Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Tema Tajuk

: : : : : : :

Bahasa Melayu 18 September 2012 (Selasa) 9.00 pagi 10.00 pagi (60 minit) 6 Bestari __/20 orang Kemasyarakatan Tandas Bersih Hidup Berkualiti

Hasil Pembelajaran Fokus Utama:

8.1 membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 1- i.Menulis pelbagai ayat.

Fokus Sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1.- i.Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, di harap murid-murid akan dapat i. ii. iii. Sekurang-kurangnya 80 % murid boleh membina dan menulis ayat majmuk dengan betul dan menarik.. Membaca dengan lancar serata memahaminya. Mampu membina ayat sekurang-kurangnya 5 patah perkataan.

Sistem Bahasa : Tatabahasa - Sintaksis-ayat majmuk dan ayat tunggal Kosa kata: Basuh, sapu, lap Kemahiran Bernilai Tambah i. ii. iii. Kecerdasan Pelbagai - Interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Pembelajaran Konstruktivisme - Membina pengalaman dan ilmu sendiri. Kemahiran kontekstual - Menghubungkait pengalaman harian masyarakat, individu dalam isi pelajaran. Penekanan Konsep 5P i. ii. Penggabungjalinan Kemahiran - Membaca dan menulis. Penyerapan - Nilai : kerjasama, rajin, yakin, berdikari, kesyukuran, kasih sayang. iii. iv. v. Ilmu - Kajian Tempatan, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral Pemulihan - Membina ayat berdasarkan gambar yang diberi. Pengayaan - Menghuraikan kesan semangat kerjasama dalam institusi kekeluargaan. vi. Penilaian - Aktiviti bacaan, perbincangan kumpulan.

Bahan Bantu Mengajar: Lembaran kerja, komputer riba, LCD Pengetahuan Sedia Ada Murid: Murid mengadakan gotong-royong di kawasan rumah atau sekolah.

Masa / Langkah Set induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Pengenalan tajuk Tema : Kemasyarakatan Tajuk: Tandas Bersih Hidup Berkualiti

1. Murid ditayangkan dengan video/gambar mengenai keadaan tandas 2. Murid-murid diminta meneliti video tersebut serta memahaminya. 3. Guru menyatakan beberapa soalan dan mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

Kemahiran Bahasa : Bertutur dan mendengar.

Pengisian Kurikulum : Nilai : Peka, Kerjasama, Yakin Ilmu : Agama Islam, Moral dan Kajian Tempatan

Kemahiran Nilai Tambah :

Contoh soalan : 1. Apakah yang anda lihat berdasarkan gambar yang diberi? 2. Adakah anda juga melakukan aktiviti seperti ini? 3. Apakah tujuan aktiviti ini dilakukan?

Kemahiran berfikir : Menilai maklumat. Pembelajaran konstruktivisme : Mengaitkan pengalaman harian dengan isi pelajaran.

Bahan Sokongan

pengajaran dan pembelajaran : Komputer riba, projektor dan gambar.

Langkah 1 Petikan teks/lirik (10 minit) lagu/nota. kepentingan penjagaan tandas

1. Guru lirik lagu Tandas Bersih Hidup Berkualiti

Objektif :

mengedarkan teks (ii) Kemahiran Bahasa : Membaca, Bertutur dan mendengar. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kemahiran Hidup, Agama Islam dan Pendidikan Moral. Nilai murni : Baik hati, kerjasama, kerajinan, hormatmenghormati, kebersihan fizikal dan mental. Kemahiran Nilai Tambah :

Perbincangan isi penting perenggan demi perenggan. Kosa kata : 1. tandas 2. bersih 3. berkualiti

2. Murid-murid di arah oleh guru untuk membaca petikan tersebut. 3. Guru memilih murid secara rawak untuk membaca teks tersebut secara berdiri. 4. Guru dan murid membincangkan isi dalam setiap perenggan. 5. Murid menyanyikan lagu Tandas Berkualiti diiringi muzik

Kajian Masa Depan

murid prihatin terhadap aktiviti gotong-royong. Kecerdasan Pelbagai interpersonal dan intrapersonal.

BSPP: Teks

SDP: Seni Muzik

Langkah 2 Tatabahasa : Ayat (15 minit ) tunggal dan ayat majmuk.

1. Guru menerangkan tentang ayat tunggal dan ayat

Objektif : (iii) Kemahiran Bahasa : Bertutur dan menulis

Latihan 1 : soalan pemahaman

majmuk. 2. Guru memberikan dua contoh ayat majmuk dan ayat tunggal.

Pengisian Kurikulum : Ilmu: Pendidikan Seni visual,

1. Guru menerangkan soalan berdasarkan situasi di dalam gambar rangsangan yang

Pendidikan Islam dan Pendidiikan Moral. Nilai: keberanian, kerjasama, kerajinan, rasional. Kemahiran Nilai

dipaparkan di hadapan kelas tersebut. 2. Guru membentuk lima kumpulan kecil untuk perbincangan.

Tambah : Kemahiran berfikirmurid mengemukakan idea. Kecerdasan Pelbagai verbal

3. Guru membimbing linguistik, kumpulan yang lemah. 4. Murid dikendaki untuk membentangkan jawapan mereka di hadapan kelas. BSPP : Gambar, kertas warna,kad manila interpersonal, intrapersonal, visual ruang.

1. Murid membuat lima jenis ayat berdasarkan gambar gambar yang dipaparkan di hadapan oleh guru. 2. Murid dikehendaki untuk mengenalpasti sekurangkurangnya dua nilai murni yang terdapat dalam gambar tersebut.

3. Murid dikehendaki untuk memberi tajuk yang sesuai untuk situasi dalam gambar tersebut.

Langkah 3 Pengukuhan (15 minit)

(Permainan Beg Beracun)

Objektif : (i) Kemahiran Bahasa

1. Murid akan membina ayat berdasarkan barang-barang yang terdapat di dalam beg

: Mendengar dan menulis

Pengisian Kurikulum : Nilai : berdikari, kerajinan, kerjasama, keberanian. Peraturan Sosiobudaya : murid membina ayat menggunakan laras bahasa yang betul. Kemahiran Nilai Tambah : -Kemahiran Berfikir murid mengeluarkan idea berdasarkan bahan

rangsangan. -Kecerdasan Pelbagai interpersonal dan intrapersonal, visual ruang. -Pembelajaran kontruktivisme membina pemahaman dan pengetahuan baru sendiri.

BSPP : komputer riba, projektor, slaid, lembaran kerja.

Penutup (5 minit)

Penutup kognitif dan sosial 1. Rumusan isi pelajaran. 2. Nyanyian lagu Tandas Berkualiti 3. Topik yang akan datang.

1. Guru merumus tajuk pelajaran hari ini. 2. Guru membincangkan ayat majmuk dan ayat tunggal bersama pelajar. Sebarang pendapat dan soalan daripada

Objektif :

Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur.

Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan

pelajar amat dialu- Muzik, Pendidikan alukan. 3. Guru memaparkan lirik lagu Sayangi keluarga dan memainkan lagu tersebut. 4. Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat. BSPP : Komputer riba, projektor, pembesar suara dan slaid. Islam, Pendidikan Moral. Nilai Murni : hemah tinggi, kesyukuran. Kemahiran Nilai Tambah : Kajian Masa Depan prihatin. Kecerdasan Pelbagai muzik.

Anda mungkin juga menyukai