Anda di halaman 1dari 93

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

PENDAHULUAN

Seni merupakan suatu bidang yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa seni, maka kehidupan manusia tidak mungkin akan berseri dan menyeronokkan. Menurut Dudi (2011), seni banyak membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman manusia. Kemahiran berfikir secara abstrak berseni akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada seni tarian atau visual sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain.

Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk memahami sesuatu masyarakat, harus difahami dahulu bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. Seni banyak membantu dari sudut kerjasama dan kasih sayang, merancang dan melaksanakan, meningkatkan kemahiran berfikir, berkebolehan dalam mengadaptasi diri dengan orang lain, mengembangkan bakat, berani mengambil risiko dan membuat keputusan, meningkatkan harga diri dan keyakinan diri dan sebagainya.

Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. Amat mustahil untuk memperolehi dan menyimpan semua info atau maklumat. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. Dengan melihat karya seni sahaja kadangkadang akan berasa tenang. Jelas sekali bahawa seni sebagai ekspresi diri. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui pembentukan dasar kearah melahirkan masyarakat cinta akan kesenian bermula seawal pendidikan rendah lagi.

IPG KDRI

HALAMAN

|1

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


1.1 PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2000), Pendidikan Seni Visual KBSR telah digubal bagi menggantikan matapelajaran Pendidikan Seni yang terkandung dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). Pendidikan Seni Visual kini lebih khusus kerana memperincikan perkaitan seni tampak atau visual, dan tidak mempunyai campuraduk dengan seni muzik, seni sastera dan seni-seni lain. Pendidikan Seni Visual digarapkan supaya memberikan peluang kepada murid menyemai minat, memperkembang jati diri, memberi kesedaran dan cakna terhadap unsur-unsur kesenian dan alam sekitar.

Kanak-kanak yang mendiami sistem persekolahan peringkat rendah pada umumnya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. PSV menjadi suatu wadah dalam meningkatkan lagi sifat di atas melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan merekabentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membuatkan mereka dapat meluahkan idea dan ekspresi diri. Ianya penting bagi membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. PSV di peringkat rendah ini juga menyarankan kepada guru untuk menjalankan konsep pengabungjalinan diantara PSV dan juga matapelajaran lain seperti sejarah, sains dan sebagainya. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK). Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri.

Kanak-kanak yang lahir secara fitrahnya mempunyai pelbagai kecerdasan seperti ruang visual, kinestetik, interpersonel dan intrapersonel. Sifat ini amat penting untuk membantu murid berkarya, berkomunikasi dan mengukuh koordinasi pancaindera secara seimbang. Proses ini menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.

IPG KDRI

HALAMAN

|2

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


1.1.1 Matlamat Pendidikan Seni Visual KBSR

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

1.1.2 Objektif Pendidikan Seni Visual KBSR

Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR ini, secara umumnya murid akan dapat : Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat. Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin, disiplin dan bertanggungjawab. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan karya seni visual. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti yang berfaedah di masa lapang.

IPG KDRI

HALAMAN

|3

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


1.2 PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KSSR

Menurut Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2010), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah disemak dengan teliti dan telah ditambahbaik seiring dengan peredaran dan keperluan global. Maka suatu piawaian/rujukan dasar pendidikan baru telah diketengahkan yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Bagi matapelajaran Pendidikan Seni Visual, nama matapelajaran masih dikekalkan namun dengan pendekatan P&P yang sedikit moden dan berbeza. Kementerian telah memperkenalkan Dokumen Standard Seni Visual di peringkat sekolah rendah bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.

Secara azalinya, murid di sekolah rendah pada keseluruhan adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Seni Visual memainkan peranan memperkembangkan sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi, dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan, dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana dapat membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian, dan mengenali cita rasanya tersendiri.

Dokumen Standard Seni Visual merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh, dan aspek kritikan. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah akan dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian.

IPG KDRI

HALAMAN

|4

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


1.2.1 Matlamat Pendidikan Seni Visual KSSR

Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1.2.2 Objektif Pendidikan Seni Visual KSSR

Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni Visual KSSR ini, secara umumnya murid akan dapat : Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan. Menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat, dan selamat. Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disipilin diri, dan bertanggungjawab. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah.

IPG KDRI

HALAMAN

|5

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


1.3 PERBEZAAN KURIKULUM PSV KBSR & KSSR

Menurut portal S.K. Bukit Bangkong (2011), perbezaan yang ketara antara kurikulum Pendidikan Seni Visual bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dapat dikelaskan kepada 5 skop iaitu asas rekabentuk kurikulum, bahan kurikulum, rekabentuk kurikulum, organisasi kurikulum dan juga fokus elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK).

Pertama; Asas Rekabentuk Kurikulum. KBSR menekankan 3 asas rekabentuk utama iaitu komunikasi, manusia dan alam sekitar serta perkembangan diri individu. Manakala KSSR pula menekankan 6 tunjang rekabentuk kurikulum iaitu komunikasi; kerohanian, sikap dan nilai; kemanusiaan; perkembangan fizikal dan estetika; sains dan teknologi; keterampilan diri.

Kedua; Skop Bahan Kurikulum. KBSR menggunakan Sukatan Pelajaran (SP) manakala KSSR pula menggunakan Dokumen Standard Kurikulum (DSK)

Ketiga; Rekabentuk Kurikulum. KBSR menekankan kurikulum berbentuk linear iaitu satu hala manakala KSSR menekankan kurikulum berkonsepkan modular.

Keempat; Organisasi Kurikulum. KBSR membahagikan tahap persekolah rendah kepada 2 kelompok utama iaitu tahap 1 (tahun 1, 2 dan 3) dan tahap 2 (tahun 4,5 dan 6). Bagi kedua-dua tahap, matapelajaran pendidikan seni visual boleh dijadikan matapelajaran teras, wajib dan tambahan. Manakala bagi KSSR pula, tahap persekolah rendah tetap dibahagi kepada 2 seperti KBSR namun bagi tahap 1 pendidikan seni visual sebagai modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif dan tahap 2 pula hanya sebagai matapelajaraan teras dan elektif sahaja.

IPG KDRI

HALAMAN

|6

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Kelima; Fokus Elemen KBKK. Bagi KBSR lebih menekankan kepada pencapaian 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Bagi KSSR pula lebih meluas dengan penekanan kepada 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul (berfikir). Ianya sesuai dengan perkembangan arus pendidikan perdana global di serata dunia.

KBSR
ASAS REKABENTUK KURIKULUM Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu

KSSR
Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan, Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Ketrampilan diri Dokumen Standard Kurikulum (DSK) Modular

BAHAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM ORGANISASI KURIKULUM

Sukatan pelajaran (SP) Linear

Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
Mata pelajaran Teras, Wajib dan

Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3) Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaraan Teras dan Elektif 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Tambahan FOKUS ELEMEN KBKK Jadual 1 : Perbezaan Kurikulum PSV KBSR dan KSSR. 3M (Membaca, menulis dan mengira)

IPG KDRI

HALAMAN

|7

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


1.4 APA ITU SENI DAN PSV?

Menurut Shelly Essak (2010), kesenian atau seni boleh didefinisikan sebagai Art is form and content yang mengandungi elemen seni dan prinsip rekabentuk. Manakala menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, istilah seni membawa maksud karya (sajak, lukisan, muzik dan lain-lain) yang diciptakan dengan bakat, kebolehan mencipta sesuatu yang indah. Secara tidak langsung mengakui bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk seni, bakat, kebolehan dan penghayatan serta pemahaman yang jitu amat penting. Kebolehan adalah sesuatu yang mampu dipelajari dan dibentuk manakala bakat pula adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri hasil daripada kurniaan Ilahi. Kedua-dua ini saling berkait rapat di dalam menghasilkan sesuatu produk seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi.

Pendidikan seni visual ini amat penting dalam menerapkan nilai estetika dan penghargaan terhadap seni ke dalam jiwa murid-murid di sekolah. Melalui pendidikan seni murid mendapat pengalaman optima melalui seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar dan sekaligus dapat memperkembangkan kemahiran meneroka, pengalaman dan ekspresi. Malah seni juga dapat menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh melalui wujudnya unsur kreativiti semulajadi yang akan merangsang proses pembelajaran. Pengaplikasian seni dalam pendidikan juga dapat menghubungkait, gerak hati, celik akal dan kecergasan Lateral Leaps iaitu keupayaan dalam kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masalah, membuat analisis, sintaksis dan penilaian melalui perasaan, ekspresi dan imaginasi. Malah bidang seni juga mendapat tempat dalam amalan teologi contohnya agama islam. Menurut Zaman (2012), seni sering dikaitkan dengan hiburan dan keseronokan yang melalaikan dan menjangkau batas agama. Namun Islam memandang kesenian dalam konteks lebih luas iaitu merujuk kepada keindahan dan keunikan ciptaan Yang Maha Agung. Ini kerana semua ciptaan Allah SWT adalah seni yang tiada tolok bandingnya. Firman Allah SWT bermaksud: Dialah yang mencipta langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan membentuk serta mencantikkan manusia.

IPG KDRI

HALAMAN

|8

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(Surah At-Taghabun ayat 3) Tidakkah mereka memerhati langit bagaimana kami bangunkan dan menghiasinya. (Surah Qaf, ayat 6)

Menurut Hafizah Iszzahanid (2012), berdasarkan hujah dari Pakar Prasejarah Akademi Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Emeritus Datuk Dr Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman berkata, definisi seni Islam terbuka kepada perdebatan dan memiliki banyak pandangan. Dalam seni lukis sendiri terdapat 3 hujah perdebatan utama yang memakruhkan seni lukis secara besar (mural) dari diaplikasi dalam masyarakat islam iaitu pandangan pertama berpegang pada fahaman penghasilan karya menyerupai manusia atau haiwan dianggap cubaan menyaingi ciptaan tuhan, justeru ia perlu diharamkan.

Pandangan kedua pula menyifatkan sebagaimana hebat pun ciptaan manusia, ia tidak akan mampu menyaingi kesempurnaan ciptaan tuhan, justeru ia dibolehkan (hukum : harus). Sementara pandangan ketiga iaitu pandangan paling ringan pula melihat penggunaan figura manusia atau haiwan sebagai proses biasa dan tidak perlu dihalang.

Menurut Herbert Read dalam bukunya The Meaning of Arts melalui Hushua Afendi (2012), seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik (Art is Expression). Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. Kepuasan, kenikmatan, kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini.

IPG KDRI

HALAMAN

|9

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


4 BIDANG PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Kurikulum PSV KBSR disusun dengan penambahbaikan dari KLSR bagi memberikan lebih pengalaman terus atau hands-on kepada murid dalam pelbagai kegiatan seni. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, dan mengenal kraf tradisional. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Ianya juga seiring perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual.

Melaluinya juga, murid akan dapat menguasai pelbagai pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuan tersebut ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Murid juga mendapat ilmu tentang sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam PSV, proses pembuatan, proses mendokumentasi dan penggunaan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara berkesan, membuat pilihan, membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan.

Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu : Pemerhatian secara aktif. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Apresiasi seni visual secara mudah. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 10

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: Menggambar Membuat Corak dan Rekaan Membentuk dan Membuat Binaan Mengenal Kraf Tradisional

Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif, interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu.

2.1

BIDANG MENGGAMBAR

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat, bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.

Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Antara kegiatan dalam bidang ini ialah :

IPG KDRI

HALAMAN

| 11

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.1 Lukisan

Lukisan adalah kerja-kerja peringkat awal dalam bentuk imej untuk menghasilkan karya-karya yang lebih kompleks, seni halus, animasi, seni bina dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dihasilkan menggunakan media kering seperti pensel, pen, arang, pastel dan sebagainya. Penggunaan warna amat terhad. Antara pelukis-pelukis terkenal ialah Albrecht Durer dan Leonardo da Vinci yang menggabungkan matematik dan lukisan dalam kajian figura mereka. Terdapat beberapa teknik lukisan iaitu teknik garisan, teknik garisan pangkah, teknik titik, teknik lorekan dan teknik campuran. Manakala media lukisan yang digunakan ialah pensil, arang, dakwat dan media pastel.

Foto 1 : Lukisan Pensil

Foto 2 : Lukisan Arang

Foto 3 : Lukisan Pen

Foto 4 : Lukisan Oil Pastel

Sumber : http://imann9969.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 12

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Lukisan Oil Pastel Penggunaan media basah seperti warna air juga boleh digunakan tetapi penggunaannya ialah terhad dan minimun. Lukisan menitikberatkan kepada penghasilan struktur bentuk sesuatu dengan penggunaan pelbagai jenis garisan. Penghasilan mestilah memperlihatkan struktur sesutu benda. Lukisan juga boleh dihasilkan melalui campuran media kering dan campuran media basah. Media dominan ialah media kering seperti pansel untuk mendapatkan kesan rupa dan kesan dan bentuk ilusi pada sesuatu permukaan.

Proses Penghasian Lukisan Oil Pastel Meneliti secara keseluruhan benda atau imej yang hendak dilukis untuk mengenal pasti bentuk atau rupa asas imej yang hendak dilukis. Melihat kedudukan imej yang hendak dilukis, mengenal pasti kedudukan imej mengikut aras mata pelukis. Melakar rupa asas benda yang hendak dilukis. Meneliti arah datangnya cahaya untuk menampakkan unsur ruang pada subjek yang dikehendaki serta memahami jarak sesuatu benda yang wujud dalam ruang perspektif. Mengaplikasikan unsur seni reka seperti jalinan, bentuk dan tona warna serta prinsip seni reka seperti keseimbangan, penegasan kesatuan dan harmoni.

IPG KDRI

HALAMAN

| 13

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.2 Catan Catan merupakan perbuatan meletakkan pewarna pigment terlarut dalam pelarut (medium) dan agen pengikat (gam) kepada permukaan (sokongan) seperti kertas, kanvas atau dinding. Ini dilakukan oleh pelukis. Takrif ini digunakan terutamanya jika ia merupakan kerjayanya. Manusia telah melukis selama 6 kali lebih lama berbanding penggunaan tulisan. Bagi teknik ini, terdapat 4 jenis media yang digunakan iaitu cat air, cat poster, cat tempera, cat gouche dan cat minyak. Teknik menghasilkan lukisan catan dapat dibahagikan kepada 4 jenis teknik penghasilan iaitu basah atas basah, basah atas kering, berus kering dan kecatan.

Foto 5 : Catan Air

Foto 6 : Catan Poster

Foto 7 : Catan Tempera


Sumber : http://seriathirahart.blogspot.com/2011/04/te knik-catan-teknik-berus-kering-teknik.html

Foto 9 : Catan Gouche

Foto 8 : Catan Minyak


HALAMAN

IPG KDRI

| 14

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Catan Cat Air Pewarna atau pigmen dalam bentuk kek atau tiub. Pengilat : Gam arab. Bahantara : Air. Ciri-ciri : Bersifat lutsinar, boleh menimbulkan kesan legap jika disapu beberapa kali, membolehkan kerja-kerja dilakukan dengan spontan. Alat : Berus jenis lembut pelbagai saiz, palet, bekas air untuk bancuhan warna, kertas cat air jalinan kasar atau kertas katrij tebal. Teknik : .Basah atas basah, basah atas kering dan kering atas basah

Proses Penghasilan Karya Catan Cat Air

1. Penyediaan Kertas Cat Air Regangkan kertas cat air dengan merendam kertas ke dalam air dan lekatkan pada papan alas (drawing board) dan lekatkan dengan pita pelekat kertas (paper tape) 2. Penetapan Tajuk Catan Pemilihan bahan kajian catan sama ada dari alam benda atau alam semulajadi 3. Membuat Lakaran Menghasilkan lakaran atau lukisan dengan ringkas atau sekiranya perlu. Elakkan daripada memadam kerana permukaan kertas akan rosak jika dipadam. 4. Proses Mewarna

IPG KDRI

HALAMAN

| 15

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Memulakan dengan mewarna dengan lapisan warna yang nipis dan ditindih berperingkat dengan ton yang semakin gelap. Bahagian yang cerah atau pantulan cahaya tidak perlu diwarnakan. Gunakan teknik-teknik catan cat air yang perlu bagai kawasan-kawasan tertentu. contohnya jika melukis awan, langit atau laut, teknik basah atas basah sesuai digunakan dengan berus yang bersaiz besar atau span. (ke link teknik cat air) 5. Kemasan dan Persembahan Catan yang telah siap dibiarkan kering dalam keadaan rata. Catan perlu dibingkaikan agar kelihatan menarik dan elakkan terdedah pada pancaran matahari.

IPG KDRI

HALAMAN

| 16

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.3 Kolaj

Menurut Ummi Nadiah Rosli (2009), seni kolaj (daripada bahasa Perancis, 'colle' atau diterjemahkan sebagai 'seni tampal') dianggap sebagai cara membuat seni baru daripada material sedia ada, membenarkan para pelukis untuk mewujudkan satu konteks baru, berciri peribadi bagi maklumat visual yang cirinya hanya boleh dilihat dalam satu cara sahaja. Seni kolaj juga menghasilkan tekstur serta komposisi berlainan yang bersempadan dengan realiti, fantasi dan alam nyata. Menurut Isza (2010), terdapat 6 jenis bahan yang biasa digunakan untuk membuat kolaj iaitu tisu, perca kain, kertas warna (digunting), kertas warna (dikoyak), daun dan akhbar atau majalah.

Foto 10 : Kolaj Tisu

Foto 11 : Kolaj Perca Kain

Foto 12 : Kolaj Carikan Kertas

Foto 13 : Kolaj Kertas Warna

Foto 14 : Kolaj Daun


Sumber : http://chekguisza.blogspot.com/2010/01/pendidikanseni-visual-kolaj.html

Foto 15 : Kolaj Akhbar/Majalah

IPG KDRI

HALAMAN

| 17

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Kolaj Kertas warna yang digunting cebisan kecil. Gam kertas. Kertas putih (background) Pensil Gunting

Proses Penghasilan Karya Kolaj Lakaran corak yang ingin dihasilkan dilukis menggunakan pensil. Kertas pelbagai warna dipotong menggunakan gunting menjadi cebisan kecil. Corak lakaran pensil disapu dengan gam kertas. Sebelum gam kering, cepat-cepat diletakkan cebisan kertas warna kecil yang sudah digunting keatas permukaan bergam. Penggunaan cebisan kertas berlainan warna bagi menghasilkan variasi warna pada objek kolaj. Lembaran tugasan yang sudah selesai dibiarkan untuk memastikan gam kering sepenuhnya. Tugasan diframekan untuk apresiasi seni.

IPG KDRI

HALAMAN

| 18

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.4 Montaj

Montaj adalah satu teknik menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar. Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Ia mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto, majalah, cetakan yang disusun supaya bercantum, bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj yang disusun menjadi satu hasil kerja seni.

Foto 16 : Montaj Alam Sekitar

Foto 17 : Montaj Cinta Haiwan

Foto 18 : Montaj Dedaun

Sumber : http://panitia-psvskpk.blogspot.com/2011/02/definasimontaj-teknik-psv.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 19

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Montaj Kepingan kertas (A3) sebagai background. Gambar bermotif dari pelbagai sumber (akhbar, majalah) untuk dijadikan subjek motif montaj. Pensil. Gam kertas. Gunting. Kertas pelbagai warna.

Proses Penghasilan Karya Montaj Memilih motif/tema montaj yang ingin dihasilkan. Mencari gambar motif yang bersesuaian dari pelbagai sumber (akhbar dan majalah) untuk ditampal pada montaj. Gambar yang dikenalpasti digunting. Melakar menggunakan pensil di atas medium background (kertas A3) letakan objek bermotif untuk menghasilkan montaj. Gam disapu di kawasan yang dikenalpasti Gambar bermotif yang dikenalpasti ditampal untuk menghasilkan suatu montaj yang bertema.

IPG KDRI

HALAMAN

| 20

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.5 Cetakan

Menurut Anismi (2010), cetakan bermaksud satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi. Merupakan satu proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. Proses dimana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat yang dilakukan pada permukaan rata. Proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan yang lain. Ianya menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Perpindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain seperti kertas atau kain atau bahan lain.

Foto 19 : Cetakan Timbulan

Foto 20 : Cetakan Benam

Foto 21 : Cetakan Planograf

Foto 22 : Cetakan Sarigraf

Sumber : http://berusdankrayonkami.blogspot.com/2010/04/definisicetakan.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 21

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Cetakan Kentang Kentang. Warna air. Kertas. Gunting. Pisau. Berus. Span

Proses Penghasilan Karya Cetakan Kentang

Potong kentang kepada dua bahagian.

Bentuk corak di permukaannya dengan menggunakan pisau.

Sapukan warna dipermukaan kentang yang telah siap dibentuk coraknya.

IPG KDRI

HALAMAN

| 22

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Bentukkan aliran corak yang sesuai dengan mencetak dipermukaan kertas.

Corak yang telah siap digunakan sebagai penghias baling dan sebagainya

IPG KDRI

HALAMAN

| 23

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.6 Resis

Menurut Anismi (2010), resis atau dalam perkataan inggeris resis ialah satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Ianya satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. Ini menyebabkan permukaan kertas

yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal. Resis juga boleh dijalankan dengan cara menggunakan tindihan-tindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. Teknik ini membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar.

Foto 23 : Resis 1

Foto 24 : Resis 2

Foto 25 : Resis 3

Sumber : http://masnrazz.blogspot.com/2011/04/catan-dengan-lilin-year-5artworks.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 24

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Resis Cat air. Lilin Medium background (A3) Pensil

Proses Penghasilan Karya Resis

Corak yang diinginkan dilakar menggunakan pensil/

Ikut semula garisan lakaran menggunakan lilin.

Warna corak batil menggunakan, biarkan kering dan rendamkan dalam air panas untuk menghilangkan lilin.

IPG KDRI

HALAMAN

| 25

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.7 Gosokan

Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain, maka gosokan akan terhasil. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat, pensel, kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalin. Satu representasi yang

mengandungi salinan dibuat supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton.

Foto 26 : Gosokan Syiling

Foto 27 : Gosokan Pelbagai

Foto 28 : Teknik Gosokan Tangan

Sumber : http://berusdankrayonkami.blogspot.com/2010/04/definisigosokan.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 26

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Gosokan Kertas Lukisan Permukaan gosokan (pelbagai) Krayon atau Pensel Warna. Pensil

Proses Penghasilan Karya Gosokan

Lakarkan bentuk untuk digosok

Gosokan bentuk menggunakan krayon dengan berlapikkan permukaan yang bertekstur.

IPG KDRI

HALAMAN

| 27

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.8 Stensilan

Menurut Hazad Irwana (2008), bagi teknik ini, rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan.

Foto 29 : Hasil Karya Stensilan

Foto 30 : Stensil pada baju.

Foto 31 : Proses Stensil

Sumber : http://lowchaiyen.blogspot.com/2011/12/mencorak-dan-membuatrekaan-14.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 28

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Stensilan Kertas (sebagai acuan) Pensil warna pensil gunting pisau

Prose Penghasilan Karya Stensilan

Acuan stensil dilukis dan dipotong untuk dijadikan acuan.

Warna diletakkan di tepi acuan dan digosok menggunakan jari untuk menghasilkan imej stensil.

Bentuk yang terhasil setelah distensile.

IPG KDRI

HALAMAN

| 29

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.9 Percikan & Renjisan

Menurut Anismi (2010), percikan adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik, mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite- style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. Percikan-percikan halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Alatan penting yang digunakan ialah berus dari pelbagai jenis, warna-warna basah dan kertas. Ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna dengan kaedah yang berlainan. Menurut Nor Zakiah Abdullah (2011), terdapat 3 jenis kaedah percikan iaitu mendetik, mengetuk dan menjentik.

Foto 33 : Karya Teknik Percikan Bebas

Foto 34 : Karya Teknik Percikan Terarah

Foto 35 : Karya Teknik Percikan

Sumber : http://sharinginfoz.blogspot.com/2012/02/jom-buat-lukisan-renjisancorak.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 30

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Percikan Berus gigi Sikat Daun Kertas lukisan Warna air, warna poster atau tempera

Proses Penghasilan Karya Renjisan

Warna dibancuh dengan teliti.

Subjek untuk acuan renjisan/percikan diletakkan di atas medium.

Proses renjissan dilakukan dengan menggunakan berus gigi dan sikat.

IPG KDRI

HALAMAN

| 31

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Corak renjisan mula kelihatan.

Karya yang berasaskan teknik renjisan siap dan boleh diapresiasikan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 32

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.10 Gurisan

Gurisan ini merupakan satu karya yang dihasilkan dengan teknik gurisan dengan menggunakan sesuatu objek atau alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal melekat di atas kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu, paku atau plastik boleh digunakan untuk mengguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan.

Foto 36 : Kad Ucapan Teknik Gurisan

Foto 37 : Karya Teknik Gurisan

Foto 39 : Karya Teknik Gurisan


Sumber : http://chegujad.blogspot.com/2009/11/teknik-gurisan.html HALAMAN

Foto 38 : Karya Teknik Gurisan

IPG KDRI

| 33

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Gurisan Krayon Kertas A3 (background) Batang lidi.

Proses Penghasilan Karya Gurisan

Warnakan background dengan warna krayon mengikut corak yang diinginkan.

Warnakan kertas tersebut dengan warna hitam hingga kertas tersebut menjadi hitam.

Lukiskan pada permukaan kertas tersebut dengan menggunakan objek tajam seperti batang lidi.

IPG KDRI

HALAMAN

| 34

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.11 Capan

Menurut Anismi (2010), secara amnya teknik capan juga boleh digolongkan dibawah kategori cetakan. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau poster) dan dicatkan ke atas sesuatu permukaan. Capan boleh dihasilkan dengan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan, capan bahan alam semulajadi (sayuran, cengkerang). Jalinan berbagai bahan itu akan memberi berbagai kesan jalinan pada hasil capan.

Foto 40 : Capan Tapak Tangan

Foto 41 : Capan Ibu Jari

Sumber : http://pgsr08ps.blogspot.com/2011/05/tekn ik-capan.html

Foto 42 : Capan cotton buds

Foto 43 : Capan Daun


HALAMAN

IPG KDRI

| 35

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Capan Kertas Lukisan Berus Cat Air Bekas Warna

Proses Penghasilkan Karya Capan

Melakar corak yang ingin dicap.

Hujung jari (ibu jari) akan disapu dengan cat air untuk dicap ke atas medium

Hujung jari bercat akan dicap ke atas medium dengan menggunakan pelbagai warna.

IPG KDRI

HALAMAN

| 36

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.12 Mozek

Mengikut rujukan dari kamus Glosari Seni Lukis, mozek boleh didefinisikan sebagai satu rekabentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan tembikar. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. Pada asalnya mereka mencipta mozek untuk tujuan menghias permukaan lantai. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni disekolah. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek pendidikan seni. Aktiviti mozek ini sesuai dijalankan secara berkumpulan di dalam kelas dimana berlainan kumpulan menghasilkan tema yang sama tetapi menggunakan teknik yang berlainan. Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara Direct Method, Indirect Method dan Double Indirect Method.

Foto 44 : Mozek Teknik Direct Method

Foto 45 : Mozek Teknik Indirect Method

Foto 46 : Karya Mozek Kertas

Sumber : http://rolda73-panitiapsv.blogspot.com/2010/05/istilah-seni-visual.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 37

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Mozek Gunting Kertas berwarna (pelbagai) Gam

Proses Penghasilan Karya Mozek

Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang hendak dibuat di atas permukaan kertas. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam.

Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis.

IPG KDRI

HALAMAN

| 38

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.1.13 Poster

Poster adalah satu bentuk seni komunikasi/ sebagai alat perhubungan dan pengiklanan. Ia berfungsi sebagai alat pengumuman, pemberitahuan dan untuk mempromosikan sesuatu barangan atau perkhidmatan. Poster yang berkesan harus menarik perhatian pembaca serta dapat menyampaikan mesej dengan jelas, cepat dan berkesan. Poster boleh di persembahkan melalui pelbagai cara seperti menggunakan muka taip sahaja/notis atau menggunakan muka taip berserta ilustrasi dalam bentuk lukisan, gambar atau foto. Poster dapat dihasilkan melalui pelbagai teknik seperti teknik lukisan, catan, kolaj, cetakan, fotomontaj dan teknik campuran.

Foto 47 : Poster Lukisan

Foto 48 : Poster Catan

Foto 49 : Poster Kolaj

Foto 50 : Poster Cetakan

Sumber : http://panitiapsvskpk.blogspot.com/2011/02/definasi-montajteknik-psv.html

Foto 51 : Poster Fotomontaj

Foto 52 : Poster Campuran


HALAMAN

IPG KDRI

| 39

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Poster Cat air Pensil Kertas lukisan Pensil warna

Proses Penghasilan Karya Poster Penentuan tema dan tajuk Mendapatkan maklumat berkaitan tema melalui kajian bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Memahami tujuan dan mesej yang hendak disampaikan. Membuat beberapa lakaran kasar dan kemudian pilih hasil terbaik. Menentukan jenis iustrasi dan jenis muka taip yang berkesan dan bersesuaian. Merancang skima warna dan memilih kombinasi warna yang dapat menarik perhatian. Menentukan teknik yang sesuai untuk membuat poster tersebut. Penyediaan alat dan bahan. Penghasilan poster berdasarkan teknik dan media yang telah ditetapkan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 40

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.2 BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan, kraf dan sebagainya. Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang, corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan lakonan. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. Antaranya melalui kegiatan seperti penghasilan corak tidak terancang dan corak terancang. Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Oleh itu corak terdiri daripada Corak Terancang dan Corak Tidak Terancang. Corak juga boleh terbentuk daripada bukan motif secara bebas atau Corak Tidak Terancang. Motif ialah sama ada rupa atau bentuk asas dalam satu-satu rekaan atau gubahan. Ia terdiri daripada motif flora, fauna, geometrikal dan organik.

2.2.1 Corak Tidak Terancang

Corak tidak terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis, meniup, mengayak menggolek dan sebagainya. Contoh Corak teknik pualaman, corak tiupan, corak stensilan dan corak teknik titisan dan sebagainya.

IPG KDRI

HALAMAN

| 41

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.2.1.1 Kegiatan Corak Tidak Terancang

(a) Pualaman

Menurut Kasbie Bin Yahya (2011), pualaman ialah proses membuat corak di mana cat minyak pelbagai warna terapung-apung di permukaan kertas dan mewujudkan corak-corak di atsa kertas tersebut. hasil pualaman boleh digunakan dalam kegiatan membuat poster, grafik atau kulit buku. Suminagashi merupakan teknik pualaman yang paling lama dikenalpasti.

Teknik tersebut diamalkan di Jepun untuk menghasilkan corak daripada air dan dakwat kalografi. Secara amnya, teknik pualaman boleh dilakukan dengan cara yang sangat mudah atau paling kompleks bergantung kepada yang ingin menghasilkan corak. Umur bukanlah sesuatu faktor penghad untuk mempelajari teknik ini kerana semua orang (kanank-kanak hingga dewasa) boleh menghasilkan karya seni.

Foto 53 : Teknik Pualaman 1

Foto 54 : Teknik Pualaman 2

Foto 55 : Teknik Pualaman 3

Sumber : http://kasbie.blogspot.com/2011/11/rekaan-corakpualaman-marbling.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 42

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Pualaman Tisu Cat air Bekas cat air

Proses Penghasilan Karya Pualaman

Cat minyak diletakkan di atas permukaan air secara rawak.

Kertas lukisan diletakkan di atas permukaan cat minyak.

Hasil karya dijemur sehingga kering.

IPG KDRI

HALAMAN

| 43

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(b) Tiupan Menurut Low Chai Yen. (2011), teknik tiupan ini menggunakan mulut atau selain mulut yang boleh mengeluarkan angin. Teknik tiupan ini senang dan menarik kerana selain membuat corak (tidak terancang) kita juga boleh menjadikan teknik ini sebagai menggambar. Bagi menghasilkan teknik ini, straw atau bahan yang lain digunakan asalnya dapat digunakan untuk meniup atau tiupan mulut. Kemudian warna yang diletakkan diatas sekeping kertas ditiup ke arah yang dikehendaki. Contohnya seperti membuat ranting-ranting katu atau pokok yang rendang. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah straw, kertas lukisan dan warna poster.

Foto 56 : Teknik Tiupan 1

Foto 57 : Teknik Tiupan 2

Foto 58 : Teknik Tiupan 3

Sumber : http://lowchaiyen.blogspot.com/2011/12/mencorak-dan-membuat-rekaan-8-tiupan.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 44

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Tiupan Straw Cat air Kertas lukisan

Proses Penghasilan Karya Tiupan

IPG KDRI

HALAMAN

| 45

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(c) Titisan

Teknik yang menggunakan berus, berus gigi atau penyedut minuman yang melibatkan titisan dengan menggunakan warna cair, cat atau cairan yang dapat meninggalkan kesan ke atas permukaan sesuatu bahan seperti kertas, kain, kanvas, playwood, permukaan dinding atau lantai dan sebagainya untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik.

Foto 59 : Teknik Titisan 1

Foto 60 : Teknik Titisan 2

Sumber : http://imann9969.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

Foto 61 : Teknik Titisan 3

IPG KDRI

HALAMAN

| 46

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Penghasilan Karya Titisan Cat air Straw/berus Kertas lukisan

Proses Penghasilan Karya Titisan Cat air dibancuh dengan sekata. Straw atau berus digunakan untuk menitiskan cat air ke atas kertas lukisan. Menitiskan cat air pada permukaan kertas lukisan. Menitiskan cat air dari atas dengan jarak yang berbeza ke kertas lukisan untuk mendapatkan kesan yang berbeza.

IPG KDRI

HALAMAN

| 47

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(d) Ikatan dan Celupan

Menurut Imann Qhayra (2010), teknik ikat dan celup yang digunakan ialah simpulan, ikatan, lipatan dan jahitan. Celupan yang terlalu dalam menghasilkan corak yang besar, sebaliknya jika dicelup cetek, coraknya yang terhasil adalah kecil. Teknik ikat dan celup dalam batik juga dikenali sebagai batik pelangi. Haji Che Su Bin Ishak adalah antara tokoh batik ikatan dan celupan yang terkenal di Malaysia. Garam turut digunakan sebagai bahan penyerapan. Jenis kain yang biasa digunakan ialah kain kapas, sutera dan organza.

Foto 62 : Teknik Ikatan dan Celupan 1

Foto 63 : Teknik Ikatan dan Celupa 2

Foto 64 : Teknik Ikatan dan Celupan 3

Sumber : http://imann9969.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 48

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Celupan Tisu Cat air Bekas cat air

Proses Penghasilan Karya Celupan

Tisu dilipat untuk bersedia dicelup ke dalam larutan cat air.

Tisu yang sudah dilipat dicelup ke dalam larutan cat air.

Tisu dibuka dan kelihatan corak celupan terhasil di permukaan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 49

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(e) Renjisan dan Percikan

Menurut Imann Qhayra (2010), reka corak renjis didefinisikan sebagai suatu teknik dalam menghasilkan corak terancang atau tidak terancang dengan cara semburan, percikan atau tiupan. Bentuk kreativiti artistik dapat memenuhi keperluan domain kognitif, psikomotor dan afektif. Reka corak terancang dan tidak terancang mewujudkan kesan tampak yang berbeza tetapi memerlukan kemahiran, kesedaran dan pengetahuan seni untuk menghasilkannya. Mencipta reka corak renjis melibatkan proses latihan berfikir yang berhubung dengan asas rekaan dan prinsip rekaan.

Foto 65 : Teknik Renjisan dan Percikan 1

Foto 66 : Teknik Renjisan dan Percikan 2

Foto 67 : Teknik Renjisan dan Percikan 3

Sumber : http://sharinginfoz.blogspot.com/2012/02/jom-buatlukisan-renjisan-corak.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 50

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.2.2 Corak Terancang

Corak Terancang dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan, termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak.

2.2.2.1 Jenis Motif/Susunan Corak Terancang

Secara umumnya terdapat 16 jenis motif susunan bagi corak terancang ini. Motif ini kebiasannya digunakan dan digabung antara satu sama lain bagi menghasilkan suatu karya bercirikan corak terancang melalui teknik menggambar. Antara teknik menggambar yang menggabungkan pelbagai motif corak terancang ini adalah melalui teknik lukisan, catan, capan, resis dan sebagainya. Antara corak atau motif corak terancang ialah : Corak Batu-Bata Corak Selang-Seli Corak Sendeng Corak Siku Keluang Corak Cerminan Corak Bertindih Corak Berpusat Corak Sisik Ikan Corak Turun Separa Corak Jidar Corak Orgee

IPG KDRI

HALAMAN

| 51

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Sumber : http://visualandart.blogspot.com/2012/01/corak-terancang.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 52

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.2.2.2 Kegiatan Corak Terancang

(a) Lukisan Menurut Imann Qhayra (2010), lukisan merupakan bentuk seni halus tertua sekali. Manusia melukis sebelum menulis. Terdapat tiga asas teknik melukis iaitu teknik lorekan ton, melakar garisan, titikan dan gosokan. Corak dalam lukisan berkait dengan minda, emosi dan perwatakan. Leonardo da Vinci adalah pelukis terkenal zaman Renaissance di Itali. Teknik lukisan memberi kesan terhadap lukisan yang dihasilkan.

Foto 68 : Corak Terancang Lukisan 1

Foto 69 : Corak Terancang Lukisan 2

Foto 70 : Corak Terancang Lukisan 3

Sumber : http://anismi.blogspot.com/2010/04/teknik-menggambar.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 53

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(b) Catan

Catan adalah suatu medium yang membolehkan pelukis meluahkan perasaannya, membuat interpretasi pandangannya ataupun merakamkan gambaran yang dirasai atau dilihatnya dalam bentuk imej visual. Lukisan Mesir purba adalah catan yang mempunyai corak tersendiri tentang kepercayaan dan agama. Corak dalam catan boleh terbentuk secara terancang dan tidak terancang. Corak dalam catan terbentuk kesan daripada kemahiran artis menggunakan media dan teknik.

Foto 71 : Corak Terancang Catan 1

Foto 72 : Corak Terancang Catan 2

Foto 73 : Corak Terancang Catan 3

Sumber : http://imann9969.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 54

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(c) Cetakan

Cetakan kayu mula dihasilkan di negeri China. Redza Piyadasa, Juhari Muhammad Said, Chew Teng Beng dikenali sebagai artis seni cetak di Malaysia. Cetakan timbulan, cetakan stensil, cetakan lithografi dan cetakan intaglio adalah jenis cetakan yang biasa dihasilkan oleh artis. Kaedah dalam cetakan terdiri daripada kaedah turisan, gurisan asid, akuantin dan mesotin.

Foto 75 : Corak Terancang Cetakan 2

Foto 76 : Corak Terancang Cetakan Litografi

Sumber : http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/pengenalan-cetakan.html

Foto 74 : Corak Terancang Cetakan 1

IPG KDRI

HALAMAN

| 55

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(d) Capan

Secaranya amnya teknik capan boleh digolongkan di bawah cetakan. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air/poster) dan dicatkan di atas satu pemukaan. Capan boleh dihasilkan dengan pelbagai rupa bentuk dengan menggunakan jenis bahan. Contohnya capan bahan buangan, capan alam semulajadi (cengkerang) dan sebagainya.

Foto 77 : Corak Terancang Capan 1

Foto 78 : Corak Terancang Capan 2

Foto 79 : Corak Terancang Capan 3

Sumber : http://pgsr08ps.blogspot.com/2011/05/teknik-capan.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 56

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(e) Lipatan dan Guntingan

Menurut Zulkifli Bin Sarbini (2011), teknik lipatan dan guntingan merupakan satu aktiviti membentuk objek atau corak. Antara kaedah yang digunakan secara melipat kertas tertentu, mengguntingkan dan menampalkannya pada permukaan bahagian kertas yang lain. Ianya menghasilkan corak positif dan negatif.

Foto 80 : Corak Terancang Lipatan dan Guntingan 1

Foto 81 : Corak Terancang Lipatan dan Guntingan 2 Foto 82 : Contoh Karya Hasil Dari Teknik Lipatan dan Guntingan

Sumber : http://www.slideshare.net/sifatpgsr/rph-kum-7-guntingan-lipatan

IPG KDRI

HALAMAN

| 57

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Lipatan dan Guntingan Kertas keras Gunting

Proses Penghasilan Karya Lipatan & Guntingan

Kertas dilipat dan dilakar corak yang ingin digunting.

Kertas yang dilipat digunting mengikut lakaran yang dibuat.

Corak terancang yang dihasilkan dari teknik lipatan dan guntingan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 58

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(f) Resis Reka corak resis didefinisikan sebagai suatu bentuk kreativiti artistik yang berkait rapat dengan penggunaan media berasaskan air dan minyak. Reka corak resis boleh menghasilkan corak terancang dan corak tidak terancang. Reka corak resis memerlukan kemahiran, kesedaran dan pengetahuan seni untuk menghasilkannya. Mencipta reka corak resis melibatkan proses latihan berfikir yang berhubung dengan asas rekaan dan prinsip rekaan. Teknik mencanting dalam batik adalah satu kaedah membuat corak resis.

Foto 83 : Corak Terancang Resis 1

Foto 84 : Corak Terancang Resis 2

Foto 85 : Corak Terancang Resis 3

Sumber : http://imann9969.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 59

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(g) Kolaj

Kolaj bermaksud potong, koyak, gunting, gam, tampal sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai satu hasil kerja seni menyusun dan tampal sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. Berbagai jenis bahan dilekat dan tampal disatu permukaan khas seperti kertas lukisan. Mempunyai satu tema bagi sesuatu karya seni kolaj.

Foto 86 : Corak Terancang Kolaj 1

Foto 87 : Corak Terancang Kolaj 2

Foto 88 : Corak Terancang Kolaj 3

Sumber : http://berusdankrayonkami.blogspot.com/2010/04/pengenalankolaj.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 60

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


(h) Kaligrafi Khat atau kaligrafi (dari bahasa Greek kallos "cantik" + graph "tulisan") ialah sejenis seni visual. Ia sering digelar seni dalam penulisan. Takrifan semasa bagi amalan khat adalah "seni bagi memberi bentuk bagi tanda dalam bentuk gambaran, harmoni dan kemahiran". Seni kaligrafi terus berkembang dalam bentuk jemputan perkahwinan dan majlis, reka bentuk fon/tipografi, reka bentuk tulisan tangan asal logo, seni keagamaan, pengumuman/reka bentuk grafik/khat ditempah, ukiran tulisan batu dan dokumen peringatan. Ia juga digunakan sebagai prop dan imej bergerak bagi filem dan televisyen, persaksian, sijil kelahiran dan kematian/peta, dan hasil kerja lain yang membabitkan penulisan. Terdapat 3 jenis kaligrafi utama iaitu kaligrafi arab, kalligrafi latin dan kaligrafi cina.

Foto 89 : Corak Terancang Kaligrafi Arab

Foto 90 : Corak Terancang Kaligrafi Cina

Foto 91 : Corak Terancang Kaligrafi Latin

Sumber : http://aljawad.tripod.com/kaligrafi.htm

IPG KDRI

HALAMAN

| 61

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Kaligrafi Pen kaligrafi Kertas lukisan Dakwat pen Pembaris

Proses Penghasilan Karya Kaligrafi

Kaedah menulis menggunakan atas pen dan sisi pen.

Kaedah pergerakan dan sudut sewaktu menulis.

Garisan dilukis sebelum kaligrafi ditulis untuk menghasilkan kaligrafi inggeris.

IPG KDRI

HALAMAN

| 62

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3 BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses penghasilan seni.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti :

IPG KDRI

HALAMAN

| 63

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.1 Arca timbul

Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir, melarik, mencungkil dan menguris. Selalunya arca dapat dilihat di galeri, taman permainan, dan tempat- tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.

Foto 92 : Arca Timbul 1


Sumber : http://klik-aje.blogspot.com/2011/09/arca-timbul-daripadakertas-paling.html

Foto 93 : Arca Timbul 2


Sumber : http://senivisual1.blogspot.com/2009/11/arca.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 64

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Proses Penghasilan Arca Timbul

Ukiran motif diukir di atas pastel paris yang sudah dikeraskan.

Ukiran mula digosok menggunakan kertas pasir bagi melicikan permukaan.

Ukiran subjek diwarnakan mengikut kesesuian.

Ukiran dilekatkan dengan kepingan papan di bahagian belakang.

Kemasan seperti mata ditambah ke atas ukiran.

Karya arca timbul yang selesai dihasilkan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 65

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.2 Asemblaj

Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi, ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi. Penciptaan arca asemblaj termasyhur iaitu Bicycle Wheel (karya asli telah hilang) adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah.

Foto 94 : Asemblaj 1
Sumber : http://aidaliepurnamamerinduaidalie.blogspot.com/2011/02/contoh-arca-asemblaj.html

Foto 95 : Asemblaj 2
Sumber : http://aidaliepurnamamerinduaidalie.blogspot.com/2011/02/contoh-arca-asemblaj.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 66

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.3 Mobail

Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca Kinetik . Mobail biasanya digantung di atas siling.

Bahagian mobail dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak, berputar atau berombak. Mobail mula dipelopor oleh Alexander Calder dari Amerika bahan yang digantung mempunyai imbangan yang sesuai dan dicantum pada sendi untuk membolehkannya bebas bergerak.

Foto 96 : Mobail Bermotif Pohonan


Sumber : http://senivisual1.blogspot.com/2010/02/arca-mobail-senihalus.html

Foto 97 : Mobail Bermotif Hidupan Akuatik


Sumber : http://epkhas.ses.usm.my/learning-object/membentuk-mobailikan

IPG KDRI

HALAMAN

| 67

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Proses Menghasilkan Mobail

Beberapa bongkah kotak sederhana saiz dikumpulkan.

Kotak tersebut diwarnakan untuk kelihatan menarik.

Lubang untuk dawai ditebuk.

Penyediaan dawai untuk dimasukkan ke dalam bongkah kotak.

Dawai dimuatkan ke dalam kotak dan dibengkokkan untuk pegangan lebih kemas.

Kotak-kotak tersebut digantung menjadi stabail.

IPG KDRI

HALAMAN

| 68

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.4 Stabail

Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang.

Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Stabail boleh digantung di dinding, tingkap, atau pintu siling.

Foto 98 : Stabail Abstrak


Sumber : http://cikgumuhammadfadhil.blogspot.com/2011/08/arcastabail.html

Foto 99 : Stabail Bermotif Bunga


Sumber : http://senivisualpreetysonia.blogspot.com/2011/11/stabail.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 69

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Stabail Gunting Kertas keras berwarna Pensil warna Pita pelekat

Proses Penghasilan Karya Stabail

Lakaran corak/subjek dihasilkan dan diwarna bagi kelihatan menarik.

Objek stabail digunting.

Pita pelekat dilekat di bahagian belakang bersama batang stabail.

IPG KDRI

HALAMAN

| 70

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.5 Model

Foto 100 : Model Bangunan

Foto 101 : Model Kapal

Sumber : http://www.superyachttimes.com/editorial/52/article/id/1094 Sumber : http://www.yelp.com/biz_photos/0DZQA74K8IodQfBEMxJbQw?select=l Mqtbtkn5rwGJaNwWVen0A#lMqtbtkn5rwGJaNwWVen0A

Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Model Kotak Kertas warna (pelbagai) Gam Gunting Pisau Pensil warna

IPG KDRI

HALAMAN

| 71

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Proses Penghasilan Karya Model

Kepingan kertas digam untuk membentuk fizikal model kereta.

Proses kemasan keatas model kereta dengan menggunakan pelbagai bahan.

Model kereta yang sudah siap.

IPG KDRI

HALAMAN

| 72

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.6 Diorama

Diorama ialah sejenis binaan tiga dimensi (3D) yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi situasi tersebut hendaklah diletakkan di dalam satu kotak atau bekas yang ditebuk satu hingga tiga permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau pun sisi.

Objek yang hendak disusun boleh digantung, didiri atau dilekatkan pada tapak dan dinding kotak/bekas tersebut. Bahagian dinding kotak dilukis latarbelakang untuk menggambarkan situasi yang diperlukan berdasarkan tema diorama . bahagian tapak kotak pula dihias dengan bahan untuk menimbulkan situasi yang sama seperti tema diorama.

Foto 102 : Diorama 1


Sumber : http://oliviasenger-jones.blogspot.com/2009/11/diorama.html

Foto 103 : Diorama 2


Sumber : http://www.perfecttouch.com/about_walter_wolstenhome_diorama.htm

IPG KDRI

HALAMAN

| 73

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.7 Boneka

Boneka (dari bahasa Portugis boneca) adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau haiwan, serta tokoh-tokoh psikologi. Boneka bisa dikatakan salah satu mainan yang paling tua, kerana pada zaman Yunani, Romawi ataupun Mesir kuno saja boneka sudah ada. Namun fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya ternyata berbeza sekali antara dulu dan sekarang.

Foto 104 : Boneka Jari

Foto 105 : Boneka Tangan

Sumber : http://tsabita-boneka.blogspot.com/2011/11/boneka-jari- Sumber : http://tsabita-boneka.blogspot.com/2012/05/sedang-sibukhewan-dua-dimensi.html apa-sih-tsabita-boneka.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 74

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Boneka Kain Gunting Pisau Benang Jarum kapas

Proses Penghasilan Karya Boneka

Kepingan kertas digam untuk membentuk fizikal model kereta.

Proses kemasan keatas model kereta dengan menggunakan pelbagai bahan.

Model kereta yang sudah siap.

IPG KDRI

HALAMAN

| 75

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.8 Topeng

Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi muzik kesenian daerah. Topeng kesenian daerah umumnya untuk menghormati sembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam ada yang mengambarkan watak marah, ada yang menggambarkan lembut, dan ada pula yang menggambarkan kebijaksanaan.

Kehidupan masyarakat moden kini menempatkan topeng sebagai salah satu bentuk karya seni tinggi. Tidak hanya kerana keindahan estetika yang dimilikinya, tetapi makna tersirat yang misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng tetap mampu memancarkan kekuatan magik yang hitam dijelaskan.

Foto 106 : Topeng Mata


Sumber : http://outheretoo.blogspot.com/2011/11/that-mask.html

Foto 107 : Topeng Muka


Sumber : http://outheretoo.blogspot.com/2011/11/that-mask.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 76

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Karya Topeng Kertas keras Cat air Gunting Pisau Pensil Tali

Proses Penghasilan Karya Topeng

Kepingan kertas keras dilakar bentuk dan digunting membentuk topeng.

Topeng diwarnakan bagi menghasilkan tekstur watak topeng.

Topeng dikemaskan dan dipasang tali di bahagian tepid an sedia untuk dipakai.

IPG KDRI

HALAMAN

| 77

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.3.9 Origami

Origami merupakan satu teknik lipatan samaada dengan menggunakan kain ataupun kertas. Ia merupakan satu hasil kerja tangan yang sangat teliti dan halus pada pandangan. Origami merupakan satu kesenian melipat kertas yang dipercayai bermula semenjak kertas mula diperkenalkan pada abad pertama oleh di Cina pada 105 A.D. oleh seorang Cina dikasi yang bernama Ts'ai Lun.

Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. Contoh-contoh awal origami yang berasal daripada Cina adalah tongkang Cina dan kotak. Pada abad ke enam, cara pembuatan kertas kemudiannya dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab; dan juga ke Jepun (610 A.D.) oleh seorang sami Buddha bernama Dokyo yang juga merupakan doktor peribadi Ratu Shotoku. Semenjak itu Origami menjadi popular dikalangan orang Jepun semenjak turun-temurun sehinggakan ke hari ini terutamanya dengan penghasilan kertas Jepun tempatan yang dipanggil Washi.

Foto 108 : Origami Lipatan Kertas


Sumber : http://www.innovateus.net/innopedia/what-are-different-kindsorigami-paper

Foto 107 : Origami Pops Up


Sumber : http://www.papercraftcentral.net/2010/09/kirigami-stairs/

IPG KDRI

HALAMAN

| 78

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Proses Penghasilan Origami Burung

IPG KDRI

HALAMAN

| 79

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4 BIDANG MENGENAL KRAF TRADISIONAL

Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi, proses dan teknik membuat, alat dan bahan, motif, corak dan hiasan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan, proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Terdapat beberapa jenis kraftangan yang dipelajari murid di sesi persekolahan.

2.4.1 Alat Domestik

Foto 108 : Gayung Tradisional


Sumber : http://web.pnm.my/Alat%20Tradisonal/dapur_gayung.htm

Foto 109 : Senduk Tradisional


Sumber : http://web.pnm.my/Alat%20Tradisonal/dapur_senduk.htm

IPG KDRI

HALAMAN

| 80

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Alatan & Bahan Menghasilkan Bakul Gulungan kertas Gam Cat air Gunting Pisau

Proses Penghasilan Bakul Tradisional

Gulungan kertas dijadikan sebagai rangka utama bakul.

Proses lilitan dan putaran gulungan kertas mengelilingi rangka utama untuk dijadikan bakul.

Bakul tradisional yang telah digam dan dicat untuk kelihatan lebih menarik.

IPG KDRI

HALAMAN

| 81

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4.2 Alat Permainan

Foto 110 : Wau Tradisional

Foto 111 : Gasing

Sumber : http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/p/mengenal-kraf- Sumber : http://naeltrg.blogspot.com/2010/07/gasing-terengganu.html tradisional.html

Alatan & Bahan Menghasilkan Wau Buluh duri amat sesuai dijadikan sebagai rangka wau manakala buluh betong pula dijadikan tulang belakang. Parang digunakan untuk menebang dan membelah buluh. Pisau dan piau raut digunakan tujuan meraut. Nylon digunakan untuk mengikat rangka wau. Tangsi pula diguna untuk menerbangkan wau. Gam atau kanji digunakan untuk menampal corak dan kertas warna pada badan wau. Pelbagai kertas warna boleh digunakan mengikut citarasa pembuat wau.

IPG KDRI

HALAMAN

| 82

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Proses Penghasilan Wau

Buluh sedang diracik menjadi saiz yang sesuai untuk dijadikan tulang belakang wau.

Proses kemasan : Membalut wau, meletakkan gam pada permukaan wau dan kemasan hiasan corak.

Wau yang sudah siap sedia untuk dinaikkan.

IPG KDRI

HALAMAN

| 83

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4.3 Alat Pertahanan Diri

Foto 112 : Tombak


Sumber : http://www.malaysianmonarchy.org.my/malaysianmonarchy/?q=ms/tom bakberambu

Foto 113 : Keris


Sumber : http://azizie.com/silat/mengapa-keris-perlu-diperasap

Proses Penghasilan Keris

Mata bilah keris sedang ditempa mengikut permintaan pembeli.

Pemegang keris sedang diukir secara teliti

Keris yang lengkap.

IPG KDRI

HALAMAN

| 84

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4.4 Perhiasan Diri (Ornamen)

Foto 114 : Dokoh

Foto 115 : Gelang Tradisional

Sumber : http://www.memoriSumber : http://www.memorikedah.com/page_pengenalan.php?pageNum_Recordset1=10&totalRowkedah.com/page_pengenalan.php?pageNum_Recordset1=8&totalRows _Recordset1=13&p=2&idstopic=1&idskandungan=9&mtopic=1 s_Recordset1=13&p=2&idstopic=1&idskandungan=9&mtopic=1

2.4.5 Batik

Foto 116 : Batik Tulis/Lukis


Sumber : http://apbbatik2011.wordpress.com/jenis-jenis-batik/

Foto 117 : Batik Cap


Sumber : http://apbbatik2011.wordpress.com/jenis-jenis-batik/

IPG KDRI

HALAMAN

| 85

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Proses Penghasilan Batik

Batik sedang dicop mengikut acuan.

Batik lukis yang telah siap dilukis direndam di dalam air panas untuk menghilangkan lilin.

Batik cap yang sudah dikeringkan.

2.4.6 Tekat

Foto 118 : Tekat Timbul Benang Emas


Sumber : http://pendidikan-senivisual.blogspot.com/2010/08/senitekat.html

Foto 119 : Tekat Perada


Sumber : http://pendidikansenivisual02.wordpress.com/isikandungan/jenis-tekat/

IPG KDRI

HALAMAN

| 86

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4.7 Ukiran

Foto 120 : Ukiran Tebuk Tembus

Foto 121 : Ukiran Larik

Sumber : http://secretofart.blogspot.com/2011/02/jenis-jenis-ukiran.html Sumber : http://secretofart.blogspot.com/2011/02/jenis-jenis-ukiran.html

2.4.8 Tenunan

Foto 122 : Kain Tenunan Polos


Sumber : http://republik-batik.com/shop/sarung/sarung-tenun/

Foto 123 : Proses Menenun Kain


Sumber : hhttp://www.antarasumsel.com/berita/264761/alat-tenun-ulosdipamerkan-di-tapanuli-tengahttp://azizie.com/silat/mengapa-keris-perludiperasap

IPG KDRI

HALAMAN

| 87

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4.9 Anyaman

Foto 124 : Anyaman Mengkuang


Sumber : http://lots-of-stuffs.blogspot.com/2010/05/anyaman-tikarmengkuang.html

Foto 125 : Hasil Dari Anyaman Ribu-Ribu


Sumber : http://pkkmsabah.blogspot.com/2010/03/anyaman-riburibu.html

Proses Penghasilan Anyaman

Daun mengkuang yang belum dikeringkan untuk dianyam.

Proses anyaman sedang berlangsung.

Sebidang tikar anyaman yang telah siap.

IPG KDRI

HALAMAN

| 88

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


2.4.10 Tembikar

Foto 127 : Kendi Foto 126 : Pasu Sarawak


Sumber : http://www.suzie284.com/2012/05/kos-kurier-pasusarawak.html

Sumber : http://su.wikipedia.org/wiki/Gambar:14th_century_Kendi_pot_%28Indon esia%29.jpg

Proses Penghasilan Tembikar Labu Sayong

Tanah liat terpilih dipilih secara teliti dan dibasuh dengan cermat.

Tanah liat diuli untuk memastikan aduan sebati.

Tanah liat mula dibentuk menjadi labu sayung


HALAMAN

IPG KDRI

| 89

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

Corak dibentuk di badan labu sayong sewaktu ia masih belum mengeras.

Labu sayong diasapkan bagi menguatkan lagi ketahanan.

Dibakar bagi mengeraskan lagi permukaan labu sayong.

2.4.10 Alat Muzik

Foto 128 : Rebana Ubi


Sumber : http://www.malaysia.com/galleries-kuala-lumpur-craftcomplex-12.html

Foto 129 : Gambus


Sumber : http://testpage-satujutaidea.blogspot.com/2009/12/gambusgrreng-grreng-enterprise.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 90

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


BIBLIOGRAFI 14th Century Kendi Pot Indonesia. Diakses pada 12 Ogos 2012 dari URL http://su.wikipedia.org/wiki/Gambar:14th_century _Kendi_pot_%28Indonesia%29.jpg Anismi. (2010). Teknik Menggambar. Diakses pada 13 Ogos 2012 dari URL http://anismi.blogspot.com/2010/04/teknikmenggambar.html Arca. (2009). Diakses pada 25 Ogos 2012 dari URL http://senivisual1.blogspot.com/2009/11/arca.html Corak Terancang. (2012). Diakses pada 23 Ogos 2012 dari URL http://visualandart.blogspot.com/2012/01/corakterancang.html Definisi Corak. (2011). Diakses pada 23 Ogos 2012 dari URL http://terataksalju8182.blogspot.com/2011/05/definisi-corak.html Dudi. (20 Disember 2011). Pengalaman Pendidikan Seni Membantu Meningkat Kreativiti Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. Diakses pada 15 Ogos 2012 dari URL http://n9kini.com/pengalaman-pendidikan-seni-membantumeningkat-kreativiti-dalam-kehidupan-sosial-masyarakat/ Hafizah Iszzahanid. (24 Ogos 2012). Pengertian Seni. Diakses pada 24 Ogos 2012 dari URL

http://www.bharian.com.my/bharian /articles/ PolemikseniIslam/Article/ Hazad Irwana. (2008). Teknik Stensilan. Diakses pada 14 Ogos 2012 dari URL http://chegujad.blogspot.com/2008/09/mingguke-11-teknik-stensil.html Hushua Afendi. (28 Oktober 2012). Seni. Diakses pada 12 Ogos 2012 dari URL http://shydatulhushna.blogspot.com/ Imann Qhayra. (2010). Rumusan HBAE2103 Corak dan Rekaan. Diakses pada 19 Ogos 2012 dari URL http://imann9969 .blogspot.com/2010_04_01_archive.html Isza. (2010). Pendidikan Seni Visual - Kolaj. Diakses pada 13 Ogos 2012 dari URL http://chekguisza.blogspot.com/2010/01 /pendidikan-seni-visual-kolaj.html

IPG KDRI

HALAMAN

| 91

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Jom Buat Lukisan Renjisan Corak. (2012). Diakses pada 21 Ogos 2012 dari URL

http://sharinginfoz.blogspot.com/2012/02/jom-buat-lukisan-renjisan-corak.html Kasbie Bin Yahya. (2011). Rekaan Corak Pualaman Marbling. Diakses pada 20 Ogos 2012 dari URL

http://kasbie.blogspot.com /2011/11/rekaan-corak-pualaman-marbling.html Kementerian Pelajaran Malaysia. (2000). Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Diakses pada 15 Ogos 2012 dari URL http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/seni/kbsr/ sp_pseni_kbsr.pdf Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010). Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Seni Visual KSSR. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Diakses pada 15 Ogos 2012 dari URL

http://www.moe.gov.my/bpk/kssr_docs/14%20Dunia%20Kesenian /04%20DSK-Seni%20Visual%20Tahun%201.pdf Low Chai Yen. (2011). Mencorak dan Membuat Rekaan 8 : Tiupan. Diakses pada 20 Ogos 2012 dari URL http://lowchaiyen .blogspot.com/2011/12/mencorak-dan-membuat-rekaan-8-tiupan.html Matlamat & Objektif Pendidikan Seni. Diakses pada 12 Ogos 2012 dari URL http://psvisual.wordpress.com/2010/03/28 Mosaic. Diakses pada 17 Ogos 2012 dari URL http://www.thejoyofshards.co.uk/projects/mermaid/ Mosaic. Diakses pada 17 Ogos 2012 dari URL http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic#Three_techniques Nor Zakiah Abdullah. (2011). Definisi Percikan Teknik PSV. Diakses pada 17 Ogos 2012 dari URL http://panitiapsvskpk.blogspot.com/2011/02/definasi-percikan-teknik-psv.html Pendidikan Seni Visual : Catan. (2009). Diakses pada 17 Ogos 2012 dari URL http://senivisual1.blogspot.com/p/blog-psv.html Pengenalan Alat Tradisional. Diakses pada 26 Ogos 2012 dari URL http://malaysiana.pnm.my/Alat%20Tradisonal/pengenalan _alat_tradisional.htm Rebana Ubi. (2009). Diakses pada 13 Ogos 2012 dari URL http://www.malaysia.com/galleries-kuala-lumpur-craft-complex12.html Seni Lukis. Diakses pada 16 Ogos 2012 dari URL http://ms.wikipedia.org/wiki/Seni_lukis

IPG KDRI

HALAMAN

| 92

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)


Shelly Esaak. (2010). Matlamat dan Objektif KBSR dan KSSR. Diakses pada 12 Ogos 2012 dari URL

http://arthistory.about.com /cs/reference/f/what_is_art.htm/matlamat-objektif/ SK. Bukit Bangkong. (2011). Perbezaan KBSR dan KSSR. Diakses pada 16 Ogos 2012 dari URL http://skbukitbangkong .blogspot.com/2011/01/perbezaan-kbsr-dan-kssr.html Teknik Capan. (2008). Diakses pada 21 Ogos 2012 dari URL http://pgsr08ps.blogspot.com/2011/05/teknik-capan.html Ummi Nadiah Rosli. (9 Disember 2009). Meniti Seni Kolaj. Diakses pada 13 Ogos 2012 dari URL http://www.bernama.com.my /bernama/v3/bm/news_lite.php?id=461019 Zaman. (24 Ogos 2012). Seni Mampu Mencerna Jiwa Naluri Tawaduk. Diakses pada 24 Ogos 2012 dari URL http://www.bharian .com.my/bharian/articles/Senimampu mencernajiwa_naluritawaduk/Article/artikel Zulkifli Bin Sarbini. (2011) Teknik Guntingan dan Lipatan. Diakses pada 21 Ogos 2012 dari URL http://www.slideshare.net /sifatpgsr/rph-kum-7-guntingan-lipatan

IPG KDRI

HALAMAN

| 93

Anda mungkin juga menyukai