Anda di halaman 1dari 22

Otak manusia aktif berfikir untuk memahami persekitarannya. Pembelajaran dan perkembangan bergantung pada pengalaman individu.

Pelajar membina pengetahuan, bukan merekod. Pengetahuan yang dibina bergantung kepada pengetahuan sedia ada. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. Pembelajaran memerlukan latihan dan maklum balas.

TEORI GESTALT TEORI PENERIMAAN TEORI PENEMUAN PEMPROSESAN MAKLUMAT HIERAKRI PEMBELAJARAN

a. Teori Celik Akal Kajian A Cimpanzi dimasukan ke dalam sebuah sangkar bersama beberapa kotak. Di bahagian atas sangkar, digantung pisang . Cimpanzi membuat pelbagai percubaan namun gagal. Cimpanzi duduk seketika, merenung persekitarannya dan mendapat idea. Kemudian

Kajian

B Di dalam sangkar, cimpanzi diletakkan 2 batang buluh. Di luar sangkar, pada jarak yg menyamai panjang 2 batang buluh diletakkan pisang. Cimpanzi membuat pelbagai percubaan rawak untuk menjangkau pisang namun gagal. Setelah penat, cimpanzi duduk berehat sambil memerhati persekitarannya. Kemudian

Merujuk

kepada kedapatan ilham atau idea. Menurut Gestalt, apabila cimpanzi merenung persekitarannya, dia berjaya melihat perkaitan antara rangsangan yang ada dalam persekitaran tersebut. Idea secara tiba-tiba dapat dianalogi sebagai mentol yang menyala dalam kepala. Pengalaman ini dinamakan pengalaman Ahha atau teori celik akal.

B. Teori Pengamatan Dikenali juga sebagai hukum Fragnanz Konsep : manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan. Jika maklumat mencukupi, rangsangan objek yang tidak sempurna dapat difahami oleh otak manusia.

keseluruhan

Bahagian

Keseluruhan

David

Ausubel, ahli psikologi Amerika kelahiran New York. Pembelajaran melalui penggunaan bahasa & menghasilkan konsep pengajaran pembelajaran Advance Organizer (pendedahan/pengurusan awal). Mengambil kira faktor sekolah atau bilik darjah. Penekanan terhadap penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru. Teorinya dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau Reception Learning.

AO

perlu diberi lebih awal agar murid dapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan murid mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya. Terdapat 2 jenis AO. Pengurusan Awal Perbandingan Merujuk kepada pengetahuan sedia ada. Penyusunan semula maklumat awal akan berlaku dalam struktur kognitif sebagai persediaan menerima maklumat baru.

Pengurusan

Awal Ekspositori Guru memberikan maklumat awal mengenai isi pelajaran. Maklumat awal ini berperanan sebagai jambatan kepada maklumat baru. Maklumat yang didedahkan menjadi asas kepada pembelajaran baru.

Ausubel

menekankan penyampaian yang dibuat secara terancang bermula dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada dan di susun secara berperingat-peringkat. Faktor penting : laras bahasa yang sesuai. AO membantu pelajar mengarap maklumat dengan cepat dan efektif. Merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu objek atau peristiwa.

1. Persembah Advanve Organizer 6. Minta contoh tambahan

2. Kemukakan contoh positif

5. Buat rumusan & bina konsep 4. Lihat persamaan & perbezaan

3. Kemukakan contoh negatif

Mempersembahkan

maklumat umum sebelum memberikan contoh khusus. Gunakan bahan-bahan penyampaian yang berkaitan dengan pengetahuan sedia ada. Bantu pelajar membuat perbandingan maklumat baharu dengan maklumat sedia ada. Beri maklumat yang sesuai dengan keupayaan pelajar. Susun atur penyampaian p&p secara teratur dan gunakan laras bahasa yang sesuai. Gunakan ABM yang konkrit.

Diperkanalkan

oleh Jerome Bruner, ahli psikologi Amerika. Terkenal dengan konsep pembelajaran secara pengkategorian yang berpusatkan pembelajaran atau pelajar. Pengkategorian melibatkan pembelajaran konsep, pengamatan dan penanggapan. Konsep terbahagi kepada 3 iaitu enaktif (perlakuan), simbolik ( bahasa) dan ikonik ( imejan).

Pembelajaran

konsep : membeza dan mengkategorikan benda/perkara. Melibatkan proses mengingat kembali, membuat perkaitan maklumat baru, serta membuat subkategori. Pembentukan konsep menurut Bruner the search for and listing of attributes that can be used to distinguish exemplars from nonexemplars of various categories

Sedaikan

data berupa contoh-contoh positif. Sedaiakan data berupa contoh-contoh negatif. Buat perbandingan contoh positif dan negatif. Berasaskan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. Bina definisi konsep. Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman.

Pembelajaran berbentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah pelajar. Pelajar mengaitkan pengalaman lepas dan pengetahuan semasa untuk menemui maklumat baharu. Pelajar perlu meninjau masalah atau fenomena, meneliti pelbagai alternatif, membuat hipotesis dan menguji hipotises sebelum membuat rumusan. Model pengajaran : model inkuiri, inkuiri berpandu, inkuiri suchman, penyelesaian masalah (PBL) & pembelajaran berasaskan kajian kes ( CBL).

Diperkenalkan

oleh R.M Gagne yg dilahirkan di Massachusetts. Buku pertama bertajuk The Conditions Of Learning. Gagne berkhidmat sebagai profesor di Department Of Educational Research, Florida State University In Tallahasse. Menurut Gagne, konsep pembalajaran perlu mengambilkira faktor-faktor khusus yang mempengaruhi pembelajaran kemahiran yang kompleks.

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pembelajaran isyarat Pembelajaran gerak balas Pembelajaran rangkai motor Pembelajaran bahasa Pembelajaran diskriminasi Pembelajaran konsep Pembelajaran prinsip Pembelajaran penyelesaian masalah

Langkah pengajaran
Tarik perhatian terhadap pembelajaran yang disampaikan

Fasa pembelajaran
Motivasi-jangkaan

Maklumkan kepada pelajart


objektif pembelajaran Cungkil pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan topik yang disampaikan Sampaikan maklumat/ isi pembelajaran

Kefahaman-perhatian-pemilihan
persepsi Kefahaman-perhatian- pemilihan persepsi

Pemilihan penanggapan

Langkah pengajaran
Memberi panduan pembelajaran sebagai latihan untuk mengukuhkan pembelajaran Uji pemahanam pelajar berkaitan pelajaran baru

Fasa pembelajaran
Pemahanan-mendekod pengetahuan sedia ada Mengingat semula-menjawab soalan/tugasan

Beri maklum balas untuk mengukuhkan pemahaman


Taksir perlakuan pembelajaran pelajar

Generalisasi-perlakuanmembuat pemindahan pembelajaran


Maklum balas-pengukuh