat itu. Hubungan baik dengan komuniti setempat seperti ketua kampung, pertubuhan belia, NGO, Jabatan Kerajaan dan sektor korporat. Pihak sekolah menjainkan hubungan yang baik dengan komuniti setempat telah membantu pihak sekolah dalam mendapatkan kerjasama tenaga, kepakaran dan kewangan. Guru-guru baru boleh mendapat ilmu dan pengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral. Guru guru bukan opsyen bepeluang mendapat

pengalaman dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengalaman adalah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral dapat dilaksanakan dengan berkesan. Terdapat ancaman yang boleh memberikan kesan dari segi aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini telah dikenalpasti. Ibu bapa tidak prihatin dengan keperluan pelajaran anak merupakan ancaman yang utama dalam merealisasikan harsat dan matlamat utama mata pelajaran Pendidikan Moral. Ibu bapa yang tidak mengambil berat mengenai keperluan anak mereka akan memberikan kesan negatif kepada murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pengaruh media masa dan media cetak terhadap murid-murid dalam merealisasikan matlamat mata pelajaran Pendidikan Moral. Media massa yang tidak menapis bahan yang dimuatkan dalam surat khabar dan televisyen serta internet akan memberikan kesan yang negetif terhadap pemikiran murid-murid dalam kehidupan mereka. Pengaruh negetif yang meresapi mereka akan menimbulkan masalah disekolah serterusnya terhadap mata pelajaran khususnya Pendidikan Moral. Kekangan masa guru mata pelajaran Pendidikan Moral akan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah. Dari maklumat yang diperolehi melalui fail panitia menunjukkan kebanyak guru Pendidikkan Moral
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

20

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

memegang

jawatan

penting

sekolah.

Memegang

jawatan

penting

akan

mengakibatkan kesibukkan dalam masa. Faktor ini akan mengakibatkan murid guru kurang persediaan sebelum masuk ke dalam bilik darjah untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran. Ancaman melalui penggunaan jadual waktu anjal akan menjadikan mata pelajaran ini di jadikan mangsa dalam usaha guru mata pelajaran UPSR untuk masuk menggantikan waktu Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam. Tindakan pihak pentadbiran sekolah ini yang melaksanakan jadual waktu anjal akan menggangu guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Ancaman kepada pengurusan mata pelajaran pengurusan mata pelajaran Pendidikan Moral disebabkan kemunculan banyak kafe siber dan hyper

market banyak di sekitar kawasan sekolah. Diantaranya hypermarket yang berdekatan adalah Jusco, Giant, Tesco dan The Store. Kemudahan melayari internet seperti kafe siber telah sedikit sebanyak memberikan kesan kepada mata pelajaran Pendidikan Morah di sekolah ini. Kawalam ibu bapa terhadap murid-murid penting untuk memastikan tujuan mereka mengunjungi hypermarket dan melayari internet untuk menggelakan kesan yang negetif dari berlaku. Sikap ibu bapa yang menjadikan sekolah sebagai tempat asuhan anak-

anak. Sikap ibu bapa yang berspektif tidak positif yang mengganggap sekolah hanya tempat untuk membantu mereka untuk pergi mencari rezeki( bekerja) dengan menjadikan sekolah sebagai tempat asuhan akan membantutkan usaha sekolah dalam memastikan murid-murid yang dihantar kesekolah mendapat ilmu dan nilainilai yang baik melalui pembentukkan sikap yang baik. Pemikiran ini merupakan ancaman daripada ibu bapa terhadap pengurusan yang baik bagi mata pelajaran Pendidikan Moral. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral yang berbeza dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran ini lebih kepada aspek untuk membentuk nilainilai yang baik pada diri murid. Pendekatan seperti analisis nilai, pemupukkan nilai dan pertimbangan rasional boleh membantu untuk guru mencapai objektifnya. Ini menujukkan bukan sekadar pengetahuan tetapi kemahiran dalam menjalankan aktiviti adalah penting untuk memastikan perkembangan aspek kognitif, afektid dan
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

21

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

psikomotor adalah seimbang.

Sekiranya guru tidak menguasai kemahiran ini ia

akan memberikan ancaman kepada mata pelajaran Pendidikan Moral. Fail pengusan Panitia Pendidikan Moral yang tidak dikemaskinikan akan mendatangkan masalah yang serius dari aspek pengurusan. Fail panitia mata pelajaran Pendidikan Moral sekolah ini tidak di kemas kini daripada pelbagai aspek terutamanya maklumat dalam beberapa tahun sehingga pada tahun 2012. Ini memperlihatkan pengurusan fail ini mempunyai kekurangan dalam perlaksanaan dan maklumat yang terkini pejlanan mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini. Sebanyak 7 buah fail perlu untuk diusediakan dengan maklumat yang sentiasa dikemaskini mengikut keperluan semasa. Kegagalan bertindak sedemikian akan

mendatangkan memberikan ancaman kepada mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini. Ketua panitia perlu bertindak dengan jawatankuasa bagi memastikan fail sentiasa dikemaskinikan. Makalumat dalam fail adalah penting bagi ketua panitia untuk mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan bagi tujuan penambahbaikan. Murid-murid mata pelajaran Pendidikan Moral kebanyakkanya tidak menguasai Bahasa Melayu dengan baik. Mengikut tinjauan yang dilakukan kebanyakkan murid-murid khususnya murid tahap satu masih kurang dalam menguasai Bahasa Melayu. Sebagai contoh 3 orang murid Pendidikan Moral adalah warganegara

asing. Kesukaran dalam menguasai bahasa akan memberikan masalah dalam pemahaman semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini perlu ditingkatkan. Hasil maklumat yang telah dianalisis membuktikan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang boleh diberikan perhatian bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan mata pelajaran ini. Maklumat daripada SWOT yang dikenalpasti untuk dijadikan tindakan susulan dalam merancang pelan strategik pengurusan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah ini. Antara langkah langkah yang boleh diambil untuk tindakan bagi menggunakan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman boleh digunakan dan diaplikasikan untuk tujuan memperbaiki pengurusan mata pelajaran ini di sekolah. Dengan menggunakan kaedah analisis SWOT ini ia akan membantu guru untuk
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

22

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

memadankan antara kekuatan dan peluang, kelemahan dan peluang, kekuatan dan ancaman serta kelemahan dan ancaman. Padanan ini boleh membantu dalam pengurusan mata pelajaran dari pelbagai apsek yang khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.

Dalaman

Kekuatan (S)

Kelemahan(W)

( Item seperti di atas) Luaran

( Item seperti di atas)

(S) + (O) Peluang (O) Menggunakan kekuatan (Item atas) seperti di untuk merebut peluang yang ada. ( Item seperti di atas)

(W) +(O)

Menggunakan

peluang

untuk

mengatasi kelemahan.

( Item seperti di atas)

(S)+(T) Ancaman (T) ( Item seperti di atas) Menggunakan

(W)+(T) kekuatan Menggurangkan kelemahan dan menggelakan ancaman. ( Item seperti di atas)

untuk mengatasi ancaman ( Item seperti di atas)

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

23

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Jadual 1 Padanan dalam jadual 1 di atas akan membantu pengurusan mata pelajaran

Pendidikan Moral dengan menggunakan segala kekuatan dan peluang yang ada untuk meningkatkan keberkesanan dalam aspek pengurusan mata pelajaran. Kelebihan analisis SWOT membantu pengurusan mata pelajaran Pendidikan Moral melakukan tindakan susulan dalam memastikan kelancaran bukan sahaja aspek pengurusan tetapi pencapaian mata pelajaran itu sendiri dalam aspek pengajaran dan pembelajaran.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

24

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

2 15 Julai 2012 MENILAI MURID DENGAN MENGGUNAKAN PENILAIAN TIDAK FORMAL BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH Oleh Hazly bin Hamzah, SK Taman Molek Johor Bahru Abstrak Kajian ini bertujuan menilai murid bagi mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah menggunakan penilaian secara tak formal. Kajian ini merupakan satu kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif. Subjek kajian merupakan seorang murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah di sekolah. menggunakan pelbagai kaedah seperti Dapatan dikumpulkan dengan temubual, skala

pemerhatian,

pemeringkatan, senarai semak, soal selidik dan rekod anekdot. Instrumen-instrumen yang telah dibina bertujuan memperolehi maklumat dan data untuk dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan kualitatif. Hasil kajian akan menunjukkan pencapaian murid yang dipilih berkaitan domain afektif iaitu melibatkan sikap, sahsiah dan emosi. Ia juga dilihat dapat memberikan keputusan menyeluruh dalam membuat penilaian tahap pencapaian Pendidikan Moral. Kepelbagaian jenis situasi dan borang penilaian boleh membantu dalam merekod dan mengesan mengenai tingkah laku murid yang telah diperhatikan. Pada yang

bagi mata pelajaran

keseluruhannya, murid yang dipilih sebagai subjek boleh dinilai mengikut item-item sesuai. Hasil daripada dapatan kajian dapat membantu pengkaji dalam merungkai punca-punca, kaedah yang yang sesuai untuk mengatasinya dan tindakan susulan yang membantu untuk menyelesaikan tujuan kajian itu sendiri. 1.0 PENGENALAN
25

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Penilaian

ialah satu proses menilai perubahan tingkah laku berdasarkan data

kuantitatif dan kualitatif. Membuat pentaksiran tentang pencapaian pelajar adalah untuk tujuan pemulihan dan penggredan. Ia boleh dijalankan sebelum,semasa dan selepas pengajaran. Guru memainkan peranan penting dalam mengesan Guru

kebolehan, kemajuan,dan pencapaian murid di dalam bilik darjah.

menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang, dan membina instrument pentaksiran,menganalisis maklumat pentaksiran,melapor dan membuat tindakan susulan. Melalui aktiviti pentaksiran,guru akan dapat memastikan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek,rohani,emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Tujuan atau objektif penaksiran dan penilaian haruslah difahami dengan jelas oleh guru dapat memastikan bentuk penialian yang wajar digunakan. Secara umumnya, Katz (1997) berpendapat penaksiran dan penilaian bertujuan untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama, membuat diagnosis masalah dalam pengajaran dan pembelajaran, membantu membuat keputusan berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta menjadi asas dalam menilai perkembangan murid di sekolah secara keseluruhan aspek iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Rohaty dan Abu Bakar( 1989), penilaian adalah satu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang berterusan iuntuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan mengenai pencapaian murid. Langkah-langkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu merancang, melaksanakan pentaksiran dan merekod maklumat. 2.0 TUJUAN KAJIAN

Tujuan kajian adalah untuk mengenal pasti, merancang, melaksana dan membuat laporan kaedah yang sesuai secara tak formal untuk menilai murid mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah.

3.0

OBJEKTIF KAJIAN

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

26

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

3.1 3.2

Merancang cara penilaian yang sesuai bagi seorang murid Pendidikan Moral Membina instrumen-instrumen penilaian tak formal untuk mata pelajaran Pendidikan Moral.

3.3

Melaksanakan pemerhatian dengan menggunakan kaedah yang dipilih untuk penilaian.

3.4

Membuat analisis data daripada maklumat instrument-instrumen yang dipilih untuk penialian.

4.0

PERSOALAN KAJIAN

Kajian dijalankan untuk menjelaskan persoalan Bagaimana menilai seorang murid dengan menggunakan penilaian tak formal dari sudut mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah". Adakah penilaian secara tak formal boleh membantu untuk mengukur pencapaian murid dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

5.0

KAEDAH KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dijalankan dengan kaedah kajian kes. Ia dipilih berdasarkan kepada keinginan untuk memahami dengan mendalam (Yin, 2003) serta ingin mendapat gambaran jelas (Marohaini, 2004) berkaitan penggunaan penilaian tak formal murid mata pelajaran Pendidikan Moral. Dalam usaha menjadikan fenomena kajian lebih bermakna, kajian dijalankan Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Pemilihan sampel kajian adalah daripada murid sekolah ini bagi memudahkan penilaian tak formal dilakukan. Sampel kajian adalah merupakan subjek penting dalam penilaian instrumen-instrumen yang telah dibina. Jangka waktu yang diambil untuk mengumpul maklumat selama dua minggu berasaskan masa andaian bahawa penyelidik mahu kajian kes ini mempunyai jangka untuk membuat penerokaan, mengetahui, memahami dan

waktu

meningkatkan kredibiliti dapatan kajian. 6.0 INSTRUMEN PENILAIAN TAK FORMAL YANG DIPILIH

Penilaian Tidak Formal Matlamat utama penilaian tidak formal adalah memberi gambaran yang menyeluruh mengenai profil murid dari segi nilai dan sikap. Pelaporan penghayatan ini

hendaklah membayangkan ciri-ciri perkembangan subjek yang dipilih. Ia tidak


ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

27

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

seharusnya memberi gambaran gagal atau lulus tetapi menghuraikan tahap kemajuan perkembangan murid. Pemerhatian Guru Pendidikan Moral atau guru kelas akan memerhatikan tingkah laku pelajar di dalam dan di luar bilik darjah. Hasil pemerhatian guru berpandukan kelebihan dan kelemahan subjek boleh direkodkan dalam borang yang direkabentuk oleh guru atau pun menilai tingkah laku murid-murid dengan menggunakan borang pemerhatian yang telah ditentukan. Senarai Semak Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku atau ciri ada atau dapat diperhatikan, sesuatu perlakuan telah dilakukan dan juga kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak adalah yang pertamanya ia perlu disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Tingkah laku yang diperhatikan hanya perlu dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Senarai semak juga digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat dan kekal. Terdapat beberapa kebaikan yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan senarai semak iaitu penggunaannya mudah dan praktikal. Selain itu, orang yang tidak mahir dan menilai juga dapat menggunakannya dengan mudah. Ianya dapat digunakan di hadapan kanak-kanak ataupun semasa ketiadaannya dengan membuat flashback. Selain itu, dengan menggunakan senarai semak guru dapat memberi fokus pemerhatian pada beberapa tingkah laku pada satu masa.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

28

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Kelemahan penggunaan senarai

semak adalah ianya mengandungi kurang

informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak. Pemerhatian menggunakan instrumen senarai semak juga hanya melihat pada tingkah laku tertentu sahaja dan bukan kesemuanya. Oleh itu, ada kalanya guru akan terlepas pandang daripada melihat dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan. Selain itu juga, data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada tingkah laku yang dipamerkan oleh subjek sahaja. Guru akan menyemak prestasi pelajar berasaskan kriteria tingkah laku yang ditentukan untuk satu tempoh tertentu. Semakin tinggi markah senarai semak, semakin banyak tingkah laku positif yang dijangkakan telah ditonjolkan oleh murid-murid. Skala Pemeringkatan Teknik skala pemeringkatan melibatkan menilai tingkah laku pelajar berdasarkan satu skala. Kelebihan teknik ini adalah ia dapat menilai tingkah laku pelajar bukan hanya setakat `Ya atau `Tidak tetapi berasaskan satu skala pemeringkatan sebab peringkat amalan dan penghayatan nilai adalah sangat berbeza di antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Semasa menggunakan teknik penilaian tidak formal, guru perlu memastikan dia tidak dipengaruhi oleh kesan halo. Kesan halo boleh berbentuk positif atau negatif. Kesan halo merujuk kepada keadaan di mana sesuatu ciri samada positif atau negatif yang menonjol memberi kesan terhadap penilaian pelajar tersebut. Pengaruh kesan halo akan memberi penilaian yang tidak adil kepada murid-murid yang baik dalam amalan nilai moral yang lain tetapi lemah dalam sesuatu nilai yang menonjol. Rekod Anekdot Rekod anekdot merupakan satu rekod perisitiwa yang berlaku dalam sesuatu tempoh tertentu. Sebelum sesuatu catatan dibuat guru haruslah memerhatikan tingkah laku pelajar dengan tepat dan teliti. Tingkah laku yang diperhatikan haruslah direkodkan dengan jelas, ringkas dan objektif. Kemudian guru harus membuat pentafsiran atau intepretasi tingkah laku yang diperhatikan. Rekod Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkod. Rekod Anekdot
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

29

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku, mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid, merangkumi kelebihan dan kekurangan, menulis maklumat selepas sesuatu peristiwa berlaku dan menulis apa yang dilihat secara objektif. Dalam Rekod Anekdot,maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan tingkah laku murid. Temu Bual Temu bual melibatkan interaksi bersemuka dengan murid-murid. Murid-murid diberikan peluang menyatakan perasaan mereka yang dapat menggambarkan sikap mereka. Semasa menjalankan temu bual, guru mendorong pelajar berfikir supaya dapat mewujudkan pelbagai situasi untuk merangsangkan pelajar berfikir secara kritis dan membuat pertimbangan moral. Satu lagi Instrumen kajian telah digunakan dalam kajian tindakan ini ialah temubual.Temubual melibatkan pertemuan pengkaji dengan responden untuk tujuan mendapatkanmaklumat. Untuk mendapatkan maklumat tersebut, pengkaji perlu menyediakan alatkajian. Alat kajian itu adalah terdiri daripada soalan-soalan yang disediakan oleh pengkajidan diajukan serta dijawab secara lisan. Temubual terbahagi kepada tiga jenis iaituTemubual berstruktur (Structured Interviews), tidak berstruktur (Unstructured Interviews) Interviews). Temubual berstruktur merupakan teknik soal jawab mengikut soalan yang menjurus kepada topik yang spesifik.Manakala temubual tidak berstruktur lebih kepada penerokaan idea dan soalan-soalanterbuka dikemukakan kepada responden. Temubual semi berstruktur merupakangabungan antara temubual berstruktur dan temubual tidak berstruktur. Kelebihan menggunakan instrumen temubual untuk mendapatkan maklumat ialahmemberi peluang kepada responden mengemukakan idea atau pendapat
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

dan

semi

berstruktur (Semi-Structured

30

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

mereka secaraspontan dan bebas. Membenarkan pengkaji meneroka secara mendalam dan memberi peluang kepada responden untuk memberi penjelasan yang tepat kepada persoalan yangdikemukakan. Data boleh dikumpulkan dalam bentuk audio ataupun dalam bentuk visual.Temubual ini menjadi alternatif kepada responden yang tidak berminat untuk berkongsi idea melalui penulisan. Kelemahan menggunakan temubual ialah penggunaan masa yang lama untuk mengumpul maklumat. Kelemahan dalam menetapkan piawaian soalan yang dikemukakan.Memerlukan penelitian dalam menganalisa maklumat daripada

pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang berguna. Sukar untuk membuat penilaian kerana faktor seperti temubual mungkin dipengaruhi oleh emosi

mengakibatkan gangguan dalam mendapatkan maklumat yang tepat. Soal Selidik Soal selidik merupakan kaedah lazim yang dilaksanakan oleh penyelidik bagi mendapatkan sesuatu maklum balas mengenai kajiannya. Menurut Baharuddin et al. (2002), soal selidik merupakan kaedah yang berkesan dan menyediakan maklumat dalam bentuk kuantitatif daripada sesuatu kaji selidik yang lebih umum. Ringkasan data secara kuantitatif boleh dilihat sebagai pendapat umum, juga sebagai kesan daripada sistem yang digunakan. Menurut Lu (2004), nilai sesuatu maklumat yang diperolehi daripada proses soal selidik bergantung kepada betapa sempurnanya sesuatu soal selidik tersebut direkabentuk. Soalan-soalan yang dikemukakan seharusnya tepat dan tidak pula mengarah kepada pemberian jawapan yang pelbagai sehingga sukar dianalisis. Menurut Oppenheim (1996) dalam penulisan Mohd Najib (1999), soal selidik selalu digunakan untuk mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi dan pandangan, selain daripada keterangan latar belakang. Melalui soal selidik juga kita ingin mengetahui sikap, dan pandangan subjek mengenai perisian yang digunakan kerana perasaan seseorang boleh mempengaruhi tingkah laku mereka. Kita boleh membuat pembaikan semula berdasarkan kecenderungan dalam sesuatu perkara. Kandungan Soal Selidik Soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

31

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Bahagian A Bahagian A mengandungi maklumat ringkas peribadi responden. Maklumat ini terdiridaripada Jantina dan tingkatan. Bahagian B Bahagian B mengandungi butiran soalan-soalan soal selidik. Dalam soalan soal selidik ini, soalan ini dirangka untuk memenuhi 3 kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pertama ialah untuk mengetahui sikap yang menunjukkan tingkah laku dan tindakan murid apabila berhadapan dengan sesuatu perkara yang memerlukan pertimbangan moral murid-murid. 8.0 PRINSIP PENILAIAN TAK FORMAL

James H. McMillan (2000) telah menyatakan terdapat tiga utama prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Prinsip yang pertama adalah maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian itu haruslah jelas, boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus. Prinsip yang kedua pula adalah penaksiran dan penilaian seharusnya boleh dipercayai dan konsisten. Prinsip yang terakhir pula adalah penilaian haruslah inklusif dan adil. Surayah dan Haslinda (2009) pula menyatakan terdapatnya enam prinsip penaksiran dan penilaian. Prinsip yang pertama adalah penaksiran dan penilaian seharusnya dijalankan secara berterusan, sesuai dan dapat membantu

perkembangan kanak-kanak. Hal ini adalah selari dengan sifat perkembangan kanak-kanak itu sendiri iaitu perkembangan adalah satu proses yang berterusan. Oleh itu, guru tidak seharusnya menjalankan proses penaksiran dan penilaian hanya sekali atau dua sahaja. Ini adalah supaya maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak itu jelas, boleh dipercayai dan telus (James H. McMillan). Prinsip yang kedua adalah penaksiran dan penilaian haruslah mempunyai perancangan, strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-beza sesuai dengan setiap tujuan penilaian dan hasil pembelajaran. Prinsip ini adalah menepati langkah melaksanakan penaksiran dan penilaian yang iaitu langkah yang pertama adalah proses merancang, langkah kedua melaksanakan penaksiran dan langkah yang
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

32

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

ketiga adalah merekod maklumat ke dalam instrumen penaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan aspek perkembangan yang ingin dikaji. Sebagai contoh, Rekod Berterusan dapat digunakan untuk merekod perkembangan fizikal kanak-kanak. Senarai Semak pula merupakan instrumen yang terbaik digunakan kerana ianya mudah dan praktikal untuk dikendalikan di samping banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh dimasukkan secara serentak. Prinsip penaksiran dan penilaian yang ketiga adalah ia perlulah mempunyai kriteriakriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif pembelajaran. Prinsip yang seterusnya adalah ianya harus memberikan manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian kanak-kanak. seterusnya, penaksiran dan penilaian juga hendaklah dilaksanakan secara tidak formal, iaitu semasa kanka-kanak mengalami proses pembelajaran. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang autentik dan tidak hanya seperti sebuah lakonan. Jadi penilaian ini dilakukan secara telus. Prinsip yang terakhir pula adalah proses penaksiran dan penilaian perlu dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan kesasihannya. 9.0 MASALAH-MASALAH DALAM PENILAIAN TAK FORMAL

Masalah Penilaian Pendidikan Moral di Sekolah. Setiap mata pelajaran yang diajar di sekolah harus diuji atau dinilai sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal. Disebabkan Pendidikan Moral amat menitikberatkan domain afektif iaitu berhubung dengan pembentukan sikap, nilai, dan emosi maka penilaian terhadapnya sering menghadapi masalah. Terdapat beberapa masalah yang berlaku dalam pembinaan instrument dan item pentaksiran dalam Pendidikan Moral. Antara masalah tersebut adalah, sesetengah guruPendidikan Moral tidak mengetahui apakah instrumen dan item pentaksiran dalam Pendidikan Moral. Selain itu juga, guru-guru yang mengetahui tentang instrument dan item pentaksirandalam Pendidikan Moral tidak mengetahui cara-cara untuk melakukan item pentaksiran ini Masalah 1: Penilaian moral susah dinilai secara afektif

Bagaimana kita hendak menilai sikap dan tabiat selepas satu waktu pengajaran?

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

33

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Situasi: Cikgu Ahmad mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral Tahun 4. Tajuk yang disampaikannya pada hari itu ialah nilai kebersihan. Murid-murid didapati menyimpan kuku yang pendek dan bersih pada hari yang kedua. Bolehkah kita menganggap guru tersebut berjaya kerana pelajar-pelajar telah memotong dan membersihkan kuku mereka? Masalah 2: Proses penilaian memerlukan masa yang panjang Penilaian moral biasanya dilakukan melalui penilaian formal seperti mengadakan ujian aneka pilihan, jawapan pendek, melengkapkan cerita dan memadan gambar dan kenyataan. Penilaian juga dibuat melalui penilaian tidak formal seperti senarai semak, skala pemeringkatan serta rekod peristiwa (rekod anekdot). Masalah 3: Penilaian Pendidikan Moral adalah subjektif Sesetengah alat yang digunakan dalam penilaian Pendidikan Moral banyak dipengaruhi oleh perasaan penilai atau penguji. Penilaian jenis ini tidak tepat dan diragui Masalah 4: Penilaian Pendidikan Moral membawa banyak implikasi Domain afektif yang yang meliputi sikap, nilai, minat dan perasaan merupakan domain yang amat sukar dinilai Situasi: Seorang pemandu kereta berhenti apabila lampu isyarat berwarna merah. Ini menunjukkan pemandu itu mematuhi undangundang. Tetapi adakah pemandu ini seorang yang bermoral atau pun kerana beliau takut didenda RM300.00? 9.0 DAPATAN KAJIAN

Dapatan Kajian dibentangkan mengikut penggunaan instrumen penilaian tak formal murid mata pelajaran Pendidikan Moral. Dapatan dibincangkan satu persatu untuk memperkayakan kefahaman atas tujuan memahami fenomena penilaian tak formal untuk murid mata pelajaran Pendidikan Moral. 10.0 10.1 LATAR BELAKANG Latar Belakang Sekolah

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

34

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Sekolah Kebangsaan Taman Molek yang terletak di negeri Johor di dalam daerah Johor Bahru telah mula beroperasi pada tahun 2000. Bilangan murid pada tahun 2012 seramai 1890 orang. Sekolah ini mempunyai dua sesi persekolahan iaitu sesi pagi untuk murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 manakala sesi petang untuk murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Molek sekarang ialah Tuan Syed Sulaiman bin Ariffin . Murid di sekolah ini terdiri daripada pelbagai kaum iaitu berbangsa Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban serta lain-lain. Jumlah murid-murid yang mengikuti kelas Pendidikan Moral seramai 53 orang. Sekolah sudah pasti mempunyai peraturan dan garis panduan dirancang dan didokumen bagi memastikan operasi dapat dijalankan mengikut panduan yang telah ditetapkan. Maka Sekolah Kebangsaan Taman Molek telah merangka beberapa peraturan dan garis panduan kepada murid melalui Buku Peraturan Sekolah agar murid-murid dapat bersekolah dengan lebih selesa dan berkesan. Terdapat

beberapa peraturan dan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh murid Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. 10. 2 Latar Belakang Murid

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

35

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Nama Tempat lahir Umur Bangsa Agama Bilangan adik-beradik Nama bapa Pekerjaan bapa Nama ibu Pekerjaan ibu No Surat Beranak

: Pavitdren a/l Samy : Johor Bahru, Johor : 12 Tahun : India : Hindu : 5 Orang : Samy a/l Karthiven : Tukang cuci kereta : Letchumi a/p Garnesh : Pekerja kilang : 000415-01-0937

Latar belakang murid ini diperolehi melalui temubual bersama guru kelasnya , Cik Balyah binti Hussin . Murid ini perwatakannya seperti murid yang lain tetapi Pavitdren a/l Sam agak aktif di luar kelas dan di dalam kelas. Subjek tinggal di kawasan perumahan berhampiran sekolah iaitu Taman Desa Harmoni. Pengangkutan yang digunakan untuk ke sekolah menggunakan bas sekolah. Ayahnya bekerja sebagai pencuci kereta dengan purata gaji bulan sebanyak RM 1000.00 sebulan manakala ibunya iaitu Puan Lectcumi A/P Garnesh bekerja sebagai operator kilang. Subjek mempunyai seorang abang yang berada di tingkatan 5 dan dua orang adik perempuan yang masih belum bersekolah. Pencapaian akademik yang diambil daripada peperiksaan setengah tahun menunjukkan murid ini termasuk dalam murid-murid yang sederhana. Ini dapat dilihat berdasarkan buku penyata yang dianalisis. Bagi mata pelajaran Bahasa

Melayu ( Pemahaman ) subjek mendapat markah sebanyak 52 %, Bahasa Melayu ( Penulisan ) 42 %, Bahasa Inggeris 35 %, Sains 28 % dan Matematik 38 %. Pencapaian bagi mata pelajaran Pendidikan Moral subjek memperolehi gred B dengan markah 70 %. Kehadiran murid ini sehingga bulan Jun menunjukkan peratus yang kurang memberansangkan iaitu 75 % atau 25 hari ketidakhadiran ke sekolah. Kehadiran
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

36

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

ke kelas tambahan juga menunjukkan peratusan yang kurang iaitu sekitar 50 % sahaja. Kehadiran ke aktiviti kokurikulum menunjukkan prestasi yang agak

membanggakan iaitu 80 %. Pavidren a/l Sam mempunyai cita- cita untuk menjadi seorang anggota polis pada masa hadapan. Melalui temubual bersama subjek beliau mengatakan mahu menjadi anggota polis kerana keinginan menjaga negara dari penjenayah dan memastikan keharmonian dan keamanan masyarakat. Pavitdren a/l Sam merupakan murid dari keluarga yang susah dan ibu bapanya terpaksa bekerja untuk menyara kehidupan mereka. Pavitdren merupakan murid yang kurang mendapat kasih sayang dari ibu bapanya. Pavitdren termasuk dalam keluarga yang ibu bapanya sering terlibat dengan pergaduhan akibat kerap berselisihan faham. 11.0 DAPATAN MELALUI INSTRUMEN PENILAIAN TIDAK FORMAL TERHADAP SUBJEK. Bagi menyelesaikan kajian kes yang dibuat, beberapa kaedah telah dihuraikan diaplikasikan dalam mendapatkan maklumat dan data yang diperolehi. Pemilihan instrument mempunyai gambaran yang jelas dan kesahihan yang tepat mengenai maklumat yang diperolehi. Instrumen yang dipilih berserta dapatan adalah seperti berikut: 11.1 Pemerhatian

Pemerhatian telah dijalankan terhadap subjek ini setiap hari selama dua minggu dan maklumat dicatatkan sebagai rekod untuk dianalisis. Analisis daripada pemerhatian yang dilakukan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran Sains mendapati subjek iaitu Pavitdren a/l Sam telah menonjolkan kekuatan dan kelemahan dalam tingkah laku semasa berada di dalam dan di luar kelas. Rumusannya adalah subjek telah melakukan beberapa perkara yang positif dan negetif dari segi tingkah laku., sikap dan pengurusan disiplin diri.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

37

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Perhimpunan harian pada waktu pagi

Waktu rehat murid tahun 6

Perhimpunan mingguan sekolah

Pejalanan pulang ke sekolah

Bilik darjjah

Membeli makanan pada waktu rehat

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

38

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Waktu rehat murid tahun 6

Program motivasi UPSR

Pengawas merekodkan murid lewat Borang Pemerhatian Nama Murid : Pavitdren a/l Sam

Keluar tanpa kebenaran

Kelas : 6 Bijak

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

39

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Bil Tarikh/Hari

Tingkah Laku Positif

Tingkah Laku Negetif

2.7.2012 (Isnin)

1. Senyap ketika guru mengajar 1. Bermain di bilik darjah mata pelajaran Sains. 2. Membantu guru menyusun kerusi 3. Beratur semasa perjalanan ke kantin pada waktu rehat. 2. Lewat hadir ke sekolah 3. Berbual di dataran semasa perhimpuanan berlangsung. 4. Menendang sampah

4. Memakai pakaian seragam yang bersih, kemas dan lengkap

3.7.2012 (Selasa)

1. Menolong guru mengangkat buku. 2. Mengutip sampah

1. Tidak memakai

lencana

2. Menolak rakan semasa beratur naik ke kelas pada waktu pagi.

4.7.2012 (Rabu)

1. Senyap semasa tiada guru di dalam bilik darjah.

1. Bermain bola dikawasan kantin dengan bising. 2. Memanjat meja pada waktu

2. Beratur ketika membeli makanan dikantin.

pagi sebelum loceng dibunyikan 3.Tidak menyiapkan kerja

3. Makan dengan sopan

sekolah mata pelajaran Matematik.

4. Memberikan salam kepada guru. 5. Memakai pakaian seragam yang lengkap.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

40

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

5.7.2012 (Khamis)

1. Memberi salam kepada guru.

1. Membuang sampah

2. Senyap mendengar ceramah pagi di dataran.

2.Berbual ketika guru mengajar

3. Meludah di dataran 3. Menasihati rakan untuk senyap waktu pagi di dataran. 5 6.7.2012 (Jumaat) 1. Memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. 1. Keluar ke kelas tanpa Kebenaran 4. Tidak memakai stokin

2.Membantu rakan mengangkat 2. Berlari semasa beratur untuk barang yang jatuh. rehat. 3. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. 4. Tidak mendengar arahan guru untuk menyalin nota. 6 9.7.2012 (Isnin) 1. Memberikan tumpuan terhadap kelas Sains. 1. Tidak memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. 2. Berdiri tegak dan menyanyikan lagu Negaraku 7 10.7.2012 (Selasa) 1. Mematuhi arahan guru bertugas untuk mengutip sampah. 2. Berada dikawasan yang tidak dibenarkan pada waktu rehat. 1. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap 2. Berbual ketika guru menyampaikan sesuatu perkara di kantin selepas waktu rehat. 8 11.7.2012 (Rabu) 1. Beratur semasa naik ke 1. Bermain di kantin sekolah kelas pada waktu pagi. bersama rakan menimbulkan menimbulkan kebisingan

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

41

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

2.Tidak menyiapkan kerja rumah mata pelajaran Bahasa Inggeris. 9 12.7.2012 (Khamis) 1. Memakai pakaian sekolah yang lengkap dan kemas. 1. Menendang rakan semasa perhimpuanan harian pada waktu pagi.

2. Meniru kerja rumah yang diberikan oleh guru mata pelajaran Sains. 10 12.8.2012 (Jumaat) 1. Memakai pakaian sekolah yang lengkap dan kemas. 2. Beratur dalam barisan semasa perjalanan balik ke sekolah. 1. Tidak kelihatan beratur naik ke kelas selepas waktu rehat. 2. Memetik bunga dan daun semasa perjalanan balik ke sekolah.

Nama Guru: 1) Hazly bin Hamzah ( Penyelidik ) Tanda tangan: __________

2) Cik Balyah binti Hussin (Guru Kelas/BahasaInggeris) Tanda tangan: __________ 3) Cik Paulina binti Pardi ( Guru Sains/Matematik) Tanda tangan: __________

Hari Pertama Analisis daripada borang pemerhatian yang bina sebagai salah satu instrumen penilaian tidak formal telah menunjukkan beberapa situasi dari aspek domain afektif seperti sikap dan tingkah laku yang boleh dikumpulkan untuk tujuan penilaian. Keseluruhan pemerhatian menunjukkan tingkah laku subjek yang tidak memakai pakaian yang lengkap semasa hadir sehinggalah tamat waktu sesi persekolahan. Pakaian sekolah yang lengkap merupakan kewajipan bagi seorang murid dan kegagalan untuk mematuhi peraturan ini boleh dikira sebagai satu kesalahan dan tidak berdisiplin.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

42

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Subjek juga menunjukkan sikap yang berbeza ini kerana ada beberapa hari dalam pemantauan subjek memakai pakaian kelengkapan sekolah yang lengkap. Kesimpulannya subjek memahami keperluan untuk mematuhi peraturan tetapi mengambil sikap sambil lewa dalam memastikan kemestian dalam melakukannya pada setiap hari persekolahan.

Pemerhatian pada hari yang pertama juga mendapati subjek bermain di dalam kelas. Semasa pemerhatian dijalankan subjek sedang berlari di dalam kelas dengan menjerit- jerit. Tingkahlaku ini berlaku semasa ketiadaan guru di dalam bilik darjah. Ini menunjukkan subjek tidak boleh mengawal diri tanpa ada arahan dan pemantauan daripada guru.

Pemantauan pertama yang dijalankan pada hari Isnin mendapati subjek berbual bersama rakan semasa perhimpunan mingguan di dataran. Subjek tidak beratur lurus dan terus berbual tanpa mempunyai perasaan hormat menghormati.

Subjek juga telah hadir ke sekolah lewat pada hari Isnin pada pemerhatian hari pertama. Ini menunjukkan subjek tidak dapat menguruskan masa dengan bijak. Subjek telah ditahan oleh guru yang bertugas dan diambil nama untuk simpanan segai rekod dalam boring kedatangan lewat.

Tingkahlaku negatif dari subjek pada hari pertama yang dikesan adalah menendang sampah ketika murid-murid beratur untuk naik ke dalam bilik darjah. Subjek tidak mengutip samapah sebaliknya menendang sampah seperti menendang bola. Ini menunjukkan sikap subjek yang tidak mempunyai kesedaran dalam kepentingan menjaga kebersihan sekolah adalah tanggungjawab semua.

Pemerhatian pada hari pertama kepada subjek terdapat beberapa perkara positif yang ditonjolkan melalui sikap, tingkahlaku dan pengurusan diri. Subjek telah menunjukkan tingkah laku yang positif dimana memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains. Ini menunjukkan subjek telah memberikan tumpuan untuk mempelajari ilmu dengan bersungguh-sungguh.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

43

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Subjek juga telah bertindak secara sukarela apabila menolong guru diminta memberikan pertolongan bersama murid lain. Ada dikalangan murid lain tidak mengendahkan pertolongan yang diminta oleh guru. Subjek telah mengambil beberapa kerusi di atas dewa perhimpunan untuk disusun di dalam stor. menunjukkan subjek mudah dalam memberikan pertolongan apabila diperlukan. Ini

Subjek telah menunjukkan tingkah laku yang baik iaitu beratur daalam barisan kelas ke kantin pada waktu rehat. Walaupun terdapat rakan yang berlari dan memotong barisan ke kantin namun subjek tidak mengendahkannya dan terus beratur untuk ke kantin. Ini menunjukkan tingkah laku yang baik dimana subjek sentiasa bersabar dan mematuhi peraturan sekolah.

Dari aspek disiplin diri pada hari Isnin subjek telah menguruskan diri dengan baik dimana telah memakai pakaian yang lengkap untuk ke sekolah. Pemerhatian yang dijalankan sehingga waktu terakhir mendapati pakaian seragam sekolah yang lengkap masih lagi dipakai oleh subjek. Ini menunjukkan subjek mampu untuk menguruskan diri dari segi pemakaian dengan baik sekali.

Hari Kedua Subjek telah membnatu guru untuk mengangkat buku latihan murid ke bilik guru. Ini menunjukkan sikap subjek yang suka untuk membantu guru secara sukarela ataupun setelah diminta memberikan pertolongan. Subjek mengangkat buku dengan cemat dan kembali ke dalam bilik darjah apabila selesai.

Subjek telah mengutip sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah semasa waktu rehat. Ini menunjukkan subjek mempunyai kesedaran dalam memastikan kebesihan terhadap kawasan sekolah.

Subjek telah mematuhi peraturan sekolah kerana tidak memakai lencana yang merupakan kewajiban sebagai seorang murid. Ini menunjukkan subjek tidak peka terhadap keperluan dalam memastikan kelengkapan dalam memakai pakaian seragam sekolah.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

44

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Subjek telah bertindak menolak rakan yang berada dihadapan pada waktu beratur naik ke dalam bilik darjah. Selepas menolok rakannya subjek tidak memperdulikan teguran dari rakannya rakan dan terhadap tidak sikapnya. memikir Ini menunjukkan seperti subjek tidak boleh

menghormati

kesan

tindakannya

mendatangkan kecederaan pada rakannya.

Pada hari yang kedua subjek telah menunjukkan tingkah laku yang baik di dalam dan luar bilik darjah. Subjek senyap semasa ketiadaan guru di dalam bilik darjah dan dilihat sedang membaca buku. Ini menunjukkan subjek boleh untuk mengawal diri dengan melakukan aktiviti yang berfaedah semasa guru tiada di dalam bilik darjah. Subjek telah menunjukkan sikap yang baik iaitu beratur untuk menunggu giliran semasa membeli makanan pada waktu rehat. Ini menunjukkan subjek patuh dengan peraturan sekolah dan menghormati pengawas yang bertugas. Subjek telah bersama rakan makan dengan sopan semasa waktu rehat menunjukkan subjek dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui mata pelajaran Pendidikan Moral. Perlakuan beradab sopan ketika makan dapat dilihat oleh subjek semasa makan. Ini sesuatu tingkah laku yang baik telah dilakukan oleh subjek. Subjek telah melakukan amalan yang baik iaitu menghormati guru semasa berselisih dengan mengucapkan selam sejahtera. Ini member gambaran yang subjek mempunyai kesedaran untuk menghormati guru-guru sekolah ini. Pada pemerhatian ini juga dapat melihatkan subjek berpakaian kemas, bersih dan lengkap sebagai seorang murid. Ini menunjukkan subjek berjaya dalam

menguruskan berkatan pengurusan diri sebagai seorang murid sekolah dengan baik. Hari Ketiga Pada pemerhatian pada hari ketiga subjek senyap semasa berada di dalam kelas Menunjukkan subjek memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai seorang murid serta mematuhi peraturan di dalam bilik darjah.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

45

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Subjek juga mematuhi peraturan dengan beratur ketika membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Ini menunjukkan tingkahlaku yang berulang dilakukan oleh subjek.

Subjek juga menunjukkan tingkah laku yang berulang dimana ia makan dalam keadaan sopan bersama rakan-rakannya. Ini sesuatu yang baik sebagai seorang murid yang mengamalkan cara hidup yang beradab sopan. Subjek diperhatikan telah mengucapkan selamat pagi kepada guru sekolah ini. Tingkah laku ini juga menunjukkan subjek telah mengulangi perbuatan tersebut

Subjek juga telah menunjukkan pengurusan diri yang baik dengan memakai pakaian seragam yang lengkap hadir ke sekolah. Perkemabngan ini dilihat sesuatu yang membanggakan sebagai seorang murid.

Tingkah laku yang negatif pada hari ketiga yang berjaya dikesan adalah subjek bermain bola di kawasan kantin dengan rakan sehingga menimbulkan masalah kepada rakan lain yang sedang menjamu selera. Keadaan juga menjadi bising disebabkan subjek dan rakan bermain bola.

Subjek juga telah memanjat meja pada waktu pagi sebelum loceng dibunyikan. Subjek bertindak demikian semasa bermain kejar mengejar bersama rakannya.

Subjek juga telah di denda berdiri di belakang kelas kerana tidak menyiapkan kerja rumah matematik yang diberikan oleh guru.

Hari Keempat Pemerhatian pada hari seterusnya mencatatkan tingkah laku yang berulang iaitu mengucapkan selamat sejahtera kepada guru. Subjek juga senyap semasa mendengar ceramah guru pada perhimpunan pagi di dataran.Ini menunjukkan sikap yang baik dengan mendengar amanat-amanat yang diberikan oleh guru untuk dipraktikkan dalam pembelajaran di sekolah. Subjek juga menunjukkan tsikap yang baik iaitu menegur rakan untuk tidak berbual yang boleh menggangu dirinya dan rakan lain. Ini menunjukkan subjek bertanggungjawab dalam menasihati rakannya kepentingan menghormati apa yang disampaikan oleh guru pada ceramah itu.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

46

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pada hari keempat tingkah laku yang negatif dapat dikesan adalah subjek telah membuang sampah semasa menikmati makan pada waktu rehat. Subjek telah membuang plastik makanan yang dibelinya di kawasan kantin sekolah. Pemerhatian daripada guru mata pelajaran Matematik subjek telah menganggu pengajaran dan pembelajaran kerana sering berbual dengan beberapa rakan dan mengulangi semula beberapa kali. Ini menunjukkan subjek tidak memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru dan bertindak mengulangi perbuatannya beberapa kali.

Subjek juga menunjukkan tingkah laku yang negatif dengan beberapa kali meludah pada waktu beratur sebelum naik ke kelas pada waktu rehat. Ini menunjukkan subjek tidak menjaga kebersihan kawasan persekitaran kantin yang merupakan tanggungjawab semua.

Subjek juga dikesan tidak berstokin hadir kesekolah mencerminkan pengurusan diri yang lemah. Ini kerana memakai stoking merupakan salah satu peraturan dalam memakai pakaian seragam yang lengkap.

Hari Kelima Pemerhatian pada hari kelima menunjukkan subjek telah betingkah laku positif dalam beberapa situasi dan tempat. Subjek telah menunjukkan sikap yang baik dengan memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. Subjek juga dikesan

telah membantu rakan dalam kesusahan akibat terjatuh semasa turun tangga dalam perjalanan pulang. Subjek telah membantu dengan mengangkat buku-buku rakannya yang terjatuh. Ini memperlihatkan tingkah laku yang murni ditunjukkan oleh subjek. Pemerhatian pada hari kelima juga menunjukkan subjek melalkukan tingkah laku yang negatf iaitu keluar kelas tanpa kebenaran guru. Pemerhatian ini berdasarkan subjek tidak memakai pas keluar kebenaran guru berjalan ke tandas. Ini kerana apaila tinjauan dilakukan murid lain sedang menyalin nota. Mengikut peraturan sekolah ini murid dibenarkan keluar ke kelas tanpa kebenaran guru tetapi mesti meminta izin dan menggunakan pas keluar dari guru yang sedang mengajar di kelas yang berhampiran.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

47

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Hari Keenam Subjek telah memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru mata pelajaran Bahasa Inggeris. Pemerhatian dilakukan dengan kerjasama guru kelas untuk mengetahui sikapnya semasa berada di dalam bilik darjah. Ini menunjukkan subjek mempunyai kesedaran untuk belajar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Subjek juga telah menunjukkan perubahan pada minggu ini apabila berdiri tegak dan menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat. Subjek juga menunjukkan semangat patriotik yang sangat tinggi semasa nyanyian lagu tersebut.

Subjek juga menunjukkan tingkah laku dan sikap yang negatif pada hari ini semasa pemerhatian dijalankan. Sikap subjek yang tidak memakai pakaian seragam yang lengkap seperti berulang adalah disebab kurang kesedaran untuk sentiasa memakaikan pakaian seragam yang lengkap. Kedua subjek telah melanggar

larangan yang ditetapkan iaitu tidak boleh berada dikawasan yang tidak dibenarkan. Subjek dan rakan dilihat bermain dan berlari dikawasan itu merupakan satu kesalahan.

Hari Ketujuh Sikap yang positif ditunjukkan oleh subjek adalah mematuhi arahan guru untuk mengutip sampah pada watu pagi. Subjek bersama rakan telah mengutip sampah di kawasan sekitar dataran. Ini menunjukkan subjek seorang individu yang mendengar arahan guru.

Pada pemantau hari ini juga subjek tidak memakai pakaian seragam yang lengkap hadir ke sekolah. Subjek tidak memakai tali leher yang merupakan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu subjek berbual tanpa menghiraukan guru bertugas sedang menyampaikan sesuatu perkara di kantin selepas waktu rehat.

Hari Kelapan Sikap yang positif ditunjukkan oleh subjek adalah beratur semasa naik ke kelas pada waktu pagi. Ini menunjukkan subjek berjaya mengulangi perbuatannya dalam beberapa kali semasa pemerhatian dilakukan.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

48

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pada pemerhatian hari ini juga subjek telah menunjukkan tingkah laku yang tidak positif dimana pada waktu rehat subjek berlari-lari dikawasan kantin sekolah. Tindakan subjek menimbulkan mengakibatkan kebisingan. Subjek dan rakan-rakan telah diberi amaran keras oleh guru bertugas supaya memberhentikan tingkah

lakunya. Pada hari ini juga mengikut guru kelas yang merupakan guru Bahasa Inggeris subjek tidak menyelesaikan tugasan kerja rumah yang telah diberikan.

Hari Kesembilan Sikap yang positif ditunjukkan oleh subjek adalah beratur semasa naik ke kelas pada waktu pagi. Ini menunjukkan subjek berjaya mengulangi perbuatannya dalam beberapa kali semasa pemerhatian dilakukan. Pada pemerhatian hari ini juga subjek telah menunjukkan tingkah laku yang tidak positif dimana subjek telah menendang rakan semasa perhimpunan pagi. Akibat tindakan itu subjek telah ditendang kembali oleh rakannya. Subjek juga telah melakukan peniruan kerja rumah mata pelajaran Sains. Subjek tidak menyelesaikan tugasan dirumah tetapi mengambil jalan mudah dengan meniru rakan.

Hari Kesepuluh Sikap yang positif ditunjukkan oleh subjek adalah beratur dalam barisan semasa perjalanan pulang pada waktu balik sekolah. Subjek juga menunjukkan sikap yang positif berkaitan pengurusan diri dengan memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. Ini menunjukkan subjek berjaya mengulangi perbuatannya dalam beberapa kali semasa pemerhatian dilakukan. Pada pemerhatian hari ini juga subjek telah menunjukkan tingkah laku yang negatif dimana subjek telah bersembunyi di dalam tandas. Subjek menunggu di dalam tandas dan tidak berkumpul dikantin sekolah setelah loceng dibunyikan. Subjek menunggu kelasnya berjalan dan terus memasuki barisan untuk ke kelas.

Pada waktu murid-murid ke makmal Sains subjek telah memetik bunga dan daun bersama rakan dan membuangnya di kaki lima makmal Sains. Subjek dilihat tidak mempunyai kesedaran menghargai kepentingan alam sekitar dalam kehidupan.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

49

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pemerhatian telah dijalankan bersama dua orang guru iaitu Cik Balyah binti Hussin dan Cik Paulina binti Pardi untuk membantu dalam membuat pemerhatian. Bantuan daripada dua orang guru membantu penyelidik pemerhatian tidak turut serta.

Melalui bantuan ini banyak maklumat yang akan diperolehi dalam membuat penialaian subjek ini di sekolah.

11.2

Skala Pemeringkatan

Borang Penilaian Tingkah Laku/ Sahsiah ( Skala Pemeringkatan ) Nama : Pavitdren a/l Sam Kelas: 6 Bijak Tempoh: 2 Minggu Minggu 1 Bil 1 Tingkah Laku Memakai pakaian seragam sekolah dengan lengkap 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mematuhi peraturan sekolah Menghormati guru dan rakan Menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan kelas Membantu guru Memberikan salam kepada guru Mendengar arahan guru Bersikap jujur Menerima teguran dari guru Menyiapkan tugasan yang diberikan tepat pada waktunya 12 Tidak membuat bising semasa guru tiada di dalam kelas 13 Berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku Skor Jumlah Keseluruhan 0 4 / 30 38 4 0 1 6 21 36 / 8 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 2 3 Minggu 2 3 4 5

4 5 1 2

Skala :

1-

sangat rendah
50

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP) 2345-

rendah sederhana baik sangat baik Tanda Tangan: _____________

Nama Guru : Cik Balyah binti Hussin

Analisis daripada data yang direkodkan menunjukkan subjek dinilai selama dua minggu tidak menunjukan perubahan yang ketara. Sebanyak 13 item dinilai dengan menggunakan borang penilaian tingkah laku/ sahsiah ataupun skala pemeringkatan. Memakai pakaian seragam sekolah dengan lengkap adalah 60% pada minggu pertama dan pada minggu kedua peatusan yang sama iaitu 60%. Ini menunjukkan peratus selama duaminggu pemerhatian yang dijalankan menunjukkan subjek hanya memperolehi 60% sahaja.

Aspek yang kedua adalah berkaitan

mematuhi peraturan sekolah subjek

memperolehi 40% minggu pertama dan 60% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 20 %.

Aspek yang ketiga adalah berkaitan

Menghormati guru dan rakan subjek

memperolehi 60% minggu pertama dan 60% minggu kedua. Ini menunjukkan subjek memperolehi sebanyak 60% untuk aspek yang kedua.

Aspek yang keempat adalah berkaitan menjaga kebersihan diri subjek memperolehi 80% minggu pertama dan 60% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit penurunan sebanyak 20 %. Keseluruhan selama dua minggu pemerhatian subjek memperolehi sebanyak 70%.

Aspek yang kelima adalah berkaitan menjaga kebersihan kelas subjek memperolehi 60% minggu pertama dan 40% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 20 %. Keseluruhan selama dua minggu pemerhatian subjek memperolehi sebanyak 50% untuk aspek ini.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

51

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Aspek yang keenam adalah berkaitan membantu guru subjek memperolehi 40% minggu pertama dan 20% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit penurunan sebanyak 20 % iaitu jumlah keseluruhan 30 %.

Aspek yang ketujuh adalah berkaitan

memberikan salam kepada guru subjek

memperolehi 40% minggu pertama dan 60% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 20 %. Jumlah keseluruhan selama dua minggu adalah 50%.

Aspek yang kelapan adalah berkaitan mendengar arahan guru subjek memperolehi 60% minggu pertama dan 60% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit persamaan pada minggu bpertama dan kedua dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 60%.

Aspek yang kesembilan adalah berkaitan bersikap jujur. Saya telah merancang satu situasi untuk menilai menilai subjek adakah ia bersikap jujur atau pun tidak. Duit RM5 telah diletakkan di kaki lima kelas. Subjek telah mengambil wang berikut dan diletakkan di dalam poketnya. Ini menunjukkan tingkah laku yang negatif dan tidak bersikap jujur dengan mengambil dan tidak memberikan kepada guru bertugas. subjek memperolehi 20% minggu pertama dan 20% minggu kedua. Ini menunjukkan tiada peningkatan dan keputusan keseluruhan adalah sebanyak 20%.

Aspek yang kesepuluh adalah berkaitan

menerima

teguran dari guru subjek

memperolehi 60% minggu pertama dan 40% minggu kedua. Ini menunjukkan jumlah keseluruhan sebanyak 50 % pemantauan selama dua minggu.

Aspek yang kesebelas adalah berkaitan menyiapkan tugasan yang diberikan tepat pada waktunya subjek memperolehi 40% minggu pertama dan 40% minggu kedua. Ini menunjukkan jumlah keseluruhan sebanyak 40 %.

Aspek yang keduabelas adalah berkaitan Tidak membuat bising semasa guru tiada di dalam kelas subjek memperolehi 40% minggu pertama dan 60% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 20 %.

Aspek yang ketigabelas adalah berkaitan Berdiri tegak semasa menyanyikan lagu
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

52

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Negaraku subjek memperolehi 60% minggu pertama dan 80% minggu kedua. Ini menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 20 %. Aspek ini menunjukkan perkembangan yang negatif subjek terhadap semangat patriotik kepada Negara. Keseluruhan skor pada minggu pertama adalah berjumlah 38 berbanding minggu kedua sebanyak 36 iaitu perbezaan sebanyak 2 skor. Jumlah peratus tingkah laku subjek pada minggu pertama adalah sebanyak % berbanding % iaitu lebih %. Ini menunjukkan perkembangan tingkah laku menurun dalam dua minggu berkaitan tingkah laku subjek yang diperhatikan menggunakan borang skala pemeringkatan.

11.3

Borang Senarai Semak Kelas: 6 Bijak Tempoh: 2

Nama : Pavitdren a/l Samy Minggu

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

53

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Nama Guru : Cik Paulina binti Pardi Bil Tingkahlaku

Tanda tangan : __________________ Pemerhatian Ya Tidak / / / / / / / / / /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menjaga kebersihan bilik darjah Menghormati guru dan rakan Mematuhi peraturan bilik darjah Mendengar arahan guru Menyiap tugasan yang diberikan Bersikap adil Menepati masa Bersikap jujur Bersedia menerima teguran Bekerjasama dengan rakan-rakan

Jumlah Skor 3 7 Analisis daripada senarai semak yang telah diberikan kepada guru kelas untuk mrmbuat pemerhatian menunjukkan skor yang rendah diperolehi oleh Pavitdren a/l Sam. Sebanyak 10 item yang dinilai untuk mendapatkan maklumat mengenai tingkah laku dan sikap subjek semasa berada di dalam kelas. Subjek hanya

mendapat 3 skor daripada 10 skor item yang dinilai oleh Cik Balyah binti Hussin yang merupakan guru mata pelajaran Bahasa Inggeris. Ini menunjukkan subjek memperolehi 30 % tingkah laku dan sikap yang positif semasa penilaian dijalankan. Ini menunjukkan tingkah laku, sikap dan tindakan subjek perlu diberikan bimbingan supaya dapat menggunakan pelbagai kemahiran dalam memupuk tiingkah laku yang positif.

11.4

Soal Selidik

11.4.1 Soal Selidik Terhadap Tindakan Murid Terhadap Tahap Penaakulan dan
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

54

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pertimbangan Moral. Soal selidik telah dijalankan mengikut tarikh yang berikut ke atas 10 orang murid Pendidikan Moral tahun 6. Tarikh : 04 Julai 2012 Masa : 8.00 pagi -8.15 pagi

Tempat : Perpustakaan SK Taman Molek Johor Bahru.

Sangat tidak setuju

No

Perkara

Peraturan sekolah sesuatu yang membebankan Mengaru kepala semasa menyanyikan lagu Negaraku

Tidak perlu berbaris lurus semasa perhimpunan

10

Memberikan salam / menyapa apabila berjumpa dengan guru yang disukai sahaja

Membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas

10

Tidak mendengar arahan guru yang tidak mengajar kita

Tidak perlu menyiapkan dan menghantar kerja rumah sekiranya kita kepenatan Memakai pakaian seragam sekolah yang kemas dan bersih pada hari Isnin sahaja 5

Sekali sekala kita boleh tidak menepati masa

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

55

Sangat setuju

Sutuju

Tidak setuju

Tidak pasti

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

10

Selalu bersikap adil kepada orang yang berhampiran dengan kita Yakin akan berjaya dalam pelajaran 3

11

12

Menolong orang yang memerlukan bantuan

13

Meniru dalam peperiksaan sekiranya rakan berbuat demikian

14

Minat mata pelajaran Pendidikan Moral

15

Sayang kepada rakan, guru dan keluarga

Analisis soal soal selidik yang dijalankan kepada 10 orang murid moral tahun 6 peratusan yang berbeza mengenai item yang ditanyakan. Peraturan sekolah sesuatu yang membebankan 20 % sangat tidak setuju, 60 % tidak setuju dan 20 % setuju. Mengaru kepala semasa menyanyikan lagu Negaraku responden sangat tidak setuju sebanyak 80 % manakala tidak setuju sebanyak 20 %. Tidak perlu berbaris lurus semasa perhimpunan menunjukkan 100 % bagi bagi semua responden untuk tidak bersetuju. Memberikan salam / menyapa apabila berjumpa dengan guru yang disukai sahaja menjunkkan 50 % setuju, 20 % tak pasti dan 30 % setuju. Membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas responden menunjukkan 100 % tidak bersetju. Tidak mendengar arahan guru yang tidak mengajar kita peratusannya adalah 50% sangat tidak setuju dan 50% lagi tidak setuju. Tidak perlu menyiapkan dan menghantar kerja rumah sekiranya kita kepenatan 40 % tidak setuju, 20 % tak pasti dan 40 % setuju. Memakai pakaian seragam sekolah yang kemas dan bersih pada hari Isnin sahaja 50% sangat tidak setuju dan 50 % tidak bersetuju. Sekali sekala kita boleh tidak menepati masa 1342 peratus responden menunjukkan 10% sangat tidak bersetuju, 30 % tidak bersetuju, 40 % tak

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

56

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

pasti dan 20 % setuju. Yakin akan berjaya dalam pelajaran menunjukkan 30 % tak pasti, 30% setuju dan 40 % sangat setuju. Menolong orang yang memerlukan bantuan menunjukkan 40 % setuju manakala 60 % sangat setuju. Meniru dalam peperiksaan sekiranya rakan berbuat demikian 20 % tak pasti dan 80 % setuju. Minat mata pelajaran Pendidikan Moral 50 % tak pasti, 20 % setuju dan 30 % sangat setuju dan yang terakhir Sayang kepada rakan, guru dan keluarga 50 % setuju dan 50% lagi responden sangat setuju. Analisis daripada soal selidik yang dijalankan sememangnya sangat diperlukan bagi kajian ini untuk membolehkan perancangan bagi mengesan kelemahan dan kekurangan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Secara keseluruhan dapatan daripada soala selidik ini mengambarkan tahap kognitif murid yang berbeza telah mempengaruhi dalam membuat pertimbangan moral mereka. Kekecelaruan dalam pemikiran kognitif mereka melalui item yang terkandung dalam soal selidik ini kemungkinan akan memberikan gambaran yang berbeza dari aspek tindakan dan tingkah laku moral responden. Soal selidik ini juga penting untuk menilai subjek dalam kajian ini melalui perbandingan yang akan dilakukan.

11.4.2 Soal Selidik Murid Terhadap Subjek


ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

57

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Soal selidik telah dijalankan mengikut tarikh yang berikut ke atas 10 orang murid sekelas subjek dalam mendapatkan maklumat mengenai subjek iaitu Pavitdren a/l Sam. Tarikh :05 Julai 2012 Masa : 8.00 pagi - 8.15 pagi

Tempat : Bilik Pendidikan Moral SK Taman Molek Johor Bahru.

Pemerhatian No Tingkah laku Ya Memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap seperti tali leher, lencana, tanda nama dan tali pinggang Tidak

Sering menggangu rakan

Kerap tidak hadir ke sekolah

Memberikan salam / menyapa apabila berjumpa dengan guru

Membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas

Tidak mendengar arahan guru

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

58

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Kerap tidak menyiapkan kerja rumah

Selalu memulakan sesuatu perkara sehingga menimbulkan pergaduhan

Membuang sampah di merata tempat

10

Tidak beratur dengan lurus semasa perhimpunan dan luar bilik darjah semasa pulang. Bermain di kawasan yang tidak di benarkan semasa rehat

7 5

3 5

11

12

Menolong guru semasa di sekolah

13

Keluar kelas tanpa kebenaran guru.

14

Menghormati guru-guru di sekolah

15

Pernah ponteng kelas

16

Memberikan tumpuan terhadap pembelajaran

17

Kerap dimarah oleh guru Datang lewat ke sekolah

18 19

3 3
59

7 7

Belajar bersungguh -sungguh

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

20

Berkawan baik dengan rakan sekelas

Maklumat daripada soal selidik yang dijalankan terhadap subjek semasa berada di sekolah berkaiatan pelajaran, sikap, tingkah laku dan tindakannya telah berjaya dianalisis. 60% respoden bersetuju bahawa subjek tidak memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap seperti tali leher lencana, tanda nama dan tali pinggang pada setiap hari persekolahan dan 40 % tidak bersetuju.

Tingkah laku subjek yang sering menganggu rakan, kerap tidak hadir ke sekolah, mumbuang sampah di merata tempat, tidak mendengar arahan guru, keluar kelas tanpa kebenaran dan tidak mendengar arahan guru menunjukkan subjek memperolehi peratusan yang sama. Sebanyak 60% bersetuju dan hanya mencatat sebanyak 40% yang tidak bersetuju.

Berkawan baik dengan rakan sekelas, kerap dimarahi oleh guru, menghormati guruguru di sekolah, bermain di kawasan yang tidak dibenarkan pada waktu rehat dan selalu memulakan sesuatu perkara sehingga berlaku pergaduhan mencatatkan keputusan yang seimbang iaitu 50% setuju dan 50% tidak bersetuju.

Kerap tidak menyiapkan kerja rumah, tidak beratur dengan lurus semasa perhimpunan dan luar bilik darjah semasa pulang dan memberikan tumpuan terhadap pembelajaran sebanyak 70% responden setuju dan 30 % tidak setuju. Memberikan salam / menyapa apabila berjumpa dengan guru, Menolong guru semasa di sekolah, pernah ponteng kelas, datang lewat ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh sebanyak 30 % responden bersetuju dan selebihnya 70% tidak bersetuju. Keseluruhan analisis dari maklumat yang diperoleh daripada soal selidik yang dijalankan mendapati subjek perlu dibantu untuk memperbetulkan sikap, tingkah laku, pengurusan diri yang baik dan tindakan terhadap sesuatu perkara yang perlu dilakukan bagi membantunya menjadi murid yang cemerlang dalam pelajaran dan sahsiah yang terpuji.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

60

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

11.5

Rekod Anekdot subjek juga menggunakan kaedah rekod anekdot.

Penialian tak formal kepada

Rekod anekdot merupakan satu rekod perisitiwa yang berlaku dalam sesuatu tempoh tertentu. Saya telah menjalankan pemerhatian kepada subjek untuk mendapati maklumat yang tepat dan telus bagi sesuatu tingkah laku yang diperhatikan. Ia penting untuk membantu saya membuat pentafsiran atau inteprestasikan tingkah laku. Hasil daripada rekod anekdot terhadap tingkah laku subjek seperti berikut: Rekod Anekdot Nama : Pavitdren a/l Sam Tarikh 2 Julai 2012 Tidak Kelas: 6 Bijak Jenis Perlakuan berdiri tegak semasa Berbual menyanyikan lagu Negaraku Tempoh: 2 Minggu Komen bersama Subjek rakan berhenti

bersebelahan.

berbual dan berdiri tegak apabila ditegur guru bertugas.

4 Julai 2012

Membuang sampah di kaki lima Tidak kelas. semasa

membuat

pertimbangan sampah.

membuat

Apabila ditegur tidak mengaku membuang sampah.

9 Julai 2012

Lambat beratur setelah loceng di Alasan yang diberikan kerana bunyikan selepas waktu rehat.. pergi ke bilik air kerana sakit perut.

10 Julai 2012

Bergaduh dengan rakan

Berpunca daripada bergurau dan berakhirnya tercetus tolak

menolak. Akibatnya pergaduhan kecil berlaku. alasan diri Subjek untuk dengan

memberikan membela

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

61

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

mengatakan

rakan

mengejek

nama bapanya.

11 Julai 2012

Tidak

beratur

semasa

membeli Subjek memotong barisan dan tidak mendengar nasihat dari rakan. Pengawas bertindak

makanan di kantin

menyuruh subjek untuk kembali kepada ke kedudukan asal.

Subjek mematuhi arahan yang disuruh oleh pengawas.

13 Julai 2012

Keluar kelas tanpa kebenaran guru

Apabila ditegur guru mengatakan beliau terlupa untuk memakai pas keluar. Apabila rujukan dilakukan guru tiada di dalam kelas kerana mengambil buku. Subjek telah menggunakan kesempatan untuk keluar kelas tanpa kebenaran.

Nama Guru : Hazly bin Hamzah

Tanda Tangan: ___________________

Analisis daripada rekod anekdot yang dilakukan ke atas subjek banyak menunjukkan tingkah laku subjek yang tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan sekolah. Ini menunjukkan subjek seorang yang kurang dalam penghayatan nilai-nilai terhadap tingkah laku di sekolah. Subjek tidak dapat berfikir dengan baik serta tidak membuat pertimbangan tindakannya. Pemerhatian pertama berlaku pada 2 Julai 2012 subjek tidak menyanyikan lagu Negaraku pada perhimpunan mingguan sekolah. Subjek telah berbual bersama rakan bersebelahan menunjukkan sikap yang tidak patriotik subjek kerana tidak berdiri tegak dan menyanyi dengan penuh semangat. Keadaan berubah pada

subjek apabila ditegur guru yang bertugas. Selepas teguran subjek telah
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

62

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

menyanyikan lagu

Negaraku dengan penuh semangat dan berdiri tegak.

Ini

menunjukkan perubahan tingkah laku subjek dengan bertindak positif dengan menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Andaian daripada pemerhatian yang dicatatkan dalam borang rekod anekdot menunjukkan subjek berubah setelah

peneguhan negatif dilakukan. Subjek masih lagi tidak memahami tanggungjawab dan peraturan semasa menyanyikan lagu Negaraku. Pemerhatian yang kedua berlaku pada 4 Julai 2012 dikaki lima kelas semasa murid beratur untuk pulang ke rumah. Subjek telah membuang sampah makanan dari kantin. Subjek telah melanggar peraturan sekolah iaitu membawa makanan dari kantin ke dalam bilik darjah dan membuang sampah merata tempat. Ini

menunjukkan subjek tidak mengamalkan kebersihan kawasan sekolah. Subjek juga tidak jujur kerana tidak bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Subjek menyatakan bukan dirinya yang membuang sampah. Namun akhirnya apabila di tanya beberapa kali oleh guru yang menhannya barulah subjek mengaku bahawa dia yang membuang sampah. Subjek menunjukkan sikap yang baik dengan

mengambil dan membuang sampah kedalam tong sampah. Tingkah laku subjek menunjukkan tanggungjawab dan mempunyai sifat bersalah pada dirinya. Subjek juga meminta maaf kerana kesalahannya kepada guru yang menahannya. Pemerhatian yang ketiga bertempat di kantin sekolah pada 9 julai 2012. Subjek telah diperhatikan bersama rakan bermain di kawasan hadapan bilik darjah Pra Sekolah. Subjek tidak mengendahkan peraturan sekolah untuk beratur di kawasan kantin apabila loceng dibunyikan. Subjek terus bermain dalam jangka masa 3 hingga Ini dapat memperlihatkan subjek tidak

empat minit selepas loceng dibunyikan.

menghargai masa yang diberikan untuk berehat sebelum pengajaran dan pembelajaran diteruskan. Subjek juga bertindak untuk menyembunyikan diri

bersama rakan untuk menggelakan daripada beratur bersama rakan di kantin. Subjek memasuki barisan kelasnya semasa murid beratur untuk masuk ke dalam bilik darjah. Pemerhatian yang keempat dilakukan bertempat di kantin sekolah pada 10 Julai 2012. Subjek sedang bermain dengan rakan pada waktu rehat sebelum mengikuti kelas tambahan tahun 6. Pada mulanya subjek diperhatikan bergurau bersama

rakan namun terjadi pertengaran kecil dan akhirnya tolak menolak berlaku dan
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

63

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

tercetus pergaduhan kecil. Setelah diberikan teguran supaya memberhentikan pergaduhan subjek telah memberhentikan. Guru menasihati dan subjek

memberikan alasan rakannya telah mengejek nama bapanya. Pergaduhan dapat dielakkan dan subjek bersalaman dengan rakan dan berjanji tidak akan mengulangi perkara itu lagi. Pemerhatian yang kelima dilakukan bertempat di kantin sekolah pada 11 Julai 2012. Subjek telah bertindak memotong barisan semasa murid beratur membeli makanan. Ini dapat memberikan maklumat bahawa subjek bertindak menyalahi peraturan tidak berbaris semasa membeli makanan dikantin. Subjek juga tidak berjaya untuk

menahan kesabaran dalam dirinya untuk menunggu giliran semasa membeli makanan dikantin. Sikap subjek juga tidak menghoramati rakan rakan lain yang beratur untuk membeli makanan. Subjek juga menunjukkan sikap yang positif

dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh pengawas untuk menyuruhnya beratur Pemerhatian yang keenam adalah di kawasan luar bilik darjah pada 13 Julai 2012. Subjek dilihat tidak mengenakan pas keluar yang merupakan pas khas untuk keluar kelas dengan kebenaran guru. Seorang guru telah menegur subjek mengapa tidk memakai pas keluar. Subjek memberikan alasan terlupa untuk memakainya dan menjelaskan bahawa telah mendapat kebenaran guru yang mengajar. Rujukan

dibuat nyata guru tidak memberikan kebenaran kepada subjek untuk keluar ke tandas. Ini mengambarkan sikap subjek yang berbohong kepada guru yang menanyakan kepadanya mengenai pas keluar. 11.6 Temu bual

Temu bual telah dijalankan bersama Pavitdren a/l Sam, guru kelas (Bahasa Inggeris), guru mata pelajaran Sains, guru mata pelajaran moral, guru disiplin dan ibu bapa. Keseluruhan temu bual ini telah membantu untuk penyelidik dalam mendapatkan maklumat untuk proses penilaian secara tak formal bagi mata pelajaran Pendidikan formal. Temu bual bersama subjek melibatkan interaksi bersemuka dengannya. Subjek diberikan peluang menyatakan perasaan yang dapat menggambarkan tingkah laku, sikap dan emosi. Semasa menjalankan temu bual saya telah mendorong subjek berfikir supaya dapat mewujudkan pelbagai situasi untuk merangsangkan subjek
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

64

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

berfikir secara kritis dan membuat pertimbangan moral terhadap sesuatu perkara yang akan dibincangkan. 11.6.1 Temu bual Bersama Pavitdren A/L Sam

Temu bual bersama subjek ini telah dijalankan di dalam perpustakaan sekolah. Ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perwatakan, tingkah laku, sikap, emosi dan masalah dalaman dan luaran yang ada dalam diri subjek. Soalan 1 : Bolehkah Pavidren bercerita mengenai butir-butir peribadi seperti nama penuh, tempat tinggal, tempat lahir, biangan adik-beradik dan pekerjaan ibu bapa? Jawapan : Nama saya Pavitdren a/l Samy tinggal di Taman Desa Harmoni dan adik beradik sebanyak 34 orang termasuk saya. Ayah saya bekerja sebagai pencuci kereta waktu siang dan malam membantu rakannya berniaga di pasar. Soalan 2 : Bagaimana pelajaran di sekolah sekarang. Sudah sedia dengan peperiksaan UPSR? Jawapan : Belajar ok cikgu tapi saya tak pandai dalam banyak mata pelajaran dan sedang belajar untuk UPSR tahun ini. Soalan 3 Jawapan : Pavitdren ada pergi ke kelas tuisyen di luar sekolah? : Tak cikgu, saya tidak tuisyen di luar dan hanya tuisyen di sekolah

sahaja.Bapa saya tidak ada duit untuk hantar ke kelas tuisyen Soalan 4 Jawapan sahaja.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

: Pavitdren ada pergi ke kelas tuisyen di luar sekolah? : Tak cikgu, saya tidak tuisyen di luar dan hanya tuisyen di sekolah

65

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Soalan 5 Jawapan

: Bagaimanakah tumpuan Pavitdren semasa guru mengajar? : Saya berikan tumpuan cikgu tetapi kadang-kadang rakan saya

ganggu dan mengajak berbual. Soalan 6 : Adakah tindakan Pavitdren menganggu guru yang sedang mengajar.

Apakah tindakan guru sekiranya melihat Pavitdren sedang berbual? Jawapan rakan. Soalan 7 Jawapan : Apakah mata pelajaran yang diminat oleh Pavitdren. Kenapa? : Matematik dan Pendidikan Moral. Saya suka matematik kerana suka : ya ganggu cikgu sedang mengajar. Guru akan memarahi saya dan

mengira dan Pendidikan Moral kerana banyak aktiviti dalam dan luar kelas oleh guru. Soalan 8 Mengapa? Jawapan : Sayanglah cikgu kawan boleh saya main-main, guru boleh ajar saya : Adakah Pavitdren sayang kepada rakan, guru dan keluarga.

dan keluarga yang jaga saya. Soalan 9 Mengapa? Jawapan : Sayanglah cikgu kawan boleh saya main-main, guru boleh ajar saya : Adakah Pavitdren sayang kepada rakan, guru dan keluarga.

dan keluarga yang jaga saya. Soalan 10 : Apakah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Pavitdren

pada tahun ini ? Jawapan : Pertama, tidak hadir ke sekolah tanpa sebab beberapa hari dengan

membohongi ibu bapa dengan memberikan alasan sakit. Kedua Kedua, sering tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Ketiga bermain di dalam kelas semasa ketiadaan guru. Keempat adalah keluar kelas tanpa kebenaran guru semasa guru tiada dalam bilik darjah.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

66

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Sesi temu bual ini berjalan selepas pada waktu rehat. Saya telah menemubual subjek ini dan bertanyakan berkenaan dengan latar belakang murid ini. Subjek telah menjawab beberapa soalan berkaitan dengan butir-butir peribadi seperti nama penuh, tempat tinggal, tarikh lahir, tempat lahir, pelajaran dan keluarga dengan baik sekali. Subjek menunjukkan perasaan gementar pada permulaan temu bual namun dengan pengalaman dan teknik yang betul semasa sesi temu bual dijalankan subjek

kelihatan lebih selesa untuk menjawab beberapa soalan. Subjek telah dibantu bagi mendapatkan maklumat diperlukan dan telus. Subjek menenujukkan keberanian sebagai seorang murid dalam memberikan jawapan. Ini merupakan nilai yang baik ditonjolkan oleh subjek. Subjek telah bertindak balas secara positif mengenai perkara dan soalan yang diajukan. Subjek menyatakan bahawa beliau amat lemah dan agak sukar untuk menguasai sesuatu mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Subjek juga menunjukkan nilai iaitu berhemah tinggi dengan mengakui kelemahan dirinya. Subjek juga menyatakan bahawa keluarganya tidak mampu menghantarnya ke kelas tuisyen kerana tidak mampu untuk membiayai kosnya. Subjek dapat memikir secara rasional mengapa beliau tidak ke pusat tuisyen kerana ibu bapanya tidak berkemampuan. Subjek memberikan alasan tidak memberikan tumpuan di dalam kelas adalah disebabkan rakan-rakan yang sering mengacau dan mengajaknya berbual dan bermain semasa berada di dalam kelas mahupun di luar bilik darjah. Subjek juga bersedia untuk berkongsi beberapa tingkah laku dan tindakannya yang menyalahi peraturan sekolah yang pernah dilakukan. Ini menunjukkan subjek bersedia dalam berkongsi sesuatu perkara secar jujur.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

67

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Subjek juga tidak keberatan untuk bercerita mengenai keluarganya. Subjek juga ada menyatakan bahawa beliau amat menyayangi keluarganya. Ini menunjukkan subjek amat menyanyangi ibu bapa dan adik beradiknya. Namun begitu kesibukan ibu bapa bekerja menyebabkan beliau merasakan ibu bapanya tidak mengambil berat tentang dirinya dan pelajaran di sekolah. Ini menunjukkan subjek telah bertindak jujur untuk menceritakan mengenai keluarganya dan berfikiran rasional iaitu ibu bapanya sibuk dengan pekerjaan yang menyebabkan mereka tidak mengambil berat mengenai dirinya. Subjek juga bersedia untuk berkongsi cerita mengenai keadaan keluarganya dimana ia mengatakan ibu bapanya sering berselisihan faham dan tercetus pergaduhan. Ini dapat menunjukkan bahawa subjek termasuk dalam keluarga yang bermasalah. Keharmonian keluarga adalah aspek penting dalam memastikan perkembangan yang baik terhadap tingkah laku. Temu bual seterusnya adalah berkaitan dengan harapan daripada subjek. Subjek berharap dapat memimiliki sebuah keluarga yang harmoni dengan penuh kasih sayang antara ahli keluarga terjalin. Ini menunjukkan harapan yang besar untuk memiliki sebuah keluarga harmoni dan menyanyanginya. Subjek juga mempunyai harapan untuk berjaya dalam pelajaran dengan belajar bersungguh-sungguh. Subjek akan menberikan tumpuan dalam pengajaran guru, menyiapkan kerja rumah dan mengulangi pelajaran. 11.6.2 Temu bual Bersama Guru Disiplin En. Zulkifli bin Long. Temu bual bersama guru disiplin iaitu En. Zulkifli bin Long telah berjalan di Bilik Disiplin Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Soalan temu bual telah di bina dengan tujuan seberapa banyak maklumat dapat diperolehi untuk membantu mendapatkan maklumat berkaitan disiplin subjek.

Menurut En. Zulkifli bin Long, Pavitdren a/l Sam merupakan seorang murid yang bukan bermasalah disiplin yang tegar. Subjek ada beberapa kali telah dipanggil untuk bertemunya atas beberapa kes. Diantaranya kes yang telah dirujuk kepadanya pertama, bergaduh di dalam bilik darjah dengan rakan sekelas. Peristiwa itu berlaku
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

68

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

semasa ketiadaan guru di dalam kelas. Sebab terjadi pergaduhan adalah beliau dituduh menyembunyikan alat tulis rakan di luar kelas. Tuduhan itu telah menyebabkan pergaduhan berlaku dan kes itu telah disiasat dan keputusannya bukanlah subjek seorang yang terlibat tetapi melibatkan rakan lain hanyalah mengikuti rakan lain menyembunyikan alat tulis rakannya. Kedua mengikut En. Zulkifli bin Long subjek pernah dihantar kepadanya oleh guru kelas disebabkan sikapnya yang suka menggangu rakan sekelas. Mengikut guru kelas oleh En. Zulkifli bin Long subjek sering menganggu rakannya semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Beberapa tindakannya menyebabkan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran dimana guru terpaksa dan beliau

memberhentikan pengajaran dan pembelajaran setiap kali masalah timbul. Ketiga, Subjek beberapa kali telah ditegur mengenai pakaian seragam sekolah yang tidak lengkap seperti tidak memakai tali leher, lencana, stokin dan kasut yang kotor. Namun mengikut En. Zulkifli bin Long subjek menampakkan sedikit perubahan apabila diberikan nasihat mengenai cara pemakaian yang betul dan kemas. Mengikut En. Zulkifli bin Long lagi subjek walaupun beberapa kali telah dirujuk kepada beliau atas kesalahan disiplin yang berbeza namun menunjukkan tingkahlaku yang positif. Subjek dilihat bersedia menerima teguran dan bercakap benar mengenai sesuatu perkara semasa prosedur mengenai sesuatu kes dilaksanakan. Maklumat hasil daripada temu bual bersama En. Zulkifli bin Long sedikit sebanyak dapat memberikan maklumat yang sangat diperlukan proses menyelesaikan kajian kes ini. Rumusannya subjek iaitu Pavitdren a/l Sam telah beberapa kali dirujuk

kepada Jawatankuasa disiplin berkaitan beberapa kes yang yang melibatkan perlanggar peraturan sekolah. Ini dapatlah dijadikan sampel dalam membuat

penialian secara tidak formal mengenai subjek berkaitan mata pelajaran Pendidikan Moral. 11.6.3 Temubual bersama guru kelas iaitu Cik Balyah binti Hussin

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

69

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Satu sesi temu bual telah dijalankan bersama Cik Balyah binti Hussin merupakan guru kelas kepada subjek iaitu Pavitdren a/l

yang

Sam. Temubual bagi

melihat sejauh mana peralkuan, sikap dan perasaan subjek ini di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlansung. Soalan 1 : Adakah murid ini mempunyai masalah dalam pembelajaran di dalam bilik darjah? Jawapan: Murid ini memang bermasalah di dalam bilik darjah disebabkan kurang memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Ia juga menyebabkan murid ini tidak dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan. Soalan 2 : Adakah cikgu dapat mengesan punca-punca murid ini kurang memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran? Jawapan: Pavitdren sering dilihat berbual bersama rakan dan apabila ditegur beliau sering menyalahkan rakannya dengan memberikan alasan rakannya yang mengajaknya berbual. Soalan 3 : Apakah tindakan cikgu bagi mengatasi cara untuk memastikan murid ini tidak berbual dan memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran? Jawapan: Saya telah menasihati supaya berhenti berbual dan menukar tempat duduknya. Bagaimanapun tumpuan hanya sementara sahaja dan murid ini akan mengulangi perbuatannya. Soalan 4 : Adakah murid ini berkelakuan pelik seperti hari kebiasaanya yang suka berbual dan tidak memberikan tumpuan? Jawapan: Ya ada murid ini kadang kala senyap dan langsung tidak berbual dan khayal atupu boleh dikatakan mengalami kemurungan. Saya ada menanyakan

kepadanya mengapa senyap. Pavitdren telah memberikan alasan tidak sihat tetapi
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

70

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

melalui pemerhatian saya subjek telah berbohong. Ini berasaskan rakannya ada mengatakan ibu bapa beliau sering memarahi beliau. Saya ada membawanya untuk menemui kaunselor untuk membantu subjek dalam mengatasi masalah emosinya. Soalan 5 : Bagaimanakah mengenai tahap pengurusan diri dari segi kebersihan

diri dan kekemasan? Jawapan : Tahap pengurusan diri subjek ditahap sederhana kerana adakalanya

subjek memakai pakaian yang tidak kemas dan penampilan diri yang bersih. Saya ada menasihati subjek beberapa kali dan nampak perubahan walaupun tidak ketara. Soalan 6 : Apa perubahan yang dimaksudkan tidak ketara? Jawapan : Subjek cuba untuk memastikan pakaian seragam yang lengkap

walaupun bukan secara keseluruhan. Subjek juga adakalanya memakai pakaian yang kemas apabila hadir ke sekolah. Soalan 7 : Apakah antara kesalahan yang penah dilakukan oleh subjek yang

melanggar peraturan disiplin sekolah? Jawapan : Subjek pernah terlibat dalam pergaduhan di dalam bilik darjah. Ia

berpunca daripada gurauan kecil dengan rakan sehingga terjadi pegaduhan. Pergaduhan yang tercetus berjaya diberhentikan dengan nasihat. Saya telah merujuk kes itu kepada guru disiplin untuk diambil tindakan. Soalan 8 : Bagaimana tugasan yang di berikan didalam kelas atau sebagai kerja rumah. Adakah subjek menyiapkannya ataupun tidak? Jawapan : Subjek kurang mendengar saya dan kerap tidak menyiapkan kerja di dalam bilik darjah atau pun kerja rumah yang diberikan. Pelbagai alasan diberikan untuk mengelakkan dihukum. Antara alasan yang diberikan adalah tidak faham, tak sempat dan tiada orang mahu menolongnya untuk menyiapkan kerja rumah. Soalan 9 : Bagaimana dengan kedatangan subjek ke sekolah? Jawapan : Kehadiran subjek kurang baik sehingga bulan Jun subjek tidak hadir ke sekolah berjumlah 25 hari. Saya ada menghantar surat amaran ketidakhadiran ke sekolah kepada ibu bapa tetapi tidak ada tindakbalas dari ibu bapa.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

71

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Soalan10 : BagaimanAkah latar belakang keluarga subjek? Jawapan : Subjek tinggal dikawasan perumahan berhampiran dengan sekolah iaitu di Taman Desa Harmoni mengikut fail maklumat murid. Subjek adalah anak yang kedua dari empat orang adik beradik dan abangnya masih menuntut di tingkatan 5 dan dua orang adiknya masih belum bersekolah. Ayahnya masih berkerja sebagai buruh dan ibunya bekerja di sebuah kilang sebagai operator pengeluaran. Soalan 11 : Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dilihat daripada subjek berkaitan sikap, tingkah laku dan tindakannya di sekolah? Jawapan : Walaupun subjek tahap pencapaiannya sederhana atau boleh dikiran lemah tetapi subjek adalah seorang yang merendah diri, menghormati guru, suka menolong guru dan rakan tetapi subjek juga mempunyai personaliti yang berbeza mengikut situasi dan masa seperti yang dintakan seperti jawapan yang sebelum ini dan contoh lain adalah subjek kerap tidak mengikuti peraturan sekolah, menggangu rakan, tiada motivasi diri dan sering mengulangi perkara yang sama secara berterusan walupun pernah dinasihat dan ditegur berulang kali. Temu bual yang dilakukan bersama guru kelas membolehkan maklumat peribadi dan tingkah lakunya sebelum ini di sekolah dapat dijadikan sebagi rujukan dalam menjalankan kajian kes mengenai subjek ini berkaitan tingkah laku bermoral di sekolah. Subjek menghadapi masalah dalam menerima isi pelajaran yang diajar kerana tidak memberikan tumpuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ini menunjukkan murid ini tidak fokus dalam mengikuti pelajaran di dalam bilik darjah. Ini menunjukkan subjek berbuat demikian adalah berpunca daripada faktor diri sendiri dan faktor rakan sebaya. Subjek tidak mempunyai kesedaran dan sering terpengaruh dengan rakan untuk berbual. Subjek tidak boleh mengawal dirinya

sendiri dan bukan faktor rakan sebaya yang menyebabkannya bertindak sedemikian. Subjek menunjukkan tingkah laku yang negatif di mana beliau tidak mengendahkan arahan dan nasihat guru. Subjek juga bijak dalam memberikan alasan dan

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

72

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

kesalahan kepada orang lain dan tidak bersikap jujur dengan mengakui kelemahan dan kesalahannya. Subjek kurang diberikan perhatian oleh keluarga tentang kehadiran ke sekolah. Ini menunjukkan subjek berkemungkinan tidak hadir ke sekolah tanpa pengetahuan daripada ibu bapanya. Ibu bapanya juga tidak bertindak balas di atas surat pemberitahuan tidak hadir ke sekolah. Ketidakstabilan emosi dapat dikenalpasti dimana subjek pada sesuatu ketika akan mempunyai personaliti yang berbeza apabila berada di dalam bilik darjah semasa guru kelasnya mengajar subjek Bahasa Inggeris. Ketidakstabilan emosi ini akan memberikan kesan terhadap tingkah laku subjek di sekolah. Jawapan ini membantu saya untuk membuat penilaian mengenai tingkah laku bermoral yang dapat di kenalpasti melalui penilaian tak formal yang akan di laksanakan.

Sikap, dan tingkah laku subjek di dalam bilik darjah menunjukkan subjek mempunyai banyak masalah melibatkan tindakan-tindakannya yang menganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku subjek ini menunjukkan subjek tidak menghormati guru dan rakan yang sedang belajar di dalam bilik darjah. Sikap dan tingkah laku subjek juga dilihat dipengaruhi oleh faktor faktor seperti diri sendiri, faktor rakan sebaya, faktor keluarga dan faktor persekitaran yang telah

memberikan kesan terhadap tingkah lakunya semasa berada di sekolah. 11.6.4 Temu bual bersama guru mata pelajaran Sains iaitu Cik Paulina bin Pardi

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

73

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Satu sesi temu bual telah dijalankan bersama Cik Paulina binti Pardi

yang

merupakan Sains dan Matematik kepada subjek iaitu Pavitdren a/l Samy. Temu bual bagi melihat sejauh mana peralkuan, sikap dan perasaan subjek ini di dalam kelas selepas tamat waktu persekolahan. Temu bual ini telah mengemukakan beberapa soalan untuk dijadikan mendapatkan maklumat mengenai subjek. Antara soalanya adalah: Soalan 1 : Adakah murid ini mempunyai masalah dalam pembelajaran di dalam bilik darjah? Jawapan: Masalah subjek ini di dalam bilik darjah adalah sering membuat bising dan tidak mengikuti arahan yang diberikan. Subjek juga kerap untuk meminta kebenaran untuk keluar dari kelas dengan memberikan pelbagai alasan seperti bejumpa guru dan ke tandas. Subjek juga tidak menyiapkan tugasan seperti kerja sekolah yang diberikan dan sering meniru rakannya. Soalan 2 : Adakah murid ini mempunyai masalah dalam pembelajaran di dalam bilik darjah? Jawapan: Masalah subjek ini di dalam bilik darjah adalah sering membuat bising dan tidak mengikuti arahan yang diberikan. Subjek juga kerap untuk meminta kebenaran untuk keluar dari kelas dengan memberikan pelbagai alasan seperti bejumpa guru dan ke tandas. Soalan 3 : Apakah perubahan yang berlaku pada diri subjek dari segi pelajaran, sikap, tingkah laku dan emosi semenjak cikgu mengajarnya mata pelajaran Sains pada tahun ini sehingga sekarang? Jawapan: Perubahan yang jelas berlaku adalah dari segi pengurusan diri sebagai murid hadir kesekolah. Subjek dilihat kerap memakai pakaian yang kemas walupun bukan secara berkekalan dan berterusan. Kedua subjek bijak dalam memberikan alsan sekiranya saya membuat teguran mengenai pelajaran ataupun sikap untuk tidak mengakuinya. Ketiga subjek kelihatan berubah menjadi pendiam seketika pada sesuatu masa. Keempat subjek semakin berani untuk bertanyakan sesuatu soalan walaupun adakalanya soalan yang tidak berkaitan. Keempat subjek menawarkan diri untuk menolong saya untuk mengangkat sesuatu benda.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

74

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Temubual ini sedikit sebanyak telah memberikan dapatan kepada saya dalam membantu untuk membuat penilaian terhadap subjek berkaitan dengan diri subjek. Subjek merupakan seorang murid yang tidak mempunyai motivasi dalam pelajaran. Ini kerana sukar untuk subjek dalam mendengar arahan yang diberikan oleh guru yang bertujuan untuk membantunya meningkatkan pencapaian dalam akedemik dan juga sahsiah yang baik berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Subjek juga dilihat mengalami masalah kemurungan apabila sikapnya berubah seperti dar biasa. Ini menunjukkan subjek mengalami kecelaruan yang berpunca daripada penerimaan rakan-rakan atau masalah dalam pembelajaran serta keluarga. 11.6.5 Temu bual Bersama Guru Mata Pelajaran Pendidikan Moral En. Kamalnathan a/l Sundren

Temu bual bersama guru mata pelajaran Pendidikan Moral merujuk kepada sikap dan tingkah laku subjek terhadap pengajaran dan pembelajaran semasa berada di dalam bilik darjah dan peranan sebagai guru Pendidikan Moral dalam memenuhi hasrat untuk membentuk insan yang seimbang daripada pelbagai aspek. Maklumat yang diperolehi penting untuk membantu proses untuk menyelesaikan kajian ini. Soalan 1 : Adakah subjek seronok dan meminati mata pelajaran ini? Jawapan: Ya subjek meminati mata pelajaran ini. Kenyataan saya ini adalah disebabkan subjek memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran saya di dalam bilik darjah. Subjek memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan mengikut arahan dengan baik ketika aktiviti dijalankan.

Soalan 2 : Adakah subjek minat disebabkan jumlah murid yang kecil iaitu seramai 10 orang sahaja?
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

75

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Jawapan: Saya beranggapan kemungkinan ia boleh diterima kerana saiz murid yang kecil dan mereka bersama belajaran dari kelas yang berbeza untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Kemungkinan minat ini timbul kerana subjek terpaksa dan perlu mengikut arahan saya kerana kawalan kelas dan perhatian yang mudah disebabkan jumlah murid yang sedikit. Soalan 3 : Bagaimana dengan prestasi yang ditunjukkan oleh subjek pada ujian dan peperiksaan ? Jawapan: Keputusan subjek memperlihatkan keputusan yang sederhana tetapi sedikit meningkat dari ujian dan peperiksaan sebelumnya. Soalan 3 : Mata pelajaran ini berkaitan dengan nilai jadi adakah anda menggunakan teknik dan strategi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran? Jawapan: Ya memang betul mata pelajaran Pendidikan Moral buka mudah untuk dijalankan ini seseorang itu tidak mahir dalam menggunakan kaedah dan pendekatan yang sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran. Antara teknik yang saya gunakan adalah melalui main peranan, simulasi dan situasi. Melalui cara iini ia akan membantu saya untuk menyerapkan nilai-nilai yang perlu ada pada diri subjek. Ini semua boleh membantu membentuk tingkah laku yang baik di sekolah dan kehidupan subjek. Soalan 4 : Pernahkah anda menjalankan penilaian secara tak formal terhadap murid ini seperti menjalankan pemerhatian menggunakan instrumen-instrumen tak fomal ? Jawapan: Ada tetapi menjalankan pemerhatian biasa untuk melihat perkembangan pencapaian mata pelajaran dan perubahan sikap dan tingkah laku subjek di dalam dan luar bilik darjah. Antara perubahan yang berlaku adalah subjek dapat bersosial dengan murid lelaki dan perempuan semasa dalam bilik darjah, Memberikan ucapan selamat sejahtera kepada guru apabila berselisih dengan guru dan menawarkan diri untuk membantu. Soalan 5 : Apkah tingkah laku negetif yang ada pada diri subjek melalui sikap, tingkah laku, emosi yang pernah diperhatikan? Jawapan: Sebagai seorang murid yang masih lagi mempunyai sikap keanak-anakan beberapa sikap dan tingkah laku negatif dapat diperhatikan iaitu mengenai cara
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

76

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

menguruskan diri dan pemakaian seragam sekolah.

Subjek agak kurang dalam

menjaga kebersihan diri dan tidak memakai pakaian seragam yang lengkap dapat dikesan dalam beberapa hari seminggu. Namun apabila ia ditegur telah menunjukkan kepada kita kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan diri dan memakain pakaian seragam yang lengkap. Kedua subjek adakalanya bersikap tidak menghormati rakannya berkaitan sesuatu perkara seperti menggangu rakan dengan mengusik dan mengajak berbual. Mengikut maklumat yang diperolehi melalui temubual ini dapatlah disimpulkan bahawa subjek merupakan murid yang mempunyai peluang untuk berjaya kerana kesungguhannya dalam belajar untuk mata pelajaran yang diminati. Subjek juga telah menunjukkan perubahan tingkah laku yang positif berkaitan beberapa perkara yang telah diperhatikan oleh guru Pendidikan Moralnya. Perubahan ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam tingkah laku subjek walaupun tidak secara keseluruhan. Jelaslah bahawa subjek mempunyai peluang untuk berubah sekiranya diberikan sedikit perhatian dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. Subjek juga boleh diberikan nasihat dan teguran untuk memperbetulkan sikap dan tingkah lakunya supaya ia dapat membezakan perbuatan yang baik dan buruk sekiranya dilakukan. Beberapa maklumat yang diperolehi adalah subjek seorang yang bertangguingjawab apabila menerima tugasan yang diberikan. Ini bererti subjek dapat menyelesaikan tugasan mengikut kehendak guru Pendidikan Moral ini. Maklumat seterusnya adalah subjek tidak mempunyai tahap pengurusan diri yang baik. Melalui temu bual ini dapat dikesan bahawa subjek tidak memakai pakaian yang lengkap semasa hadir ke sekolah seperti tidak memakai lencana, tali leher, tanda nama, stokin. Subjek juga kadang kala memakai pakaian dan kasut yang agak kotor semasa hadir ke sekolah. Subjek juga banyak memberikan pelbagai alasan apabila ditanya sebab tidak memakai pakaian yang lengkap. Ini menunjukkan

subjek mempunyai teknik helah bela diri yang baik untuk mempertahankan kesalahannya. Dari segi pergaulan bersama rakan subjek telah menunjukkan perkembangan yang baik. Subjek boleh bersosialisasi dengan rakan-rakan dalam kelas Pendidikan Moral
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

77

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

dengan baik dan sering memberikan kerjasama apabila aktiviti dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Guru mata pelajaran Pendidikan Moral ini sudi untuk berkongsi teknik dan pendekatan yang telah digunakan dalam kelas Pendidikan Moral. Banyak pendekatan yang telah digunakan terhadap subjek dan murid-murid lain di dalam kelas yang lebih berpusatkan kepada murid-murid dan guru berperanan sebagai fasilitator. Antara teknik teknik yang kerap digunakan adalah main peranan, bercerita dan melakonkan situasi sebenar. Mengikut guru ini teknik ini boleh membantu subjek untuk mengaplikasikan ilmu yang diperolehi dengan melakukan dengan aktiviti yang sebenar. Ini sedikit sebanyak membantu subjek dalam mengaplikasikan niali-nilai yang baik sebagai amalan. Temu bual bersama guru Pendidikan Moral telah membantu untuk mendapatkan maklumat dengan lebih jelas mengenai subjek. Ini membantu kajian ini dari segi penilaian terhadap subjek yang akan dijalankan dengan menggunakan instrumeninstrumen lain. 12.0 12.1 PUNCA TINGKAH LAKU BERMASALAH Pihak Sekolah

Suhaili Hakim (2007) menyatakan bahawa sekolah juga penyumbang kepada masalah kemerosotan disiplin dalam kalangan murid sekolah jika tidak ditangani dengan bijaksana. 12.1.1 Pengajaran dan Pembelajaran Guru yang Membosankan Gejala kemerosotan disiplin dalam kalangan murid sekolah sering dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran (selepas ini ditulis P&P) yang membosankan. Memang tidak dinafikan bahawa guru yang tidak membuat persediaan yang rapi, pengajaran yang tidak menyeronokkan kurang mendapat perhatian murid tambahan pula pengajaran yang berpusatkan guru mencetuskan kebosanan dalam kalangan pelajar ketika P&P berlaku. Keadaan ini menyebabkan berlaku gangguan dalam P&P. Sebagai contoh, jika subjek tidak memberi perhatian semasa P&P, subjek tidak dapat memahami dengan jelas apa yang diajari oleh guru. Ketidakfahaman ini menyukarkan untuk
78

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

mengaplikasikan dan membuat pertimbangan terhadap tingkahlaku semasa sesi persekolahan. Guru Pendidikan Moral boleh menggunakan kaedah pemupukan nilai, penjelasan nilai, analisis nilai, pembinaan rasional dan bertimbang rasa. Kaedah ini akan membantu untuk murid memahami dengan jelas nilai yang ingin disampaikan kepada murid dari segi kognitif seterusnya mengamalkan dalam kehidupan. 12.1.2 Keadaan Fizikal Bilik Darjah Persekitaran dan keadaan fizikal bilik darjah yang tidak kondusif mendorong kepada masalah pelanggaran disiplin oleh murid. kekurangan kemudahan seperti kipas Misalnya, keadaan kelas subjek yang siling, lampu yang tidak berfungsi

sepenuhnya, tingkap, pintu yang rosak akan menyebabkan murid berasa rimas dan tidak selesa malah suasana kelas yang kurang ceria menyumbang kepada masalah ini. Tambahan pula, bilangan murid yang terlalu ramai dalam sesebuah kelas menyebabkan ketidakselesaan dalam proses P & P menyumbang kepada kemerosotan disiplin kepada subjek. 12.2 Keluarga juga disebabkan faktor keluarga. Pendidikan anak-anak

Masalah tingkah laku

bermula dari rumah. Sikap ibu bapa kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak serta ibu bapa yang mementingkan kerjaya iaitu sibuk dengan kerja akan mendorong kepada kemerosotan disiplin. Selain itu, ada sesetengah keluarga juga yang sarat dengan konflik dan kurang interaksi dengan anak-anak menjadi penyumbang kepada masalah tingkahlaku dalam kalangan murid. Ini kemungkinan besar telah mempengaruhi subjek di sekolah. Faktor sosioekonomi keluarga juga menjadi penyumbang kepada tingkah laku bermasalah. Misalnya, bapa subjek berpendapatan rendah iaitu gaji bulanan sebanyak RM 1000.00 tidak mencukupi sekiranya tidak mempunyai pendapatan tambahan dari sumber lain. Ini boleh menyebabkan anak-anak terlibat dengan

pelbagai masalah tingkah laku semasa di sekolah. Ini kerana dengan kematangan dan penaakulan moral yang rendah mereka akan melakukan tindakan yang tidak sepatutnya. Ia mungkin menyebabkan subjek inginkan sesuatu yang sama seperti murid daripada golongan berada.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

79

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Subjek yang dikaji mungkin pernah dihukum sama ada secara fizikal atau mental menyebabkan emosinya tidak stabil. Ekoran daripada masalah yang berlaku dalam keluarga akan menyebabkan murid akan membawa masalah ini ke sekolah. Ibu bapa yang bekerja menyebabkan kawalan terhadap subjek yang dikaji agak

longgar. Situasi ini memberikan peluang kepada subjek untuk bebas bergaul dan membuat keputusan sendiri tanpa mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Perkara ini telah mematangkan subjek dari segi pergaulannya bersama-sama rakan sekelas yang lain. Ini terbukti dimana subjek ada menimbulkan masalah seperti mengacau kawan sekelasnya. Keluarga yang bermasalah seperti berlaku pergaduhan yang dialami oleh subjek boleh menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi diri subjek. Misalnya, ibu bapa sering bertengkar menyebabkan anak berasa bosan berada di rumah seterusnya anak akan mencari jalan penyelesaian di sekolah dengan cara yang salah iaitu melanggar peraturan dan arahan. Konflik antara anak-anak dan ibu bapa di rumah menyebabkan anak-anak bersikap negatif. 12.3 Rakan Sebaya

Rakan sebaya merupakan orang yang paling dekat dengan murid. Tidak hairanlah bahawa rakan merupakan tempat murid berkongsi idea, pengalaman dan meluah perasaan. Malah rakan dianggap sebagai pelengkap kepada perkembangan seseorang murid sama ada menjurus kepada tingkah laku yang positif atau negatif. Tanpa rakan sebaya seseorang tidak akan mendapat maklum balas mengenai kesesuaian personaliti. Nilai murni seperti jujur, amanah, toleransi dapat dipelajari daripada rakan sebaya. Pengaruh daripada rakan sebaya juga tidak kurang hebatnya seperti tidak menyiapkan kerja rumah, melawan arahan guru, ponteng kelas, menganggu rakan, keluar kelas tanpa kebenaran guru dan sebagainya mempengaruhi murid. Keadaan ini menimbulkan masalah tingkah laku murid jika tidak ditangani dengan bijaksana. 12.4 Masyarakat

Pengaruh sosial juga boleh menyumbang kepada tingkah laku bermasalah dalam kalangan murid. Murid murid banyak meniru fesyen dan sikap budaya subersif seperti rap, hip hop dan sebagainya. Ekoran daripada itu, mereka akan terpengaruh
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

80

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

dengan

melakukan perbuatan yang menyalahi

peraturan sekolah.

Menurut

Omardin Ashaari (1996) masalah disiplin pelajar merupakan kesan yang timbul dari faktor luaran yang wujud di persekitaran mereka. Pengaruh luaran seperti melayari internet punca murid kurang minat terhadap pelajaran dan melakukan tingkah laku negatif di dalam bilik darjah. Ini berlaku pada diri subjek dengan bersikap negetif seperti bergaduh dan tidak mematuhi peraturan sekolah. 12.5 Media Massa

Seperti yang sedia maklum, pada masa kini syarikat penerbitan berlumba-lumba menerbitkan bahan untuk tatapan penonton dan pembaca. Kita didedahkan dengan rancangan di kaca televisyen yang menarik dan menghiburkan malah di intenet juga tidak kurang hebatnya dan kita akan lebih teruja apabila melayarinya. Bahan yang diterbitkan mempunyai beberapa tujuan sama ada bertujuan untuk mendidik, mengajar, menambah pengetahuan, hiburan dan sebagainya. Penerbitan ini memberi impak yang negatif dan positif kepada remaja khususnya murid sekolah. Mengikut teori komunikasi, media massa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelajar terutama mereka yang menonton televisyen lebih daripada empat jam. Apabila murid sudah terpengaruh menyebabkan mereka cuba mengaplikasi kepada rakan mereka dengan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 13.0 13.1 CADANGAN MENGATASI TINGKAH LAKU TIDAK BERMORAL Memupuk Minat Murid dalam Pembelajaran Pendidikan Moral

Aspek pembelajaran yang dikaji adalah sikap pelajar terhadap pembelajaran Pendidikan Moral dan persepsi pelajar terhadap keberkesanan guru Pendidikan Moral. Pembolehubah tersebut mempengaruhi penaakulan moral pelajar secara signifikan. Pelajar yang bersikap positif dan berpersepsi positif menaakul pada peringkat yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang bersikap dan berpersepsi negatif. Ini menunjukkan gambaran bahawa guru perlu memastikan mata pelajaran Pendidikan Moral diminati dan akhirnya membentuk sikap positif murid. Subjek yang dinilai boleh mengubah tingkah lakunya dengan membantunya untuk lebih meminati mata pelajaran ini. Maka sekiranya subjek meminati mata

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

81

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

pelajaran ini ia boleh menyerapkan nilai-nilai yang baik pada tingkah laku dan sikap dalam kehidupan di sekolah atau di rumah. 13.2 Mengubahsuai Pendekatan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Guru boleh mengubahsuai aktiviti dengan melihat pendekatan yang sesuai dengan murid. Adakah murid itu lebih sesuai dengan pendekatan yang digunapakai.

.Dengan membuat refleksi pada proses pembelajaran,ia dapat membantu guru mengaplikasikan pengajaran yang sesuai dengan kehendak dan keperluan supaya perubahan tingkahlaku akan dapat ditonjolkan. Terdapatnya beberapa pendekatan pendidikan moral yang telah diperkenalkan melalui pelbagai program pendidikan moral atau nilai. Pendekatan-pendekatan ini telah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral sama ada di negara barat atau timur, termasuklah negara kita. Antara pendekatan yang telah diusahakan melalui pelbagai program pendidikan moral yang mungkin boleh digunakan dalam konteks Pendidikan Moral di negara kita ialah: 1. Pemupukan Nilai 2. Perkembangan Moral Kognitif 3. Analisis Nilai 4. Penjelasan Nilai 5. Pendekatan Domain 6. Pendekatan Penyayang (Caring) 7. Pendekatan Berasaskan Kemahiran 8. Pembelajaran Kooperatif 9. Bertimbang rasa 10. Pembinaan rasional
11. Tindakan sosial

Berkenaan dengan pendekatan Pendidikan Moral yang sesuai untuk meningkatkan peringkat penaakulan moral pelajar, kajian ini mendapati bahawa perbincangan dilema moral mengikut pendekatan perkembangan kognitif oleh Kohlberg (1975) merupakan pendekatan utama yang diamalkan oleh guru Pendidikan Moral. Banyak kajian luar negeri melaporkan bahawa perbincangan dilema moral memang boleh meningkatkan peringkat penaakulan moral (Gage & Berliner 1988).
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

82

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Menuruh kajian oleh Ruslin (1996) dan Jeevajothi (1997) juga mendapati pendekatan tersebut memang berkesan untuk meningkatkan penaakulan moral pelajar di sekolah. Dengan bukti-bukti empiris tersebut, maka amalan pendekatan perkembangan kognitif patut diteruskan. Akan tetapi, kajian juga menunjukkan bahawa kebanyakan guru melaksanakan pendekatan tersebut tanpa fahaman yang dalam tentang falsafah dan psikologi di belakang pendekatan tersebut. Ini membantutkan keberkesanan perlaksanaanya. 13.3 Memberi Peluang Kepada Murid Menguasai Kemahiran Menyelesaikan Konflik Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik yang akan membantu murid membuat keputusan berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan sebarang konflik. 13.4 Memberi Peluang Kepada Murid Menguasai Kemahiran Berfikiran Kritikal Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai masalah dan membuat keputusan yang lebih baik untuk bertindak. Sekiranya kemahiran ini dapat diperolehi subjek ia akan mampu untuk subjek membuat pertimbangan dalam segala tindakan. Ini akan membantu untuk subjek tidak melakukan perkara yang tidak melanggar peraturan.

13.5

Memberi Peluang Kepada Murid Menguasai Kemahiran Berfikiran Kritikal

Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaatuntuk diri sendiri dan orang lain.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

83

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

13.6

Memberi Peluang Kepada Murid Menguasai Kemahiran Menentang Tekanan Rakan Sebaya.

Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan dalam usaha pencegahan salahguna dadah atau sebarang bentuk salahlaku yang lain. Mengajar murid menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber laindan

mempertahankan nilai moral sendiri.

13.7 Memberi Peluang Kepada Murid Menguasai Kemahiran Sosial Kemahiran sosial memberi penekanan kepada kebolehan sosial untuk

berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran.

13.8

Perjumpaan Bersama Kaunselor Sekolah

Peranan kaunselor murid memainkan peranan untuk menerapkan daya juang dan daya saing dalam diri murid untuk menangani masalah disiplin murid. Kaunseling dan bimbingan adalah proses terbaik kerana mereka lebih mengutamakan kebajikan murid, keselamatan, bersikap adil dan bertanggungjawab merahsiakan segala maklumat murid yang bermasalah agar murid yang bermasalah berubah tingkah laku seterusnya menjadi contoh kepada murid lain. Saya telah mengaturkan jadual pertemuan bersama subjek dengan kauselor sekolah bagi tujuan membantu untuk merubah sikap yang negatif berkenaan dengan diiri subjek. Subjek perlu mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak kaunseling sekolah yang merupakan prosedur biasa bagi membantu subjek untuk mempernbaiki tingkah laku.

13.9

Meningkatkan Kefahaman Asas Guru Pendidikan Moral.

Berdasarkan dapatan tersebut, jelas bahawa faktor pengajaran kurang memberi kesan terhadap penaakulan moral pelajar berbanding dengan faktor pembelajaran
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

84

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

yang dibawa oleh pelajar sendiri.

Maka kajian ini melihat ada keperluan

meningkatkan lagi fahaman asas guru Pendidikan Moral terhadap proses perkembangan moral pelajar serta kemahiran guru mengamalkan pendekatan mengajar Pendidikan Moral. Untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral, maka adalah dicadangkan supaya guru Pendidikan Moral diberi latihan yang berkaitan untuk melengkapkan mereka untuk mengajar Pendidikan Moral. Juga adalah dicadangkan supaya Pendidikan Moral hanya dikendalikan oleh guru-guru yang terlatih untuk mengajar Pendidikan Moral. Kepakaran guru yang mengajar akan membantu subjek untuk memahami niali-nilai yang baik diamalkan sebagai seorang murid di sekolah. 13.10 Menasihati Mengenai Kesalahan dan Membantu Membentuk Tingkah Laku Yang Baik Perjumpaan telah dilakukan bersama subjek untuk membincangkan tingkah laku, sikap dan emosi yang sedang dihadapi oleh subjek. Ia penting untuk memastikan subjek tahu mengenai tanggungjawabnya sebagai seorang

murid dan keperluan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Penerangan yang jelas serta nasihat yang diberikan akan membantu subjek untuk lebih berfikiran yang positif dan meninggalkan tingkah laku dan sikap yang positif.

14.0 14.1

TINDAKAN SUSULAN Memperkasa Bidang kokurikulum

Bidang kokurikulum sebagai agen pengimbang dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat serta minat minat selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani. Yang pada akhirnya untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai minda kelas pertama. Bidang kokurikulum yang dibahagikan kepada tiga komponen iaitu persatuan, sukan dan badan uniform sudah pasti dapat melahirkan pelajar yang berbakat dan berpotensi seterusnya melahirkan murid yang mempunyai sahsiah yang terpuji. Penglibatan pelajar dalam kokurikulum khususnya badan uniform yang menekankan
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

85

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

pembentukkan disiplin diri pelajar. Pelajar dilatih dengan ketepatan masa, mematuhi arahan ketua, sentiasa bersedia dan semangat juang serta kerjasama yang tinggi mampu membendung pelajar daripada terjerumus ke kancah kesalahan disiplin. Melalui aktiviti bersukan, penekanan diberi terhadap kekuatan fizikal dan mental. Murid akan didedahkan dengan teknik dan kaedah yang membolehkan murid mempunyai tahap kesihatan yang baik seterusnya melahirkan generasi yang mempunyai badan yang cergas dan minda yang cerdas. Oleh itu, dengan memperkenalkan dan memperkasakan kokurikulum mampu menangani salah laku dalam kalangan pelajar. 14.2 Kelab Pencegahan Disiplin

Untuk menangani kemerosotan disiplin juga, pihak sekolah menubuhkan kelab pencegahan disiplin dengan bantuan pihak PIBG dan masyarakat setempat. Ahliahli kelab terdiri daripada pengawas ketua dan penolong ketua kelas . Kelab ini dapat membantu guru membuat rondaan di kelas dan luar bilik darjah. Mereka sebagai mata dan teliga kepada pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat. Dengan ini, masalah disiplin dalam kalangan murid sedikit sebanyak akan dapat diatasi. 14.3 Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

Setiap sekolah mempunyai PIBG, jadi pihak sekolah boleh berganding bahu dengan PIBG menangani masalah displin, Mereka perlu diberi penjelasan dan kefahaman mengenai peraturan dan garis panduan yang berkaitan dengan gejala disiplin mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Sekiranya berlaku salah laku disiplin, ibu bapa bertanggungjawab terhadap anak-anak masing-masing dan tidak menunding jari kepada pihak sekolah ataupun membiarkan pihak sekolah mengatasinya secara bersendirian. Ibu bapa juga perlu perkukuhkan dengan didikan agama yang secukupnya terhadap anak-anak melalui penilaian KAFA atau pendidikan moral. PIBG juga boleh menganjurkan kursus atau seminar kemahiran keibubapaan kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh PIBG sangat penting bagi memastikan ibu bapa cakna terhadap sekolah dan pelajar seterusnya masalah disiplin dapat ditangani dengan berkesan. 14.4 Peranan Ibu Bapa
86

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Ibu bapa memainkan peranan penting dapat membantu mengembangkan sikap positif pada diri anak mereka. Ini berasaskan pembelajaran awal murid-murid adalah bermula dar rumah. Ibu bapa harus memupuk kasih sayang, mengawal dan mengawasi anak-anak, memupuk nilai yang baik dan mengambil berat mengenai anak-anak. Sekiranya ibu bapa memahami tanggungjawab ini akan membantu anakanak mereka untuk bertingkahlaku yang baik semasa berada di sekolah. 14.5 Minggu Kesihatan dan Pendidikan Kesihatan

Program yang dianjurkan dengan kerjasama pejabat kesihatan ini sangat penting terhadap pelajar kerana melalui program ini pelajar akan diterapkan dengan ilmu kesihatan khususnya ilmu penjagaan diri, selain ilmu yang diajarkan di dalam kelas melalui pendidikan Islam dan pendidikan moral. 14.6 Suburkan Amalan Keagamaan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menetapkan asas yang cukup mantap sebagai saksi pembangunan insan iaitu pembinaan kesucian rohani serta faktor kepercayaan kepada tuhan. Dengan kata lain, budaya beragama mesti disuburkan dalam setiap aktiviti pendidikan sama ada dalam bidang kokurikulum dan kurikulum. Matlamatnya tidak lain tidak bukan untuk pembinaan dan pengukuhan akidah kerana kerohanian akan membantu pembentukan akhlak mulia seseorang murid. Dengan itu, terjemaah tanggungjawab moral dan sikap mulia dalam setiap aspek kehidupan murid. 14.7 Menyertai Program Membentuk Diri dan Membina Semangat

Subjek digalakkan untuk menyertai kem-kem bina semangat yang dianjurkan oleh pihak sekolah, daerah dan negeri. Melalui penyertaan aktiviti seperti ini ia akam membantu untuk membentuk disiplin yang baik murid-murid. Pembentukkan disiplin yang baik akan membantu perkembangan sahsiah dan seterusnya perubahan tingkah laku yang positif. 14.8 Menjalankan Kempen Penghayatan Nilai-nilai Murni

Panitia Pendidikan Moral boleh memainkan peranan dalam memupuk nilai-nilai yang baik bagi murid-murid Pendidikan Moral dan murid-murid di sekolah umumnya. Melalui kempen nilai-nilai murni murid diwajibkan untuk bertingkah laku yang baik mengikut aktiviti-aktiviti kempen. Ini secara tidak langsung dapat membantu
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

87

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

pemupukkan nilai dalam diri mereka. Kesimpulannya ia akan jadi kebiasaan dalam mempraktikan nilai-nilai yang baik di sekolah tempat murid belajar. 15.0 KESIMPULAN Kajian ini juga telah mengenal pasti perbezaan murid dalam penaakulan moral. Tambahan lagi, pelajar yang bersikap negatif terhadap pembelajaran Pendidikan Moral dan berpersepsi negatif terhadap keberkesanan guru Pendidikan Moral juga adalah lebih rendah penaakulan moral berbanding dengan mereka yang bersikap dan berpersepsi positif. Guru Pendidikan Moral perlu memberi perhatian yang lebih kepada kumpulan-kumpulan tersebut tanpa mengabaikan mereka yang lebih tinggi peringkat penaakulan moral. Sikap terhadap pembelajaran Pendidikan Moral telah dikenal pasti sebagai peramal utama penaakulan moral pelajar. Salah satu sebab yang menyebabkan sikap negatif murid adalah pandangan bahawa Pendidikan Moral kurang penting berbanding dengan mata pelajaran lain kerana buka subjek UPSR. Antara cara-cara lain adalah guru Pendidikan Moral perlu sentiasa menegaskan kepentingan dan faedah belajar Pendidikan Moral. Usaha ini memerlukan kerjasama dan sokongan daripada pihak pentadbir, seluruh masyarakat sekolah dan masyarakat luar. Sistem penilaian Pengetahuan Moral juga perlu diteliti semula demi memberi suatu penilaian yang lebih menyeluruh dan tepat dalam mengukur pencapaian murid. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan, murid yang dikaji iaitu Pavitdren a/l Sam bukan seorang murid yang tidak boleh dibentuk peribadi, tetapi murid ini memerlukan sedikit perhatian untuk memperbetulkan sikap, tingkahlaku dan emosinya. Perhatian dalam konteks ini bukan sahaja di kelas dan sekolah tetapi juga melibatkan Ibu bapa dirumah. Perhatian yang diberikan sekurang-kurangnya akan membantu murid ini dalam memahami tanggungjawab sebagai murid terhadap pelajaran, kepentingan disiplin diri dan keperluan mematuhi peraturan sekolah. Guru juga tidak seharusnya putus asa dalam membantu murid memperbaiki kelemahan mereka. Jika dilihat dari permulaan saya mengenali murid ini, banyak kekuatan dan kelemahan yang ada padanya. Ini menunjukkan murid boleh dibentuk menjadi lebih baik dengan memperbaiki kelemahan dengan pelbagai pendekatan.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

88

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Sesungguhnya instrumen penilaian yang mempunyai kesahan dan kualiti yang tinggi dalam menilai murid secara tak formal boleh membantu guru untuk membuat refleksi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah samaada berjaya berkesan atau tidak. Melalui penilaian tidak formal murid mata pelajaran Pendidikan Moral dapatlah kita menilai aplikasi daripada domain kognitif kepada domain efektif. Refleksi Bersyukur ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya telah berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan iaitu Kerja Kursus Pendek (KKP) mata

pelajaran Pendidikan Moral ELM 3103. Sebelum menerima tugasan ini saya beranggapan ia sesuatu tugasan yang mudah memandang ia hanyalah berkaitan dengan sistem pentaksiran disekolah. Sebagai guru yang berpengalaman hampir 13 tahun mengajar pentaksiran adalah umpama asam garam dalam kehidupan seorang insan bergelar guru.

Namun persepsi saya berubah kerana setelah menerima tugasan kerana ia melibatkan satu proses yang memerlukan perancangan yang sistematik dan memerlukan kepakaran dalam mendalami pengetahuan dan mengaplikasikan kemahiran. Tugasan ini memerlukan saya untuk menyempurnakan satu kajian dan membuat analis SWOT melalui proses mengumpul, merekod dan menyediakan laporan tentang pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah. Tugasan yang kedua juga memerlukan saya untu merancang , melaksana dan melapor satu kajian kes(seorang murid), iaitu menilai murid ini daripada sudut mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah. Seperti biasa setiap tugasan yang dilaksanakan memerlukan saya membuat satu refleksi secara kreatif dan kritis berdasrkan pengalaman semasa menyempurnakan tugasan ini.

Terpanggil untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Encik Yeow Kek Ong dan Encik Teo Lioang Chaw yang merupakan pensyarah pembimbing bagi mata pelajaran ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Di Sekolah. Kepakaran dan pengetahuan pensyarah pembimbing dalam bidang pendidikan di sekolah sebagai seorang guru dan di IPGM sebagai seorang pensyarah telah banyak membantu saya dalam memahami
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

89

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

tugasan dan proses kerja untuk menyelesaikan tugasan. Penerangan yang jelas daripada pensyarah telah membantu saya untuk memberi gambaran yang jelas terhadap keseluruhan tugasan yang akan disempurnakan. Pendekatan kuliah yang berkesan dengan menggunakan pendekatan, kaedah, strategi dan teknik yang berkualiti dapat meransang minat terhadap kuliah dan tugasan yang diberikan.

Saya telah merancang tugasan mengikut perancangan yang tersusun dan teratur. Ini merupakan aspek utama yang diberikan perhatian supaya matlamat menghasilkan tugasan yang bermutu tinggi dan berkualiti akan tercapai. Walaupun tugasan ini perlu dihasilkan secara individu, saya telah bekerjasama bersama rakan terutama semasa proses mencari bahan bahan melalui pelbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel,surat khabar dan internet yang berkaitan kaedah yang sesuai untuk menjalankan kajian kes dan kajian mengikut kaedah SWOT.

Beberapa bahan rujukan telah dikumpulkan untuk memastikan saya memahami kaedah yang jelas dalam menyiapkan tugasan. Bahan rujukan yang telah dikumpulkan seperti buku, jurnal, artikel internet dan kertas kerja. Sesungguhnya dapat dari maklumat yang dikumpulkan telah membantu saya untuk menjalankan kajian kes dan kajian SWOT di sekolah. Sebagai seorang guru

sebelum ini telah mempunyai sedikit pengalaman dalam melakukan kajian kes dan kajian menggunakan kaedah SWOT namun tidak dijalankan secara individu tetapi secara kumpulan. Pengalaman ini sedikit sebanyak telah membantu saya memberikan gambaran awal mengenai tugasan yang akan dilaksanakan.

Bahagian tugasan yang pertama adalah bagaimana membuat kajian dengan kaedah menggunakan SWOT terhadap pengurusan mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah. Perancangan yang sistematik telah dirancang untuk mendapat maklumat supaya ia boleh dibuat analisis dengan menggunakan kaedah SWOT. Proses mendapat maklumat dengan menggunakan teknik temu bual, fail panitia dan pemerhatian.

Maklumat yang diperolehi telah disimpan, dicatat dan direkodkan untuk tujuan analisis. Maklumat yang diperolehi telah membantu saya dalam mengenalpasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang merupakan item penting dalam
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

90

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

proses menganalisis.

Maklumat yang diperolehi telah diasingkan dalam kepada

empat item yang utama dalam mengesan berkaitan aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman hendaklah digabungkan supaya dapat menyelesaikan kearah pengurusan mata pelajaran yang terbaik yang boleh dilaksanakan.

Saya telah membuat padanan item dalam SWOt iaitu memadankan peluang dengan kekuatan, peluang dengan kelemahan, kekuatan dengan ancaman dan kelemahan dengan ancaman. Padanan ini akan memberikan ruang kepada kita dalam mencari jalan penyelesaian atau tindakan seperti dengan nmaklumat yang ada ia boleh memberikan ruang kepada kita untuk merebut peluang dengan menggunakan kekuatan yang ada. Kebolehan mengatasi kelemahan dengan menambil peluang yang ada. Bagaimana kita boleh menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada dan terakhir sekali mengurangkan kelemahan dengan mengelakkan ancaman yang ada.

Kemahiran

ini

merupakan

begitu

asing

kepada

saya

dalam

menyempurnakannya walaupun saya pernah untuk membuatnya dalam mata pelajaran Kajian Tempatan pada masa dahulu. Ini kerana saya terpaksa

melakukannya secara individu. Namun pengalaman ini sngat bermakna kepada diri saya bagaimana menggunakan item-item yang boleh menjadi kekuatan dan mengurangkan kelemahan dan mengelakkan ancaman dan bijak dalam merebut peluang untuk menjadikan pengurusan yang cekap dalam pengajaran dan mata pelajaran Pendidikan Moral yang dikaji.

Bahagian kedua tugasan iaitu melaksanakan kajian kes saya telah memilih sekolah tempat saya mengajar iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru sendiri kerana terdapat kelas untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Bilangan murid moral sekolah ini sedikit namun pengajaran dan pembelajaran tetap dijalankan mengikut peraturan biasa seperti sekolah sekolah lain di Malaysia. Langkah pertama yang saya rancangkan adalah memilih seorang murid untuk dijadikan sebagai subjek (sampel) dalam membuat penilaian melalui instrumeninstrumen yang telah dibina khas untuk kajian kes ini.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

91

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Pembinaan item seperti borang pemerhatian, borang senarai semak, borang soal selidik, borang rekod anekdot dan skrip temu bual bukan sesuatu yang mudah. Sayan telah merancang borang-borang instrumen tersebut melalui bahan rujukan dan nota edaran pensyarah pembimbing bagi memastikan instrumen yang dibina menepati dan bersesuai dengan subjek untuk membuat penilaian.banyak

pengalaman semasa proses membina instrumen dijalankan. Ini sedikit sebanyak telah menjatuhkan motivasi kepada saya untuk menyediakan instrumen. Namum kecekalan dan ketabahan telah mengembalikan semangat saya untuk meneruskan tugasan yang diberikan dengan penuh yakin. Alhamdulillah saya berjaya untuk

menghasilkan instrumen-instrumen dengan baik walaupun mengambil masa yang agak panjang dalam menbinanya.

Mengikut kehendak tugasan instrumen-instrumen itu akan digunakan untuk membuat penilaian selama dua minggu. Perancangan perlu dilakukan dengan sistematik terhadap subjek adalah sangat penting bagi membolehkan penilai secara tak formal dijalankan. Penilaian dengan menggunakan instrumen telah dijalankan dengan terancang melibatkan pelbagai situasi, tempat dan keadaan yang boleh menunjukkan aspek domaian afektif seperti sikap, tingkah laku dan perasaan subjek di sekolah sama ada dalam dan luar bilik darjah.

Penilaian telah dijalankan dengan kerjasama rakan guru lain di sekolah ini. Penilai yang dipilih adalah guru kelas subjek, guru mata pelajaran Pendidikan Moral, guru mata pelajaran Sains, guru kaunseling, guru disiplin dan saya sendiri sebagai pengkaji kajian kes ini. Taklimat telah diberikan oleh saya mengenai perkara yang akan dilakukan seperti penilaian menggunakan borang dan temu bual untuk memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan lebih kukuh dan telus. Kajian ini penting bagi saya menguji keberkesanan instrumen yang dibina mampu untuk meniali subjek dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

Penilai yang dipilih adalah penting untuk saya dalam melaksanakan kajian kes ini kerana ia mampu untuk meluaskan lagi maklumat yang lebih tepat dan banyak. Maklumat dan data yang merupakan dapatan penting a kan lebih banyak dikumpulkan jika dinilai lebih dari seorang( pengkaji). Proses mengumpul maklumat
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

92

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

dan data telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh dua minggu telah di simpan oleh saya untuk dianalisis.

Data dan maklumat mentah yang diperolehi oleh saya dari pelbagai instrumen penilaian tak fomal akan mealui satu proses yang menganalisis. Pengetahuan dan maklumat berkaitan teknik dan kaedah untuk menganalis data bagi melengkapkan kajian kes ini sangat membantu saya semasa proses kerja dilaksanakan. Setelah proses menganalisis makalumat dan data berjaya dilaksanakan maka pencapaian terhadap subjek boleh diberikan. Walaupun mengambil masa yang panjang proses untuk menilai subjek menggunakan instrumen instrumen yang dibina tetapi ia dapat memberikan gambaran subjek mengenai sikap, tingkah laku dan perasaannya di sekolah.

Melalui tugasan yang kedua ini telah memberikan saya banyak pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sebagai seorang guru dalam melaksanakan kajian kes di sekolah. Kajian kes adalah penting untuk seorang pendidik dalam mengatasi sesuatu perkara yang berkaitan dengan dunia pendidikan tidak kira dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Tugasan ini telah membantu saya untuk lebih bertanggungjawab terhadap sesuatu tugasan yang diamanahkan. Sebagai seorang guru saya haruslah bertanggungjawab dalam membuat penialian terhadap muridmurid dengan jujur dan telus.

Perancangan yang sistematik membantu dalam aspek pengurusan masa. Perancangan yang teratur akan membantu saya menyelesaikan tugasan yang akan disempurnakan. Kegagalan dalam merangka perancangan telah mengakibatkan masa yang diambil untuk menyempurnakan tugasan menjadi semakin panjang. Ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada tugasan yang akan dijelmakan dari segi kualiti.

Tugasan ini juga telah membantu saya dalam membina instrumen-instrumen penilaian tak formal untuk menilai murid-murid. Pembinaan instrumen penilaian

bukan sesuatu yang mudah kerana ia memerlukan ketelitian semasa proses membinanya. Pemerhatian haruslah tepat dan jelas bagi menunjukkan tingkah laku dan sikap murid ini. Maka item-item yang dimuatkan didalam borang penilaian
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

93

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

haruslah menggambarkan apakah aspek penting yang ingin dinilai. Melalui tugasan ini ia telah memberikan saya pengalaman yang saya beharga untuk saya gunakan sekiranya terlibat dalam pembinaan instrumen penilaian tak formal pada masa akan datang.

Tugasan ini telah memberikan saya pengertian mengenai kerjasama antara saya dengan orang lain. Ttugasan ini telah memberikan gambara mengenai kepentingan kerjasama dima ia mempunyai banyak kebaikan. Proses menyiapkan tugasan ini akan gagal sekiranya aspek kerjasama tidak diaplikasikan. Saya telah bekerjasama dengan rakan sekuliah apabila mencari pendekatan dan teknik dalam menyempurnakan tugasan.

Walaupun tugasan ini dijalankan secara individu namun perbincangan dari semasa kesemasa telah dilakukan untuk berkongsi masalah dan mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikannya. Ini terbukti dimana saya telah bertukar-tukar bahan yang berkaitan dengan rakan rakan sekuliah yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugasan. Kerjasama yang baik juga telah berjaya dijalinkan semasa proses mendapat maklumat untuk menjalankan kajian kes dan kajian aspek pengurusan mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah. Tanpa kerjasama yang diberikan kemungkinan tugasan ini tidak mampu untuk disempurnakan.

Kemahiran membuat analisis juga dapat diperolehi oleh saya dalam menyempurnakan tugasan ini. Melalui tugasan ini memerlukan saya untuk

menganalisis maklumat yang diperolehi melalui instrumeninstrumen yang dibina bagi menggambarkan aspek doamain kognitif. Tugasan ini juga memerlukan saya untuk menganalisis mengikut kaedah SWOT yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pengajaran pendidikan Moral di sekolah. Menganalisis sesuatu maklumat dan data memerlukan saya meneliti dapatan yang diperolehi supaya ia mengambarkan dapatan sebenar yang akan ditunjukkan dalam bentuk peratus dan statistik.

Pentaksiran adalah penilaian, pengujian dan pengukur untuk menentukan pencapaian terhadap murid-murid di sekolah. Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu pentaksiran secara formal dan tak formal. Melalui sistem pentaksiran untuk murid-murid sekolah rendah masih lagi menggunakan kaedah pentaksiran
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

94

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

formal untuk ujian, peperiksaan dan peperisaan awam iaitu UPSR untuk menentukan gred. Namun begitu sukar untuk kita pisahkan masalah masalah dan isu-isu yang sering muncul berkaitan aspek pentaksiran di sekolah.

Melalui penghasilan tugasan ini ia banyak membantu saya untuk menjadi guru yang baik dan berdedikasi kepada tanggungjawab yang diamanahkan dalam mendidik anak bangsa. Pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi diantaranya bagaimana untuk menghasilkan tugasan yang baik adalah pengurusan masa yang baik akan menterjemaah hasil yang membanggakan dan sempurna. Kerjasama antara rakan-rakan juga membantu sesuatu apa yang dilakukan dapat dijalankan dengan mudah dan berkesan melalui pengabungan idea.

Tugasan juga telah membuatkan saya muhasabah diri dalam mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam merancang pengajaran untuk persediaan sebelum, semasa dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran disekolah. Kesimpulannya rancangan mengajar harian merupakan rakan sejati dan panduan berguna kepada saya serta semua pendidik khususnya. Penghasilan tugasan ini diharapkan dapat memberikan impak dan kebaikan kepada semua jika ia dijadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa akan datang.

Saya bersyukur kepada diri kerana telah diberikan tugasan yang menguji kemampuan untuk menyelesaikannya. Kerjasama antara pensyarah dan rakan

merupakan aset penting dalam merealisasikan tugasan yang diberikan pada waktu yang ditetapkan. Walaupun terdapat masalah semasa proses menyempurnakannya, saya merasakan ia merupakan asam garam yang biasa dialami oleh setiap

individu. Segala cabaran yang dilalui sebelum, semasa dan selepas tugasan ini memberikan pengalaman yang berguna kepada saya untuk sentiasa bersedia, bersikap positif, dan bermatlamat dalam menyempurnakan sesuatu perkara

mengikut perlaksanaan terancang supaya hasil tugasan yang di terjemaahkan berkualiti. Saya berharap hasil tugasan ini boleh dikongsikan bersama kepada

rakan-rakan dan pembaca sebagai bahan rujukan dan panduan pada masa akan datang.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

95

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Sepanjang menjalankan kajian kes ini berkaitan penggunaan instrumen penilaian tak formal untuk menilai seorang murid dari sudut mata pelajaran Pendidikan Moral banyak pengalaman yang diperolehi. Semasa permulaan proses membuat kajian kes ini juga banyak isu-isu dan masalah yang dihadapi oleh saya yang menjadi cabaran dalam menghadapi dan mengatsinya.

Isu yang pertama adalah kekangan masa untuk membuat penilaian secara keseluruhan terhadap subjek. Sejumlah masa perlu diperuntukkan dalam

menghasilkan instrumen penilaian tak formal. Sebagai contoh penghasilan borang senarai semak, soal selidik, pemerhatian dan rekod anekdot memerlukan masa yang agak panjang untuk membinanya. Kekangan masa akan menjadi faktor dalam menghasilkan instrumen penilaian tak formal mempunyai kesahan dan

kebolehpercayaan yang tinggi..

Penilaian secara tak formal memerlukan kepakaran dalam menghasilkanya. Jika penghasilan tidak berkualiti ia akan mengugat pentaksiran yang akan dilakukan ke atas sampel yang ditentukan. Sebagai contoh semasa saya menbina instrumen terdapat masalah yang membelenggu saya dalam menyenaraikan item item yang ingin dinilai dalam borang yang ditetapakan. Masalah ini ada assnya kerana bukan semua guru mempunyai kepakaran dalam membina instrumen- instrumen penilaian secara tak rasmi.

Pengaruh kesan halo terhadap subjek yang ingin dinilai. Kesan halo adalah membawa pengertian dimana sekiranya murid itu bermasalah dalam tingkah laku kita akan beranggapan murid ini memang bermasalah dan tidak ada tingkah laku positif yang ditonjolkan. Ini berlaku semasa saya menilai subjek dimana saya melihat dan terpengaruh dengan tingkah laku yang negatif sahaja tetapi sebenarnya subjek ada melakukan tingkah laku yang positif semasa berada di sekolah.

Penialian secara tak formal juga mempunyai masalah dimana ia tidak menggambarkan holistik berkaitan dengan domain afektif. Ini kerana pemantau

tidak boleh memantau setiap masa semasa murid berada di sekolah kerana terlibat dengan tugasan lain. Kemungkinan besar mengikut andaian saya kemungkinan
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

96

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

tingkah laku positif dan negatif tidak dapat pemantauan.

direkodkan kerana berlaku diluar

Pentaksiran secara tak formal mengambil masa yang panjang dan melibatkan banyak tenaga pemantau. Ini merupkan isu yang sering diperkatakan kerana penilai tidak boleh menunjukkan beliau saha yang terlibat dalam pemantauan kerana ia akan dikesan oleh subjek.

Soal selidik daripada responden berkaitan penilaian terhadap subjek juga boleh diragui. Ini kerana pemahaman yang jelas perlu untuk responden yang dipilih supaya analisis dapat memberikan gambaran yang telus terhadap subjek yang dipilih. Kemungkinan soal selidik ini tidak mengambarkan penilaian terhadap subjek yang sebenar.

Pemerhatian yang dijalankan dengan menggunakan bantuan rakan lain oleh penyelidik juga mempunyai masalah dalam membuat penilaian dari maklumat yang diperolehi. Sekiran pemerhatian yang dilakukan menggunakan borang senarai semak tidak dilakukan dengan bersungguh dan telus ini akan memberikan dapatan yang tidak benar mengenai diri subjek.

Temu bual juga dilihat mempunyai banyak kelemahan untuk mendapatkan maklumat yang benar-benar asli. Ini kerana ada beberapa soalan yang ditanyakan tidak dijawab dengan jujur dan telus. Ia beasas jika tidak menjawab dengan telus yang merupakan lumrah manusia untuk menyembunyikan kelamahan dan berasa terancam dengan soalan.

Kekuatan dan kelemahan subjek yang dinilai adakala terlepas diperhatikan oleh penyelidik dan rakan yang dipertanggungjawabkan. Ini terbukti apabila sesuatu sikap, tingkah laku dan tindakan yang baik dilakukan oleh subjek tidak dicatatkan dan direkod. Ini merupakan isu yang selalu menjadi persoalan kepada penyelidik.

Bagaimana menganalisis dengan baik untuk sesuatu instrumen yang digunapakai. Ini merupakan isu yang sering timbul kerana kepakaran analisis adalah penting untuk menentukan sesuatu keputusan terhadap penilaian yang dilakukan.
ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

97

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Bibliografi Abd.Rahman Md. Aroff(1999) Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral. Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pusat Perkembangan Kurikulum.(2003). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Moral. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, (1994). Teknik Berfikir, Konsep dan Proses.Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Atan Long, (1984). Asas Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Shahbuddin Hashim, Mahani Razali, Ramlah Jantan (2003). Psikologi

Pendidikan.Kuala Lumpur; PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd. Siti Hawa Munji, Maaruf Redzuan (1993). Penghantar Psikologi. Kuala

Lumpur;Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Suradi Salim (1996), Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur; Utusan Publications &Distrubutors Sdn. Bhd. Kamarudin Hj. Husin (1993). Pedagogi 3. Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah.Petaling Jaya. Longman Malaysia. Khadijah Rohani, Mahani Razali, Ramlah Jantan (2005). Psikologi Pendidikan. KualaLumpur; UNITEM Sdn. Bhd. Azman Bin Kanil. (2000). Keberkesanan Kaedah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Sabah: Jabatan Ilmu Pendidikan, Maktab Perguruan Keningau.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

98

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Awang Had Salleh, 1977, Bumiputera Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Dari Konsep Pendemokrasian Peluang Pelajaran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur Dewan Siswa, Julai 2007, Dawama Sdn Bhd, Ampang Selangor Ee Ah Meng, 1985, Pedagogi Untuk Guru, Fajar bakti, Petaling Jaya Muhd Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd Amin, 1988, Psikologi Remaja, Fajar Bakti, Petaling Jaya.

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

99

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Lampiran Borang Soal Selidik Tandakan ( / ) jika anda setuju atau tidak dengan tingkah laku dan sikap subjek di ruangan yang disediakan. Kelas:_______________ Jantina : ___________________ SK______________________ Pemerhatian No Tingkah laku Setuju Memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap seperti tali leher, lencana, tanda nama dan tali pinggang Tidak setuju

Sering menggangu rakan

Kerap tidak hadir ke sekolah

Memberikan salam / menyapa apabila berjumpa dengan guru

Membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas

Tidak mendengar arahan guru

Kerap tidak menyiapkan kerja rumah

Selalu memulakan sesuatu perkara sehingga menimbulkan pergaduhan

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

100

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Membuang sampah di merata tempat Tidak beratur dengan lurus semasa perhimpunan dan luar bilik darjah semasa pulang. Bermain di kawasan yang tidak di benarkan semasa rehat

10

11

12

Menolong guru semasa di sekolah

13

Keluar kelas tanpa kebenaran guru.

14

Menghormati guru-guru di sekolah

15

Pernah ponteng kelas

16

Memberikan tumpuan terhadap pembelajaran

17 18 19

Kerap dimarah oleh guru Datang lewat ke sekolah

Belajar bersungguh -sungguh

20

Berkawan baik dengan rakan sekelas

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

101

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

Borang Soal Selidik Tandakan ( / ) perkara-perkara yang di nyatakan dalam ruangan yang telah disediakan sama ada anda sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Kelas:_______________ Jantina : ___________________ SK______________________

Sangat tidak setuju

No

Perkara

Peraturan sekolah sesuatu yang membebankan Mengaru kepala semasa menyanyikan lagu Negaraku

Tidak perlu berbaris lurus semasa perhimpunan

Memberikan salam / menyapa apabila berjumpa dengan guru yang disukai sahaja

Membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas

Tidak mendengar arahan guru yang tidak mengajar kita

7 8

Tidak perlu menyiapkan dan menghantar kerja rumah sekiranya kita kepenatan Memakai pakaian seragam sekolah yang kemas
102

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

Sangat setuju

Sutuju

Tidak setuju

Tidak pasti

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

dan bersih pada hari Isnin sahaja

Sekali sekala kita boleh tidak menepati masa Selalu bersikap adil kepada orang yang berhampiran dengan kita Yakin akan berjaya dalam pelajaran

10

11

12

Menolong orang yang memerlukan bantuan

13

Meniru dalam peperiksaan sekiranya rakan berbuat demikian

14

Minat mata pelajaran Pendidikan Moral

15

Sayang kepada rakan, guru dan keluarga

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

103

KERJA KHUSUS PENDEK ( KKP)

ELM 3103 PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

104